Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

บทคัดย่อ

720 visualizaciones

Publicado el

บทคัดย่องานวิจัย ปิยรัตน์ หวานใจ

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

บทคัดย่อ

  1. 1. ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปิยรัตน์ หวานใจ ที่ทางาน โรงเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ปีที่พิมพ์ 2560 บทคัดย่อ บทเรียนสาเร็จรูปเป็นเครื่องช่วยสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และดาเนินไปตามความสามารถของตน เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น อย่างดีส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อย ให้ ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์เป็นปัญหา เกิดการไตร่ตรอง สังเคราะห์เป็นความรู้ของตนเองจาก กระบวนการเรียนรู้ และนาไปสู่โครงสร้างใหม่ทางปัญญาด้วยตนเอง การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่ง หมาย เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสาเร็จรูป เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน จากการเรียนรู้ด้วย บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 33 คน จานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา มี 4 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 9 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 20 ชั่วโมง บทเรียนสาเร็จรูป จานวน 7 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.42 – 0.58 ค่าอานาจจาแนกมีค่าตั้งแต่ 0.25 – 0.67 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.72 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของ นักเรียน จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t – test (Dependent Samples)
  2. 2. ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. บทเรียนสาเร็จรูป ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.00/82.95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเส้นตรงเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ มีค่าเท่ากับ 0.7639 หรือร้อยละ 76.39 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 แสดงว่ามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่าครูผู้สอนสามารถนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพัฒนาการ ในการเรียนรู้ที่ดีและประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้ทาให้เกิดการพัฒนาตนเอง

×