Publicidad
Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland
Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland
Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland
Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland
Publicidad
Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland
Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland
Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland
Próximo SlideShare
Bourboomstate in Birdaard en zijn bewonersBourboomstate in Birdaard en zijn bewoners
Cargando en ... 3
1 de 7
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'(20)

Publicidad

Inventarisatie Nassause Domeinraad Ameland

  1.  A ALGEMEEN o 1781 Correspondentie van prinsesHenriette Amalia van Anhalt-Dessau met raadsheer Ghemmenich en commissarismr. Isaac Renouw betreffende zaken en goederen in Friesland en Ameland, 1704-1706 1 omslag o 1782 Rekesten aan de prinsesMaria Louise van Hessen-Kassel alsvrouwe van Ameland. Met kantbeschikkingen. 1704-1730 1 omslag o 1783 Brieven van Metz, fiscaal en rentmeester van Ameland, aan de secretarisvan prinsesMaria Louise van Hessen-Kassel, G. de Hertoghe. 1713-1724 1 omslag o 1784 Ingekomen stukken en stukken betreffende C.W. Hartsinck, secretarisvan Ameland.1728- 1732 1 omslag o 1785 Register van beschikkingen door de prinsen van Oranje en/of voogden betreffende Ameland. 1729-1746 1 deel o 1786 Ingekomen stukken bij prinsWillem Frederik en raad Arnoldi van C. van Straaten, baljuw, secretarisen rentmeester, betreffende Ameland. 1732-1746 1 omslag o 1787 Verbalen van de leden van de Domeinraad wegenshun jaarlijkse inspectiereizen naar Friesland en Ameland. 1752-1771 1 deel Het rapport over 1770 betreft alleen de goederen in Friesland. o 1788 Stukken betreffende de heerlijkheid ten tijde van het voogdijschap van de hertog van Brunswijk. Met inhoudsopgave. 1759-1766 1 pak Het betreft hier stukken die waarschijnlijk door de hertog van Brunswijk aan prins Willem V zijn overgedragen; zie aantekening van De Larrey op de inhoudsopgave. o 1789-1790 Verbalen van de leden van de Domeinraad wegenshun jaarlijkse inspectiereizen naar Ameland. 1770, 1791-1793 2 banden  1789 1770  1790 1791-1793 Sinds 1771 was er geen commissaris in loco op Ameland geweest. o 1791 Stukken ter vergadering van de administrateurs over de door de Franse geabandonneerde goederen van de vorst van Nassau behandeld betreffende Ameland.1796-1798 1 omslag o 1792 Verbaal van W.E. van Dompseler, alslid van het college van administratie over de door de Fransen geabandonneerde goederen van de vorst van Nassau wegensinspectie van Ameland. 1797 1 omslag  B VERWERVING EN VERVREEMDING VAN GOEDEREN, RECHTEN EN INKOMSTEN o 1793-1837 Retroacta betreffende eigendom, status, bestuur en jurisdictie van Ameland. 1400-1692 1 pak waarin 15 charters.Charters deels met uithangende zegels. Met inhoudsopgave1994  1793 Vrijgeleide van de grietmannen van Winnighe (het noordelijk deel van Oostergo) aan de heren van Ameland om over hun gebied naar Groningen te reizen, 14 februari 1400 1 charter  1794 Akte van neutraliteit en vrijgeleide van hertog Jan van Beieren aan de heren van Ameland in zijn gebieden, 10 december 1405 1 charter  1795 Akte van bevestiging van Philipsvan Bourgondië, ruwaard van Holland, van de brieven van Willem en Jan van Beieren en van Jan van Brabant aan de heren van Ameland betreffende vrede, neutraliteit en vrijgeleide door zijn gebieden. Afschrift. 21 maart 1428 1 stuk  1796 Vonnisvan bisschop Martinusvan Magion, Dodo, abt van Bloemcamp, Hoytetuste Leeuwarden, meester Frederik Albertus, vicariste Bodelsweert, priester Menno Tyaedza inzake een geschil tussen abt Johannesvan Foswert en zijn convent en heer Buwe, voormalig abt van datzelfde convent, 27 juli 1434 1 charterMet afhangende zegels.  1797 Kwitanties van de rentmeester-generaal van Holland aan die van Ameland betreffende de jaarlijkse som geld die Ameland verschuldigd iswegensde protectie door Holland, 1440-1468, 1586 1 omslag  1798 Vonnisvan Peter Cammingha, Menna Thietza en Gherreth Cammingha betreffende een geschil tussen Hennyka Ritzekazoon van Ameland en Thiede Doekka dochter Hemmemma inzake hun wederzijdse goederen, 1439 1 charterBeschadigd. De zegels ontbreken.  1799 Testament van Peter Cammingha, 8 mei 1440 1 charterMet uithangende zegels.  1800 Verklaring van Renka Jelmar en zijn broer Kempa betreffende de grootte en verdeling van de landen van Jelmerahuisop Ameland, bij Zutphen en Saksen, in 'Meyland' en in Dongeradeel en Terweradeel, 2 november 1450 1 charterZegel ontbreekt.  1801 Verklaring van Hentia Tadinga, Geerlof Wyggama en Sypke Jatiama betreffende de nalatenschap van de zoon van Anske Rutska aan zijn vader Syuck Dekema en de nalatenschap van Syuck Dekema aan zijn dochter Dode, echtgenote van Tyeka Cammingha, 6 mei 1454 1 stukMet opgedrukte zegels. Met transcriprie.  1802 Vonnisvan abt Folkerusvan Lidlum, uurman Sythia Mertna, Reinck Kampstra, Sybrandt Hiddema en Yde Heringazoon, zoenlieden, in een geschil tussen Dode Cammingha en Romke,
  2. Kempo en Hayo, kinderen van Sacker Donia inzake enige goederen en gelden van Anske Ritskensdochter van Ameland, 14 juni 1458 1 stuk  1803 Verklaring van Wigla Camstra betreffende een overeenkomst tussen hem en Hayo Heringha inzake de nalatenschap van Ida, vrouw van Sacker Donia en moeder van Eelka Heringha, vrouw van eerstge noemde, 3 juli 1466 1 stuk  1804 Verklaring van Botta Hoynghia en Syola Sydszoon Buwyngha resp gehuwd met Hylke en Jetthie Donia, dochtersvan Romke Donia, betreffende de verdeling van de nalatenschap van laatstgenoemde, waaronder de Jelmera en de heerlijkheid Ameland, 9 augustus 1474 1 charterMet uithangende zegels.  1805 Testament van Grathie Cammingha, dochter van Dode Cammingha, 13 december 1476 1 charterMet uithangende zegels.  1806 Akte van opdracht van Hayo Heringha aan heer Jelle, deken op Ameland, de heer Ubele bij te staan in het verkrijgen van zijn recht in een geschil tussen hem en Peter Janzen inzake de verponding van een huis, 18 oktober 1480 1 stuk  1807 Vonnisvan de abten Henricusin Aedwerd, Sibodusin Liouwerd, Mammo in Wirdum, Hermannusin Ferwerd en Lollo, vicarisvan Kamminghabuer, betreffende een geschil tussen de abt en convent van Foswert en Hayo Heringha inzake goederen op Ameland, 21 februari 1483 1 charterMet afhangende zegels.  1808 Testament van Dode Hantya, vrouw van Hantzya Heringha, 1485 1 stukIn slechte materiële staat.  1809 Testament van Hayo Cammingha, 8 maart 1487 1 charter Met afhangende zegels.  1810 Verklaring van Sipka Doynga, Baernd Kup, HansLisama, Fupka Tiaersma, Forka Heerkama en Jonga Geurold, inwonersvan Ameland, betreffende de onafhankelijkheid van Ameland, 24 november 1494 1 stuk  1811 Akte van verklaring van broeder Henric Franiker betreffende een twist russen Peter Cammingha en de burgersvan Leeuwarden,4 januari 1497 1 charter Met uithangende zegels.  1812 Testament van vrouw Dode Cammingha, 22 maart 1499 1 charterMet uithangende zegels.  1813 Verklaringen van Taka en Ebel, echtelieden en Tjard hun zoon, inwonersvan Ballum, betreffende de overdracht van al hun goederen waarvan zij vervallen waren verklaard aan Peter Cammingha en de belofte, na ontslag uit de gevangenis minstenseen jaar van Ameland weg te blijven, 18 november 1501 1 stuk  1814 Verklaring van Jonghe Dirck, Foppa Deynghe, Focka Fockema en stuurman Oesck voor Willem Sutma en Jan Dapper, gezworen rechtersop Ameland, betreffende oplichterij met drie goudgulden, 4 juni 1503 1 stuk  1815 Brief van Weynen Duysterbeke aan Peter Cammingha te Leeuwarden, betreffende de restitutie van goederen uit een, bij Ameland gestrand, schip aan de eigenaren/opvarenden, 4 december 1505 1 stuk  1816 Verklaring van H. Siordt, pastoor van Hollum, Johanneszijn kapelaan en Johannes 'ghileipriester' betreffende een ruil van land, het Jelmeraduin en een stuk buitendijksland op de griend ten zuiden van Ballum, tussen Peter Cammingha en de gemene buren van Hollum, 27 februari 1512. Afschrift, 18 november 1710 1 stuk  1817 Brief van Otto, abt van Foswert, aan Peter Cammingha en aan de 'gemeene meente' in Hollum en Ballum betreffende de uitleg over 2 punten in een brief van de hertog van Saksen, 5 juni 1512 1 stuk  1818 Dagvaardiging van George Schenk van Tautenburgh, stadhouder-generaal in Friesland, aan Wytzo van Cammingha in het geschil met het huisvan Egmond in de persoon van Magdalena van Wierdenburgh, douarière van Egmond, voogdesvan Johan van Egmond, inzake de aanspraken van Egmond op Ameland, 20 november 1527 1 stuk  1819 Dagvaardiging van George Schenk van Tautenburgh, stadhouder van Friesland, voor Wytzo van Cammingha in het geschil met het huisvan Egmond in de persoon van Françoise van Luxemburg, douarière van Egmond, inzake de aanspraken van Egmond op Ameland, 22 juni 1529 1 stuk  1820 Volmacht van George van Egmond, bisschop van Utrecht, voor Wytzo Cammingha, heer van Ameland, om NicolaasWalten, pastoor van Nes, verdacht van verschillende vergrijpen en Lutheriaanse ketterij, aan te houden, 18 oktober 1544 1 charterMet uithangend zegel.  1821 Brief van Johan van Ligne, graaf van Aremberg, stadhouder van Friesland, aan Wytzo Cammingha, heer van Ameland, met het verzoek om binnen drie dagen voor hem te verschijnen, 21 juni 1550 1 stuk  1822 Ordonnantie van Peter Cammingha, heer van Ameland, betreffende de bewapening van de bevolking van Ameland in verband met zeeroverij om en op Ameland, met lijst van namen en bewapening, 25 maart 1558 1 katern
  3.  1823 Mandaat van Peter Cammingha aan inwonersvan Nesbetreffende een verbod op het houden van ganzen, 19 februari 1569 1 stuk  1824 Resolutie van de Staten-Generaal betreffende het geschil tussen de heer en de inwonersvan Ameland over hun wederzijdse rechten, jurisdictie, privilegesen gerechtigheden, 14 augustus 1620 1 katern  1825 Akte van neutraliteit van Isabel Clara Eugenia, infante van Spanje aan Peter Cammingha, heer van Ameland, voor Ameland, 23 februari 1629 1 charterZegel is verloren gegaan.  1826 Akte van overdracht van Jan Rempt, Allert en Jan Wytzo Renghersen Catharina Reinetta Renghers, weduwe van Maniel, aan Hendrik Casimir van Nassau van hun pretentiesop de heerlijkheid van Ameland, 16/26 juli 1681 1 charterMet uithangende zegels.  1827 Overeenkomst tussen kolonel Haarsholte en secretarisHeiring alsgelastigde van prins Hendrik Casimir en Schwartzenberg en Goslinga alseigenaarsvan Ameland betreffende het depot van 11.000 caroli gulden ten behoeve van Hendrik Casimir van Nassau gedurende de lopende procedurestussen de erfgenamen van Rixt van Donia, vrouwe van Ameland, en de heren Renghers, 17 december 1692 1 stuk  1828 Zoen en vredebrief van Johan Roerda, Fecka Abbingha en Douwa ('mijn broer') voor Tzumma, kind van hun zus, 24 juni 1472 1 stuk  1829 Verklaring van Manno Eponis, persoon te Audehoeve betreffende de akte van erkenning door Maximiliaan van Oostenrijk aan Peter Cammingha inzake de statusvan Ameland, Afschrift z.d.1494 1 stuk  1830 Akten betreffende de verdeling van de nalatenschap van Ritske, Romke en Keimpe Donia tussen Hayo (Heringa) Cammingha en de dochtersvan Romke Donia, 1473-1474. Afschriften, z d 1 stuk  1831 Procuratie van Jan Rempt, Allert en Jan Wytzo Renghersen Catharina Reinetta Renghersaan .... betreffende het instellen van actie bij het Hof van Friesland inzake hun aanspraken op Ameland, 1681 1 stuk De naam van de te benoemen procureur/advocaat was nog opengelaten.  1832 Extracten uit de testamenten van Peter Cammingha de oude en de jonge, van Sicco Cammingha en van Watzo Cammingha, z d 1 stuk  1833 Dagvaardiging van de Auldermannen, schepenen en raad van Leeuwarden voor Tyamck Emingha in een procestegen Hayo Heringha inzake het testament van Gratje Cammingha, 12 September 1479 1 stuk  1834 Verklaring van Botha Aldhuustra en Romke en Kempa Donia betreffende de aanstellen van resp. Liuwe Botta en Uffa Jaerxsma alszoenlieden in een geschil tussen beide partijen, 3 mei 1452 1 stuk  1835 Lijsten met namen van inwonersvan Nesdie de omslag hebben afgedragen, 1643 4 stukken  1836 Overige stukken betreffende het eigendom, status, bestuur en jurisdictie van Ameland, 16e en 17e eeuw 1 omslag  1837 Rapporten betreffende het recht van de Staten van Holland en West-Friesland op Ameland, z d 2 stukken o 1838 Retroacta betreffende de neutraliteit van Ameland, 1600-1666 1 omslag o 1839 Retroacta betreffende de aanspraken van Ernst Zuhm en diensrechtsopvolger, graaf von Königseck, op de heerlijkheid Ameland. Deelsgedrukt. 1636-1654, 1676 2 omslagen en 1 charterCharter met zegel in houten kapsel. o 1840 Akten van koop van de vrije heerlijkheid Ameland door prinsesHenriette Amalia van Anhalt- Dessau van Anna Dodenea en Jannetta Isabella baronesthoe Schwartzenberg en [Fed] Sofia van Goslinga, weduwe van Wilco van Holdinga, baron thoe Schwartzenberg. Met bijlage. mei 1704 2 charters en 1 stuk o 1841 Overige stukken betreffende de aankoop van de heerlijkheid Ameland in 1704. Met extract- geleide brief van NicolaasArnoldi, 1768 1 omslag  C BESTUUR o 1 Regelgeving  1842 Stukken betreffende het gebruik van de gemene grasingen en duingebied door inwonersvan Nes, 1615-1729 1 omslag  1843 Stukken betreffende het verlenen van octrooien voor de exploitatie van de molens, 1629- 1733 1 omslag  1844 Stukken betreffende de uitvaardiging van ordonnanties, plakkaten en reglementen betreffende Ameland, 1643-1742 1 omslag  1845-1849 Ordonnanties en publikaties betreffende Ameland. Deelsgedrukt.1622, 1695-1792 en z.d 2 delen, 2 omslagen en 1 stuk  1845 1622  1846 1695-1741  1847 vervallen.
  4.  1848 1750-1792 2 omslagen  1849 z.d 1 stuk  1850 Stukken betreffende de invoer en het brouwen van bier, 1703-1732 1 omslag  1851 Stukken betreffende zeebrieven. Deelsgedrukt. 1705-1726 1 omslag  1852 Stukken betreffende maatregelen ter voorkoming van het uitbreken van besmettelijke ziekten alsgevolg van contact met personen, dieren en goederen van buiten Ameland, 1712-1721 1 omslag  1853 Stukken betreffende de in- en uitvoer van koeien, 1714-1733 1 omslag  1854 Plakkaat van prinsWillem IV betreffende het strandrecht. Deelsgedrukt. 1 oktober 1727 1 omslag  1855 Extract-resolutie van de burgemeesters van Ameland betreffende de ontvangst van 12-15 juni 1734 van prinsWillem IV op Ameland. In tweevoud. 1734 2 katernen  1856 Stukken betreffende het weigeren van hofdiensten door wagenaarsvan Hollum op Ameland, 1737 1 omslag  1857 Stukken betreffende het verlenen van een octrooi voor een loterij op Ameland aan S. Hampen c.s., 1741 1 omslag  1858 'Interpretatie en ampliatie van de statuten en ordonnanties van Ameland' door prinsWillem V. Deelsgedrukt. 1772 1 omslag  1859 Aantekeningen betreffende het recht op het houden van paarden op Ameland,[ca. 1780] 2 stukken  1860 Stukken betreffende de toestemming van de heer van Ameland voor vestiging op het eiland, 18e eeuw 1 omslag  1861 Lijst van eigenaren van de miede te Ballum, 18e eeuw 1 stuk  1862 Formulier voor een scheepspasaf te geven door de priester van de orde der Jezuieten op Ameland. Gedrukt. z.d 1 stuk  1863 Plakkaat betreffende het stellen van limieten en zetten van palen en omheiningen door inwonersvan Nes. Concept. z.d 1 stuk o 2 Rechtspraak  1864 Ingekomen stuk bij rentmeester Van Straaten van [] betreffende de behandeling van klachten en de bestraffing van schuldigen, 3 februari 1728 1 stuk  1865 Processtukken betreffende de strafzaak tegen Antoni AndriesBergsma, Janke Pijten, Cornelia Hendriksen Lolle Jacobswegensdiefstal van schol, mei 1731 1 omslag  1866 Adviesvan Arnoldi aan prinsWillem IV betreffende het geschil tussen de kastelein Bentfort en de gecommitteerde wagenaarsvan Hollum over de toelating van Bentfort en zijn zoon als wagenaar, 1737  1867 Beschikkingen en processtukken van de Domeinraad betreffende geschillen tussen inwoners van Ameland, 1758-1790 1 pak  1868 Akte van procuratie van [de raad van Ameland] aan Doe YdsSyurdzn en Didde Ydszn om te procederen tegen zekere spoliatie van goederen te Ameland, z.d 1 stuk  1869 Verklaringen van bemanningsleden voor schout en burgemeester van Ameland betreffende de ondergang van hun schepen. Afschriften. 1780-1788 2 stukken  1870 Extracten uit het recesboek van Ameland, 1797 1 omslag o 3 Functionarissen  1871 Commissiesen instructiesvoor functionarissen op Ameland. Deelsconcepten. 1705-1735 1 omslag  1872 Rekest van schoolmeester Jacob Fedessaan prinsesMaria Louise van Hessen-Kassel betreffende de voortzetting van zijn aanstelling met bijbehorend traktement en emolumenten, 1713 1 stuk  1873 Lijst van traktement voor rentmeester Metz, ontvangen over de periode 1712-1726, z.d 1 stuk  1874 Stukken betreffende de aanstelling en beloning van de kastelein van het slot te Ameland 1713- 1733 1 omslag  1875 Stukken betreffende het geschil over de benoeming van Pennart tot priester op Ameland, 1723-1726 1 omslag  1876 Stukken betreffende klachten inzake het functioneren van rentmeester Metz en fiscaal Sanders, 1726-1727 1 omslag  D BEHEER o 1 Algemeen  1877 Rapport van [ ] betreffende het nemen van maatregelen ten behoeve van het beheer van Ameland, [ca. 1711] 2 katernen In tweevoud.  1878-1879 Correspondentie van raad en secretarisN. Arnoldi met Van Straaten, rentmeester van Ameland, 1728-1746 2 pakken  1878 1728-1736  1879 1737-1746
  5.  1880 Memorie van rentmeester Van der Straaten betreffende de verhoging van inkomsten uit Ameland, april 1730 1 omslag  1881 Memoriesvan de rentmeester van Ameland wegensontvangen resolutiesen ordersvan de Domeinraad, 1776-1792 1 band  1882 Ingekomen stukken bij de rentmeester van Ameland, 1801-1802, 1811 1 omslag o 2 Strandrecht  1883 Ingekomen en afschriften van uitgaande stukken van prinsesMaria Louise van Hessen-Kassel betreffende het strandrecht van Ameland, 1705-1706 1 omslag  1884 Stukken betreffende opbrengsten van het strandrecht over de periode 1728-1732, z.d 2 stukken  1885 Staten van inkomsten en uitgaven van het strandrecht, opgemaakt door secretaris Hartsinck, 1730-1731 1 omslag  1886-1890 'Boelcedulen', conditiesvan verkoop van gestrande goederen, 1796-1808 5 pakken  1886 1796-1800  1887 1801-1803  1888 1804  1889 1805  1890 1806-1808 o 3 Bouw en onderhoud van (on)roerende goederen  1891 Inventarisvan de meubelen op het slot te Ballum, 1713 1 omslag  1892 Stukken betreffende de aanleg en onderhoud van een oesterbank voor de kust van Ameland, 1717-1721 1 omslag  1893 Stukken betreffende de oprichting van een kaap (baken) aan het westeinde van Ameland, 1740-1742 1 omslag o 4 Verhuur en verpachting  1894 Conditiesvan verhuur en verpachting, 1778-1810 1 omslag o 5 Leningen  1895 Stukken betreffende een lening ten laste van Ameland ten behoeve van de bouw van het slot te Oranjewoud, 1706-1708 2 stukken  1896 Akte van schuldbekentenis van Alexander Sandersaan leden van de familie Thoe Schwartzenbergh van een som van 5833 gulden, 1706 Met kanttekening van de overdracht van de schuldbekentenis aan prinsesHenriette Amalia van Anhalt-Dessau, 1707 2 stukken o 6 Financien  a Rekeningen  1897-1905 Rekeningen van Gerbrandus Metz, rentmeester, 1705-1728 9 delen  1897 1705-1710. Afgehoord 1712  1898 1709. Afgehoord 1712 1710. Afgehoord 1712 1711. Afgehoord 1713  1899 1712. Afgehoord 1713 1713. Afgehoord 1715? 1714. Afgehoord 1716  1900 1715. Afgehoord 1716 1716. Afgehoord Met bijlage.1719 1717. Afgehoord 1719  1901 1719. Afgehoord 1720 1720 Afgehoord 1721 1721. Afgehoord 1722  1902 [1721-1722]. Afgehoord 1723  1903 1722 Afgehoord 1723 1723. Afgehoord 1724 1724. Afgehoord 1725  1904 1725. Afgehoord 1726 1726. Afgehoord 1727  1905 1727 (mei)-1728, Afgehoord 1727  1906 Bijlagen bij de rekeningen van rentmeester GerbrandusMetz, 1708-17171 omslag  1907-1930 Rekeningen van Campegius van der Straaten, rentmeester,1726-1761 24 delen Het boekjaar loopt van mei tot mei.  --- 1727/1728 Afgehoord 1729 Zie NDR, nummer toegang ##, inv.nr 1905.  1907 1728/1729 Afgehoord 1730 1729/1730. Afgehoord 1731  1908 1730/1731. Afgehoord 1732 1731/1732. Afgehoord 1733 1732/1733. Afgehoord 1736  1909 1733/1734. Afgehoord 1736 1734/1735. Afgehoord 1736 1735/1736. Afgehoord 1738 1736/1737 Afgehoord 1738  1910 1737/1738. Afgehoord 1740 1738/1739. Afgehoord 1740  1911 1739/1740. Afgehoord 1742 1740/1741. Afgehoord 1742  1912 1741/1742. Afgehoord 1744 1742/1743. Afgehoord 1744  1913 1743/1744. Afgehoord 1745  1914 1744/1745. Afgehoord 1749  1915 1745/1746. Afgehoord 1749  1916 1746/1747. Afgehoord 1749  1917 1747/1748 Afgehoord 1749  1918 1748/1749. Afgehoord 1750  1919 1749/1750. Afgehoord 1751  1920 1750/1751. Afgehoord 1752
  6.  1921 1751/1752. Afgehoord 1753  1922 1752/1753. Afgehoord 1754  1923 1753/1754 Afgehoord 1755  1924 1754/1755 Afgehoord 1756  1925 1755/1756. Afgehoord 1757  1926 1756/1757 Afgehoord 1758  1927 1757/1758. Afgehoord 1759  1928 1758/1759 Afgehoord 1760  1929 1759/1760. Afgehoord 1761  1930 1760/1761. Afgehoord 1762  1931 Rekening van Pieter van der Straaten, rentmeester. Afgehoord 1763.1761-1762 1 deel Het boekjaar loopt van mei tot mei.  1932-1941 Rekeningen van Michiel van Wetzens, waarnemer voor Pieter van der Straaten, 1762- 1772 10 delen Het boekjaar loopt van mei tot mei.  1932 1762/1763. Afgehoord 1764  1933 1763/1764. Afgehoord 1764  1934 1764/1765. Afgehoord 1766  1935 1765/1766 Afgehoord 1767  1936 1766/1767. Afgehoord 1768  1937 1767/1768. Afgehoord 1770  1938 1768/1769. Afgehoord 1771  1939 1769/1770 Afgehoord 1772  1940 1770/1771. Afgehoord 1772  1941 1771/1772. Afgehoord 1773  1942-1948 Rekeningen van Pieter van der Straaten, rentmeester, 1772-17797 delen Het boekjaar loopt van mei tot mei.  1942 1772/1773. Afgehoord 1774  1943 1773/1774. Afgehoord 1775  1944 1774/1775. Afgehoord 1776  1945 1775/1776. Afgehoord 1777  1946 1776/1777. Afgehoord 1778  1947 1777/1778. Afgehoord 1779  1948 1778/1779. Afgehoord 1780  1949-1954 Rekeningen van Isak Polet, alsplaatsvervanger van Jhr. HansWillem van Plettenburg, baljuw en rentmeester, 1779-1784 6 delen  1949 Mei-december 1779. Afgehoord 1782  1950 1780. Afgehoord 1783  1951 1781. Afgehoord 1785  1952 1782. Afgehoord 1788  1953 1783. Afgehoord 1788  1954 1784. Afgehoord 1788  1955-1969 Rekeningen van Jhr. Juliusvan Burmania, rentmeester, 1785-1799 15 delen  1955 1785. Afgehoord 1789  1956 1786. Afgehoord 1790  1957 1787. Afgehoord 1791  1958 1788. Afgehoord 1791  1959 1789. Afgehoord 1792  1960 1790. Afgehoord 1794  1961 1791. Afgehoord 1798  1962 1792. Afgehoord 1800  1963 1793. Afgehoord 1802  1964 1794. Afgehoord 1803  1965 1795. Afgehoord 1804  1966 1796. Afgehoord 1806  1967 1797. Afgehoord 1807  1968 1798. Afgehoord 1808  1969 1799. Afgehoord 1812  1970 Bijlagen bij de rekening van Ameland over 1796, 1797 1 deel, 1 omslag  1971-1976 Rekeningen van Willem Aufmorth, genaamd Oppenaarth, rentmeester, 1800-1805 6 delen  1971 1800. Afgehoord 1806  1972 1801. Afgehoord 1806  1973 1802. Afgehoord 1806
  7.  1974 1803. Afgehoord 1807  1975 1804. Afgehoord 1810  1976 1805. Afgehoord 1812  1977-1978 Rekeningen van G.F. van Asbeck, rentmeester, 1806-1811 2 delen  1977 1806-1810. Afgehoord 1812  1978 1811. Afgehoord 1813  b Overige financiële stukken  1979 'Restantcedulen', lijsten van achterstallige inkomsten uit de goederen en rechten van de heer van Ameland, 1702-1727 1 omslag  1980 Journalen van [] van ontvangen accijnzen op bier, wijn en andere alcoholhoudende dranken, 1705-1707 1 omslag  1981 Staten van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1713, 1713 2 stukken  1982 Staat van inkomsten en lasten van Ameland van rentmeester Van Straaten, 1733 1 stuk  1983 Extract uit de rekening van rentmeester Van Straaten over de periode mei 1737-1738 betreffende de aankoop van twee veulensdoor prinsWillem IV,1738 2 stukken  1984 Staten van ontvangsten en lasten van het bebakenen van het Pinkegat en van de stoeterij 1749-1772 2 stukken  1985 Stukken betreffende de verantwoording van gelden over 1798 van het domein die door het gemeentebestuur van Ameland ten onrechte waren toegeëigend, 1798-1799, 1808  E ZORG VOOR HET ARCHIEF o 1986 Inventarissen van stukken berustende op de secretarie van Ameland en bij de rentmeester en fiscaal Metz, 1666, 1727 en 1767 2 katernen en 1 stuk o 1987 Inventarisvan stukken betreffende Ameland in de secretarie te Leeuwarden en bij de renrmeester Van Straaten, 1735 1 stuk o 1988 Beschrijvingen van stukken betreffende Ameland van Hingman. Fiches. z.d 1 omslag
Publicidad