Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

La competència digital del professorat (model TPACK)

 1. 1. INTRODUCCIÓ 2. EVOLUCIÓ DE LES COMPETÈNCIES DEL PROFESSORAT AMB L’AVANÇ DE L’ERA TECNOLÒGICA 3. COMPETÈNCIES DIGITALS DEL DOCENT 4. MODEL TPACK 5. CONEIXEMENT TECNOLÒGIC PEDAGÒGIC (TPK) 6. DECISIONS DEL/LA DOCENT PER A PLANIFICAR UNA ACTIVITAT 7. ESCENARI D’APRENENTATGE 8. PER A SABER MÉS… 9. CONCLUSIÓ 10. REFERÈNCIES
 2. Docents adaptar-se a les noves competències digitals. Model TPACK coneixements que necessita el docent per a dominar les TIC.
 3. 2. Evolució de les competències del professorat amb l’avanç de l’era tecnològica. • L’era de la societat de la informació ha arribat a les aules. • Els docents han d’estar formats constantment. • Mestres mediadors de l'aprenentatge.
 4. Dominar els continguts. Establir metes. Regular aprenentatges i afavorir progressos. Avaluar. Aprenentatge significatiu. Potenciar capacitats dels alumnes. Ensenyar què, com, quan i per què. Compartir experiències d’aprenentatge. Atendre diferències individuals.Actituds positives. Barroso, O. J. y Cabero, A. J. (Coords.). (2013). Nuevos escenarios digitales. Madrid:Pirámide
 5. 3. Competències digitals dels docents. http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm#uno
 6. Actitud positiva Utilitzar les TIC a nivell personal Integrar les TIC al currículum Proposar activitats TIC Utilitzar les TIC a l’aula Avaluar l’ús Col·laborar en entorns digitals Saber seleccionar la informació Ser exemple
 7. 4. Model TPACK. És un model que identifica els tipus de coneixements que un docent necessita dominar per integrar les TIC d'una forma eficaç en l'ensenyament que imparteix. Punya M. i Mattew J. Koehler(2006 i 2009 ) http://canaltic.com/blog/?p=1677
 8. http://canaltic.com/blog/?p=1677
 9. Coneixement tecnològic (TK). Com aplicar el coneixement tecnològic al treball i la vida quotidiana. Coneixement pedagògic (PK). Coneixement dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Coneixement de contiguts (CK). El docent ha de conèixer i dominar el tema que va a ensenyar. http://canaltic.com/blog/?p=1677
 10. Model que sorgeix amb la inclusió de les TIC http://canaltic.com/blog/?p=1677
 11. Coneixement Tecnològic del Contingut (TCK). Coneixement Tecnològic Pedagògic (TPK). http://canaltic.com/blog/?p=1677 Coneixement Pedagògic del Contingut (PCK).
 12. Organització dels alumnes a l’hora de gastar les TIC a l’aula: • Plegats • Per racons (rotant) • Per equips • Individualment 5. Coneixement Tecnològic Pedagògic (TPK). http://es.slideshare.net/fultxo/tic-infantil-metodologa
 13. Moments a dur-ho a terme: • Racons • A l’hora especialitzada per a l’ús de les TIC • Quan es treballa alguna cosa en concret • A l’hora del reforç o casa http://es.slideshare.net/fultxo/tic-infantil-metodologa
 14. Passos metodològics a tindre en compte: • Presentar sempre les activitats, és a dir, conéixer els objectius de l’activitat que va dur-se a terme. • Planificar les activitats amb antelació. • Recordar que la tasca del professor sempre és la del mediador (professor-alumne-ordinador). Alumne Ordinador Profesor http://www.cece.gva.es/ite/docs/Bones_Pract_Tic.pdf
 15. • Duració de les activitats: de 15 a 20 minuts (no superar els 30). • Treball cooperatiu i aprenentatge entre iguals. • Activitats obertes i que s’adapten als diferents ritmes. • Fomentar l’autoaprenentate. • Enfocament educatiu no tecnológic. • És un mitjà no un fi. http://www.cece.gva.es/ite/docs/Bones_Pract_Tic.pdf
 16. 6. DECISIONS DEL/LA DOCENT PER A PLANIFICAR UNA ACTIVITAT. Legislació educativa El disseny de classes amb TIC involucra tres eixos de decisions i la seua interrelació: Enfocament didàctic Influeix el coneixement TIC 1.Definició del tema o bloc de continguts. 2.Definició d'objectius d'aprenentatge. 1.Tipus d'activitats. 2.Productes a obtenir. 3.Rol docent i alumne/a. 4.Estratègies d'avaluació. 1.Establir necessitats pedagògiques . Per a què? 2. Buscar i seleccionar recursos. Quins? Definir la manera d'ús dels recursos. Com?http://www.digitaula.com/como-planificar-actividades-tic-de-manera-eficiente/
 17. 7. Escenari d’aprenentatge. Per a crear el conte la mestra utilitzarà Movie Maker i en la següent classe es visualitzarà amb tots/es els/les alumnes.
 18. Una vegada finalitzats els dibuixos, els/les alumnes podran jugar amb la següent aplicació http://www.lavacaconnie.com/ho me.htm 7. Escenari d’aprenentatge.
 19. Objectius generals: Fomentar la creativitat i la imaginació. Propiciar la interacció social. Utilitzar les TIC com a eina d’aprenentatge. Transmetre i ensenyar valors de comportament (torn de paraula i alçar la mà per a parlar). Objectius específics:  Ampliar el coneixement d'aparells tecnològics.  Usar el ratolí de l’ordinador.  Conéixer noves aplicacions informàtiques: MovieMaker.  Propiciar el treball en grup i la cooperació.  Propiciar la representació artística.  Desenvolupar l’autoestima i l'empatia. 7. Escenari d’aprenentatge.
 20. Recursos Temporals 1 s. dibuixos 3 sessions 2s. Crear presentació Espacials Aula informàtica Materials per als dibuixos Folis, llapisseres de fusta, retoladors, gomes d’esborrar, etc. Materials per a la presentació Ordinador, impressora amb escàner i projector. Personals El/la mestre/a de l’aula 7. Escenari d’aprenentatge.
 21. Sessió 1 Fer els dibuixos Sessió 2 Escanejar els dibuixos Sessió 3 Visualització del conte 7. Escenari d’aprenentatge.
 22. • S’utilitzarà una metodologia activa i participativa. • Clima adequat. • La mestra ajudarà als alumnes que puguen tindre alguna dificultat. 7. Escenari d’aprenentatge.
 23. • Observació directa i l'escala d’estimació. • Es farà en tres moments: Una avaluació inicial. Una avaluació durant l’activitat. Una avaluació final. 7. Escenari d’aprenentatge.
 24. 8. Per a saber més... http://ticotac.blogspot.com.es/2011/06/aproximacio-la- competencia-digital.html APROXIMACIÓ A LA COMPETÈNCIA DIGITAL DEL DOCENT.
 25. 8. Per a saber més... http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/didctic- innovacio-educativa-amb-lus-de-les-tic INNOVACIÓ EDUCATIVA AMB L’ÚS DE LES TIC.
 26. 8. Per a saber més... http://gestioinformacio.blogspot.com.es/2008/12/comp etencies-digitals-especifiques-del_28.html COMPETÈNCIES DIGITALS ESPECÍFIQUES DEL MESTRE EN RELACIÓ A LA TECNOLOGIA.
 27. 8. Per a saber més... http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/competen ciesbasiques/ambitdigital PÀGINA WEB D’INTERÉS ÀMBIT DIGITAL
 28. 8. Per a saber més... file:///C:/Users/Miriam/Downloads/Comunicar-45-Roig- Mengual-Quinto-151-159.pdf ARTICLE CIENTÍFIC
 29. 8. Per a saber més... VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=_ucnpo2QNBw
 30. 9. CONCLUSIÓ • Tots els docents han d'estar en un continu procés d'aprenentatge sobre les TIC, perquè són el futur i estan en continu canvi i evolució. I per poder fer un bon ús d'elles a l'aula han d'estar en continu reciclatge a través de cursos, xarrades, etc. “Saber com utilitzar tecnologia no és el mateix que saber com ensenyar amb tecnologia” (Mishra, Koehler 2006)
 31. • Alvarez, I. (2011). Metodología. Aula-TIC. Obtinguda el 28 d’octubre de 2015 de: https://aula- tic.wikispaces.com/Metodolog%C3%ADa • Barroso, O. J. y Cabero, A. J. (Coords.). (2013). Nuevos escenarios digitales. Madrid:Pirámide. • Fultxo. SlideShare. (2007). Informática en Educación Infantil. Obtinguda el 22 d’octubre de 2015 de: http://es.slideshare.net/fultxo/tic-infantil-metodologa • Marquès, G. P. (2008). Las competencias digitales de los docentes. Obtinguda el 23 d’octubre de 2015, de http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.ht m#uno 10. Referències.
 32. • Misfud, T. E. y Embid, G. P. (edts). (2012). Bones pràctiques TIC. Consellería d’Educació, Cultura i Esport: Generalitat Valenciana. Obtinguda el 23 d’octubre de 2015 de: http://www.cece.gva.es/ite/docs/Bones_Pract_Tic.pdf • Pons, B. D., Serra, C. C., Febrer, T. M. A. y Pons,S. À. (2013). Utilització de les TIC a l’Educació Infantil. Innov[IB]. Recursos i Recerca Educativa a les Illes Balears, 3, 149-169. Obtinguda el 23 d’octubre de 2015 de: http://www.innovib.cat/numero-3/pdfs/art11.pdf • Rodríguez, L. M. (2012). Cómo planificar actividades TIC de manera eficiente. Digitaula. Obtinguda el 03 de novembre de 2015 de: http://www.digitaula.com/como-planificar- actividades-tic-de-manera-eficiente/ 10. Referències.
 33. • MIRIAN SIRVENT VERDÚ • LAURA BERNAL PACHECO • ANNA GUTIÉRREZ BELSO • LIRIOS CATALÀ ALCARAZ CURS:2015-2016 ASSIGNATURA:DECADEI GRAU:MESTRE D´EDUCACIÓ INFANTIL UNIVERSITAT D` ALACANT
Publicidad