Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Publicidad
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx
Próximo SlideShare
Coperta proiect final-1.pdfCoperta proiect final-1.pdf
Cargando en ... 3
1 de 37
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Implementarea managementului calitatii la o unitate din industria alimenta.docx

 1. IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII LA O UNITATE DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ –PÂINEA ALBĂ
 2. CUPRINS 1. Introducere 2.Capitolul I.Descrierea produsului 3. Capitolul II. Diagrama pe flux tehnologic 4.Capitolul III.Descrierea diagramei de flux 5.Proprietati organoleptice ale pâinii albe 6.Fișa tehnică de produs 7.Analiza riscurilor 8.Bibliografie
 3. Introducere Introducere Declaraţie privind politica în domeniul siguranţei alimentare Având în vedere Directiva Consiliului Comunitarii Europene nr.93/43/EEC/14 iunie 1993 şi existenta în ţara noastră a Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1956/1995 privindintroducerea şi aplicarea sistemului HACCP în circuitul alimentelor(publicat în MonitorulOficial al României nr. 59 bis ,din martie 1996) conducerea întreprinderii stabileşte necesitateaimplementării sistemului HACCP în întreprindere.Prin declaraţia managerului general se va aduce la cunoştinţa tuturor compartimentelorşi angajaţilor întreprinderii obligativitatea introducerii şi respectării procedurilor acestui sistem de asigurare a securităţii produselor alimentare. Este necesar ca pentru aplicarea eficienta a metodei HACCP să existe o dorinţa şi angajamentul deplin al tuturor compartimentelor întreprinderii.Este de preferat ca declaraţia privind politica în domeniul siguranţei alimentare să conţină următoarele : SC …..…A…... SRL este o unitate industrie alimentară tip ………..………are îşi propune ca produsele livrate consumatorilor să fie la nivelul solicitat şi agreat, sigure din punct de vedere igienic şi al inocuităţii alimentelor, respectând reglementările naţionale în vigoare. Politica economică a unităţii impune şi îmbunătăţirea continuă a activităţii şi implicarea tuturor angajaţilor cu conştientizarea lor permanentă, cu privire la responsabilităţile ce le revin în realizarea calităţii şi siguranţei alimentare a produselor livrate consumatorilor. Obiectivele pe care societatea SC ……A…… SRL îşi propune să le atingă, în cadrul politicii în domeniul siguranţei alimentare, constau în asigurarea sănătăţii consumatorilor produselor companiei şi asigurarea calităţilor organoleptice a produselor noastre libere de riscuri microbiologice, fizico-chimice şi fizice pe toată durata perioadei valabilităţii pentru consum. În acest sens unitatea va realiza următoarele:
 4. ● lipsa reclamaţiilor privind contaminări, cu produsele companiei, care să afecteze sănătatea consumatorilor. ● lipsa situaţiilor de urgenţă care să conducă la rechemarea de pe piaţă a produselor noastre ca urmare a unor riscuri potenţial periculoase pentru consumatori. ● reducerea cât mai mult posibilă a reclamaţiilor privind calitate produselor şi serviciilor oferite de unitatea noastră. ● conştientizarea, prin instruiri periodice, a personalului implicat în activitatea de producţie, despre obligaţiile privind siguranţa alimentelor şi cu privire la rolul determinant pe care îl are în realizarea obiectivelor propuse în domeniul siguranţei alimentare. Pentru realizarea obiectivelor propuse ne angajăm să respectăm legislaţia în vigoare, principiile HACCP şi aplicarea acestora şi să asigurăm toate mijloacele şi condiţiile necesare pentru garantarea succesului implementării măsurilor cuprinse în programul întocmit în acest scop. Informaţii generale cu privire la unitate Firma SC…………………….SRL este o societate de industrie alimentară cu specificul………………………………. . Unitatea de producţie este situată în intravilanul ………………Str…………Nr…….. Managerul unităţii este …………………………. Capacitatea de lucru a unităţii este de ………………. kg zilnic. Date generale despre unitate: Accesul în unitate se face din strada……………….. Unitatea funcţionează într -un spaţiu amenajat adecvat, în cadrul unei clădiri solide, construită din materiale rezistente, bine întreţinută, pereţii interiori sunt uşor lavabili şi dezinfectabili fiind placaţi cu marmoră, ferestrele unităţii sunt prevăzute cu geamuri termopan, etanşe, iar uşile interioare şi cele de acces sunt confecţionate din materiale lavabile, dezinfect abile şi inoxidabile. Există geamuri prevăzute cu plase pentru protecţia împotriva insectelor şi dăunătorilor şicurse pentru rozătoare.
 5. Zona nu prezintă potenţial de poluare a produselor depozitate şi preparate cu substanţetoxice sau alţi contaminanţi.Unitatea este prevăzută cu trei intrări, pentru aprovizionare, pentru livrare şi una pentru personal. Dotarea tehnică: Unitatea este dotată cu instalaţiile necesare şi obligatorii, respectiv spaţii pentru refrigerare, frigidere, congelatoare (pentru carne şi separat pentru produs lactate) o vitrină frigorifică pentru expunere produse lactate şi mezeluri, toate fiind prevăzute, cu termometre pentru măsurarea şi monitorizarea temperaturii. Amplasarea spaţiilor şi utilajelor şi schiţa cu fluxul tehnologic sunt prezentate în schiţaanexată în Programul HACCP. Apa potabilă şi nepotabilă : Unitatea este racordată la reţeaua de apă potabilă a oraşului……………. Şi foloseşte în exclusivitate apa potabilă. Se are în vedere şi implementarea prevederilor Directivei Consiliuluinr. 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinată consumului uman; Apa menajeră uzată este deversata prin conducte în reţeaua de canalizare a oraşului cucare exista încheiat un contract de prestări servicii. Apa caldă este asigurată în totalitate prin centrala termică proprie care este racordată lareţeaua de apă a oraşului. Filtrele sanitare. La intrarea în spaţiul unităţii există amenajate filtre -vestiare sanitare separat pentru femei şi bărbaţi cu o capacitate suficientă şi adecvate în raport cu numărul de persoane angajate.Grupurile sociale sunt amenajate la nivelul cerut de normele actuale de igienă şi suntcomune pentru toate spaţiile comerciale situate la acelaşi nivel. Iluminatul se face şi natural prin geamuri şi artificial cu corpuri de iluminat fluorescente protejate. Ventilaţia se face pe cale naturală şi artificială iar pentru cazanele de preparare a mâncării ventilaţia şi eliminarea aburului se face cu ajutorul hotelor de absorbţie. Deşeuri
 6. Din procesul de producţie al unităţii rezultă o cantitate redusă de deşeuri menajere (cca……… kg zilnic) stocate în containere etanş închise, care sunt olectate periodic de cătresocietatea de salubrizare a oraşului, în baza unui contract de prestare de serviciu. Personalul care asigură desfăşurarea activităţii în cadrul unităţii cuprinde, în prezent un număr de……….persoane, incluzând şi pe administ ratorul firmei. Personalul are pregătirea necesară şi calificarea pentru activităţile desfăşurate.(Bucătarşef, ospătari, personal pentru servire) Producţia rezultată din activitatea unităţii (gustări simple, platouri reci, supe, ciorbe şi alte sortimente de mâncare solicitate de clienţi) este destinată exclusiv consumului uman prin livrarea lor către consumatori, conform solicitărilor acestora. Produsele oferite de unitatea noastră sunt de bună calitate şi de aceea bine apreciate de către consumatori Beneficiarii produselor noastre sunt consumatorii de diferite vârste şi categorii, iar aşteptările lor se referă la asigurarea unor produse de calitate, în conformitate cu normele legale şi mai ales sigure sub raportul riscurilor pentru sănătatea consumatorului, aşa cum rezultă şi din implementarea sistemului HACCP. Legislaţia specifică şi generală, respectată, ce reglementează activitatea noastră asigurălivrarea de produse calitativ corespunzătoare şi sigure sub raportul inocuităţii lor şi respectării normelor legale cu privire la conţinutul şi compoziţia lor. Sortimentele de produse ce se pot servi de către unitatea noastră, constau în produse alimentare pregătite şi corespund cererilor consumatorilor. Din punct de vedere termic produsele se livrează în stare caldă, proaspătă sau preparateca platouri reci.
 7. Obiectivele urmărite în cadrul implementării Programului HACCP se referă la respectarea prevederilor din normele legale enunţate şi a prevederilor din normele interne specifice din unitatea noastră. Ca urmare, calitatea produselor livrate va fi mereu îmbunătăţită iar livrarea de produse neconforme va fi eliminată. Modalităţile de acţiune pentru realizarea obiectivelor propuse vor consta în: 1.schimbarea mentalităţii personalului cu privire la siguranţa alimentelor. 2.menţinerea permanentă pe direcţia de acţiune stabilită în Programul HACCP. 3.selecţia furnizorilor de produse alimentare şi a celor de materiale auxiliare (ambalaje, detergenţi, dezinfectante) 4. urmărirea realizării auditurilor programate 5.instruirea, comunicarea şi stabilirea de responsabilităţi pentru colaboratorii proprii 6. monitorizarea permanentă a reclamaţiilor şi observaţiilor beneficiarilor produselor unităţii noastre. Organizarea activităţii pentru realizarea obiectivelor propuse va avea în vedere: ▪ planificarea şi controlul permanent în conformitate cu obiectivele propuse ▪ activitatea permanentă şi continuă a echipei HACCP ▪ alocarea de resurse bugetare necesare şi suficiente pentru realizarea scopului propus.
 8. Constituirea echipei HACCP Organizarea sistemului calităţii şi a implementării sistemului HACCP este o preocuparecapitală a conducerii unităţii, care se angajează să sprijine în mod permanent echipa HACCPşi, mai ales, să asigure resursele materiale şi financiare absolut necesare realizării obiectivelor propuse. Echipa HACCP organizată în unitate este formată din maxim 5-6 persoane, structura ei fiind funcţională şi absolut neierarhică.Constituirea echipei HACCP din unitate a fost realizată pe baza unor criterii stabilite înprealabil de comun acord cu conducerea unităţii SC …………........ SRLCondiţii apreciate ca adecvate şi necesare scopului urmărit: ▪ competenţa ▪experienţa în activitate ▪conştiinciozitate ▪abilităţi de comunicare cu colegii şi cu clienţii ▪cunoaşterea foarte bună a activităţii din unitate ▪cunoaşterea procesului de producţie ▪situarea în poziţie „cheie” în producţia unităţii . Având în vedere aceste criterii, cu acordul conducerii unităţii, s-a stabilit componenţa echipei HACCP conform modelului din anexa.
 9. Capitolul I .Descrierea produsului Descrierea materiilor prime și auxiliare folosite Produsul "Pâinea albă" este un produs de panificație obținut prin coacerea aluatului fermentat, realizat prin frământarea făinii integrale de grâu, drojdie, sare și apă. În funcție de cerințele tehnologice se pot utiliza și amelioratori ca: acid lactic, acid ascorbic, acid citric, acid acetic, lecitină etc.. Materiile prime și auxiliare folosite la fabricarea pâinii trebuie să fie conforme cu legislația sanitară, sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentului, să nu conțină organisme modificate genetic sau ingrediente provenite din organisme modificate genetic
 10. Capitolul II. Diagrama pe flux tehnologic START Recepție materii prime și materiale auxiliare Depozitare materii prime și materiale auxiliare Amelioratori i Drojdie Făină Sare Apă Cernere Cernere Dozare și emulsionare Preparare saramură Filtrare Cernere dozare Dozare Dozare Frământare aluat Frământare Bas Fermentare Bas Divizare Fermentare Maia Frământare Maia Dozare Bas Fermentare aluat
 11. Crestare Premodelare Modelare finală Coacere Dospire Predospire Spoire Depozitare Ambalare Sortare Livrare și încărcare mijloace de transport STOP
 12. Capitolul III. Descrierea diagramei de flux Et ap a Denumirea etapei din proces Descrierea activităţilor desfăşurate în cadrul etapei din proces 1 Recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi a materiilor auxiliare Recepţia făinii de grâu: ⮚ Recepţia cantitativă se face prin măsurare gravimetrică, cu ajutorul cântarelor tensiometrice, a masei de făină descărcate pneumatic în fiecare dintre cele trei buncăre din silozul de făină; ⮚ Recepţia calitativă se face pe baza Buletinului de analiză care însoţeşte marfa şi prin prelevarea de probe şi executarea determinărilor complete de către un laborator de încercări acreditat, conform STAS 90-88 “Făină de grâu. Metode de analiză”. Recepţia calitativă se realizează prin prelevarea de probe şi efectuarea analizelor de către laboratorul propriu şi/sau un laborator de încercări acreditat. Făina se recepţionează dacă îndeplineşte următoarele: ⮚ Caracteristici organoleptice: aspect, culoare, gust, miros, fineţe, infestare cu dăunători; ⮚ Caracteristici fizico-chimice: umiditate, conţinut de gluten umed, aciditate, indice de deformare a glutenului, apacitate de hiratare. Indicatorii de calitate ai făinii trebuie să copresundă limitelor prevăzute în: • SP 3127-95. Făină de grâu albă; O problemă importantă o reprezintă verificarea prealabilă a făinii în ceea ce priveşte gradul de infectare cu Bacillus Mesentericus, mai ales în lunile călduroase, când prezenţa acestui bacil produce alterarea pâinii, cunoscută sub numele de „boala întinderii”. În acest scop la recepţia făinii se face „proba de coacere” Recepţia drojdiei de panificaţie: ⮚ Recepţia cantitativă se face prin măsurare gravimetrică, prin cântărirea integrală a lotului recepţionat cu ajutorul cântarelor verificate metrologic; ⮚ Recepţia calitativă se face la intrarea în depozit, la fiecare mijloc de transport. Se verifică:
 13. • existenţa documentului de certificare a calităţii mărfii şi datele înscrise în acesta; • încadrarea datelor în limitele prevăzute în STAS 985-79 - “Drojdie pentru panificaţie”. Recepţia calitativă se realizează prin prelevarea de probe şi efectuarea determinărilor complete de de către un laborator de încercări acreditat, conform STAS 985-79 - “Drojdie pentru panificaţie”. Se verifică: • proprietăţile oprganioleptice (aspect, consistenţă, culoare, gust, miros, corpuri străine); • proprietăţile fizico-chimice (umiditate, capacitate de dospire în aluat). La recepţia drojdiei se efectuează şi o probă de lucru, pentru verificarea comportării drojdiei în procesul tehnologic. Recepţia materiilor prime şi materii auxiliare: Constă în recepţia cantitativă şi recepţia calitativă. Se verifică: • existenţa documentului de certificare a calităţii mărfii şi datele înscrise în acesta; • încadrarea datelor în limitele prevăzute în norma de calitate a fiecărei materii prime, sau materii auxiliare Recepţia calitativă se realizează prin prelevarea de probe şi efectuarea, după caz, a determinărilor complete de către un laborator de încercări acreditat, conform normei de calitate a fiecărei materii prime, sau materii auxiliare. Sarea utilizată trebuie să corespundă parametrilor de calitate prevăzuţi în SR 13360:1995 - Sare pentru uz alimentar. Recepţia ambalajelor: Constă în recepţia cantitativă şi recepţia calitativă. Se verifică: • existenţa documentului de certificare a calităţii mărfii şi datele înscrise în acesta; • încadrarea datelor în limitele prevăzute în norma de calitate; • documentul care atestă compatibilitatea cu produsele alimentare. 2 Depozitarea materiilor prime şi a Depozitarea făinii de grâu: Făina ambalată în saci se depoziteză în spaţiul special destinat acestui scop, pe loturi şi tipuri,pe paleţi din PVC. Stivele de saci sunt de 10 rânduri iarna şi 8 rânduri vara.
 14. materiilor auxiliare Distanţa între pereţi saci şi perete este de 0,4 m, iar între două stive de saci este de 0,75 m dacă nu se circulă şi 1,5 - 2,5 m dacă spaţiul dintre stive este spaţiu de circulaţie. Durata de depozitare a făinii este de circa 10 zile, fiind corelată cu capacitatea de producţie a secţiei; Depozitarea drojdiei pentru panificaţie: Se folosesc incinte frigorifice, care asigură temperatura de păstrare de 4º ... 6º C. Păstrată în condiţii necorespunzătoare drojdia se alterează, capătă miros neplăcut şi se înmoaie, ceea ce produce scăderea puterii de fermentaţie şi chiar degradarea totală. Depozitarea sării de uz alimentar: Sarea se depozitează în spaţii curate, aerisite, fără insecte şi rozătoare şi uscate, unde umezeala relativă a aerului este cuprinsă între 50 - 60 %. Depozitarea sării se face în saci aşezaţi în stive pe grătare de PVC, având înălţimea de la pardoseală de 15 - 20 cm pentru a permite circulaţia aerului. Depozitarea făinii de cartofi: Dacă se are în vedere o depozitare pe termen lung, produsul nu trebuie păstrat la temperaturi ridicate. Temperatura optimă de depozitare variază între 5 - 15o C. De asemenea, trebuie evitată o umiditate relativă ridicată dacă făinurile nu sunt ambalate în recipiente închise cu barieră de umiditate, în atmosferă controlată. 3 Cernerea făinii Se realizează mecanizat cu ajutorul sitei montate în interiorul conductei de transport pneumatic a făinii de la buncărul din siloz la buncărul de stocare din hala de producţie. Cernerea are drept scop îndepărtarea impurităţilor (corpuri străine) ajunse accidental în făină, evitându-se degajarea prafului de făină în mediul de lucru. Concomitent cu îndepărtarea corpurilor străine, în timpul cernerii făina, se afânează şi se aeriseşte prin înglobarea aerului între particule, îmbunătăţindu-şi pretabilitatea de prelucrare. 4 Depozitarea temporară a făinii în buncărul din hala de fabricaţie Făina cernută este transportată pneumatic până în buncărul din hala de fabricaţie unde se stochează un timp limitat (16 - 20 ore) suficient pentru ca temperatura făinii să crească la 15º … 20º C. Această fază are un rol important mai ales iarna, când, datorită temperaturii joase a mediului înconjurător din silozul de făină, făinurile sunt foarte reci. Dacă se introduce în fabricaţie făină prea rece, pentru a obţine un aluat cu temperatura de 29º C trebuie să se folosească apă cu temperatură ridicată. Atunci când temperatura apei depăşeşte 40º C substanţele proteice din făină încep să se degradeze şi calitatea produselor scade.
 15. 5 Dozarea făinii Din buncărul de făină din hala de fabricaţie făina se dozează în proporţiile necesare preparării aluatului, se face prin cântărire, conform reţetei de fabricaţie a fiecărui produs. Dozarea făinii se face pentru fiecare şarjă de produs. 6 Obţinerea emulsiei de drojdie pentru panificaţie Suspensionarea drojdiei se realizează în apă caldă cu temperatura de 30º … 35º C, sub agitare continuă. Operaţia constă în aducerea drojdiei din faza păstoasă (drojdia comprimată), sau din faza solidă (drojdia praf) în fază de suspensie în apă, fază optimă pentru desfăşurarea procesului de reactivare a acesteia, distribuirea uniformă a celulelor de drojdie în masa semifabricatului supus fermentării (aluatului), realizându-se în acest mod o afânare uniformă a aluatului, respectiv a produsului. 7 Strecurarea emulsiei de drojdie pentru panificaţie Are ca scop reţinerea şi eliminarea din masa de suspensie a conglomeratelor. 8 Reactivarea drojdiei pentru panificaţie Se realizează prin adăugarea în suspensia de drojdie pentru panificaţie a unei cantităţi mici de făină, formând astfel un mediul nutritiv, în care celulele de drojdie încep să se hrănească şi să se activeze. Timpul necesar activării celulelor de drojdie din suspensie este de 30 - 90 minute, în funcţie de puterea de fermentare a drojdiei; 9 Dozarea emulsiei activate de drojdie Se face prin măsurare cu ajutorul unor vase gradate, conform reţetei de fabricaţie a fiecărui produs în parte. 10 Dizolvarea sării, obţinerea saramurii, strecurarea şi dozarea Dizolvarea sării are ca scop: • repartizarea sa uniformă în masa de aluat; • purificarea prin strecurare a saramurii. Se face în apă potabilă cu temperatura de circa 20º C, rezultând soluţii de concentraţie constantă, de care se ţine cont la dozarea saramurii pentru fiecare şarjă de produs, conform reţetei de fabricaţie; După dizolvare soluţia de sare obţinută se lasă să se decanteze, separându-se în felul aceste impurităţile care se depun pe fundul vasului. După aceea soluţia se strecoară printr-o pâlnie cu sită pe care se pune o ţesătură textilă (tifon). În felul acesta sunt reţinute pe ţesătura textilă impurităţile solide care nu s-au separat prin decantare. Tifonul se schimbă la fiecare strecurare. Saramura strecurată se depozitează temporar într-un vas de stocare din care se dozează volumetric cantitatea necesară pentru fiecare şarjă de produs conform reţetei.
 16. 11 Încălzirea şi dozarea apei Apa este încălzită cu ajutorul unui boiler până la temperatura de 25º … 35º C în funcţie de temperatura necesară pentru aluatul care se prepară conform prescripţiilor reţetei de fabricaţie, temperatura făinii utilizate şi anotimpul de lucru. Se urmăreşte ca temperatura apei să nu depăşească 35º C deoarece glutenul din făină începe să se degradeze, iar celulele drojdiei îşi reduc activitatea. Dozarea apei în proporţiile necesare preparării aluatului conform reţetei de fabricaţie se face prin măsurare cu ajutorul unei instalaţii dotată corespunzător pentru citirea volumului de lichid măsurat şi a temperaturii acestuia. 12 Frământare baş Operaţia este specifică procedeului bifazic. Acest procedeu constă în pregătirea prealabilă a unor semifabricate intermediare ca „prospătură”, sau „baş” şi maia, din care apoi se prepară aluatul. Baş-ul este un semifabricat obţinut prin frământarea unei cantităţi bine stabilite de făină, apă şi emulsie de drojdie utilizat în proporţie de 15 - 20 % la prepararea maielei. 13 Fermentare baş Fermentarea baş-ului de realizează la temperatura de 28º … 30º C timp de 3 - 5 ore până la obţinerea unei acidităţi de 6 - 10 grade. 14 Frământare maia Maiaua se prepară din făină, apă, emulsie de drojdie şi baş în cantităţi bine stabilite conform calităţii făinii prelucrate, reţetelor de fabricaţie şi instrucţiunilor tehnologice ale fiecărui sortiment de pâine, conform tabelului următor: Grupa de pâine Parametrul: Durata frământării maielei, minute: Temperatură maia,º C Viteza I: Viteza a II-a Pâinea albă 4 - 5 5 - 8 29 … 30
 17. 15 Fermentare maia Fermentarea maielei se produce în cuva malaxorului. Aprecierea sfârşitului fermentării maielei se face pe cale senzorială şi prin determinarea acidităţii şi temperaturii. Maiaua bine fermentată are volum mare (îşi măreşte volumul de 1 - 3 ori), iar suprafaţa ei, care la început este convexă începe să se lase devenind plată. Fermentarea maielei se face la următorii parametrii: Grupa de pâine Parametrul: Temperatură iniţială Temperatură finală Durata fermentării Aciditatea º C º C minute grade Pâine albă 29 … 30 30 … 31 45 - 60 2,5 - 3,5 16 Frământarea aluatului Frământarea are drept scop obţinerea unui amestec omogen din făină, apă, maia, sare, şi făina de cartofi, dar în acelaşi timp şi a unui aluat cu structură şi proprietăţi fizico- reologice specifice. Frământarea aluatului constă într-un proces de amestecare şi unul de frământare propriu- zisă. Durata frământarii este de 10-12 minute. 17 Fermentarea aluatului După terminarea celei de a doua etape de frământare, aluatul se lasă la fermentare. Fermentarea aluatului se produce în cuva malaxorului şi reprezintă intervalul de timp cuprins între sfârşitul frământării şi operaţia de divizare, având ca scop maturarea aluatului. Prin maturare se înţelege totalitatea proceselor care au loc la fermentarea aluatului şi care aduc aluatul în stare optimă pentru divizare şi modelare. Aprecierea sfârşitului fermentării aluatului se face pe cale senzorială şi prin determinarea acidităţii şi temperaturii. Parametrii la care se desfăşoară procesul de fermentare a aluatului sunt prezentaţi în tabelul următor: Produsul Temperatura iniţială Temperatura finală Durata fermentări i Aciditatea finală a aluatului º C º C minute grade
 18. Pâine albă 30 … 31 31 … 32 30 - 35 3,5 - 4 Metoda bifazică: 18 Refrământare a aluatului Este operaţia tehnologică de frământare de scurtă durată care se execută asupra aluatului în timpul fermentării. Are rolul de a înlesni şi accelera umflarea osmotică a proteinelor şi de a realiza introducerea unei cantităţi de aer (oxigen) în aluat. Durata unei refrământări este de 1 minut în funcţie de calitatea aluatului, după 20 minute de fermentaţie. 29 Divizarea aluatului Are rolul de a împărţi aluatul fermentat în bucăţi egale, de masă dorită în funcţie de sortimentul fabricat. 20 Modelarea aluatului (rotund) Se realizează cu ajutorul maşinilor de modelat rotund. Modelarea finală urmăreşte să aducă bucăţile de aluat la forma pe care trebuie să o aibă produsul finit, lungă, sau rotundă. Prin această operaţie se conferă bucăţii de aluat o formă ordonată ceea ce dă posibilitatea ca la dospire şi coacere să se dezvolte uniform, rezultând produse cu aspect atrăgător. Bucăţile de aluat modelate rotund se aşează pe panacoade acoperite cu pânză pentru dospire. 21 Dospirea aluatului Scopul dospirii este formarea în masa de aluat a unei cantităţi suficiente de gaze care să fie bine repartizată, pentru a se putea obţine produse cu porozitate dezvoltată şi uniformă. Dospirea bucăţilor de aluat se realizează într-un dospitor. Parametrii la care se realizează dospirea finală sunt precizaţi în tabelul următor: Produsul Durata dospirii Temperatura de dospire Umezeala relativă a aerului minute º C % Pâine albă 50-55 35-40 70 - 85
 19. 22 Crestare aluat Constă în tăierea superficială a bucăţilor de aluat dospit înainte de a fi introduse în cuptor. Scopul crestării este împiedicarea apariţiei rupturilor şi crăpăturilor pe suprafaţa bucăţii de aluat. Crestarea bucăţilor de aluat se execută manual,. Prin mişcări rapide, folosind un cuţit bine ascuţit şi umezit în apă. 23 Coacerea aluatului Coacerea este operaţiunea prin care aluatul se transformă în produs finit. Coacerea se realizează în cuptorul Dampf. Parametrii la care se realizează coacerea sunt prezentaţi în tabelul următor: Produsul Durata coacerii Temperatura de coacere Umezeala relativă a aerului minute º C % Pâine albă 1 kg 35-40 230 … 250 75 - 80 24 Răcirea Răcirea produselor coapte aşezate în navete pe un singur rând se realizează în spaţii unde sunt asigurate următoarele condiţii: • temperatura de 18º … 20º C, cât mai uniformă, fără a fi influenţată de sursele de căldură din interiorul spaţiului de producţie, sau din exterior; • ventilaţie suficientă; • lumină suficientă; • umezeala relativă a aerului de 65 - 70 %; • igienă corespunzătoare pentru produsele alimentare (lipsa mucegaiurilor, insectelor, rozătoarelor). Durata de răcire a produselor coapte este cuprins între: 2,0 - 4,5 ore
 20. Proprietati organoleptice ale pâinii albe Caracterisici Conditii de admisibilitate Aspect Exterior general Produs bine dezvoltat, cu format specific sortimentului: rotund, oval, lung, paralelipipedic (pentru painea la forma)Suprafata cu sau fara crestaturi (oblice, longitudinale, intersectate), specifica sortimentului Coaja Suprafata lucioasa, mata sau infainata, specifica sortimentuluiCuloarea galbena aurie, uniforma, rumena Miez (in sectiune) Miez bine afanat pe toata suprafata sectiunii, fara aglomerari de faina, legat structural de coaja, elastic cu pori fini Aroma Placuta, caracteristica painii albe bine coapte, fara miros strain (de mucegai, de ranced, de combustibil etc.) Gust Placut, caracteristic painii albe bine coapte, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale (pamant, nisip etc.) Îmbolnăvirea pâinii se produce datorită contaminării unor materii prime (în special făina), utilajelor, aerului şi a persoanelor implicate în producerea şi manipularea pâinii Bolile cele mai frecvent întâlnite sunt: ● boala cretoasă: în acest caz apar pete albe (a nu se confunda cu urmele de făină) ● boala sângerie: apar pete de culoare roşie pe miez ● boala întinderii: în acest caz, miezul se întinde în filamente subţiri ● mucegăirea. Mucegăirea este dată de diferite mucegaiuri care formează colonii de culori diferite: Monila candida (alb-crem), Oospora variabilis (albă), Mucor pusillus (cenuşiu deschis), Rhisopus nigricans (cenuşie), Aspergilus flavus (galben-verde), Aspergilus glaucus (verde deschis sau brun), Aspergilus niger (negru-brun). FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS Cod Data intrării în vigoare: Rev.3 02.01.2021 DENUMIREA PRODUSULUI PÂINE ALBĂ CARACTERIS TICI DESCRIERE 1.DESCRIERE A PRODUSULUI PÂINEA ALBĂ este un produs de panificație obținut prin coacerea aluatului fermentat, r prin frământarea făinii de grâu, drojdie, sare și apă. 2.PROCEDEU L DE FABRICAȚIE Materiile prime și auxiliare folosite la fabricarea pâinii trebuie să fie conforme cu legislația sanitară, sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentului, să nu conțină organisme modificate genetic sau ingrediente provenite din organisme modificate genetic
 21. 3.CONDIȚII TEHNICE DE FABRICARE PROPRIETAȚI ORGANOLEPTOCE Caracteristici Conditii de admisibilitate Aspect Exterior general Produs bine dezvoltat, cu format specific sortimentului: rotund, o paralelipipedic (pentru painea la forma)Suprafata cu sau fara crestaturi (oblice, longitudinale, intersectate), specifica sortimen Coaja Suprafata lucioasa, mata sau infainata, specifica sortimentului ,C galbena aurie, uniforma, rumena Miez (in sectiune) Miez bine afanat pe toata suprafata sectiunii, fara aglomerari de f legat structural de coaja, elastic cu pori fini Aroma Placuta, caracteristica painii albe bine coapte, fara miros strain (d de ranced, de combustibil etc.) Gust Placut, caracteristic painii albe bine coapte, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale (pamant, nisip etc.) Proprietati fizice si chimice Paine kg/buc. Felul coacerii Umiditate miez % maxim Porozitate % minim Acidita te grade maxim Volum cm³ la 100g minim Continut de clorura de sodiu % maxim Con de c inso in clor 10 % ma Conditii de admisibilitate 0,300 - 0,500 vatra 43.5 73 4 290 93 1.3 forma 44.0 74 3 300 95 0,500 - 1,000 vatra 44.0 73 3 290 93 1.3 forma 44.5 74 3 300 95 1,000 - 1,500 vatra 44.5 73 3 280 93 1.3 forma 45 74 3 - 95 peste 1,500 vatra 45.5 73 3 280 93 1.3 ⮚ Caracteristici fizico-chimice: umiditate, conţinut de gluten umed, aciditate, in deformare a glutenului, apacitate de hiratare. Indicatorii de calitate ai făinii trebuie să copresundă limitelor prevăzute în: • SP 3127-95. Făină de grâu albă; O problemă importantă o reprezintă verificarea prealabilă a făinii în ceea ce priveşte g infectare cu Bacillus Mesentericus, mai ales în lunile călduroase, când prezenţa aces produce alterarea pâinii, cunoscută sub numele de „boala întinderii”. În acest scop la recep se face „proba de coacere”
 22. PROPRIETAȚI MICROBIOLOGICE Proprietățile microbiologice trebuie să respecte legislația națională și europeană în Produsul trebuie să corespundă exigențelor aceleiași legislații pentru conținutul de mic metale grele și pesticide. Produsul conține gluten, asociat la anumite categorii de consum declanșarea unor reacții alergice specifice. 2.7.Caracteristici microbiologice, conditii de admisibilitate- Drojdii si mucegaiuri nr. /g, max 100; - Salmonella nr. /25 g absent; - Bacillus cereus nr. /g absent; - Bacillus mesentericus nr. /g, max 10; - Nr. total de bacterii coliforme /g, max absent. 4.MOD DE ETICHETARE ȘI VALORI NUTRIȚIONALE DATE ETICHETĂ 1. Elemente specifice privind ambalarea și etichetarea produsului alimentar. Produsul “Pâinea albă”, obținut conform rețetei consacrate trebuie să respecte reglementările privind ambalarea și etichetarea prevăzute de legislația europeană și nați vigoare. Ambalare Se face conform SR 878/1996 - Paine din faina de grau, produsele se ambaleaza, inna material plastic, curate, uscate, fara miros, care sa asigure integritatea insusirilor calita produselor. Produsele preambalate se ambaleaza in pungi de polipropilena sau imprimate,lipite cu banda adeziva si etichetate cu etichete autocolante, dupa care sun in navete din material plastic igienizate corespunzator 2. Depozitare In conformitate cu SR 878/1996 - Paine din faina de grau, produsele se depoziteaza destinate acestui scop, spatii care trebuie sa fie luminoase, aerisite, curate, izolate de sursep de incalzire, lipsite de mucegai de insecte si rozatoare, prevazute cu termoumidomet verificarea periodica a temperaturii si umiditatii 3. Transport Conform SR 878/1996 - Paine din faina de grau, se face de catre furnizor pana la ma alimente a beneficiarului cu vehicule acoperite, igienizate, lipsite de mirosuri straine,au sanitar-veterinar 4. Documente Painea livrata trebuie insotita de documente care sa ateste calitatea produselor intocmite dispozitivelor legale in vigoare. Termene de Valabilitate Termenul de valabilitate al painii cu sare este limita de timp in care produsul poate fi con in care acesta trebuie sa-si mentina caracteristicile calitative prescrise. Termenul de valabilitate este de: - produse ambalate in ambalaj de transport 36 ore;
 23. - produse preambalate in pungi de polipropilena 72 ore. Temperatura de păstrare: cca 25°C. Umiditatea relativă a aerului: 70%. Analiza riscurilor Esenţa sistemului HACCP constă în identificarea riscurilor înainte de începerea fabricaţiei produsului, urmată de elaborarea şi aplicarea unor măsuri de prevenire sau eliminare a riscurilor identificate. Pentru identificarea riscurilor potenţiale echipa de siguranţă a alimentului a analizat fiecare fază a procesului şi a identificat pericolele asociate produsului, procesului şi infrastructurii existente. Pericolele potenţiale identificate au fost clasificate în: ⮚ Risc fizice; ⮚ Risc chimice; ⮚ Risc microbiologice. Fiecare pericol pentru siguranţa alimentului a fost evaluat funcţie de: ⮚ gravitatea posibilă a efectelor negative asupra sănătăţii ⮚ probabilitatea de apariţie a acestora. Abordarea pericolului potenţial din punct de vedere al gravităţii şi probabilităţii de manifestare determină denumirea acestuia ca „risc potenţial”. Acest sistem permite o cuantificare reală pentru tipurile de riscuri asociate produsului şi face posibilă stabilirea priorităţilor de acţiune prin măsuri preventive în vederea eliminării acestor riscuri, sau cel puţin a reducerii lor la nivele acceptabile. Analiza pericolelor și stabilirea măsurilor de control
 24. Nr.Cr t. Materie primă/Etap a tehnologic a Descriere pericole Măsuri preventive Acțiuni corective/corec ții 1 făina B: Mucor Mucedo -Penicillium Aspergillus C:-Pesticide -reziduri Fimpurități metalice -condiții de păstrare corespunzătoare -Analiza chimică la etapa de recepție calitativă -respectarea GMP -cernerea -instalare magneți -asigurarea condițiilor de temperatură și de ventilație -în cazul depistării mucegaiului produsul se aruncă -returnare la furnizor 2 Apa B:-germeni patogeni/nepatogeni(ma x20 germeni/ml) C: Cloruri(max50 mg/l) Nitrați(max45 mg/l) Nitriți F: nisip ,impurități radioactivante -analize microbiologice Tratarea apei cu soluții specifice -analiza chimică la etapa de recepție calitativă -Respectarea GMP -control vizual -analize fizice -filtrare - imposibilitatea folosirii apei în procesul tehnologic -refiltrare -în cazul determinării unei conductibilități și radioactivități redicate se face sesizarea furnizorului
 25. 3 Drojdie B:Bacterii de putrefacție (0,1-0,2%) F: impurități provenitedin depozitare sau din fabricație -analize microbiologice -condiții de păstrare corespunzătoare -control vizual -analize fizice -respectarea condițiilor de transport și depozitare -filtrarea suspensiei -returnarea la furnizor -schimbarea furnizorului 4 Recepția materiilor prime B: Contaminarea cu mucegaiuri C: pesticide ,reziduri F:prezența impurităților metalice -analize fizice/chimice/microbiolo gice ale materiilor prime -instruire personal Respectarea GMP 5 Cernere făină B:contaminare cu microorganisme de pe site F: trecerea impurităților prin orificiile sitei -igienizarea sitelor -adecvarea orificiilor sitei La granulația făinii 6 Dozarea materiilor prime și auxiliare C: Depășirea cantităților prevăzute în rețetă -instruire personal -verificare continuă 7 Frământar e maia B: contaminare microbiană -igiena mediului, a aparatelor, a personalului -desfășurarea operației într-o zonă cu temperatură controlată 8 Fermentar e maia B: contaminări microbiene F:Contaminări fizice: praf, impurități ușoare -menținerea temperaturilor și a timpilor corespunzători -lipsa curenților de aer -igiena mediului, a aparatelor, a personalului
 26. 9 Frământar e aluat B: contaminări microbiene F : Contaminări fizice : praf, impurități ușoare C: reziduri , detergenți -igiena mediului,a aparatelor, apersonalului -instruire personal -desfășurarea operației intr-o zonă cu temperatură controlată 10 Fermentar e aluat B: contaminări microbiene F:Contaminări fizice: praf, impurități ușoare -menținerea condițiilor de temperatură, umiditate și timp corespunzătoare -lipsa curenților de aer -igiena mediului, a aparatelor, a personalului 11 Divizare aluat B: Contaminări microbiene -igiena mediului, a aparatelor, a personalului 12 Premodela re B: Contaminări microbiene F: Modificarea proprietăților reologice -igiena mediului, a aparatelor, a personalului -manevrarea corectă a operației (Manual/mecanic) -respectarea duratei de modelare 13 Predospire B:Contaminări microbiene (depășirea nr.admis de bacterii și drojdii) F: Modificarea proprietăților reologice -igiena mediului, a aparatelor, a personalului -instruire personal -menținerea condițiilor optime de temperatură, umiditate și timp 14 Modelare finală B: Contaminări microbiene F:Modificarea proprietăților reologice -igiena mediului, a aparatelor, a personalului -manevrarea corectă a operației (manual/menanic)
 27. -respectarea duratei de modelare 15 Dospire B: Contaminări microbiene F:Modificarea proprietăților reologice C: Creșterea acidității -igiena mediului, a aparatelor, a personalului -menținerea condițiilor de temperatură, umiditate și timp corespunzătoare, -Control cantitativ al produșilor de fermentație 16 Coacere B: Abatere de la încărcătura microbiană -Omologarea lanțului de coacere -menținerea aparaturii în stare bună de funcționare -menținerea condițiilor optime de temperatură, umiditate și timp 17 Răcire B: Contaminări microbiene -igiena mediului, a aparatelor, a personalului -menținerea temp.sun 30◦C în miezul produsului 18 Ambalare B: Contaminări microbiene F : Contaminări chimice -iniena materialelor de ambalare -Igiena mediului, a aparatelor, a personalului -eficacitatea închiderii ambalajelor -utilizarea la ambalare a materialelor garantate în privința permeabilității substanțețor spre produs --eliminarea ambalajelor improprii -substituirea aparatelor uzate -omologarea ciclului de lucru 19 Depozitare B: Contaminări microbiene -respectarea condițiilor de temperatură și umiditate
 28. Planul HACCP Materii prime / operaţii Pericole identificate Măsuri de prevenire Grad de contro l Procedee de monitorizare Făina Pericole microbiologice: prezenţa mucegaiurilor şi a bacteriilor patogene; - Selectarea furnizorilor. PCC - Auditul la furnizori Pericole chimice: detergenţi, dezinfectanţi, alte substanţe străine; - Depozitarea şi prelucrarea în condiţii corespunzătoar e. PCC - Înregistrarea parametrilor pe durata depozitării făinii. Pericole fizice: corpuri străine - Aplicarea GHP şi GMP. PA - Observarea vizuală a aplicării GMP si GHP Drojdia Pericole microbiologice: prezenţa micoorganismelor patogene; - Selectarea furnizorilor. PCC - Auditul la furnizori
 29. Pericole fizice: prezenţa corpurilor străine. - Certificate de calitate pentru drojdie - Periodic, analize fizico-chimice şi biologice. Apa Pericole microbiologice: prezenţa bacteriilor (E. coli şi Giardia) - Trasee de apă corespunzătoare. PCC - Inspectarea surselor si traseelor de apă folosite; Pericole chimice: prezenţa metalelor grele, a altor substanţe de contaminare. - Analize fizico chimice şi biologice. Extract de malţ Pericole microbiologice: prezenţa mucegaiurilor şi a bacteriilor patogene; - Selectarea furnizorilor PCC - Auditul la furnizori Pericole fizice: corpuri straine - Certificate de calitate. - Analize fizico- chimice Depozitare Pericole microbiologice: multiplicarea microorganismelor; - Respectarea temperaturii şi umiditaţii la depozitare PCC - Inregistrarea parametrilor la depozitare; Pericole chimice: prezenţa detergenţilor, dezinfectanţilor, sau a altor subst. straine. - Respectarea normelor de igiena. - Inspectarea igienizarii depozitului. Cernerea Pericole fizice: prezenţa corpurilor straine - Cernerea corespunzatoar e a fainii PA - Inspectarea modului de realizare a operaţiei Framantar e maia/aluat Pericole microbiologice: contaminarea cu microorganisme, de la utilaje, din mediu sau de la personal; - Aplicarea normelor de igiena pentru utilaje, mediu personal, GHP; PCC - Grafice de igienizare; - Observarea vizuala a practicilor de igiena a personalului; Pericole fizice: prezenţa corpurilor straine de la personal si instalaţii. - Aplicarea GMP PA - Observarea practicilor de lucru.
 30. Fermentare maia/aluat Dospire finala Pericole microbiologice: multiplicarea microorganismelor patogene. - Respectarea parametrilor (durata, timp) si a masurilor de igiena. PCC - Inregistrarea si masurarea parametrilor; - Observarea aplicarii GHP. Modelare Pericole fizice: prezenta resturilor de pe banda masinii de modelat. - Aplicarea corespunzatoar e a operatiei. PCC - Observarea vizuala a operatiei. Coacere Pericole microbiologice: prezenţa microorganismelor - Respectarea regimului de coacere. PCC - Măsurarea şi înregistrarea parametrilor coacerii. Racire Pericole microbiologice: răcirea într-o perioadă prea mare de timp sau temperatura finală de răcire prea ridicată defavorizează dezvoltarea microorganismelor (Bacillus mesentericus). - Răcire rapidă; - Respectarea temperaturii de răcire. CCP - Măsurarea şi înregistrarea duratei operaţiei; - Verificarea temperaturii finale a produsului după răcire. Depozitare Pericole microbiologice: multiplicarea microorganismelor. - Respectarea umidităţii şi temperaturii la coacere. CCP - Înregistrarea temperaturii, umiditătii la depozitare.
 31. Arborele decizional pentru identificarea materiilor prime care sunt puncte critice
 32. Determinarea punctelor critice pentru controlul pericolelor identificate Punctele Critice de Control (PCC) corespund operaţiilor din procesul tehnologic care pot şi trebuie să fie controlate în scopul eliminării unui pericol potenţial, sau minimalizării probabilităţii sale de apariţie. Termenul de “critic” este cuvântul “cheie” al conceptului HACCP. Ca instrument de lucru s-a utilizat Arborele decizional de determinare a PCC . Identificarea Punctelor Critice de Control este prezentată în tabelul următor: Nr. crt. Faza din procesul tehnologic Tip de risc Clas a de risc Întrebări în Arborele de decizie PCC / PA Concluzii Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 1 Recepţia cantitativă şi calitativă a materiilor prime şi a materiilor auxiliare Biologi c 3 D A DA - - PA1 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; Chimic 3 D A DA - - Fizic 3 D A DA - - 2 Depozitarea materiilor prime şi a materiilor auxiliare Biologi c 2 D A NU NU - PA2 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; Chimic 1 D A NU NU - Fizic 1 D A NU NU - 3 Cernerea făinii Fizic 3 D A DA - - PCC 1 Cernerea este nominalizată ca PCC şi necesită activităţi pentru ţinerea sub control riguros a prezenţei impurităţilor
 33. şi a infestării; 4 Depozitarea temporară a făinii în buncărul din hala de fabricaţie Chimic 1 D A NU NU - PA3 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; Fizic 1 D A NU NU - 5 Dozarea făinii şi a celorlalte materii prime Biologi c 2 D A NU NU - PA4 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; Chimic 1 D A NU NU - Fizic 2 D A NU NU - 6 Obţinerea emulsiei de drojdie pentru panificaţie Fizic 1 D A NU NU - PA5 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 7 Strecurarea suspensiei de drojdie pentru panificaţie Biologi c 2 D A NU NU - PA6 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; Fizic 1 D A NU NU - 8 Reactivarea drojdiei pentru panificaţie Biologi c 2 D A NU NU - PA7 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 9 Dozarea suspensiei activate de drojdie Fizic 1 D A NU NU - PA8 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control;
 34. 10 Dozarea amelioratoril or Fizic 1 D A NU NU - PA9 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 11 Dizolvarea sării, obţinerea saramurii, strecurarea şi dozarea Fizic 1 D A NU NU - PA 10 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 12 Încălzirea şi dozarea apei (pregătirea apei tehnologice Biologi c 2 D A NU NU - PA 11 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; Fizic 1 D A NU NU - 13 Frământare baş Fizic 1 D A NU NU - PA1 2 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 14 Fermentare baş Fizic 1 D A NU NU - PA 13 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 15 Frământare maia Fizic 1 D A NU NU - PA 14 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 16 Fermentare maia Fizic 1 D A NU NU - PA 15 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile
 35. identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; 17 Frământarea aluatului Biologi c 2 D A NU NU - PA 16 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub control; Chimic 1 D A NU NU - Fizic 1 D A NU NU - 18 Fermentarea aluatului Biologi c 2 D A NU NU - PA 17 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurilei dentificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Fizic 1 D A NU NU - 19 Divizarea aluatului Biologi c 2 D A NU NU - PA1 8 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Chimic 1 D A NU NU - Fizic 1 D A NU NU - 20 Modelarea aluatului Fizic 1 D A NU NU - PA1 9 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro 21 Dospirea aluatului Biologi c 2 D A NU NU - PA2 0 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Fizic 1 D A NU NU - 22 Crestare aluat Biologi c 2 D A NU NU - PA2 1 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Fizic 1 D A NU NU - 23 Coacerea aluatului Biologi c 4 D A DA - - PCC 2 Etapa este considerată PCC şi necesită
 36. Fizic 1 D A NU NU - PA2 2 activităţi de verificare şi monitorizare a temperaturii şi timpului de coacere. 24 Răcirea Biologi c 2 D A NU NU - PA2 3 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Fizic 1 D A NU NU - 25 Ambalarea - marcarea Biologi c 2 D A NU NU - PA2 4 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Chimic 1 D A NU NU - Fizic 1 D A NU NU - 26 Depozitarea produselor finite Biologi c 2 D A NU NU - PA2 5 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Chimic 1 D A NU NU - Fizic 1 D A NU NU - 27 Încărcarea în mijlocul de transport (livrarea) Biologi c 2 D A NU NU - PA2 6 Etapa nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi PCC, deoarece riscurile identificate nu sunt majore şi pot fi ţinute sub contro Chimic 1 D A NU NU - Fizic 1 D A NU NU - Legenda: ▪ Q1; Q2; Q3; Q4 - întrebările din Arborele decizional pentru identificarea PCC-urlior; ▪ PCC - Punct Critic de Control; ▪ PA - Punct de atenţie. Q1: Existã mãsuri preventive pentru prevenirea riscului de apariţie a pericolelor identificate?
 37. Q2: Este aceastã etapã destinatã sã elimine pericolul sau sã reducã riscul de apariţie a pericolului pânã la un nivel acceptabil? Q3: - Existã posibilitatea ca în aceastã etapã sã intervinã o contaminare excesivã datoratã pericolelor identificate? Q4: Existã o etapã ulterioarã care poate elimina pericolul identificat sau poate reduce probabilitatea de apariţie a acestuia pânã la un nivel acceptabil?
Publicidad