Publicidad

chuong 4.pdf

18 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

chuong 4.pdf

 1. Ch−¬ng 4 1
 2. 1 1. . Lý Lý thuyÕt thuyÕt vÒ vÒ lîi lîi Ých Ých 2 2. . Lùa Lùa chän chän tiªu tiªu dïng dïng tèi tèi − −u u tiÕp tiÕp cËn cËn tõ tõ 2 ®− ®−êng êng ng©n ng©n s¸ch s¸ch vµ vµ ®− ®−êng êng bµng bµng quan quan
 3. Lîi Lîi Ých Ých tiªu tiªu dïng dïng (U) (U) lµ lµ sù sù hµi hµi lßng lßng, , tho tho¶ ¶ m·n m·n do do tiªu tiªu dïng dïng hµng hµng ho¸ ho¸ hoÆc hoÆc dÞch dÞch vô vô mang mang l¹i l¹i. . 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých Tæng lîi Ých (TU) lµ tæng thÓ sù hµi lßng, tho¶ m·n do tiªu dïng c¸c ®¬n vÞ cña mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc c¸c hµng ho¸ 3 dïng c¸c ®¬n vÞ cña mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô mang l¹i. Lîi Ých cËn biªn (MU) lµ møc thay ®æi cña tæng lîi Ých khi tiªu dïng thªm mét ®¬n vÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã. Cã nghÜa lµ møc ®é tho¶ m·n vµ hµi lßng do tiªu dïng thªm mét ®¬n vÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mang l¹i.
 4. 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých Tæng lîi Ých (TU) C«ng thøc tÝnh: a) Đèi víi mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô: ∑ n 4 ∑ = n 1 i i TU TUi = b) Đèi víi nhiÒu lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô: TU = TUX + TUY + TUZ ... = ∑ = n 1 i i TU
 5. 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých Lîi Ých cËn biªn (MU) ∆TU Sù thay ®æi vÒ tæng lîi Ých MU = ------ = ---------------------------------------- ∆Q Sù thay ®æi vÒ l−îng hµng tiªu dïng 5 Tr−êng hîp tiªu dïng hai lo¹i hµng ho¸, tæng lîi Ých ®−îc cho d−íi d¹ng hµm sè: TUX,Y = f(X.Y) th× lîi Ých cËn biªn (MU) lµ ®¹o hµm bËc nhÊt cña hµm tæng lîi Ých (TU). X X TU' dX dTU MU = = Y Y TU' dY dTU MU = = C«ng thøc tÝnh:
 6. 1. 1. Lý Lý thuyÕt thuyÕt vÒ vÒ lîi lîi Ých Ých Néi dung: Lîi Ých cËn biªn cña viÖc tiªu dïng mét hµng ho¸ hoÆc dÞch vô nµo ®ã cã xu h−íng gi¶m ®i khi l−îng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®ã ®−îc tiªu dïng nhiÒu h¬n trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. ý nghÜa cña quy luËt: kh«ng nªn tiªu dïng qu¸ nhiÒu mét mÆt hµng nµo ®ã trong ng¾n h¹n. VÝ dô: mét ng−êi tiªu dïng QA(cèc bia) TUA (®vli) MUA (§vli) 6 §iÒu kiÖn vËn dông: ChØ xÐt ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸; Sè l−îng s¶n phÈm hay hµng ho¸ kh¸c ®−îc gi÷ nguyªn; Thêi gian ng¾n. VÝ dô: mét ng−êi tiªu dïng muèn tho¶ mOn c¬n kh¸t cña m×nh b»ng c¸ch uèng bia trong mét tuÇn. Tæng lîi Ých vµ lîi Ých cËn biªn cña ng−êi nµy ®−îc tæng hîp trong b¶ng sau: 1 2 3 4 5 6 4 7 9 10 10 9 4 3 2 1 0 -1
 7. 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 9 10 TU TU Tæng lîi Ých: Mèi quan hÖ gi÷a: TU vµ MU 7 QX MUX 4 3 2 1 QX MU Lîi Ých cËn biªn: Mèi quan hÖ gi÷a: TU vµ MU -MU > 0 th× TU t¨ng - MU < 0 th× TU gi¶m -MU = 0 th× TU max 1 2 3 4 5
 8. 1. 1. Lý Lý thuyÕt thuyÕt vÒ vÒ lîi lîi Ých Ých MU MU P CS P0 D ≅ ≅ ≅ ≅MU A B 8 MU D ≅ ≅ ≅ ≅MU Q Q H×nh d¸ng cña ®−êng lîi Ých cËn biªn vµ ®−êng cÇu Giải thích: mối quan hệ giữa MU và D Lợi ích cận biên càng cao thì người tiêu dùng sãn sàng trả giá càng lơn. Mà lợi ích cận biên luôn có xu hướng giảm dần khi tăng tiêu dùng. Chính vì vậy, mức giá mà người tiêu dùng sẵn sàng trả cũng có xu hướng giảm dần khi tăng tiêu dùng. Từ đó thấy được mối quan hệ nghịch biến giữa giá và lượng cầu. ⇒Đường cầu là đường dốc xuống.
 9. 1.3. Lîi Ých cËn biªn vµ ®−êng cÇu ThÆng d− tiªu dïng: Tõ viÖc ph©n tÝch quy luËt lîi Ých cËn biªn gi¶m dÇn cã thÓ thÊy râ b¶n chÊt cña kh¸i niÖm thÆng d− tiªu dïng. ThÆng d− tiªu dïng (CS) lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a lîi Ých cËn biªn (MU) nhËn ®−îc tõ viÖc tiªu dïng thªm mét ®¬n vÞ biªn (MU) nhËn ®−îc tõ viÖc tiªu dïng thªm mét ®¬n vÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô vµ gi¸ thùc tÕ mµ ng−êi tiªu dïng ph¶i tr¶ khi mua ®¬n vÞ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®ã, tøc lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ s½n sµng mua vµ gi¸ thÞ tr−êng. Tæng thÆng d− tiªu dïng chÝnh lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c kho¶n chªnh lÖch ®ã vµ ®−îc biÓu thÞ b»ng diÖn tÝch h×nh tam gi¸c BP0A. 9
 10. 1. 1. Lý Lý thuyÕt thuyÕt vÒ vÒ lîi lîi Ých Ých C¬ së ®Ó gi¶i thÝch sù lùa chän hµng ho¸ cña ng−êi tiªu dïng lµ lý thuyÕt vÒ lîi Ých vµ quy luËt cña cÇu. Trªn thùc tÕ : nguyªn t¾c lùa chän hµng ho¸ tiªu dïng tèi −u th−êng ®−îc vËn dông vµ gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n lµ : Mua thø hµng ho¸ cã 10 ®−îc vËn dông vµ gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n lµ : Mua thø hµng ho¸ cã MU lín nhÊt tÝnh trªn mét ®ång gi¸ c¶, nghÜa lµ: MU = (MUi /Pi)max Trong ®ã : - MUi lµ lîi Ých cËn biªn cña hµng ho¸ i - Pi lµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ i.
 11. 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých Nguyªn t¾c chung nhÊt cña sù lùa chän hµng ho¸ tiªu dïng tèi −u (tèi ®a ho¸ lîi Ých) lµ dõng l¹i ë ®¬n vÞ hµng ho¸ cuèi cïng khi mµ tû sè lîi Ých cËn biªn cña hµng ho¸ b»ng tû sè gi¸ cña nã (MU1/MU2 = P /P ) vµ ph¶i ®¶m b¶o MU ≥ O. 11 P1/P2) vµ ph¶i ®¶m b¶o MU ≥ O. §iÒu kiÖn ®Ó tèi ®a ho¸ tæng lîi Ých lµ : Lîi Ých cËn biªn tÝnh trªn mét ®ång gi¸ c¶ cña hµng ho¸ nµy ph¶i b»ng lîi Ých cËn biªn tÝnh trªn mét ®ång gi¸ c¶ cña hµng ho¸ kh¸c vµ b»ng lîi Ých cËn biªn tÝnh trªn mét ®ång gi¸ c¶ cña bÊt kú hµng ho¸ nµo kh¸c. Cã nghÜa lµ: MU P MU P MU P MU Z Z Y Y X X = = = = ...... Trªn mét ®ång thu nhËp
 12. 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých VÝ dô: Mét ng−êi tiªu dïng sö dông hÕt sè tiÒn I = 240 USD ®Ó mua 2 hµng ho¸ X vµ Y víi gi¸: PX = 30 USD vµ PY = 25USD. Tæng lîi Ých thu ®−îc khi tiªu dïng c¸c hµng ho¸ ®−îc tæng hîp ë b¶ng 3.2 sau: 12 Sè l−îng h2 X,Y 1 2 3 4 5 6 7 TU TUX 48 90 126 156 180 198 210 TUY 50 96 138 176 210 240 266
 13. 1. 1. Lý Lý thuyÕt thuyÕt vÒ vÒ lîi lîi Ých Ých ®Ó xem ng−êi tiªu dïng nµy sÏ ph©n bæ sè tiÒn hiÖn cã I = 240 USD cho viÖc chi mua hµng ho¸ X vµ Y nh− thÕ nµo ®Ó tèi ®a ho¸ lîi Ých, vµ tæng lîi Ých tèi ®a lµ bao nhiªu? chóng ta hOy lËp b¶ng tÝnh sau: X TUX MUX MUX/PX Y TUY MUY MUY/PY 13 1 2 3 4 5 6 7 48 90 126 156 180 198 210 48 42 36 30 24 18 12 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 1 2 3 4 5 6 7 50 96 138 176 210 240 266 50 46 42 38 34 30 26 2,00 1,84 1,68 1,52 1,36 1,20 1,04
 14. 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých 1. Lý thuyÕt vÒ lîi Ých Dùa vµo sè liÖu cña b¶ng tÝnh trªn, ®Ó lùa chän hµng ho¸ tiªu dïng tèi −u, ta cã thÓ sö dông nguyªn t¾c: MUX MUY  =  14  =  PX PY Vµ ta nhËn thÊy : MUX MUY  =  = 1,2 PX PY Suy ra : víi tËp hîp tiªu dïng hai hµng ho¸ ( X*,Y*) = (3;6), th× : TUmax = 126 + 240 = 366.
 15. 2. 2. lùa lùa chän chän tiªu tiªu dïng dïng tèi tèi −u −u tiÕp tiÕp cËn cËn tõ tõ ®− ®−êng êng ng©n ng©n s¸ch s¸ch vµ ®− vµ ®−êng êng bµng bµng quan quan Gi¶ thiÕt 1: Së thÝch lµ hoµn chØnh, cã nghÜa lµ ng−êi tiªu dïng cã thÓ so s¸nh vµ xÕp h¹ng tÊt c¶ c¸c giá hµng ho¸. Tuy nhiªn, cÇn l−u ý r»ng së thÝch hoµn toµn kh«ng tÝnh ®Õn chi phÝ. Gi¶ thiÕt 2: Së thÝch cã tÝnh b¾c cÇu, nghÜa lµ nÕu mét ng−êi tiªu dïng 15 Gi¶ thiÕt 2: Së thÝch cã tÝnh b¾c cÇu, nghÜa lµ nÕu mét ng−êi tiªu dïng nµo ®ã thÝch giá hµng ho¸ A h¬n giá hµng ho¸ B vµ thÝch giá hµng ho¸ B h¬n giá hµng ho¸ C th× ng−êi tiªu dïng nµy còng thÝch giá hµng ho¸ A h¬n C. Gi¶ thiÕt 3: Mäi hµng ho¸ ®Òu tèt, ®iÒu nµy cã nghÜa lµ nÕu bá qua chi phÝ th× ng−êi tiªu dïng lu«n lu«n thÝch nhiÒu hµng ho¸ h¬n lµ Ýt.
 16. 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n s¸ch vµ ®−êng bµng quan s¸ch vµ ®−êng bµng quan §−êng bµng quan biÓu thÞ c¸c kÕt hîp hµng ho¸ kh¸c nhau nh−ng cã møc tho¶ mOn nh− nhau ®èi víi ng−êi tiªu dïng. VÝ dô : Gi¶ sö cã c¸c giá hµng ho¸ gåm : quÇn ¸o vµ nh÷ng l−¬ng thùc kh¸c nhau ®−îc tËp hîp trong b¶ng sau: 16 kh¸c nhau ®−îc tËp hîp trong b¶ng sau: Giá HH QuÇn ¸o (®v)- X L−¬ng thùc (®v) Y A 1 7 B 9 3 C 15 2 D 23 1
 17. 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n s¸ch vµ ®−êng bµng quan s¸ch vµ ®−êng bµng quan A B 7 4 3 Y 17 Së thÝch cña ng−êi tiªu dïng cã thÓ ®−îc m« t¶ b»ng mét tËp hîp c¸c ®−êng bµng quan t−¬ng øng víi c¸c møc tho¶ mOn kh¸c nhau (vÝ dô ®−êng U0, U1…). C¸c ®−êng bµng quan cµng xa gèc to¹ ®é th× møc tho¶ mOn cµng cao (møc tho¶ mOn trªn ®−êng U1 sÏ cao h¬n møc tho¶ mOn trªn ®−êng U0). C D U0 X 2 1 1 9 15 23 U1 U2 §−êng bµng quan
 18. 2. 2. lùa lùa chän chän tiªu tiªu dïng dïng tèi tèi −u −u tiÕp tiÕp cËn cËn tõ tõ ®− ®−êng êng ng©n ng©n s¸ch s¸ch vµ ®− vµ ®−êng êng bµng bµng quan quan TÝnh chÊt cña ®−êng bµng quan: TÝnh chÊt 1: C¸c ®−êng bµng quan cao h¬n ®−îc −a thÝch h¬n TÝnh chÊt 2: C¸c ®−êng bµng quan dèc xuèng TÝnh chÊt 3: C¸c ®−êng bµng quan kh«ng c¾t nhau TÝnh chÊt 4: C¸c ®−êng bµng quan lµ ®−êng cong låi vÒ phÝa gèc to¹ ®é. 18 TÝnh chÊt 4: C¸c ®−êng bµng quan lµ ®−êng cong låi vÒ phÝa gèc to¹ ®é. Tû lÖ thay thÕ biªn: Lµ tû lÖ cho biÕt cÇn phải ®¸nh ®æi bao nhiªu ®¬n vÞ hµng ho¸ nµy ®Ó cã thªm mét ®¬n vÞ hµng ho¸ kia mµ kh«ng lµm thay ®æi møc lîi Ých ®¹t ®−îc. ∆Y MRSX,Y = - --------- ∆X Tû lÖ thay thÕ biªn cña hµng ho¸ X cho hµng ho¸ Y (MRS) lµ sè ®¬n vÞ hµng ho¸ Y cÇn ph¶i tõ bá khi t¨ng thªm 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ X, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
 19. Mèi quan hÖ gi÷a MRSXY víi MUX vµ MUY V× mäi ®iÓm n»m trªn ®−êng bµng quan ®Òu t¹o ra mét lîi Ých cËn biªn nh− nhau, nªn tæng lîi Ých gia t¨ng do viÖc t¨ng tiªu dïng hµng ho¸ X [MUX (∆X)] ph¶i b»ng tæng lîi Ých mÊt ®i do gi¶m tiªu dïng hµng ho¸ Y [MUY (∆Y)] . BiÓu diÔn b»ng c«ng thøc ta cã: MUX (∆X) + MUY(∆Y) = 0 - ( ∆Y/∆X) = MUX/MUY V× - ( ∆Y/∆X) lµ tû lÖ thay thÕ biªn cña hµng ho¸ X cho hµng ho¸ Y nªn ta suy ra ®−îc MRSX/Y chÝnh lµ sè d−¬ng cña ®é dèc cña ®−êng bµng quan trªn ®å thÞ. 19 ®−îc MRSX/Y chÝnh lµ sè d−¬ng cña ®é dèc cña ®−êng bµng quan trªn ®å thÞ. Trªn ®å thÞ ®−êng bµng quan ng−êi tiªu dïng chuyÓn tõ: §iÓm B ®Õn ®iÓm C: ng−êi tiªu dïng tõ bá 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ Y ®Ó cã thªm 6 ®¬n vÞ hµng ho¸ X : MRS lµ 6 ®¬n vÞ hµng ho¸ X trªn 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ Y. Nãi c¸ch kh¸c, tû lÖ thay thÕ cËn biªn cña hµng ho¸ Y trªn hµng ho¸ X lµ 1/6. §iÓm C ®Õn ®iÓm D: ng−êi tiªu dïng tõ bá 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ Y ®Ó cã thªm 8 ®¬n vÞ hµng ho¸ X vµ MRS lµ 8 ®¬n vÞ hµng ho¸ X trªn 1 ®¬n vÞ hµng ho¸ Y. Nãi c¸ch kh¸c, tû lÖ thay thÕ cËn biªn cña hµng ho¸ Y trªn hµng ho¸ X lµ 1/8.
 20. 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n s¸ch vµ ®−êng bµng quan s¸ch vµ ®−êng bµng quan Y Y Y2 U U0 U1 Y 20 X X1 X Y2 X2 U0 U1 Bæ sung hoµn h¶o Thay thÕ hoµn h¶o Y1 X1 Y2 Y1 X2
 21. 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n s¸ch vµ ®−êng bµng quan s¸ch vµ ®−êng bµng quan §−êng ng©n s¸ch m« t¶ c¸c kÕt hîp hµng tiªu dïng kh¸c nhau mµ ng−êi tiªu dïng cã thÓ mua ®−îc víi cïng mét møc ng©n s¸ch. Ph−¬ng tr×nh ®−êng ng©n s¸ch, nÕu chØ xÐt hai hµng ho¸ X vµ Y th× ph−¬ng tr×nh cña ®−êng ng©n s¸ch cã d¹ng: I P 21 I PX I = X.PX + Y.PY ⇒ Y =  -  X PY PY Trong ®ã : X, Y lµ hai hµng ho¸ PX vµ PY t−¬ng øng lµ gi¸ c¶ hµng ho¸ X vµ Y I lµ thu nhËp cña ng−êi tiªu dïng (- PX /PY) lµ ®é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch
 22. 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n s¸ch vµ ®−êng bµng quan s¸ch vµ ®−êng bµng quan Y §−êng ng©n s¸ch (BL) I/PY A 22 I/PX §−êng ng©n s¸ch (Budget Line) X B
 23. 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n 2. lùa chän tiªu dïng tèi −u tiÕp cËn tõ ®−êng ng©n s¸ch vµ ®−êng bµng quan s¸ch vµ ®−êng bµng quan I/PY 1 Y Y I/PY A §−êng ng©n s¸ch ban ®Çu T¸c ®éng cña thay ®æi thu nhËp T¸c ®éng cña thay ®æi gi¸ c¶ 23 DÞch chuyÓn ®−êng ng©n s¸ch I/PX2 I/PX0 I/PX1 I/PX1 I/PX2 I/PY0 I/PY2 X B C X ®Çu Khi thu nhËp t¨ng Khi thu nhËp gi¶m
 24. ĐiÓm tiªu dïng tèi −u : Ng−êi tiªu dïng lùa chän ®iÓm n»m trªn ®−êng giíi ng©n s¸ch cña m×nh vµ ®−êng bµng quan cao nhÊt cã thÓ ®−îc. T¹i ®iÓm nµy tû lÖ thay thÕ biªn b»ng gi¸ t−¬ng ®èi cña hai hµng ho¸. ĐiÒu kiÖn tèi −u cña ng−êi tiªu dïng lµ: T¹i ®iÓm tiªu dïng tèi −u, ®é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch b»ng ®é dèc cña ®−êng bµng quan. 24 X¸c ®Þnh tiªu dïng tèi −u dùa vµo ®é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch vµ ®−êng bµng quan. ®é dèc cña ®−êng ng©n s¸ch b»ng ®é dèc cña ®−êng bµng quan. E U0 I/PY Y0 Y X0 I/PX X
Publicidad