BPM and Sales

Khorasan home of Industrial, mine and trade
Khorasan home of Industrial, mine and tradeBusiness consultant and HR pro Management
BPM and Sales
BPM
Business Process Management
‫م‬‫دیریت‬‫ف‬‫رآیند‬‫ک‬‫وکار‬ ‫سب‬
Business ‫ک‬‫کار‬ ‫و‬ ‫سب‬
‫؟‬
Business ‫ک‬‫کار‬ ‫و‬ ‫سب‬
‫سازمان‬ ‫یک‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫کاال‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫که‬
‫است‬.‫که‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بیشتر‬ ،‫فرماست‬‫حکم‬ ‫داری‬‫سرمایه‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫و‬ ‫باشند‬ ‫سودساز‬ ‫که‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫مالک‬
‫کنند‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫شان‬‫صاحب‬ ‫دارایی‬.
‫نویسندگان‬‫مختلف‬‫تعاریف‬‫متفاوتی‬‫از‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫دارند‬.‫در‬‫واژه‬‫نامه‬‫آکسف‬‫ورد‬،
‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫معنی‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫و‬‫تجارت‬‫آمده‬‫است‬‫و‬‫در‬‫واژه‬‫نامه‬‫النگ‬‫من‬،
‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫فعالیت‬‫پول‬‫در‬‫آوردن‬‫و‬‫تجارتی‬‫که‬‫از‬‫آن‬‫پول‬‫در‬‫آوردن‬‫و‬‫تجارتی‬‫ک‬‫ه‬
‫از‬‫آن‬‫پول‬‫حاصل‬‫شود‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬.
‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫زبان‬‫ساده‬‫حالتی‬‫از‬‫مشغولیت‬‫است‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫عام‬‫فعالیت‬‫هایی‬‫از‬
‫قبیل‬‫تولید‬‫و‬‫خرید‬‫کاالها‬‫و‬‫خدمات‬‫با‬‫هدف‬‫فروش‬‫را‬‫به‬‫منظور‬‫کسب‬‫سود‬‫در‬‫بر‬
‫می‬‫گیرد‬.
Process ‫ف‬‫رآیند‬
‫؟‬
Process ‫ف‬‫رآیند‬
‫يك‬ ‫در‬ ‫كاري‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اي‬‫مجموعه‬ ‫فرآيند‬
‫آن‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫كـه‬ ‫است‬ ‫معين‬ ‫مكاني‬ ‫و‬ ‫زمـاني‬ ‫محدوده‬‫مشخص‬
‫و‬ ‫وروديها‬ ‫از‬ ‫روشني‬ ‫تعريف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬،‫خروجيها‬‫ساختاري‬
‫دهد‬‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫عملكرد‬ ‫براي‬
Management ‫م‬‫دیریت‬
‫؟‬
Management ‫م‬‫دیریت‬
‫مدیریت‬،‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫منابع‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫فرایند‬
‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫هدایت‬ ،‫امکانات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫بسیج‬ ،‫سازماندهی‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫ارزشی‬ ‫نظام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬.
‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫فرآیندهای‬
‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬:
.i‫مدیریتی‬ ‫فرآیندهای‬
.ii‫اصلی‬ ‫فرآیندهای‬
.iii‫پشتیبان‬ ‫فرآیندهای‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫؛مدیریت‬ ‫پس‬:
‫همان‬ ‫یا‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬BPM،‫شامل‬‫ها‬‫روش‬،‫ها‬ ‫تکنیک‬‫و‬‫ابزارهایی‬‫جهت‬
‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫است؛‬،BPM
‫تا‬ ‫دارد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫باهدف‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬
‫را‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫همسو‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫فرایندهای‬‫با‬
‫دهد‬ ‫بهبود‬ ،‫کیفیت‬ ‫افزایش‬.
‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چالش‬ ‫بزرگترین‬:
/
:
‫تغيير‬
‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫فرآيند‬ ‫مديريت‬-‫تعريف‬ ‫يك‬
‫ب‬ ‫و‬ ‫تحليل‬ ،‫مديريت‬ ،‫تعريف‬ ‫براي‬ ‫سيستمي‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫يك‬‫هينه‬
‫ها‬ ‫فعاليت‬ ‫سازي‬
"‫سازماني‬ ‫فرآيندهاي‬ ‫مديريت‬"‫كليه‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫بحث‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫باره‬ ‫در‬
‫راه‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫فرآيندها‬‫هايي‬‫درآيند‬ ‫كنترل‬ ‫تحت‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ختم‬ ‫مشتري‬ ‫به‬ ‫كه‬.
BPM
‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫مديريتي‬ ‫مفاهيم‬ ‫از‬ ‫مركب‬ ‫است‬ ‫پاردايمي‬
BPMS
‫فرآيندهاي‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خاصي‬ ‫نوع‬
‫كند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬.
‫اجزای‬ ‫و‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬BPM
‫مدلسازی‬
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫توسعه‬
‫پياده‬
‫سازی‬
‫مديريت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬
‫و‬ ‫تحليل‬
‫بهينه‬
‫سازی‬
‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫اجراي‬
‫وکار‬
‫جدید‬ ‫فرآیندهای‬ ‫توسعه‬
‫مولف‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫ترکيبی‬‫ه‬
‫موجود‬ ‫هاي‬
‫در‬ ‫فرآیندها‬ ‫سازی‬ ‫پياده‬
‫سيستم‬
‫و‬ ‫مدلسازی‬
‫مستندسازی‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬
‫کار‬
‫فرم‬ ‫شماتيک‬ ‫طراحی‬
‫الکترونيکی‬ ‫های‬
‫شماتيک‬ ‫طراحی‬
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬
‫هماهنگ‬
‫عملک‬ ‫بالدرنگ‬ ‫ردیابی‬‫رد‬
‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫شفاف‬ ‫مدیریت‬
‫فرآیندهای‬ ‫عملکرد‬
‫وکار‬ ‫کسب‬
‫بالدرنگ‬ ‫سازی‬ ‫بهينه‬
‫فرآیندی‬
‫نهای‬ ‫کاربران‬ ‫مستقيم‬ ‫تعامل‬‫با‬ ‫ی‬
‫سيستم‬
‫هماهنگ‬ ‫فرآیندهای‬ ‫با‬ ‫تعامل‬
‫موجود‬ ‫های‬ ‫سيستم‬ ‫با‬ ‫شده‬
‫ب‬ ‫کنترل‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬‫ر‬
‫فرآیندها‬ ‫روی‬
‫کسب‬ ‫هاي‬ ‫اکوسیستم‬ ‫تاريخچه‬‫وکار‬:
‫اکوسیست‬ ‫تمرکز‬ ،‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫تغییرات‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫های‬ ‫م‬
‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬:
‫بیشتر‬ ‫تولید‬(‫تعداد‬)‫دهه‬ ،1960
‫ارزان‬ ‫تولید‬(‫هزینه‬)‫دهه‬ ،1970
‫بهتر‬ ‫تولید‬(‫کیفیت‬)‫دهه‬ ،1980
‫سریعتر‬ ‫تولید‬(‫زمان‬)‫دهه‬ ،1990
‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫تنوع‬(‫سرویس‬)‫قرن‬ ،21
‫لطفا‬( !۱)
‫بگویید‬ ‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬ ‫پیرامون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬
‫چيست؟‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬
‫یا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬Business Model Canvas‫کارآفرینانه‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزار‬
،‫توصيف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استراتژیک‬
‫یا‬ ‫کرده‬ ‫اختراع‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫یا‬ ‫و‬ ‫طلبيده‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬‫آن‬‫دهيد‬ ‫تغيير‬.
۱.‫مشتریان‬ ‫بخش‬:‫مختلف‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫خواسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫مشتریان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫مجموعه‬
‫شوند‬ ‫بندی‬‫بخش‬.‫بخش‬ ‫کدام‬ ‫شما‬(‫ها‬)‫اید؟‬‫گرفته‬ ‫هدف‬ ‫را‬
‫انواع‬‫شامل‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬‫بخش‬:‫وجهی‬ ‫چند‬ ‫بازار‬ ،‫متنوع‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬‫بخش‬ ،‫بازار‬ ‫گوشه‬ ،‫انبوه‬ ‫بازار‬
‫شوند‬‫می‬.
۲.‫پيشنهادی‬ ‫ارزش‬:‫ارزشی‬ ‫چه‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫به‬(‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬)‫ارایه‬ ‫را‬
‫کنید‬‫می‬.‫سازد‬ ‫متمایز‬ ‫رقبایتان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬.‫طری‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬‫ق‬
‫های‬‫المان‬(‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬)‫جمله‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مختلفی‬:‫انجام‬ ،‫سازی‬‫سفارشی‬ ،‫عملکرد‬ ،‫تازگی‬
‫،و‬ ‫پذیری‬‫دسترسی‬ ،‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ،‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ،‫قیمت‬ ،‫نامی‬‫خوش‬ ‫و‬ ‫برند‬ ،‫طراحی‬ ،‫کار‬ ‫رساندن‬
‫آسایش‬ ‫و‬ ‫راحتی‬.
۳.‫توزیع‬ ‫کانال‬:‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫توزیع‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫شرکت‬
‫برساند‬.‫د‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اش‬‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خودش‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫شرکت‬‫و‬
‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬.
۴.‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬:‫الزامی‬ ‫شرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امروزه‬‫است‬.
‫شامل‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫شکل‬:‫سرویس‬ ‫سلف‬ ،‫اختصاصی‬ ‫شخصی‬ ‫کمک‬ ،‫شخصی‬ ‫کمک‬،
‫مشترک‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫جوامع‬ ،‫خودکار‬ ‫های‬‫سرویس‬(‫مشتری‬ ‫با‬)‫شود‬‫می‬.
۵.‫درآمد‬ ‫جریان‬:‫کند‬‫می‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫شرکت‬.‫مختلف‬ ‫های‬‫روش‬
‫شامل‬ ‫درآمدی‬ ‫جریان‬ ‫ایجاد‬:‫اشتراک‬ ‫حق‬ ،‫استفاده‬ ‫حق‬ ،‫دارایی‬ ‫فروش‬(‫عضویت‬)‫اجاره‬ ،/،‫قرض‬
‫مجوز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬/‫شود‬‫می‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫کارگزاری‬ ‫حق‬ ،‫امتیاز‬.
۶.‫اصلی‬ ‫منابع‬:‫های‬‫دارایی‬ ‫جزو‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ضروری‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫منابعی‬
‫شوند‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫شرکت‬.‫باشند‬ ‫معنوی‬ ‫یا‬ ‫فیزیکی‬ ،‫مالی‬ ،‫انسانی‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫منابع‬.
۷.‫اصلی‬ ‫های‬‫فعاليت‬:‫چه‬ ‫شرکت‬ ‫پیشنهای‬ ‫ارزش‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مهمترین‬
‫هستند‬‫؟‬.
۸.‫کليدی‬ ‫شرکای‬:‫ب‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫معموال‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫ا‬
‫دهند‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫مشارکت‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬.‫های‬‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬‫مشارکت‬ ‫این‬:‫همکاری‬
‫خریدار‬ ‫روابط‬ ،‫مشترک‬ ‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬ ،‫رقیب‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫رقیب‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫با‬ ‫استراتژیک‬-‫ک‬‫فراهم‬‫ننده‬
‫پیمان‬ ‫و‬/‫هستند‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اتحادهای‬.
۹.‫ها‬‫هزینه‬ ‫ساختار‬:‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫هزینه‬ ‫چه‬ ‫مختلف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬‫مدل‬ ‫کردن‬ ‫عملیاتی‬.
‫هستند‬ ‫محور‬‫ارزش‬ ‫و‬ ‫محور‬‫هزینه‬ ‫بین‬ ‫چیزی‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معموال‬.‫دارای‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫ساختار‬
‫های‬‫خصیصه‬:‫مقیاس‬ ‫اقتصاد‬ ،‫متغییر‬ ‫های‬‫هزینه‬ ،‫ثابت‬ ‫های‬‫هزینه‬(‫ت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬‫عداد‬)
‫محدوده‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬(‫کاری‬ ‫محدوده‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬)‫است‬
BPM and Sales
‫اما‬!...
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشکل‬ ‫بزرگترین‬
(‫شما‬ ‫از‬ ‫پاسخ‬)
‫مهم‬ ‫کمیتی‬
‫دارد‬ ‫تفاوت‬ ‫کمی‬ ‫اینجا‬...‫ساده‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫کمی‬ ‫شاید‬
‫فروش‬ ‫فرآیند‬
‫جهان‬ ‫تاريخ‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫عصر‬ ‫چهار‬:
‫شکار‬ ‫عصر‬(‫سال‬ ‫حدود‬ ‫تا‬900‫ميالدی‬)
‫کشاورزی‬ ‫عصر‬(‫سال‬ ‫حدود‬ ‫تا‬1750‫ميالدی‬)
‫صنعتی‬ ‫عصر‬(‫سال‬ ‫حدود‬ ‫تا‬1950‫ميالدی‬)
‫اطالعات‬ ‫عصر‬(‫از‬1950‫بعد‬ ‫به‬ ‫ميالدی‬)
‫عصر‬ ‫واکنون‬ICT
‫در‬ ‫اساسي‬ ‫دگرگونيهاي‬
‫عصراطالعات‬
‫دگرگونيهاي‬ ‫تجربه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫مدرن‬ ‫دنياي‬
‫و‬ ‫اطالعاتي‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫صنعتي‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫اساسي‬
‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫محور‬ ‫توليد‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ،‫محور‬ ‫دانايي‬
‫به‬ ‫سنتي‬ ‫سازمانهاي‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫دانائي‬
‫مي‬ ‫محور‬ ‫دانايي‬ ‫و‬ ‫يادگيرنده‬ ‫سازمانهاي‬‫كه‬ ‫باشد‬
‫و‬ ‫فناوري‬ ‫قابليتهاي‬ ‫از‬ ‫بااستفاده‬ ‫گذار‬ ‫اين‬
‫صورت‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ً‫مخصوصا‬‫مي‬‫پذيرد‬.
‫باور‬ ‫و‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فروش‬
KEEP IT SIMPLE SOLUTIONS
‫یعنی‬
‫ساده‬ ‫ی‬ ‫وگامها‬ ‫حلها‬ ‫راه‬ ‫حفظ‬‫را‬‫آغاز‬‫ت‬ ‫کنيد‬ ‫دنبال‬ ‫و‬‫ا‬
‫شوید‬ ‫موفق‬
‫سوال‬:
‫؟‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫درجه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫فروشندگی‬ ‫شما‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬
‫دنیا‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫تعداد‬:
‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬:
‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫نفرات‬ ‫تعداد‬۳‫کارکنان‬ ‫کل‬ ‫درصد‬
‫است‬.‫دارد‬ ‫فروش‬ ‫کار‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫این‬.
‫قوی‬ ‫فروشنده‬ ‫ويژگيهای‬
•‫بازار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬
•‫فرصتها‬ ‫و‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫حساس‬
•‫او‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
•‫بردباری‬ ‫و‬ ‫استقامت‬
•‫فروش‬ ‫انگيزه‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬
•‫پذیری‬ ‫انتقاد‬
•‫فراگير‬ ‫خدمت‬
•‫جامعه‬ ،‫واسطه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مسئوليت‬ ‫احساس‬
•‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫خالقيت‬ ،‫نوآوری‬
‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫کليدی‬ ‫پرسش‬ ‫ده‬
‫بيشتر‬ ‫فروش‬
1-‫من‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫چرا‬‫خرند‬ ‫می‬‫؟‬(‫من‬ ‫از‬ ‫مشتريان‬ ‫خريد‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬)
2-‫من‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫چرا‬‫خرند‬ ‫نمی‬‫؟‬(‫مشتريان‬ ‫خريد‬ ‫عدم‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬
‫از‬‫من‬)
3-‫مردم‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫چه‬‫بيشتر‬‫من‬ ‫از‬‫بخرند‬‫؟‬(‫وروشهای‬ ‫کارها‬ ‫راه‬
‫من‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫ونخريدن‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫خريد‬ ‫افزايش‬)
4-‫چرا‬‫من‬‫خاصی‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬‫ميخرم‬‫؟‬
5‫ا‬–‫چرا‬‫من‬‫خاصی‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬‫نميخرم‬‫؟‬
6-‫فروشنده‬‫تا‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫چه‬ ‫خاص‬‫من‬‫او‬ ‫از‬‫بخرم‬ ‫بيشتر‬‫؟‬
‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫کليدی‬ ‫پرسش‬ ‫ده‬
‫بيشتر‬ ‫فروش‬
7-‫موفقيت‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬ ‫مهمترين‬‫فروشندگان‬‫موفق‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫چه‬‫؟‬
8-‫موفقيت‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬ ‫مهمترين‬‫من‬‫اند‬ ‫بوده‬ ‫چه‬‫؟‬
9-‫وعلل‬ ‫عوامل‬ ‫مجموعه‬‫خريد‬ ‫عدم‬ ‫يا‬ ‫خريد‬‫کدامند‬‫؟‬
10-‫شده‬ ‫شناسائی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫چگونه‬‫عدم‬ ‫يا‬ ‫خريد‬
‫خريد‬‫،به‬‫اهداف‬‫و‬ ‫بازاريابی‬‫وظايف‬‫فروش‬‫خود‬‫سريعتر‬
‫وبهتر‬‫يابم؟‬ ‫دست‬
‫نگاه‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫بازاريابی‬:
‫می‬ ‫را‬ ‫بازاریابی‬‫توان‬‫تصویر‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫شعر‬ ‫بيت‬ ‫یک‬ ‫با‬‫کشيد‬
.‫زیر‬ ‫بيت‬ ‫معنی‬ ‫معادل‬ ،‫تعریفی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬
‫است‬:
‫حکایت‬ ‫را‬ ‫بازاریابــی‬ ‫کنــد‬ ‫رضایت‬ ،‫شناساندن‬ ،‫شناسایی‬
‫فروش‬ ‫مراحل‬
‫فروش‬ ‫سازی‬ ‫زمینه‬
‫فروش‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫خرید‬ ‫عالقه‬ ‫ایجاد‬
‫فروش‬
‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬
‫فروش‬ ‫ضمانت‬
‫؟‬ ‫است‬ ‫موفق‬ ‫مجدد‬ ‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫آیا‬
‫شود‬ ‫عیان‬ ‫اینجا‬ ‫مجدد‬ ‫بازاریابی‬ ‫حسن‬ ‫بزرگترین‬ ‫شاید‬:
‫کال‬ ‫هپی‬
‫مجازی‬ ‫نظرسنجی‬
‫وارده‬ ‫ایرادات‬
‫بندی‬ ‫بسته‬-*۳
‫؟‬ ‫هست‬ ‫گو‬ ‫جواب‬ ‫تلفنی‬ ‫مجدد‬ ‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫آیا‬
‫فروش‬ ‫گفتمان‬
‫کنیم‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫لطفا‬
‫جعفری‬ ‫امیربهادر‬
MBA & DBA
+98-9128298930
Telegram ID: @bussinesmaster
Email:jamirbahador@me.com
‫دوره‬ ‫کد‬۶۶۹
1 de 35

Recomendados

اصطلاحات استارتاپی قسمت دوم por
اصطلاحات استارتاپی قسمت دوماصطلاحات استارتاپی قسمت دوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت دومaliaalistartup
25 vistas15 diapositivas
Hbr 10 must reads on innovation por
Hbr 10 must reads on innovationHbr 10 must reads on innovation
Hbr 10 must reads on innovationAli Ganjizadeh
121 vistas65 diapositivas
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامت por
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامتقوانین دانش بنیان در حوزه سلامت
قوانین دانش بنیان در حوزه سلامتAli Ganjizadeh
125 vistas25 diapositivas
Biz dev presentation 2 por
Biz dev presentation 2Biz dev presentation 2
Biz dev presentation 2Mohammad Emaminejad
74 vistas28 diapositivas
IOT-Startup-Business-Model-Canvas por
IOT-Startup-Business-Model-CanvasIOT-Startup-Business-Model-Canvas
IOT-Startup-Business-Model-CanvasMahdi Nasseri
3.2K vistas76 diapositivas
بوم مدل کسب و کار por
بوم مدل کسب و کاربوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کارAmin Barahmand
296 vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a BPM and Sales

CRM por
CRMCRM
CRMFarnaz Alemi
574 vistas29 diapositivas
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم por
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارماصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارمaliaalistartup
24 vistas13 diapositivas
Crm 9110 final por
Crm 9110 finalCrm 9110 final
Crm 9110 finalali khooyeh
659 vistas44 diapositivas
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم por
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوماصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت سومaliaalistartup
41 vistas14 diapositivas
Tqm por
TqmTqm
Tqmbirjinia
703 vistas25 diapositivas
Elevate por
ElevateElevate
ElevatePejman Moghbelzadeh
314 vistas33 diapositivas

Similar a BPM and Sales (20)

اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم por aliaalistartup
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارماصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
اصطلاحات استارتاپی قسمت چهارم
aliaalistartup24 vistas
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم por aliaalistartup
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوماصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
اصطلاحات استارتاپی قسمت سوم
aliaalistartup41 vistas
Tqm por birjinia
TqmTqm
Tqm
birjinia703 vistas
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن por Mojtaba Abbasian Ardakani
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آنجایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
جایگاه استراتژی در سازمان و مدل تلفیقی جهت پیاده سازی آن
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان por Amir Mansoori
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori74 vistas
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm) por Frank Bruno
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری چیست (Crm)
Frank Bruno227 vistas
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز por Alireza Hosseinnejad
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن بازکسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز
کسب درآمد توسعه دهندگان و تجاری سازی نرم افزارهای آزاد و متن باز
supply chain management case studies por Farshid Zamani
supply chain management case studiessupply chain management case studies
supply chain management case studies
Farshid Zamani183 vistas
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار por TUMSup
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذارکارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار
کارگاه نهم تامزآپ98- ارائه به سرمایه‌گذار
TUMSup144 vistas
چیستی بازاریابی - تعریف بازاریابی por Shahram Honarmayeh
چیستی بازاریابی - تعریف بازاریابیچیستی بازاریابی - تعریف بازاریابی
چیستی بازاریابی - تعریف بازاریابی
Shahram Honarmayeh1.3K vistas
What factors Can Affect The Success Of New Brand por mahdi karimi
What factors Can Affect The Success Of New BrandWhat factors Can Affect The Success Of New Brand
What factors Can Affect The Success Of New Brand
mahdi karimi19 vistas
مدیریت دانش و داده کاوی برای بازاریابی por fatemeh zatajam
 مدیریت دانش و داده کاوی برای بازاریابی مدیریت دانش و داده کاوی برای بازاریابی
مدیریت دانش و داده کاوی برای بازاریابی
fatemeh zatajam496 vistas

BPM and Sales

 • 4. Business ‫ک‬‫کار‬ ‫و‬ ‫سب‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ،‫کاال‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬.‫که‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بیشتر‬ ،‫فرماست‬‫حکم‬ ‫داری‬‫سرمایه‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫سودساز‬ ‫که‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫مالک‬ ‫کنند‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫شان‬‫صاحب‬ ‫دارایی‬. ‫نویسندگان‬‫مختلف‬‫تعاریف‬‫متفاوتی‬‫از‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫دارند‬.‫در‬‫واژه‬‫نامه‬‫آکسف‬‫ورد‬، ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫معنی‬‫خرید‬‫و‬‫فروش‬‫و‬‫تجارت‬‫آمده‬‫است‬‫و‬‫در‬‫واژه‬‫نامه‬‫النگ‬‫من‬، ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫فعالیت‬‫پول‬‫در‬‫آوردن‬‫و‬‫تجارتی‬‫که‬‫از‬‫آن‬‫پول‬‫در‬‫آوردن‬‫و‬‫تجارتی‬‫ک‬‫ه‬ ‫از‬‫آن‬‫پول‬‫حاصل‬‫شود‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬. ‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫به‬‫زبان‬‫ساده‬‫حالتی‬‫از‬‫مشغولیت‬‫است‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫عام‬‫فعالیت‬‫هایی‬‫از‬ ‫قبیل‬‫تولید‬‫و‬‫خرید‬‫کاالها‬‫و‬‫خدمات‬‫با‬‫هدف‬‫فروش‬‫را‬‫به‬‫منظور‬‫کسب‬‫سود‬‫در‬‫بر‬ ‫می‬‫گیرد‬.
 • 6. Process ‫ف‬‫رآیند‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫كاري‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫اي‬‫مجموعه‬ ‫فرآيند‬ ‫آن‬ ‫خاتمه‬ ‫و‬ ‫شروع‬ ‫كـه‬ ‫است‬ ‫معين‬ ‫مكاني‬ ‫و‬ ‫زمـاني‬ ‫محدوده‬‫مشخص‬ ‫و‬ ‫وروديها‬ ‫از‬ ‫روشني‬ ‫تعريف‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬،‫خروجيها‬‫ساختاري‬ ‫دهد‬‫مي‬ ‫ارائه‬ ‫عملكرد‬ ‫براي‬
 • 8. Management ‫م‬‫دیریت‬ ‫مدیریت‬،‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫مادی‬ ‫منابع‬ ‫کارآمد‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫هدایت‬ ،‫امکانات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫بسیج‬ ،‫سازماندهی‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫قبول‬ ‫مورد‬ ‫ارزشی‬ ‫نظام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬.
 • 9. ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫فرآیندهای‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫تقسیم‬: .i‫مدیریتی‬ ‫فرآیندهای‬ .ii‫اصلی‬ ‫فرآیندهای‬ .iii‫پشتیبان‬ ‫فرآیندهای‬
 • 10. ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیند‬ ‫؛مدیریت‬ ‫پس‬: ‫همان‬ ‫یا‬ ‫وکار‬‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫مدیریت‬BPM،‫شامل‬‫ها‬‫روش‬،‫ها‬ ‫تکنیک‬‫و‬‫ابزارهایی‬‫جهت‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرایندهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ،‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫است؛‬،BPM ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬ ‫باهدف‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫همسو‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫فرایندهای‬‫با‬ ‫دهد‬ ‫بهبود‬ ،‫کیفیت‬ ‫افزایش‬.
 • 11. ‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چالش‬ ‫بزرگترین‬: / : ‫تغيير‬
 • 12. ‫وكار‬ ‫كسب‬ ‫فرآيند‬ ‫مديريت‬-‫تعريف‬ ‫يك‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫تحليل‬ ،‫مديريت‬ ،‫تعريف‬ ‫براي‬ ‫سيستمي‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫يك‬‫هينه‬ ‫ها‬ ‫فعاليت‬ ‫سازي‬ "‫سازماني‬ ‫فرآيندهاي‬ ‫مديريت‬"‫كليه‬ ‫كه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫بحث‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫راه‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫فرآيندها‬‫هايي‬‫درآيند‬ ‫كنترل‬ ‫تحت‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ختم‬ ‫مشتري‬ ‫به‬ ‫كه‬. BPM ‫اطالعات‬ ‫فناوري‬ ‫و‬ ‫مديريتي‬ ‫مفاهيم‬ ‫از‬ ‫مركب‬ ‫است‬ ‫پاردايمي‬ BPMS ‫فرآيندهاي‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خاصي‬ ‫نوع‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫پشتيباني‬ ‫وكار‬ ‫كسب‬.
 • 13. ‫اجزای‬ ‫و‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬BPM ‫مدلسازی‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پياده‬ ‫سازی‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫تحليل‬ ‫بهينه‬ ‫سازی‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫اجراي‬ ‫وکار‬ ‫جدید‬ ‫فرآیندهای‬ ‫توسعه‬ ‫مولف‬ ‫توسعه‬ ‫با‬ ‫ترکيبی‬‫ه‬ ‫موجود‬ ‫هاي‬ ‫در‬ ‫فرآیندها‬ ‫سازی‬ ‫پياده‬ ‫سيستم‬ ‫و‬ ‫مدلسازی‬ ‫مستندسازی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫کار‬ ‫فرم‬ ‫شماتيک‬ ‫طراحی‬ ‫الکترونيکی‬ ‫های‬ ‫شماتيک‬ ‫طراحی‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫هماهنگ‬ ‫عملک‬ ‫بالدرنگ‬ ‫ردیابی‬‫رد‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شفاف‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫عملکرد‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫بالدرنگ‬ ‫سازی‬ ‫بهينه‬ ‫فرآیندی‬ ‫نهای‬ ‫کاربران‬ ‫مستقيم‬ ‫تعامل‬‫با‬ ‫ی‬ ‫سيستم‬ ‫هماهنگ‬ ‫فرآیندهای‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫سيستم‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ب‬ ‫کنترل‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫مدیریت‬‫ر‬ ‫فرآیندها‬ ‫روی‬
 • 14. ‫کسب‬ ‫هاي‬ ‫اکوسیستم‬ ‫تاريخچه‬‫وکار‬: ‫اکوسیست‬ ‫تمرکز‬ ،‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫تغییرات‬ ‫روند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫های‬ ‫م‬ ‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫وکار‬ ‫کسب‬: ‫بیشتر‬ ‫تولید‬(‫تعداد‬)‫دهه‬ ،1960 ‫ارزان‬ ‫تولید‬(‫هزینه‬)‫دهه‬ ،1970 ‫بهتر‬ ‫تولید‬(‫کیفیت‬)‫دهه‬ ،1980 ‫سریعتر‬ ‫تولید‬(‫زمان‬)‫دهه‬ ،1990 ‫بیشتر‬ ‫تولید‬ ‫تنوع‬(‫سرویس‬)‫قرن‬ ،21
 • 15. ‫لطفا‬( !۱) ‫بگویید‬ ‫امروز‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فضای‬ ‫پیرامون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬
 • 16. ‫چيست؟‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫بوم‬Business Model Canvas‫کارآفرینانه‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزار‬ ،‫توصيف‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استراتژیک‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫اختراع‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫یا‬ ‫و‬ ‫طلبيده‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬‫آن‬‫دهيد‬ ‫تغيير‬.
 • 17. ۱.‫مشتریان‬ ‫بخش‬:‫مختلف‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫خواسته‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫مشتریان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫مجموعه‬ ‫شوند‬ ‫بندی‬‫بخش‬.‫بخش‬ ‫کدام‬ ‫شما‬(‫ها‬)‫اید؟‬‫گرفته‬ ‫هدف‬ ‫را‬ ‫انواع‬‫شامل‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬‫بخش‬:‫وجهی‬ ‫چند‬ ‫بازار‬ ،‫متنوع‬ ،‫شده‬ ‫بندی‬‫بخش‬ ،‫بازار‬ ‫گوشه‬ ،‫انبوه‬ ‫بازار‬ ‫شوند‬‫می‬. ۲.‫پيشنهادی‬ ‫ارزش‬:‫ارزشی‬ ‫چه‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫به‬(‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬)‫ارایه‬ ‫را‬ ‫کنید‬‫می‬.‫سازد‬ ‫متمایز‬ ‫رقبایتان‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬.‫طری‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ارزش‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬‫ق‬ ‫های‬‫المان‬(‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬)‫جمله‬ ‫از‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مختلفی‬:‫انجام‬ ،‫سازی‬‫سفارشی‬ ،‫عملکرد‬ ،‫تازگی‬ ‫،و‬ ‫پذیری‬‫دسترسی‬ ،‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ،‫ها‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ،‫قیمت‬ ،‫نامی‬‫خوش‬ ‫و‬ ‫برند‬ ،‫طراحی‬ ،‫کار‬ ‫رساندن‬ ‫آسایش‬ ‫و‬ ‫راحتی‬. ۳.‫توزیع‬ ‫کانال‬:‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫توزیع‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ارزش‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫شرکت‬ ‫برساند‬.‫د‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اش‬‫تجاری‬ ‫شرکای‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خودش‬ ‫های‬‫کانال‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫شرکت‬‫و‬ ‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬. ۴.‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬:‫الزامی‬ ‫شرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫امروزه‬‫است‬. ‫شامل‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫شکل‬:‫سرویس‬ ‫سلف‬ ،‫اختصاصی‬ ‫شخصی‬ ‫کمک‬ ،‫شخصی‬ ‫کمک‬، ‫مشترک‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫جوامع‬ ،‫خودکار‬ ‫های‬‫سرویس‬(‫مشتری‬ ‫با‬)‫شود‬‫می‬.
 • 18. ۵.‫درآمد‬ ‫جریان‬:‫کند‬‫می‬ ‫کسب‬ ‫درآمد‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫شرکت‬.‫مختلف‬ ‫های‬‫روش‬ ‫شامل‬ ‫درآمدی‬ ‫جریان‬ ‫ایجاد‬:‫اشتراک‬ ‫حق‬ ،‫استفاده‬ ‫حق‬ ،‫دارایی‬ ‫فروش‬(‫عضویت‬)‫اجاره‬ ،/،‫قرض‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬/‫شود‬‫می‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫کارگزاری‬ ‫حق‬ ،‫امتیاز‬. ۶.‫اصلی‬ ‫منابع‬:‫های‬‫دارایی‬ ‫جزو‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ضروری‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫خلق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫منابعی‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫شرکت‬.‫باشند‬ ‫معنوی‬ ‫یا‬ ‫فیزیکی‬ ،‫مالی‬ ،‫انسانی‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫منابع‬. ۷.‫اصلی‬ ‫های‬‫فعاليت‬:‫چه‬ ‫شرکت‬ ‫پیشنهای‬ ‫ارزش‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مهمترین‬ ‫هستند‬‫؟‬. ۸.‫کليدی‬ ‫شرکای‬:‫ب‬ ‫ها‬‫شرکت‬ ‫معموال‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫عملیات‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫ا‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫مشارکت‬ ‫دیگر‬ ‫برخی‬.‫های‬‫روش‬ ‫به‬ ‫ها‬‫مشارکت‬ ‫این‬:‫همکاری‬ ‫خریدار‬ ‫روابط‬ ،‫مشترک‬ ‫های‬‫گذاری‬‫سرمایه‬ ،‫رقیب‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫رقیب‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫با‬ ‫استراتژیک‬-‫ک‬‫فراهم‬‫ننده‬ ‫پیمان‬ ‫و‬/‫هستند‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫استراتژیک‬ ‫اتحادهای‬. ۹.‫ها‬‫هزینه‬ ‫ساختار‬:‫دارد‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫هزینه‬ ‫چه‬ ‫مختلف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫های‬‫مدل‬ ‫کردن‬ ‫عملیاتی‬. ‫هستند‬ ‫محور‬‫ارزش‬ ‫و‬ ‫محور‬‫هزینه‬ ‫بین‬ ‫چیزی‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫معموال‬.‫دارای‬ ‫ها‬‫هزینه‬ ‫ساختار‬ ‫های‬‫خصیصه‬:‫مقیاس‬ ‫اقتصاد‬ ،‫متغییر‬ ‫های‬‫هزینه‬ ،‫ثابت‬ ‫های‬‫هزینه‬(‫ت‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬‫عداد‬) ‫محدوده‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬(‫کاری‬ ‫محدوده‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬)‫است‬
 • 20. ‫اما‬!... ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫کالن‬ ‫و‬ ‫خرد‬ ‫های‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مشکل‬ ‫بزرگترین‬ (‫شما‬ ‫از‬ ‫پاسخ‬)
 • 21. ‫مهم‬ ‫کمیتی‬ ‫دارد‬ ‫تفاوت‬ ‫کمی‬ ‫اینجا‬...‫ساده‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫کمی‬ ‫شاید‬ ‫فروش‬ ‫فرآیند‬
 • 22. ‫جهان‬ ‫تاريخ‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫عصر‬ ‫چهار‬: ‫شکار‬ ‫عصر‬(‫سال‬ ‫حدود‬ ‫تا‬900‫ميالدی‬) ‫کشاورزی‬ ‫عصر‬(‫سال‬ ‫حدود‬ ‫تا‬1750‫ميالدی‬) ‫صنعتی‬ ‫عصر‬(‫سال‬ ‫حدود‬ ‫تا‬1950‫ميالدی‬) ‫اطالعات‬ ‫عصر‬(‫از‬1950‫بعد‬ ‫به‬ ‫ميالدی‬) ‫عصر‬ ‫واکنون‬ICT
 • 23. ‫در‬ ‫اساسي‬ ‫دگرگونيهاي‬ ‫عصراطالعات‬ ‫دگرگونيهاي‬ ‫تجربه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫امروز‬ ‫مدرن‬ ‫دنياي‬ ‫و‬ ‫اطالعاتي‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫صنعتي‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫اساسي‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫محور‬ ‫توليد‬ ‫اقتصاد‬ ‫از‬ ،‫محور‬ ‫دانايي‬ ‫به‬ ‫سنتي‬ ‫سازمانهاي‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫محور‬ ‫دانائي‬ ‫مي‬ ‫محور‬ ‫دانايي‬ ‫و‬ ‫يادگيرنده‬ ‫سازمانهاي‬‫كه‬ ‫باشد‬ ‫و‬ ‫فناوري‬ ‫قابليتهاي‬ ‫از‬ ‫بااستفاده‬ ‫گذار‬ ‫اين‬ ‫صورت‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ً‫مخصوصا‬‫مي‬‫پذيرد‬.
 • 24. ‫باور‬ ‫و‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫فروش‬ KEEP IT SIMPLE SOLUTIONS ‫یعنی‬ ‫ساده‬ ‫ی‬ ‫وگامها‬ ‫حلها‬ ‫راه‬ ‫حفظ‬‫را‬‫آغاز‬‫ت‬ ‫کنيد‬ ‫دنبال‬ ‫و‬‫ا‬ ‫شوید‬ ‫موفق‬
 • 25. ‫سوال‬: ‫؟‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫درجه‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫فروشندگی‬ ‫شما‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬
 • 26. ‫دنیا‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫کارکنان‬ ‫تعداد‬:
 • 27. ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬: ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫عظیم‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هرکدام‬ ‫فروش‬ ‫واحد‬ ‫نفرات‬ ‫تعداد‬۳‫کارکنان‬ ‫کل‬ ‫درصد‬ ‫است‬.‫دارد‬ ‫فروش‬ ‫کار‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫نشان‬ ‫این‬.
 • 28. ‫قوی‬ ‫فروشنده‬ ‫ويژگيهای‬ •‫بازار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ •‫فرصتها‬ ‫و‬ ‫تغييرات‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫حساس‬ •‫او‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ •‫بردباری‬ ‫و‬ ‫استقامت‬ •‫فروش‬ ‫انگيزه‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬ •‫پذیری‬ ‫انتقاد‬ •‫فراگير‬ ‫خدمت‬ •‫جامعه‬ ،‫واسطه‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مسئوليت‬ ‫احساس‬ •‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫خالقيت‬ ،‫نوآوری‬
 • 29. ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫کليدی‬ ‫پرسش‬ ‫ده‬ ‫بيشتر‬ ‫فروش‬ 1-‫من‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫چرا‬‫خرند‬ ‫می‬‫؟‬(‫من‬ ‫از‬ ‫مشتريان‬ ‫خريد‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬) 2-‫من‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫چرا‬‫خرند‬ ‫نمی‬‫؟‬(‫مشتريان‬ ‫خريد‬ ‫عدم‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬ ‫از‬‫من‬) 3-‫مردم‬ ‫که‬ ‫کنم‬ ‫چه‬‫بيشتر‬‫من‬ ‫از‬‫بخرند‬‫؟‬(‫وروشهای‬ ‫کارها‬ ‫راه‬ ‫من‬ ‫رقبای‬ ‫از‬ ‫ونخريدن‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫خريد‬ ‫افزايش‬) 4-‫چرا‬‫من‬‫خاصی‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬‫ميخرم‬‫؟‬ 5‫ا‬–‫چرا‬‫من‬‫خاصی‬ ‫فروشنده‬ ‫از‬‫نميخرم‬‫؟‬ 6-‫فروشنده‬‫تا‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫چه‬ ‫خاص‬‫من‬‫او‬ ‫از‬‫بخرم‬ ‫بيشتر‬‫؟‬
 • 30. ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫کليدی‬ ‫پرسش‬ ‫ده‬ ‫بيشتر‬ ‫فروش‬ 7-‫موفقيت‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬ ‫مهمترين‬‫فروشندگان‬‫موفق‬‫است‬ ‫بوده‬ ‫چه‬‫؟‬ 8-‫موفقيت‬ ‫وعوامل‬ ‫علل‬ ‫مهمترين‬‫من‬‫اند‬ ‫بوده‬ ‫چه‬‫؟‬ 9-‫وعلل‬ ‫عوامل‬ ‫مجموعه‬‫خريد‬ ‫عدم‬ ‫يا‬ ‫خريد‬‫کدامند‬‫؟‬ 10-‫شده‬ ‫شناسائی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫چگونه‬‫عدم‬ ‫يا‬ ‫خريد‬ ‫خريد‬‫،به‬‫اهداف‬‫و‬ ‫بازاريابی‬‫وظايف‬‫فروش‬‫خود‬‫سريعتر‬ ‫وبهتر‬‫يابم؟‬ ‫دست‬
 • 31. ‫نگاه‬ ‫يک‬ ‫در‬ ‫بازاريابی‬: ‫می‬ ‫را‬ ‫بازاریابی‬‫توان‬‫تصویر‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫روان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫شعر‬ ‫بيت‬ ‫یک‬ ‫با‬‫کشيد‬ .‫زیر‬ ‫بيت‬ ‫معنی‬ ‫معادل‬ ،‫تعریفی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫بازاریابی‬ ‫حقيقت‬ ‫در‬ ‫است‬: ‫حکایت‬ ‫را‬ ‫بازاریابــی‬ ‫کنــد‬ ‫رضایت‬ ،‫شناساندن‬ ،‫شناسایی‬
 • 32. ‫فروش‬ ‫مراحل‬ ‫فروش‬ ‫سازی‬ ‫زمینه‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫خرید‬ ‫عالقه‬ ‫ایجاد‬ ‫فروش‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫فروش‬ ‫ضمانت‬
 • 33. ‫؟‬ ‫است‬ ‫موفق‬ ‫مجدد‬ ‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫آیا‬ ‫شود‬ ‫عیان‬ ‫اینجا‬ ‫مجدد‬ ‫بازاریابی‬ ‫حسن‬ ‫بزرگترین‬ ‫شاید‬: ‫کال‬ ‫هپی‬ ‫مجازی‬ ‫نظرسنجی‬ ‫وارده‬ ‫ایرادات‬ ‫بندی‬ ‫بسته‬-*۳ ‫؟‬ ‫هست‬ ‫گو‬ ‫جواب‬ ‫تلفنی‬ ‫مجدد‬ ‫یابی‬ ‫بازار‬ ‫آیا‬
 • 35. ‫جعفری‬ ‫امیربهادر‬ MBA & DBA +98-9128298930 Telegram ID: @bussinesmaster Email:jamirbahador@me.com ‫دوره‬ ‫کد‬۶۶۹