Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מכתב לשרת החקלאות בנושא מועצת הדבש 20111003

640 visualizaciones

Publicado el

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

מכתב לשרת החקלאות בנושא מועצת הדבש 20111003

  1. 1. ‫4 באוקטובר 1102‬‫עמ 1 מתו 3‬ ‫לכבוד‬ ‫שרת החקלאות ופיתוח הכפר‬ ‫ח"כ אורית נוקד‬ ‫דחו‬ ‫הנדו : מועצת הדבש פוגעת בתחרות‬‫1. מבדיקה שערכה "התנועה הליברלית החדשה" עולה כי מועצת הדבש, האחראית על‬‫הרגולציה בענ הדבש, שולטת ביד רמה בכל הקשור לעיסוק בתחו הדבש, ובפעולותיה‬ ‫היא פוגעת פגיעה חמורה בזכויות המוגנות בחוק יסוד חופש העיסוק, כפי שיפורט להל .‬‫)ייצור דבש ומכירתו(,‬ ‫ושירותי‬ ‫2. מועצת הדבש מונתה מכוח צו הפיקוח על המצרכי‬‫התשל"ז-7791 )להל :"צו הפיקוח"(. סמכויותיה של המועצה כוללות : רישוי מגדלי , רישוי‬‫משווקי , מת היתרי הובלה, אריזה ואגרות רישוי. כמו כ , פועלת המועצה להסדרת מרעה‬ ‫הדבורי על פי התקנות להשבחת ייצור חקלאי )בעלי חיי ( )דבורי (, התשכ"ח- 8691.‬ ‫ממונה על אישור הנחת כוורות, א היא נמנעת מלהעניק אישורי‬ ‫3. מועצת הדבש אמנ‬‫חדשי בטענה שכל ישראל מחולקת לשטחי מרעה. מועצת הדבש ג קובעת מי רשאי ומי‬‫אינו רשאי לייצר דבש, לייבא דבש ולשווק דבש. מועצת הדבש מעניקה מכסות ייבוא, א היא‬ ‫אינה פועלת בשקיפות בעניי זה, כמו ג ביחס לשאר פעולותיה.‬‫4. ועדת טרכטנברג לשינוי כלכלי וחברתי כתבה בדו"ח שהגישה לאחרונה, כי רוב היבוא‬ ‫של הדבש מתבצע במסגרת מכסות פטורות ממכס באמצעות יבוא אחד אשר הינו ג‬‫היצר הדומיננטי בשוק המקומי. הכוונה היא, כ נראה, למכוורת יד מרדכי שטראוס בע"מ.‬ ‫מכא עולה כי מועצת הדבש שבויה לכאורה בידי השחק הדומיננטי בשוק.‬‫ושירותי , המוגדר‬ ‫הסמכויות של מועצת הדבש מעוגנות בעיקר בצו הפיקוח על מוצרי‬ ‫5.‬‫כחקיקה לשעת חירו , למרות שלא ברור מדוע קיי מצב חירו בשוק הדבש. מה בי תקנות‬‫וייצור דבש?‬ ‫לבי גידול דבורי‬ ‫להכי את המדינה למצב מלחמה ושעת חרו‬ ‫שמטרת‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫1‬ ‫טלפו : )ירו ( 9751432-450 )בועז( 8997374-450 פקס: 0362179-90‬ ‫כתובת: ת"ד 173 רמת השרו 30174.‬ ‫דוא"ל:‪ israeli.liberals@gmail.com‬אתר: ‪www.liberal.co.il‬‬
  2. 2. ‫רגולציה על תחו הדבש ע"י צו הפיקוח מתוק "חקיקה הקיימת דווקא בשעת חרו " חורגת‬ ‫מהסמכות שניתנה בחוק לשר החקלאות.‬‫6. טענה זאת מקובלת א לדעת משרד החקלאות, כפי שעולה ממכתבו של היוע המשפטי של‬‫משרד החקלאות מיו 01.11.9 אל מנכ"ל משרד החקלאות. במכתב אשר מעיד על חוסר‬‫הדבש, נכתב על צו הפיקוח כי: "המדובר ב"חקיקת‬ ‫ההצדקה והצור שברגולציה בתחו‬‫שעת חרו " שהגיע העת לבטלה". וכ נכתב על הרגולציה בתחו הדבש בכלל: "הא בנוגע‬‫לענ הדבש מתקיימת הצדקה לפגיעה כה מהותית בחופש העיסוק באמצעות קביעת חובת‬‫רישוי? ספק בדבר" וכ "ראשית ועיקר אי חולק על כ )ונדמה כי ג המועצה אינה מבקשת‬ ‫לטעו זאת(, כי דבש אינו "מוצר יסוד" הראוי להתייחסות אחרת ממוצרי הצריכה האחרי‬‫ולפיכ קשה לראות מהו אותו אינטרס ציבורי חזק‬ ‫בשוק. דבש אינו דומה לחלב וביצי‬‫תועלת ציבורית זו מצדיקה קביעת חובת‬ ‫זה." וכ "... ספק א‬ ‫שמצדיק רגולציה בתחו‬ ‫רישוי... לסיכו , עמדתנו היא, כי ספק רב א הטיעוני שהעלתה מועצת הדבש בדבר הצר‬ ‫בעיגו חובת הרישוי בחקיקה ראשית חדשה ובמסגרת זו עיגו סמכויות מועצת הדבש, ה‬‫חזקי דיי ". העולה ממסמ זה כי ג העומד בראש מערכת החקיקה במשרד החקלאות‬ ‫מסכי כי אי קשר בי החקיקה לבי תקנות שנועדו להג על המדינה בשעת חרו .‬‫חקיקות המשנה "צו הפיקוח" ו-"תקנות‬ ‫הדבש מתוק‬ ‫לכ , הרגולציה בתחו‬ ‫בנוס‬ ‫7.‬‫ההשבחה" פוגעת קשות בחופש העיסוק. אי צור לומר כי התניית עיסוק בקבלת רישיו היא‬‫הפגיעה המובהקת ביותר בחופש העיסוק של הפרט )בג"צ 79/045 תנופה שרותי אד נ‬ ‫שר התעבורה(".‬‫בחופש העיסוק אלא בחוק‬ ‫4 לחוק-יסוד: חופש העיסוק קובע כדלקמ : "אי פוגעי‬ ‫סעי‬ ‫8.‬‫את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על‬ ‫ההול‬ ‫הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו."‬‫זאת ועוד, צו הפיקוח פוגע א בעקרונות שלטו החוק - על פיו הכנסת ולא הרשות המבצעת‬ ‫9.‬ ‫יקבעו את ההסדרי הראשוניי , וג מסיבה זו יש לבטל את צו הפיקוח.‬ ‫נציי עוד כי בהתא לסעי 3, בחוק המסמי שמכוחו הותק הצו )חוק הפיקוח על מצרכי‬ ‫01.‬‫ושירותי , התשי"ח-7591(, נאמר: "לא ישתמש שר בסמכותו לפי חוק זה, אלא א היה לו‬‫יסוד סביר להניח שהדבר דרוש לקיו פעולה חיונית, למניעת הפקעת-שערי וספסרות או‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫2‬ ‫טלפו : )ירו ( 9751432-450 )בועז( 8997374-450 פקס: 0362179-90‬ ‫כתובת: ת"ד 173 רמת השרו 30174.‬ ‫דוא"ל:‪ israeli.liberals@gmail.com‬אתר: ‪www.liberal.co.il‬‬
  3. 3. ‫למניעת הונאת הציבור". כ שג לפי החוק עצמו, לא ברור מדוע היה לשר סמכות להוציא‬ ‫את הצו, מאחר שקשה לראות אי הרגולציה הרחבה בענ הדבש חיונית למניעת הונאות.‬‫לאור עמדתו של היוע המשפטי של משרד החקלאות בדבר הפגיעה בחופש העיסוק,‬ ‫11.‬‫ושבכל מקרה היא עולה על הנדרש, ולאור הבעייתיות בהסמכת הצו לפי סעי 3 בחוק‬ ‫ושירותי‬ ‫מכבוד השרה להורות על ביטול צו הפיקוח על מצרכי‬ ‫כאמור, אנו דורשי‬ ‫)ייצור דבש ומכירתו(, התשל"ז-7791.‬‫לאמור, היות והפעולות של מועצת הדבש ביחס לאיסור ייצור ושיווק דבש ה‬ ‫בנוס‬ ‫21.‬‫בלתי חוקיות ועומדות בניגוד לחוק יסוד: חופש העיסוק, יש להורות על הפסקת‬ ‫פעולותיה לאלתר.‬ ‫נודה לקבלת התייחסות בהקד .‬ ‫בכבוד רב,‬ ‫ד"ר אבי נוב, עו"ד‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫התנועה הליברלית החדשה‬ ‫3‬ ‫טלפו : )ירו ( 9751432-450 )בועז( 8997374-450 פקס: 0362179-90‬ ‫כתובת: ת"ד 173 רמת השרו 30174.‬ ‫דוא"ל:‪ israeli.liberals@gmail.com‬אתר: ‪www.liberal.co.il‬‬

×