Bpm

در این مقاله رابطه‌ی میان فرهنگ سازمانی و تاثیرات آن بر جاری سازی موفق مدیریت فرایندهای کسب و کار تشریح شده است

‫سازم‬ ‫فرهنگ‬‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫انی‬‫ر‬
‫هادی‬ ‫علیرضا‬‫سپی‬ ،‫پور‬‫مکارمی‬ ‫ده‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫مشاوره‬
‫نشریه‬‫اندیشه‬ ‫صبح‬
‫م‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫دیریت‬(BPM)‫م‬ ‫نقش‬‫همی‬‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫حفظ‬ ‫در‬‫سازمان‬ ‫های‬‫دستیابی‬ ‫و‬
‫منسجم‬ ‫نتایج‬ ‫به‬‫می‬ ‫ایفا‬‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ .‫کند‬
‫است‬ ‫زمانبر‬،‫تالش‬ ‫نیازمند‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫که‬‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫زمان‬.‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫از‬ ‫منظور‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬.‫است‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ،‫در‬ ‫موفقیت‬‫سازی‬ ‫جاری‬‫مدیریت‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬.‫است‬ ‫وابسته‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫به‬‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬
‫جمله‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫معموال‬،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬،‫جامع‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫برنامه‬‫عالی‬ ‫های‬...‫و‬ ‫سیگما‬ ‫شش‬ ،‫عملکرد‬‫را‬‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬.‫گیرد‬
‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫کار‬ ‫و‬‫در‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬.‫خصوصی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬‫پیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫ات‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫نیازهایی‬
‫پروژه‬.‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫ی‬
‫ارزش‬‫نگرش‬ ،‫باورها‬ ،‫ها‬‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫رفتارهای‬ ‫و‬ ،‫ها‬.‫است‬‫فرهنگ‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫گوناگونی‬ ‫رویکردهای‬
‫رایج‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬‫آنها‬ ‫ترین‬OCAI‫وسیله‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫است‬( ‫رقابتی‬ ‫ارزشهای‬ ‫چارچوب‬CVF)
‫فرهنگ‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬:‫کند‬
1.‫تیم‬ ‫فرهنگ‬‫گرا‬(Clan)‫د‬ ‫بسیار‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ :‫و‬ ‫است‬ ‫صمیمی‬ ‫و‬ ‫وستانه‬‫ویژگی‬،‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫های‬
‫باالی‬ ‫تعهد‬‫همکاران‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬.‫است‬ ‫وفاداری‬ ‫و‬
2.‫توسعه‬ ‫فرهنگ‬( ‫گرا‬Adhocracy):‫دارای‬‫رشد‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کار‬ ‫فضای‬ ،‫پویا‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫یک‬
‫فردی‬ ‫خالقیت‬‫افراد‬ .‫است‬‫خطرپذیر،چابک‬ ‫فرهنگ‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬‫هستند‬ ‫آزمایشگر‬‫سازمان‬ ‫چنین‬ .‫بر‬ ‫هایی‬
‫کس‬‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ،‫جدید‬ ‫منابع‬ ‫ب‬.‫دارند‬ ‫تأکید‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬
3.‫نتیجه‬ ‫فرهنگ‬( ‫گرا‬Market:)‫رقابت‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫وری‬.‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫ارزش‬‫های‬
‫رقابت‬ ،‫سودآوری‬ ‫اصلی‬‫بهره‬ ‫باالبردن‬ ،.‫است‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫وری‬
4.‫سلسله‬ ‫فرهنگ‬( ‫مراتبی‬Hierarchy:)‫محیط‬ ‫یک‬ ‫با‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫رسمی‬ ‫کار‬‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬
‫هماهنگی‬ ،‫کردن‬ ‫کنترل‬ ،‫ساختار‬‫کارایی‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تأکید‬‫این‬ ‫در‬‫سازمان‬ ‫گونه‬‫ها‬‫فعالیت‬‫ها‬‫در‬
‫چارچوب‬‫رویه‬‫ها‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫ی‬‫گیرد‬.
‫ویژگی‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬‫مناسب‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شرایطی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ها‬‫یا‬‫مانع‬‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬
‫باشد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬.‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫تناسب‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫الزم‬.‫باشد‬ ‫سازگار‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬
‫مطالعات‬ ‫بیشتر‬‫جمله‬ ‫(از‬Propositions on the interaction of organizational culture‫نوشته‬‫ی‬Mojca Indihar
Štemberger)‫همکاران‬ ‫و‬‫این‬ ‫گویای‬‫است‬ ‫امر‬‫تیم‬ ‫فرهنگ‬ ‫که‬‫توسعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گرا‬‫گرا‬‫مناسب‬ ‫از‬‫انواع‬ ‫ترین‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫هستند‬.‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫رسد‬‫انعطاف‬
‫فرهنگ‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫پذیری‬–‫است‬ ‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫که‬-‫آن‬ ‫موفقیت‬ ‫موجب‬‫ساز‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫ها‬‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ی‬
‫کسب‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫وکار‬
‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬‫فره‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫است‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫قابل‬ ‫سازمانی‬ ‫نگ‬‫و‬‫تنها‬‫در‬ ‫تفاوت‬‫رویکرد‬
‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫پذیرش‬
‫سنجه‬‫که‬ ‫ای‬‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬‫گیری‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬
‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫مدل‬‫گ‬ ‫جهت‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روند‬(BPO - Business process orientation.‫است‬ )
‫موفقیت‬ ‫بیشترین‬‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫تیم‬ ‫فرهنگ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫برای‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫گرا‬‫فرهنگ‬
.‫است‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬
‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫همچنین‬‫گذار‬ ‫تأثیر‬ ‫میزان‬‫مشخصه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫ی‬‫موفق‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گذارد‬
1.‫دست‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫طبق‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫هنگامی‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫بیشترین‬ ‫فرهنگ‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫آمده‬‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫آید‬
.‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫محدود‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬
2.‫صورت‬ ‫در‬‫که‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ،‫شود‬ ‫انجام‬ ‫فرایندها‬ ‫تمام‬ ‫برای‬.‫شود‬
3.‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫چرخه‬ ‫هرچه‬‫تکرار‬‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ،‫شود‬
‫می‬ ‫حاصل‬.‫شود‬
4.‫و‬ ‫ترین‬ ‫متداول‬‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫مدیریتی‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫از‬ ‫شروع‬
.‫است‬ ‫سازمان‬ ‫پایین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫و‬
5.‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫در‬ ‫کار‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫استراتژیک‬ ‫تصمیمات‬ ‫سطح‬‫به‬ ‫نتایج‬
‫آمده‬ ‫دست‬.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫بهتر‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫طور‬ ‫به‬
6.‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫به‬ ‫سازمان‬ ‫تعهد‬ ‫گرو‬ ‫در‬‫دقیق‬ ‫اجرای‬‫آن‬.‫است‬
7.‫سازمان‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫مسئول‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫تعیین‬‫می‬‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫واحد‬ ‫یا‬ ‫دپارتمان‬ ‫دارای‬‫مستقل‬‫م‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫برای‬‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫وفقیت‬‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬‫آورند‬.

Recomendados

توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم) por
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)کسب و کار شما
30 vistas7 diapositivas
Biz dev presentation 4 por
Biz dev presentation 4Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4Mohammad Emaminejad
106 vistas54 diapositivas
Nursing management por
Nursing managementNursing management
Nursing managementghasem bagheri
1.5K vistas39 diapositivas
Strategic knwoladge management por
Strategic knwoladge managementStrategic knwoladge management
Strategic knwoladge managementHossein Nourian, DBA
33 vistas5 diapositivas
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)RayBPMS
601 vistas5 diapositivas
SAP ERP Presentation for IKCO por
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
761 vistas65 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Bpm

اصول مدیریت درس اول.pptx por
اصول مدیریت درس اول.pptxاصول مدیریت درس اول.pptx
اصول مدیریت درس اول.pptxJumagulNiazi1
28 vistas18 diapositivas
BPM and Sales por
BPM and Sales BPM and Sales
BPM and Sales Khorasan home of Industrial, mine and trade
75 vistas35 diapositivas
مدیریت دانش و مزیت رقابتی por
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیazarkianinejad1358
1.1K vistas48 diapositivas
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2 por
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2کسب و کار شما
77 vistas4 diapositivas
مدلهای فرایندی مدیریت دانش por
مدلهای فرایندی مدیریت دانشمدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانشArash Omidi
2K vistas17 diapositivas
Internal assessment por
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessmentSina Bagherinezhad
1.2K vistas26 diapositivas

Similar a Bpm(20)

اصول مدیریت درس اول.pptx por JumagulNiazi1
اصول مدیریت درس اول.pptxاصول مدیریت درس اول.pptx
اصول مدیریت درس اول.pptx
JumagulNiazi128 vistas
مدیریت دانش و مزیت رقابتی por azarkianinejad1358
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
azarkianinejad13581.1K vistas
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2 por کسب و کار شما
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
مدلهای فرایندی مدیریت دانش por Arash Omidi
مدلهای فرایندی مدیریت دانشمدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانش
Arash Omidi2K vistas
Tqm por birjinia
TqmTqm
Tqm
birjinia703 vistas
برون سپاریPpt por iran
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPpt
iran658 vistas
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار por کسب و کار شما
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکارمدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار por کسب و کار شما
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکارمدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار
مدیریت استراتژیک فن آوری و نو آوری در کسب وکار
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول) por کسب و کار شما
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
Management functions33333 por guest8692e2
Management functions33333Management functions33333
Management functions33333
guest8692e21.2K vistas
Management functions por guest1478eec
Management functionsManagement functions
Management functions
guest1478eec1.1K vistas
Management functions por guest8692e2
Management functionsManagement functions
Management functions
guest8692e2788 vistas
5 S, A Basic Strategy for Organizational Improvement por Farhad Zargari
5 S, A Basic Strategy for Organizational Improvement5 S, A Basic Strategy for Organizational Improvement
5 S, A Basic Strategy for Organizational Improvement
Farhad Zargari3.2K vistas
knowledge management por ghorbani_it
knowledge managementknowledge management
knowledge management
ghorbani_it1.8K vistas

Bpm

  • 1. ‫سازم‬ ‫فرهنگ‬‫کا‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫انی‬‫ر‬ ‫هادی‬ ‫علیرضا‬‫سپی‬ ،‫پور‬‫مکارمی‬ ‫ده‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیریت‬ ‫مشاوره‬ ‫نشریه‬‫اندیشه‬ ‫صبح‬ ‫م‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫دیریت‬(BPM)‫م‬ ‫نقش‬‫همی‬‫فعالیت‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫کارایی‬ ‫حفظ‬ ‫در‬‫سازمان‬ ‫های‬‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫نتایج‬ ‫به‬‫می‬ ‫ایفا‬‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ .‫کند‬ ‫است‬ ‫زمانبر‬،‫تالش‬ ‫نیازمند‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫که‬‫است‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ،‫زمان‬.‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬.‫است‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫فرایند‬ ،‫در‬ ‫موفقیت‬‫سازی‬ ‫جاری‬‫مدیریت‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬.‫است‬ ‫وابسته‬ ‫مختلفی‬ ‫عوامل‬ ‫به‬‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پروژه‬ ‫چندین‬ ‫معموال‬،‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬،‫جامع‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ،‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬‫عالی‬ ‫های‬...‫و‬ ‫سیگما‬ ‫شش‬ ،‫عملکرد‬‫را‬‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬.‫گیرد‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫کار‬ ‫و‬‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬.‫خصوصی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬‫پیش‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫ات‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫جهت‬ ‫نیازهایی‬ ‫پروژه‬.‫کرد‬ ‫نگاه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫ی‬ ‫ارزش‬‫نگرش‬ ،‫باورها‬ ،‫ها‬‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫رفتارهای‬ ‫و‬ ،‫ها‬.‫است‬‫فرهنگ‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫گوناگونی‬ ‫رویکردهای‬ ‫رایج‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬‫آنها‬ ‫ترین‬OCAI‫وسیله‬ ‫به‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫است‬( ‫رقابتی‬ ‫ارزشهای‬ ‫چارچوب‬CVF) ‫فرهنگ‬‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬:‫کند‬ 1.‫تیم‬ ‫فرهنگ‬‫گرا‬(Clan)‫د‬ ‫بسیار‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ :‫و‬ ‫است‬ ‫صمیمی‬ ‫و‬ ‫وستانه‬‫ویژگی‬،‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫باالی‬ ‫تعهد‬‫همکاران‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬.‫است‬ ‫وفاداری‬ ‫و‬
  • 2. 2.‫توسعه‬ ‫فرهنگ‬( ‫گرا‬Adhocracy):‫دارای‬‫رشد‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫کار‬ ‫فضای‬ ،‫پویا‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫فردی‬ ‫خالقیت‬‫افراد‬ .‫است‬‫خطرپذیر،چابک‬ ‫فرهنگ‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬‫هستند‬ ‫آزمایشگر‬‫سازمان‬ ‫چنین‬ .‫بر‬ ‫هایی‬ ‫کس‬‫فرصت‬ ‫ایجاد‬ ،‫جدید‬ ‫منابع‬ ‫ب‬.‫دارند‬ ‫تأکید‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫های‬ 3.‫نتیجه‬ ‫فرهنگ‬( ‫گرا‬Market:)‫رقابت‬‫بهره‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫اساس‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫وری‬.‫است‬ ‫فرهنگ‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫ارزش‬‫های‬ ‫رقابت‬ ،‫سودآوری‬ ‫اصلی‬‫بهره‬ ‫باالبردن‬ ،.‫است‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫وری‬ 4.‫سلسله‬ ‫فرهنگ‬( ‫مراتبی‬Hierarchy:)‫محیط‬ ‫یک‬ ‫با‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫رسمی‬ ‫کار‬‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫هماهنگی‬ ،‫کردن‬ ‫کنترل‬ ،‫ساختار‬‫کارایی‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫و‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫تأکید‬‫این‬ ‫در‬‫سازمان‬ ‫گونه‬‫ها‬‫فعالیت‬‫ها‬‫در‬ ‫چارچوب‬‫رویه‬‫ها‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫ی‬‫گیرد‬. ‫ویژگی‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬‫مناسب‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شرایطی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ها‬‫یا‬‫مانع‬‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫باشد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬.‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫بین‬ ‫باید‬ ‫رو‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫تناسب‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫الزم‬.‫باشد‬ ‫سازگار‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫مطالعات‬ ‫بیشتر‬‫جمله‬ ‫(از‬Propositions on the interaction of organizational culture‫نوشته‬‫ی‬Mojca Indihar Štemberger)‫همکاران‬ ‫و‬‫این‬ ‫گویای‬‫است‬ ‫امر‬‫تیم‬ ‫فرهنگ‬ ‫که‬‫توسعه‬ ‫فرهنگ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫گرا‬‫گرا‬‫مناسب‬ ‫از‬‫انواع‬ ‫ترین‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫موفق‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬‫هستند‬.‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬‫رسد‬‫انعطاف‬ ‫فرهنگ‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫پذیری‬–‫است‬ ‫فراوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫دارای‬ ‫که‬-‫آن‬ ‫موفقیت‬ ‫موجب‬‫ساز‬ ‫جاری‬ ‫در‬ ‫ها‬‫فرایندها‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫کسب‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫وکار‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬‫فره‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫است‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫قابل‬ ‫سازمانی‬ ‫نگ‬‫و‬‫تنها‬‫در‬ ‫تفاوت‬‫رویکرد‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫پذیرش‬ ‫سنجه‬‫که‬ ‫ای‬‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬‫گیری‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫مدل‬‫گ‬ ‫جهت‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روند‬(BPO - Business process orientation.‫است‬ ) ‫موفقیت‬ ‫بیشترین‬‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫در‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫تیم‬ ‫فرهنگ‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫برای‬ ‫کمترین‬ ‫و‬ ‫گرا‬‫فرهنگ‬ .‫است‬ ‫مراتبی‬ ‫سلسله‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫همچنین‬‫گذار‬ ‫تأثیر‬ ‫میزان‬‫مشخصه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫ی‬‫موفق‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫ما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬:‫است‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گذارد‬ 1.‫دست‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫طبق‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫هنگامی‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫بیشترین‬ ‫فرهنگ‬ ‫هر‬ ‫در‬ ،‫آمده‬‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫آید‬ .‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫سازمان‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫محدود‬ ‫بخش‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نه‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ 2.‫صورت‬ ‫در‬‫که‬ ‫ی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ،‫شود‬ ‫انجام‬ ‫فرایندها‬ ‫تمام‬ ‫برای‬.‫شود‬ 3.‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫تعداد‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫چرخه‬ ‫هرچه‬‫تکرار‬‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬.‫شود‬ 4.‫و‬ ‫ترین‬ ‫متداول‬‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫مدیریتی‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫از‬ ‫شروع‬ .‫است‬ ‫سازمان‬ ‫پایین‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫و‬
  • 3. 5.‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫در‬ ‫کار‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫استراتژیک‬ ‫تصمیمات‬ ‫سطح‬‫به‬ ‫نتایج‬ ‫آمده‬ ‫دست‬.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫بهتر‬ ‫گیری‬ ‫چشم‬ ‫طور‬ ‫به‬ 6.‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬‫به‬ ‫سازمان‬ ‫تعهد‬ ‫گرو‬ ‫در‬‫دقیق‬ ‫اجرای‬‫آن‬.‫است‬ 7.‫سازمان‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫رسمی‬ ‫مسئول‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫تعیین‬‫می‬‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫واحد‬ ‫یا‬ ‫دپارتمان‬ ‫دارای‬‫مستقل‬‫م‬ ‫هستند‬ ‫آن‬ ‫برای‬‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫وفقیت‬‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سازی‬ ‫جاری‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬‫آورند‬.