La competència digital a l'educació primària (capítol 2)

A
AnnaAnna
Grau en Educació Primària
                          Curs 2011 - 2012
UTILITZACIÓ DIDÀCTICA DE LES TIC I D’INTERNET
      Prof. Jordi Simón Llovet


    LA COMPETÈNCIA DIGITAL A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
              Capítol 2. Desplegament curricular
                de la competència digital.
                    (resum)
                      Anna Ramos del Castillo
CONTINGUTS
  DECRET 142/2007
  LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORAMCIÓ
  LA COMPETÈNCIA DIGITAL
  PAPER DE LES TIC PER ÀREES
  ALGUNES PROPOSTES METODOLÒGIQUES
    LES CACERES DEL TRESOR
    LES WEBQUESTS
    GEOGRAFIA DIGITAL
    EL TREBALL PER PROJECTES
  ACTIVITATS MONOGRÀFIQUES COMPETENCIALS
  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I LES TIC
DECRET 142/ 2007
Document de referència per aplicar i desenvolupar el currículum educatiu a les
escoles.
S’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació primària, a partir de vuit
competències:
LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ


Aquest nou escenari té importants conseqüències en el disseny
del marc curricular, com es pot veure a la iniciativa 1 del Pla
estratègic:

"Cal adaptar el currículum de tots els ensenyaments, revisar-los
  d'acord amb els nous perfils de coneixement que demana la
   societat de la informació, incorporar-hi les TIC i fer
explícites les aportacions d'aquestes tecnologies, especialment
     amb relació als procediments informacionals."
LA COMPETÈNCIA DIGITAL
                  Vinculada  a  la  competència  del  tractament  de  la
                informació.
                 No és una competència pròpia d’una àrea.
                 És present i pren i dóna significat a pràcticament
                totes les  àrees.
 Els alumnes hauran d’assolir aquesta competència a través del seu treball en
diverses àrees curriculars.
 Els continguts propis de les diferents àrees hauran d’estar molt vinculats a
l’ús de les TIC.

         Agrupament de les prescripcions de la competència digital
    dins d’uns blocs comuns per a cadascun dels cicles de l’etapa primària
                     COMPETÈNCIA DIGITAL


Alfabetització       Eines                 Cerca i selecció   Edició i
                           TAC
 tecnològica     comunicatives                d’informació    publicació
Subcompetències    Subcompetències     Subcompetències  Subcompetències  Subcompetències
PAPER DE LES TIC PER ÀREES

Competència TIC de l’àrea de:


LLENGUA
Les TIC són eines que afavoreixen l’accés a la informació i el seu
tractament, amb la finalitat d’elaborar coneixement.
Exemple: Activitat JClic Ortografia i gramàtica catalana


EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
Aplicació  de  conductes   responsables  en  l’ús  de  les  TIC
(autonomia, autocontrol i seguretat).
Valoració crítica dels missatges dels mitjans de comunicació per tal de
construir una opinió pròpia.
Actitud positiva de la utilització de les TIC, que doni suport als
aprenentatges individual i col·laboratiu.
MATEMÀTIQUES
Les TIC, faciliten:
● la interacció de l’alumnat amb objectes matemàtics
● les relacions i la construcció de figures geomètriques
Les TIC, ajuden a:
● la resolució de problemes
● aprendre dels errors, retroalimentació immediata i efectiva
● treballar amb càlculs
Les TIC, afavoreixen la presentació, la col·laboració i la comunicació
d’experiències
Exemple: Activitat JClic Càlcul mental


CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL
Les  TIC  esdevenen  un  instrument  rellevant  en  l’ensenyament  i
aprenentatge de les ciències, des de l’observació (visualitzadors i
sensors) inicial fins a la realització i valoració final (ordinador).
Ex. Simuladors.
EDUCACIÓ ARTÍSTICA
           Les TIC permeten generar música i combinar sons,
           textos, imatges, fotografies i animacions.
           L’anàlisi i l’avaluació del paper social i
           cultural dels mitjans de comunicació afavoreix la
           comprensió,  la  interpretació  i  la  creació  de
           manifestacions artístiques i culturals.
Possibiliten la cerca d’informació i el coneixements dels codis del
llenguatge audiovisual per elaborar produccions de forma autònoma o amb
altres mitjans i materials.
ALGUNES PROPOSTES METODOLÒGIQUES

LES CACERES DEL TRESOR
Tipus d’activitats didàctiques molt senzilles i motivadores, útils
per cercar informació a Internet sobre un tema determinat, perquè
l'alumne adquireixi les habilitats i els procediments de les TIC.
Avantatges:
• Permeten treballar molta varietat de continguts
• Respecten els diferents ritmes d'aprenentatge
Inconvenients:
• No garanteixen el treball cooperatiu
• No garanteixen la investigació
• No garanteixen  el desenvolupament de les capacitats cognitives


   Per més informació visiteu el bloc d'en Xavier Rossell,
            formador de formadors.
LES WEBQUESTS
Proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment
recursos d’Internet, té en compte el desenvolupament de les
competències  bàsiques  i  prioritza  la  construcció  del
coneixement.


Característiques:
• Organització en grups de treball cooperatiu
• Actitud activa i autònoma de l’alumne
• Paper del mestre: guia i mediador
• Implicació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge
• Desenvolupament de la creativitat, el pensament crític i la
solidaritat de l’alumne
• Fomenten les capacitats cognitives i socials de l’alumne
1.INTRODUCCIÓ: explicita objectius i context
         2.TASCA: indica allò que l’alumnat ha de fer, els
Apartats           continguts o el producte que ha de crear
  WQ      3.PROCÉS: organització i planificació de la tasca
         4.AVALUACIÓ: es concreta en la rúbrica
         5.CONCLUSIÓ: es reflexiona sobre el procés


Les WebQuest més completes, a més a més, tenen els apartats de
CRÈDITS  I  REFERÈNCIES  (fonts  d’informació)  i  GUIA  DIDÀCTICA
(competències,  objectius,   continguts,  temporalització  i  altres
recursos).


A la xarxa podem trobar diferents exemples
i experiències de WebQuests.
GEOGRAFIA DIGITAL
              El treball de la geografia a l’aula amb
              el suport de les TIC hauria d’incloure
              activitats per aprendre a:
              - Cercar    i  seleccionar   informació
              geogràfica
- Interpretar i tractar la informació de diferents mapes
- Resoldre problemes relacionats amb l’espai
- Comunicar els resultats obtinguts en els treballs geogràfics

Els continguts d’aprenentatge d’aquestes activitats respondran
als que s’estableixen en el currículum d’educació primària.

També  serà  important  el  sistema  d’avaluació,  el  qual  pot
incloure el suport de les TIC per treballar tant l’autoavaluació
com la coavaluació.
EL TREBALL PER PROJECTES
 Basat en el coneixement globalitzat i relacional

 Parteix dels interessos i coneixements previs de l’alumne

 Té la funció d’afavorir la creació d’estratègies d’organització
dels coneixements escolars en relació amb:
  Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar, allò
  que es vol investigar.
  Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-
  la, assimilar-la, ...
  Transmetre   la    informació:   comunicar-la,  fer-la
  comprensible, compartir-la, elaborar-la,... Saber compartit.
  Avaluar els aprenentatges: ser conscients del què sabem, del
  què ignorem, com ho hem abordat,...

Veure exemple treball per projectes:
      Escola Vedruna
Aspectes que cal considerar perquè es produeixin canvis
metodològics en les aules
             Crear  situacions  en  què  l’aprenentatge
            sigui significatiu
             Plantejar cada tema com un problema que
            s’ha de resoldre
             Establir  una  relació   ensenyament  -
            aprenentatge formant un tot
 Utilitzar els recursos hipermèdia de la xarxa
 Utilitzar entorns del web 2.0
 Aprendre a tractar la informació de forma compartida amb el grup
 Paper mestre: mediador i guia del procés d’aprenentatge del grup
 Paper alumne: actiu i participatiu en el procés d’aprenentatge
 Autoavaluació i coavaluació de l’alumne
 Estimular l’autonomia i la curiositat de l’alumne
 Respectar la diversitat del grup
ACTIVITATS MONOGRÀFIQUES COMPETENCIALS
Què són? Són activitats transversals significatives per als
alumnes adequades a un tema, com per exemple el "Nadal", tractat
des del Coneixement del medi o Matemàtiques. Per realitzar
aquestes activitats, es fan servir eines digitals diverses.

Qui ho pot fer? Tota l'etapa d'educació primària.

Quines competències TIC treballa? (Els més destacats són...)
Utilitzar les TIC, la càmera fotogràfica digital amb opció de
vídeo.
Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els
continguts de l'àrea de forma personal.

Recursos, materials i suports: (alguns a tall d’exemple)
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i LES TIC

Les TIC proporcionen múltiples funcionalitats a les persones
amb NEE, facilitant:


● La comunicació
● L'accés a la informació
● Desenvolupament cognitiu
● Realització de tot tipus d'aprenentatges
● Oci
● Instruments de treball, possibilitats de realitzar activitats
laborals.


      Possibilitats de les TIC en Educació Especial
1 de 16

Recomendados

La competència digital a l'educació primària (cap.2) por
La competència digital a l'educació primària (cap.2)La competència digital a l'educació primària (cap.2)
La competència digital a l'educació primària (cap.2)Anna
488 vistas12 diapositivas
Competències Bàsiques 2 por
Competències Bàsiques 2Competències Bàsiques 2
Competències Bàsiques 2Nuria Alart
3K vistas47 diapositivas
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels Docents por
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels DocentsEstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Pels DocentsNúria Delgado
323 vistas6 diapositivas
Recursos digitals a l'aula por
Recursos digitals a l'aulaRecursos digitals a l'aula
Recursos digitals a l'aulanuria_alonso
240 vistas10 diapositivas
Materials multimedia 1 por
Materials multimedia 1Materials multimedia 1
Materials multimedia 1immavallse
417 vistas22 diapositivas
Base Kite: Cas Procés d'Aprenentatge por
Base Kite: Cas Procés d'AprenentatgeBase Kite: Cas Procés d'Aprenentatge
Base Kite: Cas Procés d'Aprenentatgeyodenules
328 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria por
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriaVirtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriarogersoria
365 vistas14 diapositivas
El meu propi cas por
El meu propi casEl meu propi cas
El meu propi casLaiaSevilla
213 vistas5 diapositivas
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic... por
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...Cristina Yáñez
862 vistas54 diapositivas
Ictic1 por
Ictic1Ictic1
Ictic1direcciotic
320 vistas21 diapositivas
Manual unitats tic por
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats ticmdbejarano
1.2K vistas104 diapositivas
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents por
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per DocentsEstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per DocentsMiquel Pérez
161 vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(17)

Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria por rogersoria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòriaVirtualització d'una assignatura presencial roger sòria
Virtualització d'una assignatura presencial roger sòria
rogersoria365 vistas
El meu propi cas por LaiaSevilla
El meu propi casEl meu propi cas
El meu propi cas
LaiaSevilla213 vistas
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic... por Cristina Yáñez
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Com s'ensenya el disseny de materials didàctics multimèdia a la formació inic...
Cristina Yáñez862 vistas
Manual unitats tic por mdbejarano
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats tic
mdbejarano1.2K vistas
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents por Miquel Pérez
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per DocentsEstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents
Miquel Pérez161 vistas
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu. por mavd77
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
mavd7782 vistas
PRESENTACIÓ DUET 1 por mceide
PRESENTACIÓ DUET 1PRESENTACIÓ DUET 1
PRESENTACIÓ DUET 1
mceide645 vistas
Competència digital 1 por Nuria Alart
Competència digital 1Competència digital 1
Competència digital 1
Nuria Alart854 vistas
Curriculum disciplinar Curriculum competencial por Ramon Grau
Curriculum disciplinar Curriculum competencialCurriculum disciplinar Curriculum competencial
Curriculum disciplinar Curriculum competencial
Ramon Grau747 vistas
Eines Col·laboratives por aprenents
Eines Col·laborativesEines Col·laboratives
Eines Col·laboratives
aprenents311 vistas
Cas- història complerta sobre el projecte por agranava
Cas- història complerta sobre el projecteCas- història complerta sobre el projecte
Cas- història complerta sobre el projecte
agranava195 vistas
LES TIC A L'AULA por guest7135306
LES TIC A L'AULALES TIC A L'AULA
LES TIC A L'AULA
guest71353066.8K vistas

Similar a La competència digital a l'educació primària (capítol 2)

Nou paradigme educatiu por
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiutura
1.1K vistas21 diapositivas
Les TIC com elements integradors de noves metodologies por
Les TIC com elements integradors de noves metodologiesLes TIC com elements integradors de noves metodologies
Les TIC com elements integradors de noves metodologiesjosep maria Inglavaga
377 vistas15 diapositivas
Presentacióarticle1 por
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Neus Blacksmith
195 vistas24 diapositivas
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents por
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per DocentsEstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per DocentsMiquel Pérez
162 vistas5 diapositivas
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem? por
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Carmina Pinya i Salomó
380 vistas28 diapositivas
Presentacióarticle1 por
Presentacióarticle1Presentacióarticle1
Presentacióarticle1Neus Blacksmith
233 vistas24 diapositivas

Similar a La competència digital a l'educació primària (capítol 2)(20)

Nou paradigme educatiu por tura
Nou paradigme educatiuNou paradigme educatiu
Nou paradigme educatiu
tura1.1K vistas
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents por Miquel Pérez
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per DocentsEstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents
EstàNdards De CompetèNcies En Tic Per Docents
Miquel Pérez162 vistas
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem? por Carmina Pinya i Salomó
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Reflexions sobre l'ús didàctic de les TIC als centres. Com ens organitzem?
Treball de TIC 1er de MEP por alicia_
Treball de TIC 1er de MEPTreball de TIC 1er de MEP
Treball de TIC 1er de MEP
alicia_114 vistas
Manual unitats tic por miquelitus
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats tic
miquelitus417 vistas
Competència digital OK por Olga Navarro
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OK
Olga Navarro386 vistas
Competència digital OK por Olga Navarro
Competència digital OKCompetència digital OK
Competència digital OK
Olga Navarro379 vistas
Presentaciop Mi S por marinaalum
Presentaciop Mi SPresentaciop Mi S
Presentaciop Mi S
marinaalum341 vistas
EstàNdards Unesco De CompetèNcia por guestcb0cc2
EstàNdards Unesco De CompetèNciaEstàNdards Unesco De CompetèNcia
EstàNdards Unesco De CompetèNcia
guestcb0cc2141 vistas
Aprender y enseñar con las TIC - César Coll por Antoni de la Torre
Aprender y enseñar con las TIC - César CollAprender y enseñar con las TIC - César Coll
Aprender y enseñar con las TIC - César Coll
Antoni de la Torre734 vistas
L’avaluació de la competència digital docent por ARGET URV
L’avaluació de la competència digital docentL’avaluació de la competència digital docent
L’avaluació de la competència digital docent
ARGET URV1.2K vistas
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques por morgana2
El disseny curricular a partir de les competències bàsiquesEl disseny curricular a partir de les competències bàsiques
El disseny curricular a partir de les competències bàsiques
morgana2964 vistas
Cas 2. presentació por fhibanez
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
fhibanez85 vistas
Cas 2. presentació por fhibanez
Cas 2. presentacióCas 2. presentació
Cas 2. presentació
fhibanez138 vistas
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu. por mavd77
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
Projecte noves tecnologies el palmeral. definitiu.
mavd7785 vistas

La competència digital a l'educació primària (capítol 2)

 • 1. Grau en Educació Primària Curs 2011 - 2012 UTILITZACIÓ DIDÀCTICA DE LES TIC I D’INTERNET Prof. Jordi Simón Llovet LA COMPETÈNCIA DIGITAL A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA Capítol 2. Desplegament curricular de la competència digital. (resum) Anna Ramos del Castillo
 • 2. CONTINGUTS DECRET 142/2007 LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORAMCIÓ LA COMPETÈNCIA DIGITAL PAPER DE LES TIC PER ÀREES ALGUNES PROPOSTES METODOLÒGIQUES LES CACERES DEL TRESOR LES WEBQUESTS GEOGRAFIA DIGITAL EL TREBALL PER PROJECTES ACTIVITATS MONOGRÀFIQUES COMPETENCIALS ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I LES TIC
 • 3. DECRET 142/ 2007 Document de referència per aplicar i desenvolupar el currículum educatiu a les escoles. S’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació primària, a partir de vuit competències:
 • 4. LES TIC I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Aquest nou escenari té importants conseqüències en el disseny del marc curricular, com es pot veure a la iniciativa 1 del Pla estratègic: "Cal adaptar el currículum de tots els ensenyaments, revisar-los d'acord amb els nous perfils de coneixement que demana la societat de la informació, incorporar-hi les TIC i fer explícites les aportacions d'aquestes tecnologies, especialment amb relació als procediments informacionals."
 • 5. LA COMPETÈNCIA DIGITAL  Vinculada a la competència del tractament de la informació.  No és una competència pròpia d’una àrea.  És present i pren i dóna significat a pràcticament totes les àrees.  Els alumnes hauran d’assolir aquesta competència a través del seu treball en diverses àrees curriculars.  Els continguts propis de les diferents àrees hauran d’estar molt vinculats a l’ús de les TIC. Agrupament de les prescripcions de la competència digital dins d’uns blocs comuns per a cadascun dels cicles de l’etapa primària COMPETÈNCIA DIGITAL Alfabetització Eines Cerca i selecció Edició i TAC tecnològica comunicatives d’informació publicació Subcompetències Subcompetències Subcompetències Subcompetències Subcompetències
 • 6. PAPER DE LES TIC PER ÀREES Competència TIC de l’àrea de: LLENGUA Les TIC són eines que afavoreixen l’accés a la informació i el seu tractament, amb la finalitat d’elaborar coneixement. Exemple: Activitat JClic Ortografia i gramàtica catalana EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA Aplicació de conductes responsables en l’ús de les TIC (autonomia, autocontrol i seguretat). Valoració crítica dels missatges dels mitjans de comunicació per tal de construir una opinió pròpia. Actitud positiva de la utilització de les TIC, que doni suport als aprenentatges individual i col·laboratiu.
 • 7. MATEMÀTIQUES Les TIC, faciliten: ● la interacció de l’alumnat amb objectes matemàtics ● les relacions i la construcció de figures geomètriques Les TIC, ajuden a: ● la resolució de problemes ● aprendre dels errors, retroalimentació immediata i efectiva ● treballar amb càlculs Les TIC, afavoreixen la presentació, la col·laboració i la comunicació d’experiències Exemple: Activitat JClic Càlcul mental CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL Les TIC esdevenen un instrument rellevant en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències, des de l’observació (visualitzadors i sensors) inicial fins a la realització i valoració final (ordinador). Ex. Simuladors.
 • 8. EDUCACIÓ ARTÍSTICA Les TIC permeten generar música i combinar sons, textos, imatges, fotografies i animacions. L’anàlisi i l’avaluació del paper social i cultural dels mitjans de comunicació afavoreix la comprensió, la interpretació i la creació de manifestacions artístiques i culturals. Possibiliten la cerca d’informació i el coneixements dels codis del llenguatge audiovisual per elaborar produccions de forma autònoma o amb altres mitjans i materials.
 • 9. ALGUNES PROPOSTES METODOLÒGIQUES LES CACERES DEL TRESOR Tipus d’activitats didàctiques molt senzilles i motivadores, útils per cercar informació a Internet sobre un tema determinat, perquè l'alumne adquireixi les habilitats i els procediments de les TIC. Avantatges: • Permeten treballar molta varietat de continguts • Respecten els diferents ritmes d'aprenentatge Inconvenients: • No garanteixen el treball cooperatiu • No garanteixen la investigació • No garanteixen el desenvolupament de les capacitats cognitives Per més informació visiteu el bloc d'en Xavier Rossell, formador de formadors.
 • 10. LES WEBQUESTS Proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet, té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques i prioritza la construcció del coneixement. Característiques: • Organització en grups de treball cooperatiu • Actitud activa i autònoma de l’alumne • Paper del mestre: guia i mediador • Implicació de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge • Desenvolupament de la creativitat, el pensament crític i la solidaritat de l’alumne • Fomenten les capacitats cognitives i socials de l’alumne
 • 11. 1.INTRODUCCIÓ: explicita objectius i context 2.TASCA: indica allò que l’alumnat ha de fer, els Apartats continguts o el producte que ha de crear WQ 3.PROCÉS: organització i planificació de la tasca 4.AVALUACIÓ: es concreta en la rúbrica 5.CONCLUSIÓ: es reflexiona sobre el procés Les WebQuest més completes, a més a més, tenen els apartats de CRÈDITS I REFERÈNCIES (fonts d’informació) i GUIA DIDÀCTICA (competències, objectius, continguts, temporalització i altres recursos). A la xarxa podem trobar diferents exemples i experiències de WebQuests.
 • 12. GEOGRAFIA DIGITAL El treball de la geografia a l’aula amb el suport de les TIC hauria d’incloure activitats per aprendre a: - Cercar i seleccionar informació geogràfica - Interpretar i tractar la informació de diferents mapes - Resoldre problemes relacionats amb l’espai - Comunicar els resultats obtinguts en els treballs geogràfics Els continguts d’aprenentatge d’aquestes activitats respondran als que s’estableixen en el currículum d’educació primària. També serà important el sistema d’avaluació, el qual pot incloure el suport de les TIC per treballar tant l’autoavaluació com la coavaluació.
 • 13. EL TREBALL PER PROJECTES  Basat en el coneixement globalitzat i relacional  Parteix dels interessos i coneixements previs de l’alumne  Té la funció d’afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars en relació amb: Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar, allò que es vol investigar. Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar- la, assimilar-la, ... Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la,... Saber compartit. Avaluar els aprenentatges: ser conscients del què sabem, del què ignorem, com ho hem abordat,... Veure exemple treball per projectes: Escola Vedruna
 • 14. Aspectes que cal considerar perquè es produeixin canvis metodològics en les aules  Crear situacions en què l’aprenentatge sigui significatiu  Plantejar cada tema com un problema que s’ha de resoldre  Establir una relació ensenyament - aprenentatge formant un tot  Utilitzar els recursos hipermèdia de la xarxa  Utilitzar entorns del web 2.0  Aprendre a tractar la informació de forma compartida amb el grup  Paper mestre: mediador i guia del procés d’aprenentatge del grup  Paper alumne: actiu i participatiu en el procés d’aprenentatge  Autoavaluació i coavaluació de l’alumne  Estimular l’autonomia i la curiositat de l’alumne  Respectar la diversitat del grup
 • 15. ACTIVITATS MONOGRÀFIQUES COMPETENCIALS Què són? Són activitats transversals significatives per als alumnes adequades a un tema, com per exemple el "Nadal", tractat des del Coneixement del medi o Matemàtiques. Per realitzar aquestes activitats, es fan servir eines digitals diverses. Qui ho pot fer? Tota l'etapa d'educació primària. Quines competències TIC treballa? (Els més destacats són...) Utilitzar les TIC, la càmera fotogràfica digital amb opció de vídeo. Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l'àrea de forma personal. Recursos, materials i suports: (alguns a tall d’exemple)
 • 16. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT i LES TIC Les TIC proporcionen múltiples funcionalitats a les persones amb NEE, facilitant: ● La comunicació ● L'accés a la informació ● Desenvolupament cognitiu ● Realització de tot tipus d'aprenentatges ● Oci ● Instruments de treball, possibilitats de realitzar activitats laborals. Possibilitats de les TIC en Educació Especial