Publicidad
Resum procés de composició textual
Resum procés de composició textual
Próximo SlideShare
EL TEXT EXPOSITIUEL TEXT EXPOSITIU
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Resum procés de composició textual

  1. Composició text: Planificació, composició i revisió Escriptura procés no lineal 1. Planificar: establir objectius que volem aconseguir amb el text + estratègia Anàlisi situació comunicativa o Tipus de destinatari: grau de formalitat, tractament, gènere, veritat dialectal o Tema en general o Objectius: ens plantejarem un tipus d’escrit o un altre segons els objectius: funció narrativa, descriptiva, persuasiva,... Extensió, estructura o Recollida informació: o Pluja d’idees (brainstorming): escriure a raig tot el que ens passi pel cap o Documentació: recerca del tema o Qui, què, on, quan, per què, com: intent de resposta a les 6 W (Melville E. Stone) o Prendre apunts d’allò que voldrem escriure: observar de prop Selecció i ordenació de la informació o Selecció de les idees: amb quina informació ens quedem tenint en compte l’emissor, el receptor, el missatge i el canal. Per a fer la selecció en ajudarà la reflexió, la concentració, el sentit comú, veure quines idees es relacionen amb les altres i fer un agrupament d’aquestes tot ordenant-les o Ordenació de les idees: Posar ordre després d’haver seleccionat la informació que ens interessa: idees principals, secundaries, dependència,... o Tècniques d’agrupació: formar conjunt d’idees unides per alguna cosa en comú, fent servir paraules genèriques o Tècniques d’ordenació: establir ordre per als grups formats 2. Redactar: transformar plans o idees en un text tenint en compte: cohesió, coherència, adequació, correcció, variació. Estructura text: o Paràgraf: “senyal per distingir les diverses parts d’un discurs” serveix per distribuir en blocs les diverses idees que formen un text. La caract principal és que és una unitat, tant de contingut com de forma  Com a unitat temàtica: tracta sobre un aspecte en concret  Distribució de les idees: 1 paràgraf=1 idea (cohesió paràgrafs fa un únic missatge), 1 paràgraf=més d’1 idea (més d’una idea del missatge general, tot i que segurament després desenvoluparem cada idea en un paràgrafs independent), més d’1 paràgrafs=1 idea (per a idees complexes)  Tipus segons el contingut: introductoris (inici, introducció per al lector), expositius (cos del text, exposen, expliquen, desenvolupen idees. Cada
  2. paràgrafs sol tractar una idea), conclusius (últim, fa conclusió final o tancament si no hi ha conclusió) o Connectors: elements de cohesió textual, organitzen i relacionen paràgrafs, i funcionen com a senyals visuals (veure esquelet de l’escrit)  Tipus: conjuncions (però, i, o, per tal que), preposicions (entre altres coses, a causa de, gràcies a), adverbis (abans-d’ahir, d’una banda, de l’altra, de cop i volta), altres paraules o expressions (és a dir, pel que fa a això, hi havia una vegada)  Funcions: senyalitzar (marquen distribució d’idees), organitzar (amb aquestes línies pretenc/i encara puc afegir que/com a recapitulació), relacionar (relació entre les frases d’un paràgrafs: temporals (en el moment), exemplificadors (com a mostra d’això), oposició i objecció (però), causa (atès que), conseqüència (arran de), altres (a més a més)) o Puntuació: per a estructurar el text i delimitar el significat exacte  Funcions: coma (separar elements d’una sèrie), punt i coma (enumeracions complexes, punt (al final d’una oració amb sentit complet i que no té enllaç amb la següent), dos punts (introduís enumeracions), punts suspensius (deixar una frase inacabada voluntàriament), signe d’entonació (final oracions interrogatives o exclamatives), parèntesis (afegir incisions i informació intercalada en una frase), guions (introduir incís), cometes (introduir literalment una citació textual). Estil: o Adequació: analitzar situació comunicativa, tenir en compte el registre triat i cenyir-te a ell. o Claredat: fer-nos entendre o Precisió: cada paraula ha de reflectir al màxim la realitat que es vol expressar o Concisió: evitar construccions sintàctiques complicades encara que sonin millor o Variació: evitar repeticions innecessàries, sinònims o Altres consells: evitar cacofonies, abús adverbis acabats en –ment, frases massa llargues, limitar ús dels possessius, expressions discriminatòries 3. Revisió: examinar, avaluar el que hem escrit i modificar perquè quedi millor: no tenir mandra, és una part imprescindible per a tothom, revisar significa llegir atentament, res és intocable, revisar globalment, la forma i els continguts superficials els últims Revisió de continguts: cohesió, coherència i adequació Gramatical i de convencions: correcció i variació
Publicidad