Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Storytelling1

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Storytelling1

 1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra anglického jazyka a literatury Úvod do storytellingu Závěrečná práce Brno 2012Alice Bolcková
 2. 2. Anotace: Tato závěrečná práce pojednávala o storytellingu neboli technice, kdy učitel čte svýmžákům knihy a zařazuje různé aktivity s cílem rozvinout u žáků všechny jazykovékompetence. Blíže nás seznamuje se vznikem a vývojem této techniky, také s tím, k jakýmkritériím je třeba přihlédnut při výběru správné knihy, a na závěr jsou zde uvedeny dvěaktivity, které je možno využít.Klíčová slova: Storytelling, čtení, kniha, jazykové kompetence, aktivity
 3. 3. Úvod V této závěrečné práci bych se ráda zabývala tématem storytelling. Zvolila jsem siprávě toto téma, jelikož tento semestr mám zapsaný předmět Příběhy ve výuce cizího jazyka.V tomto předmětu se zabýváme právě metodou storytelling ve výuce anglického jazyka. Mě tato oblast zaujala na tolik, že jsem se rozhodla psát na toto téma svou bakalářskoupráci. Díky této závěrečné práci se alespoň teoreticky přiblížím dané problematice, což, simyslím, se mi bude později velmi hodit. Co se týče názvu této práce, zvolila jsem Úvod do storytellingu, jelikož předpokládám,že se mi podaří jen okrajově přiblížit této problematice.
 4. 4. Jak jsem se zmínila již v úvodu mé závěrečné práce, tato práce bude orientována naStorytelling a vše, co s touto metodou souvisí, tzn. co to je storytelling, jeho vznik a vývoj,důvody vzniku, na jakém základním principu je storytelling založen, jak vybrat tunejvhodnější knihu pro práci s různým obecenstvem, a na závěr bych se samozřejmě zmínila oněkterých správných a kreativních aktivitách.Co je to storytelling? Pokud bychom storytelling přeložili do češtiny, dostalo by se nám zhrubanásledujícího překladu: „vyprávění příběhů“. Už z tohoto překladu vyplývá, že se bude jednato nějakou aktivitu, při které jde především o příběhy. Takováto interpretace by byla celkemsprávná, ale museli bychom k tomuto přidat ještě jednu velmi podstatnou věc a tím by bylyaktivity spojené se čtením. Nyní se už tedy pomalu dostáváme k jádru věci. Pokud totiž dámetyto dvě základní aktivity dohromady, dostaneme jednu obsáhlejší aktivitu, při které nejenžečteme určitou knihu pro někoho, ale zároveň je naše čtení doprovázeno a přerušovánorůznými aktivitami, které mají za cíl zlepšit dovednosti našeho žáka nebo studenta. Jelikož sejedná o výuku cizích jazyků, respektive anglického jazyka, budou tyto aktivity zaměřenéhlavně na rozvoj jazykových dovedností žáka. Abychom to tedy shrnuli, storytelling je metoda, při které učitel čte svým žákůmurčitou knihu a obohacuje toto čtení o nejrůznější aktivity, aby rozvinul žákovy jazykovédovednosti. To vše za příjemnější a spontánnější atmosféry, která nám k našemu cílu velmipomáhá.Vznik a vývoj storytellingu Kdy přesně vznikl storytelling není úplně tak možné, jelikož jeho postupné prorůstánído podvědomí mnoha učitelů bylo velmi pozvolné. Odhaduje se zhruba období devadesátýchlet, kdy začaly být publikovány první knihy spojené s touto tematikou. Avšak i v této doběstále chovala většina učitelů k této metodice nedůvěru (Ellis, Brewster, Tell it again!, p. iv-1). Důvodů bylo hned několik. V první řadě to bylo určitě obava učitelů, že nebudouvůbec schopni číst nebo dokonce vyprávět svým žákům příběhy. Dále zde převažoval pocitučitelů, že knihy jsou napsány složitým jazykem, kterému by jejich žáci stejně neporozuměli,takže jakékoliv čtení by postrádalo veškerý smysl. Dalším důvodem byl naopak názor, žeačkoliv je byl text příběhů těžký, vlastní obsah nebo zápletka knihy byla naopak až mocdětská, takže i kdyby žáci danému textu porozuměli, nebavilo by je to z důvodu příliš
 5. 5. dětského příběhu. Také převládali názory, že by žáci pravděpodobně nebyli schopni uvědomitsi, proč se vlastně zabývají touto aktivitou, k čemu by jim bylo prospěšná. A neposlední řaděbych uvedla důvod, který se spíše týkal učitelské inkompetence a to, že učitelé v té době anipořádně nevěděli, jak správně s knihou pracovat nebo jak připravit učení plán tak, aby všedobře navazovalo a bylo pro jejich žáky přínosné (Ellis a Brewster, Tell it again!, p. 1). Později s rozvojem vědomí o různých inteligencích se však ukázalo, že zasazenípříběhů do vyučování by mohlo být velmi užitečné, jelikož při storyllingu se pracujes nejrůznějšími technikami, kdy se každá snaží působit na jinou oblast našich dovedností ainteligencí. Navíc, je všeobecně známé, že děti mají rádi poslouchání příběhů v jejichmateřském jazyce, tak proč toho faktu nevyužít i při výuce cizích jazyků (Ellis a Brewster,Tell it again!, p. 1). Postupem času si učitelé uvědomovali, že využití příběhů může být dobrýmprostředkem pro motivaci žáků učit se s chutí cizí jazyk, dále také že příběhy mohou rozvíjetjejich fantazii a představivost. Také může být tato technika součástí socializace, protožeprobíhá v kolektivu. Děti se tak naučí kooperovat se svými spolužáky a naslouchat druhým((Ellis a Brewster, Tell it again!, p. 1-2).Jak vybrat vhodnou knihu? Při výběru knihy, se kterou bychom rádi pracovali, musíme brát v potaz několikdůležitých hledisek. Ze všeho nejdříve si musíme uvědomit, s jakou skupinou žáků chcemepracovat, zda-li se jedná o děti mladší, starší, začátečníky nebo pokročilejší. Také bychomměli vybírat na základě jejich zájmů, pokud je to alespoň trochu možné. Dále také obecněplatí, že je vždy lepší vybírat knihu, která je psána spíše jednodušeji a také její obsah nenínijak náročný, ale zároveň zajímavý. Je také velmi vhodné, pokud se jedná o knihuobrázkovou – příběh to oživí a navíc, poslouží to k lepšímu pochopení1.Ukázka aktivit Níže se seznáme s několika aktivitami, které je možné využít při storytellingu. Výběraktivit vždy záleží na uvážení učitel, na tom, koho učí a také s jakým příběhem pracujeme. Jednou ze zajímavých aktivit je, že učitel čte část daného příběhu, v určité části sezastaví a zeptá se studentů, jak by mohl příběh pokračovat. Další možností je říci studentům,1 CHAN, ALINE G., The Art of the Storyteller, The Leader [online]. December 1987
 6. 6. aby sepsali seznam vlastností, které má dobrý posluchač. Pak se všichni podělí o své nápady.Tuto techniku je dobré uvést na začátek, aby si žáci spontánně uvědomili, jak by se mělichovat2.2 FOREST, Heather. INTERNAL REVENUE SERVICE. Story Arts [online]. Huntington, New York,U.S.A, 1998
 7. 7. Závěr: Závěrem si myslím, že jsme mohli poznat, že technika storytellingu vůbec nemusí býtpouze nudné čtení, jak by si někteří představovali. Spíše naopak, je to pro nás jedinečnýzpůsob, jak se snažit být kreativní a zároveň rozvíjet nejen své žáky, ale i sebe sama.
 8. 8. Zdroje:ELLIS, Gail a Jean BREWSTER. Tell it again!: the new storytelling handbook for primary teachers.Harlow: Penguin English, 2002, iv, 188 s. Penguin English photocopiables. ISBN 05-824-4774-7. - Je napsána v angličtině, takže nemusím překládat jednotlivé termíny - Pracuji s touto knihou při své bakalářské práci - Byla mi doporučena vedoucím mé bakalářské práce - Je přehledná a dobře členěná - Zachází do detailůG. CHAN, Aline. The Art of the Storyteller. The Leader [online]. December 1987 [cit. 2012-12-18].Dostupné z: http://www.eldrbarry.net/roos/storytel.htm- je opět psán v angličtině- je zde uveden měsíc i rok, kdy byl vydán- je zde uveden autor článku- je zde uvedeno, z jakého sborníku pochází- jsou zde zahrnuty detaily dané tematikyFOREST, Heather. INTERNAL REVENUE SERVICE. Story Arts [online]. Huntington, New York,U.S.A, 1998, [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: http://www.storyarts.org/index.html - Opět psáno v angličtině - Uveden zakladatel webové stránky + údaje o něm, další vydané knihy - Uvedeno datum založení stránky - Uvedeny kontaktní údaje - Uvedeny odkazy na další užitečné stránky
 9. 9. Přílohy:http://infogr.am/Zastoupen-poslucha-Storytellingu-dle-jejich-vku/

×