fianarana ny boky apokalypsy ora sy vavaka fiangonan'andriamanitra miray fanjakan' andriamanitra jesosy kristy fanjakan'ny lanitra niandohan'ny noely na krismasy noely sy krismasy fanjakan’izao tontolo izao ny fiandohan'ny filazantsaran'i jesosy kristy fiangonan’andriamanitra miray fitsaboana amin'ny otra sy sakafo andro firavoravoana fiainana mandrakizay finoana deut. 14: 3 fiderana sy fanafahana apocalypse andro farany paska apokalypsy telo andro sy telo alina katsaho ny fanjakany sy ny fahamarinany fahafatesana fanjakana roa lehibe mifanandrina fahoriana lehibe fianarana baiboly trompetra fito hampahafantarany ny planiny sy ny tanjony ho an’ny (prov. 15:26 ) pestilence ny fiandohan'ny filazantsaran'i jesosy kristy sy n inona ny fanjakan'andriamanitra izay notorian'i jesus christ trompetra fanalahidin'ny fiainana tabernakely devoly sy satana mpaminany sandoka losifera zanak' andriamanitra matahotra an'i jehovah telo andro sy telo alona noely dadabe noely isika no tempolin' andriamanitra tany vaovao lanitra vaovao bibi-dia tombo-kase efatra (deut. 22: 5) abomination ny devoly sy satana) ka namatotra azy arivo taona ny anjely nidina avy any an-danitra ny milenioma: ny fanjakan i kristy eto an tany 6) but they shall be priests of god and of christ fa hadinoina kosa ny sisa. mba hijerena ankapobeny izay manoritra ny am-pahany iray fotsiny amin’ny p toa tsy misy dikany ny fankalazana fetin’andriaman raha azontsika ets. satria ny isa fito dia mariky ny fahatotontas loza fito farany apo 3). azontsika vakina koa fa misy ny tombokase apo 2 dia hitantsika ny fanoritany ny fiangonana fito ao andriamanitra dia namorona ny andro fito amin’ny h koa noho izany dia tena tsy azony izay dikany. man ireo dingana hafa rehetra dia tena tsy jerena akor sady samy hafa koa ny fanatanterahany azy araka ny mitarika ho amin’ny fizarana ny mofo sy ny divay i na izay fanao mitovy amin’izany « eokaristia » « lamesa » personas transgénero y similares lev. 18). levítico18 menciona muchos tipos de abom y hacer todo lo que sea contrario a la voluntad de fornicación (lev. 19:29) una mujer se pone las vestimentas de un hombre o v orgullo (prov. 16: 5) pensamientos perversos decir mentiras (prov. 11: 1) idolatría (deut. 7:25) hechos 15:20) "abominación" se refiere a prácticas que no están homosexuality and same-sex marriage are a social o fight for their rights and freedom of expression i transgender people many are engaged in same-sex marriage. and it is c jehovah nanome didy folo ho an'ny olombelona sabatra sy bibidia” “ny tsy ahafahan’ny olona ami mosary „pest sin embargo markus 4:11 fanjakana arivo taona 50:40 49:18 areti-mandringana famantarana ny mino inona marina ny filazantsaran'i jesosy kristy? paka deut. 16   • preaching the gospel of god's kingdom mark 16:15 inona avy ireo zavatra nasain'i jehovah sy jesosy ucg madagascar united church of god tombokase ràn'ny zanakondry mofo tsy misy masirasira andro fanavotana taom-baovao fahamarinana araka ny fanahy fifandirana mpamitaka fahotana fanantenana hovonjena fitaka tsara ho fantatra ; tsy tokony hankalazaina; fanom fiadanam-po paoly sy silasy fahendrena fiantrana tsara fanahy matahotra an'andriamanitra seza fiandrianana ratsy fanahy eglizy katolika romana fanompoan-tsampy mistletoe fankalazana noely fankalazana krismasy mivavaka jehovah antsasaky ny herinandro fety krismasy hazo noely krismasy sifaka safari-madagascar tourist attractions cultural study travel experience louisiana new orleans fhafatesana faharoa hazon'aina hazo fahalalana ny tsara sy ny fiainana sy fahafatesana fety masin'andriamanitra andro firavoravoana voatendry teny tsy misy kilema fiami radio fanjakan'andriamanitra filazantsara inona no antony namoronan'andriamanitra ny olona losifera nikomy tamin'andriamanitra miverina i kristy mpanjakan'i tyro inona no filazantsara? hanova fotoana sy lalàna taombaovao fitarainana ranomaso enim-bolana jaona mpanao batisa volana fahafito voaloham-bolana abiba nisana tishri etanima an-trano maizina natao batisa kapiteny governora minoa an'i jesosy dia hovonjena hianao remede tsy salama sinozita diabeta marary aty mikohaka marary tenda orona tsentsina sakafo ara-pahasalamana fanorana felantanana fanorana faladia fanapotsipotsirana manasitrana ny hozatra ara-nofo miharitra fanenjehana apokalypsy 3 apokalypsy 2 fitiavana fitsanganana amin'ny maty the end times prophecy warnings covid 19 corona virus death toll massive killings swords wars false religion false prophets false christ wild beasts death famine plagues four horsemen revelation 6 tsy marina kristy sandoka fandringanana tsy mety mihaino ny tenin'andriamanitra fitsaran'andriamanitra fahatezeran'andriamanitra fahavetavetana apokalypsy 6 soavaly efatra 2纪事28:3(儿童牺牲); 2编年史33:2(偶像崇拜); 2纪事34:33、36:8和36:1 2个国王21:2和2个国王21:11 (偶像崇拜) 使徒行传15:20),偶像崇拜(申命记7:25),撒谎(箴言11:1),邪恶的思想,(箴言15:26 从暴行到瘟疫和灾难:上帝的愤怒 在地球上? 定义:“暴行”一词在圣经中出现了近117次。 根据定义, jesosy dia naniraka ny mpianany hitory ny filazant izay lazaiko aminareo rahateo mibebaha ary aoka hatao batisa ary ny toy izany filalaovan-dratsy fahamamoana » (galatiana 5:20) « fialonana fitokoana fisarahana fifampiandaniana fiafonafonana adi-lahy fandrafiana fanaovana ody ratsy » (galatiana 5:19) « fanompoan-tsampy fijejojejoana fahalotoana dia izao: fijangajangana hofongorana avokoa ny vetaveta sy ny tsy marina ny regresar a dios y ser bautizado {hechos 2:38} 38 y deuteronomio alista la maldición para cualquiera q la homosexualidad y el matrimonio entre personas d justificación de maldad o condena de los justos ( tribulación -- la ira de dios sobre la tierra por pestilencia abominaciones transgender und dergleichen in diesen "sodomie" -h dass schwule und lesben in diesem alter sind viele gleichgeschlechtlich ve sowie gewalt (hes. 33:26) sowie praktiken fremder 33:26) die "sünde sodoms") sucht (hesekiel 18:13) 44:13) 44: 6-) 7 22: 2 20: 7-8 14: 6 7:20 6:11 6: 9 um sich auf götzendienst zu beziehen (hes. 5:11 des himmels und der erde unmoralisch sind. ebenso da sie in den augen jehovas pestilenz sal gered word wees dan ywerig en bely. {markus 16:16} hy wat gl en julle sal die gawe van die heilige gees ontvang keer terug na god en word gedoop {handelinge 2:38 o here en hulle het bloed geword. {16: 5} en ek het die e en diegene wat sy beeld aanbid het. {16: 3} en die transgender mense en dies meer te sien regverdiging van onregverdigheid of veroordeling v 'n vrou wat klere van 'n man aantrek of andersom trots (spr. 16: 5) (spr. 15:26) ) slegte gedagtes leuens te vertel (spr. 11: 1) afgodery (deut. 7:25) handelinge 15:20) plaag en verdrukking - god se toorn word op aarde gruwels et celui qui n'aura pas cru sera condamné. aie donc du zèle et repens-toi. marc 16 : 16 : cel je reprends et je châtie tous ceux que j'aime pour que vos péchés soient effacés: en sorte que v et vous recevrez le don du saint esprit. actes 3 : et que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus vous convertissez on peut citer le mariage homosexuel des personnes transgenres l'orgueil (prov. 16: 5) l'idolâtrie (deut. 7:25) actes 15:20) «abomination» fait référence à des pratiques qui n et tribulation -- les courroux de dieu versés su peste abominations and repent. {mark 16:16} he that believeth and is that your sins may be blotted out and be baptized {acts 2:38} repent return to god and poured out his vial upon the earth and doing all that is contrary to the will of god fornication (lev. 19:29) a woman’s putting on the garments of a man or vice pride (prov. 16: 5) (prov. 15:26) idolatry (deut. 7:25) acts 15:20) and the second death for the unrepentant followed by the last judgment after the millenium: the second resurrection and shall reign with him a thousand years. (rev 20 even forever. (isaiah 9:6-7) to order it and establish it with judgment and jus upon the throne of david and over his kingdom prince of peace. of the increase of his government everlasting father mighty god counselor and the government will be upon his shoulder. and blessed and holy is he who has part in the first r and had not received his mark on their foreheads o jehovah god has a plan of seven steps which reveal who had not worshiped the beast or his image and judgment was committed to them. then i saw the and they sat on them and i saw thrones hery avy amin'ny avo. ny fanahy masina no hahazoan 1kor 5:6-8) ny pentekosta no andraisana ny herin'n 22:1-7 lio 2:41-42 mar 14:12-16 17-19 mat 26:17 1kor 11:23-29) ny mofo tsy misy masirasira no mane 13:1-30 6:4 23 jao 2:13 7-20 22:1 mar 16:16 mat 26:2 izay tsy mety mino kosa no hohelohina.“ (paska: le miara-milevina ary miara-mitsangana amin'i kristy inona no planin'ny famonjena? manana planina misy sondern sie werden priester gottes und christi sei der teilhat an der ersten auferstehung. über solch diese lebten und regierten mit christo tausend jah und darnach muß er los werden eine kleine zeit. (o bis daß vollendet würden tausend jahre daß er nicht mehr verführen sollte die heiden und band ihn tausend jahre 3 und warf ihn in den a welche ist der teufel und satan die alte schlange der hatte den schlüssel zum abgrund und eine große der sei verflucht!» (galat 1:8) und ich sah einen denn das wir euch gepredigt haben das evangelium zu ändern : «  aber so auch wir od ist das evangelium vom reich gottes. und paulus wa das jesus christus predigte damit er die nationen während des jahrtausends nic 10). jesus wird während des jahrtausends über die es wird auf erden wiederhergestellt (offb 5 das jahrtausend: das reich jesu christi auf erden y nosotros seremos transformados.   (1 cor 15:52) pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán a la trompeta final en un abrir y cerrar de ojos lu 22:30) en un momento lu 19:11-27 apo 20:6 y reinarán con él mil años (milenio). (apo14:12 serán los sacerdotes de dios y de cristo que guardan los mandamientos de dios y la fe de je sea anatema.» (galat 1:8) los santos os anunciara otro evangelio contrario al que os he o un ángel del cielo será restaurado en la tierra (apoc. 5:10). jesús r el milenio:el reino de jesucristo en la tierra el dia vao ho tonga ny farany. » matio 24:14) ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehe mba tsy hamitahany ny firenena maro intsony mandra dia nanisy tombo-kase teo amboniny dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hita noanoa k nanana ny fanalahidin'ny lavaka tsy hita noanoa sy jesosy maniraka ny mpianany hitory ny filazantsara jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. (a afin qu'il ne séduisît plus les nations ferma et scella l'entrée au-dessus de lui et il le lia pour mille ans. 3 il le jeta dans l'a qui est le diable et satan le serpent ancien qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne puis je vis descendre du ciel un ange luc 22:30) luc 19:11-27 rev 20:6 et règneront avec lui milles ans (le millénium). ( nous montrent le plan du salut de dieu pour l’huma ses statuts perpetuels pour des saintes convocatio les dix commandements (exo 20) et les lois divines seront sacrificateurs de dieu et du christ qui gardent les commandements de dieu et la foi de les saints le royaume de dieu est proche le millénium: le règne terrestre de jésus christ the gospel that jesus christ preached is the gospe and shall reign with him a thousand years. (rev 2 and they lived and reigned with christ a thousand satan’s kingdom) (that is 666 neither his image and which had not worshipped the beast and for the word of god « and i saw the souls of them that were beheaded f or in their hands show god’s salvation plan for humanity (lev 23) th a statute for ever to be holy convocations the ten commandments (exo 20) and other divine law neither had received his mark upon their foreheads who is the devil and satan that serpent of old having the key to the bottomless pit and a great c then i saw an angel coming down from heaven 10:45) ary atao batisa miaraka amin'izany isika (m fa afaka arotsaka koa (asa 2:17 1 timoty 4:14). azo esorina izy (1 tesaloniana 5:1 mika 3: 8). nolazain'i paoly tamin'i timoty fa il inona ny "fanahy masina"? ny soratra masina dia mi because god was with him" (acts 10:38). the holy s who went about doing good and healing the devil "you shall receive power when the holy spirit come jesus said to him which was to be given to his followers after his d of love and of good judgment" (2 timothy 1: 7). lu micah 3: 8). paul told timothy that it was "the sp p. 260). the scriptures refer to the holy spirit 1992 new york doubleday describes it as "a manifestation of the existence in the article on the holy spirit but as a divine power. the anchor bible dictionary not as an individual the bible speaks of the holy spirit: god's power the holy spirit fiangonan'andriamanitra miray (fiami) https://fiam teny fampidirana ny ankamaroan’ireo milaza ho kri satria tsy misy aina ao aminy. » (jeremia 51:17) fa fitaka ny sarin-javatra an-idina menarina ny mpanefy volamena rehetra noho ny amin' sady tsy misy fofon'aina ao aminy. » (jeremia 10: menarina noho ny sarin-javatra voasokitra ny mpane ianareo jentilisa sisa afaka. tsy manam-pahalalana ary miaraha manatona ka avia ary ny fahafantarana ny iray masina no fahazavan-t maharitra mandrakizay ny fiderana azy. » (salamo 1 fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatò iz fa ny adala manamavo ny fahendrena sy ny famaizana ny fahatahorana ny tompo no fahendrena. ary ny fia … indro muchos están comprometidos en el matrimonio entre y muchas naciones han sido destruidas por las abom porque son inmorales y tales tipos de matrimonio n y todo esto está prohibido por jehová justificación de maldad o condena de los justos (e ¿qué es "una abominación"? definición: la palabra ¿qué es "una abominación"? il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livr ni personne qui se livre à l'abomination et au men ce qui est la seconde mort. » (apocalypse 21: 8) leur part sera dans l'étang ardent de feu et de so et tous les menteurs les abominables les incrédules subissant la peine d'un feu éternel. » (jude 7) 8 sont données en exemple qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des « 22 tu ne coucheras point avec un homme comme on mais c'est la femme. » (1 corinthiens 7: 3-4) · d le mari n'a pas autorité sur son propre corps revelation qu'est-ce qu'une «abomination»? et pareillement mais c'est le mari et que la femme agisse de même envers son mari. 4 dieu a créé l'homme et la femme. « 3 que le mari r fa noho ny olom-boafidy dia hohafohezina izany and dia tsy nisy nofo hovonjena inona no fanamantarana ny fiavian’i kristy sy ny f ny hevi-dratsy (oha. 15:26) ny lainga (oha. 11:1) ny fanompoan-tsampy (deot. 7:25) ary koa ny fandrian’ny vehivavy amin'ny vehivavy. izay tsy tokony hatao na oviana na oviana mba haha sy ny firaisana na fifanambadian’ny vehivavy amin’ dia hita miharihary fa fomba mamoafady ary tena ts eo anivon’ny fiaraha-monina mandala ny fomba nenti miady ny zony sy fahafahany haneho malalaka izany mivondrona ho amin’ny fikambanana iray ary ny toa azy ireny gay lesbiana fahavetavetana ny fifanambadian'ny olona mitovy fa asa 15:20) deot 14:3 ary tsy tokony ho hita ety ambany masoandro akory. inona no atao hoe “fahavetavetana”? famaritana: ny and whoremongers and murderers and the abominable and the unbelieving and should not be seen under the sun. “but the wea last days coming of jesus end of time for it is an abomination. (leviticus 18:22) in a traditional and god-fearing society create associations and the like homosexuality is an abomination in this age "abomination" refers to practices that are not in what is “an abomination”? definition: the word "ab mba hanoro azy ny fomba fiaina araka ny sitrapon'a chúng tôi ã ph m t i ngh ch cùng ngài. 8 ngài l xin ngài vì danh mình mà làm! s b i ngh ch c a ch d u t i ác chúng tôi làm ch ng ngh ch cùng chúng t vì không c nên m t lòa. 7 h i c giê-hô-va hít h i nh chó ng vì không có c . 6 nh ng l a r ng ng trên các gò ng i c m cày x u h và trùm u l i. 5 nai cái con b i không có m a xu ng trong x và che u l i. 4 vì c t u n h t th n thu ng x u h xách bình không mà tr v i n h và tìm không c và ti ng kêu c a giê-ru-sa-lem vang lên. 3 nh n chúng nó u m c áo en ng i trên t c a thành suy b i chúng không được chuyển từ bệnh dịch.” (giê-rê-mi tuy nhiên quái thú và kiếm” “giê-rê-mi cầu nguyện cho dân nạn đói “bệnh dịch contra ti hemos pecado. 8 tú obra por amor de tu nombre. en verdad han sido muc desfallecen sus ojos porque no hay vegetación. 7 a jadeando por aire como chacales pero abandona su cría porque no hay hierba. 6 y lo se han cubierto la cabeza. 5 porque aun la cierva avergonzados los labradores pues no ha habido lluvia sobre la tierra y se cubrieron la cabeza. 4 el suelo está agrietad volvían con sus vasijas vacías. quedaron avergonza iban a las cisternas y no hallaban agua y sube el clamor de jerusalén. 3 sus nobles enviab están por tierra enlutadas y sus puertas languidecen no son liberados de la peste" jeremías 14 – 15:1-9 bestias y espada “jeremías oró por la gente hambre plaga но сделай что-нибудь ради своего имени! тяжко наше потому что погибла зелень. 7 наши грехи обличают н их глаза потускнели словно шакалы глотают воздух стоя на голых кряжах потому что не осталось травы. 6 дикие ослы и земледельцы в смущении покрывают свои головы поражённой бездождьем они покрывают свои головы. 4 трескается земля в ст обескураженные смущённые те приходят к колодцам и не находят воды. несу и воплем исходит иерусалим. 3 знать посылает своих люди скорбно сидят на земле томятся её врата они не избавлены от эпидемии». иеремия 14 пророче звери и меч «несмотря на молитву иеремии за людей голод Чума taminao no nanotanay. » (jeremia 14:7) « ry fanant fa be ny fiodinanay miasà ihany hianao noho ny anaranao na dia miampanga anay aza ny helokay manjambena ny masony noho ny tsi-fisian'ny ahitra. mihanahana maniry ny rivotra toy ny amboadia* izy dia mahafoy noho ny tsi-fisian'ny ahi-maitso. » (j raha miteraka dia menatra ny mpiasa ka misaron-doha.[na: satria noho ny tsy nilatsahan'ny ranonorana taminy menatra sy mangaihay izy ka misaron-doha. » (jerem nefa tsy mahita rano ka miverina mitondra loha mod dia tonga any amin'ny lavaka famorian-drano ireny ary miakatra ny fitarainan'i jerosalema. » (jeremi mitafy lamba fioriana izy ka mipetraka amin'ny tan ary mitanondrika ny vavahadiny na dia efa nifonan’i jeremia tamin’andriamanitra a “areti-mandringana eins og sjakalarnir. augu þeirra daprast 6 og villiasnarnir standa á skóglausu hæðunum og t því að gróður er enginn jafnvel hindin í haganum ber og yfirgefur kálfinn eru akurmennirnir sneypulegir og hylja höfuð sín. af því að ekkert regn fellur í landinu sem er agndofa af skelfingu þeir eru sneyptir og blygðast sín og hylja höfuð s þeir snúa aftur með tóm ílátin en finna ekkert vatn þeir koma að vatnsþrónum og harmakvein jerúsalem stígur upp. 3 tignarmenni þeir sitja harmandi á jörðinni örmagnast sem sitja í borgarhliðum landsins og þeir sem kom til jeremía út af þurrkunum. 2 júda drúpir villidýr og sverð “ „þrátt fyrir bæn jeremía er fó hungursneyð तू इस्राएल की आशा है। विपत्ति के दिनों में तून अपने अच्छे नाम के लिये हमारी कुछ मदद कर। हम स् किसान हताश हैं। अत: वे अपना सिर लज्जा से ढकते हैं। और दुर्बल होते जा रहे हैं। वे लोग भूमि पर लेट कर श प्लेग ने लोगों को मारना जारी रखा" यिर्मयाह 14 सू जंगली जानवर और तलवार "यिर्मयाह की प्रार्थना के बाव अकाल प्लेग wilde tiere und schwert“ hungersnot parce qu'il n'y a point d'herbe verte et a abandonné son faon 5 car aussi la biche a mis bas dans les champs ils ont couvert leur tête les cultivateurs sont honteux parce qu'il n'y a point eu de pluie dans le pays et ils ont couvert leur tête. 4 parce que la ter ils ont été confus ils ont eu honte leurs vases vides ils sont revenus ils n'ont pas trouvé d'eau ils sont allés aux citernes et le cri de jérusalem est monté. 3 et ses noble par terre elles sont en deuil et ses portes défaillent ils ne sont pas délivrés de la peste. la parole pourtant jérémie a prié pour le peuple because [there was] no grass their eyes did fail they snuffed up the wind like dragons ] because there was no grass. {14:6} and the wild and forsook [it the hind also calved in the field they covered their heads. {14:5} yea the plowmen were ashamed for there was no rain in the earth and covered their heads. {14:4} because the groun they were ashamed and confounded they returned with their vessels empty [and] found no water and the cry of jerusalem is gone up. {14:3} and t they are black unto the ground and the gates thereof languish they are not delivered from the pestilence” jeremi “despite jeremiah’s prayer for the people y se arrepiente de infligir el mal.» (joel 2:13) abundante en misericordia lento para la ira porque él es compasivo y clemente volved ahora al señor vuestro dios « rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos no son liberados de la peste" jeremías 14 - 15:1-9 “jeremías oró por la gente » (joela 2:13) mahari-po sady be famindram-po ary manenina ny ami fa mamindra fo sy miantra izy ary miverena amin'i jehovah andriamanitrareo fa aza ny fitafianareo na dia efa nifonan'i jeremia tamin'andriamanitra a [ny tsy hahafahan' ny olona amin'ny loza lúkas 8:10 opinbera að ríki guðs er leyndardómur. því að það er faðir ykkar ánægður að veita yður rí litli hjarðir jesús sagði: „óttastu ekki saman við ákveðinn « göfugmann sem fór í langt lan drottin drottna og konung konunga dæmisagan um minas ber jesú krist en dýrð konunga að leita að máli. » «það er dýrð guðs að leyna máli ríki guðs er leyndardómur イエスは他の多くのたとえ話をして王国の福音を宣べ伝えました。 数人だけが強くそれを探しています、彼ら 「再び、神の国は野原に隠された宝物のようです」(マット13:44) 神の国は謎 «問題を隠すことは神の栄光です。 しかし、王の栄光は何かを探すことです。 » ミナスのた dass das reich gottes ein geheimnis ist. lukas 8:10 offenbaren dir das königreich zu geben.“ (lukas 12:32) matthä denn es ist die große freude deines vaters kleine herde die treuen diener werden zu „herrschern“ oder „kön über viele städte zu regieren und zu herrschen (mi die macht die ihr geld aufgestockt haben eine sache zu erforschen.“ nach seiner rückkehr er aber der könige ehre ist's eine sache verbergen das reich gottes ist ein rätsel „es ist gottes ehr das reich gottes ist ein rätsel что царство божье является тайной. луки 8:10 раскрывают марка 4:11 потому что для твоего отца очень приятно дать тебе мелкая стая чтобы получить для себя царство и вернуться. »(лук который отправился в далекую страну с неким «дворянином господа господствующих и царя царей слава царя – исследовать дело. » притча о минах ср царство божие это загадка « слава всевышнего – оку ملكوت الله لغزا 神的国度是个谜 “隐藏事物是上帝的荣耀,但是国王的荣耀正在寻找解决问题的方法。 ” 该矿场的隐喻是将 神的国度是个谜 watumishi waaminifu watafanywa «watawala» au «wafa watapewa nguvu ya kutawala miji mingi (kwa maneno ambao wameongeza pesa zao watumishi waaminifu bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme na mtu fulan lakini utukufu wa wafalme kutafuta jambo. » mfano «ni utukufu wa mungu kuficha jambo ufalme wa mungu ni siri à un certain «noble qui est allé dans un pays loin le roi des rois le seigneur des seigneurs le royaume de dieu est un mystère la parabole des al señor de los señores y al rey de reyes con un c la parábola de las minas compara jesucristo el reino de dios es un misterio the lord of lords and king of kings to a certain « the parable of the minas compares jesus christ the kingdom of god is a mystery kumuntu ohlonishwayo owahambela ezweni elikude uku inkosi yamakhosi nenkosi yamakhosi umzekeliso wamamayini ususelwa ekuqhathaniseni kuk umbuso kankulunkulu uyimfihlakalo le alii o alii ma le tupu o tupu i le tasi « tamal o le faʻataoto a le minas ua faʻatusatusaina iesu le malo o le atua o se mea lilo एक जना महान्‌ व्यक्तिसित तुलना गर्छ जो एक टाढाको द जो प्रभुहरूका प्रभु र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ मिनासको उखानले येशू ख्रीष्टलाई olo-masina olona masina hanjaka sy hanapaka zava-miafina the king of kings the lord of lords prince of darkness near at hand three days and three nights kintana fitarikandro vita batisa kristiana marina luc 17:32) 2 pierre 2: 6 le sang à sidon et le feu à sodome et gomorrhe pou les prophètes de jérusalem commettent l'adultère e dieu a envoyé la peste pourquoi la peste? manabii wa yerusalemu wafanya uzinzi na waambia uw luka 17:32) 2 petro 2: 6 damu ya sidoni na moto wa sodoma na gomora kuwa mf mungu alituma pigo kwa nini ugonjwa? los profetas de jerusalén cometen adulterio lucas 17:32) 2 pedro 2: 6 sangre a sidón y fuego a sodoma y gomorra como eje dios envió plaga ¿por qué es la peste? perché la pestilenza? luca 17:32) 2 pet.2: 6 sangue a sidone e fuoco a sodoma e gomorra per far dio mandò pestilenza warum ist die pestilenz? 32). lukas 17 6 2 pet 2 22-23 um sie zu einem beispiel zu machen (hes 28 blut in sidon und feuer in sodom und gomorra gott sandte pest the last days christ's coming signs sidone sodome and gomorrah milaza lainga mpandainga fijangajangana sodomita sidona loza folo sodoma sy gomora ny aretina mpahazo ny olona no azo tsaboina amin’n incredible human potential hery mitatao mahagaga andro ary volana araka ny soratra masina fanazavana momba ny fanisan’andro sy ora ary ny vo ο δανιήλ είχε πολλά πλεονεκτήματα επειδή δεν έτρωγ για να είστε άγιοι και να γίνετε σπίτι του θεού 8) (εβραίους 3:15) 7 μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως στο θυμό. »(ψαλ αν ακούσετε τη φωνή του αποφύγετε τα βρώμικα και "όταν λέγεται:" σήμερα γι 'αυτό θα αγιάσεις τον εαυτό σου και θα είσαι άγ "επειδή είμαι ο κύριος ο θεός σου daniel tinha muitas vantagens porque não comia ali aves ou qualquer bicho que vos ensinei a distingui aves puras e impuras e não se deixem contaminar pe saibam também diferenciar entre animais puros e im 异教徒对所谓的不道德行为非常谨慎。 那些自称是基督徒的人在故意破坏这些本应腐败的地区的禁忌时总是在垂 避免肮脏和不洁,并避免“当有人说:”今天,如果你听他的声音,不要像发怒一样使自己的心变硬。 ”(诗篇 ●丹尼尔接受了所有的智慧,上帝将他从狮子和其他敌人中拯救了出来。 ●丹尼尔(daniel)也了解梦想 耶和华说:“……你们也不要以任何动物的方式your污你们的灵魂……我已经分开了,我对你们说过的,这是 丹尼尔比不吃可能有害或会污染他们灵魂的食物有很多优势。 但以理书1:8-16 daniel tenía muchas ventajas sobre no comer alimen dice el señor "... y no contaminaréis vuestras alm die schädlich sein könnten oder ihre seele verschm daniel hatte viele vorteile gegenüber dem verzicht werden unrein sein. » 3. mose 20:25 … die ich getrennt habe und die ich zu euch gespro der herr sagt: „… und ihr sollt eure seelen nicht daniel alikuwa na faida nyingi juu ya kutokula vya ... ambayo nimeitenga na ambayo nimekuambia yataku asema bwana "…. wala msiitia unajisi mioyo yenu na daniel avait de nombreux avantages par rapport à n le seigneur dit "... et tu ne contamineras pas ton daniel had many advantages over not eating foods t … which i have separated and which i have spoken u says the lord “… and ye shall not defile your soul daniel anali ndi maubwino ambiri chifukwa chosadya chimene ine ndachipatula kuti chikhale chodetsedwa kapena chilichonse chimene chimakwawa pansi atero ambuye “ ‘chifukwa chake muzisiyanitsa paka ary aza mandoto ny tenanareo amin'izay zavatra man izay navahako ka nolazaiko taminareo fa maloto. » ... hoy jehovah « … ary aza mametaveta ny fanahinareo satria masina aho ka dia ho masina ianareo dia manamasina ny tenanareo « fa izaho no jehovah andriamanitrareo ary koa ny amin'ny nanavaozana sy ny mbola hanavao ireo mpanompon'andriamanitra dia efa naminany ny a nandritry ny arivo taona maro inona kosa no marika ahafantarana ireo antikristy mat 25:34) 16:15-16 manjaka amin’ny zava-boaary rehetra noforoniny. (m miara-manjaka amin’i jesosy kristy ao amin’ny fanj mandova fiainana mandrakizay inona marina ny filazantsaran'i jesosy kristy? ny луки 11 • • внимательно соблюдайте и соблюдайте сл 2. прощение и освобождение. 3. различные молитвы: притчи 22: 4 • • следуйте молитве господа: 1. в по что есть или носить: от матфея 6:33 а не только того луки 9:60 • • в поисках царства божьего марка 16:15 кто верит и принимает ее: матфея 10: 7 втор. 16   • • проповедь евангелия божьего царства которые он установил как вечный закон как план спа 26: 2 • десять заповедей или «слово свидетельства» которое нужно соблюдать): левит 29:30 • суббота (знамение даниил 9:27 • объявление славы христа: откровение которые иегова и иисус христос заповедали нам собл что сказал иегова и иисус христос? вещи что иисус христос пришел во плоти. он обманщик и а которые не исповедуют но быть стойким во христе» (1 иоанна 2:12) «иб писание провозглашает присутствие антихриста в мир 耶和华和耶稣基督吩咐什么? 耶和华和耶稣基督命令我们永远遵守以下几点: •提及耶稣和他的死:马太福音 圣经宣告世界上敌基督的存在: “ [不要爱世界,也不要被敌基督的人劝告,要在基督里坚定不移。”(约翰 процветание и человеческое спасение. счастье глобальный экономический рост процветание и это поколение нашего нынешнего века. мир в мире и эта надежда несомненно: это надежда для нынешнег что есть надежда на будущее этой жизни и было только два из них среди всего творения. иег бог отец и слово. слово еще не стало плотью в иису иегова и это произойдет в конце: в начале был только бог что произошло в начале это то короче говоря или это произошло по совпадению? люди развились от по которой бог сотворил человека есть ли причина 天使们并没有成功地完成分配给他们的伟大工作。 创世记1章描述的土地被毁和荒凉是邪恶的天使因他们的骄傲 如果您不完全了解开始时发生的事情,您将永远无法理解这个世界 ·有多少人知道? ·您认识或告诉您多少座 简而言之,这是一开始发生的事情,最终会发生的事情: 起初只有上帝,耶和华是父神和圣言。耶稣基督尚未使 lucas 11 • observe e observe a palavra de deus cui 2. perdão e libertação 3. várias orações: mateus 6 provérbios 22: 4 • siga a oração do senhor: 1. bus não apenas o que comer ou vestir: mateus 6:33 lucas 9:60 • buscando o reino de deus marcos 16:15 dt. 16 • pregar o evangelho do reino de deus: uma que ele instituiu como lei perpétua como plano de 26: 2 • os dez mandamentos ou a "palavra do testem • o sábado (um sinal a ser guardado): levítico 29: daniel 9:27 • o anúncio da glória de cristo: apoca o que jeová e jesus cristo sempre recomendaram? as que não confessam que jesus cristo veio em carne. mas para ser firme em cristo" (1 joão 2:12) “p nem seduzir pelo anticristo as escrituras declaram a presença do anticristo no λουκ 11 • να προσέχετε προσεκτικά τον λόγο του θεο όχι μόνο τι να φάει ή να φορέσει: ματθαίος 6:33. π λουκάς 9:60 • ψάχνοντας τη βασιλεία του θεού μάρκος 16:15 δευτ. 16 • κηρύξτε το ευαγγέλιο της βασιλείας του τις οποίες καθιέρωσε ως διαρκή νόμο ως σχέδιο σωτη 26: 2 • οι δέκα εντολές ή το "λόγο της μαρτυρίας": δανιήλ 9:27 • η αναγγελία της δόξας του χριστού: α τι έχουν πάντα συνιστά ο ιεχωβά και ο ιησούς χριστ οι οποίοι δεν ομολογούν ότι ο ιησούς χριστός έρχετ αλλά να είσαι σταθερός στο χριστό" (1 john 2:12) ούτε να παρασυρθείς από τον αντίχριστο οι γραφές δηλώνουν την παρουσία του αντίχριστου στ uluka 11 • bheka futhi ugcine izwi likankulunkulu 2. ukuxolelwa nokukhululwa 3. imikhuleko ehlukahlu taga 22: 4 • landela umthandazo wenkosi: 1. ukufun hhayi nje kuphela okufanele udle noma ukugqoke: um luka 9:60 • ukufuna umbuso kankulunkulu marku 16: 15 dut. 16 • ukushumayela ivangeli lombuso kankulunku ayimisa njengomthetho ongapheli njengecebo losindi 26: 2 • imiyalo eyishumi noma "izwi lobufakazi": u • isabatha (uphawu okufanele lugcinwe): ulevitikus daniyeli 9:27 • ukumenyezelwa kwenkazimulo kakrist yini esale banconywa ngujehova nojesu kristu? izi bangobani abaphik'ukristu? who confess not that jesus christ is come in the f luke 11 • observe and observe god's word carefully 2. forgiveness and deliverance 3. various prayers: proverbs 22: 4 • follow the lord's prayer: 1. seek not just what to eat or wear: matthew 6:33 luke 9:60 • seeking god's kingdom which he instituted as a perpetual law as the plan 26: 2 • the ten commandments or the "word of the t • the sabbath (a sign to be kept): leviticus 29:30 daniel 9:27 • the announcement of christ's glory: what are the things jehovah and jesus christ have but to be steadfast in christ" (1 john 2:12) “ nor to beguiled by the antichrist the scriptures declare the presence of antichrist luc 11 • observez et observez attentivement la par 2. pardon et délivrance 3. diverses prières: matth proverbes 22: 4 • suivez la prière du seigneur: 1. pas seulement quoi manger ou porter: matthieu 6:33 luc 9:60 • chercher le royaume de dieu marc 16:15 deut. 16 • prêcher l'évangile du royaume de dieu: qu'il a instituées comme loi perpétuelle comme pla 26: 2 • les dix commandements ou la "parole du tém • le sabbat (un signe à garder): lévitique 29:30 daniel 9:27 • l'annonce de la gloire du christ: ap mais à être ferme en christ" (1 jean 2:12) "car be ni à être trompé par l'antéchrist les écritures déclarent la présence de l'antéchris qu'est-ce que jéhovah et jésus-christ ont toujours ലൂക്കോസ് 11 word ദൈവവചനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക് 2. ക്ഷമയും വിടുതലും 3. വിവിധ പ്രാർത്ഥനകൾ: മത്തായി സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22: 4 lord കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പി ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക: മത്തായി 6:33 ലൂക്കോസ് 9:60 eating എന്തു കഴിക്കണമെന്നും ധരിക്കണമ മർക്കോസ് 16:15 ആവ. 16 ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക: വിശ അത് ശാശ്വത നിയമമായി സ്ഥാപിച്ചു: ലേവ്യപുസ്തകം 23 26: 2 ten പത്തു കൽപ്പനകൾ അല്ലെങ്കിൽ "സാക്ഷ്യത്തിന് • ശബ്ബത്ത് (സൂക്ഷിക്കേണ്ട അടയാളം): ലേവ്യപുസ്തകം 29 ദാനിയേൽ 9:27 christ ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ യഹോവയും യേശുക്രിസ്തുവും എപ്പോഴും എന്താണ് ശുപാർശ ചെ ലോകത്തിൽ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരുവെഴുത്ത 성경은 세상에 적 그리스도의 존재를 선언합니다 : "[세상을 사랑하지 말고 적 그 2. vergebung und befreiung 3. verschiedene gebete: sprüche 22: 4 • befolgen sie das vaterunser: 1. su nicht nur was ich essen oder anziehen soll: matthä lukas 9:60 • ich suche gottes reich markus 16:15 die daran glauben und es empfangen: matthäus 10: 7 deut. 16 • das evangelium vom reich gottes predige die er als ewiges gesetz als erlösungsplan einführ 26: 2 • die zehn gebote oder das "wort des zeugnis das eingehalten werden muss): 3. mose 29:30 • der sabbat (ein zeichen daniel 9:27 • die verkündigung der herrlichkeit ch für immer in der schrift zu beachten: • der hinwei die jehova und jesus christus uns geboten haben was haben jehova und jesus christus immer empfohle dass jesus christus im fleisch gekommen ist. er is die nicht bekennen sondern in christus standhaft zu sein" (1. johanne die welt nicht zu lieben oder vom antichristen ver die schrift erklärt die gegenwart des antichristen luka 11 • onani mawu a mulungu mosamalitsa • sonye 2. kukhululuka ndi kupulumutsidwa 3. mapemphero os milimo 22: 4 • tsatirani pemphero la ambuye: 1. ku osati zomwe muyenera kudya kapena kuvala: mateyo 6 luka 9:60 • kufunafuna ufumu wa mulungu marko 16:15 deut. 16 • kulalikira uthenga wa ufumu wa mulungu: omwe adakhazikitsa ngati lamulo losatha monga dong 26: 2 • malamulo khumi kapena "mawu a umboni": eki • sabata (chizindikiro chosungidwa): levitiko 29:3 danieli 9:27 • kulengezedwa kwa ulemerero wa krist kodi yehova ndi yesu khristu akulangizani chiyani amene sanabvomereza kuti yesu khristu adabwera m't koma khalani okhazikika mwa kristu" (1 yohane 2:12 kapena kunyengedwa ndi okana kristu malemba amalengeza za kukhalapo kwa wotsutsakhrist y no confiesan que jesucristo ha venido en carne y sino ser firme en cristo" (1 juan 2:12) “porqu deut. dieciséis que instituyó como una ley perpetua como el plan d 26: 2 • los diez mandamientos o la "palabra del te • el sábado (una señal que se debe guardar): levít daniel 9:27 • el anuncio de la gloria de cristo: a ¿qué han recomendado siempre jehová y jesucristo? ni ser engañado por el anticristo las escrituras declaran la presencia del anticrist koa izany no ahafantarantsika fa izao no ora faran sady maro no antikristy efa tonga sahady ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny* antikristy izao no ora farany lioka 11 ➧ manaraka sy mitandrina tsara ny tenin’a 2. famelan-keloka sy fanafahana 3. vavaka samihafa ohab 22:4 ➧ manaraka ny vavaka nampianarin'ny tomp fa tsy izay hohanina isanandro sy hotafiana: matio lioka 9:60 ➧ mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra deot. 16 ➧ ny fitoriana ny filazantsaran'ny fanjak izay nataony ho lalàna mandrakizay satria planin'n 26:2 ➧ ny didy folo na ny "teny vavolombelona": ek ➧ ny sabata (famantarana tokony hotandremana): lev daniel 9:27 ➧ ny filazana ny fisehoan'ny voninahit dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo j fa mba hiorina tsara ao amin'i kristy] (1 jaona 2: na hofitahin'ny antikristy ny soratra masina dia manambara ny fisian'ny antik ο πατέρας και ο λόγος έχουν μια άγια και δίκαιη φύ και υπήρχαν μόνο δύο από αυτά σε κάθε δημιουργία. υπήρχε μόνο ο θεός και ο λόγος ο θεός πατέρας και ο λόγος. ο λόγος δεν έχει ακόμη στο τέλος θα: στην αρχή υπήρχε μόνο ο θεός αυτό συνέβη στην αρχή εν ολίγοις ευημερία και ανθρώπινη σωτηρία. ευτυχία παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ευημερια είναι η γενιά του παρόντος μας. παγκόσμια ειρήνη τολμώ να σας πω ότι υπάρχει ελπίδα και ελπίδα για ποια είναι η ρίζα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής τώρα μονοκυτταρική αμοιβάδα. πού πηγαίνει η ανθρώπινη ζ έχει εξελιχθεί ο άνθρωπος από ένα μόνο κύτταρο αμο υπάρχει κάποιος λόγος που ο θεός δημιούργησε τον ά ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാനും പാപം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല ( എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കിടയിലും അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉ ദൈവവും വചനവും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിതാവായ ദൈവവും വചനവുമായ യഹോവ. വചനം യേശുക്രിസ്തുവിൽ തുടക്കത്തിൽ ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യ രക്ഷ. സമൃദ്ധി സന്തോഷം ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച അത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തലമുറയാണ്. ലോ അതോ യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടായതാണോ? സിംഗിൾ സെൽഡ് അമിബയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഒരു കാരണമുണ്ടോ സാത്താന്റെ കലാപവും മനുഷ്യരാശിയുടെ സൃഷ്ടിയും 天使たちは地上で彼らに割り当てられた偉大な仕事に成功しませんでした。 創世記1章に記されている土地の 初めには神、父エホバ神とみことばのみがありました。みことばは、イエス・キリストにおいてまだ肉にされて 神が人間を創造した理由、または偶然から進化した理由はありますか?人間は単細胞アミバから進化しましたか kaj neniam pekas (1 johano 3: 9) havas sanktan kaj justan karakteron la patro kaj la vorto kaj ekzistis nur du el la mezoj de ĉiu kreado. la ke estis nur dio kaj la vorto kaj la vorto. la vorto ankoraŭ ne fariĝis karno en la patro dio kaj ĝi okazos al la fino: en la komenco estis dio jen kio okazis en la komenco mallonge gott der vater und das wort haben einen heiligen u und es gab nur zwei von ihnen inmitten der gesamte es gab nur gott und das wort jehova gott der vater und das wort. das wort wurde dies ist am anfang passiert und wird am ende passi kurz gesagt ndipo samachimwa kapena sangachimwe (1 yohane 3: 9 ndipo panali koma awiri a iwo mkati mwa chilengedw kunali mulungu yekha ndi mawu yehova mulungu atate ndi mawu. mawu sanapangidwe t ndipo zidzachitika kumapeto: poyamba panali mulung izi ndizomwe zidachitika pachiyambi mwachidule e nuncapecam nem podempecar (1 joão 3: 9) e a palavratêmcarátersanto e justo o pai e haviaapenas dois deles no meio de toda a criação haviaapenas deus e apalavra e a palavra. a palavraaindanão foi feita carne emj jeová deus haviaapenas deus no princípio prosperidade e salvaçãohumana. felicidade crescimentoeconômico global prosperidade ou evoluiu da amiba e da amibaunicelular? amiba de existe umarazão pela qual deus criou o homem y nunca pecan ni puedenpecar (1 juan 3: 9) y solo había dos de ellos en medio de toda la crea solo habíadios y la palabra jehovádios el padre y la palabra. la palabra aún n prosperidad y salvaciónhumana. felicidad crecimientoeconómico global prosperidad y esaesperanza es segura: esa esperanza es para l o evolucionó de la amiba y la amibaunicelular? ami ¿hay algunarazónpor la cualdioscreó al hombre solo habíadios en el principio temptation evil light salvation darkness angels lucifer devil satan's rebellion jehovah god god created man single cell amiba uhezekeli 28 u-isaya 14 kwakukhona unkulunkulu kuphela ekuqaleni ujehova unkulunkulu uyise nezwi kujesu kristu bangaki abantu abakwazi lokhu? ukuhlubuka kukasathane nendalo kankulunkulu yesint tsy tokony tsara ho fantatra tantaran'ny noely noely miavaka fihavanana tsy ho rava loza fito fitsarana androndrakely fiami fara-fivoriana pentekosta sabata toky 5 fitoerana an-trano rantsan-kazo handova ny fiainana mandrakizay menarana ela fiononam-po mahonom-po fanentrentena fanahy masina tsisy endrika sady foana endrik'andriamanitra ady sy korontana fifankahalana fitoniana filaminana mitony tsy ho rava mifamela heloka mivavaha vinanto rafozana fifankatiavana fihavanana lalam-pamonjena hozongozonina kintana telonohorefy volana masoandro famantarana ezekiela 28 isaia 14 jehovah andriamanitra genesisy 1 nisy ady tany an-danitra nivadika ireo anjely maka an-keriny nikomy simba harena nafenina fanoharana olom-boafidy maro no ho voafitany 3 andro sy 3 alina izay mino sy atao batisa mpianatr'i kristy filazantsaran'ny fanjakan'ny lanitra jesosy mosesy sy brahama nanota adama sy eva saha edena satana hiasa zava-boaary oforonina handova olombelona: mihoby miara-mifaly miavonavona niavonavony ny fony seza fiandrianan' andriamanitra nitsiriritra ranomasina ny tany sy ny lanitra satan izao tontolo izao mpandova filaminan-tsaina mifanandrina fanjakana roa lehibe hiezaka handiso hahakivy; tokony; hahadiso fiainana mandrakizay 666; bibidia; dragona; losifera; menarana ela; vah fanjakana roa lehibe mifanandrina; mazava; maizina ranomaso; migogogogo; malahelo; torotoro fo; fandr hitarainana hery voninahitra fahitana tsy zakan'ny olombelona lavo tahaka ny maty eo anoloan'ny tongony famonjena lainga sampy; tsara ho fantatra ; tsy tokony hankalazaina tantaran'ny noely; tsara ho fantatra ; tsy tokony fitahiana hafaliana fifaliana fanambinana fiadanana fahasambarana fahasoavana fatorana mivaha mivoha varavarana horohoron-tany asan'ny apostoly apostoly paoly gadra afaka ny gadrako hira noely hira krismasy hira fiderana mihira fiderana fahavalo fandresena fanafahana jentilisa fatahorana fanetrentena fahalemem-panahy malemy fanahy toetra tsara mampiavaka fijaliana fampahoriana fanjakana katolika papa ray masina romana tantaran'ny krismasy sampy miño mitaraina maty alarobia maty zoma zanak'andriamanitra kanakana hazakazaka mpandresy tady mahazaka hazo fisaka goelaka tavoangy atody tady mpandray anjara kilalao arbre de noel 25 decembre sakafo noely 25 desambra cadeau de noel fety noely fanamasinana ny tempoly tempolin' andriamanitra; fanahy masina
Ver más