Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

GA週報 vol 14 - GA流量規則與設定關聯

550 visualizaciones

Publicado el

Urcosme GA 週報 Vol14. 流量規則介紹

Publicado en: Internet
 • Inicia sesión para ver los comentarios

GA週報 vol 14 - GA流量規則與設定關聯

 1. 1. ?ll| }7~J/ `,(1("V(*hų('lxmhłqllut' n . A mm uxmrxnun. UJ' L»1Ir. ~"d(-v: ||IulI-. ~'(
 2. 2. GA%ã%@ämã w: .. ... ... -.. _.. .-_. ._. ... _.. y.. XÊWLWH '- 'W fųw Mud: T/ .,ZI_}I| |J`L'I1 w: l-rw u' https/ / developemgoog 19.com/ analytics/ devguides/ pa ormcampa , - OW
 3. 3. " HITVTI” huid (GA ïñååčü ëñłããü lłnlvovul mmm ennu-Im n mm: mm honom] Firn ITÊIÃïTÂ. ÊÊÃ. É'Ê"Ã$"~Z'ÂÊTÊ. . Ê':7"'m""" “b o. .. nnunuaowcmamøs ` V __ Fmumunųnnwls JÊJÃIÂIAHIICMII! ) l Hlíšłïiïhåh kwantum . .- , l = -#v-! n.. .= - g 3 MFF! å H íïïłãlåíèíöžåï "aAwmïä$ãäm Éš%$WÉ#%_ _ , __ . H 4 *namm-vm > . .. <. _.. ... .. na -m b u; “åãàrėgęãåïmãæ . i.. ... ...3. c m. .. v . ..om ÊÊWEMH man- n nia. ..- -_~_: = m' M < . ..m m namn ": """! ' 7:39 CUITTI) hULLd 3 H'-I1'<AI`L*1'(=1'L'Ê`? n M U? ? Zñïïłñãšåí
 4. 4. This llowchart illustrates how dimension values are determined based on campaign and trattic source parameters sent to Google Analytics in a single hit, Data sent to Google Analytics Are any ol these parameters set? adwords / doubIeClick (gelid. gclsrc) NO Is parameter set? campaignsource NO Is parameter set? documentLocation (w/ utm_source) NO YES f - Double Click YES 7. Adwords Thu; : l : ri- pãåããñïããååä YES Trnłłir Qni irnnc w; ._iDl'iigJ'. iD| ;* lllgv rr-z '77 l'i'- 'l. i;= * Final values in reports iãiåLanding URLãlëàiíilãñ source: google mediumzcpc campaign: (adwords / Doubleclick) content: (adwords / Doubleclick) keyword: (adwords / Doubleclick) cost data dimensions: (adwords / DoubleClick) source: (campaignsource) medium: (campaignMedium) OR (not set) campaign: (cauipaignname) OR (not; set) content: (campalqncontent) OR (not: set) keyword: (cainpaignxeyword) OH (not: set) source: (utm_source) medium: (utm_medium) OR (not set) Campaign: (ut-. m_campaign} OR (not set. ) content: (utm_cont: ent) OR (not: set) keyword: (utm_term) OR (not: set)
 5. 5. NO Trattic Sources ' FÊÊ l ãiifãåíli äñ _mmm doc memllmm h m “an” ls pmmm m? _ " ' _ '5 "m "my emedin: (net nt) “wmmñhw vzs Q mapstolinown b ves Q ignored mich D NO - mmilm _m _ - Mynard: (much query) on (net prøvldod) u ssi. search nie ICIIIEICIX (lmznøntød) source: (men: network aan) iliodumznecul. documemkmmr canpnim: (nat an) { mapstotinown b YES - continuum nt) Søš Network? NO 'J A source: (nhrnl heathen! ) documemkehmr : "tend (net net) eetmaal -* _ ønųinlgn: (nhxnl) { ""'”"“ b "o eomumxnzn-nr pm. ) "i'm" køyinrd: (nut net) Vłæeęïieiåu A v) sonne: (m. pnvlmu nmon) E$: ',': m'f': ,' Exlsllne campaign medium (trou grum- se Loni “m” _na YES ~{ umis wimn D ves - umųign: (tre. prdvloun lou) NO NO ' KK imsaæemmeęziaes- amaze-ma "Låg, ïłiåñilėëmłkãíñã 3. íÊÊRofoi'ci'. _1ë"H`Ãiå_i ÃVÊFÂBÊJÊÊ-Éčžiå. iEÂïiXÊEÉEIWIFÊJIÉåBÊIÊEÉšã ããïžläññïíäš 4. žSłERofcrer. miåłšžïçüi Xñmiüillããčičiłšiffei source: tana) mean: (nom) ccnmlm: (úld) cerium: (net nt) Rewind: (not Il) VVV'
 6. 6. Is parameter sef? documentbocation (w/ ulm_source) NO Is parameter sef? dooumentñeferrer source: (utm_soutce) medium: (utm_med1um) OR (not set) YES campalgn: (utm_campaign} on (not set) m ÉÉ: Th. i âłâ content: (utm_content) on (not set) GA n aa: åm* keyword: (utm_term) OR (not set. ) Traffic Sources łååšlëåïñååčüëñ souroe: (search Engine Name) medium: organic documentReferrer Is search query campaign: (net set, YES maps to known YES ignored search NO content: (not set) search E”q'ne'ł ferm? Keyword: (search query) OR (not provided) if SSL search nie searches: (incremented) source: (social network name) medium: social documemReferrer campangn: (not set) maps to known YES conlenl: (not set) Social Network? Keyword: (not set) x . É cã í ocnal network: (so-cies) network name) ? i E I cnal souroe referral. Ye: Nof. .
 7. 7. (D Hëüzãiłumwækitüüliil-Włæüñüłwkit-IÊEÉHÊIIEQRÊ-Młtãüłk mwwukâñwk-Iânüëüžlülàzümki-E#lNm-lü- , + nęzåawúøsrmñwña Mangaan 3 n EII!5*iME&ãl$mAi3H8äI-RłEEEEHãã! ü!$NüłãlütkäümümãvElãwüiiñàllü I-HIRM a : ma: Mål*N&#äIIHWÉIłIINEC! $NIšñï- r. - íâñiã! !! IHEOHI 5 ÉEIH . MUNISI INDI Émüêlh- IBBÊ iii User-ID IVFKÉQRS ICQ! !! łlñälåñàłłåiäłïil HH$ÉÊWÊHI
 8. 8. (f) greater Query' . ..arm ignored search R10) _mmm f. ” IT ' FFN . 'x u 's' 'M [J L U 'u' G) išåzãžžžãïłå analyticsjs Hãáiėâiåiłłïiåïå - ÊDXÊTÉFÊBÊÉ yajs hi* - Êãëåžíãúlãłíłïåårãi - ? Eàfiïšããïžížfï “b” ' analyricsjs EIE ga. js - šâ fããïiåëåãlžïłüłïłâzåïàüäï - íłáåiïłïłvñq-žifł ~ g wfw ææ-ę-àzàaasnęã = “' âãïåãšírêfízñäzñïãkišú= łãfïàfłüëíñãlžã= mmm; E] 'l A 1.4.1 na ~ : aa-wan a _js anęanæmn
 9. 9. wr/ wr 'w w' I w u/ -uv_. _./ vi? : , source: (Search Englne Name) medium: Organic documentReferrer is search query campaign: (net cet, maps to known YES ignored search NO content: (not sett Seamh Engme? term? keyword: (search query) OR (not provided) if SSL search nie scarches: (incremcnted) source: (social network name) medium: social documentReferrer campaign: (not set) maps to known YES content: (not set) Sęcial Netwotkr? ` keyword: (not set) 'å ` t E X , u ocial network: (social network name) _ 1' 'racial source referral: Yes _a llhãå: Hn source: (referred hostname) d m f medium: referrul ocųme" e eræ' campaign: (referred) 's ignored NO content' (referral path) “ieman Keyword' (not set) _LLx_. ,-I'ęl-_^ NA. . líl Jr. l raat* referral path: (referred. path)
 10. 10. /`/ |N HI i* łtïčïž 'm' ' ttäïñeãllhtmlïï: OPTIONAL HINEIXÊHI$ÊIÉ (7) 9 K? ? MíWïk-Tr (989 HH I`~ BQQm 94310 wwwyoutubecom/ us m*sæłtłøgłlnizämli (Hill YouTube Hi. ) KIHIÊH. 51 “n i* ãïłåšïåâžžšåïęåžz IIEÊIUI 1 łłüÃ-M i! r/ myuset) ' ÉHRIIFMÃÉH "å fłñïłlã Jzfłšïiïžlñ ' II_ÊHIJÃEE -JÃS IÊHIÊH n" 'W' [å] Adwords Eg E Adsenseiłâå a mmm 'Y ãł-'riä Dd ans: Dd iHEA Q mmï
 11. 11. :minun : nln. ~ onu-run: ohh-l: IIKH-illlu) . math-w vłzluulgłzlïgnł ann- : aan -š-lmsnlb Illnfv nai. , Éšvhlllú lun' :1-.193 Tgçïïzllnełųhurldïv gun-agree vr-IKNODJJL- opnuut Eg? 'nrm bqolou-: nuæl-æunw in: ís . valium 5141431447 uoH-øot-tn-: zl onäolllluc) turned-ana. -vęuuiynlbunr u= u=a_ų, e., t. vimlíäłllt Læ-_ųíugøyt-JJ gmýbll ïüłrfloiiv) lum- n-_a-zx ø-łłaural-, ønxïip : ųųizų-ųd-u, graan: drum-za) : nm shawn-no: :anni-nl : um-iman Hut-n- : Hawk-m: :namn-m ezmlghïžgln) Ltd-hu gu-_uøj-xųo: :annet-m vi-mlum igłg-a-u gun-Ajay: :amal-ns: Kanamane) -í 41011: g! ! : vak-nn: .azonnal-ns
 12. 12. ÉERERÉI anaMłcsJs 51918918!! "W" ' mxsnæmmæezmnnæ i R5! o Ek Analvïicsüłñlïłü “ 4* ÉQÊÉ &$H! ÉJñmI$#$Hë! ä-REEEH El *Må +susmunntmnma a ttñãíiłš HHS! . urbox. cc u salm sana: User-ID : nsnmæ muasxn smssmmmsmu JQQ$ÉJHFRMI
 13. 13. source: (reterrnl hostnane) mediun: referrel < wcęsãgåęïrfæ' b No campaign: (reterrnl) lani: 1 """"? ïåwæuííïåæïoipåth) -l-I-s c à raisrral path: (reterrel path) Ê im. YES 4 Exhñn cam . i n A sauce: (trou previous session) dma 'gr dm: 09' Existing campaign medium: (from previous session) u, " ID and YES { dein is within b YES campaign: (from previous session) wopęnylo? timeout period? content: (from previous session) 7 ___ 39:8" keyword: (iron previous session) No iïgçj 11:' Â 3 _, _ , 1. iišzãåïäããåëïzł 3. 'łåãReferelx iåï TÊÃWKÊHÊ 943 FE? FÊ Hïfl 4. ÉÊReferer, iiłí source: (direct) medium (none) keyword: (nai set) )SI / / developers. googlacom/ analytícs/ c OFIII; CaIIlDa lGIl-ï IOW
 14. 14. IM uma . o an; Aniyticsøłimiłü 45 seen (j) smee agameee -is : seem 31123118 WWW IHEKRHE HIGH! !! snesemæsnmu iil$ãiłäžll Iñíäãłüž IH! !! v Ifïiâlli lžãüółi* ñãJ/ NÊ : m a Ov 30- Iüfšlmli na : 24 na ilñ i Sv Ov 'W'
 15. 15. SOIIOBZ (Iron PIGVLOUS SQBBIOII) medium: (from previous session) campaign: (from previous session) content: (from previous session) keyword: (from previous session) Lnsïensransæ soene ÊÊL E' 2. ? Ežiïïlïáèñüiãããå E 4 U 3. iåLÊReferer, _iåíiløïíåw KÊÊFÊÉQTÊÊÊÊWÊ, eamnnmsnnnae seennmns 4. iåÊReferer, üåïåižaå Kãłïñïüñfãåãłëiłãiñå source: (direct) medium: (none) campaign: (direct) content: (not set) keyword: (not set) Dm/ analytics/ devguídes/
 16. 16. ET %ü%ã%ã%&ïo šãääW= ãå%% žãåsxãæms e@%Êëmæ$, `ü$Êãã gwã mãmãw ~m% šmãn.
 17. 17. GA%ã%@ämã w: .. ... ... -.. _.. .-_. ._. ... _.. y.. XÊWLWH '- 'W fųw Mud: ? "1l, }'| |J`L'1t w: l-rw u' https/ / developemgoog 19.com/ analytics/ devguides/ pa ormcatmpa , - OW

×