Publicidad

Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx

27 de Jan de 2023
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Networking – budowanie sieci wzajemnych kontaktów.pptx

 1. NETWORKING – BUDOWANIE SIECI WZAJEMNYCH KONTAKTÓW A U T O R : D R E W A J U R C Z Y K - R O M A N O W S K A O P R A C O W A N I E G R A F I C Z N E : P A U L I N A P O P I E L A
 2. UCZESTNICY • Czas zajęć: 4 h • Uczestnicy zajęć: osoby dorosłe, grupy 6-8 osobowe • Wymagania wstępne: brak
 3. POMOCE/ŚRODKI DYDAKTYCZNE Kamera (smartfon) Markery Patyki o długości30 centymetrów Czekoladki o różnychsmakach Karteczki samoprzylepne Karteczkiz przykładamizawodów handicraftowych Projektor Arkusze papieru Wstążki
 4. CEL GŁÓWNY • Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności dotyczące networkingu
 5. CELE OPERACYJNE Wiedza-Uczestnik warsztatów wie: o Czymjest networking? o Dlaczegonetworkingjestważny? o Jakie są elementy skutecznego networkingu? o Czymjest „elewator speech”oraz aktywne słuchanie? o W jakisposóbmożna rozwinąć sieci kontaktów? o Jakichpułapeknetworkingunależy unikać?
 6. CELE OPERACYJNE Kompetencje i umiejętności: Uczestnikwarsztatówpotrafi: W sposóbetycznybudować sieci wzajemnychkontaktów Wymienić cechypożądanejsieci wzajemnychkontaktów Współpracować,wspierać i prosić w ramachsieciwzajemnych kontaktów Stworzyć swój „elewatorspeech” Aktywniesłuchać Rozwiązywać swoje problemy dziękibudowaniu sieci wzajemnychkontaktów.
 7. NA POCZĄTEK! Czym jest networking? Przedstawienie się
 8. WARSZTAT INTEGRACYJNY Dlaczego networking działa? Zadanie na słodko
 9. OMÓWIENIE TREŚCI ZAJĘĆ Definicja networkingu Cechy dobrego networkingu Nieuświadomiona sieć wzajemnych kontaktów Zasady skutecznego networkingu
 10. CECHY DOBREGO NETWORKINGU  Przedstaw rozumienie takich elementów networkingu jak: wzajemność, zaufanie, wsparcie, autentyczność, informacja, zasoby.  Czy nasuwają Ci się jeszcze jakieś elementy sprzyjające networkingowi?
 11. NIEUŚWIADOMIONA SIEĆ KONTAKTÓW  Ćwiczenie z karteczkami samoprzylepny mi  Analiza  Mapa myśli  Omówienie
 12. TWÓJ ELEWATOR SPEECH Zadanie • Cechy dobrego elewator speech • Podsumowanie dyskusji • Odtworzenie filmu • Zadanie z karteczkami • Omówienie zadania
 13. AKTYWNE SŁUCHANIE Czym jest aktywne słuchanie? Trzy opowiastki Ćwiczenie: wejście w rolę przedsiębiorców handicraftowych Podsumowanie
 14. NETWORKING W PRAKTYCE Zasady skutecznego networkingu Ćwiczenie (odgrywanie ról) Budowanie sieci kontaktów Podsumowanie
 15. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Dyskusja: czy warto budować sieć wzajemnych kontaktów?
 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1- PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. Level up. PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ
 17. ŹRÓDŁA: • Darmowa infografika https://pl.freepik.com Autorzy: rawpixsel.com, pch.vector, vectorjuice, stories, lek_suwarin, macrovector, freepik, alvaro_cabrera, Waewkidja
Publicidad