Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

מספר המשרות הפנויות נובמבר 2017

140 visualizaciones

Publicado el

בנובמבר 2017 ,נרשמו 106.9 אלף משרות פנויות (לעומת 104.2 אלף בחודש הקודם).
כמו כן אחוז המשרות הפנויות עומד על כ-3.92% (לעומת 3.83% בחודש קודם).

Publicado en: Economía y finanzas
  • Sé el primero en comentar

מספר המשרות הפנויות נובמבר 2017

  1. 1. ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ל‬ ‫הודעה‬‫תקשור‬‫ת‬ :‫אתר‬www.cbs.gov.il:‫דוא"ל‬info@cbs.gov.il:‫פקס‬6521340-02 :‫כתב‬‫עסקים‬ ‫אגף‬ ,‫רואש‬ ‫דניאל‬-‫כלכלה‬ : ‫בטל‬ ‫הדוברות‬ ‫יחידת‬ ‫אל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫הסברים‬ ‫לקבלת‬02-6527845 _____________________________________________________________________________________ ‫ירושלים‬,‫כט‬‫ב‬ '‫כסלו‬‫תש‬‫ע"ח‬ 17‫דצמבר‬2017 342/2017 ‫הפנויות‬ ‫המשרות‬ ‫מספר‬‫ספטמבר‬-‫נובמ‬‫בר‬20171 Number of Job Vacancies September- November 2017 ‫ממרץ‬ ‫החל‬ ‫מופקים‬ ‫הפנויות‬ ‫המשרות‬ ‫ואחוז‬ ‫הפנויות‬ ‫המשרות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫החודשיים‬ ‫האומדנים‬2017‫מודל‬ ‫לפי‬ ‫לנכות‬ ‫במטרה‬ ‫נבנה‬ ‫סטטיסטי‬ ‫המודל‬ .‫הקודמים‬ ‫בפרסומים‬ ‫לנתונים‬ ‫השוואות‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫סטטיסטי‬ ‫מה‬ ‫הנובעות‬ ‫דגימה‬ ‫טעויות‬( ‫הסקר‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫מבנה‬‫קישור‬)- ‫החודשים‬ ‫של‬ ‫המגמה‬ ‫נתוני‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ספטמבר‬-‫נובמבר‬2017: ‫של‬ ‫עלייה‬13.8%‫הפנויות‬ ‫המשרות‬ ‫במספר‬‫שנתי‬ ‫בחישוב‬. ‫אחוז‬‫ה‬‫משרות‬‫ה‬‫פנויות‬2 ‫הוא‬ ‫בממוצע‬%87.3 ‫התרשימים‬ ‫לנתוני‬ ‫מקור‬ ‫הוא‬ ‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫סקר‬‫המידע‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫נערך‬ ‫והוא‬ ‫בישראל‬ ‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫העיקרי‬ ‫משנת‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬2009. ‫נתונים‬‫מנוכי‬‫עונתיות‬3 ‫ב‬‫נובמבר‬2017‫,נרשמו‬106.9‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫אלף‬‫(לעומת‬104.2‫אלף‬.)‫הקודם‬ ‫בחודש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫הפנויות‬ ‫המשרות‬ ‫אחוז‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬-%92.3(‫לעומת‬%33.8‫קודם‬ ‫בחודש‬.) 1 ‫השנה‬ ‫חודשי‬ ‫בשאר‬ ,‫ואוקטובר‬ ‫,יולי‬ ‫אפריל‬ ,‫ינואר‬ ‫בחודשי‬ ‫תפורסם‬ ‫הענפי‬ ‫הפילוח‬ ‫ועל‬ ‫הגיאוגרפי‬ ‫הפילוח‬ ‫על‬ ‫הודעה‬ ‫מצומצמת‬ ‫הודעה‬ ‫תתפרסם‬‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫מספר‬ ‫סה"כ‬ ‫על‬ 2 ))‫שכיר‬ ‫משרות‬ + ‫פנויות‬ ‫פנויות/(משרות‬ ‫(משרות‬ = ‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫אחוז‬X100 3 ‫המקוריים‬ ‫מהנתונים‬ ,‫הפעילות‬ ‫וימי‬ ‫החגים‬ ‫והשפעת‬ ‫העונתיות‬ ‫השפעת‬ ‫ניכוי‬ ‫לאחר‬ ‫מתקבלים‬ ‫עונתיות‬ ‫מנוכי‬ ‫נתונים‬ ‫הורדת‬ ‫לאחר‬.‫דגימה‬ ‫טעויות‬ ‫משרות‬ "‫"סה"כ‬ ‫מצרפית‬ ‫הסדרה‬‫תת‬ ‫מכמה‬ ‫המורכבת‬ ‫סדרה‬ ‫היא‬ ‫פנויות‬-( ‫סדרות‬‫בענפים‬ ‫פנויות‬ ‫משרות‬‫הסדרה‬ .) ‫תת‬ ‫של‬ ‫סכום‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ,‫ישירה‬ ‫הבלתי‬ ‫השיטה‬ ‫לפי‬ ‫חושבה‬ ‫העונתיות‬ ‫מנוכת‬ ‫המצרפית‬-‫עונתיות‬ ‫מנוכות‬ ‫סדרות‬.
  2. 2. 2 ‫סקר‬:‫פנויות‬ ‫משרות‬‫נובמבר‬201717/12/2017 ‫מגמה‬ ‫נתוני‬4 ‫ספטמבר‬-‫נובמבר‬2017 ‫מספר‬‫ה‬‫הפנויות‬ ‫משרות‬‫עלה‬‫ב‬-13.8%(‫שנתי‬ ‫בחישוב‬‫כ‬ ‫של‬ ‫עליה‬ ‫לאחר‬ ,)-10.6%‫בחודשים‬ ‫בממוצע‬‫יוני‬-‫אוגוסט‬. ‫אחוז‬‫ה‬‫משרות‬‫ה‬‫פנויות‬‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ,-3.87%‫בחודשים‬‫בממוצע‬‫ספטמבר‬-‫נובמבר‬2017. ‫תרשים‬1-‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫סך‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויים‬ ‫האחרונים‬ ‫המגמה‬ ‫נתוני‬ ‫שלושת‬ * 4 ‫נ‬‫האי‬ ‫השפעת‬ ‫הסרת‬ ‫לאחר‬ ‫נאמדים‬ ‫המגמה‬ ‫תוני‬-.‫העונתיות‬ ‫מנוכי‬ ‫מהנתונים‬ )"‫("רעשים‬ ‫סדירות‬ ‫מנוכ‬ ‫נתונים‬‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫נוסף‬ ‫מקורי‬ ‫נתון‬ ‫קבלת‬ ‫עם‬ ‫מחדש‬ ‫מחושבים‬ ‫שהם‬ ‫מאחר‬ ‫להשתנות‬ ‫עשויים‬ ‫ומגמה‬ ‫עונתיות‬ ‫י‬. 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 I VI XIII VI XIII VI XIII VI XIII VI 2013 2014 2015 2016 2017 ‫פנויות‬‫משרות‬‫מספר‬ ‫מקורית‬ ‫לסדרה‬ ‫אומדן‬- ‫עונתיות‬ ‫מנוכי‬ ‫מגמה‬
  3. 3. 3 ‫סקר‬:‫פנויות‬ ‫משרות‬‫נובמבר‬201717/12/2017 ‫תרשים‬2-‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫אחוז‬ ‫עשויים‬ ‫האחרונים‬ ‫המגמה‬ ‫נתוני‬ ‫שלושת‬ *‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫להשתנות‬ 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 I VI XIII VI XIII VI XIII VI XIII VI 2013 2014 2015 2016 2017 ‫פנויות‬‫משרות‬‫אחוז‬ ‫מקורית‬ ‫לסדרה‬ ‫אומדן‬ ‫עונתיות‬ ‫מנוכי‬ ‫מגמה‬
  4. 4. 4 ‫סקר‬:‫פנויות‬ ‫משרות‬‫נובמבר‬201717/12/2017 ‫לוח‬‫א‬‫ביותר‬ ‫המבוקשות‬ )‫(הידועות‬ ‫הפנויות‬ ‫המשרות‬ ‫מספר‬ .-,‫חודשי‬ ‫ממוצע‬‫ספטמבר‬-‫נובמבר‬2017 ‫שינוי‬ ‫באחוזים‬ ‫לעומת‬ ‫אומדן‬ ‫אוגוסט‬- ‫אוקטובר‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫משרות‬ ‫פנויות‬ ‫יד‬ ‫משלח‬ -2% 8,480 ,‫מכירות‬ ‫נציגי‬ ,‫מכירות‬ ‫סוכני‬ :‫(כולל‬ ‫מכירות‬ ‫עובדי‬ ) ‫ובשווקים‬ ‫בדוכנים‬ ‫ומוכרים‬ ‫בחנויות‬ ‫מכירות‬ ‫עוזרי‬ 1 1% 7,498 ‫ומוזגים‬ ‫מלצרים‬ 2 1% 6,687 ‫וניהול‬ ‫תעשייה‬ ,‫חשמל‬ ,‫מחשבים‬ ‫(מהנדסי‬ ‫מהנדסים‬ )'‫וכד‬ ‫ומכונות‬ 3 0% 4,133 ‫תכנה‬ ‫מפתחי‬ :‫מזה‬ 2% 5,835 ‫בית‬ ‫ובמשקי‬ ‫במוסדות‬ ‫וניקיון‬ ‫מטבח‬ ‫עובדי‬ 4 13% 4,573 ‫טלפוניים‬ ‫מכירות‬ ‫נציגי‬ 5 1% 3,987 ‫בית‬ ‫ובמשקי‬ ‫במוסדות‬ ‫סיעודיים‬ ‫מטפלים‬ 6 3% 3,686 ‫בתחום‬ ‫שלד‬ ‫עובדי‬ ,‫מסגרים‬ ,‫טייחים‬ ,‫סתתים‬ ,‫רצפים‬ ‫הבנייה‬ 7 4% 1,983 ‫בטון‬ ‫ומניחי‬ ‫בנאים‬ ,‫בתים‬ ‫בוני‬ 8 -10% 4,279 )‫ובאוטובוסים‬ ‫(במשאיות‬ ‫נהגים‬ 9 -2% 3,698 ‫מאבטחים‬ 10 1% 2,574 ‫וטכנאים‬ ‫הנדסאים‬ 11 33% 416 ‫מחשבים‬ ‫ומערכות‬ ‫רשתות‬ ‫טכנאי‬ :‫מזה‬ 1% 3,304 ‫טבחים‬ 12 -5% 1,618 ‫פקידים‬ 13 ‫על‬ ‫פנויות‬ ‫משרות‬ :‫הנתונים‬ ‫למאגר‬ ‫קישור‬‫פנויות‬ ‫משרות‬ ‫סקר‬ ‫פי‬ ‫הגדרות‬

×