SlideShare una empresa de Scribd logo
Θεσσαλονίκη, 2022
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
2ος
Κύκλος Σπουδών: ΠΜΣ στα Οικονομικά
Μάθημα: Προχωρημένη Οικονομετρία
Η επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στην οικονομία της
Αυστραλίας.
Οικονομετρική ανάλυση
Φοιτητής: Αλέξανδρος- Γεώργιος Κοτόπουλος
alexkoto@econ.auth.gr
Φοιτητής: Σκορδής Δημήτριος, dtskordis@econ.auth.gr
1
Εισαγωγή
Έχει υποστηριχθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία, ότι τόσο οι εξαγωγές (exports) όσο και οι εισαγωγές
(imports) είναι πιθανό να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη ( GDP Growth)
μιας οικονομίας και κατ’ επέκταση μιας χώρας. Οι θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες επικεντρώνονται
κυρίως, είτε στη σχέση μεταξύ εξαγωγών και ανάπτυξης είτε μεταξύ εισαγωγών και ανάπτυξης είτε στη
συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ εξαγωγών, εισαγωγών και οικονομικής ανάπτυξης. Οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών θεωρούνται ως κινητήριος μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για
διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών που απαιτούνται από τις εταιρείες με στόχο την
καινοτομία και την εξωστρέφεια, με στόχο τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς. Αλλά και την εξασφάλιση
αυξημένων πωλήσεων και κερδών.
Επίσης, οι εξαγωγές προσφέρουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος από πιθανή αστάθεια της
αγοράς, καθώς η δραστηριοποίησή τους πραγματεύεται στην παγκόσμια αγορά, και κατ’ επέκταση οι
εταιρείες προσαρμόζονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία σε οικονομικές αλλαγές, στις
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και στις εποχιακές διακυμάνσεις στην τοπική οικονομία.
Τέλος, και όσον αφορά στα πλεονεκτήματα των εξαγωγών, η αύξηση των εξαγωγών οδηγεί σε αύξηση της
πρόσβασης στα νομίσματα, γεγονός που αυξάνει το εθνικό εισόδημα, τον κύκλο εργασιών και τα
πλεονάσματα του κράτους. Αυτό, σε γενικές γραμμές, οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Από την άλλη, οι εξαγωγές μερικές φορές δεν οδηγούν σε αυτά τα επικερδή αποτελέσματα τα οποία γενικώς
συμβάλλουν στην υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους,
μεταξύ των οποίων: η ύπαρξη ανταγωνισμού είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, τα προϊόντα είναι μη
δημοφιλή ή δε φέρουν μεγάλης αναγνωσιμότητας στις άλλες αγορές, η αστάθεια που μπορεί να παρουσιαστεί
στη χώρα-στόχο ως αποτέλεσμα πολέμων ή εμφύλιων συγκρούσεων, η αδύναμη στρατηγική προβολής στα
μέσα ενημέρωσης και ορισμός του εξαγόμενου προϊόντος και άλλοι παρόμοιοι λόγοι.
Όσον αφορά στις εισαγωγές, γενικά, αντικατοπτρίζεται η αδυναμία του κράτους να ικανοποιήσει το ίδιο τις
ανάγκες του και το καθιστά σε ένα βαθμό, εξαρτημένο από άλλες χώρες. Οι εισαγωγές σε αντίθεση με τις
εξαγωγές οδηγούν στην έξοδο του τοπικού νομίσματος και αποδυναμώνουν το εμπορικό ισοζύγιο,
αποδυναμώνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται η
εισαγωγική πηγή οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά εάν περιλαμβάνει υλικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ό,τι
άλλο υλικό είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη επενδύσεων σε έργα υποδομών με στόχο την
αύξηση και τη βελτίωση της επένδυσης και της μακροχρόνιας ανάπτυξης, ή περιλαμβάνουν προϊόντα που
απαιτούν αξία παραγωγής μεγαλύτερη από την εισαγόμενη.
Για τους προαναφερθέντες λόγους, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές παραμένουν αμφιλεγόμενο θέμα για την
ικανότητά τους να επηρεάζουν και αν ναι σε ποιο βαθμό, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών.
Στόχος της παρούσας εργασίας, λοιπόν, είναι να διερευνήσει οικονομετρικά τις άμεσες σχέσεις μεταξύ του
εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την περίοδο
2
1960-2020. Ειδικότερα, αυτή η εργασία στοχεύει να ανακαλύψει εμπειρικά την απάντηση στο ερώτημα εάν
οι εξαγωγές οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη ή οι εισαγωγές οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη ή η
οικονομική ανάπτυξη οδηγεί στις εξαγωγές και στις εισαγωγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εργασία
δομείται ως εξής. Αρχικά, παρουσιάζουμε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ
εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης. Έπειτα, συζητάμε την προδιαγραφή του μοντέλου, της μεθοδολογίας
και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εμπειρικά
αποτελέσματα καθώς και η ανάλυση των ευρημάτων. Τέλος, τα συμπεράσματά μας.
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Έγιναν διαφορετικές μελέτες και έρευνες από ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις
εξαγωγές, τις εισαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη. Μια πληθώρα μελετών δείχνει διαφορετικά
αποτελέσματα σχετικά με τη σχέση αυτών των τριών μεταβλητών. Πρόσφατα, οι περισσότερες μελέτες
έχουν επικεντρωθεί στα μοντέλα VAR και VEC και στην προσέγγιση συνολοκλήρωσης. Η ανασκόπηση
της βιβλιογραφίας μας αποτελείται από μελέτες που επικεντρώνονται στον κοινό αντίκτυπο τόσο των
εξαγωγών όσο και των εισαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη. Παρακάτω, παρατίθενται βιβλιογραφικές
αναφορές και τα αποτελέσματα στο βαθμό και την κατεύθυνση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που
μας ενδιαφέρουν
Authors Countries-Periods Econometric
techniques
Keys Findings
Khaled R.M. Elbeydi and al (2010) Libya 1980 –2007 Cointegration analysis
VECM
Granger Causality tests
EX => GDP
Dilawar Khan and al (2012) Pakistan 1972 –2009 Cointegration analysis
VECM
Granger causality tests
GDP <=> EX
GDP <=> IM
Qazi Muhammad Adnan Hye (2012) China 1978 -2009 Cointegration analysis
Granger causality tests
GDP <=> EX
GDP <=> IM
Velnampy.T and Achchuthan. S (2013) Sri Lanka 1970 –2010 Correlation analysis
regression analysis
EX <=> IM
IM => GDP
EX => GDP
3
Kojo Menyah and all (2014 21 African Countries
1965 -2008
Granger causality tests Trade ≠ GDP
Mounir Belloumi (2014) Tunisia1970 -2008 Cointegration analysis
Granger causality tests
Trade ≠ GDP
Güngör Turan and all (2014) Albania 1984 –2012 OLS EX => GDP
IM ≠ GDP
Auro Kumar Sahoo and all (2014) India 1981- 2010 Cointegration analysis
VECM
Granger causality tests
GDP => EX
Hussain M and Saaed A (2014) Tunisia 1977 –2012 Cointegration analysis
VECM
Granger causality tests
IM => GDP
Musibau Adetunji Babatunde (2014) Nigeria 1960 –2014 Cointegration analysis
Granger causality tests
EX <=> IM
Sachin N. Mehta (2015 India 1976 –2014 Cointegration analysis
Granger causality tests
VECM
GDP => EX
GDP ≠ IM
Masoud Albiman Md and all (2016) Malaysia 1967 –2010 Cointegration analysis
VAR
Granger causality tests
EX => GDP
EX => IM
Gaber H. Abugamea (2015) Palestine1968 -2012 Cointegration analysis
VECM
Granger causality tests
GDP ≠ EX
GDP ≠ IM
Ajmi and all (2015) South Africa1911 –2011 Granger causality tests GDP ≠ EX
GDP ≠ IM
Σύνολα 998 908 90
Προέλευση: www.jseg.roISSN: 2537-141X Volume 2, Number 1, Year 2017
4
Μεθοδολογία
Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που περιλαμβάνουν ετήσιες χρονολογικές σειρές από το 1960
έως το 2020 στην Αυστραλία και για την οικονομετρική ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν οι μεταβλητές του
ΑΕΠ, των εξαγωγών και των εισαγωγών κατά τη προαναφερθείσα περίοδο με σκοπό την εξέταση της
συσχέτισης τους. Η οικονομετρική ανάλυση θα γίνει με τη βοήθεια του προγράμματος E Views.
Πολλές εμπειρικές διατυπώσεις, είναι επαρκώς δοκιμασμένες για να εντοπίσουν και να υποθέσουν τον
αιτιώδη δεσμό μεταξύ των εισαγωγών, των εξαγωγών και της αύξησης του ΑΕΠ αναμειγνύοντας τις εξαγωγές
και τις εισαγωγές στη συνάρτηση συνολικής παραγωγής, και η οποία χρησιμοποιείται από τους Francisco F.
Ribeiro Ramos (2001), Titus O. Awokuse (2007), Dilawar Khan (2012), Güngör Turan (2014), Rummana
Zaheer (2014) και Afaf Abdull J. Saaed (2015). Η επαυξημένη συνάρτηση παραγωγής,
συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και των εισαγωγών εκφράζεται ως:
𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑓(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠)
Η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να γραφεί σε λογαριθμική-γραμμική μορφή:
log(𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠)𝑡 + 𝛽2 log(𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠)𝑡 + 𝜀𝑡
Όπου:
 𝛽0: the constant term
 𝛽1: coefficient of variable (exports)
 𝛽2: coefficient
 𝑡: The time trend
 𝜀: the random error
Εμπειρική ανάλυση
Παρουσίαση Μεταβλητών ενδιαφέροντος
Οι ποσοτικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση εκφράζονται σε per capita /κατά κεφαλήν και
παίρνουν λογαριθμικές τιμές.
5
ΑΕΠ
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (GDP) αποτελεί το κυριότερο μακροοικονομικό μέγεθος. Ο
βασικός στόχος μέτρησής του είναι η απόκτηση ενός μέτρου της συνολικής ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών
που παράγονται για την αγορά σε μία δεδομένη χώρα κατά μία δεδομένη χρονική περίοδο. Ορίζεται ως η
συνολική αγοραία αξία όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια
χώρα στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Στο παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται η πορεία που
διαγράφει το ΑΕΠ της Αυστραλίας κατά τη χρονική περίοδο που μελετάται (1960- 2020).
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Εξαγωγή(Exports-EXP) είναι η διαδικασία μεταφοράς εγχώριων προϊόντων, εμπορευμάτων και ανθρώπων
προς μία ξένη χώρα όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα
επανεξαχθούν. Ομοίως, στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η πορεία που διαγράφουν οι εξαγωγές κατά την
περίοδο 1960- 2020.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
6
Εισαγωγές (Imports-IMP) ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς προϊόντων, εμπορευμάτων και ανθρώπων
από μία ξένη χώρα σε μία άλλη όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή
θα επανεξαχθούν. Ομοίως, στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η πορεία που διαγράφουν οι εισαγωγές κατά
την περίοδο 1960- 2020.
Παρατηρείται, ότι υπάρχει διαχρονική αύξηση σε όλες τις μεταβλητές ενδιαφέροντος με κάποιες μικρές
διακυμάνσεις που προφανώς επήλθαν από σοκ της εγχώριας ή της παγκόσμιας οικονομίας με αποκορύφωμα
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007.
Πίνακας περιγραφικής στατιστικής.
Πίνακας συσχετίσεων (correlation)
Ο πίνακας συσχετίσεων δείχνει τον βαθμό εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών και την φύση του υποδείγματος
ανάλογα με τα πρόσημα των τιμών. Από το πίνακα συμπεραίνουμε ότι παρουσιάζεται ισχυρή και θετική
συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.
7
Διαγραμματική απεικόνιση της διαχρονικής πορείας των μεταβλητών
Ομοίως με παραπάνω και σε πραγματικές τιμές (όχι λογαριθμικές), βλέπουμε ότι η πορεία του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία με κάποιες μικρές πτώσεις την περίοδο 1961-1962, 1965-1966,
1977-1978, 1990-1992,2008-2009, 2019-2020. Διαχρονικά το εμπορικό ισοζύγιο της Αυστραλίας κινείται με
θετικό πρόσημο και με ταυτόχρονη αύξηση τόσο των εισαγωγών, όσο και των εξαγωγών. Αρνητικό πρόσημο
εμφανίζεται κατά το διάστημα 2007-2015 (παγκόσμια οικονομική κρίση) οπότε επανέρχεται και πάλι σε
θετικό μέχρι και το 2020. Από την θετική συσχέτιση που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών
ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για να εξακριβωθεί η ύπαρξη και ο βαθμός και η
πιθανή ύπαρξη ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης.
8
Υπόδειγμα εκτίμησης ελάχιστων τετραγώνων (OLS)
Γενική μορφή του υποδείγματος: LNGDP_PC = C(1)*LNIMP_PC + C(2)*LNEXP_PC + C(3)
Η εξίσωση παλινδρόμησης
LNGDP_PC = 0.0282983530639*LNIMP_PC + 9.74390391963*LNEXP_PC - 12.6416480045
Οι συντελεστές των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικοί (Prob.<0,05%) και έχουν θετικό πρόσημο
πράγμα που ερμηνεύεται οικονομικά καθώς μια αύξηση στην ποσοστιαία μεταβολή είτε των εισαγωγών είτε
των εξαγωγών μπορούν να επιφέρουν μια αύξηση του ΑΕΠ. Μια αύξηση 1% των εξαγωγών έχει ως
αποτέλεσμα αύξηση 9.74% στο ΑΕΠ.
Έλεγχος CUSUM (σωρευτικό άθροισμα των τυποποιημένων διαδοχικών κατάλοιπων πρόβλεψης)
9
Ο έλεγχος CUSUM πραγματοποιείται για να ελέγξουμε αν υπάρχει σταθερότητα των συντελεστών.
Βλέπουμε ότι τιμές του στατιστικού CUSUM παραμένουν εντός της ζώνης εμπιστοσύνης αρά δεν υπάρχουν
διαθρωτικές μεταβολές, δηλαδή αστάθεια στους συντελεστές.
Έλεγχος CUSUM OF SQUARES (σωρευτικό άθροισμα των τετράγωνων των τυποποιημένων διαδοχικών
κατάλοιπων πρόβλεψης)
Ο έλεγχος CUSUM OF SQUARES επίσης πραγματοποιείται για να ελέγξουμε αν υπάρχει σταθερότητα των
συντελεστών.
Βλέπουμε ότι τιμές του στατιστικού CUSUM OF SQUARES παραμένουν εντός της ζώνης εμπιστοσύνης αρά
δεν παρατηρείτε αστάθεια στους συντελεστές παλινδρόμησης.
Έλεγχος Στασιμότητας
Ελέγχουμε για μοναδιαίες ρίζες για να βρούμε τη στασιμότητα
των δεδομένων. Οι επαυξημένοι έλεγχοι ADF,ADF-GLS,PP χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μια από τις τρεις
μεταβλητές ελέγχου.
10
Στους ελέγχους ADF & PP από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι σε καμία μια από τις περιπτώσεις(με
σταθερό ορό, με σταθερό ορό και τάση, χωρίς σταθερό ορό και τάση) και για καμία από τις τρεις μεταβλητές
ελέγχου δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Αρά οι μεταβλητές είναι
μη στάσιμες στα επίπεδα(levels). Από την άλλη στις πρώτες διάφορες για όλες τις μεταβλητές και σε όλες τις
περιπτώσεις(με σταθερό ορό, με σταθερό ορό και τάση, χωρίς σταθερό ορό και τάση) απορρίπτουμε την
μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε επίπεδο σημαντικότητας α=1% και α=10% για το IMP
χωρίς σταθερό ορό και τάση.
Έλεγχος ADF-GLS στα levels με σταθερό ορό
11
Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση μόνο με σταθερό ορό δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική
υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαιας ρίζας. Οι σειρές είναι μη στάσιμες στα levels στην περίπτωση του
σταθερού ορού.
Έλεγχος ADF-GLS στα levels με σταθερό ορό και τάση
Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση με σταθερό ορό και τάση, δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική
υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαιας ρίζας. Οι σειρές είναι μη στάσιμες στα levels στην περίπτωση του σταθερού
ορού και τάσης.
Έλεγχος ADF-GLS στις πρώτες διαφορές με σταθερό ορό
12
Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση μόνο με σταθερό ορό, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη
μοναδιαιας ρίζας σε επίπεδο σημαντικότητας α=1%. Οι σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες διάφορες στην
περίπτωση του σταθερού ορού.
Έλεγχος ADF-GLS στις πρώτες διαφορές με σταθερό ορό και τάση
Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση με σταθερό ορό και τάση, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για
ύπαρξη μοναδιαιας ρίζας σε επίπεδο σημαντικότητας α=1%. Οι σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες διάφορες
στην περίπτωση του σταθερού ορού και τάσης.
13
Έλεγχος στασιμότητας KPSS
Για τον έλεγχο KPSS η μηδενική υπόθεση υποδηλώνει την ύπαρξη στασιμότητας. Στα levels απορρίπτουμε
την ύπαρξη στασιμότητας για όλες τις μεταβλητές στην περίπτωση με σταθερό ορό καθώς και για το IMP
στην περίπτωση με σταθερό ορό και τάση. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε όμως στην περίπτωση με σταθερό
ορό και τάση για τις μεταβλητές GDP & EXP την ύπαρξη στασιμότητας στα levels.
Στις πρώτες διάφορες των μεταβλητών δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση για ύπαρξη
στασιμότητας για όλες τις μεταβλητές και σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση με σταθερό ορό
για την μεταβλητή EXP οπού απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.
14
Συνολοκλήρωση
Η έννοια της συν ολοκλήρωσης υποδηλώνει ότι για μη στάσιμες χρονολογικές σειρές πιθανόν να υπάρξει
ένας γραμμικός συνδυασμός(δυο ή περισσοτέρων χρονολογικών σειρών)ο οποίος να είναι στάσιμος.
Έλεγχος Συνολοκλήσωσης ARDL
Η μέθοδος ARDL μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα αν οι παλινδρομήσεις είναι I(0) ή I(1). Στην περίπτωση
μας βέβαια όλοι οι παλινδρομήσεις είναι I(1).
Υπόδειγμα ARDL για δυο χρονικές υστερήσεις, με σταθερό ορό και τάση.
(Κριτήριο Schwarz)
Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης συμπεραίνουμε ότι εφόσον η τάση και οι δυο χρονικές υστερήσεις
των μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές μπορούμε να τρέξουμε και πάλι το υπόδειγμα με μια
χρονική υστέρηση και μόνο με σταθερό ορό. (Κριτήριο Schwarz)
15
Από τον παραπάνω πίνακα αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε ότι το υπόδειγμα που προσαρμόζεται καλυτέρα
στα δεδομένα μας, περιλαμβάνει μια χρονική υστέρηση για το ΑΕΠ, καμία για τις εισαγωγές και μια για τις
εξαγωγές. Οι εισαγωγές δεν αποτελούν στατιστικά σημαντική μεταβλητή στο μοντέλο.(Prob>0.05)
LNGDP_PC = 0.925444835163*LNGDP_PC(-1) + 0.00116600726097*LNIMP_PC + 10.2714894628*LNEXP_PC -
9.50763451953*LNEXP_PC(-1) - 1.02237951268
Μακροχρόνια σχέση(Long run form and bounds test)
16
Σύμφωνα με το F-Bounds test η F-statistic(=18,78)>Upper bound(=5 στο α=1%) αρά απορρίπτουμε την
μηδενική υπόθεση για μη ύπαρξη συνολλοκληρωσης, οπότε υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης.
Μακροχρόνια σχέση ισορροπίας:
EC = LNGDP_PC - (0.0156*LNIMP_PC + 10.2455*LNEXP_PC -13.7131 )
Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές εμφανίζουν μακροχρόνια επίδραση σε σχέση με το ΑΕΠ καθώς τα
Prob<5%. Αυτό μπορεί να εκφραστεί βάσει της συνάρτησης ισορροπίας ως, μια αύξηση 1% των εισαγωγών
θα επιφέρει αύξηση 0,015% στο ΑΕΠ, ενώ μια αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 10.24% στο
ΑΕΠ.
Έλεγχος Συνολοκλήσωσης Johansen(Υπόδειγμα VAR)
Πρώτο βήμα για τον έλεγχο συν ολοκλήρωσης του Johansen είναι η εύρεση της τάξης του VAR υποδείγματος
από τις χρονικές υστερήσεις.( lag length criteria)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (*) υπάρχει σε 3 κριτήρια για 2 χρονικές υστερήσεις και σε 2 κριτήρια για μια
χρονική υστέρηση. Θα επιλέξουμε τις δυο χρονικές υστερήσεις.
17
Παρατηρούμε τους δυο ελέγχους Trace test και Μax-Eigen value. Όταν το Prob.ξεπεράσει το 5% τότε
δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση για τις αντίστοιχες σχέσεις συν ολοκλήρωσης. Έτσι λοιπόν οι έλεγχοι μας
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συνολλοκληρωσης και συγκεκριμένα ότι υπάρχει μια σχέση συνολλοκληρωσης.
Μακροχρόνια σχέση ισορροπίας:
LNGDP_PC=0,001224*LNIMP_PC + 11.35978*LNEXP_PC + 0,001061*@TREND (60) – 16.18173
Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν μακροχρόνια θετική σχέση με το ΑΕΠ και παρατηρείται μια
τάση στο υπόδειγμα. Η τάση και οι εξαγωγές δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στο
υπόδειγμα. Μακροχρόνια μια αύξηση 1% των εισαγωγών θα επιφέρει αύξηση 0,001% στο ΑΕΠ, ενώ μια
αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 11.35% στο ΑΕΠ.
18
Error correction Model- Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών με τις μεθόδους
Johansen & ARDL. Οι Engle-Granger(1987) απέδειξαν ότι αν δυο μεταβλητές είναι συν ολοκληρωμένες, τότε
υπάρχει μεταξύ τους μια βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας η οποία μπορεί να εκφραστεί ως υπόδειγμα
διόρθωσης λαθών. Το υπόδειγμα αυτό χρησιμοποιείται για να συνδέσει τη βραχυχρόνια με την μακροχρόνια
περίοδο.
ARDL-ECM
Στα αποτελέσματα παρατηρούμε την βραχυχρόνια σχέση του ΑΕΠ με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Η
προσαρμογή στην μακροχρόνια ισορροπία επιτυγχάνεται μέσω του συντελεστή του Conte οπού είναι
αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Ο συντελεστής μας δείχνει την ταχύτητα προσαρμογής, δηλαδή την
απόκλιση του πραγματικού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ(%) για κάθε επόμενο t (έτος). Πιο συγκεκριμένα,
διορθώνεται 7,3% της απόκλισης του ΑΕΠ από το μακροχρόνιο επίπεδο κάθε χρόνο. Επιπλέον, η μεταβολή
των εξαγωγών βραχυχρόνια είναι στατιστικά σημαντική και επηρεάζει θετικά την μεταβολή του ΑΕΠ.
19
Johansen Error Correction
Παρατηρούμε ότι στο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος με την μέθοδο του Johansen δεν πραγματοποιεί καλή
προσαρμογή καθώς δεν υπάρχει συντελεστής αρνητικός και στατιστικά σημαντικός του Coιnte1.
Έτσι λοιπόν δεν βασιζόμαστε στο υπόδειγμα του Johansen για την ερμηνεία της βραχυχρόνιας ισορροπίας
των μεταβλητών
Συμπεράσματα μακροχρονίων και βραχυχρονίων σχέσεων ισορροπίας.
Για το βραχυχρόνιο κομμάτι η μέθοδος ECM του ARDL μοντέλου προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα
από αυτό της μεθόδου Johansen. Απορρίψαμε τη δεύτερη, καθώς δεν υπάρχει συντελεστής αρνητικός και
στατιστικά σημαντικός του Coιnet1. Όσον αφορά στο μακροχρόνιο κομμάτι και από τα δυο μοντέλα μπορούν
να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα με σκοπό την ερμηνεία μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας.
20
Έλεγχος σχέσεων αιτιότητας κατά Granger
Σε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης όταν λέμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ επηρεάζει την εξαρτημένη Υ,
τότε αυτό που αποδεχόμαστε αυτομάτως είναι ότι η πρώτη μεταβλητή επηρεάζει την δεύτερη, δηλαδή οι
μεταβολές στην Χ, επιφέρουν μεταβολές στην Υ (αμφίδρομη συνεπαγωγή), το οποίο αποτελεί την έννοια της
αιτιότητας.
Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική
υπόθεση που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας μεταξύ ΑΕΠ, εξαγωγών, εισαγωγών εκτός
από την μονής κατεύθυνσης αιτιότητα των εισαγωγών προς τις εισαγωγές.(Prob< 0,05%).
21
Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η εξήγηση κάθε μεταβλητής από τις άλλες σε διάστημα 10 περιόδων.
Για παράδειγμα το ΑΕΠ μετρά από ένα shock θα εξηγείται την 6 περίοδο κατά 1.54% από τις εισαγωγές.
22
Ο παραπάνω πίνακας διαγραμμάτων αντικατοπτρίζει την επίδραση του Shock μίας μεταβλητής σε μία άλλη
και την σύγκλυση σε νέα ισορροπία.
Συμπεράσματα
Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη επίδρασης των εξαγωγών και/ή
των εισαγωγών στο συνολικό προϊόν (ΑΕΠ) της Αυστραλίας. Για το λόγο αυτό και με τη βοήθεια του
προγράμματος eViews έγινε οικονομετρική ανάλυση με μεταβλητές ενδιαφέροντος το ΑΕΠ, τις εξαγωγές και
τις εισαγωγές.
Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στασιμότητας για την εύρεση μοναδιαίας ρίζας, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα
επαυξημένου ελέγχου ADF, ADF-GLS,PP βάσει των οποίων καταδείχθηκε η ύπαρξη μη στασιμότητας στα
levels.
Έπειτα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο ARDL και Johansen. Στο ARDL μοντέλο
(βάσει του κριτηρίου Schwarz) εμφανίζεται συνολοκλήρωση και άρα υπάρχει σχέση- επίδραση
μακροχρονίως των μεταβλητών ενδιαφέροντος. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές εμφανίζουν
μακροχρόνια επίδραση σε σχέση με το ΑΕΠ καθώς τα Prob<5%. Αυτό μπορεί να εκφραστεί βάσει της
συνάρτησης ισορροπίας ως, μια αύξηση 1% των εισαγωγών θα επιφέρει αύξηση 0,015% στο ΑΕΠ, ενώ μια
23
αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 10.24% στο ΑΕΠ. Ομοίως, από το υπόδειγμα Johansen
προκύπτει σχέση συνολοκλήρωσης. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν μακροχρόνια θετική σχέση
με το ΑΕΠ και παρατηρείται μια τάση στο υπόδειγμα. Η τάση και οι εξαγωγές δεν αποτελούν στατιστικά
σημαντικές μεταβλητές στο υπόδειγμα. Μακροχρόνια μια αύξηση 1% των εισαγωγών θα επιφέρει αύξηση
0,001% στο ΑΕΠ, ενώ μια αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 11.35% στο ΑΕΠ.
Εν συνεχεία, υπολογίστηκε η σύνδεση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιδράσεων με τη χρήση του
υποδείγματος διόρθωσης λαθών ECM- ARDL και ECM- Johansen. Στα αποτελέσματα παρατηρήθηκε η
βραχυχρόνια σχέση του ΑΕΠ με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Η προσαρμογή στην μακροχρόνια ισορροπία
επιτυγχάνεται μέσω του συντελεστή του Conte οπού είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Ο
συντελεστής μας δείχνει την ταχύτητα προσαρμογής, δηλαδή την απόκλιση του πραγματικού ρυθμού αύξησης
του ΑΕΠ(%) για κάθε επόμενο t (έτος). Πιο συγκεκριμένα, διορθώνεται 7,3% της απόκλισης του ΑΕΠ από
το μακροχρόνιο επίπεδο κάθε χρόνο. Επιπλέον, η μεταβολή των εξαγωγών βραχυχρόνια είναι στατιστικά
σημαντική και επηρεάζει θετικά την μεταβολή του ΑΕΠ. Για το βραχυχρόνιο κομμάτι η μέθοδος ECM του
ARDL μοντέλου προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα από αυτό της μεθόδου Johansen. Απορρίψαμε τη
δεύτερη, καθώς δεν υπάρχει συντελεστής αρνητικός και στατιστικά σημαντικός του Coιnet1. Όσον αφορά
στο μακροχρόνιο κομμάτι και από τα δυο μοντέλα μπορούν να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα με
σκοπό την ερμηνεία μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας.
Συνοψίζοντας, παρατηρήθηκε θετική επίδραση, κυρίως των εξαγωγών ως προς την ανάπτυξη του ΑΕΠ της
Αυστραλίας. Καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα, ίσως μόνο με τις καθαρές εξαγωγές (NX)
και κατά πόσο συσχετίζεται θετικά ή αρνητικά μια μεταβολή τους, με την μεταβολή στο ΑΕΠ,
συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
24
Βιβλιογραφία
Ajmi, A. N., Aye, G. C., Balcilar, M., & Gupta, R. (2015). Causality between exports and economic growth in South
Africa: Evidence from linear and nonlinear tests. The Journal of developing areas, 163-181.
Abugamea, G. H. (2015). External trade and economic growth relationship under Trouble: Time series evidence from
Palestine. Swift Journal of Economics and International Finance, 1(2), 10-16.
Babatunde, M. A. (2014). Are exports and imports cointegrated? Evidence from Nigeria. Journal of International and
Global Economic Studies, 7(2), 45-67.
Bakari, S., & Mabrouki, M. (2017). Impact of exports and imports on economic growth: new evidence from
Panama. Journal of Smart Economic Growth, 2(1), 67-79.
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit
root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072.
Elbeydi, K. R., Hamuda, A. M., & Gazda, V. (2010). The relationship between export and economic growth in Libya Arab
Jamahiriya. Theoretical and Applied economics, 1(1), 69.
Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3),
231-254.
Khan, D., Azra, M. U., Zaman, N., Ahmad, E., & Shoukat, Y. (2012). Exports, imports and economic growth nexus: Time
series evidence from Pakistan. World applied sciences journal, 18(4), 538-542.
Md, M. A., & Suleiman, N. N. (2016). The relationship among export, import, capital formation and economic growth in
Malaysia. Journal of Global Economics.
Ojide, M. G., Ojide, K. C., & Ogbodo, J. C. (2014). Export-led growth hypothesis in Nigeria: Applications of ARDL model
and co-integration analysis. Global Journal of Emerging Market Economies, 6(1), 5-13.
Panas, E., & Vamvoukas, G. (2002). Further evidence on the export-led growth hypothesis. Applied Economics
Letters, 9(11), 731-735.
Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
Ramos, F. F. R. (2001). Exports, imports, and economic growth in Portugal: evidence from causality and cointegration
analysis. Economic modelling, 18(4), 613-623.
Rodriguez, F., & Rodrik, D. (2000). Trade policy and economic growth: a skeptic's guide to the cross-national
evidence. NBER macroeconomics annual, 15, 261-325.
Saaed, A. A. J., & Hussain, M. A. (2015). Impact of exports and imports on economic growth: Evidence from
Tunisia. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 6(1), 13-21.
Sahoo, A. K., Sahoo, D., & Sahu, N. C. (2014). Mining export, industrial production and economic growth: A cointegration
and causality analysis for India. Resources Policy, 42, 27-34.

Más contenido relacionado

Similar a Η επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στην οικονομία της Αυστραλίας. Οικονομετρική ανάλυση

Politikes
PolitikesPolitikes
Politikes
stsagk
 
Ενδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptx
Ενδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptxΕνδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptx
Ενδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptx
ssuserfc15611
 
Weekly 07 06_2018
Weekly 07 06_2018Weekly 07 06_2018
Weekly 07 06_2018
Panayotis Sofianopoulos
 
Weekly 12 04_2018
Weekly 12 04_2018Weekly 12 04_2018
Weekly 12 04_2018
Panayotis Sofianopoulos
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptx
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptxΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptx
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptx
Etheo1
 
ΣΕΒ, εβδο._18-05-17
ΣΕΒ, εβδο._18-05-17ΣΕΒ, εβδο._18-05-17
ΣΕΒ, εβδο._18-05-17
Panayotis Sofianopoulos
 
Weekly 07 12_2017
Weekly 07 12_2017Weekly 07 12_2017
Weekly 07 12_2017
Panayotis Sofianopoulos
 
Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183
Panayotis Sofianopoulos
 
Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019
Panayotis Sofianopoulos
 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Katerina Tsakmakidou
 
Ευρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και Ανάπτυξη
Ευρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και ΑνάπτυξηΕυρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και Ανάπτυξη
Ευρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και Ανάπτυξη
akargas
 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Win to Win - Business Consultants
 
Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018
Panayotis Sofianopoulos
 
Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)
Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)
Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)
Panagiotis Kinanlis
 
Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...
Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...
Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...
Starttech Ventures
 
ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017
ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017
ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017
Panayotis Sofianopoulos
 
ΤτΕ, 45ο Οικν. Δελτίο
ΤτΕ, 45ο Οικν. ΔελτίοΤτΕ, 45ο Οικν. Δελτίο
ΤτΕ, 45ο Οικν. Δελτίο
Panayotis Sofianopoulos
 
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
Panayotis Sofianopoulos
 
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Notis Mitarachi
 
Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...
Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...
Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...
stratos goumas
 

Similar a Η επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στην οικονομία της Αυστραλίας. Οικονομετρική ανάλυση (20)

Politikes
PolitikesPolitikes
Politikes
 
Ενδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptx
Ενδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptxΕνδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptx
Ενδογενής οικ.ανάπτυξη - Rostow.pptx
 
Weekly 07 06_2018
Weekly 07 06_2018Weekly 07 06_2018
Weekly 07 06_2018
 
Weekly 12 04_2018
Weekly 12 04_2018Weekly 12 04_2018
Weekly 12 04_2018
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptx
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptxΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptx
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εθνικοί Λογαριασμοί.pptx
 
ΣΕΒ, εβδο._18-05-17
ΣΕΒ, εβδο._18-05-17ΣΕΒ, εβδο._18-05-17
ΣΕΒ, εβδο._18-05-17
 
Weekly 07 12_2017
Weekly 07 12_2017Weekly 07 12_2017
Weekly 07 12_2017
 
Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183Weekly 12 07_20183
Weekly 12 07_20183
 
Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019Monthly 22 1_2019
Monthly 22 1_2019
 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
 
Ευρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και Ανάπτυξη
Ευρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και ΑνάπτυξηΕυρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και Ανάπτυξη
Ευρώπη 2020: Η συμβολή στην Έρευνα και Ανάπτυξη
 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)
 
Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018Monthly 15 10_2018
Monthly 15 10_2018
 
Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)
Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)
Κινανλής Π. - Καινοτομία & Ανάπτυξη (Presentation)
 
Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...
Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...
Hellenic Innovation Forum 2017, Yannis caloghirou research and technology rou...
 
ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017
ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017
ΣΕΒ, εβδ_06_04_2017
 
ΤτΕ, 45ο Οικν. Δελτίο
ΤτΕ, 45ο Οικν. ΔελτίοΤτΕ, 45ο Οικν. Δελτίο
ΤτΕ, 45ο Οικν. Δελτίο
 
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
ΣΕΒ: Πρώιμα σημάδια ανάκαμψης παρά το κλίμα αβεβαιότητας!
 
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
Ιδρυτική Διακύρηξη Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας - Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων ...
 
Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...
Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...
Λογιστική- Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών. Περίπτωση ναυτιλ...
 

Η επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στην οικονομία της Αυστραλίας. Οικονομετρική ανάλυση

 • 1. Θεσσαλονίκη, 2022 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών 2ος Κύκλος Σπουδών: ΠΜΣ στα Οικονομικά Μάθημα: Προχωρημένη Οικονομετρία Η επίδραση των εξαγωγών και των εισαγωγών στην οικονομία της Αυστραλίας. Οικονομετρική ανάλυση Φοιτητής: Αλέξανδρος- Γεώργιος Κοτόπουλος alexkoto@econ.auth.gr Φοιτητής: Σκορδής Δημήτριος, dtskordis@econ.auth.gr
 • 2. 1 Εισαγωγή Έχει υποστηριχθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία, ότι τόσο οι εξαγωγές (exports) όσο και οι εισαγωγές (imports) είναι πιθανό να διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη ( GDP Growth) μιας οικονομίας και κατ’ επέκταση μιας χώρας. Οι θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες επικεντρώνονται κυρίως, είτε στη σχέση μεταξύ εξαγωγών και ανάπτυξης είτε μεταξύ εισαγωγών και ανάπτυξης είτε στη συσχέτιση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ εξαγωγών, εισαγωγών και οικονομικής ανάπτυξης. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θεωρούνται ως κινητήριος μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών που απαιτούνται από τις εταιρείες με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια, με στόχο τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς. Αλλά και την εξασφάλιση αυξημένων πωλήσεων και κερδών. Επίσης, οι εξαγωγές προσφέρουν τη δυνατότητα να ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος από πιθανή αστάθεια της αγοράς, καθώς η δραστηριοποίησή τους πραγματεύεται στην παγκόσμια αγορά, και κατ’ επέκταση οι εταιρείες προσαρμόζονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη επιτυχία σε οικονομικές αλλαγές, στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και στις εποχιακές διακυμάνσεις στην τοπική οικονομία. Τέλος, και όσον αφορά στα πλεονεκτήματα των εξαγωγών, η αύξηση των εξαγωγών οδηγεί σε αύξηση της πρόσβασης στα νομίσματα, γεγονός που αυξάνει το εθνικό εισόδημα, τον κύκλο εργασιών και τα πλεονάσματα του κράτους. Αυτό, σε γενικές γραμμές, οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Από την άλλη, οι εξαγωγές μερικές φορές δεν οδηγούν σε αυτά τα επικερδή αποτελέσματα τα οποία γενικώς συμβάλλουν στην υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων: η ύπαρξη ανταγωνισμού είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, τα προϊόντα είναι μη δημοφιλή ή δε φέρουν μεγάλης αναγνωσιμότητας στις άλλες αγορές, η αστάθεια που μπορεί να παρουσιαστεί στη χώρα-στόχο ως αποτέλεσμα πολέμων ή εμφύλιων συγκρούσεων, η αδύναμη στρατηγική προβολής στα μέσα ενημέρωσης και ορισμός του εξαγόμενου προϊόντος και άλλοι παρόμοιοι λόγοι. Όσον αφορά στις εισαγωγές, γενικά, αντικατοπτρίζεται η αδυναμία του κράτους να ικανοποιήσει το ίδιο τις ανάγκες του και το καθιστά σε ένα βαθμό, εξαρτημένο από άλλες χώρες. Οι εισαγωγές σε αντίθεση με τις εξαγωγές οδηγούν στην έξοδο του τοπικού νομίσματος και αποδυναμώνουν το εμπορικό ισοζύγιο, αποδυναμώνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται η εισαγωγική πηγή οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά εάν περιλαμβάνει υλικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και ό,τι άλλο υλικό είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη επενδύσεων σε έργα υποδομών με στόχο την αύξηση και τη βελτίωση της επένδυσης και της μακροχρόνιας ανάπτυξης, ή περιλαμβάνουν προϊόντα που απαιτούν αξία παραγωγής μεγαλύτερη από την εισαγόμενη. Για τους προαναφερθέντες λόγους, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές παραμένουν αμφιλεγόμενο θέμα για την ικανότητά τους να επηρεάζουν και αν ναι σε ποιο βαθμό, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Στόχος της παρούσας εργασίας, λοιπόν, είναι να διερευνήσει οικονομετρικά τις άμεσες σχέσεις μεταξύ του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία για την περίοδο
 • 3. 2 1960-2020. Ειδικότερα, αυτή η εργασία στοχεύει να ανακαλύψει εμπειρικά την απάντηση στο ερώτημα εάν οι εξαγωγές οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη ή οι εισαγωγές οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη ή η οικονομική ανάπτυξη οδηγεί στις εξαγωγές και στις εισαγωγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εργασία δομείται ως εξής. Αρχικά, παρουσιάζουμε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τη σχέση μεταξύ εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης. Έπειτα, συζητάμε την προδιαγραφή του μοντέλου, της μεθοδολογίας και τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα καθώς και η ανάλυση των ευρημάτων. Τέλος, τα συμπεράσματά μας. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Έγιναν διαφορετικές μελέτες και έρευνες από ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τις εξαγωγές, τις εισαγωγές και την οικονομική ανάπτυξη. Μια πληθώρα μελετών δείχνει διαφορετικά αποτελέσματα σχετικά με τη σχέση αυτών των τριών μεταβλητών. Πρόσφατα, οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στα μοντέλα VAR και VEC και στην προσέγγιση συνολοκλήρωσης. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μας αποτελείται από μελέτες που επικεντρώνονται στον κοινό αντίκτυπο τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη. Παρακάτω, παρατίθενται βιβλιογραφικές αναφορές και τα αποτελέσματα στο βαθμό και την κατεύθυνση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών που μας ενδιαφέρουν Authors Countries-Periods Econometric techniques Keys Findings Khaled R.M. Elbeydi and al (2010) Libya 1980 –2007 Cointegration analysis VECM Granger Causality tests EX => GDP Dilawar Khan and al (2012) Pakistan 1972 –2009 Cointegration analysis VECM Granger causality tests GDP <=> EX GDP <=> IM Qazi Muhammad Adnan Hye (2012) China 1978 -2009 Cointegration analysis Granger causality tests GDP <=> EX GDP <=> IM Velnampy.T and Achchuthan. S (2013) Sri Lanka 1970 –2010 Correlation analysis regression analysis EX <=> IM IM => GDP EX => GDP
 • 4. 3 Kojo Menyah and all (2014 21 African Countries 1965 -2008 Granger causality tests Trade ≠ GDP Mounir Belloumi (2014) Tunisia1970 -2008 Cointegration analysis Granger causality tests Trade ≠ GDP Güngör Turan and all (2014) Albania 1984 –2012 OLS EX => GDP IM ≠ GDP Auro Kumar Sahoo and all (2014) India 1981- 2010 Cointegration analysis VECM Granger causality tests GDP => EX Hussain M and Saaed A (2014) Tunisia 1977 –2012 Cointegration analysis VECM Granger causality tests IM => GDP Musibau Adetunji Babatunde (2014) Nigeria 1960 –2014 Cointegration analysis Granger causality tests EX <=> IM Sachin N. Mehta (2015 India 1976 –2014 Cointegration analysis Granger causality tests VECM GDP => EX GDP ≠ IM Masoud Albiman Md and all (2016) Malaysia 1967 –2010 Cointegration analysis VAR Granger causality tests EX => GDP EX => IM Gaber H. Abugamea (2015) Palestine1968 -2012 Cointegration analysis VECM Granger causality tests GDP ≠ EX GDP ≠ IM Ajmi and all (2015) South Africa1911 –2011 Granger causality tests GDP ≠ EX GDP ≠ IM Σύνολα 998 908 90 Προέλευση: www.jseg.roISSN: 2537-141X Volume 2, Number 1, Year 2017
 • 5. 4 Μεθοδολογία Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που περιλαμβάνουν ετήσιες χρονολογικές σειρές από το 1960 έως το 2020 στην Αυστραλία και για την οικονομετρική ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν οι μεταβλητές του ΑΕΠ, των εξαγωγών και των εισαγωγών κατά τη προαναφερθείσα περίοδο με σκοπό την εξέταση της συσχέτισης τους. Η οικονομετρική ανάλυση θα γίνει με τη βοήθεια του προγράμματος E Views. Πολλές εμπειρικές διατυπώσεις, είναι επαρκώς δοκιμασμένες για να εντοπίσουν και να υποθέσουν τον αιτιώδη δεσμό μεταξύ των εισαγωγών, των εξαγωγών και της αύξησης του ΑΕΠ αναμειγνύοντας τις εξαγωγές και τις εισαγωγές στη συνάρτηση συνολικής παραγωγής, και η οποία χρησιμοποιείται από τους Francisco F. Ribeiro Ramos (2001), Titus O. Awokuse (2007), Dilawar Khan (2012), Güngör Turan (2014), Rummana Zaheer (2014) και Afaf Abdull J. Saaed (2015). Η επαυξημένη συνάρτηση παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών και των εισαγωγών εκφράζεται ως: 𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝑓(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠) Η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να γραφεί σε λογαριθμική-γραμμική μορφή: log(𝐺𝐷𝑃)𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 log(𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠)𝑡 + 𝛽2 log(𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠)𝑡 + 𝜀𝑡 Όπου:  𝛽0: the constant term  𝛽1: coefficient of variable (exports)  𝛽2: coefficient  𝑡: The time trend  𝜀: the random error Εμπειρική ανάλυση Παρουσίαση Μεταβλητών ενδιαφέροντος Οι ποσοτικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση εκφράζονται σε per capita /κατά κεφαλήν και παίρνουν λογαριθμικές τιμές.
 • 6. 5 ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (GDP) αποτελεί το κυριότερο μακροοικονομικό μέγεθος. Ο βασικός στόχος μέτρησής του είναι η απόκτηση ενός μέτρου της συνολικής ποσότητας αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται για την αγορά σε μία δεδομένη χώρα κατά μία δεδομένη χρονική περίοδο. Ορίζεται ως η συνολική αγοραία αξία όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου. Στο παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται η πορεία που διαγράφει το ΑΕΠ της Αυστραλίας κατά τη χρονική περίοδο που μελετάται (1960- 2020). ΕΞΑΓΩΓΕΣ Εξαγωγή(Exports-EXP) είναι η διαδικασία μεταφοράς εγχώριων προϊόντων, εμπορευμάτων και ανθρώπων προς μία ξένη χώρα όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξαχθούν. Ομοίως, στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η πορεία που διαγράφουν οι εξαγωγές κατά την περίοδο 1960- 2020. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
 • 7. 6 Εισαγωγές (Imports-IMP) ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς προϊόντων, εμπορευμάτων και ανθρώπων από μία ξένη χώρα σε μία άλλη όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξαχθούν. Ομοίως, στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η πορεία που διαγράφουν οι εισαγωγές κατά την περίοδο 1960- 2020. Παρατηρείται, ότι υπάρχει διαχρονική αύξηση σε όλες τις μεταβλητές ενδιαφέροντος με κάποιες μικρές διακυμάνσεις που προφανώς επήλθαν από σοκ της εγχώριας ή της παγκόσμιας οικονομίας με αποκορύφωμα την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007. Πίνακας περιγραφικής στατιστικής. Πίνακας συσχετίσεων (correlation) Ο πίνακας συσχετίσεων δείχνει τον βαθμό εξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών και την φύση του υποδείγματος ανάλογα με τα πρόσημα των τιμών. Από το πίνακα συμπεραίνουμε ότι παρουσιάζεται ισχυρή και θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.
 • 8. 7 Διαγραμματική απεικόνιση της διαχρονικής πορείας των μεταβλητών Ομοίως με παραπάνω και σε πραγματικές τιμές (όχι λογαριθμικές), βλέπουμε ότι η πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία με κάποιες μικρές πτώσεις την περίοδο 1961-1962, 1965-1966, 1977-1978, 1990-1992,2008-2009, 2019-2020. Διαχρονικά το εμπορικό ισοζύγιο της Αυστραλίας κινείται με θετικό πρόσημο και με ταυτόχρονη αύξηση τόσο των εισαγωγών, όσο και των εξαγωγών. Αρνητικό πρόσημο εμφανίζεται κατά το διάστημα 2007-2015 (παγκόσμια οικονομική κρίση) οπότε επανέρχεται και πάλι σε θετικό μέχρι και το 2020. Από την θετική συσχέτιση που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των μεταβλητών ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για να εξακριβωθεί η ύπαρξη και ο βαθμός και η πιθανή ύπαρξη ταυτόχρονης αλληλεπίδρασης.
 • 9. 8 Υπόδειγμα εκτίμησης ελάχιστων τετραγώνων (OLS) Γενική μορφή του υποδείγματος: LNGDP_PC = C(1)*LNIMP_PC + C(2)*LNEXP_PC + C(3) Η εξίσωση παλινδρόμησης LNGDP_PC = 0.0282983530639*LNIMP_PC + 9.74390391963*LNEXP_PC - 12.6416480045 Οι συντελεστές των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικοί (Prob.<0,05%) και έχουν θετικό πρόσημο πράγμα που ερμηνεύεται οικονομικά καθώς μια αύξηση στην ποσοστιαία μεταβολή είτε των εισαγωγών είτε των εξαγωγών μπορούν να επιφέρουν μια αύξηση του ΑΕΠ. Μια αύξηση 1% των εξαγωγών έχει ως αποτέλεσμα αύξηση 9.74% στο ΑΕΠ. Έλεγχος CUSUM (σωρευτικό άθροισμα των τυποποιημένων διαδοχικών κατάλοιπων πρόβλεψης)
 • 10. 9 Ο έλεγχος CUSUM πραγματοποιείται για να ελέγξουμε αν υπάρχει σταθερότητα των συντελεστών. Βλέπουμε ότι τιμές του στατιστικού CUSUM παραμένουν εντός της ζώνης εμπιστοσύνης αρά δεν υπάρχουν διαθρωτικές μεταβολές, δηλαδή αστάθεια στους συντελεστές. Έλεγχος CUSUM OF SQUARES (σωρευτικό άθροισμα των τετράγωνων των τυποποιημένων διαδοχικών κατάλοιπων πρόβλεψης) Ο έλεγχος CUSUM OF SQUARES επίσης πραγματοποιείται για να ελέγξουμε αν υπάρχει σταθερότητα των συντελεστών. Βλέπουμε ότι τιμές του στατιστικού CUSUM OF SQUARES παραμένουν εντός της ζώνης εμπιστοσύνης αρά δεν παρατηρείτε αστάθεια στους συντελεστές παλινδρόμησης. Έλεγχος Στασιμότητας Ελέγχουμε για μοναδιαίες ρίζες για να βρούμε τη στασιμότητα των δεδομένων. Οι επαυξημένοι έλεγχοι ADF,ADF-GLS,PP χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μια από τις τρεις μεταβλητές ελέγχου.
 • 11. 10 Στους ελέγχους ADF & PP από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι σε καμία μια από τις περιπτώσεις(με σταθερό ορό, με σταθερό ορό και τάση, χωρίς σταθερό ορό και τάση) και για καμία από τις τρεις μεταβλητές ελέγχου δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας. Αρά οι μεταβλητές είναι μη στάσιμες στα επίπεδα(levels). Από την άλλη στις πρώτες διάφορες για όλες τις μεταβλητές και σε όλες τις περιπτώσεις(με σταθερό ορό, με σταθερό ορό και τάση, χωρίς σταθερό ορό και τάση) απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε επίπεδο σημαντικότητας α=1% και α=10% για το IMP χωρίς σταθερό ορό και τάση. Έλεγχος ADF-GLS στα levels με σταθερό ορό
 • 12. 11 Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση μόνο με σταθερό ορό δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαιας ρίζας. Οι σειρές είναι μη στάσιμες στα levels στην περίπτωση του σταθερού ορού. Έλεγχος ADF-GLS στα levels με σταθερό ορό και τάση Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση με σταθερό ορό και τάση, δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαιας ρίζας. Οι σειρές είναι μη στάσιμες στα levels στην περίπτωση του σταθερού ορού και τάσης. Έλεγχος ADF-GLS στις πρώτες διαφορές με σταθερό ορό
 • 13. 12 Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση μόνο με σταθερό ορό, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαιας ρίζας σε επίπεδο σημαντικότητας α=1%. Οι σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες διάφορες στην περίπτωση του σταθερού ορού. Έλεγχος ADF-GLS στις πρώτες διαφορές με σταθερό ορό και τάση Για κάθε μεταβλητή στην περίπτωση με σταθερό ορό και τάση, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για ύπαρξη μοναδιαιας ρίζας σε επίπεδο σημαντικότητας α=1%. Οι σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες διάφορες στην περίπτωση του σταθερού ορού και τάσης.
 • 14. 13 Έλεγχος στασιμότητας KPSS Για τον έλεγχο KPSS η μηδενική υπόθεση υποδηλώνει την ύπαρξη στασιμότητας. Στα levels απορρίπτουμε την ύπαρξη στασιμότητας για όλες τις μεταβλητές στην περίπτωση με σταθερό ορό καθώς και για το IMP στην περίπτωση με σταθερό ορό και τάση. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε όμως στην περίπτωση με σταθερό ορό και τάση για τις μεταβλητές GDP & EXP την ύπαρξη στασιμότητας στα levels. Στις πρώτες διάφορες των μεταβλητών δεν μπορεί να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση για ύπαρξη στασιμότητας για όλες τις μεταβλητές και σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση με σταθερό ορό για την μεταβλητή EXP οπού απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση σε επίπεδο σημαντικότητας 10%.
 • 15. 14 Συνολοκλήρωση Η έννοια της συν ολοκλήρωσης υποδηλώνει ότι για μη στάσιμες χρονολογικές σειρές πιθανόν να υπάρξει ένας γραμμικός συνδυασμός(δυο ή περισσοτέρων χρονολογικών σειρών)ο οποίος να είναι στάσιμος. Έλεγχος Συνολοκλήσωσης ARDL Η μέθοδος ARDL μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα αν οι παλινδρομήσεις είναι I(0) ή I(1). Στην περίπτωση μας βέβαια όλοι οι παλινδρομήσεις είναι I(1). Υπόδειγμα ARDL για δυο χρονικές υστερήσεις, με σταθερό ορό και τάση. (Κριτήριο Schwarz) Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης συμπεραίνουμε ότι εφόσον η τάση και οι δυο χρονικές υστερήσεις των μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές μπορούμε να τρέξουμε και πάλι το υπόδειγμα με μια χρονική υστέρηση και μόνο με σταθερό ορό. (Κριτήριο Schwarz)
 • 16. 15 Από τον παραπάνω πίνακα αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε ότι το υπόδειγμα που προσαρμόζεται καλυτέρα στα δεδομένα μας, περιλαμβάνει μια χρονική υστέρηση για το ΑΕΠ, καμία για τις εισαγωγές και μια για τις εξαγωγές. Οι εισαγωγές δεν αποτελούν στατιστικά σημαντική μεταβλητή στο μοντέλο.(Prob>0.05) LNGDP_PC = 0.925444835163*LNGDP_PC(-1) + 0.00116600726097*LNIMP_PC + 10.2714894628*LNEXP_PC - 9.50763451953*LNEXP_PC(-1) - 1.02237951268 Μακροχρόνια σχέση(Long run form and bounds test)
 • 17. 16 Σύμφωνα με το F-Bounds test η F-statistic(=18,78)>Upper bound(=5 στο α=1%) αρά απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση για μη ύπαρξη συνολλοκληρωσης, οπότε υπάρχει σχέση συνολοκλήρωσης. Μακροχρόνια σχέση ισορροπίας: EC = LNGDP_PC - (0.0156*LNIMP_PC + 10.2455*LNEXP_PC -13.7131 ) Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές εμφανίζουν μακροχρόνια επίδραση σε σχέση με το ΑΕΠ καθώς τα Prob<5%. Αυτό μπορεί να εκφραστεί βάσει της συνάρτησης ισορροπίας ως, μια αύξηση 1% των εισαγωγών θα επιφέρει αύξηση 0,015% στο ΑΕΠ, ενώ μια αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 10.24% στο ΑΕΠ. Έλεγχος Συνολοκλήσωσης Johansen(Υπόδειγμα VAR) Πρώτο βήμα για τον έλεγχο συν ολοκλήρωσης του Johansen είναι η εύρεση της τάξης του VAR υποδείγματος από τις χρονικές υστερήσεις.( lag length criteria) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (*) υπάρχει σε 3 κριτήρια για 2 χρονικές υστερήσεις και σε 2 κριτήρια για μια χρονική υστέρηση. Θα επιλέξουμε τις δυο χρονικές υστερήσεις.
 • 18. 17 Παρατηρούμε τους δυο ελέγχους Trace test και Μax-Eigen value. Όταν το Prob.ξεπεράσει το 5% τότε δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση για τις αντίστοιχες σχέσεις συν ολοκλήρωσης. Έτσι λοιπόν οι έλεγχοι μας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συνολλοκληρωσης και συγκεκριμένα ότι υπάρχει μια σχέση συνολλοκληρωσης. Μακροχρόνια σχέση ισορροπίας: LNGDP_PC=0,001224*LNIMP_PC + 11.35978*LNEXP_PC + 0,001061*@TREND (60) – 16.18173 Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν μακροχρόνια θετική σχέση με το ΑΕΠ και παρατηρείται μια τάση στο υπόδειγμα. Η τάση και οι εξαγωγές δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στο υπόδειγμα. Μακροχρόνια μια αύξηση 1% των εισαγωγών θα επιφέρει αύξηση 0,001% στο ΑΕΠ, ενώ μια αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 11.35% στο ΑΕΠ.
 • 19. 18 Error correction Model- Υπόδειγμα διόρθωσης λαθών Από τα παραπάνω αποδεικνύεται η ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των μεταβλητών με τις μεθόδους Johansen & ARDL. Οι Engle-Granger(1987) απέδειξαν ότι αν δυο μεταβλητές είναι συν ολοκληρωμένες, τότε υπάρχει μεταξύ τους μια βραχυχρόνια σχέση ισορροπίας η οποία μπορεί να εκφραστεί ως υπόδειγμα διόρθωσης λαθών. Το υπόδειγμα αυτό χρησιμοποιείται για να συνδέσει τη βραχυχρόνια με την μακροχρόνια περίοδο. ARDL-ECM Στα αποτελέσματα παρατηρούμε την βραχυχρόνια σχέση του ΑΕΠ με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Η προσαρμογή στην μακροχρόνια ισορροπία επιτυγχάνεται μέσω του συντελεστή του Conte οπού είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Ο συντελεστής μας δείχνει την ταχύτητα προσαρμογής, δηλαδή την απόκλιση του πραγματικού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ(%) για κάθε επόμενο t (έτος). Πιο συγκεκριμένα, διορθώνεται 7,3% της απόκλισης του ΑΕΠ από το μακροχρόνιο επίπεδο κάθε χρόνο. Επιπλέον, η μεταβολή των εξαγωγών βραχυχρόνια είναι στατιστικά σημαντική και επηρεάζει θετικά την μεταβολή του ΑΕΠ.
 • 20. 19 Johansen Error Correction Παρατηρούμε ότι στο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος με την μέθοδο του Johansen δεν πραγματοποιεί καλή προσαρμογή καθώς δεν υπάρχει συντελεστής αρνητικός και στατιστικά σημαντικός του Coιnte1. Έτσι λοιπόν δεν βασιζόμαστε στο υπόδειγμα του Johansen για την ερμηνεία της βραχυχρόνιας ισορροπίας των μεταβλητών Συμπεράσματα μακροχρονίων και βραχυχρονίων σχέσεων ισορροπίας. Για το βραχυχρόνιο κομμάτι η μέθοδος ECM του ARDL μοντέλου προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα από αυτό της μεθόδου Johansen. Απορρίψαμε τη δεύτερη, καθώς δεν υπάρχει συντελεστής αρνητικός και στατιστικά σημαντικός του Coιnet1. Όσον αφορά στο μακροχρόνιο κομμάτι και από τα δυο μοντέλα μπορούν να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα με σκοπό την ερμηνεία μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας.
 • 21. 20 Έλεγχος σχέσεων αιτιότητας κατά Granger Σε ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης όταν λέμε ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή Χ επηρεάζει την εξαρτημένη Υ, τότε αυτό που αποδεχόμαστε αυτομάτως είναι ότι η πρώτη μεταβλητή επηρεάζει την δεύτερη, δηλαδή οι μεταβολές στην Χ, επιφέρουν μεταβολές στην Υ (αμφίδρομη συνεπαγωγή), το οποίο αποτελεί την έννοια της αιτιότητας. Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση αιτιότητας μεταξύ ΑΕΠ, εξαγωγών, εισαγωγών εκτός από την μονής κατεύθυνσης αιτιότητα των εισαγωγών προς τις εισαγωγές.(Prob< 0,05%).
 • 22. 21 Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται η εξήγηση κάθε μεταβλητής από τις άλλες σε διάστημα 10 περιόδων. Για παράδειγμα το ΑΕΠ μετρά από ένα shock θα εξηγείται την 6 περίοδο κατά 1.54% από τις εισαγωγές.
 • 23. 22 Ο παραπάνω πίνακας διαγραμμάτων αντικατοπτρίζει την επίδραση του Shock μίας μεταβλητής σε μία άλλη και την σύγκλυση σε νέα ισορροπία. Συμπεράσματα Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση της ύπαρξης ή μη επίδρασης των εξαγωγών και/ή των εισαγωγών στο συνολικό προϊόν (ΑΕΠ) της Αυστραλίας. Για το λόγο αυτό και με τη βοήθεια του προγράμματος eViews έγινε οικονομετρική ανάλυση με μεταβλητές ενδιαφέροντος το ΑΕΠ, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στασιμότητας για την εύρεση μοναδιαίας ρίζας, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα επαυξημένου ελέγχου ADF, ADF-GLS,PP βάσει των οποίων καταδείχθηκε η ύπαρξη μη στασιμότητας στα levels. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο ARDL και Johansen. Στο ARDL μοντέλο (βάσει του κριτηρίου Schwarz) εμφανίζεται συνολοκλήρωση και άρα υπάρχει σχέση- επίδραση μακροχρονίως των μεταβλητών ενδιαφέροντος. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές εμφανίζουν μακροχρόνια επίδραση σε σχέση με το ΑΕΠ καθώς τα Prob<5%. Αυτό μπορεί να εκφραστεί βάσει της συνάρτησης ισορροπίας ως, μια αύξηση 1% των εισαγωγών θα επιφέρει αύξηση 0,015% στο ΑΕΠ, ενώ μια
 • 24. 23 αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 10.24% στο ΑΕΠ. Ομοίως, από το υπόδειγμα Johansen προκύπτει σχέση συνολοκλήρωσης. Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν μακροχρόνια θετική σχέση με το ΑΕΠ και παρατηρείται μια τάση στο υπόδειγμα. Η τάση και οι εξαγωγές δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στο υπόδειγμα. Μακροχρόνια μια αύξηση 1% των εισαγωγών θα επιφέρει αύξηση 0,001% στο ΑΕΠ, ενώ μια αύξηση 1% στις εξαγωγές θα επιφέρει αύξηση 11.35% στο ΑΕΠ. Εν συνεχεία, υπολογίστηκε η σύνδεση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων επιδράσεων με τη χρήση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών ECM- ARDL και ECM- Johansen. Στα αποτελέσματα παρατηρήθηκε η βραχυχρόνια σχέση του ΑΕΠ με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Η προσαρμογή στην μακροχρόνια ισορροπία επιτυγχάνεται μέσω του συντελεστή του Conte οπού είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός. Ο συντελεστής μας δείχνει την ταχύτητα προσαρμογής, δηλαδή την απόκλιση του πραγματικού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ(%) για κάθε επόμενο t (έτος). Πιο συγκεκριμένα, διορθώνεται 7,3% της απόκλισης του ΑΕΠ από το μακροχρόνιο επίπεδο κάθε χρόνο. Επιπλέον, η μεταβολή των εξαγωγών βραχυχρόνια είναι στατιστικά σημαντική και επηρεάζει θετικά την μεταβολή του ΑΕΠ. Για το βραχυχρόνιο κομμάτι η μέθοδος ECM του ARDL μοντέλου προσαρμόζεται καλύτερα στα δεδομένα από αυτό της μεθόδου Johansen. Απορρίψαμε τη δεύτερη, καθώς δεν υπάρχει συντελεστής αρνητικός και στατιστικά σημαντικός του Coιnet1. Όσον αφορά στο μακροχρόνιο κομμάτι και από τα δυο μοντέλα μπορούν να εξαχθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα με σκοπό την ερμηνεία μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας. Συνοψίζοντας, παρατηρήθηκε θετική επίδραση, κυρίως των εξαγωγών ως προς την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Αυστραλίας. Καλό θα ήταν να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα, ίσως μόνο με τις καθαρές εξαγωγές (NX) και κατά πόσο συσχετίζεται θετικά ή αρνητικά μια μεταβολή τους, με την μεταβολή στο ΑΕΠ, συνυπολογίζοντας την πιθανή επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
 • 25. 24 Βιβλιογραφία Ajmi, A. N., Aye, G. C., Balcilar, M., & Gupta, R. (2015). Causality between exports and economic growth in South Africa: Evidence from linear and nonlinear tests. The Journal of developing areas, 163-181. Abugamea, G. H. (2015). External trade and economic growth relationship under Trouble: Time series evidence from Palestine. Swift Journal of Economics and International Finance, 1(2), 10-16. Babatunde, M. A. (2014). Are exports and imports cointegrated? Evidence from Nigeria. Journal of International and Global Economic Studies, 7(2), 45-67. Bakari, S., & Mabrouki, M. (2017). Impact of exports and imports on economic growth: new evidence from Panama. Journal of Smart Economic Growth, 2(1), 67-79. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica: journal of the Econometric Society, 1057-1072. Elbeydi, K. R., Hamuda, A. M., & Gazda, V. (2010). The relationship between export and economic growth in Libya Arab Jamahiriya. Theoretical and Applied economics, 1(1), 69. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of economic dynamics and control, 12(2-3), 231-254. Khan, D., Azra, M. U., Zaman, N., Ahmad, E., & Shoukat, Y. (2012). Exports, imports and economic growth nexus: Time series evidence from Pakistan. World applied sciences journal, 18(4), 538-542. Md, M. A., & Suleiman, N. N. (2016). The relationship among export, import, capital formation and economic growth in Malaysia. Journal of Global Economics. Ojide, M. G., Ojide, K. C., & Ogbodo, J. C. (2014). Export-led growth hypothesis in Nigeria: Applications of ARDL model and co-integration analysis. Global Journal of Emerging Market Economies, 6(1), 5-13. Panas, E., & Vamvoukas, G. (2002). Further evidence on the export-led growth hypothesis. Applied Economics Letters, 9(11), 731-735. Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. Ramos, F. F. R. (2001). Exports, imports, and economic growth in Portugal: evidence from causality and cointegration analysis. Economic modelling, 18(4), 613-623. Rodriguez, F., & Rodrik, D. (2000). Trade policy and economic growth: a skeptic's guide to the cross-national evidence. NBER macroeconomics annual, 15, 261-325. Saaed, A. A. J., & Hussain, M. A. (2015). Impact of exports and imports on economic growth: Evidence from Tunisia. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 6(1), 13-21. Sahoo, A. K., Sahoo, D., & Sahu, N. C. (2014). Mining export, industrial production and economic growth: A cointegration and causality analysis for India. Resources Policy, 42, 27-34.