Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ועדת בןן בסט לקיצור השירות

307 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

ועדת בןן בסט לקיצור השירות

 1. 1. 1 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫נושא‬‫עמוד‬ ‫הו‬ ‫לפעילות‬ ‫מינוי‬ ‫כתב‬‫ו‬‫עדה‬3 ‫הביטחון‬ ‫לשר‬ ‫הוועדה‬ ‫מכתב‬4 ‫הקד‬‫מה‬6 ‫המלצות‬‫הוועדה‬9 ‫פרק‬‫א‬':‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫והערכיות‬ ‫החברתיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫בחינת‬12 1.‫בישראל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬–‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"12 2.‫השוואתי‬ ‫מבט‬13 3.‫השפעת‬‫מודל‬ ‫על‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬"‫העם‬ ‫צבא‬"18 4.‫שונות‬‫החובה‬ ‫בשירות‬–‫המצב‬‫ה‬‫יום‬19 5.‫לשוֹ‬ ‫ההצעה‬‫נוּ‬‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫ת‬21 6.‫המוצע‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫במודל‬ ‫הסיכונים‬22 7.‫לאומי‬ ‫שירות‬–‫אזרחי‬25 8.‫שירות‬ ‫קיצור‬‫מגדריים‬ ‫פערים‬ ‫לצמצום‬ ‫כמנוף‬ ‫לגברים‬ ‫החובה‬26 ‫פרק‬‫ב‬':‫תקציביות‬ ‫והשלכות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫לקיצור‬ ‫מודל‬ ‫ביישום‬ ‫כלכליים‬ ‫היבטים‬28 1.‫עקרונות‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ ‫לקביעת‬29 2.‫מרכזיות‬ ‫יסוד‬ ‫הנחות‬30 •‫וכ‬ ‫הצבאי‬ ‫האיום‬‫האדם‬ ‫וח‬‫ה‬‫נדרש‬30 •‫מימונו‬ ‫ודרך‬ ‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫מבנה‬30 •‫כ‬ ‫איכות‬‫האדם‬ ‫וח‬‫מימונו‬ ‫ודרך‬32 •‫כ‬ ‫כמות‬‫האדם‬ ‫וח‬‫מתקדם‬ ‫וציוד‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫עם‬ ‫והתחלופה‬33 •‫סדיר‬ ‫בשירות‬ ‫חייל‬ ‫העסקת‬ ‫עלות‬)‫ה‬‫עלות‬‫ה‬‫אלטרנטיבית‬(34
 2. 2. 2 ‫פרק‬‫ג‬':‫המוצע‬ ‫המודל‬39 1.‫שירות‬ ‫משך‬‫החובה‬39 2.‫המודל‬-‫א‬ ‫שלב‬'39 3.‫מתמשך‬ ‫לקיצור‬ ‫והתמריץ‬ ‫ההתייעלות‬ ‫מנגנון‬40 4.‫ה‬‫ההתייעלות‬ ‫מנגנון‬ ‫דרגתיות‬.41 5.‫המודל‬-‫ב‬ ‫שלב‬'42 6.‫לנשים‬ ‫השירות‬ ‫משך‬43 ‫נספח‬‫א‬'–‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫הכלכלי‬ ‫הערך‬44 ‫ב‬ ‫נספח‬'–‫נתונים‬52 ‫מוסף‬–‫לבני‬ ‫ממוצע‬ ‫חודשי‬ ‫שכר‬2155
 3. 3. 3
 4. 4. 4 ‫ב‬'‫תשס‬ ‫בשבט‬"‫ו‬ 31‫ב‬‫ינואר‬2006 ‫ל‬‫כבוד‬ ‫מופז‬ ‫שאול‬ ‫מר‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫השר‬ ‫כבוד‬, ‫הנדון‬:‫דו‬"‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ ‫לקיצור‬ ‫הוועדה‬ ‫ח‬"‫ל‬ ‫עשר‬ ‫באחד‬‫ב‬‫יולי‬2005‫מינ‬‫קיצור‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שמטרתה‬ ‫בוועדה‬ ‫לחברים‬ ‫אותנו‬ ‫ית‬ ‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬"‫ל‬.‫אנו‬ ‫עתה‬‫הדו‬ ‫את‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבדים‬"‫המלצותינו‬ ‫ואת‬ ‫ח‬. ‫הן‬ ‫עינינו‬ ‫לנגד‬ ‫שעמדו‬ ‫המטרות‬:‫אתוס‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ביטחון‬"‫העם‬ ‫צבא‬", ‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫הגלום‬ ‫הכבד‬ ‫הכלכלי‬ ‫הנטל‬ ‫צמצום‬,‫היעילות‬ ‫הגדלת‬‫התשומות‬ ‫בהקצאת‬ ‫הביטחון‬ ‫את‬ ‫המייצרות‬,‫באוכלוסייה‬ ‫הצעירים‬ ‫של‬ ‫רווחתם‬ ‫שיפור‬‫בין‬ ‫השוויון‬ ‫והגדלת‬ ‫המ‬‫גדרי‬‫ם‬.‫הנע‬ ‫להגדלת‬ ‫גם‬ ‫יתרמו‬ ‫אלה‬ ‫כל‬‫ת‬‫בצה‬ ‫לשרת‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬"‫ל‬. ‫החובה‬ ‫לשירות‬ ‫חדש‬ ‫מודל‬ ‫הצגת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הללו‬ ‫היעדים‬ ‫להשגת‬ ‫חותרות‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬. ‫המוצעת‬ ‫התפיסה‬ ‫ביסוד‬-‫שיר‬ ‫העמדת‬‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫ות‬"‫ל‬‫בעתיד‬‫ונשים‬ ‫לגברים‬ ‫שנתיים‬ ‫על‬ ‫כאחד‬.‫ב‬ ‫יושג‬ ‫זה‬ ‫יעד‬‫הדרגה‬,‫ב‬ ‫כאשר‬‫הראשון‬ ‫שלב‬‫בארבעה‬ ‫יקוצר‬ ‫לגברים‬ ‫השירות‬ ‫חודשים‬‫והוא‬‫י‬‫י‬‫הנדרשת‬ ‫החקיקה‬ ‫השלמת‬ ‫עם‬ ‫לתוקף‬ ‫כנס‬.‫חודשים‬ ‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫קיצור‬ ‫ייושם‬‫בשנת‬2010.‫אם‬ ‫האמור‬ ‫המועד‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬‫במצב‬ ‫הרעה‬ ‫תחול‬ ‫הביטחון‬. ‫במטרה‬‫ל‬‫מנקודת‬ ‫הן‬ ‫היעיל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫למשך‬ ‫הגיע‬‫ה‬‫ה‬ ‫ראות‬‫ביטחונית‬‫מנקודת‬ ‫והן‬ ‫ה‬‫המשק‬ ‫ראות‬‫ית‬,‫מנגנון‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬‫חובה‬ ‫לשירות‬,‫מתמיד‬ ‫באופן‬ ‫שיתרום‬‫לקיצור‬ ‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫נוסף‬,‫ו‬‫לשכלול‬‫ה‬‫של‬ ‫הקצאה‬‫הביטחון‬ ‫תשומות‬-‫חובה‬ ‫חיילי‬,‫הקבע‬ ‫צבא‬, ‫מילואים‬ ‫חיילי‬‫ומערכות‬‫מתקדמות‬ ‫טכנולוגיות‬. ‫עבודתה‬ ‫במהלך‬,‫הוועדה‬‫בצבא‬ ‫אלה‬ ‫בנושאים‬ ‫העוסקים‬ ‫מהמומחים‬ ‫רבות‬ ‫סקירות‬ ‫שמעה‬, ‫ובאקדמיה‬ ‫הביטחון‬ ‫במשרד‬.‫נשענּ‬ ‫כן‬‫וּ‬‫חיילים‬ ‫בקרב‬ ‫שנערכו‬ ‫סקרים‬ ‫על‬‫הנוגעים‬‫ב‬‫מספר‬ ‫ס‬‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫הקשורות‬ ‫וגיות‬.‫חיילים‬ ‫עם‬ ‫שוחחו‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬,‫מבסיסי‬ ‫באחד‬ ‫צה‬"‫ל‬,‫מ‬ ‫על‬‫בכלל‬ ‫החובה‬ ‫לשירות‬ ‫ביחס‬ ‫החיילים‬ ‫בקרב‬ ‫הרוח‬ ‫הלכי‬ ‫על‬ ‫מקרוב‬ ‫לעמוד‬ ‫נת‬ ‫בפרט‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנבחנו‬ ‫לרעיונות‬ ‫וביחס‬.
 5. 5. 5
 6. 6. 6 ‫ה‬‫קדמה‬ ‫הקמתה‬ ‫מאז‬‫צבאי‬ ‫בעימות‬ ‫מצויה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬,‫ו‬‫אויביה‬‫עודם‬‫מאיימים‬‫לחסלה‬.‫לנוכח‬ ‫ה‬ ‫האיום‬‫קיומי‬,‫אין‬‫יכולה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫להפסיד‬‫לא‬ ‫אף‬‫אחת‬ ‫מערכה‬.‫ה‬ ‫כוחות‬‫אויב‬ ‫המדינה‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫גודל‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫סדיר‬ ‫צבא‬ ‫מממדי‬ ‫ערוך‬ ‫לאין‬ ‫גדולים‬ ‫מולה‬ ‫העומדים‬, ‫על‬ ‫אשר‬‫כן‬,‫מלכתחילה‬,‫אוּ‬‫פרק‬ ‫תוך‬ ‫ואיכותי‬ ‫גדול‬ ‫כוח‬ ‫להעמיד‬ ‫שיאפשר‬ ‫צבאי‬ ‫מבנה‬ ‫מץ‬ ‫העימות‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬. ‫נדבכים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫נבנתה‬ ‫הצבאית‬ ‫העוצמה‬–‫שי‬‫כל‬ ‫של‬ ‫חובה‬ ‫רות‬‫בן‬18,‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫במסגרת‬ ‫החיילים‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫המיומנות‬.‫צבא‬ ‫להפעיל‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬ ‫חירום‬ ‫בשעת‬ ‫ואיכותי‬ ‫גדול‬.‫ה‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫חשוב‬ ‫רכיב‬‫הצבאי‬ ‫ציוד‬‫הטכנולוגית‬ ‫והחדשנות‬. ‫צה‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬"‫בעולם‬ ‫הקיים‬ ‫הצבאי‬ ‫הציוד‬ ‫במיטב‬ ‫להצטייד‬ ‫התאמץ‬ ‫ל‬‫צי‬ ‫ולפתח‬‫וד‬ ‫המקומית‬ ‫הביטחונית‬ ‫התעשייה‬ ‫באמצעות‬ ‫ייחודי‬. ‫העבודה‬ ‫בגיל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫נטל‬ ‫השיתו‬ ‫המילואים‬ ‫ושירות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬, ‫אולם‬‫בכך‬ ‫ראו‬ ‫המדינה‬ ‫תושבי‬‫צ‬‫ור‬‫ך‬‫אתוס‬ ‫סביבו‬ ‫נבנה‬ ‫השנים‬ ‫שעם‬"‫העם‬ ‫צבא‬."‫מאפייניו‬ ‫היו‬ ‫העיקריים‬‫לאומית‬ ‫כחובה‬ ‫בצבא‬ ‫השירות‬ ‫ראיית‬‫ו‬‫ככל‬ ‫רב‬ ‫שוויון‬‫בין‬ ‫האפשר‬ ‫המתגייסים‬.‫החבר‬ ‫פני‬ ‫מגוון‬ ‫את‬ ‫המשקף‬ ‫ממלכתי‬ ‫צבא‬ ‫נוצר‬ ‫כך‬‫ה‬‫זהות‬ ‫היוצר‬ ‫היתוך‬ ‫וכור‬ ‫משותפ‬‫ת‬‫רב‬ ‫עלייה‬ ‫הקולטת‬ ‫במדינה‬-‫תרבותית‬. ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫השתנו‬ ‫המדינה‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫האיומים‬.‫תחושה‬ ‫הייתה‬ ‫השישים‬ ‫בשנות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫ולנוכח‬ ‫פחת‬ ‫הביטחוני‬ ‫שהאיום‬,‫ש‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫הוחלט‬‫החובה‬ ‫ירות‬, ‫בהדרגה‬,‫לשנתיים‬ ‫וחצי‬ ‫משנתיים‬.‫ההתשה‬ ‫ומלחמת‬ ‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬ ‫בעקבות‬ ‫אולם‬, ‫התחדשו‬‫ה‬‫החובה‬ ‫ושירות‬ ‫גבוהה‬ ‫בעצימות‬ ‫איומים‬‫על‬ ‫הועמד‬‫שנים‬ ‫שלוש‬. ‫כיום‬,‫נוס‬ ‫החלטות‬ ‫בצומת‬ ‫עומדים‬ ‫אנו‬‫ף‬.‫מדיניים‬ ‫תהליכים‬ ‫מתחוללים‬ ‫ובמדינה‬ ‫באזורנו‬, ‫צבאיים‬,‫חברתיים‬,‫דמוגר‬‫א‬‫וטכ‬ ‫פיים‬‫נולוגיים‬,‫העוצמה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בחינה‬ ‫המחייבים‬ ‫והרכבה‬ ‫הנדרשת‬ ‫הצבאית‬. ‫ראשית‬,‫איו‬‫ם‬‫המלחמה‬‫הקצר‬ ‫בטווח‬‫פחת‬–‫נחת‬‫מו‬‫הסכ‬‫מי‬‫ו‬ ‫מצרים‬ ‫עם‬ ‫שלום‬‫עם‬‫ירדן‬, ‫עיר‬‫א‬‫מ‬ ‫יצאה‬ ‫ק‬‫מעגל‬‫המאיימ‬ ‫המדינות‬‫ו‬‫התיישן‬ ‫סוריה‬ ‫של‬ ‫וצבאה‬ ‫עלינו‬ ‫ת‬.‫מנגד‬,‫גברו‬
 7. 7. 7 ‫ואיר‬ ‫הטרור‬ ‫פעולות‬‫א‬‫ב‬ ‫מתקדמת‬ ‫ן‬‫בניית‬‫גרעיני‬ ‫כוח‬,‫איומי‬ ‫השמעת‬ ‫תוך‬‫מדינת‬ ‫על‬ ‫ם‬ ‫ישראל‬. ‫שנית‬,‫שנות‬ ‫במהלך‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫את‬ ‫הגדיל‬ ‫ומאתיופיה‬ ‫לשעבר‬ ‫המועצות‬ ‫מברית‬ ‫העלייה‬ ‫גל‬ ‫בכ‬ ‫התשעים‬-20%‫לצבא‬ ‫המתגייסים‬ ‫בהיקף‬ ‫ניכר‬ ‫לגידול‬ ‫ותרם‬.‫י‬‫צו‬‫י‬‫י‬‫ן‬,‫כי‬‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫מ‬‫ספר‬‫שי‬ ‫הצעירים‬‫ל‬ ‫בהשוואה‬ ‫יפחת‬ ‫גיוס‬ ‫לגיל‬ ‫גיעו‬‫אמצע‬‫האלפיים‬ ‫שנות‬,‫אך‬‫ישוב‬ ‫הוא‬ ‫מ‬ ‫החל‬ ‫ויעלה‬-2010. ‫שלישית‬,‫החליטה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫יש‬ ‫תחילה‬ ‫כי‬‫נטל‬‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫המבוגרת‬,‫ה‬ ‫לכן‬‫היא‬ ‫מגמה‬‫לה‬‫וריד‬‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫על‬ ‫העומס‬ ‫את‬ ‫תחילה‬ ‫המילואים‬ְ‫שמ‬ ‫כך‬‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫בעקבות‬ ‫יפחתו‬ ‫בכללותו‬ ‫הצבא‬ ‫מדי‬.‫המילואים‬ ‫חיילי‬ ‫להעדפת‬ ‫חברתיות‬ ‫סיבות‬‫וכלכליות‬.‫משפחות‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫המילואים‬ ‫חיילי‬,‫בדאגה‬ ‫מחויבים‬ ‫והם‬ ‫ולכלכלתם‬ ‫לצרכיהם‬.‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬,‫העסקתם‬ ‫מחיר‬‫למשק‬‫חיילי‬ ‫משל‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫גבוה‬ ‫החובה‬,‫אזרחיים‬ ‫במקצועות‬ ‫שרכשו‬ ‫המיומנות‬ ‫בשל‬. ‫רביע‬‫י‬‫ת‬,‫וממושך‬ ‫מלא‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫האזרחים‬ ‫בין‬ ‫גדול‬ ‫שוויון‬ ‫אי‬ ‫קיים‬,‫לבין‬ ‫אלה‬‫כלל‬ ‫משרתים‬ ‫שאינם‬,‫שונים‬ ‫מטעמים‬ ‫חלקי‬ ‫שירות‬ ‫משרתים‬ ‫או‬. ‫חמישית‬,‫הצבאית‬ ‫הטכנולוגיה‬‫ו‬ ‫מתקדמת‬‫מגדיל‬ ‫הטכנולוגי‬ ‫המימד‬ ‫מיצוי‬‫האפקטיביות‬ ‫את‬ ‫ו‬ ‫הצבא‬ ‫של‬‫ל‬ ‫לתרום‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫יש‬‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫חסכון‬. ‫בחנו‬ ‫לעיל‬ ‫שתוארו‬ ‫התהליכים‬ ‫ובעקבות‬ ‫ממושך‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫הכרוך‬ ‫הכבד‬ ‫הנטל‬ ‫לנוכח‬ ‫בדיונינו‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫היכולת‬ ‫את‬,‫ההוצאה‬ ‫של‬ ‫מסוימת‬ ‫הפחתה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫ב‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫החלפת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫לביטחון‬ ‫הלאומית‬‫משאבים‬‫אחרים‬ ‫צבאיים‬–‫חדש‬‫נות‬ ‫טכנולוגי‬‫ת‬,‫קבע‬ ‫וצבא‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫חוץ‬ ‫מיקור‬. ‫מהרכיבים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ ‫את‬ ‫הערכנו‬ ‫ההמלצות‬ ‫בגיבוש‬‫לעיל‬ ‫שצוינו‬‫ל‬‫שירות‬ ‫משך‬ ‫הרצוי‬ ‫החובה‬,‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫גם‬ ‫שקלנו‬ ‫אך‬‫כמו‬:‫המשק‬ ‫על‬ ‫משית‬ ‫החובה‬ ‫ששירות‬ ‫הנטל‬; ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫לקביעת‬ ‫הנדרשים‬ ‫הכלכליים‬ ‫התמריצים‬;‫הנובע‬ ‫החברתי‬ ‫המתח‬ ‫משירות‬‫ממושך‬ ‫חובה‬;‫בצבא‬ ‫לשרת‬ ‫המוטיבציה‬ ‫רמת‬;‫בעולם‬ ‫מערביים‬ ‫בצבאות‬ ‫המגמות‬ ‫ופתוח‬ ‫גלובלי‬‫עובדים‬ ‫לתנועות‬;‫הקדמת‬‫המקצועית‬ ‫ההכשרה‬ ‫תהליך‬‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫ויציאה‬ ‫ל‬‫אזרחיים‬ ‫חיים‬;‫ו‬‫את‬ ‫כן‬‫החיצוניים‬ ‫היתרונות‬‫הגלומים‬‫ב‬‫הצעירים‬ ‫רווחת‬‫ו‬‫ל‬‫ח‬‫י‬‫שאינן‬ ‫רותם‬ ‫לכימות‬ ‫ניתנות‬.
 8. 8. 8 ‫הדו‬"‫ח‬,‫כך‬ ‫אם‬,‫פ‬‫ו‬‫של‬ ‫רחבה‬ ‫בסקירה‬ ‫תח‬‫הה‬‫יבטים‬‫ה‬‫חברתיים‬‫ב‬‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫ומ‬‫נתח‬ ‫את‬‫מודל‬ ‫של‬ ‫החברתיות‬ ‫ההשלכות‬‫החובה‬ ‫שירות‬,‫המ‬‫וצ‬‫על‬ ‫ע‬‫הוועדה‬ ‫ידי‬.‫הש‬ ‫בפרק‬‫ני‬ ‫מ‬‫נ‬‫ו‬‫תחו‬‫ת‬‫מודל‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬ ‫המשמעויות‬‫החובה‬ ‫שירות‬,‫ולסיכום‬,‫הדו‬"‫נחתם‬ ‫ח‬‫בהצעת‬ ‫למודל‬ ‫הוועדה‬‫החובה‬ ‫צבא‬‫העתידי‬. ‫להעיר‬ ‫ראוי‬,‫כי‬‫ונותחו‬ ‫הוצגו‬‫בפנינו‬‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫על‬ ‫והשלכותיהם‬ ‫האסטרטגיים‬ ‫האיומים‬ ‫והרכבו‬ ‫הרצוי‬,‫פרק‬ ‫כללנו‬ ‫לא‬ ‫סודיות‬ ‫מטעמי‬ ‫אולם‬‫בנושא‬‫בדו‬"‫ח‬.
 9. 9. 9 ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ 1.‫עיקרון‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫ממליצה‬ ‫הוועדה‬"‫העם‬ ‫צבא‬." 2.‫להעמדת‬ ‫בהתמדה‬ ‫לחתור‬ ‫יש‬‫שנתיים‬ ‫על‬ ‫כאחד‬ ‫ונשים‬ ‫לגברים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬.‫קיצור‬ ‫בהדרגה‬ ‫ייושם‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬.‫משך‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫תצמצם‬ ‫זה‬ ‫ליעד‬ ‫חתירה‬ ‫לבי‬ ‫הגברים‬ ‫של‬ ‫השירות‬‫הנשים‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫משך‬ ‫ן‬. 3.‫א‬ ‫בשלב‬'‫מ‬ ‫יקוצר‬ ‫לבנים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬-36‫ל‬ ‫חודשים‬-32‫חודשים‬.‫יחול‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫שיגויסו‬ ‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫על‬‫יולי‬ ‫במחזור‬ ‫החל‬2006‫ואילך‬,‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫וכן‬‫המשרתים‬ ‫היום‬‫ש‬‫מ‬‫צפוי‬ ‫המקורי‬ ‫שחרורם‬ ‫ועד‬‫מ‬‫אוגוסט‬2007‫ואילך‬.‫לא‬ ‫האמור‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫המש‬ ‫על‬ ‫יחול‬‫מקוצרים‬ ‫במסלולים‬ ‫רתים‬. 4.‫ב‬ ‫בשלב‬'‫ב‬ ‫הגברים‬ ‫לכל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫יקוצר‬-‫ארבעה‬‫נוספים‬ ‫חודשים‬,‫מ‬-32‫חודשים‬ ‫ל‬-28‫חודשים‬.‫בשנת‬ ‫ייושם‬ ‫השני‬ ‫השלב‬2010.‫המועד‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫תוכל‬ ‫הממשלה‬ ‫אם‬ ‫האמור‬‫ת‬‫ח‬‫ו‬‫הביטחון‬ ‫במצב‬ ‫הרעה‬ ‫ל‬. 5.‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫ליעל‬ ‫במטרה‬,‫ב‬ ‫מתמשך‬ ‫לקיצור‬ ‫תמריץ‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬‫שירות‬ ‫משך‬ ‫החובה‬,‫ב‬ ‫מהבנים‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫שירותם‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫הצבא‬ ‫יוכל‬-‫ארבעה‬‫נוספים‬ ‫חודשים‬. ‫כלומר‬,‫א‬ ‫בשלב‬'‫שירות‬ ‫בין‬ ‫יתוחם‬ ‫הבנים‬ ‫של‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬‫מינימלי‬‫של‬28‫חודשים‬ ְ‫מ‬ ‫לשירות‬‫של‬ ‫רבי‬32‫הצבא‬ ‫צרכי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חודשים‬.‫ב‬ ‫בשלב‬'‫בין‬ ‫הבנים‬ ‫שירות‬ ‫יתוחם‬ ‫של‬ ‫מינימלי‬ ‫שירות‬24‫לשירו‬ ‫חודשים‬ְ‫מ‬ ‫ת‬‫של‬ ‫רבי‬28‫חודשים‬. 6.‫שישרת‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫חייל‬‫צה‬ ‫החלטת‬ ‫פי‬ ‫על‬"‫ל‬‫המינימום‬ ‫לתקופת‬ ‫מעבר‬)‫א‬ ‫בשלב‬' ‫מעל‬28‫חודש‬‫ים‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ולא‬-32‫חודש‬‫ים‬‫ב‬ ‫ובשלב‬'‫מעל‬24‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ולא‬ ‫חודשים‬-28 ‫חודשים‬(,‫י‬‫ב‬ ‫זכה‬"‫התמדה‬ ‫גמול‬."‫זה‬ ‫גמול‬‫ו‬ ‫אחיד‬ ‫יהיה‬‫להן‬ ‫הנוכחיות‬ ‫לתמורות‬ ‫יצטרף‬ ‫החייל‬ ‫זכאי‬.‫גוב‬‫י‬ ‫הגמול‬ ‫ה‬‫י‬‫כך‬ ‫קבע‬,‫יהיו‬ ‫ובעין‬ ‫בכסף‬ ‫החייל‬ ‫של‬ ‫התקבולים‬ ‫כל‬ ‫שסך‬ ‫בגיל‬ ‫לגברים‬ ‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫עלות‬ ‫בגובה‬21,‫ש‬ ‫ובלבד‬‫ה‬ ‫כל‬ ‫סך‬‫תקבולים‬‫לחייל‬ ‫החובה‬,‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫קבע‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫שכר‬ ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬. 7."‫גמול‬‫ההתמדה‬"‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫יעודכן‬,‫להתפתחות‬ ‫בהתאם‬‫בפועל‬‫ב‬‫השכר‬ ‫קריטריוני‬ ‫לעיל‬. 8."‫ההתמדה‬ ‫גמול‬"‫הוא‬ ‫שירותם‬ ‫שמשך‬ ‫החיילים‬ ‫משקל‬ ‫שבו‬ ‫מהמועד‬ ‫רק‬ ‫ישולם‬ ‫ל‬ ‫יגיע‬ ‫המינימלי‬ ‫השירות‬-20%‫שש‬ ‫החיילים‬ ‫מכלל‬‫י‬‫התהליך‬ ‫בתחילת‬ ‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫רתו‬.
 10. 10. 10 9."‫ההתמדה‬ ‫גמול‬"‫לגידול‬ ‫בהתאמה‬ ‫בהדרגה‬ ‫יגדל‬‫של‬ ‫חלקה‬‫שירות‬ ‫המשרתת‬ ‫הקבוצה‬ ‫מינימלי‬.‫הוא‬‫של‬ ‫בסכום‬ ‫יחל‬500₪‫לחודש‬,‫כאשר‬‫חלקם‬‫של‬‫המשרתים‬ ‫החיילים‬ ‫ל‬ ‫יגיע‬ ‫מינימאלי‬ ‫שירות‬-20%,‫בהדרגה‬ ‫יגדל‬ ‫והוא‬‫עד‬‫ל‬-2500₪‫לחודש‬,‫כמפורט‬ ‫ב‬‫טבלה‬: ‫התפתחות‬"‫ההתמדה‬ ‫גמול‬" ‫מינימלי‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫החיילים‬ ‫אחוז‬"‫ההתמדה‬ ‫גמול‬")₪( 20500 301800 ‫מדרגת‬ ‫לאחר‬ ‫שנה‬30%2200 ‫מדרגת‬ ‫לאחר‬ ‫שנתיים‬30%2400 ‫שני‬ ‫שלוש‬‫מדרגת‬ ‫לאחר‬ ‫ם‬30%2500 10."‫גמול‬‫ההתמדה‬"‫ישולם‬ ‫החובה‬ ‫לחיילי‬‫חודש‬ ‫מדי‬. 11.‫ל‬ ‫מעבר‬ ‫חובה‬ ‫בשירות‬ ‫שתשרתנה‬ ‫נשים‬-28‫חודש‬‫ים‬‫לגמול‬ ‫זהה‬ ‫כספי‬ ‫בגמול‬ ‫תזכנה‬ ‫עיסוקים‬ ‫באותם‬ ‫לגברים‬ ‫המשולם‬,‫ה‬ ‫מהחודש‬ ‫החל‬-29‫לשירות‬. 12.‫ב‬ ‫שלב‬ ‫של‬ ‫יישומו‬ ‫עם‬',‫ו‬ ‫ההתייעלות‬ ‫מנגנון‬ ‫בהפעלת‬ ‫להמשיך‬ ‫מומלץ‬"‫גמול‬‫ההתמדה‬", ‫בהתאמה‬.‫כלומר‬,‫על‬ ‫יעמוד‬ ‫לגברים‬ ‫המינימלי‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬24‫חודש‬‫ים‬‫ושירות‬ ְ‫המ‬ ‫החובה‬‫יהיה‬ ‫רבי‬28‫חודש‬‫ים‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫מרבי‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫ישולם‬ ‫ההתמדה‬ ‫גמול‬ ‫לעיל‬ ‫הטבלה‬. 13.‫כדי‬‫ב‬ ‫שלב‬ ‫של‬ ‫יישומו‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬'‫בצבא‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫בצרכי‬ ‫פגיעה‬ ‫ללא‬,‫לנקוט‬ ‫מומלץ‬ ‫שיגדילו‬ ‫צעדים‬ ‫מספר‬‫הלוחם‬ ‫בכוח‬ ‫החיילים‬ ‫אחוז‬ ‫ואת‬ ‫המתגייסים‬ ‫שיעור‬ ‫את‬, ‫כמפורט‬: ‫א‬.‫ש‬ ‫ועיסוקים‬ ‫בתפקידים‬ ‫המשרתות‬ ‫הנשים‬ ‫שיעור‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬‫יועדו‬‫בעיקר‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫לגברים‬. ‫ב‬.ְ‫מ‬ ‫את‬ ‫שיצמצמו‬ ‫אמצעים‬ ‫לנקוט‬‫חובה‬ ‫משירות‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫ההשתמטות‬ ‫מדי‬, ‫זה‬ ‫ובכלל‬‫הוגנים‬ ‫לא‬ ‫באמצעים‬ ‫המושג‬ ‫פטור‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫להקשות‬. ‫ג‬.‫לבטל‬‫את‬‫ה‬ ‫המסלולים‬‫המיוחדים‬ ‫צבאיים‬)‫כמו‬‫בני‬"‫ונח‬ ‫ש‬"‫ל‬(,‫החל‬–‫מ‬-2008.
 11. 11. 11 ‫ד‬.‫אחרים‬ ‫ציבוריים‬ ‫שירותים‬ ‫להספקת‬ ‫חובה‬ ‫בחיילי‬ ‫משימוש‬ ‫להימנע‬,‫משטרה‬ ‫כגון‬, ‫חינוך‬,‫וכדומה‬ ‫בריאות‬. 14.‫צה‬"‫לבחון‬ ‫ימשיך‬ ‫ל‬‫שימוש‬‫ב‬‫צבאיים‬ ‫אמצעים‬‫אחרים‬,‫כמו‬‫קבע‬ ‫צבא‬‫ו‬‫מערכות‬ ‫טכנולוגיות‬‫מתקדמ‬‫ות‬,‫כתחליף‬‫ל‬‫ש‬ ‫קיצור‬‫החובה‬ ‫ירות‬.‫כך‬ ‫לשם‬‫ת‬‫הצבא‬ ‫לרשות‬ ‫ועמד‬, ‫לעיל‬ ‫שפורטו‬ ‫השלבים‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬,‫תוספת‬‫יי‬ ‫תקציב‬‫עודית‬.‫ה‬‫תקציב‬‫הייעודי‬ ‫המינימלי‬ ‫לשירות‬ ‫מעבר‬ ‫שישרתו‬ ‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫של‬ ‫לתגמולם‬ ‫גם‬ ‫מקור‬ ‫יהווה‬.‫הצבא‬ ‫יצמצם‬,‫האפשר‬ ‫ככל‬,‫המינימום‬ ‫לתקופת‬ ‫מעבר‬ ‫המשרתים‬ ‫החיילים‬ ‫מספר‬ ‫את‬, ‫ובתקציב‬‫שיי‬‫חסך‬‫צבאיים‬ ‫אמצעים‬ ‫ירכוש‬‫חל‬‫ו‬‫פיים‬‫צרכיו‬ ‫פי‬ ‫על‬.
 12. 12. 12 ‫פ‬‫א‬ ‫רק‬':‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫והערכיות‬ ‫החברתיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫בחינת‬ 1.‫בישראל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬–‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬" ‫בצה‬ ‫השירות‬"‫מודל‬ ‫על‬ ‫היסטורית‬ ‫הושתת‬ ‫המילואים‬ ‫בצבא‬ ‫והן‬ ‫הסדיר‬ ‫בצבא‬ ‫הן‬ ‫ל‬"‫צבא‬ ‫העם‬."‫השלמה‬ ‫בצורתו‬,‫שנשען‬ ‫האתוס‬‫עליו‬‫מודל‬"‫צב‬‫העם‬ ‫א‬"‫עקרונות‬ ‫מספר‬ ‫כולל‬ ‫מרכיבים‬)‫אכ‬ ‫ראש‬ ‫מצגת‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מבוסס‬"‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫א‬:( •‫אוניברסלי‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬. •‫וש‬ ‫אחידות‬ ‫קיום‬‫י‬‫בהזדמנויות‬ ‫המתגייסים‬ ‫בין‬ ‫וויון‬,‫ובגמול‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫במיצוי‬. •‫שבו‬ ‫צבא‬‫לאומית‬ ‫חובה‬ ‫הנו‬ ‫השירות‬‫ו‬‫שכיר‬ ‫אינו‬ ‫העיקרי‬ ‫הלוחם‬ ‫הכוח‬.. •‫וממלכתיות‬ ‫ייצוגיות‬–‫הצב‬‫מעמדי‬ ‫או‬ ‫סקטוריאלי‬ ‫אינו‬ ‫א‬‫ו‬‫מגוון‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫הרכבו‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫פניה‬ •‫התפיסה‬ ‫ואת‬ ‫לקולקטיב‬ ‫הפרט‬ ‫תרומת‬ ‫את‬ ‫המדגיש‬ ‫לאומי‬ ‫אתוס‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬‫שהדרך‬ ‫הביטחון‬ ‫בתחום‬ ‫היא‬ ‫לקולקטיב‬ ‫לתרום‬ ‫העיקרית‬. •‫וזהות‬ ‫קולקטיבית‬ ‫חוויה‬ ‫ויוצר‬ ‫העם‬ ‫שדרות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מפגיש‬ ‫בצבא‬ ‫השירות‬‫מ‬‫שותפת‬ ‫ק‬ ‫במדינה‬‫ורב‬ ‫עליה‬ ‫ולטת‬-‫ותרבותית‬ ‫אתנית‬ ‫מבחינה‬ ‫גונית‬. •‫חברתיות‬ ‫משימות‬ ‫בביצוע‬ ‫גם‬ ‫עוסק‬ ‫הצבא‬-‫הצבאי‬ ‫בתחום‬ ‫שאינן‬ ‫לאומיות‬. ‫מודל‬ ‫נשחק‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫המילואים‬ ‫בשירות‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫יצירת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כלכליות‬ ‫מסיבות‬,‫וחברתיות‬ ‫צבאיות‬.‫בפועל‬,‫מן‬ ‫יחסית‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫למילואים‬ ‫גויס‬ ‫הכ‬‫הש‬ ‫אי‬ ‫ותחושת‬ ‫לשירות‬ ‫שירים‬‫י‬‫גברה‬ ‫וויון‬.‫אל‬ ‫גורמים‬‫ה‬,‫הלחץ‬ ‫להתגברות‬ ‫בנוסף‬ ‫הביטחון‬ ‫הוצאות‬ ‫להפחתת‬,‫באתוס‬ ‫השחיקה‬"‫ההיתוך‬ ‫כור‬"‫הליברלי‬ ‫האתוס‬ ‫והתגברות‬- ‫אזרחי‬,‫של‬ ‫נורמות‬ ‫ולהפעיל‬ ‫מבעבר‬ ‫יותר‬ ‫המשרתים‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הצבא‬ ‫מן‬ ‫התובע‬ ‫תקין‬ ‫מנהל‬,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫יעיל‬ ‫ניצול‬ ‫כולל‬-‫השחיקה‬ ‫קיבלה‬ ‫שלאחרונה‬ ‫לכך‬ ‫הביאו‬ ‫הנ‬"‫ל‬‫גושפנקה‬‫החדש‬ ‫המילואים‬ ‫מודל‬ ‫באמצעות‬ ‫רשמית‬,‫על‬ ‫רק‬ ‫השירות‬ ‫חובת‬ ‫את‬ ‫המחיל‬ ‫מ‬ ‫מיעוט‬‫קרב‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משוחררי‬. ‫נותר‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬,‫אפוא‬,‫סממן‬‫מודל‬ ‫תפיסת‬ ‫של‬ ‫בלעדי‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫בשירות‬ ‫שגם‬ ‫למרות‬ ‫הבדלים‬ ‫נוצרו‬ ‫זה‬‫ממש‬ ‫של‬‫והס‬ ‫הקושי‬ ‫במהות‬‫בפטורים‬ ‫וכן‬ ‫שונים‬ ‫פרטים‬ ‫בין‬ ‫בשירות‬ ‫יכון‬ ‫ה‬‫היהודית‬ ‫באוכלוסיה‬ ‫לחלקים‬ ‫קיימים‬)‫כמפורט‬‫להלן‬.(
 13. 13. 13 ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫בקרב‬,‫ההנחה‬ ‫מקובלת‬,‫עקרונותיו‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫לשמר‬ ‫רצוי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬ ‫מודל‬ ‫של‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫החובה‬ ‫בשירות‬,‫האחידות‬ ‫ואת‬ ‫האוניברסלי‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫את‬ ‫בעיקר‬ ‫והש‬‫י‬‫ה‬ ‫בין‬ ‫וויון‬‫משרתים‬,‫האפשר‬ ‫ובמידת‬,‫את‬ ‫לשפר‬ ‫אף‬‫הע‬‫י‬‫האחרון‬ ‫קרון‬.‫זו‬ ‫הנחה‬ ‫ערכיים‬ ‫שיקולים‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫מבוססת‬)‫שחלקם‬,‫במחלוקת‬ ‫שנוי‬ ‫אולי‬,‫וחלקם‬,‫אולי‬,‫פחות‬ ‫בתקופת‬ ‫מאשר‬ ‫כיום‬ ‫רלבנטי‬"‫בנ‬‫י‬‫י‬‫ת‬‫האומה‬(",‫ב‬ ‫שיקולים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬‫י‬‫טחוניים‬. ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫מקובל‬,‫הב‬ ‫במצב‬ ‫כי‬‫י‬‫בישראל‬ ‫טחוני‬,‫נודעת‬‫של‬ ‫לאיכותו‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫שלהם‬ ‫המוטיבציה‬ ‫ורמת‬ ‫המשרתים‬ ‫כישורי‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫נשענת‬ ‫זו‬ ‫ואיכות‬ ‫הלוחם‬ ‫הכוח‬. )‫פירוט‬‫בפרק‬‫הכלכלי‬.( ‫עולה‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫שהובאו‬ ‫מסקירות‬,‫האוניברסלי‬ ‫החובה‬ ‫גיוס‬ ‫בוטל‬ ‫בהן‬ ‫במדינות‬ ‫כי‬ ‫וולונטרי‬ ‫הפך‬ ‫בצבא‬ ‫והשירות‬,‫מבי‬ ‫ורבים‬ ‫המתגייסים‬ ‫של‬ ‫איכותם‬ ‫ירדה‬‫מתגייסים‬ ‫ניהם‬ ‫השכלתית‬ ‫או‬ ‫תעסוקתית‬ ‫מחדל‬ ‫ברירת‬ ‫מתוך‬ ‫לצבא‬,‫להם‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫כישוריהם‬ ‫שכן‬ ‫האזרחי‬ ‫בשוק‬ ‫דומים‬ ‫בתנאים‬ ‫תעסוקה‬ ‫למצוא‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫השכלה‬ ‫לרכוש‬.‫אל‬ ‫במדינות‬‫ו‬, ‫מוביליות‬ ‫ערוץ‬ ‫המתגייסים‬ ‫עבור‬ ‫מהווה‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬‫חלופי‬,‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫באמצעותו‬ ‫השכלה‬ ‫לרכוש‬,‫מקצ‬ ‫הכשרה‬‫שכר‬ ‫ורמת‬ ‫ועית‬,‫האזרחי‬ ‫בשוק‬ ‫להשיג‬ ‫ביכולתם‬ ‫שאין‬. ‫לפיכך‬,‫ביותר‬ ‫המובחרים‬ ‫האנוש‬ ‫ממשאבי‬ ‫ליהנות‬ ‫לצבא‬ ‫מאפשר‬ ‫החובה‬ ‫שגיוס‬ ‫בעוד‬,‫מעבר‬ ‫בשכר‬ ‫תעסוקה‬ ‫של‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫התנדבותי‬ ‫לשירות‬,‫זה‬ ‫מצב‬ ‫לשנות‬ ‫עלול‬.‫גם‬ ‫עלינו‬ ‫מקובלת‬ ‫ההנחה‬,‫מודל‬ ‫להנהגת‬ ‫המרכזיים‬ ‫היסודות‬ ‫אחד‬ ‫שהייתה‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫האחידות‬ ‫למידת‬ ‫כי‬ ‫והש‬‫י‬‫ו‬‫ועל‬ ‫להתגייס‬ ‫המוטיבציה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫יש‬ ‫בשירות‬ ‫ובהזדמנויות‬ ‫בחובות‬ ‫ויון‬ ‫המוטיבציה‬‫השירות‬ ‫במהלך‬. ‫לעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫המסקנה‬,‫כי‬‫ב‬ ‫איומים‬ ‫של‬ ‫הנוכחית‬ ‫הרמה‬ ‫מתקיימת‬ ‫עוד‬ ‫כל‬‫י‬‫על‬ ‫טחוניים‬ ‫ישראל‬,‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫במודל‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬,‫עיקר‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫לשמר‬ ‫שינסה‬ ‫ראוי‬‫הגיוס‬ ‫ון‬ ‫ע‬ ‫ואת‬ ‫האוניברסלי‬‫י‬‫הש‬ ‫קרון‬‫י‬‫המתגייסים‬ ‫בין‬ ‫וויון‬,‫משאבי‬ ‫פוטנציאל‬ ‫של‬ ‫מיטבי‬ ‫מיצוי‬ ‫תוך‬ ‫הצבא‬ ‫לרשות‬ ‫העומד‬ ‫האנוש‬. 2.‫השוואתי‬ ‫מבט‬ ‫הרצוי‬ ‫הצבא‬ ‫במודל‬ ‫יותר‬ ‫רחבים‬ ‫דיונים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מתרחש‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫בקיצור‬ ‫הדיון‬.‫על‬ ‫זה‬ ‫רקע‬,‫לציין‬ ‫ראוי‬,‫בי‬ ‫הפרק‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫לא‬ ‫שכיום‬ ‫אף‬ ‫כי‬‫בצה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫טול‬"‫או‬ ‫ל‬ ‫הדרסטי‬ ‫קיצורו‬,‫ובהמשך‬ ‫נוספים‬ ‫לקיצורים‬ ‫בדרך‬ ‫כשלב‬ ‫להיתפס‬ ‫עשוי‬ ‫מתון‬ ‫קיצור‬ ‫גם‬ ַ‫ומ‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫לביטול‬ ‫אף‬ ‫אולי‬ֲ‫ע‬ָ‫ב‬‫התנדבותי‬ ‫לצבא‬ ‫ר‬,‫בשכר‬.‫נדונים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫רעיונות‬ ‫בתקשורת‬ ‫לעתים‬)‫למשל‬,‫שלח‬ ‫עפר‬,"‫והכסף‬ ‫המגש‬:‫בצה‬ ‫מהפכה‬ ‫דרושה‬ ‫מדוע‬"‫ל‬",2003(
 14. 14. 14 ‫ו‬‫לכך‬ ‫עדויות‬ ‫ישנן‬,‫הביטחון‬ ‫למערכת‬ ‫גם‬ ‫מחלחלים‬ ‫שהם‬)‫הראל‬ ‫עמוס‬,"‫הביטחון‬ ‫במערכת‬ ‫העם‬ ‫צבא‬ ‫מרעיון‬ ‫נפרדים‬",‫הארץ‬,30/7/2004.(‫צה‬ ‫של‬ ‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫במרכז‬"‫נכתבו‬ ‫ל‬ ‫ועדה‬ ‫הוקמה‬ ‫הביטחון‬ ‫ובמערכת‬ ‫לנושא‬ ‫הקשורים‬ ‫עמדה‬ ‫וניירות‬ ‫מחקרים‬,‫האלוף‬ ‫ועדת‬ ‫שפר‬ ‫במילואים‬,‫בשאלה‬ ‫שעסקה‬"‫צבא‬‫לאן‬ ‫החובה‬?" ‫בצה‬ ‫והדיון‬ ‫הציבורי‬ ‫שהדיון‬ ‫נראה‬"‫מושפע‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫ל‬‫ים‬‫זרים‬ ‫בצבאות‬ ‫מהנעשה‬ ‫מעט‬ ‫לא‬, ‫כן‬ ‫על‬,‫בעולם‬ ‫אחרים‬ ‫בצבאות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫קצר‬ ‫השוואתי‬ ‫במבט‬ ‫טעם‬ ‫יש‬. )‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫מבוססת‬ ‫זו‬ ‫סקירה‬:‫ד‬.‫ז‬"‫וג‬ ‫ק‬.‫ראביד‬"‫זרים‬ ‫צבאות‬ ‫של‬ ‫מודלים‬:‫משווה‬ ‫ניתוח‬ ‫שינוי‬ ‫תהליך‬ ‫של‬‫הצבא‬ ‫מודל‬".‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫המחלקה‬ ‫מחקר‬ ‫ענף‬,2001,‫נתונים‬ ‫ועל‬ ‫ממד‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫ענף‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שסופקו‬"‫ה‬.(‫לשירות‬ ‫רק‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫השוואתי‬ ‫מבט‬ ‫לגברים‬ ‫הצבאי‬,‫לנשים‬ ‫חובה‬ ‫גיוס‬ ‫מתקיים‬ ‫בה‬ ‫בעולם‬ ‫היחידה‬ ‫המדינה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫שכן‬, ‫חוק‬ ‫בתוקף‬. ‫האידיאלית‬ ‫בצורתו‬,‫גיו‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫צבא‬‫הנו‬ ‫חובה‬ ‫ס‬"‫המונים‬ ‫צבא‬",‫האזרחים‬ ‫כל‬ ‫בו‬ ‫לצבא‬ ‫מגויסים‬ ‫מסוים‬ ‫בגיל‬ ‫הכשירים‬,‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫החובה‬ ‫ורכיב‬. ‫דמוקרטיות‬ ‫במדינות‬,‫ב‬ ‫איום‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫תפיסת‬ ‫מחייב‬ ‫זה‬ ‫מודל‬‫י‬‫של‬ ‫וקיומו‬ ‫משמעותי‬ ‫טחוני‬ ‫לאומי‬ ‫אתוס‬,‫השירות‬ ‫בחובת‬ ‫התומך‬.‫כזה‬ ‫אתוס‬‫מלחמ‬ ‫בעתות‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫התקיים‬‫ה‬)‫למשל‬ ‫העולם‬ ‫מלחמות‬(,‫פתורים‬ ‫בלתי‬ ‫גבול‬ ‫סכסוכי‬ ‫להן‬ ‫שיש‬ ‫במדינות‬ ‫בעיקר‬ ‫כיום‬ ‫ומתקיים‬)‫יוון‬, ‫תורכיה‬(‫שכנה‬ ‫מעצמה‬ ‫מצד‬ ‫איום‬ ‫תפיסת‬ ‫או‬)‫טאיוואן‬,‫פינלנד‬,‫בריה‬ ‫קריסת‬ ‫עד‬ ‫לפחות‬"‫מ‬.( ‫שוויץ‬ ‫הן‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאות‬‫וגרמניה‬,‫בראשונה‬ ‫כאשר‬‫מטעמים‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫מתקיים‬ ‫טהו‬ ‫אידיאולוגיים‬‫רים‬‫עליה‬ ‫שאין‬ ‫אף‬‫משמעותי‬ ‫איום‬,‫ו‬‫בשנ‬‫י‬‫י‬‫ה‬,‫לקיום‬ ‫העיקרית‬ ‫הסיבה‬ ‫אידיאולוגית‬ ‫הנה‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬,‫לשירות‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫הבחירה‬ ‫למתגייסים‬ ‫שניתנת‬ ‫אף‬ ‫אזרחי‬. ‫ככלל‬,‫הדמוקרטיות‬ ‫המדינות‬ ‫במרבית‬ ‫המגמה‬,‫מל‬ ‫מאז‬‫חמת‬‫הע‬‫ולם‬‫השנ‬‫י‬‫ה‬ ‫יה‬‫י‬‫א‬‫להקטין‬ ‫הצבא‬ ‫את‬.‫המקרים‬ ‫ברוב‬,‫דבר‬ ‫של‬ ‫פירושו‬,‫דע‬‫ההמונים‬ ‫צבא‬ ‫מודל‬ ‫יכת‬,‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫וחובה‬ ‫שליחות‬,ַ‫ומ‬ֲ‫ע‬ָ‫ב‬‫יותר‬ ‫לצבא‬ ‫הדרגתי‬ ‫ר‬‫מקצועי‬‫בשכר‬ ‫העסקה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬. ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫ביטלו‬ ‫המדינות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬,‫יחסית‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫זאת‬ ‫עשו‬ ‫רובן‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫הקטנתו‬ ‫או‬ ‫האיום‬ ‫הסרת‬ ‫לאחר‬.‫בריטניה‬,‫שב‬ ‫הראשונה‬ ‫האירופית‬ ‫המדינה‬ ‫שהייתה‬‫י‬‫טלה‬ ‫את‬‫החובה‬ ‫שירות‬,‫ב‬ ‫זאת‬ ‫עשתה‬-1963,‫שנים‬ ‫עשרה‬ ‫שמונה‬‫מל‬ ‫תום‬ ‫לאחר‬‫העולם‬ ‫חמת‬ ‫ההכרה‬ ‫שהתבססה‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫השנייה‬,‫אימפריאלית‬ ‫מעצמה‬ ‫תהא‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫כי‬.‫ארה‬"‫ב‬ ‫ב‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫ביטלה‬-1973,‫ב‬ ‫הולנד‬-1996‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫וצרפת‬2000.
 15. 15. 15 ‫זאת‬ ‫עם‬,‫מקצ‬ ‫לצבא‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫מצבא‬ ‫המעבר‬‫ה‬ ‫ועי‬‫וא‬‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ‫הדרגתי‬.‫למשל‬,‫שעברה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬,‫קיים‬ ‫היה‬ ‫עדיין‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬ ‫ברוב‬:10‫מתוך‬14‫נאט‬ ‫חברות‬ ‫אירופה‬ ‫מדינות‬"‫ו‬ ‫ו‬-14‫מדינות‬ ‫מתוך‬ ‫נאט‬ ‫חברות‬ ‫שאינן‬ ‫אירופה‬"‫בצבאן‬ ‫החובה‬ ‫רכיב‬ ‫על‬ ‫שמרו‬ ‫ו‬,‫ואת‬ ‫תחולתו‬ ‫את‬ ‫שצמצמו‬ ‫הגם‬ ‫אורכו‬. ‫הת‬‫שוֹ‬ ‫ומתקיימת‬ ‫קיימה‬‫נוּ‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫מופעל‬ ‫בה‬ ‫בצורה‬ ‫רבה‬ ‫ת‬,‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫באורך‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫ובחלקו‬,‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬.‫בארה‬"‫ב‬,‫התקיים‬ ‫בה‬‫עד‬1973 ‫שנתיים‬ ‫בן‬ ‫אוניברסלי‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫לכאורה‬,‫גויס‬‫הגיוס‬ ‫מחייבי‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫בפועל‬,‫אפילו‬ ‫ה‬ ‫נבחרו‬ ‫בה‬ ‫ויטנאם‬ ‫מלחמת‬ ‫בתקופת‬‫גורל‬ ‫בהטלת‬ ‫מגויסים‬. ‫מדינות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫ישנן‬‫ש‬‫התקיים‬)‫מתקיים‬ ‫ועדיין‬(‫בהן‬"‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫פסבדו‬",‫כלומר‬,‫הגיוס‬ ‫סלקטיבי‬ ‫הנו‬,‫כאשר‬‫נמוך‬ ‫גיל‬ ‫שכבת‬ ‫כל‬ ‫מתוך‬ ‫הגיוס‬ ‫ושיעור‬ ‫פטור‬ ‫ניתן‬ ‫רבות‬ ‫לקבוצות‬ ‫יחסית‬.‫בבלגיה‬ ‫המצב‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫את‬ ‫כליל‬ ‫שביטלו‬ ‫לפני‬ ‫וצרפת‬ ‫הולנד‬,‫וזה‬ ‫המצ‬‫ובגרמניה‬ ‫בדנמרק‬ ‫כיום‬ ‫ב‬,‫בשוודיה‬ ‫גם‬ ‫מסוימת‬ ‫ובמידה‬,‫ואיטליה‬ ‫נורבגיה‬. ‫שוֹ‬ ‫גם‬ ‫קיימת‬‫נוּ‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫באורך‬ ‫ת‬.‫בת‬ ‫טירונות‬ ‫הגברים‬ ‫כל‬ ‫עוברים‬ ‫בשוויץ‬15‫שבועות‬, ‫עד‬ ‫לשרת‬ ‫עליהם‬ ‫שלאחריה‬28‫של‬ ‫תקופה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫שבועות‬22‫שנה‬.‫שירות‬ ‫אורך‬ ‫הו‬ ‫בגרמניה‬ ‫החובה‬‫א‬10‫חודשים‬‫ו‬‫ל‬‫לאומי‬ ‫שירות‬ ‫לבין‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫בחירה‬ ‫יש‬ ‫מתגייס‬ ‫אזרחי‬.10‫ה‬ ‫חודשים‬‫יה‬‫גם‬‫שבוטל‬ ‫לפני‬ ‫בצרפת‬ ‫השירות‬ ‫אורך‬.‫השירות‬ ‫אורך‬ ‫היה‬ ‫בהולנד‬ ‫שבוטל‬ ‫לפני‬ ‫שנה‬.‫שנתיים‬ ‫הנו‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫אורך‬ ‫בטאיוואן‬.‫שירות‬ ‫בה‬ ‫מדינה‬ ‫על‬ ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫הנו‬ ‫החובה‬36‫חודשים‬,‫כבישראל‬. ‫לשם‬‫המחש‬‫ה‬,‫להל‬ ‫מובאת‬‫בתחום‬ ‫אירופה‬ ‫במדינות‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫המראה‬ ‫השוואתית‬ ‫טבלה‬ ‫ן‬ ‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫סוף‬ ‫לקראת‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬)‫מתוך‬ ‫לקוח‬.Haltiner, K 36-4., pp25., Vol1998,Armed Forces and Society.W.(‫עדכונים‬ ‫הוכנסו‬ ‫בטבלה‬ ‫פורסמה‬ ‫שבה‬ ‫התקופה‬ ‫מן‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫הידוע‬ ‫את‬ ‫המבטאים‬ ‫קלים‬.‫שינויים‬ ‫שחלו‬ ‫יתכן‬ ‫לנו‬ ‫ידועים‬ ‫שאינם‬ ‫נוספים‬.
 16. 16. 16 ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬ ‫באירופה‬ ‫שונות‬ ‫במדינות‬ ‫עתידיות‬ ‫ומגמות‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫מדינה‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ )‫בחודשים‬( ‫עתידיות‬ ‫מגמות‬ ‫גרמניה‬10 )‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫אופציה‬ ‫קיימת‬ ‫אזרחי‬ ‫לשירות‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬( ‫חודשים‬ ‫לתשעה‬ ‫צמצום‬ ‫ש‬‫ו‬‫וייץ‬4 )‫ב‬‫שירות‬ ‫חובת‬ ‫תוספת‬ ‫מילואים‬( ‫דנמרק‬11-4 ‫הולנד‬‫ב‬ ‫בוטל‬-1996 ‫בלגיה‬‫ב‬ ‫בוטל‬-1992 ‫בריטניה‬‫ב‬ ‫בוטל‬-1973 ‫אירלנד‬‫בוטל‬ ‫אוסטריה‬6‫ביטול‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ ‫צרפת‬10‫ב‬ ‫בוטל‬-2001 ‫איטליה‬10‫עד‬2006‫יבוטל‬ ‫פורטוגל‬4‫ב‬ ‫בוטל‬-2003 ‫ספרד‬9‫ב‬ ‫בוטל‬-2002 ‫קפריסין‬26 ‫אסטוניה‬12 ‫בולגריה‬12 ‫הונגריה‬9 ‫צ‬'‫כיה‬12 ‫יוון‬18-15‫ביטול‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ ‫שוודיה‬11-7 ‫נורווגיה‬12-9 ‫ישראל‬36)‫גברים‬(
 17. 17. 17 ‫הסלקטיבית‬ ‫והפעלתו‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫מקיצור‬ ‫כתוצאה‬,‫הכוח‬ ‫מכלל‬ ‫החובה‬ ‫מגויסי‬ ‫שיעור‬ ‫נתונים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫עליהן‬ ‫המדינות‬ ‫במרבית‬ ‫בהדרגה‬ ‫קטן‬ ‫הצבאי‬.‫למשל‬,‫ובפורטוגל‬ ‫בדנמרק‬ ‫התשעים‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬ ‫היה‬ ‫הוא‬23%‫ובשבדיה‬37%.‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫היוו‬ ‫בצרפת‬36%‫מן‬ ‫הביטול‬ ‫לפני‬ ‫שיעורם‬ ‫היה‬ ‫ובבריטניה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שבוטל‬ ‫לפני‬ ‫החיילים‬28%.‫בגרמניה‬ ‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫היוו‬29%‫הצבא‬ ‫מן‬ ‫אחוז‬)‫אזרחי‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫כולל‬,‫יחסית‬ ‫גדול‬ ‫רכיב‬ ‫שהוא‬ ‫הג‬ ‫בצבא‬‫רמני‬(‫שנת‬ ‫עד‬2000,‫את‬ ‫דרסטי‬ ‫באופן‬ ‫שתקטין‬ ‫רפורמה‬ ‫הונהגה‬ ‫זו‬ ‫משנה‬ ‫החל‬ ‫אך‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫מכלל‬ ‫החובה‬ ‫חיילי‬ ‫שיעור‬. ‫כלל‬ ‫בדרך‬,‫הצבאי‬ ‫הכוח‬ ‫מכלל‬ ‫החובה‬ ‫משרתי‬ ‫שיעור‬ ‫והקטנת‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬,‫נראים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫לביטולו‬ ‫בדרך‬ ‫כשלבים‬,‫באסטרט‬ ‫כרכיב‬ ‫נראה‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫וביטול‬‫גיה‬ ‫בצבא‬ ‫המשרתים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫צמצום‬ ‫של‬ ‫כוללת‬.‫עולה‬ ‫שבידינו‬ ‫מהנתונים‬,‫ביטול‬ ‫כי‬ ‫בריטניה‬ ‫כמו‬ ‫במדינות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬,‫ארה‬"‫מא‬ ‫מתונות‬ ‫לעליות‬ ‫הביא‬ ‫וצרפת‬ ‫ב‬‫ו‬‫בשיעור‬ ‫ד‬ ‫בצבא‬ ‫המועסקים‬ ‫והאזרחים‬ ‫הקבע‬ ‫משרתי‬,‫מכאן‬,‫לשם‬ ‫בעיקר‬ ‫נוצל‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שביטול‬ ‫הצבאי‬ ‫הכוחות‬ ‫סדר‬ ‫הקטנת‬.‫בהו‬‫לנד‬,‫למשל‬,‫את‬ ‫בכמחצית‬ ‫הקטין‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫ביטול‬ ‫זו‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫המזוינים‬ ‫הכוחות‬. ‫ה‬ ‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאת‬‫יא‬‫שווי‬‫ץ‬,‫בה‬,‫כאמור‬,‫אוניברס‬ ‫חובה‬ ‫שירות‬ ‫נהוג‬‫א‬‫קצר‬ ‫לי‬,‫שלאחריו‬ ‫ממושכת‬ ‫לתקופה‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫חובת‬ ‫קיימת‬.‫על‬ ‫כולו‬ ‫כמעט‬ ‫מושתת‬ ‫השוויצרי‬ ‫הצבא‬ ‫נ‬ ‫בו‬ ‫שגם‬ ‫ואף‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬‫י‬‫מ‬ ‫כרת‬‫בשכר‬ ‫משרתים‬ ‫על‬ ‫גוברת‬ ‫התבססות‬ ‫של‬ ‫גמה‬,‫בעיקר‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫מיומנות‬ ‫הדורשים‬ ‫בתפקידים‬,‫מתוחכמים‬ ‫קרב‬ ‫מטוסי‬ ‫הטסת‬ ‫כמו‬,‫עדיין‬ ‫זו‬ ‫מספרית‬ ‫מבחינה‬ ‫זניחה‬ ‫מגמה‬.‫ט‬‫א‬‫הינה‬ ‫יוואן‬‫לענייננו‬ ‫רלבנטית‬ ‫דוגמא‬,‫סיכון‬ ‫בה‬ ‫קיים‬ ‫שכן‬ ‫ב‬‫י‬‫בלחימה‬ ‫צורך‬ ‫של‬ ‫ממשית‬ ‫ואפשרות‬ ‫טחוני‬.‫בטאיוואן‬,‫ביש‬ ‫כמו‬‫ראל‬,‫החובה‬ ‫משרתי‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫מהווים‬‫הסדיר‬ ‫הצבאי‬ ‫הכוח‬)‫המדויק‬ ‫השיעור‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫בידינו‬ ‫אין‬(,‫גם‬ ‫אך‬ ‫המקצועי‬ ‫הקבע‬ ‫צבא‬ ‫על‬ ‫גוברת‬ ‫והתבססות‬ ‫סלקטיבי‬ ‫יותר‬ ‫לגיוס‬ ‫בהדרגה‬ ‫עוברת‬ ‫טאיוואן‬. ‫של‬ ‫הכללית‬ ‫למגמה‬ ‫העיקרי‬ ‫הגורם‬ ‫את‬ ‫והמדיני‬ ‫הצבאי‬ ‫האיום‬ ‫בהקטנת‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫אף‬ ‫שירות‬ ‫צמצום‬‫ביטולו‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫החובה‬,‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫לגורם‬ ‫מצטרפים‬,‫ש‬‫החשובים‬ ‫ש‬‫ב‬‫ה‬‫ם‬: •‫הפרט‬ ‫חירויות‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫בעליית‬ ‫הכרוכים‬ ‫ואידיאולוגיים‬ ‫חברתיים‬ ‫גורמים‬ ‫סכסוכים‬ ‫לפתרון‬ ‫מזוינים‬ ‫כוחות‬ ‫בהפעלת‬ ‫הערכית‬ ‫בתמיכה‬ ‫וירידה‬. •‫צבאיים‬ ‫גורמים‬–‫והתפתחויות‬ ‫והמשימות‬ ‫האיומים‬ ‫באופי‬ ‫שינויים‬‫טכנולוגיות‬ ‫לכך‬ ‫המביאים‬,‫הלוחם‬ ‫בכוח‬ ‫הכלולים‬ ‫החיילים‬ ‫במספר‬ ‫פחות‬ ‫תלויה‬ ‫צבאית‬ ‫שהכרעה‬ ‫לרשותם‬ ‫העומדים‬ ‫הטכנולוגיים‬ ‫ובאמצעים‬ ‫המקצועית‬ ‫ברמתם‬ ‫ויותר‬.
 18. 18. 18 •‫כלכליים‬ ‫גורמים‬–‫מכוח‬ ‫מסוימת‬ ‫גיל‬ ‫שכבת‬ ‫הוצאת‬ ‫של‬ ‫לחברה‬ ‫העלות‬ ‫ביניהם‬ ‫העבודה‬,‫החובה‬ ‫משרתי‬ ‫של‬ ‫הגבוהה‬ ‫בתחלופה‬ ‫הכרוכה‬ ‫העלות‬‫ההכשרה‬ ‫והוצאות‬ ‫בכך‬ ‫הכרוכות‬,‫מקצועי‬ ‫צבא‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫הכלכלית‬ ‫היעילות‬,‫של‬ ‫הגובר‬ ‫והצורך‬ ‫מצטמצם‬ ‫או‬ ‫נתון‬ ‫תקציב‬ ‫מתוך‬ ‫מתוחכמים‬ ‫לחימה‬ ‫באמצעי‬ ‫להשקיע‬ ‫הצבא‬. ‫להניח‬ ‫ניתן‬,‫הנ‬ ‫הגורמים‬ ‫בישראל‬ ‫גם‬ ‫כי‬"‫בקיצור‬ ‫הנוכחי‬ ‫לעיסוק‬ ‫הרקע‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫ל‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אפשרי‬.‫להני‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬‫ח‬,‫טווח‬ ‫וארוכת‬ ‫עקרונית‬ ‫בראייה‬,‫בעתיד‬ ‫כי‬,‫יופחתו‬ ‫אם‬ ‫אופיים‬ ‫ישתנה‬ ‫או‬ ‫האיום‬ ‫תפיסת‬ ‫או‬ ‫האיומים‬,‫ו‬ ‫השירות‬ ‫לקיצור‬ ‫נוספים‬ ‫לחצים‬ ‫יופעלו‬/‫או‬ ‫סלקטיבי‬ ‫ליותר‬ ‫להפיכתו‬. ‫בתחום‬ ‫החוקרים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫פי‬ ‫על‬)‫ידי‬ ‫על‬ ‫שצוטטו‬ ‫כפי‬‫פרופ‬'‫לפני‬ ‫בהרצאתו‬ ‫ארי‬ ‫בן‬ ‫איל‬ ‫הוועדה‬(,‫חובה‬ ‫מצבא‬ ‫המעבר‬‫גיוס‬ ‫על‬ ‫המושתת‬ ‫לצבא‬‫התנדבותי‬‫סכנות‬ ‫גם‬ ‫בחובו‬ ‫טומן‬ ‫ופוליטיות‬ ‫חברתיות‬.‫אלה‬ ‫חוקרים‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫התנדבות‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ‫הגיוס‬ ‫כאשר‬,‫במשך‬ ‫נוצר‬ ‫מסוימות‬ ‫ממשפחות‬ ‫ואף‬ ‫מסוימת‬ ‫חברתית‬ ‫משכבה‬ ‫באים‬ ‫המתגייסים‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫הזמן‬,‫שבהן‬ ‫הוריהם‬ ‫בעקבות‬ ‫לצבא‬ ‫מתגייסים‬ ‫ובנות‬ ‫בנים‬.‫מ‬ ‫להתפתח‬ ‫עלולה‬ ‫כך‬‫עין‬"‫קסטה‬"‫ה‬‫מאמצת‬ ‫ותפיסות‬ ‫ערכים‬,‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫שאינם‬,‫שהצבא‬ ‫לכך‬ ‫להביא‬ ‫העלול‬ ‫דבר‬ ‫אף‬ ‫קיצונים‬ ‫ובמקרים‬ ‫הכלליות‬ ‫ההעדפות‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫שאינם‬ ‫שיקולים‬ ‫יפעיל‬ ‫הזרוע‬ ‫בכוח‬ ‫השלטון‬ ‫על‬ ‫ישתלט‬. ‫אחרים‬ ‫חוקרים‬)Boene, B., Archive European Sociologee, XXXI, 1990, pp. 3-59( ‫סוברים‬,‫מופרזת‬ ‫זו‬ ‫סכנה‬ ‫כי‬,‫החברה‬ ‫למשאבי‬ ‫הנזקק‬ ‫מוסדי‬ ‫ארגון‬ ‫הוא‬ ‫הצבא‬ ‫שכן‬ ‫להתקיים‬ ‫כדי‬ ‫וללגיטימציה‬.‫לקיים‬ ‫אינטרס‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫על‬‫ביחד‬‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫עם‬ ‫הדוקה‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬,‫ומהיווצרות‬ ‫מהסתגרות‬ ‫החשש‬ ‫את‬ ‫המפחית‬ ‫דבר‬"‫קסטה‬"‫נפרדת‬, ‫המשטר‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫שתאיים‬. 3.‫מודל‬ ‫על‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬ ‫השפעת‬"‫העם‬ ‫צבא‬" ‫לגברים‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫יחסית‬ ‫ומתון‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬)‫תידון‬ ‫לנשים‬ ‫הקיצור‬ ‫סוגיית‬ ‫בהמשך‬(‫מודל‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫בעקרונות‬ ‫לפגוע‬ ‫אמור‬ ‫אינו‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫יתכן‬,‫קיצור‬ ‫שגם‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫דרסטי‬,‫האוניברס‬ ‫עיקרון‬ ‫שנשמר‬ ‫במידה‬‫א‬‫ליות‬,‫יפג‬ ‫לא‬‫העקרונות‬ ‫ברוב‬ ‫ע‬. ‫לראיה‬,‫בשוויץ‬,‫הקלאסי‬ ‫המיליציוני‬ ‫למודל‬ ‫יותר‬ ‫הקרוב‬ ‫הנו‬ ‫הצבא‬ ‫מודל‬ ‫שבה‬‫ה‬‫על‬ ‫נשען‬ ‫דומים‬ ‫אידיאולוגיים‬ ‫עקרונות‬,‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫שנפגע‬ ‫היחיד‬ ‫והדבר‬ ‫ביותר‬ ‫קצר‬ ‫השירות‬ ‫משמעותית‬ ‫פחות‬ ‫אולי‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫יותר‬ ‫קצרה‬ ‫שהנה‬ ‫העם‬ ‫שדרות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫המפגש‬ ‫חוויית‬ ‫הנו‬.
 19. 19. 19 ‫יתכן‬,‫ש‬‫שנכלל‬ ‫ההיסטוריים‬ ‫העקרונות‬ ‫מן‬ ‫באחד‬ ‫יפגע‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫ומתון‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬ ‫במודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫צה‬ ‫של‬ ‫הפנייתו‬ ‫והוא‬"‫חברתיות‬ ‫במשימות‬ ‫לעיסוק‬ ‫ל‬,‫צבאיות‬ ‫שאינן‬. ‫זאת‬,‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫עקב‬ ‫הכוחות‬ ‫מהקטנת‬ ‫כתוצאה‬ ‫אם‬,‫משאבי‬ ‫פחות‬ ‫להפנות‬ ‫הצבא‬ ‫יוכל‬ ‫כאל‬ ‫למשימות‬ ‫אנוש‬‫ו‬.‫ואולם‬,‫ראשית‬,‫מ‬ ‫קיימת‬‫לעסוק‬ ‫אמור‬ ‫הצבא‬ ‫שבה‬ ‫המידה‬ ‫על‬ ‫חלוקת‬ ‫בימינו‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫במשימות‬.‫שנית‬,‫אל‬ ‫ממשימות‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬‫ו‬,‫השלמת‬ ‫בתחום‬ ‫בעיקר‬ ‫ההשכלה‬,‫וכו‬ ‫העברית‬ ‫הוראת‬',‫נשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתבצע‬,‫אמור‬ ‫אינו‬ ‫לגברים‬ ‫השירות‬ ‫וקיצור‬ ‫ישירה‬ ‫בצורה‬ ‫בביצוען‬ ‫לפגוע‬.‫שלישית‬,‫זה‬ ‫עיקרון‬ ‫לשמר‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬,‫למ‬ ‫שניתן‬ ‫ייתכן‬‫צוא‬ ‫צה‬ ‫תרומת‬ ‫את‬ ‫מבטאות‬ ‫ועדיין‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫דורשות‬ ‫שאינן‬ ‫לאומיות‬ ‫משימות‬"‫לחברה‬ ‫ל‬ ‫הישראלית‬. ‫הללו‬ ‫השיקולים‬ ‫לאור‬,‫נראה‬,‫העקרונות‬ ‫על‬ ‫מאיים‬ ‫לא‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫אחיד‬ ‫קיצור‬ ‫כי‬ ‫מודל‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫הס‬ ‫אף‬ ‫יש‬‫בו‬‫רים‬,‫המודל‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫עשוי‬ ‫שירות‬ ‫שקיצור‬, ‫להפחית‬ ‫עשוי‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬‫שהמתגייסים‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫השירות‬ ‫מן‬ ‫ההשתמטות‬ ‫את‬ ‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫ישלימו‬,‫שי‬ ‫מה‬‫הש‬ ‫ערך‬ ‫לבין‬ ‫בפועל‬ ‫השירות‬ ‫בין‬ ‫ההלימה‬ ‫את‬ ‫גביר‬‫י‬‫ה‬ ‫וויון‬‫ג‬‫ל‬‫ום‬ ‫במודל‬. ‫לפיכך‬,‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫העומדת‬ ‫העיקרית‬ ‫השאלה‬‫לבחון‬ ‫בבואה‬‫הערכיות‬ ‫ההשלכות‬ ‫את‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫והחברתיות‬,‫קיצו‬ ‫לעצם‬ ‫נוגעת‬ ‫אינה‬‫השירות‬ ‫ר‬,‫לקצרו‬ ‫לאפשרות‬ ‫אלא‬ ‫ודיפרנציאלית‬ ‫סלקטיבית‬ ‫בצורה‬.‫בע‬ ‫פוגע‬ ‫אינו‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫קיצור‬‫י‬‫האוניברס‬ ‫קרון‬‫א‬‫ליות‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬,‫בע‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫אך‬‫י‬‫והש‬ ‫האחידות‬ ‫קרון‬‫י‬‫החובות‬ ‫של‬ ‫וויון‬ ‫וההזדמנויות‬. 4.‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫החובה‬ ‫בשירות‬–‫המצב‬‫ה‬‫יום‬ ‫והתודעתית‬ ‫ההצהרתית‬ ‫ברמה‬,‫צבא‬‫מודל‬ ‫על‬ ‫עדיין‬ ‫מבוסס‬ ‫בישראל‬ ‫החובה‬"‫העם‬ ‫צבא‬". ‫זאת‬ ‫עם‬,‫שהב‬ ‫נתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬‫י‬‫או‬‫צה‬ ‫נציגי‬"‫ל‬‫הוועדה‬ ‫בפני‬,‫בפועל‬,‫שוֹ‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫קיימת‬‫נוּ‬‫ת‬ ‫השירות‬ ‫ומשך‬ ‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫בהחלת‬ ‫רבה‬. ‫בצה‬ ‫לשירות‬ ‫הנקראים‬ ‫מבין‬ ‫ניכר‬ ‫שיעור‬"‫מן‬ ‫נושרים‬ ‫ואחרים‬ ‫השירות‬ ‫מן‬ ‫פטור‬ ‫מקבלים‬ ‫ל‬ ‫משלימי‬ ‫ואינם‬ ‫השירות‬‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫ם‬. ‫הגברים‬ ‫בקרב‬: 23%‫מתגייסים‬ ‫אינם‬ ‫שנתון‬ ‫מכל‬. ‫עוד‬18%‫שירותם‬ ‫את‬ ‫משלימים‬ ‫ואינם‬ ‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫נושרים‬ ‫אך‬ ‫מתגייסים‬. ‫רק‬58%‫הצבאי‬ ‫שירותם‬ ‫את‬ ‫ומשלימים‬ ‫מתגייסים‬.
 20. 20. 20 ‫בנוסף‬,‫כ‬ ‫ישנם‬-10‫השירות‬ ‫של‬ ‫רשמי‬ ‫לקיצור‬ ‫שונים‬ ‫הסדרים‬,‫למשל‬,‫ועולים‬ ‫ישיבות‬ ‫לבני‬ ‫חדשים‬.‫קי‬ ‫כן‬‫קיצור‬ ‫של‬ ‫מוצהרת‬ ‫ולא‬ ‫פורמלית‬ ‫לא‬ ‫פרקטיקה‬ ‫ימת‬"‫מנהלי‬"‫השירות‬ ‫של‬ ‫נזקק‬ ‫שהצבא‬ ‫לחיילים‬‫פחות‬‫לשירותיהם‬. ‫התוצאה‬–‫של‬ ‫מלא‬ ‫שירות‬ ‫המשלימים‬ ‫הגיוס‬ ‫חייבי‬ ‫שיעור‬36‫משיעור‬ ‫יותר‬ ‫קטן‬ ‫חודשים‬ ‫הצבאי‬ ‫שירותם‬ ‫את‬ ‫המשלימים‬,‫יותר‬ ‫קצרים‬ ‫שירות‬ ‫מסלולי‬ ‫קיימים‬ ‫שכן‬. ‫הנשים‬ ‫בקרב‬: 41%‫אינן‬‫מתגייסות‬. ‫כ‬ ‫עוד‬4%‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫נושרות‬. ‫רק‬55%‫בן‬ ‫מלא‬ ‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫משלימות‬24‫חודשים‬. ‫והשירות‬ ‫הגיוס‬ ‫להעמקת‬ ‫שונות‬ ‫פעולות‬ ‫שנעשות‬ ‫אף‬,‫למשל‬,‫המאפשרים‬ ‫הסדרים‬ ‫דרך‬ ‫במצוקה‬ ‫נתונות‬ ‫שמשפחותיהם‬ ‫לחיילים‬ ‫כלכלית‬ ‫תמיכה‬ ‫ומתן‬ ‫להתגייס‬ ‫לחרדים‬,‫נראה‬,‫כי‬ ‫לפעול‬ ‫אין‬ ‫מספרית‬ ‫מבחינה‬‫הגיוס‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫השפעה‬ ‫אילו‬ ‫ות‬. ‫בנוסף‬,‫לזכור‬ ‫יש‬,‫ולנשים‬ ‫לגברים‬ ‫השירות‬ ‫במשך‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫הבדל‬ ‫ישנו‬ ‫כי‬,‫וכן‬,‫נשים‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫צבאי‬ ‫משירות‬ ‫פטור‬ ‫במתן‬ ‫שונים‬ ‫קריטריונים‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מופעלים‬ ‫וגברים‬.‫מתבטא‬ ‫הדבר‬ ‫בעיקר‬‫בכך‬,‫יחס‬ ‫בקלות‬ ‫השירות‬ ‫מן‬ ‫פטור‬ ‫מקבלות‬ ‫דתיות‬ ‫על‬ ‫המצהירות‬ ‫שנשים‬‫ית‬ ‫הגברים‬ ‫שבקרב‬ ‫מזה‬ ‫נמוך‬ ‫הנשים‬ ‫בקרב‬ ‫הגיוס‬ ‫שיעור‬ ‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬.‫זאת‬ ‫לעומת‬,‫בשל‬ ‫ומשכו‬ ‫השירות‬ ‫אופי‬,‫הגברים‬ ‫בקרב‬ ‫ניכרת‬ ‫במידה‬ ‫גבוה‬ ‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫הנשירה‬ ‫שיעור‬ ‫הנשים‬ ‫בקרב‬ ‫מאשר‬. ‫גם‬ ‫כיום‬ ‫קיימת‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫החובה‬ ‫למשרתי‬ ‫הניתנות‬ ‫ההטבות‬ ‫ברמת‬ ‫מסוימת‬,‫ו‬‫היא‬ ‫ההבחנה‬ ‫לוחמים‬ ‫בין‬,‫היתר‬ ‫וכל‬ ‫לחימה‬ ‫תומכי‬.‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫כמו‬ ‫כספיות‬ ‫בהטבות‬ ‫מתבטאת‬,‫הקיום‬ ‫דמי‬ ‫החודשיים‬,‫משוחררים‬ ‫לחיילים‬ ‫והפיקדון‬ ‫השירות‬ ‫בתום‬ ‫הניתן‬ ‫השחרור‬ ‫מענק‬,‫הטבות‬ ‫כסף‬ ‫שוות‬,‫וזכאות‬ ‫הפסיכומטרי‬ ‫ולמבחן‬ ‫לבגרות‬ ‫הכנה‬ ‫קורסי‬ ‫בתשלום‬ ‫השתתפות‬ ‫כמו‬ ‫והטבות‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫במוסדות‬ ‫לימודים‬ ‫למלגות‬‫השירות‬ ‫אופי‬ ‫וציון‬ ‫לוחם‬ ‫תעודת‬ ‫כמו‬ ‫השחרור‬ ‫בתעודת‬. ‫רואים‬ ‫אנו‬,‫אפוא‬,‫עליו‬ ‫הערכי‬ ‫האתוס‬ ‫בין‬ ‫משמעותי‬ ‫פער‬ ‫בישראל‬ ‫מתקיים‬ ‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ‫השירות‬ ‫מודל‬ ‫מבוסס‬)‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"(‫בפועל‬ ‫השירות‬ ‫לבין‬,‫מא‬ ‫שהנו‬‫ו‬‫ד‬‫מבודל‬.‫קיי‬‫ם‬
 21. 21. 21 ‫בפועל‬‫בידול‬‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫בעצם‬ ‫משמעותי‬,‫השירות‬ ‫באורך‬,‫בה‬‫בחובת‬ ‫וכן‬ ‫למשרתים‬ ‫טבות‬ ‫החובה‬ ‫בשירות‬ ‫החייל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמולאו‬ ‫התפקידים‬ ‫מן‬ ‫הנגזרת‬ ‫המילואים‬ ‫שירות‬.‫זאת‬ ‫עם‬, ‫היא‬ ‫הוועדה‬ ‫בדיוני‬ ‫שהתבטאה‬ ‫התחושה‬,‫והתפיסה‬ ‫נפרם‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הערכי‬ ‫האתוס‬ ‫כי‬,‫כי‬ ‫צה‬"‫הנו‬ ‫ל‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫הן‬ ‫השלטת‬ ‫התפיסה‬ ‫עדיין‬ ‫היא‬ ‫ואחידה‬ ‫כללית‬ ‫הנה‬ ‫השירות‬ ‫וחובת‬ ‫ה‬ ‫בחוגי‬‫באוכלוסייה‬ ‫רחבים‬ ‫מגזרים‬ ‫בקרב‬ ‫והן‬ ‫צבא‬.‫תודעתית‬,‫נתפס‬ ‫לגברים‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫כשירות‬ ‫עדיין‬‫ש‬ ‫למרות‬‫של‬ ‫שיעורם‬‫אל‬‫ה‬‫משרתים‬ ‫או‬ ‫כלל‬ ‫משרתים‬ ‫שלא‬ ‫מא‬ ‫גבוה‬ ‫מקוצר‬ ‫שירות‬‫ו‬‫ד‬. ‫לעיל‬ ‫מהאמור‬ ‫המסקנה‬,‫המצב‬‫ה‬‫של‬ ‫קטנה‬ ‫לא‬ ‫מידה‬ ‫לקיים‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫מלמד‬ ‫יום‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬ ‫הגיוס‬ ‫חובת‬ ‫בהחלת‬‫שנשענת‬ ‫האתוס‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫לערער‬ ‫מבלי‬ ‫ומשכו‬‫עליו‬‫חובת‬ ‫הגיוס‬. 5.‫ל‬ ‫ההצעה‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫בשירות‬‫ה‬‫חובה‬ ‫רוב‬‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫הרקע‬ ‫לנתוני‬ ‫הנוגעים‬ ‫קריטריונים‬ ‫על‬ ‫מושתת‬ ‫השירות‬ ‫באורך‬ ‫כיום‬ ‫הקיימת‬ ‫מגדר‬ ‫כמו‬ ‫המתגייס‬ ‫של‬,‫דתית‬ ‫למסגרת‬ ‫השתייכות‬,‫רפואי‬ ‫מצב‬,‫עול‬ ‫או‬‫ים‬‫חדש‬‫ים‬.‫על‬ ‫הוו‬ ‫שולחן‬‫שונה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫דיפרנציאציה‬ ‫ליצירת‬ ‫הצעה‬ ‫עומדת‬ ‫עדה‬:‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫קיצור‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫מסלולים‬ ‫או‬ ‫ומסלול‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫מסלולים‬ ‫או‬ ‫מסלול‬ ‫שייצור‬ ‫באופן‬ ‫השירות‬ ‫מהות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬,‫ומשך‬ ‫לצבא‬ ‫המשרת‬ ‫של‬ ‫החיוניות‬ ‫מידת‬ ‫קרי‬ ‫לתפקידו‬ ‫הדרוש‬ ‫ההכשרה‬.‫כל‬ ‫מסיבות‬ ‫נובעת‬ ‫זו‬ ‫הצעה‬‫וצבאיות‬ ‫כליות‬.‫כ‬‫כלל‬,‫תכליתה‬‫של‬ ‫ההצעה‬‫הצבא‬ ‫לרשות‬ ‫העומדים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אופטימלי‬ ‫לניצול‬ ‫להביא‬,‫לייצר‬ ‫לצה‬"‫ולאפשר‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬ ‫בתפקידים‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫הדרגתי‬ ‫לקיצור‬ ‫תמריצים‬ ‫ל‬ ‫חדישות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫להצטיידות‬ ‫משאבים‬ ‫הסטת‬,‫ה‬‫העתידי‬ ‫הקרב‬ ‫בשדה‬ ‫נחוצות‬ ‫ו‬‫ה‬‫לה‬ ‫עשויות‬‫אדם‬ ‫בכוח‬ ‫הצבא‬ ‫מצרכי‬ ‫חלק‬ ‫חליף‬)‫פרק‬ ‫ראה‬ ‫להרחבה‬‫ב‬'"‫ההיבטים‬ ‫הכלכליים‬"(. ‫קיצור‬‫ש‬‫המשרתים‬ ‫על‬ ‫הצבא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ייכפו‬ ‫השונים‬ ‫השירות‬ ‫משכי‬ ‫בו‬,‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫להגביר‬ ‫עלול‬ ‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫והשוויון‬ ‫האחידות‬ ‫חוסר‬ ‫את‬.‫בהנחה‬,‫ורוב‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫המקובלת‬ ‫בפניה‬ ‫שהופיעו‬ ‫הצבא‬ ‫אנשי‬,‫כי‬‫רצוי‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬‫לא‬‫במודל‬ ‫לפגוע‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫היא‬ ‫השאלה‬, ‫אפוא‬,‫לאל‬ ‫מעבר‬ ‫השירות‬ ‫במשך‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬‫ה‬‫כיום‬ ‫כבר‬ ‫הקיימים‬, ‫זה‬ ‫במודל‬ ‫לפגוע‬ ‫מבלי‬?‫מדויקת‬ ‫תשובה‬ ‫לתת‬ ‫קשה‬ ‫זו‬ ‫לשאלה‬. ‫להניח‬ ‫ניתן‬,‫במודל‬ ‫הפגיעה‬ ‫כי‬"‫העם‬ ‫צבא‬"‫שירות‬ ‫מודל‬ ‫הפעלת‬ ‫עקב‬‫שונה‬ ‫באורך‬‫תצומצ‬‫ם‬ ‫הבאים‬ ‫התנאים‬ ‫שיתקיימו‬ ‫ככל‬:
 22. 22. 22 •‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫בין‬ ‫השירות‬ ‫באורך‬ ‫הפער‬)‫להלן‬:ְ‫מ‬ ‫שירות‬‫רבי‬(‫למשרתים‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫שירות‬)‫להלן‬:‫מינימלי‬ ‫שירות‬(‫קטן‬ ‫יהיה‬. •‫יחסית‬ ‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫לשרת‬ ‫ימשיכו‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫גם‬. •‫לקיצור‬ ‫במקביל‬‫המוצע‬,‫י‬‫י‬‫והפחתת‬ ‫הגיוס‬ ‫להעמקת‬ ‫צעדים‬ ‫נקטו‬‫בקרב‬ ‫פטורים‬ ‫כיום‬ ‫מגויסים‬ ‫שאינם‬ ‫מגזרים‬. •‫ש‬ ‫להגדלת‬ ‫ינוצל‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬‫י‬‫אחרים‬ ‫בתחומים‬ ‫וויון‬,‫למשל‬,‫המגדרים‬ ‫בין‬. •‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫יינתן‬. ‫ה‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫יומה‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫העומדת‬ ‫העיקרית‬ ‫ההצעה‬‫יא‬‫משך‬ ‫של‬ ‫כללי‬ ‫לקיצור‬ ‫השירות‬‫בהדרגה‬.‫הראשון‬ ‫בשלב‬‫מ‬-36‫ל‬ ‫חודשים‬-32‫חודשים‬‫מ‬ ‫השני‬ ‫ובשלב‬-32‫חודשים‬ ‫ל‬-28‫חודשים‬.‫של‬ ‫נוסף‬ ‫וקיצור‬4‫לצה‬ ‫חיוניים‬ ‫פחות‬ ‫לחיילים‬ ‫חודשים‬"‫ו‬ ‫ל‬/‫שמשך‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫הצבאיים‬ ‫לתפקידיהם‬ ‫שלהם‬ ‫ההכשרה‬.‫הש‬ ‫חוסר‬ ‫את‬ ‫להקטין‬ ‫בכדי‬‫י‬‫שי‬ ‫וויון‬‫י‬‫נבע‬ ‫המשרתים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫משך‬ ‫מכפיית‬,‫ההצע‬ ‫כוללת‬‫הצעה‬ ‫גם‬ ‫ה‬‫לגמול‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫משמעותי‬ ‫כספי‬,‫בעלי‬ ‫לפרטים‬ ‫במשק‬ ‫הממוצע‬ ‫השכר‬ ‫בגובה‬ ‫זהים‬ ‫נתונים‬.‫דן‬ ‫הצוות‬‫גם‬‫ב‬‫הגמול‬ ‫בגובה‬ ‫להבחין‬ ‫הצעה‬‫בין‬‫לוחמים‬‫תומכי‬ ‫חיילים‬ ‫לבין‬ ‫לחימה‬,‫קרביים‬ ‫שאינם‬ ‫חיוניים‬ ‫בתפקידים‬ ‫משרתים‬ ‫או‬.‫אולם‬‫סבורים‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬,‫שיש‬ ‫א‬ ‫גמול‬ ‫לאמץ‬‫הממ‬ ‫השירות‬ ‫בגין‬ ‫חיד‬‫ו‬‫יותר‬ ‫שך‬,‫וכי‬‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫שהחיילים‬ ‫התגמולים‬ ‫כל‬ ‫בסך‬ ‫מקבלים‬‫יחסית‬ ‫קטנה‬ ‫תהייה‬,ְ‫ובמ‬‫היום‬ ‫הקיימים‬ ‫מדים‬. ‫ששמענו‬ ‫ההערכות‬)‫אכ‬ ‫ראש‬"‫א‬,‫רח‬"‫תומכ‬ ‫ט‬"‫א‬,‫בממד‬ ‫המחקר‬ ‫ענף‬ ‫ראש‬"‫ה‬,‫פרופ‬'‫בן‬ ‫איל‬- ‫ארי‬(‫הן‬,‫כי‬‫שוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫מתונה‬‫לחיילים‬ ‫המוענק‬ ‫בגמול‬)‫היום‬ ‫כמקובל‬(,‫המב‬‫שיקולים‬ ‫על‬ ‫וססת‬ ‫שונים‬ ‫לתפקידים‬ ‫הנדרש‬ ‫ההכשרה‬ ‫ומשך‬ ‫הצבא‬ ‫צרכי‬ ‫של‬,‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫במידה‬ ‫תשנה‬ ‫לא‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫במידה‬ ‫מסכנת‬ ‫ואינה‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬"‫העם‬ ‫צבא‬". 6.‫המוצע‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫במודל‬ ‫הסיכונים‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫אף‬ ‫על‬,‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫יש‬,‫לעתיד‬ ‫ראייה‬ ‫מתוך‬ ‫במיוחד‬,‫לכך‬,‫מודל‬ ‫שהפעלת‬ ‫שירות‬‫שוֹ‬ ‫עם‬‫נוּ‬‫ת‬‫כיום‬ ‫המוצע‬ ‫מהסוג‬,‫הש‬ ‫תפיסת‬ ‫לסיכון‬ ‫נוספים‬ ‫בסיכונים‬ ‫כרוכה‬‫י‬‫וויון‬ ‫מודל‬ ‫ביסוד‬ ‫העומדת‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫בהמשך‬ ‫כמפורט‬. ‫בהמשך‬ ‫המוצע‬ ‫המודל‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫הוא‬ ‫הצבא‬‫ה‬‫החייל‬ ‫ישרת‬ ‫בו‬ ‫המסלול‬ ‫את‬ ‫קובע‬.
 23. 23. 23 ‫לגבי‬ ‫לפרט‬ ‫בחירה‬ ‫יכולת‬ ‫למתן‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫עלול‬ ‫הדיפרנציאלי‬ ‫המודל‬‫קביעת‬ ‫שירותו‬ ‫מסלול‬.‫טעמים‬ ‫משני‬ ‫זאת‬:‫ראשית‬,‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫במשכי‬‫ה‬‫את‬ ‫להעצים‬ ‫עשויה‬ ‫שירות‬ ‫לבחור‬ ‫רצונם‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫המתגייסים‬ ‫בעיני‬ ‫שונים‬ ‫שירות‬ ‫מסלולי‬ ‫בין‬ ‫ההבדלים‬ ‫תפיסת‬ ‫להם‬ ‫המתאים‬ ‫במסלול‬.‫ועוד‬ ‫זאת‬;‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫הגמול‬ ‫מתן‬,‫דמיון‬ ‫יוצר‬ ‫לשיר‬ ‫זה‬ ‫שירות‬ ‫בין‬ ‫מסוים‬‫קבע‬ ‫ות‬.‫כהתנדבותי‬ ‫נתפס‬ ‫הקבע‬ ‫ששירות‬ ‫מכיוון‬,‫עשויים‬ ‫לתפוס‬ ‫המתגייסים‬,‫התנדבותי‬ ‫יהיה‬ ‫הארוך‬ ‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫שגם‬ ‫ראוי‬ ‫כי‬.‫יתכן‬,‫תפיסות‬ ‫כי‬ ‫אלו‬‫ת‬‫בוא‬‫נה‬‫השירות‬ ‫במסלולי‬ ‫לבחור‬ ‫פרטים‬ ‫של‬ ‫גוברת‬ ‫בתביעה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬ ‫עליהם‬ ‫המועדפים‬.‫ק‬ ‫מודל‬ ‫הפעלת‬ ‫על‬ ‫להקשות‬ ‫עשויה‬ ‫זו‬ ‫תביעה‬‫בהתאם‬ ‫השירות‬ ‫יצור‬ ‫הקיימות‬ ‫להנחות‬,‫המתגייסים‬ ‫הקצאת‬ ‫על‬ ‫הבלעדית‬ ‫השליטה‬ ‫תהא‬ ‫לצבא‬ ‫פיהן‬ ‫שעל‬ ‫השונים‬ ‫השירות‬ ‫למסלולי‬. ‫שנית‬,‫הש‬ ‫בערך‬ ‫הפגיעה‬ ‫להקטנת‬ ‫כדרך‬ ‫מוצע‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫שמתן‬ ‫אף‬‫י‬‫וויון‬,‫מתן‬‫גמול‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬ ‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬‫החובה‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫הערכי‬ ‫בבסיס‬ ‫לפגוע‬ ‫עלולה‬– ‫למדינה‬ ‫השירות‬,‫יותר‬ ‫תועלתני‬ ‫אופי‬ ‫הצבאי‬ ‫לשירות‬ ‫ולהקנות‬.‫האפשריות‬ ‫ההשלכות‬ ‫אחת‬ ‫ה‬ ‫כזה‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫של‬‫יא‬‫חיילים‬ ‫עבור‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫משיכה‬ ‫גורם‬ ‫יהווה‬ ‫כספי‬ ‫שתגמול‬ ‫גבוהות‬ ‫סוציואקונומיות‬ ‫משכבות‬ ‫חיילים‬ ‫עבור‬ ‫מאשר‬ ‫חלשות‬ ‫סוציואקונומיות‬ ‫משכבות‬ ‫יותר‬.‫שיר‬ ‫למסלולי‬ ‫ההפניה‬ ‫אם‬‫החיילים‬ ‫מהעדפות‬ ‫תושפע‬ ‫שונים‬ ‫ות‬,‫להביא‬ ‫עשוי‬ ‫הדבר‬ ‫השדה‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫בהרכב‬ ‫לשינוי‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬‫הוועדה‬ ‫כוונת‬ ‫אין‬ ‫ולכך‬. ‫אל‬ ‫השלכות‬ ‫אף‬ ‫על‬‫ו‬,‫סבורים‬ ‫אנו‬,‫כי‬‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬ ‫כספי‬ ‫גמול‬‫ארוך‬ ‫זמן‬ ‫פרק‬‫יותר‬ ‫שבשירות‬ ‫החסרונות‬ ‫את‬ ‫מכהה‬‫לכולם‬ ‫אחיד‬ ‫אינו‬ ‫שמשכו‬. ‫שלישית‬,‫הבדלי‬‫ם‬‫משמעותי‬‫ים‬‫עלולה‬ ‫ופחות‬ ‫יותר‬ ‫חיוניים‬ ‫לחיילים‬ ‫התשלום‬ ‫בגובה‬ ‫ש‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬ ‫להפחית‬"‫תורם‬ ‫שירות‬ ‫כל‬"‫השירות‬ ‫לרגלי‬ ‫מתחת‬ ‫הקרקע‬ ‫את‬ ‫ולשמוט‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫העורפי‬.‫להשתמטות‬ ‫לחצים‬ ‫להגדיל‬ ‫עלול‬ ‫זה‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫ש‬ ‫בתפיסה‬ ‫ולהתבטא‬"‫לצבא‬ ‫קריטי‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אם‬,‫בכלל‬ ‫שאשרת‬ ‫מדוע‬?."‫מס‬‫מומלץ‬ ‫זו‬ ‫יבה‬, ‫החיילים‬ ‫לכל‬ ‫אחיד‬ ‫יהיה‬ ‫יותר‬ ‫הארוך‬ ‫השירות‬ ‫בגין‬ ‫הגמול‬ ‫כי‬)‫המוצע‬ ‫המודל‬ ‫פרק‬ ‫גם‬ ‫ראה‬.( ‫רביעית‬,‫שנעשה‬ ‫ממחקר‬‫בצה‬"‫ל‬)‫ב‬-‫ממד‬"‫ה‬(‫שערכה‬ ‫מסיור‬ ‫וכן‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫השדה‬ ‫מיחידות‬ ‫באחת‬ ‫הוועדה‬,‫עולה‬,‫בכך‬ ‫בולט‬ ‫הוגנות‬ ‫חוסר‬ ‫תופסים‬ ‫מהחיילים‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫שי‬ ‫שהמשרתים‬‫קרבי‬ ‫רות‬‫י‬‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫לשרת‬ ‫ידרשו‬.‫תפיסתם‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫דווקא‬ ‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫שירות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מפוצים‬ ‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫קרבי‬ ‫שירות‬ ‫המשרתים‬.‫הפיצוי‬ ‫שמתן‬ ‫אף‬ ‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫לפצותם‬ ‫כדרך‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוצע‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫המשמעותי‬
 24. 24. 24 ‫הש‬ ‫חוסר‬‫י‬‫ש‬ ‫וויון‬‫י‬‫אל‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫יווצר‬‫ה‬‫יה‬ ‫ששירותם‬‫יותר‬ ‫קצר‬ ‫א‬,‫זה‬ ‫פיצוי‬ ‫אם‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫המחקר‬ ‫מן‬ ‫העולה‬ ‫ההוגנות‬ ‫חוסר‬ ‫תפיסת‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫יבטל‬.‫לתוצאות‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫בזהירות‬ ‫המחקר‬,‫הגמול‬ ‫וגובה‬ ‫השירות‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫ספציפי‬ ‫מודל‬ ‫הוצג‬ ‫לא‬ ‫לנחקרים‬ ‫שכן‬, ‫לדיון‬ ‫כלליים‬ ‫עקרונות‬ ‫רק‬ ‫אלא‬.‫כן‬ ‫כמו‬,‫להסיק‬ ‫וקשה‬ ‫בהיקפו‬ ‫מצומצם‬ ‫היה‬ ‫המחקר‬ ‫בביטחו‬‫היפותטיות‬ ‫לשאלות‬ ‫מתשובות‬ ‫ן‬‫על‬‫תפיסה‬ ‫שינויי‬ ‫אודות‬,‫בפועל‬.‫לציין‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬, ‫הנוכחית‬ ‫ההצעה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫כי‬,‫השירות‬‫יותר‬ ‫הארוך‬‫ה‬ ‫הכספי‬ ‫והפיצוי‬‫אליו‬ ‫מתלווה‬‫יופעלו‬ ‫לא‬ ‫קרביים‬ ‫חיילים‬ ‫לגבי‬ ‫רק‬,‫אחרים‬ ‫חיוניים‬ ‫מקצועות‬ ‫בעלי‬ ‫לגבי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬,‫טכניים‬ ‫למשל‬, ‫ההכשרה‬ ‫שמשך‬‫ש‬‫יחסי‬ ‫ארוך‬ ‫להם‬‫ת‬. ‫חמישית‬,‫ההוגנות‬ ‫לסוגיית‬ ‫בהקשר‬ ‫זאת‬ ‫וגם‬,‫לזכור‬ ‫יש‬,‫חובה‬ ‫לשירות‬ ‫שיידרשו‬ ‫החיילים‬ ‫כי‬ ‫המילואים‬ ‫מודל‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המילואים‬ ‫שירות‬ ‫בנטל‬ ‫לשאת‬ ‫שיידרשו‬ ‫החיילים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫החדש‬.‫כלומר‬,‫בפועל‬,‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫בהבדל‬ ‫רק‬ ‫יתבטא‬ ‫לא‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫קיצור‬ ‫השירות‬ ‫במשך‬ ‫חודשים‬,‫א‬‫בנוסף‬ ‫לא‬,‫השירות‬ ‫חובת‬ ‫בעצם‬ ‫בהבדל‬,‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫למשך‬. ‫לשרת‬ ‫המוטיבציה‬ ‫ועל‬ ‫ההוגנות‬ ‫תחושות‬ ‫על‬ ‫אלה‬ ‫צעדים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫המצטברת‬ ‫ההשפעה‬ ‫ידועה‬ ‫לא‬ ‫קרביות‬ ‫ביחידות‬,‫תפקידים‬ ‫או‬ ‫קרביות‬ ‫ליחידות‬ ‫להתגייס‬ ‫שהנכונות‬ ‫אפשר‬ ‫אך‬ ‫אחרים‬ ‫התנדבותיים‬,‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫יהיה‬ ‫השירות‬ ‫משך‬ ‫שבהם‬,‫הה‬ ‫בשל‬ ‫תפגע‬‫ארוכות‬ ‫שלכות‬ ‫כזו‬ ‫החלטה‬ ‫של‬ ‫הטווח‬. ‫שישית‬,‫מסוימת‬ ‫במידה‬ ‫לפצותם‬ ‫עשוי‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬ ‫כספי‬ ‫גמול‬ ‫שמתן‬ ‫אף‬ ‫בשירות‬ ‫שישקיעו‬ ‫הנוסף‬ ‫הזמן‬ ‫ערך‬ ‫על‬,‫על‬ ‫לפצותם‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫אין‬ ‫ללוחמים‬ ‫נוגע‬ ‫שהדבר‬ ‫ככל‬ ‫בשירותם‬ ‫הקשור‬ ‫החיים‬ ‫סיכון‬.‫לסכנם‬ ‫והנכונות‬ ‫חיים‬ ‫לסיכון‬ ‫התביעה‬,‫נשענות‬‫בסיסים‬ ‫על‬ ‫במודל‬ ‫הנכללים‬ ‫ערכיים‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫שוֹ‬‫נוּ‬‫בין‬ ‫גדולה‬ ‫ת‬‫שירות‬ ‫משכי‬‫עלולה‬ ‫לחייל‬ ‫מחייל‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫אותנו‬ ‫להרחיק‬,‫ממודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬",‫ו‬‫כדי‬ ‫בה‬ ‫יש‬‫הערכי‬ ‫הבסיס‬ ‫את‬ ‫להחליש‬ ‫בפרט‬ ‫מסוכן‬ ‫ושירות‬ ‫בכלל‬ ‫לשירות‬ ‫העיקרי‬ ‫כבסיס‬. ‫שהוזכרו‬ ‫הסיכונים‬,‫המסקנה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫מחזקים‬,‫שהו‬‫לעיל‬ ‫באה‬,‫להפחית‬ ‫הצורך‬ ‫בדבר‬ ‫השירות‬ ‫במשכי‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬,‫המשרתים‬ ‫בין‬ ‫הפערים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫ועקב‬,‫שירות‬ ‫יותר‬ ‫וקצר‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬,‫שיקבלו‬ ‫הכולל‬ ‫הפיצוי‬ ‫בשיעור‬.‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫מסקנה‬,‫כבר‬ ‫שכן‬‫ה‬‫יש‬ ‫יום‬ ‫הסבורים‬,‫כי‬‫ש‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬‫נוס‬ ‫מדרגות‬ ‫ליצירת‬ ‫הדרך‬ ‫בהמשך‬ ‫יוביל‬ ‫הנוכחי‬ ‫הצעד‬‫פות‬ ‫ה‬ ‫וגובה‬ ‫שירות‬ ‫משכי‬ ‫של‬‫גמול‬‫השונות‬ ‫במדרגות‬ ‫למשרתים‬ ‫שיינתן‬ ‫הכספי‬.
 25. 25. 25 ‫המשרתים‬ ‫לחיילים‬ ‫ישולם‬ ‫הכספי‬ ‫הגמול‬‫מרבי‬ ‫שירות‬‫חודשי‬ ‫מארבעת‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫בתום‬ ‫האחרונים‬ ‫השירות‬.‫זו‬ ‫בדרך‬,‫מיידית‬ ‫החייל‬ ‫יחוש‬,‫לשירותו‬ ‫והערכה‬ ‫הולם‬ ‫פיצוי‬ ‫שיש‬ ‫יותר‬ ‫הארוך‬. ‫העתי‬ ‫אל‬ ‫הצופה‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫במבט‬‫ד‬,‫שקיצור‬ ‫מכך‬ ‫להתעלם‬ ‫אין‬‫שוֹ‬ ‫עם‬‫נוּ‬‫ב‬ ‫ת‬‫מבטל‬ ‫שירות‬ ‫ב‬‫ממוסד‬ ‫אופן‬‫לכל‬ ‫אחיד‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫העיקרון‬ ‫את‬)‫הגברים‬ ‫לכל‬ ‫לפחות‬(‫גמול‬ ‫ושמתן‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬,‫מ‬‫שלב‬‫הראשונה‬ ‫בפעם‬,‫רכיב‬‫משמעותי‬ ‫כספי‬ ‫גמול‬ ‫של‬)‫להבדיל‬ ‫כיום‬ ‫הניתנים‬ ‫הנמוכים‬ ‫הקיום‬ ‫מדמי‬(,‫החובה‬ ‫לשירות‬.‫זו‬ ‫מבחינה‬,‫לק‬ ‫יש‬‫כזה‬ ‫יצור‬ ‫ויתכן‬ ‫סמלית‬ ‫משמעות‬,‫המילואים‬ ‫מודל‬ ‫שינוי‬ ‫עם‬ ‫שביחד‬,‫פסיכולוגי‬ ‫מחסום‬ ‫פורץ‬ ‫הוא‬ ‫ה‬ ‫התחלת‬ ‫את‬ ‫ומבטא‬ ‫מסוים‬‫שינוי‬‫ב‬‫מודל‬"‫העם‬ ‫צבא‬".‫ל‬ ‫יש‬‫הביא‬‫בחשבון‬ ‫זו‬ ‫אפשרות‬,‫שכן‬ ‫בעתיד‬ ‫כי‬ ‫סביר‬,‫האיום‬ ‫בתפיסת‬ ‫נוספת‬ ‫הפחתה‬,‫שיפחיתו‬ ‫ואידיאולוגיות‬ ‫חברתיות‬ ‫מגמות‬ ‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫ערך‬ ‫את‬‫שיביאו‬ ‫וצבאיים‬ ‫כלכליים‬ ‫ושיקולים‬ ‫להתגייס‬ ‫והמוטיבציה‬ ‫ופרופסיונ‬ ‫יציב‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫קטן‬ ‫צבא‬ ‫להעדפת‬‫א‬‫טכנולוגי‬ ‫ועל‬ ‫לי‬‫ו‬‫מתוחכמות‬ ‫ת‬ ‫האיומים‬ ‫באופי‬ ‫שינוי‬ ‫לנוכח‬,‫ע‬‫לולי‬‫ם‬‫נוס‬ ‫קיצור‬ ‫של‬ ‫בכיוון‬ ‫ללחצים‬ ‫לגרום‬‫ף‬‫שירות‬ ‫של‬ ‫צבא‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫רבה‬ ‫להתבססות‬ ‫ומעבר‬ ‫החובה‬‫מקצועי‬. ‫לפיכך‬,‫למסקנה‬ ‫מוביל‬ ‫לעיל‬ ‫שהובא‬ ‫השיקולים‬ ‫מכלול‬ ‫אם‬ ‫גם‬,‫ל‬ ‫כי‬‫מהלך‬‫סדר‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫היום‬)‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫השירות‬ ‫במשכי‬ ‫חודשים‬ ‫ארבעה‬ ‫של‬ ‫פער‬ ‫יצירת‬ ‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫שירות‬ ‫למשרתים‬(‫זה‬ ‫בשלב‬ ‫משמעותיות‬ ‫וחברתיות‬ ‫ערכיות‬ ‫השלכות‬ ‫צפויות‬ ‫לא‬, ‫רחב‬ ‫בהקשר‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬ ‫שאם‬ ‫הרי‬‫יותר‬,‫ותוך‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫זמן‬ ‫בפרספקטיבת‬ ‫העולם‬ ‫בצבאות‬ ‫השולטות‬ ‫המגמות‬ ‫בחינת‬,‫למהפכה‬ ‫בדרך‬ ‫ראשון‬ ‫צעד‬ ‫זה‬ ‫שיהא‬ ‫אפשר‬ ‫הצבא‬ ‫של‬ ‫והערכית‬ ‫החברתית‬ ‫בתשתית‬,‫השאלה‬ ‫שתבחן‬ ‫בעת‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לתת‬ ‫ויש‬ ‫שמשמעם‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫שיבחנו‬ ‫בעת‬ ‫ובמיוחד‬ ‫לציבור‬ ‫הנוכחי‬ ‫המהלך‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫כיצד‬ ‫הרחבת‬‫השוֹ‬‫נוּ‬‫ת‬‫הנוכחי‬ ‫בשלב‬ ‫למוצע‬ ‫מעבר‬. 7.‫לאומי‬ ‫שירות‬-‫אזרחי‬ ‫הוועדה‬ ‫חברי‬‫נכנס‬ ‫לא‬‫ו‬‫הלאומי‬ ‫השירות‬ ‫בסוגיית‬ ‫מעמיק‬ ‫לדיון‬-‫אזרחי‬.‫ההנחה‬‫הייתה‬,‫כי‬ ‫בעקבות‬ ‫כיום‬ ‫הפרק‬ ‫על‬ ‫העומד‬ ‫הלאומי‬ ‫השירות‬"‫עברי‬ ‫ועדת‬"‫חל‬ ‫שירות‬ ‫להוות‬ ‫נועד‬ ‫לא‬‫ו‬‫פי‬ ‫כיום‬ ‫המתגייסות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫עבור‬ ‫הצבאי‬ ‫לשירות‬,‫אל‬‫שצה‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫נועד‬ ‫א‬"‫קורא‬ ‫לא‬ ‫ל‬ ‫שירותן‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫או‬ ‫צבאי‬ ‫לשירות‬ ‫אותן‬,‫חרדים‬ ‫כמו‬,‫דתיות‬ ‫ובנות‬ ‫ערבים‬ ‫אזרחים‬.‫ההנחה‬ ‫הייתה‬,‫חל‬ ‫חובה‬ ‫כשירות‬ ‫כיום‬ ‫מוצע‬ ‫אינו‬ ‫זה‬ ‫ששירות‬‫ו‬‫לא‬ ‫ובוודאי‬ ‫הצבאי‬ ‫לשירות‬ ‫פי‬

×