Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах м. Жовті Води у 2017-2018 навчальному році.

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
план 2016 2017н.р. (2)
план 2016 2017н.р. (2)
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах м. Жовті Води у 2017-2018 навчальному році. (20)

Anuncio

Más de Aniram11 (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Організація освітньої діяльності в дошкільних навчальних закладах м. Жовті Води у 2017-2018 навчальному році.

 1. 1. Організація освітньоїОрганізація освітньої діяльності в дошкільнихдіяльності в дошкільних навчальних закладахнавчальних закладах м. Жовті Водим. Жовті Води у 2017-2018 навчальному роціу 2017-2018 навчальному році
 2. 2. Основні завдання у 2017/2018Основні завдання у 2017/2018 навчальному році:навчальному році:  Створення належних умов для отриманняСтворення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти;дітьми дошкільної освіти;  Забезпечення дієвості особистісно-Забезпечення дієвості особистісно- орієнтованої освітньої системи;орієнтованої освітньої системи;  Реалізація принципів демократизації,Реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації,гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу;інтегративності педагогічного процесу;  Забезпечення наступності між дошкільноюЗабезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освітита початковою ланками освіти
 3. 3. Важливий акцентВажливий акцент ОрганізаціяОрганізація сучасного освітньогосучасного освітнього середовища ДНЗсередовища ДНЗ, сприятливого для, сприятливого для формування гармонійно розвиненоїформування гармонійно розвиненої особистості та реалізаціїособистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожноїіндивідуальних творчих потреб кожної дитини.дитини.
 4. 4. Нормативно-правоваНормативно-правова база:база: Закон України “Про освіту”;Закон України “Про освіту”;  Закон України “Про дошкільну освіту”;Закон України “Про дошкільну освіту”;  Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015Указ Президента України від 13.10.2015 №580/2015 “Про стратегію національно-патріотичного“Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”;виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”;  Концепція національно-патріотичного вихованняКонцепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України від 16.06.2015дітей та молоді (наказ МОН України від 16.06.2015 №641);№641);  Положення про дошкільний навчальний закладПоложення про дошкільний навчальний заклад (постанова КМУ від 20.03.2003 №305);(постанова КМУ від 20.03.2003 №305);  Санітарний регламент для дошкільних навчальнихСанітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234);закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234);  Гранично допустиме навантаження на дитину уГранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів тадошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (наказ МОН України від 20.04.2015форм власності (наказ МОН України від 20.04.2015 №446).№446).
 5. 5. Інструктивно-методичнеІнструктивно-методичне забезпечення:забезпечення:  Лист МОН України від 13.06.2017р. №1/9-322 «ЩодоЛист МОН України від 13.06.2017р. №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальнихорганізації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»;закладах у 2017/2018 навчальному році»;  Лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організаціїЛист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленнюроботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»дітей із народними традиціями, святами та обрядами»  Лист МОН України від 02.09.2016р. №1/9-456 «ЩодоЛист МОН України від 02.09.2016р. №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільнихорганізації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»;навчальних закладах»;  Лист МОН України від 02.09.2016р. №1/9-454 «ЩодоЛист МОН України від 02.09.2016р. №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей в дошкільнихорганізації роботи з музичного виховання дітей в дошкільних навчальних закладах»;навчальних закладах»;  Лист МОН України від 17.08.2017р. №1/11-8268 «Про перелікЛист МОН України від 17.08.2017р. №1/11-8268 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інавчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальнихнауки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».закладах у 2017/2018 навчальному році».
 6. 6. «Нормативний путівник:«Нормативний путівник: актуальні питання»актуальні питання» Додаток 2 до Листа МОН України від 13.06.2017р. №1/9-322 «ЩодоДодаток 2 до Листа МОН України від 13.06.2017р. №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах уорганізації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»2017/2018 навчальному році» • Додаткові освітні послуги;Додаткові освітні послуги; • Відкриття інклюзивних груп;Відкриття інклюзивних груп; • Педагогічне навантаженняПедагогічне навантаження асистента вихователя;асистента вихователя; • Окремі питання атестаціїОкремі питання атестації педпрацівників.педпрацівників.
 7. 7. Базовий компонентБазовий компонент дошкільноїдошкільної освіти єосвіти є Державним стандартомДержавним стандартом Зміст дошкільної освіти реалізують за:Зміст дошкільної освіти реалізують за: комплексними програмамикомплексними програмами  парціальними програмамипарціальними програмами  іншими видами навчальних видань, які:іншими видами навчальних видань, які: –– рекомендовані МОНрекомендовані МОН –– схвалені комісією з дошкільноїсхвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-педагогіки та психології Науково- методичної ради з питань освіти МОН.методичної ради з питань освіти МОН. Програми та іншу навчально-методичну літературу,Програми та іншу навчально-методичну літературу, рекомендовану для використання в освітньому процесі, МОНрекомендовану для використання в освітньому процесі, МОН щороку подає в Переліку навчальної літератури нащороку подає в Переліку навчальної літератури на офіційному сайті МОН України.офіційному сайті МОН України.
 8. 8.  Програма «Українське дошкілля» чинна вПрограма «Українське дошкілля» чинна в редакції 2017 року;редакції 2017 року;  Право вибору навчальних програмПраво вибору навчальних програм залишається за колективом кожногозалишається за колективом кожного закладу;закладу;  Вибір програм, форми календарногоВибір програм, форми календарного планування ухвалюються педагогічноюпланування ухвалюються педагогічною радою на навчальний рік.радою на навчальний рік. Зауважте!Зауважте!
 9. 9. Особлива увага дітям з особливимиОсоблива увага дітям з особливими освітніми потребамиосвітніми потребами Реалізовуючи права дітей на дошкільнуРеалізовуючи права дітей на дошкільну освіту, враховують освітні потреби кожноїосвіту, враховують освітні потреби кожної дитини, зокрема й дітей з особливимидитини, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципівосвітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.інклюзивної освіти. Програми дошкільної освіти для дітей зПрограми дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами розміщені наособливими освітніми потребами розміщені на сайті МОН.сайті МОН.
 10. 10. Додаткові освітні послугиДодаткові освітні послуги Додаткові освітні послуги, що відсутні в інваріантнійДодаткові освітні послуги, що відсутні в інваріантній частині БКДО, вводять:частині БКДО, вводять:  відповідно до статутних цілей і завдань закладувідповідно до статутних цілей і завдань закладу  лише за згодою батьківлише за згодою батьків  на основі угоди між батьками й закладом.на основі угоди між батьками й закладом. При цьому враховують норми ГраничноПри цьому враховують норми Гранично допустимого навчального навантаження на дитинудопустимого навчального навантаження на дитину Увага!Увага! Додаткові освітні послугиДодаткові освітні послуги не надаютьне надають замістьзамість або в межах комплексних освітніх програмабо в межах комплексних освітніх програм дошкільної освітидошкільної освіти
 11. 11. Забезпечення наступності міжЗабезпечення наступності між ДНЗ та школоюДНЗ та школою  Вивчення стану наступності ДНЗ таВивчення стану наступності ДНЗ та ЗНЗ;ЗНЗ;  Спільний семінар керівних кадрівСпільний семінар керівних кадрів “Наступність між ланками дошкільної“Наступність між ланками дошкільної та початкової освіти”;та початкової освіти”;  Питання Колегії відділу освітиПитання Колегії відділу освіти
 12. 12. Програма “Впевнений старт” –Програма “Впевнений старт” – нова редакціянова редакція Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684).(лист МОН України від 01.08.2017 №1/11-7684). Авторський колектив:Авторський колектив: Н. В. ГавришН. В. Гавриш Т. О. ПіроженкоТ. О. Піроженко О. С. РогозянськийО. С. Рогозянський О. Ю. ХартманО. Ю. Хартман А. С. ШевчукА. С. Шевчук Заг. наук. ред. проф.Заг. наук. ред. проф. Т. О. ПіроженкоТ. О. Піроженко
 13. 13. В основі програми —​В основі програми —​ діяльнісний підхіддіяльнісний підхід Освітні завдання програми структуровані за видамиОсвітні завдання програми структуровані за видами дитячої діяльності:дитячої діяльності: комунікативнакомунікативна здоров’язберігальна й руховаздоров’язберігальна й рухова пізнавально-дослідницька:пізнавально-дослідницька: –– у світі предметіву світі предметів –– у світі людейу світі людей –– у світі природиу світі природи –– елементарні математичні уявленняелементарні математичні уявлення –– досліди та експериментидосліди та експерименти мовленнєвамовленнєва ігроваігрова господарсько-побутовагосподарсько-побутова художньо-естетичнахудожньо-естетична завдання з особистісного розвитку.завдання з особистісного розвитку.
 14. 14. Зміст програмиЗміст програми  не переобтяжений методичними порадами,не переобтяжений методичними порадами, уточненнями, рекомендаціями, переліками вправ,уточненнями, рекомендаціями, переліками вправ, ігор тощо;ігор тощо;  передбачає свободу вихователів у виборі форм,передбачає свободу вихователів у виборі форм, методів, засобів у реалізації освітніх завдань;методів, засобів у реалізації освітніх завдань;  орієнтований на:орієнтований на: –– закладення фундаменту успішності дитини взакладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи;умовах Нової української школи; –– реалізацію особистісно орієнтованої моделіреалізацію особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу.освітнього процесу.
 15. 15. Пріоритені напрямки роботи вПріоритені напрямки роботи в 2017-2018н.р.2017-2018н.р. Пріоритетні змістові напрями таПріоритетні змістові напрями та завдання освітньої роботизавдання освітньої роботи визначаютьсявизначаються самостійносамостійно кожним ДНЗкожним ДНЗ на основі:на основі:  аналізу роботи за минулий рік;аналізу роботи за минулий рік;  з урахуванням проблем та потреб закладу;з урахуванням проблем та потреб закладу;  з огляду на актуальні життєві питанняз огляду на актуальні життєві питання регіону.регіону.
 16. 16. Підвищення кваліфікації таПідвищення кваліфікації та саморозвиток педагогівсаморозвиток педагогів  Майстер-класи;Майстер-класи;  Колоквіуми;Колоквіуми;  Брейн-ринги;Брейн-ринги;  Воркшопи;Воркшопи;  Тренінги;Тренінги;  Коуч-сесії та інші.Коуч-сесії та інші.
 17. 17. Обласний науково-методичний проектОбласний науково-методичний проект “Освітні стратегії соціалізації“Освітні стратегії соціалізації особистості громадянськогоособистості громадянського суспільства”суспільства” ІІІ етап – практичнийІІІ етап – практичний  оновлення змісту освітньої діяльності ДНЗ, форм і методівоновлення змісту освітньої діяльності ДНЗ, форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами на основівзаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої структури (моделі) соціалізації особистостірозробленої структури (моделі) соціалізації особистості дошкільника;дошкільника;  розробка та апробація системи діяльності ДНЗ або окремихрозробка та апробація системи діяльності ДНЗ або окремих педагогічних працівників ( вихователів, психологів,педагогічних працівників ( вихователів, психологів, дефектологів, музичних працівників, методистів, завідуючих)дефектологів, музичних працівників, методистів, завідуючих) спрямованої на розвиток соціальних компетенцій, цінніснихспрямованої на розвиток соціальних компетенцій, ціннісних орієнтацій особистості;орієнтацій особистості;  масове запровадження новітніх педагогічних стратегій тамасове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації;конкретних технологій соціалізації;  накопичення досвіду управління інноваційними процесами внакопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.освітній діяльності.

×