Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Projekt kursi shperndarje dhe perdorimi i energjise elektrike

Projekt kursi shperndarje dhe perdorimi i energjise elektrike

 • Sé el primero en comentar

Projekt kursi shperndarje dhe perdorimi i energjise elektrike

 1. 1. 1 PROJEKTI ELEKTRIK Furnizimi me energji elektrike i nje reparti industrial dhe nje zone te vogel urbane Qellimi i projektit: Te behet projektimi i furnizimit me energji elektrike te nje reparti industrial kur jane dhene: a) Planimetria e objektit qe do furnizohet. b) Te dhenat e konsumatoreve te ngarkeses. c) Te dhena te ndryshme si kofiçenti i çfrytezimit Kça, koefiçenti i ngarkeses Kng, koefiçenti i kerkeses Kkr etj. d) Skema elektrike ne tension te mesem qe furnizon kunsumatoret. e) Te dhenat per repartin ne te cilin kerkohet te behet ndriçimi elektrik. Kerkesat e projektimit: 1. Te percaktohet fuqia llogaritese me metoden e koefiçentit te kerkeses Kkr dhe fuqise se vendosur Pn. 2. Te percaktohet fuqia llogaritese me metoden e koefiçentit te maksimumeve Kmax dhe fuqise mesatare Pmes. 3. Te llogaritet fuqia e mjeteve kompesuese qe te kemi cos =0.9 per te gjithe repartin. 4. Te llogaritet rrjeti i tensionit te ulet per 20 konsumatore ku 10 prej tyre do te mbrohen me siguresa dhe 10 te tjere do te mbrohen me automate. 5. Te llogaritet rrjeti i furnizimit per 4 pika shperndarese. 6. Sipas skemes te dhene te behet llogaritja e rrymave te lidhjes te shkurter ne tension 20kV dhe ne dy pika ne tension te ulet 0.4kV. 7. Sipas te dhenave te behet llogaritja e ndricimit elektrik metoden e koefiçentit te shfrytezimit 8. Te behet kompozimi i kabines elektrike te objektit. 9. Te llogaritet tokezimi i kabines elektrke. GRUPI i I: Kompresore dhe ventilatore. nKça  0.7; Kkr  0.75; cos = 0.8; P 200 kW; nn = 20; P max 20 kW; GRUPI i II: Makinat ngritse transportuese. nKça 0.3; Kkr  0.3; cos = 0.6; P 500 kW;
 2. 2. 2 nn = 40; P max 40 kW; GRUPI i III: Makinat metalprerse universal. nKça 0.15; Kkr  0.3; cos = 0.6; P  1000 kW; n nP 1  600 kW; n=50; n1 = 6; P max 350kW; GRUPI i IV: Paisjet elektro-termike. nKça 0.55; Kkr  0.8; cos = 0.9; P 1000 kW; nn = 8 ; Pnmax 200 kW; GRUPI i V: Paisje saldimi njefazore dhe dyfazore. Kça 0.35;Kkr  0.4; cos = 0.4; VR% = 25%; SnA  25 kVA; SnB  45 kVA; SnC  50 kVA; SnBC  80 kVA; SnAC 110 kVA; SnAB 120 kVA GRUPI i VI: Ndriçimi elektrik. a = 20 (m); b =35 (m); H = 5.5 (m); ρ T = 0.7; ρ M = 0.4; ρD = 0.1; E = 450 lux; Kkr  1; GRUPI i VII: Llogaritja e fuqise llogaritese per tre pallate banimi, n= 10 (numri i kateve), Kkr=0.35, m=3 (numri i apartamenteve ne kate), PAP=5kW Ashensori; n=2, Pash=4kW Stacioni i pompave; n=2, Ppomp= 3kW Per llogaritjen e rrjetit shperndares te 20 konsumatoreve kemi 4 pika shperndarese: Ps-1: Pn1=27kW; Pn2=20kW; Pn3=35kW; Pn4=30kW; Pn5=37kW; Ps-2: Pn1=5kW; Pn2=3.5kW; Pn3=30kW; Pn4=17kW; Pn5=45kW; Ps-3: Pn1=27kW; Pn2=20kW; Pn3=35kW; Pn4=30kW; Pn5=37kW; Ps-4: Pn1=5kW; Pn2=3.5kW; Pn3=30kW; Pn4=17kW; Pn5=45kW;
 3. 3. 3 1. Percaktimi i fuqise llogaritse me metoden e koefiçentit te kerkeses dhe fuqise se vendosur. GRUPI i I: nKça 0.7; Kkr  0.75; cos = 0.8; P 200 kW; n = 15; l nPl Kkr * P  0.75 * 200 = 150 kW; llP 150 Sll  cos  0.8 =187.5 kVA; 2 2 PQll  Sll  ll = 1502 187.52  112.5 kVAr; GRUPI i II: n nKça 0.3; Kkr  0.3; cos = 0.6 ; P  500 kW; n = 40; P max 40 kW; l nPl Kkr * P  0.3 * 500 = 150 kW; llP 150 Sll  cos  0.6 =250 kVA; 2 2 PQll  Sll  ll = 1502  2502  200 kVAr; GRUPI i III: n PKça 0.15; Kkr  0.3; cos = 0.6 ; P  1000 kW; n1  600 kW; nn = 50; n1 = 6; P max 350 kW; l nPl Kkr * P  0.3 * 1000 = 300 kW; llP 300Sll  cos  0.6 =500 kVA; 2 2 PQll  Sll  ll = 5002  3002 400 kVAr; GRUPI i IV: n nKça 0.55; Kkr  0.8; cos =0.9; P 1000 kW; n =8; P max 200 kW; l nPl Kkr * P  0.8 * 1000 = 800 kW; llP 800 Sll  cos  0.9 =888.88 kVA; 2 2 PQll  Sll  ll = 888.882 8002  655.82 kVAr; GRUPI i V: Kça 0.35; Kkr  0.4; cos = 0.4; VR% = 25%; SnA  25 kVA; SnB  45 kVA; SnC  50 kVA; SnBC  80 kVA; SnAC 110 kVA; SnAB 120 kVA Pna0  SnA  VR  cos= 25 * 0.25 *0.4 = 5 kW; Pnb 0  SnB  VR  cos = 45 * 0.25 *0.4 = 9kW; Pnc0  SnC  VR  cos = 50 * 0.25 *0.4 = 10 kW;
 4. 4. 4 Llogarisim fuqine e reduktuar per cdo faze Per fazen A: n n nP nA PAB p( ab )a PAC p( ac )a PA0 Ku: p( ab )a, p( ac )a jane koeficentet e reduktimit te ngarkesave dyfazore ne nje fazore perkatese gjenden nga Tabela 2-6. n nPaA SnAB cos p( ab )a SnAC cos p( ac )a PA0  = 120· 0.4· 1.17+110· 0.4· (-0.17)+ 5 = 53.68 kW; Per fazen B: n n nP nB PAB p( ab )b PBC p(bc )b PB 0 n nP A SnAB *cos* p(ab)b SnBC *cos* p(bc)b P B0  = 120· 0.4· (-0.17)+80· 0.4· 1.17+9 = 38.28 Kw; Per fazen C: n n nP nC P AC * p(ac)c P BC * p(bc)c P C0 n nP C SnAC *cos * p(ac)c SnBC *cos * p(bc)c PC0  =110· 0.4·1.17+80· 0.4 · (-0.17) +10=56.04 kW; Marrim fuqine ekujvalente: n nP ek  3P B = 3· 56.04= 114.84 kW; P Pll Kkr * nek  0.4 · 114.84 = 45.936 kW; llP 45.936 Sll  cos  0.4 =114.84 kVA; 2 2 PQll  Sll  ll = 13188.22-2110.11 105.25kVAr; Shuma e fuqive te llogaritura te repartit: 5 P i1  lli = Pll1 + Pll2 + Pll3 + Pll4 + Pll5 = 150 + 150 + 300 + 800 + 45.93 =1449.3 kW; 5 i1 Qlli =Qll1+Qll2+Qll3+Qll4+Qll5 =112.5 + 200 + 400 + 655.82 + 105.84= 1474.16 kVAr; 2 2 PSllR  llR  QllR  1449.32 1474.162 =2064.91kVA; Llogarisim per repartin: llR llR l P Q1445.93 1474.16 cosR  SllR  ; tgR  PlR  2064.91 0.847 ; 5 5 ni P 1445.93 P i 1 Kkr  i 1  2814.84 0.51  lli 
 5. 5. 5 Tabela 1 Numri I konsumatorve Emertimi i Kkr cos tg Ngarkesa llogaritese Pll Qll Sll [kW] [kVAr] [kVA] Kompresor dhe ventilator 15 0.75 0.8/0.59 150 112.5 187.5 Makina ngritse transportuese 40 0.3 0.6/0.8 150 200 250 Makina metal preese, univerale 50 0.3 0.6/0.8 300 400 500 Paisje elektroteknike 8 0.8 0.9/0.73 800 655.8 888.8 Paisje saldimi 1-faze dhe 2- faze 6 0.4 0.4/0.92 45.93 105.8 114.8 TOTALI I REPARTIT 119 0.51 0.7 1449.3 1474.16 1941.22 2. Percaktimi i fuqise llogaritse me metoden e koefiçentit te maksmumit dhe fuqise mesatare. GRUPI i I: nKça 0.65; Kkr  0.8; cos = 0.8; P 100 kW; n = 20; Llogarisim numrin efektiv. nmax P P 20 nef 2 n = 2 100 =10; Nga Tabela 2-2 per nef 10 dhe Kça 0.65 gjejme Kmax 1.21; l nPl Kma x  Kça  P 1.21 0.65100 78.65 kW; l lQl Pl tg 78.650.75 60 kVAr; 0 8  ll P . Sll cos  78 . 65 98.3 kVA; GRUPI i II: n nKça 0.2; Kkr  0.28; cos = 0.6 ; P  100 kW; n = 10; P max 10 kW; Llogarisim numrin efektiv.
 6. 6. 6 n max P P 10 nef 2 n = 2 100 =20; Nga Tabela 2-2 per nef 20 dhe Kça 0.2 gjejme Kmax 1.5; l nPl Kma x  Kça  P 1.5 0.2100 30 kW; l lQl Pl tg 301.33 40 kVAr; 30  llP Sll cos  0.6 50 kVA; GRUPI i III: n PKça 0.15; Kkr  0.25; cos = 0.6 ; P  800 kW; n1  400 kW; nn = 40; n1 = 4; P max 100 kW; Llogarisim numrin e konsumatoreve relativ dhe fuqine relative . 1 4n 400n n P n  n  40 0.1 dhe P  P 1  800 0.5=20; Nga Tabela 2.5 per n* = 0.1 dhe P* = 0.5 kemi n nef = 0.34. Llogarisim nef  nef nnef = 40 0.34 = 14 Nga Tabela 2-2 per nef 14 dhe Kça 0.15 gjejme Kmax 1.85; l nPl Kma x  Kça  P 1.85 0.15800 222 kW; l lQl Pl tg 2221.33 259.2 kVAr; 0 6  llP Sll cos .  222 370 kVA; GRUPI i IV : n nKça 0.55; Kkr  0.75; cos =0.9; P 1000 kW; n =20; P max 100 kW; Llogarisim numrin efektiv. n max P P 100 nef 2 n = 2 1000 =20; Nga Tabela 2-2 per nef 20 dhe Kça 0.55 gjejme Kmax 1.17 ; l nPl Kma x  Kça  P 1.17 0.551000 649.3 kW; l lQl Pl tg 649.30.48 311.6 kVAr; 0 9  llP Sll cos .  649.3 722 kVA; GRUPI i V: nPek 185.6 kW; Kça 0.4; nef=n=6; cos = 0.35;
 7. 7. 7 Nga Tabela 2-2 per nef 6 dhe Kça 0.4 gjejme Kmax 1.66 ; l nPl Kma x  Kça  Pek 1.66 0.4185.6 123 kW; l lQl Pl tg 1232.67 329 kVAr; 123llP Sll  cos  0.35 352 kVA. GRUPI i VII: Llogarisim fuqine per nje pallat. n A a pP1 pall nm P P Psh P omp 310 4  7  4 131 kW; Fuqia llogaritese shumare do te jete: l nPl Kkr n P1 p a ll 0.25131.3 3 98.25kW; 0 95  llP Sll cos .  98.25 103.42 kVA. l lQl Pl tg 98.250.33 32.29 kVAr; Percaktimi i fuqise mesatare per repartin: Percaktojme koeficinetin e cfrytezimit te repartit: 5 0 38     ni i 1 P i 0 Kçai  ni (1000.651000.28000.1510000.55185.60.4 ) çaR 5 (100 1008001000185.6) P K . ; 5 5 0 72   n i 0 r  ni i 1 Pi cos i (1000.81000.68000.610000.9185.60.35) cos . (100 1008001000185.6) P Percaktojme fuqine mesatare te repartit: P PmtR Kça R  llR kW;  llRP Sll cos R kVA. Q PllR  llR tg R kVAr;
 8. 8. 8 Tabela 2 Kompresore Emertim dhe ventilatore Makina ngritese dhe transportues Makina metalprerse Paisje elekro- termike Paisje Shuma saldim Totale Sasia 20 10 40 20 6 96 Pnmax [kW] - 10 100 100 61.8 - Pn [kW] 100 100 800 1000 185.4 2185.4 Kça 0.65 0.2 0.15 0.55 0.4 0.38 cos 0.8 0.6 0.6 0.9 0.35 0.72 tg 0.75 1.33 1.33 0.48 2.67 0.96 Pmt [kW] 65 20 120 555 74.16 834.2 Qmt[kVAr] 49 26.6 159.6 266.4 198.2 700 nef 10 20 14 20 6 70 Kmax 1.21 1.5 1.85 1.17 1.66 1.32 Pll [kW] 78.65 30 222 649.3 123 1103 Qll [kVAr] 60 40 259.2 311.6 329 1000 Sll [kVA] 98.3 50 370 722 352 1448 3. Te llogaritet fuqia e mjeteve kompesuse qe te kemi cos 2 = 0.9. Fuqia llogaritese e mjeteve kompesuese do te jete: mQmk P t (tg 1 tg 2 )0.9 Pmt = 834.2 kW; cos 1 =0.72; tg 1 = 0.96; cos 2=0.9; tg 2 = 0.48 Qmk  834.2(0.960.48)0.9 360 kVAr; Nga Tabela 1: Baterite e kondesatorve standart. Zgjedhim 12 kodesatore me fuqi 10kVAr per cdo faze Percaktojme fuqine transformatorit te fuqise. Fuqia totale pas kompesimit llogaritet: 2 P QSllR  llR ( llR Qmk )2  11032 (1000360)2 1275 kVA; Zgjedhim nga tabela e transformatore 2 transformatore me fuqi Sn= 800KVA secili.
 9. 9. 9 4. Llogaritja e rrjetit te tensionit te ulet per 20 konsumatore si dhe te behet mbrojtja e 10 prej tyre me siguresa dhe po ato te 10 te mbrohen me automate. Fig.1 Skema elektike e kuadrit te ushqimit Pika shperndarse PS-1 dhe PS-3 Elektromotori I: Pn =14 kW km = 2.5 cos =0.8 k mb = 1 = 0.9 Kng = 1 3 n n P 1410 P  3 U In cos  In  3 U cos   3 3800.80.9 29.6 A Zgjedhim siguresat: 1 . Ish ≥ Kng In = 1 29.6 = 29.6 A Ins = 63 A 2 . Ish ≥ IL / km = 5 29.6 /2.5 = 59.2 A Ish = 63 A Zgjedhja e seksionit: Percjellesat jane te vendosur ne tub ne ajer ne ambiente Menyra B: Nga tabela II-10 per menyre vendosje B zgjedhim seksionin e percjellesit: 1 . Ilejp ≥ In = 29.6 A do te zgjedhim S = 5 x 6 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 63 A do te zgjedhim S = 5 x 16 mm2
 10. 10. 10 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 29.6 = 29.6 A zgjedhim automatin me In = 32 A Zgjedhja e percjellsit: 1. Ilejp ≥ In = 29.6 A do te zgjedhim S = 5 x 6 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 32 A do te zgjedhim S = 5 x 6 mm2 Elektromotori II: Pn2 = 7 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 3 7 10n n P  P  3 U In cos  In  3 U cos   3 3800.80.9 14.8A Zgjedhim siguresat: 1. Ish ≥ Kng In = 1 14.8 = 14.8 A Ins = 63 A 2. Ish ≥ IL / km = 5 14.8 /2.5 = 29.6 A Ish = 40 A Zgjedhja e seksionit: 1 . Ilejp ≥ In = 14.8 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 40 A do te zgjedhim S = 5 x 10 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 14.8 = 14.8 A zgjedhim automatin me In = 16 A Zgjedhja e percjellsit: 1 . Ilejp ≥ In = 14.8 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 16 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 Elektromotori III Pn3 = 4.5 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 9 5n n P 4.5103 P  3 U In cos  In    . 3 U cos  3 3800.80.9 A
 11. 11. 11 Zgjedhim siguresat; 1 . Ish ≥ Kng In = 1 9.5 = 9.5 A Ins = 25 A 2 . Ish ≥ IL / km = 5 9.5 /2.5 = 19 A Ish = 20 A Zgjedhja e seksionit: 1 . Ilejp ≥ In = 9.5 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish * 1 = 20 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng * In = 1 * 9.5 = 9.5 A zgjedhim automatin me In = 10 A Zgjedhja e percjellsit: 1 . Ilejp ≥ In = 9.5 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 10 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 Elektromotori IV: Pn4 = 2.8 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 5 91n n P 2.8103 P  3 U In cos  In    . 3 U cos  3 3800.80.9 A Zgjedhim siguresat: 1 . Ish ≥ Kng In = 1 5.91 = 5.91 A Ins = 25 A 2 . Ish ≥ IL / km = 5 5.91 /2.5 = 11.83 A Ish = 15 A Zgjedhja e seksionit: 1 . Ilejp ≥ In = 5.91 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 15 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 5.91 = 5.91 A zgjedhim automatin me In = 6 A Zgjedhja e percjellsit: 1 . Ilejp ≥ In = 5.91 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 6 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2
 12. 12. 12 Elektromotori V: Pn5 = 2.1 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 4 43n n P 2.1103 P  3 U In cos  In    . 3 U cos  3 3800.80.9 A Zgjedhim siguresat; 1 . Ish ≥ Kng In = 1 4.43 = 4.43 A Ins = 25 A 2 . Ish ≥ IL / km = 5 4.43 /2.5 = 8.86 A Ish = 10 A Zgjedhja e seksionit: 1 . Ilejp ≥ In = 4.43 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 10 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 4.43 = 4.43A zgjedhim automatin me In = 6 A Zgjedhja e percjellsit: 1 . Ilejp ≥ In = 4.43 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 6 A do te zgjedhim S = 5 x 1.5 mm2 Zgjedhja e shkriresit te PS 1 Llogarisim rrymen qe kalon ne sigurese: 1. Ish ≥ Kng In = In1 + In2 + In3 + In4 + In5 = 29.6 + 14.8 + 9.5 + 5.91 + 4.43 = 64.24 A 2. Ish ≥ 2.5 ' Imax 2.5 2.5 = 5 In1  (In 2 In 3 In 4 In 5 ) = 5 29.6  (14.8  9.5  5.914.43) = 73 A Zgjedhim siguresen me: Ins = 100 A Ish = 80 A Zgjedhja e seksionit: 1. Ilejp ≥ Ill = 64.24 A do te zgjedhim S = 5 x 16 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb * Ivmb = 1 *80 = 80 A do te zgjedhim S = 5 x 25 mm2
 13. 13. 13 Zgjedhja e autmateve per PS - 3 InA = In1 + In2 + In3 + In4 + In5 = 29.6 + 14.8 + 9.5 + 5.91 + 4.43 = 64.24 A InA = 80 A Zgjedhja e percjellesit: 1. Ilejp ≥ In = 64.24 A do te zgjedhim S = 5 x 16 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 80 A do te zgjedhim S = 5 x 25 mm2 Llogaritja PS 2 dhe PS - 4 Elektromotori I: Pn1 = 20 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 3 n n P 2010 P  3 U In cos  In  3 U cos   3 3800.80.9 42.2 A Zgjedhim siguresat: 1 . Ish ≥ Kng In = 1 42.2 = 42.2 A Ins = 100 A 2 . Ish ≥ IL / km = 5 42.2 /2.5 = 84.4 A Ish = 100 A Zgjedhja e seksionit: 1 . Ilejp ≥ In = 42.2 A do te zgjedhim S = 5 x 10 mm2 2 . Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 100 A do te zgjedhim S = 5 x 35 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 42.2 = 42.2A zgjedhim automatin me In = 50 A Zgjedhja e percjellsit: 1. Ilejp ≥ In = 42.2 A do te zgjedhim S = 5 x 10 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 50 A do te zgjedhim S = 5 x 10 mm2 Elektromotori II: Pn2 =10 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 3 n n P 1010 P  3 U In cos  In  3 U cos   3 3800.80.9 21.2 A
 14. 14. 14 Zgjedhim siguresat: 1. Ish ≥ Kng In = 1 21.2 = 21.2 A Ins = 63 A 2. Ish ≥ IL / km = 5 21.2 /2.5 = 42.4 A Ish = 50 A Zgjedhja e seksionit: 1. Ilejp ≥ In = 21.2 A do te zgjedhim S = 5 x 4 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 50 A do te zgjedhim S = 5 x 10 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 21.2 = 21.2 A zgjedhim automatin me In = 25 A Zgjedhja e percjellsit 1. Ilejp ≥ In = 21.2 A do te zgjedhim S = 5 x 4 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 25 A do te zgjedhim S = 5 x 4 mm2 Elektromotori III: Pn3 = 28 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 59 1n n P 28103 P  3 U In cos  In    . 3 U cos  3 3800.80.9 Zgjedhim siguresat: 1. Ish ≥ Kng In = 1 59.1 = 59.1 A Ins = 200 A 2. Ish ≥ IL / km = 5 59.1 /2.5 = 118.3 A Ish = 125 A Zgjedhja e seksionit: 1. Ilejp ≥ In = 59.1 A do te zgjedhim S = 5 x 16 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 125 A do te zgjedhim S = 5 x 50 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 59.1 = 59.1A zgjedhim automatin me In = 63 A Zgjedhja e percjellsit: 1. Ilejp ≥ In = 59.1 A do te zgjedhim S = 5 x 16 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 63 A do te zgjedhim S = 5 x 16 mm2
 15. 15. 15 Elektromotori IV: Pn4 = 40 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 84 5n n P 40103 P  3 U In cos  In    . 3 U cos  3 3800.80.9 A Zgjedhim siguresat: 1. Ish ≥ Kng In = 1 84.5 = 84.5 A Ins = 200 A 2. Ish ≥ IL / km = 5 84.5 /2.5 = 169 A Ish = 200 A Zgjedhja e seksionit: 1. Ilejp ≥ In = 84.5 A do te zgjedhim S = 5 x 25 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 200 A do te zgjedhim S = 5 x 95 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 84.5 = 84.5A zgjedhim automatin me In = 100 A Zgjedhja e percjellsit: 1. Ilejp ≥ In = 84.5 A do te zgjedhim S = 5 x 25 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 100 A do te zgjedhim S = 5 x 35 mm2 Elektromotori V: Pn5 = 7 kW Km = 2.5 cos =0.8 Kmb = 1 = 0.9 Kng = 1 3 7 10n n P  P  3 U In cos  In  3 U cos   3 3800.80.9 14.78 A Zgjedhim siguresat: 1. Ish ≥ Kng In = 1 14.78 = 14.78 A Ins = 63 A 2. Ish ≥ IL / km = 5 14.78 /2.5 = 29.5 A Ish = 40 A Zgjedhja e seksionit: 1. Ilejp ≥ In = 14.78 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = Ish 1 = 40 A do te zgjedhim S = 5 x 10 mm2 Zgjedhja e automateve: InA ≥ Kng In = 1 14.78 = 14.78A zgjedhim automatin me In = 16 A
 16. 16. 16 Zgjedhja e percjellsit: 1. Ilejp ≥ In = 14.78 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 16 A do te zgjedhim S = 5 x 2.5 mm2 Zgjedhja e shkriresit te PS 2 1. In1 + In2 + In3 + In4 + In5 = 42.2 + 21.2 + 59.1 + 84.5 + 14.78 = 221.78 A 2.5 2. Ish ≥ I’max /2.5 = 5 In 4 (In1 In 2 In 3 In 5 ) = 5 84.5 +137.28 /2.5 = 224 A Ins = 300 A Ish = 300A Zgjedhja e percjedhesit: 1. Ilejp ≥ Ill = 221.78 A do te zgjedhim S = 2 x (5 x 50) mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = 1 300 = 300 A do te zgjedhim S = 2 x (5 x 70) mm2 Zgjedhja e autmatit per PS - 4 InA = In1 + In2 + In3 + In4 + In5 = 42.2 + 21.2 + 59.1 + 84.5 + 14.78 = 221.78 A InA = 250 A Zgjedhja e percjedhesit: 1. Ilejp ≥ In = 221.78 A do te zgjedhim S = 2 x (5 x 50) mm2 2. Ilejp ≥ Kmb Ivmb = InA = 250 A do te zgjedhim S = 2 x (5 x 50) mm2 Llogarisim seksionin e zbarrave. 20 i1 Izbara ve  Ini 64.24  221.78 64.24  221.78  572.4 A Nga tabela II-15 zgjedhim zbarre me forme pjate me seksion 25mm2 (25x5). Tabela 3. Konsumatoret e mbrojtur me siguresa: Rryma Pn-1 Pn-2 Pn-3 Pn-4 Pn-5 Pn Pn-1 Pn-2 Pn-3 Pn-4 Pn-5 Pn PS-1 PS-2 - 14 7 4.5 2.8 2.1 30.4 20 10 28 40 7 105 In (A) 29.6 14.8 9.5 5.91 4.43 64.24 42.2 21.2 59.1 84.5 14.78 221.78 Ins (A) 63 63 25 25 25 100 100 63 200 200 63 300 Ish (A) 63 40 20 15 10 80 100 50 125 200 40 300 Ilejp(1*) 29.6 14.8 9.5 5.91 4.43 64.24 42.2 21.2 59.1 84.5 14.78 221.78 S mm2 5 x 6 5x2.5 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x16 5x10 5x4 5x16 5x25 5x2.5 2x(5x50) Ilejp(2*) 63 40 20 15 10 80 100 50 125 200 40 300 S mm2 5x16 5x10 5x2.5 5x2.5 5x1.5 5x25 5x35 5x10 5x50 5x95 5x10 2x(5x70) Shenim: 1*- Rryma e lejuar e percjellesit sipas ngrohjes se lejuar 2*- Rryma e lejuar e percjellesit sipas veprimit te mbrojties
 17. 17. 17 Tabela 4. Konsumatoret te mbrojtur me automat: Rryma Pn-1 Pn-2 Pn-3 Pn-4 Pn-5 Pn PS-3 Pn-1 Pn-2 Pn-3 Pn-4 Pn-5 Pn PS-4 - 14 7 4.5 2.8 2.1 30.4 20 10 28 40 7 105 In (A) 29.6 14.8 9.5 5.9 4.43 64.24 42.2 21.2 59.1 84.5 14.78 221.78 InA (A) 32 16 10 6 6 100 50 25 63 100 16 250 Ilejp(1*) 29.6 14.8 9.5 5.91 4.43 64.24 42.2 21.2 59.1 84.5 14.78 221.78 S mm2 5x6 5x2.5 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x16 5x10 5x4 5x16 5x25 5x2.5 2x(5x50) Ilejp(2*) 32 16 10 6 6 80 50 25 63 100 16 250 S mm2 5x6 5x25 5x1.5 5x1.5 5x1.5 5x25 5x10 5x4 5x16 5x35 5x2.5 2x(5x50) Shenim: 1*- Rryma e lejuar e percjellesit sipas ngrohjes se lejuar 2*- Rryma e lejuar e percjellesit sipas veprimit te mbrojties
 18. 18. 18 6. Sipas skemes te dhene te behet llogaritja e rrymave te lidhjes te shkurter ne tension 20kV dhe ne dy pika ne tension te ulet 0.4kV. Fig.2 Skema elektrike e furnizimit 20/0.4kV
 19. 19. 19 Lidhje te shkurtra trefazore kemi ne pikat K1 ,K2 , K3 ,K4 Llogaritja e rrymave te LSH per piken K1 kemi skemen si me poshte: kA Sb 100000  2.9 3 Ub 3 20 Sb = 100MVA; Ub = 20 kV ; Ib  k nt U % S 9.5100 XT1 XT2 X*bT1 X*bT 2  100  S b  100 5.6 1.69 2 2 X*b X s  X*bT1  1.69 0.84 Fig .3 Skema elektrike per LSH ne piken K1 Rrymat dhe fuqitë e Lsh për të kete rast do te jene: Ib 2.9 Ik1  X*  0.84 3.42kA; Sk1  3 U b Ik1  3 3.4220 117.64MVA; ig1  2 Kg Ik1  2 1.883.42 9kA Llogaritja e rrymave te LSH per piken K2 kemi skemen si me poshte: 2 20 b bU U X*bK  A L x0 l S 2 0.08 3 100 0.06 * 0 2 32 18 20 b b b b S S XT1 XT2 R bK A L r l U 2  1000  L U 2  1000 5  3 100 0.12S  2 XK-Al Z*b 2  RKAL  (X XKAL )2  0.014 0.80 0.91 Fig .4 Skema elektrike per LSH ne piken K2 Rrymat dhe fuqitë e Lsh për kete rast jane: Ib 2.9 Ik 2  Z* 2  0.91 3.18kA; Sk2  3 U b Ik2  3 3.1820 110MVA ; ig 2  2 Kg Ik2  2 1.883.18 8.3kA Llogaritja e rrymave te LSH per piken K3 kemi skemen si me poshte: Do te marrim 2 transformatore me SnT =800 kVA; Uk = 6 %; I0% = 0.8 %; P 0 = 1090 W; P ele = 7000 W secili. Llogarisim parametrate transformatorve
 20. 20. 20 zT1R zT2R 7000 T T P R *n  Sn ele  80010 3 0.0087 2 2 *XT*n  Uk R T  0.062  0.00872 0.059 2 2 0.4n T T U R R *n  Sn 0.0087 0.8 0.00174 2 2 0.4n U Fig .5 Skema elektrike per LSH ne piken K3 XT XT*n  Sn 0.059 0.8 0.0118 2 2 2 TR2 XT Z 3   0.001742  0.01182 0.00595 Rrymat dhe fuqitë e LSh për kete rast jane: 0.4nU Ik3  3 Z 3  3 0.00595 38.84kA; Sk1  3 Ub Ik1  3 0.438.84 26.87MVA; ig1  2 Kg Ik1  2 1.8838.84 102.94kA Llogaritja e rrymave te LSH per piken K4 kemi skemen si me poshte: Nga tabela VI-5 per S = 95 mm2 kemi: rRC Cu  0 L 0.2 0.1 0.02 zT1R zT2R XC Cu  x0 L 0.06 0.1 0.006 Z  (RC Cu RT )2 (XC cu XT )2 zC-Cu Z  (20 8.7) 2 (6 59) 2 71m Fig .6 Skema elektrike per LSH ne piken K4 Rrymat dhe fuqitë e Lsh për kete rast jane: 3 Z3 3 71.5 Ik 3  Ub  0.4 3.23kA ; Sk1  3 Ub Ik1 3 0.4 3.23 2.23MVA ; ig1  2 Kg Ik1 2 1.2 3.23 5.42kA
 21. 21. 21 7. Llogaritja e ndricimit Te dhenat : a = 26 m T = 0.7 E = 500 lux b = 20 m M = 0.5 H = 5 m D = 0.1 1. Zgjedhim E =500 lux 2. Per H = 5 m nga Tabela 2-4. kemi hz = 0.75 hv = H - hz = 5 0.75 = 4.25 m 3. Per hv = 4.25 m nga Tabela 2-4.1 gjejme largesine e ndricuesave nga njeri - tjetri e cila eshte L = 5 m. Fig .7. Planimetria e vendosjes se ndricueseve 4. Nga Tabela 2- 3 gjej tregusin e lokalit i cili eshte i tipit D 5. Nga Tabela SH-6 per Nr=34 gjej u = 0.49 6. Marrim M = 0.75 7. Llogarisim siperfaqen S = a x b = 20 x 26 = 520 m2 nga formula gjejme fluksin e nje ndricuesi. 589561 u n M 0.4912 0.75 E  S 500 520 F lum Atehere zgjedhim llojin e ndricuesit: 3 x (3 x 58) + 2 x 36 = 9 x 5800 +2 x 3350 =58900 lum 58956 E  50058900 499.5 lux Llogarisim fuqine e ndricueseve: P = 12 x (3 x (3 x 58) + 2 x 36) = 7128 W
 22. 22. 22 8 .Kompozimi i kabines elektrike te objektit TR1 TR2 S1 S2 Sn = 800 kVA In = 63 A Ish =50 A Un = 20 kV Uk% = 6% Un = 0.4 kV Sn = 800 kVA Uk% = 6% In = 63 A Ish =50 A L1: Al (3x180) L2: Al (3x180) In = 1200 A In = 1200 A CB1 CB2 In = 100 A In = 300 A Ish = 300 AIn = 250 A In = 100 A Ish = 80 A Fig .8.Skema elektike e kabines te objektit
 23. 23. 23 Fig .9.Planimetria e kabines te objektit Fig .10.Pamja A e kabines
 24. 24. 24 Fig .11.Pamja C e kabines Fig .12.Pamja B dhe D e kabines 9. Te llogaritet tokezimi i kabines elektrke. Të llogaritet tokëzimi i kabines elektrike te repartit me të dhëna si vijon: rryma më e madhe që kalon nëpër tokëzimin e kabinës për lidhje njëfazore me tokën në rrjetin 20 kV është 10A; kabina do të ndërtohet në një tokë prej argjili të përzier me rërë me rezistencë specifike, e matur gjatë periudhës me lagështirë mesatare, mat = 80 m. Thellesia e vendosjes ne toke e tokezueseve eshte 0.7m. Pranë kabinës nuk ka tokëzues natyralë. a). Tokëzimin e realizojmë të përbashkët për të dy tensionet, si rrjedhim rezistenca e tokëzimit duhet të plotësojë kërkesat e normave për të dy tensionet dhe konkretisht:
 25. 25. 25  për tensionin 20 kV Rt   50 50 It 10 5   për tensionin 0.4 kV (neutri i tokëzuar): Rt 4  Pra, kërkesat e normave i plotëson Rt = 4 . 2. Meqenëse në vendin ku ndërtohet kabina nuk ka tokëzues natyralë do të marrim Ra = Rt. 3. Gjejmë, sipas formulës se rezistencën specifike llogaritëse të dheut: llog k2 mat  1.5 80 120  m, ku koeficienti k2 = 1.5 merret nga tabela 3-7( Teknika e Sigurimit) . 4. Për realizimin e tokëzimit do të përdorim tokëzues vertikalë prej hekuri profil 50x50x5mm me gjatësi 2.5m. Rezistenca e një tokëzuesi të tillë, sipas formulës në tabelën 3-1(Teknika e sigurimit), do të jetë: R t l  t l    llog ov 2 l 2 4  2 ln 2 d l  1 ln 4 . ln ln .120 2 2.5 1 4 1 95 2.5 .314 2.5 0.95 0.05 2 4 1 95 2.5 .38 1 5. Numri i afruar i tokëzuesve vertikalë, për një koeficient shfrytëzimi të vpranuar paraprakisht = 0.6, sipas formulës do të jetë: nv  Rov v Rt 38 1  0.6 . 4 15.8 6. Duke pranuar a/lv = 1 bëjmë vendosjen paraprake të 16 tokëzuesve si në figurën 13. Fig 13. Sistemi i tokezimit te kabines elektrike
 26. 26. 26 Tokëzuesit vertikalë i lidhim së bashku me hekur shirit 40x4mm me gjatësi l'h=37.5m. Rezistenca e tokëzuesit horizontal sipas formulës së tabelës 3- 1(Teknika e Sigurimit), duke marrë parasysh edhe koeficientin e shfrytëzimit të tokëzuesve horizontalë v , do të jetë: 2 120 2 1 06ll h2 l   Rh  h 2 og lh ln bt  0.523.1437.5 ln 0.04 4 0.7 11.73  ku koeficienti h = 0.5 merret nga tabela 3-3 për vendosje në radhë të 16 tokëzuesve vertikalë me a/lv =1. 7. Rezistenca e saktësuar e tokëzuesve sipas formulës do të jetë: 4 37 t R R . Rh  t 11.73 4     v Rh R 11.73  4 8. Numri i saktësuar i tokëzuesve vertikalë, duke patur parasysh koeficientin e saktësuar të shfrytëzimit të tyre v=0.54 (marrë nga tabela 3-2), do të jetë: 38 1ov R . nv  v  Rv  0.544.37 16.1 16 9. Ne rastin konkret meqenese nv dhe nv jane te njejat =16 atehere perfundojme ketu llogaritjet. Llogarisim rezistencen e sistemit te tokezimit me shprehjen e meposhteme: 0 5t Rv  Rh 4.3711.73 51.26   . R  Rv  h Rh  v n 4.370.5 11.730.5416 103.5

×