Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio

La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018

Descargar para leer sin conexión

Explicació del treball fet per la Comissió Interdepartamental d'Economia Col·laborativa del Govern de la Generalitat, i dels principals reptes de la fiscalitat a aplicar en aquests tipus d'activitat.

Explicació del treball fet per la Comissió Interdepartamental d'Economia Col·laborativa del Govern de la Generalitat, i dels principals reptes de la fiscalitat a aplicar en aquests tipus d'activitat.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (12)

Similares a La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018 (20)

Anuncio

Más de Albert Castellanos Maduell (9)

La regulació de l'economia col·laborativa - UdL, 27 febrer del 2018

 1. 1. L’ECONOMIA COL·LABORATIVA: ON SÓN ELS LÍMITS? La regulació de l’economia col·laborativa Universitat de Lleida, 27 de febrer del 2018
 2. 2. 2 ANTECEDENTS
 3. 3. 3 ACORD GOV/44/2016, de 5 d'abril, per al desenvolupament de l'economia col·laborativa a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa ACORD GOV/44/2016, de 5 d'abril, per al desenvolupament de l'economia col·laborativa a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental de l'Economia Col·laborativa  [...] identificació i impuls de la revisió de la normativa sectorial en tots els àmbits i, en especial, en matèria d’allotjaments turístics i de mobilitat [...], i proposar les modificacions oportunes per adaptar-la al nou entorn.  Caldrà establir els criteris que defineixen les activitats d’economia col·laborativa i, per tant, quan un servei no és empresarial.  Promoure acords de col·laboració de les plataformes d’economia col.laborativa amb l’administració per potenciar la informació i la transparència [....], tot vetllant pel respecte al dret a la intimitat i la protecció de les dades de caràcter personal.  Promoure l’elaboració d’un codi de bones pràctiques del sector de l’economia col.laborativa a Catalunya. “ “ Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Acord 44/2016, de 5 d’abril...
 4. 4. Caracterització economia col.laborativa Revisió normativa sectorial Allotj. turístics Codi bones pràctiques Acord de col·laboració amb les plataformes Informe final Transport i mobilitat Revisió normativa transversal Objectiu 1 Objectiu 2 Objectiu 4 Objectiu 5 Objectiu 6Objectiu 3 Fiscal Laboral • Ciutadà agent productor • Recursos infrautilitzats • Activitat particular versus activitat empresarial o professional • Identificar normativa sectorial afectada • Detectar àrees de confluència entre activitats economia col.laborativa (ciutadà agent productor) i activitats empresarials/profession als • Proposar modificacions de les normatives sectorials • Establir pautes de bon comportament dels agents que intervenen en l’economia col.laborativa, tant per part dels usuaris com de les plataformes • Recollida d’informació de les activitats que es duen a terme en el si de les plataformes amb objectius diversos (fiscals, polítiques públiques, etc) • Elaborar un informe que reculli, en forma de memòria d’activitat, el treball realitzat per la Comissió Interdepartam ental • Tractament fiscal dels ingressos derivats de la participació e les plataformes economia col.laborativa • Identificació circumstàncies en les quals s’estableix relació laboral entre ciutadà agent productor i plataformes digitals 4 El Pla de Treball identifica objectius i tasques i assigna responsabilitats entre els departaments participants a la CI Comissió Tècnica GT liderat per Agència Catalana del Consum GT liderat per Consorci Administració Oberta Catalunya GT liderat per DG Turisme GT liderat per DG Transport GT liderat per DG Tributs GT liderat per DG Relacions Laborals Comissió Tècnica
 5. 5. Els documents aprovats per la Comissió Europea i el Parlament Europeu “Agenda Europea per a l’economia col.laborativa” han marcat les línies principals de treball de la CI 5 2 de juny de 2016: Comunicació de la Comissió Europea (COM 356): Una Agenda Europea per a l’economia col.laborativa. 15 de juny de 2017: Resolució del Parlament Europeu sobre Una Agenda Europea per a l’economia col.laborativa. 25 de maig de 2016: Comunicació de la Comissió Europea (COM 288): Plataformes online i el mercat únic digital, oportunitats i reptes per Europa. 15 de juny de 2017: Resolució del Parlament Europeu sobre les Plataformes online i el mercat únic digital. També s’han tingut en compte altres documents de posicionament d’institucions nacionals i internacionals així com bones pràctiques europees.
 6. 6. 6 RESUM D’ACTUACIONS
 7. 7. 7 Comissió Interdepartamental, Grups de Treball i Taules Sectorials  CI Eco Col  6 reunions:  2016: 22 de juny, 27 de juliol, 6 d’octubre, 15 de novembre  2017: 19 de gener i 25 de maig  Grups de Treball (formats per personal intern Gencat)  + de 40 reunions. Tasques: revisió normativa sectorial, anàlisi comparativa internacional, conclusions i proposta de recomanacions.  Taules Sectorials (formades per personal extern Gencat: empreses representats sectors tradicionals, plataformes digitals i experts)  plataforma e-catalunya. Taula Sectorial Transport (plataforma e- Catalunya) Taula Sectorial Turisme(plataforma e- Catalunya) 48 membres 33 membres 17 aportacions via plataforma e-Catalunya 15 aportacions via plataforma e-Catalunya Reunió presencial: 18 de novembre (>70 assistents) Reunió presencial: 16 de novembre (>60 assistents)
 8. 8. 8 Jornada “Treball i Economia Col·laborativa” (9 de febrer de 2017) Compareixença al Parlament de Catalunya (10 de maig 2017) Organitzada pel Departament de Treball, Afers Socials i Families: 100 assistents Compareixença del Secretari d’Economia (Pere Aragonès) a la Comissió Economia i Hisenda del Parlament Ponències d’experts en l’àmbit laboral Assistents: diputats de totes les formacions polítiques amb representació + públic Aportacions rellevants per a les conclusions del Grup de Treball Laboral Resum del Pla de Treball CI Eco Col, objectius perseguits i conclusions del procés de participació ciutadana Altres actuacions
 9. 9. 9 Aportacions per àmbit sectorial Procés de participació ciutadana (1/2) +200 aportacions entre particulars i associacions Eix 1. Caracterització de l’economia col·laborativa Eix 2. Desenvolupament de l’economia col·laborativa: el nou rol del ciutadà agent productor +200 aportacions entre particulars i associacions Eix 1. Caracterització de l’economia col·laborativa Eix 2. Desenvolupament de l’economia col·laborativa: el nou rol del ciutadà agent productor Eix 1 Eix 2 • Procés de participació ciutadana amb major rati de participació (2,45 comentaris/dia) aportacions de ciutadans i amfitrions que practiquen el homesharing especialment a Barcelona (del 14 de febrer al 30 abril 2017). • També han participat associacions, empreses i institucions com Blablacar, CNMC, Procomuns, Federatur, Veïns i Amfitrions de Barcelona, Agrupació Taxi Companys...
 10. 10. 10 Principals conclusions: L’economia col·laborativa genera una interacció de particular a particular  l’activitat que es genera amb aquest tipus d’economia no té un caire professional per definició. Les plataformes que participen en l’economia col·laborativa han de fer-ho com a connectores de l’oferta i la demanda. Es ressalta la importància de garantir els drets dels consumidors. Regular les llars compartides (homesharing) i l’economia col·laborativa en general, però de forma diferent a la regulació de l’empresa tradicional, establint, si és necessari, uns llindars d’activitat que delimitin la figura del ciutadà agent productor (particular) del professional. Procés de participació ciutadana (2/2)
 11. 11. 11 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
 12. 12. 12 Conclusions i Recomanacions  Els Grups de Treball han elaborat unes conclusions i recomanacions que varen ser presentades i aprovades per la Comissió Interdepartamental el passat 25 de maig.  Són 24 recomanacions en 7 eixos temàtics:  Eix 1: Recomanacions generals  Eix 2: Turisme i habitatge  Eix 3: Transport i mobilitat  Eix 4: Fiscal  Eix 5: Laboral  Eix 6: Codi de Bones Pràctiques de l’Economia Col.laborativa  Eix 7: Acords de col.laboració amb plataformes  Les recomanacions són assumides pels responsables sectorials de la Generalitat.  Totes elles van en línia amb les recomanacions del Parlament de Catalunya i amb l’Agenda Europea per a l’economia col.laborativa.
 13. 13. 13 1.1. Reconeixement de la figura del ciutadà agent productor Manifestar el reconeixement explícit de la figura del ciutadà agent productor així com dels models cooperatius i col·laboratius en les actuacions i polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya. En l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, divulgar criteris emancipadors de governança, apoderament, equitat i impacte social positiu basats en una tecnologia lliure i transparent amb coneixement obert. 1.2. Revisió normativa Revisió de la normativa sectorial i transversal catalana, més enllà dels allotjaments turístics i transport i mobilitat, amb l’objectiu d’incloure aquesta nova visió fent ús de les següents premisses: diferenciar sota quines condicions un servei no és empresarial, pel fet de ser ocasional o de mera comunitat i, en la mesura del possible, establir un llindar que permeti aquesta diferenciació. establir les obligacions de les plataformes connectores d’oferta i demanda com a intermediàries de la transacció. revisar els requisits normatius establerts aplicant els principis de necessitat i proporcionalitat. Potenciar els models basats en comunitats que col·laboren pel benefici mutu i col·lectiu, sota principis de participació i govern conjunt del procés que resulten en recursos i serveis de propietat col·lectiva i/o accés públic. EIX 1. Recomanacions generals 1.3. Publicitat i campanyes divulgatives  L’informe es farà públic en els webs dels departaments participats en la Comissió Interdepartamental.  S’elaboraran tríptics, guies i altres materials per difondre via xarxes socials i institucionals.
 14. 14. 14 2.1 Definició de llar compartida Definir, via normativa, la modalitat de llar compartida com a oferta turística no professional consistent en: Compartir l’habitatge principal (domicili habitual i permanent). Per períodes de curta durada. Sense un màxim de dies/any. 2.2 Regulació llars compartides Crear un títol específic per aquesta nova modalitat diferent d’aquell corresponent als Habitatges d’Ús Turístic (HUTs), aprofitant la normativa actualment en tramitació. Els requisits són: Empadronament en l’habitatge on es realitza l’activitat. Cèdul.la d’habitabilitat vigent. Oferta d’un nombre màxim de places. Els titulars d’una llar compartida han de presentar la declaració responsable davant de l’administració municipal corresponent. Les llars compartides seran inscrites com a tals en el Registre de Turisme de Catalunya a efectes informatius i estadístics. EIX 2. Turisme i Habitatge (1/2)
 15. 15. 15 2.3 Intervenció municipal de les llars compartides Establir un marc de mínims aplicable al conjunt de Catalunya i alhora preveure que els municipis puguin adaptar, en les seves disposicions, l’activitat de llar compartida a la seva realitat territorial. 2.4 Registre de Turisme de Catalunya Revisar la normativa i clarificar el paper del Registre de Turisme de Catalunya. Millorar el funcionament dels instruments tècnics, perquè el Registre de Turisme de Calalunya funcioni amb un model d’informació oberta amb l’objectiu i l’oportunitat de compartir i utilitzar les dades al servei de la ciutadania i de les administracions. Revisar la normativa en el sentit que el número que ha de constar a l’oferta de llar compartida sigui el número fruit de la presentació i comunicació simultània de la declaració responsable. EIX 2. Turisme i Habitatge (1/2)
 16. 16. 16 3.1 Definició Economia col·laborativa en l’àmbit del transport i la mobilitat A partir de la definició d’economia col.laborativa en l’àmbit transport i mobilitat: La compartició d’un vehicle, com a ús compartit d’un bé ociós (carsharing). La compartició de trajecte o desplaçament, el desplaçament compartit en el transport de persones (ridesharing, carpooling). La compartició de desplaçament en el transport de béns o productes/mercaderies. Es proposa:  Incloure els nous models de mobilitat col·laborativa en el marc de Llei 9/2003 de la mobilitat. Regular el transport particular en l’avantprojecte de la llei de transport terrestre de manera que estableixi unes condicions objectives favorables per al desenvolupament de la mobilitat compartida. 3.2 Transport en vehicles lleugers  Analitzar, i si escau modificar, la normativa de transports en vehicles lleugers amb la finalitat d’incorporar les millores que propicien les plataformes tecnològiques al servei públic de transport en vehicles lleugers.  Promoure una àmplia consideració del futur d’aquestes activitats identificant les mesures reguladores vigents així com la seva necessitat i proporcionalitat.  Incloure mecanismes de taxi compartit, un sistema tarifari més senzill i transparent i fer extensiu l’ús de les aplicacions tecnològiques basades en la geolocalització.  Traslladar a l’Institut Metropolità del Taxi i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona aquestes premisses per tal que les faci efectives en el Reglament Metropolità del Taxi. EIX 3. Transport i Mobilitat (1/2)
 17. 17. 17 3.3 Polítiques actives de foment Impulsar, mitjançant polítiques actives de foment, els nous models de mobilitat compartida en el marc de les estratègies de creixement del transport col·lectiu i racionalització dels moviments de vehicles en les àrees urbanes i metropolitanes. En concret, es proposa: •Iniciar proves pilot de mobilitat compartida en àrees geogràfiques o funcionals determinades atenent, específicament, els objectius i desplegament dels instruments de planificació industrial i de transports, en polígons industrials o zones d’activitat econòmica, previ l’estudi i proposta corresponent. Aquestes proves pilot estan alineades amb allò establert en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria i el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020. •Incloure les fórmules de mobilitat compartida en el catàleg de serveis de transport integrats en el futur en la T-Mobilitat. •Impulsar línies d’ajuts per modernitzar i digitalitzar el sector del taxi i del transport de viatgers per carretera. EIX 3. Transport i Mobilitat (2/2)
 18. 18. 18 4.1 Guia pràctica per al ciutadà agent productor Elaborar una Guia Pràctica per al Ciutadà Agent Productor que contingui la informació necessària per tal que aquest ciutadà que obté ingressos mitjançant una plataforma de béns conegui les obligacions fiscals en funció de la normativa vigent: (1) pugui tributar aquestes rendes ocasionals segons el concepte corresponent d’IRPF (rendiment del capital immobiliari o rendiment del capital mobiliari) i (2) conegui l’obligatorietat o no d’aplicar IVA segons la naturalesa del bé posat a disposició: •Lloguer d’habitatge: l’article 20 apartat 1.23º lletra e’ de la Llei de l’IVA permet una exempció d’IVA en el lloguer d’habitatge quan el particular no ofereixi serveis assimilables als serveis hotelers. •Lloguer de cotxes/lloguer de places d’aparcament: no està prevista exempció en la Llei de l’IVA. EIX 4. Fiscalitat (1/3)
 19. 19. 19 4.2 Recomanacions als responsables de política fiscal Traslladar als responsables de política fiscal les següents recomanacions en línia amb les principals iniciatives europees ( (França, Bèlgica, Itàlia i UK). En relació amb l’IVA: •Es recomana estudiar la possibilitat d’establir règims similars al del lloguer d’habitatges (que distingeix entre lloguers amb o sense prestació de serveis propis de l’hoteleria) aplicables a les obligacions tributàries en l’IVA relatives a activitats no professionals de lloguer d’altres béns (com el lloguer ocasional de cotxes i places d’aparcament entre particulars), de manera que es minimitzin els costos de gestió tant pel particular com per l’administració tributària. En relació amb l’IRPF: •En relació amb el homesharing (activitat no professional) establir una reducció a tant alçat (un x %) de la base en concepte de despeses de difícil justificació per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari (similar a la reducció del 5% en concepte de despeses que s’aplica en la determinació simplificada de la base imposable pels rendiments d’activitats econòmiques o la reducció en els rendiments del treball, de quantia fixa segons tram de l’import dels ingressos per aquest concepte). •Es proposa estudiar la idoneïtat d’estendre aquest benefici a d’altres activitats de l’economia col·laborativa (no professional). •Addicionalment, es podria establir una exempció per a aquells casos d’economia de subsistència, és a dir, per a les persones físiques la resta dels ingressos totals de les quals no superin un import anual màxim (p.e. 12.000 euros) i una bonificació del 50% d’entre el primer tram i un segon tram d’ingressos (seguint l’exemple anterior, de 12.000 i a 24.000 euros). Altres recomanacions: •Establir incentius fiscals que permetin la creació i el desenvolupament d’empreses col·laboratives amb finalitats socials. •Proposar una nova definició del concepte normatiu ”establiment en un país” de manera que l’existència d’una web o aplicació operativa en el país permeti considerar-la una empresa establerta a efectes fiscals. EIX 4. Fiscalitat (2/3)
 20. 20. 20 EIX 4. Fiscalitat (2/3) Impost sobre la renda: en les darreres modificacions de l’Impost sobre la Renda, preveu que els ingressos obtinguts a través de plataformes, sota unes condicions determinades, es minorin en un 50% en concepte de despeses imputables. Així, els belgues poden declarar en l’Impost sobre la Renda ingressos amb un llindar de fins a 5.000€ anuals com “ingressos diversos obtinguts mitjançant plataformes digitals”. Aquests ingressos, després de minorar-los en un 50% en concepte de despeses imputables incorregudes (a tant alçat, sense documentar-les), són gravats a un tipus del 20%. En altres paraules, els ingressos fins al llindar de 5.000€ resulten efectivament gravats al 10%, un tipus real inferior al que s’aplica a les rendes principals dels contribuents. A partir de l’1 de març de 2017, el Govern belga ha establert un sistema de col·laboració amb les plataformes en la recaptació d’aquest impost: la plataforma practica una retenció del 10% dels pagaments als ciutadans que presten els serveis intermediats per la plataforma. D’altra banda, i coherentment amb el llindar fiscal, per ingressos per sota de 5.000€ anuals s’admet l’actuació dels particulars en plataformes sense exigir l’alta en el règim de treballadors autònoms. Impost valor afegit: En relació a l’Impost del Valor Afegit, s’exceptua l’obligatorietat d’obtenir una identificació fiscal a les persones físiques que efectuen prestacions de serveis amb les condicions esmentades anteriorment.
 21. 21. 21 EIX 4. Fiscalitat (2/3) Impost sobre la renda: proposa crear, en la seva normativa fiscal, una categoria nova: la de les rendes percebudes per la intermediació de plataformes digitals. En aquesta categoria, sempre que les pròpies plataformes en facilitin la informació corresponent, els particulars que obtinguin aquestes rendes podran aplicar-se una deducció a tant alçat de 3.000€. Així, aquestes rendes es gravaran en un concepte diferent dels rendiments del treball i disposaran d’aquesta bonificació ad hoc de 3.000 €. Proposta del Govern d’absoluta exempció en l’Impost sobre la Renda i sobre el valor afegit. El model anglès no exigeix cap taxa, impost, ni registre pels ingressos dels particulars amb 2 llindars, cadascun de 1.000£, un per ingressos obtinguts de les plataformes de béns i l’altre per ingressos obtinguts de les plataformes de serveis.
 22. 22. 22 4.3 Fiscalitat de les plataformes Vetllar per què les plataformes digitals que operen a Catalunya tributin en funció dels beneficis obtinguts en aquest territori i participar activament en les iniciatives sobre aquesta qüestió que es fomentin des de les institucions europees. 4.4 Assistent en la recaptació Desenvolupar la figura de l’assistent en la recaptació de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics mitjançant el Reglament i l’Acord d’adhesió corresponent. EIX 4. Fiscalitat (3/3)
 23. 23. 23 5.1 Classificació de les plataformes de serveis i les relacions laborals Fer difusió d’aquesta classificació des del departament competent per tal que sigui d’utilitat per a la inspecció del treball, les plataformes digitals i, especialment, pels prestadors de serveis. 5.2 Recomanacions als responsables de política laboral Traslladar als responsables de política laboral: La creació d’una nova quota d’autònoms no desincentivadora o amb una quantitat mínima exempta que faciliti la prestació de serveis de forma ocasional amb un llindar mensual, per exemple, el salari mínim interprofessional. Notes característiques: autonomia en la prestació del servei, instruccions mínimes de la plataforma, llibertat d’horaris i jornada, llibertat de treballar per diverses plataformes, responsabilitat del treballador per danys. La necessitat de revisió de la regulació laboral, a nivell de la Unió Europea, per permetre una harmonització que eviti la competència deslleial i homogeneïtzi la prestació de serveis a través de plataformes tecnològiques. EIX 5. Relacions laborals (1/2) 5.3 Contractes a temps parcial Considerar el contracte a temps parcial, així com les mesures que es puguin articular en el marc de la concertació social a Catalunya, als efectes de cobrir les necessitats i especificitats que comporta treballar per una plataforma digital, en el supòsit que el vincle compleixi amb les notes pròpies de la laboralitat.
 24. 24. 24 5.5 Impuls de les plataformes de cooperació Impulsar les plataformes de cooperació en l’àmbit de l’economia col·laborativa ja que s’identifica una oportunitat que cal aprofitar no tant per l’experiència de l’usuari si no pel sentit de pertinença, la mutualització i la participació democràtica. Incloure aquest binomi cooperativa-economia col·laborativa en algunes de les línies d’ajut del departament competent en matèria de cooperatives, en el sentit d’aportar recursos per a nous projectes empresarials que activin una emprenedoria amb impacte social, relacions laborals justes i base oberta. Aquestes cooperatives han de tenir com a missió la protecció dels drets dels treballadors en els serveis col.laboratius, exercir el dret dels treballadors a organitzar-se, a emprendre accions col·lectives i a negociar convenis col·lectius segons allò previst en la pràctica laboral i la normativa. 5.4 Estudi dels llindars de cotització Estudiar i fer seguiment de les iniciatives europees en l’àmbit del treball i la seguretat social relacionades amb l’establiment d’aquests llindars. L’objectiu és extreure’n conclusions i eventualment incorporar-les a la normativa pròpia o fer recomanacions al responsable de política laboral, entenent aquests llindars com a viables dins l’activitat ocasional dels treballs sense relació laboral (en cap cas quan existeix un contracte laboral). EIX 5. Relacions laborals (2/2)
 25. 25. 25 6.1 Aprovació i signatura del codi Impulsar la signatura d’aquest Codi de Bones Pràctiques per part de les plataformes digitals més representatives que actuen en el territori català. El Codi proposa a les plataformes signants un conjunt de compromisos estructurats en 11 eixos, entre els quals destaquen: •Oferir un sistema de resolució alternativa de litigis, a través d’una mediació senzilla i fàcilment accessible per resoldre els conflictes entre les parts. •Millorar la informació envers les persones consumidores, especialment perquè puguin diferenciar l’oferent segons si es tracta d’un particular (prosumidor) o un professional. •Col·laborar amb les administracions públiques de Catalunya per establir un diàleg fluid que permeti signar acords de col·laboració en el marc de la recaptació tributària i la cessió de dades. •Fer publicitat i promoció d’aquest Codi. EIX 6. Codi Bones Pràctiques Economia Col.laborativa
 26. 26. 26 7.1 Impuls de la signatura d’acords de col·laboració amb plataformes Impulsar de forma permanent la signatura d’acords amb les plataformes digitals que permetin una col·laboració público-privada útil per a la recaptació d’impostos, el disseny de polítiques públiques, el compliment de la normativa sectorial i el bon veïnatge. 7.2 Acords de col·laboració amb plataformes d’allotjaments turístics Impulsar el desplegament reglamentari de l’IEET en el sentit de permetre a les plataformes digitals d’allotjament turístic que actuen en el territori català convertir-se en assistents en la recaptació mitjançant la signatura d’un conveni o acord d’adhesió. Aquest és un primer acord en l’àmbit de la col·laboració amb aquestes entitats, col·laboració que caldria anar ampliant amb compromisos que s’estenguin més enllà d’aquells relacionats amb la recaptació tributària com, per exemple, garantir el compliment de la normativa vigent, el bon veïnatge i la facilitació d’informació anonimitzada, amb la finalitat de millora les polítiques públiques en matèria turística, social i d’habitatge. EIX 7. Acords de col.laboració amb plataformes (1/3)
 27. 27. 27 7.3 Acords de col·laboració amb plataformes de mobilitat En l’àmbit del transport i la mobilitat, es recomana: •Elaboració d’un model d’acord de col·laboració o conveni amb les plataformes de mobilitat que operen legalment a Catalunya per a la cessió de dades de demanda amb l’objectiu de racionalitzar i millorar les polítiques públiques. •Estudi de la viabilitat, cas per cas, de la signatura de l’acord de cessió de dades o bé, en el seu defecte, d’integracions amb eines facilitades per les plataformes. •Inclusió en el projecte SmartCAT dins del Pacte de la Societat Digital de les dades de mobilitat i fomentar la seva obertura. •Estudi de la possibilitat d’obertura de dades de mobilitat a la societat (dades obertes) com a eina per fomentar el creixement social, econòmic i laboral. •Ús de les dades de mobilitat que reculli el nou sistema (T-Mobilitat) per a millorar la planificació i la gestió de la xarxa de transport públic, al disposar d’informació precisa de l’ús dels diferents serveis. EIX 7. Acords de col.laboració amb plataformes (2/3)
 28. 28. 28 7.4 Col·laboració Público- privada en l’àmbit de les dades  Manifestar la rellevància d’aquest tipus de col·laboració público- privada i incorporar-la en l’estructura, organització i Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya.  La missió d’aquesta nova política ha de tenir en compte, d’una banda, la informació pública que generen els departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques catalanes i, de l’altra, les dades provinents de les plataformes digitals obtingudes mitjançant la signatura d’acords de col·laboració.  Analitzar les bondats de les Application Programming Interface (API) com a codis que permeten accedir a un conjunt de dades o processos (numèrics o no) allotjats en un servidor aliè. Aquest algoritme permet l’accés a dades en ambdós sentits essent molt rellevant per a la compartició amb finalitats público-privades. EIX 7. Acords de col.laboració amb plataformes (3/3)
 29. 29. 29 Aprovació de l’Informe per Acord de Govern: 5 de setembre
 30. 30. 30 Grau implementació de les propostes: Eix 1 Propostes Grau implementa ció Verd: alt Groc: mig Vermell: baix Mesures implementades Eix 1. Propostes generals Proposta 1.1 Reconeixement de la figura del ciutadà agent productor: tenir en compte la figura del ciutadà agent productor així com dels diferents models cooperatius i col·laboratius associats a la nova realitat. • Aprovació, per Acord de Govern de 5 de setembre de 2017, de l’Informe de la Comissió Interdepartamental on es reconeix aquesta nova figura i la nova realitat econòmica i empresarial associada a la proliferació de les plataformes digitals. Proposta 1.2 Revisió normativa: revisió de la normativa sectorial i transversal catalana per diferenciar sota quines condicions un servei és o no és professional/empresarial, establir les obligacions de les plataformes, revisar els requisits normatius i potenciar els models basats en comunitats. • Revisió de la normativa catalana en matèria turística i d’habitatge (en procés). • Revisió de la normativa catalana de transports i mobilitat (en procés). • Revisió de la normativa en matèria de cooperatives (iniciant). Proposta 1.3 Publicitat i campanyes divulgatives: divulgar l’Informe i les seves conclusions i propostes a través de la xarxa, actes, etc. • Informe disponible al web del VEH. • Campanyes divulgatives en esdeveniments com "Catalans Lliures" o "OuiShare". • Campanyes divulgatives en diferents institucions (UB, EAPC, Universitat de Lleida). • Publicitat a través de xarxes socials. Guies i tríptics en fase d’elaboració.
 31. 31. 31 Grau implementació de les propostes: Eix 2 Eix 2. Turisme i habitatge Proposta 2.1 Definició Llar compartida: definir la modalitat de Llar Compartida com a oferta turística no professional consistent en compartir l’habitatge principal (cessió per habitacions) per períodes de curta durada. • El Projecte de Decret de reglament de turisme contempla, per primer cop, una definició per a les Llars Compartides: article 241-1. Proposta 2.2 Regulació Llar compartida: crear un títol específic per aquesta nova modalitat diferent d’aquell corresponent als Habitatges d’Ús Turístic (HUT), aprofitant la normativa actualment en tramitació. • El Projecte de Decret de reglament de turisme inclou una regulació específica per a les Llars Compartides (Llibre 2n, Títol IV). • Nova concepció de les llars compartides: totalment desnvinculades dels HUTs i amb uns requisits que segueixen els principis de necessitat i proporcionalitat. Proposta 2.3 Intervenció municipal de les llars compartides: Establir un marc de mínims per a què els municipis puguin adaptar, a les seves realitats territorials, l’activitat de llar compartida • El Projecte de Decret de reglament de turisme estableix, a la Disposició transitòria cinquena: El Títol 4 del Llibre segon entra en vigor al cap d’un any d’haver estat publicat aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. • El règim d'accés a l'activitat és el de declaració responsable. Proposta 2.4 Registre de Turisme de Catalunya (RTC): Revisar la normativa i clarificar el paper del RTC, així com millorar el seu funcionament • El Projecte de Decret de reglament de turisme clarifica el paper del RTC (Llibre 1r, Títol III). • S'habilita també el número de declaració responsable com a vàlid si encara no es disposa del NIRTC (article 121-1 i 131-2).
 32. 32. 32 Grau implementació de les propostes: Eix 3 Eix 3. Transport i mobilitat Proposta 3.1 Definició de l'economia col·laborativa en l'àmbit de transport i mobilitat: incloure els nous models de mobilitat col·laborativa en el marc de Llei 9/2003 de la Mobilitat així com regular el transport particular en l’avantprojecte de llei de transport terrestre. • Revisió de la Llei de Mobilitat i de l’Avantprojecte de Llei de transport terrestre (en procés). Proposta 3.2 Transport en vehicles lleugers: revisar, la normativa de transports en vehicles lleugers, promoure una àmplia consideració del futur d’aquestes activitats, incloure, entre d’altres, mecanismes de taxi compartit. • Primeres valoracions d’iniciatives juntament amb l’AMB i l’IMET. • Implementació del taxi compartit en un període breu de temps a la ciutat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Proposta 3.3 Polítiques actives de foment: impulsar els nous models de mobilitat compartida, com la inclusió al Projecte T-Mobilitat. Cal realitzar proves pilot i línies d’ajuda. • Primeres valoracions de les proves pilot per part de la DG Transport. • Trasllat, en breu, de la importància de la mobilitat col·laborativa als responsables del projecte T-Mobilitat.
 33. 33. 33 Grau implementació de les propostes: Eix 4 Eix 4. Fiscalitat Proposta 4.1 Guia pràctica per als ciutadans: Guia Pràctica i Tríptic per tal que el ciutadà que obté ingressos mitjançant una plataforma conegui les seves obligacions fiscals. • Publicació, en breu, del Tríptic de l’ATC sobre informació de l’IEET, IVA o IRPF. Proposta 4.2 Recomanacions als responsables de política fiscal: Traslladar als responsables de política fiscal una sèrie de propostes en línia amb les principals iniciatives europees. • Culminació de les recomanacions amb l’objectiu de traslladar- les als responsables de política fiscal. • Actualització del benchmark internacional. Proposta 4.3 Fiscalitat de les plataformes: Vetllar per què les plataformes digitals que operen a Catalunya tributin en funció dels beneficis obtinguts en aquest territori • Realització d’una declaració institucional en aquest sentit, en línia amb el posicionament de la Unió Europea. Proposta 4.4 Assistent en la recaptació: Desenvolupar la figura de l’assistent en la recaptació de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics. • Figura de l'assistent en la recaptació de l'IEET totalment desenvolupada normativament a la Llei de mesures fiscals 15/2017 (Cap. VI) i en el Decret 141/2017 de desenvolupament posterior. • Finalitzada la redacció de la proposta de conveni de col·laboració amb les plataformes per acabar d'implementar aquesta figura.
 34. 34. 34 Grau implementació de les propostes: Eix 5 Eix 5. Relacions laborals Proposta 5.1 Classificació de les plataformes de serveis i les seves relacions laborals: en funció de les característiques dels prestadors de serveis: relació laboral (compte aliena), relació d’autònom o sense relació laboral. • Classificació ja elaborada per la Comissió Interdepartamental, a falta d’un disseny definitiu i la divulgació corresponent. Proposta 5.2 Recomanacions als responsables de política laboral: Traslladar als responsables de relacions laborals una sèrie de propostes en línia amb les principals iniciatives europees. • Culminació de les propostes per tal de traslladar-les als responsables de política laboral. • En fase d’elaboració un benchmark més extens. Proposta 5.3 Contractes a temps parcial: Considerar el contracte a temps parcial com compatible pels treballadors per compte aliena en una plataforma de serveis. • Estudi de la viabilitat dels contractes a temps parcial per cobrir les necessitats i especificitats que comporta treballar per a una plataforma digital. Proposta 5.4 Estudi dels llindars de cotització: Estudiar i fer seguiment de les iniciatives europees en aquest àmbit i eventualment fer recomanacions al responsable legal. • Aprofundiment en l’estudi dels llindars de cotització a la Seguretat Social a diferents països de la UE així com el seu impacte econòmic. Proposta 5.5 Impuls de les plataformes de cooperació: Impulsar les plataformes de cooperació en l’àmbit de l’economia col·laborativa així com aportar recursos per a línies d’ajut del departament competent en matèria de cooperatives • Celebració de reunions en aquest sentit, tant durant la vigència de la CI com ara. • Estudi d’una possible reforma de la Llei 12/2015, de Cooperatives per a la inclusió de noves figures que encaixin amb les noves realitats del mercat laboral en un marc digital i col·laboratiu.
 35. 35. 35 Grau implementació de les propostes: Eixos 6 i 7 Eix 6. Codi Bones Pràctiques Proposta 6.1 Signatura del Codi de Bones Pràctiques: Impulsar la signatura d’aquest Codi de Bones Pràctiques per part de les plataformes digitals més representatives que actuen en el territori català. • Codi pactat amb associacions de consumidors, plataformes digitals i associacions d'aquestes. • Programada una sessió el proper 20 de març per explicar els sistemes d’arbitratge, definir últims matisos i procedir a la seva signatura. Eix 7. Acords de Col·laboració amb Plataformes Digitals Proposta 7.1 Impuls de la signatura d'acords de col·laboració amb plataformes: Impulsar de forma permanent la signatura d’acords amb les plataformes digitals que permetin una col·laboració público-privada útil. • Contactes amb plataformes digitals per tractar aquesta iniciativa. • El Codi també preveu la facilitació d’aquests acords per part de les administracions públiques i les plataformes. Proposta 7.2 Acords de col·laboració amb plataformes d’allotjmanets turístics: Impulsar el desplegament reglamentari de l’IEET i estendre la col·laboració en altres àmbits addicionals al tributari. • Figura de l’assistent en la recaptació de l’IEET totalment desenvolupada normativament en la Llei 5/2017 de mesures fiscals (Cap VI) i en el Decret 141/2017 i proposta de conveni/acord d’adhesió a punt per a la seva signatura per part de les plataformes d’allotjament turístic. Proposta 7.3 Acords de col·laboració amb plataformes de mobilitat: propostes com un model d’acord de col·laboració o conveni, obertura de dades de mobilitat a la societat (dades obertes), incloure dades de mobilitat al projecte SmartCat, etc. • Contactes i reunions amb plataformes de mobilitat per tal d'incloure noves formes de mobilitat compartida i intel·ligent especialment a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, com el taxi compartit. Proposta 7.4 Col·laboració público-privada en l'àmbit de les dades: incorporar l’estructura, organització i Pla de Govern: dades obertes i desenvolupament dels APIs. • Proposta de creació d'un grup de treball per encarar aquest tema. • Primers contactes amb els responsables del Pla de Govern Obert de la Generalitat on s’inclouen mesures per al foment de les dades obertes així com la implementació d’un gestor API.
 36. 36. 36 REPTES DE LA FISCALITAT ‘COL·LABORATIVA’
 37. 37. 37 1. El concepte d’establiment permanent Resolució del Parlament Europeu sobre les Plataformes online i el mercat únic digital 15 de juny 2017 Propostes 4.2 i 4.3 Informe CI
 38. 38. 38 2. L’intercanvi d’informació fiscal: proporcionalitat i cooperació LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals Article 30. Substitut del contribuent Article 32. Assistent en la recaptació DECRET 141/2017, de 19 de setembre, Reglament IEET Article 6. Habilitació per ser assistent en la recaptació
 39. 39. 39 3. La fiscalitat del ciutadà agent-productor Ens és útil el mateix ‘filtre fiscal’?

×