Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫اصل‬
‫مهاجر‬ ‫غازهای‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫درس‬
‫رسانی‬ ‫روز‬‫به‬ ‫آخرین‬
‫فروردین‬۹۶
‫شجاعت‬
‫آزادی‬
‫عقاب‬‫یابی‬‫جفت‬‫کند‬‫می‬‫تا‬‫نس‬‫ل‬
‫خود‬‫را‬‫ادامه‬،‫دهد‬‫اما‬‫بصورت‬
‫گروهی‬‫زندگی‬‫کند‬‫نمی‬.
‫ها‬‫عقاب‬‫حمایت‬ ‫یکدی...
‫دیده‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫غاز‬ ‫یک‬‫شود‬‫نمی‬
‫یک‬‫غاز‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫غاز‬ ‫دسته‬
‫میکنند‬ ‫پیروی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫...
‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غازها‬‫بخشی‬‫قدرت‬‫استفاده‬ ‫گروهشان‬ ‫به‬
‫کنند‬‫می‬.‫های‬‫مسولیت‬‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫رهبری‬‫کنند‬‫می‬...
‫غازها‬ ‫مهاجرتی‬ ‫سفر‬
‫تا‬ ‫گاهی‬۸‫کیلومتر‬ ‫هزار‬
‫رسد‬‫می‬‫سرعتی‬ ‫با‬ ‫که‬
‫معادل‬۷۵‫در‬ ‫کیلومتر‬
‫طی‬ ‫ساعت‬‫شود‬‫م...
‫این‬ ‫از‬ ‫وقتی‬۷‫استفاده‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫اصل‬‫کنیم‬‫می‬‫برای‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ،
‫تمرین‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬...
‫باالبرنده‬ ‫نیروی‬ ،‫میزند‬ ‫پر‬ ‫غاز‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬
‫م‬ ‫تامین‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫میکند‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫غازهای...
‫اصل‬:‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫اهمیت‬
‫وقتی‬‫حس‬‫گروه‬‫و‬‫اتحاد‬،‫داریم‬‫اعتماد‬‫بین‬‫ما‬‫ایجاد‬
‫شود‬‫می‬‫و‬‫توانیم‬‫می‬‫با‬‫ک...
۲
‫جدا‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫غاز‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬‫شود‬‫می‬.‫سختی‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫سرعت‬ ‫به‬
‫حس‬ ‫را‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫پرواز‬‫کند‬‫می‬.‫د...
‫اصل‬:‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫اهمیت‬
‫حف‬ ‫را‬ ‫گروه‬ ‫ساختار‬ ‫اوال‬ ‫باید‬ ‫غازها‬ ‫از‬ ‫الهام‬ ‫با‬‫ظ‬
‫گرفت‬ ‫کمک‬ ‫دیگران‬ ‫از‬...
‫خسته‬ ‫غازها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وقتی‬‫می‬‫شود‬‫غاز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬
‫دیگر‬‫دهد‬‫می‬‫گروه‬ ‫پشت‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫و‬‫پیوندد‬‫م...
‫اصل‬:‫وظایف‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬
‫یکد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مسولیت‬ ‫به‬ ‫باید‬‫یگر‬
‫گذاریم‬ ‫احترام‬.‫سخ...
‫باعث‬ ‫صدا‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫پرواز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫غازها‬
‫پیشروی‬ ‫به‬ ‫غازها‬ ‫بقیه‬ ‫ترغیب‬‫ش‬‫می‬‫وند‬
۴
‫اصل‬:‫اهمیت‬‫دهی‬‫روحیه‬
‫یکدیگر‬ ‫به‬
‫که‬ ‫باشیم‬ ‫مطمئن‬ ‫باید‬
‫باعث‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مکالمات‬
‫روحیه‬ ‫افزایش‬‫شود...
‫هنگامی‬‫که‬‫یک‬‫غاز‬‫زخمی‬‫یا‬‫مریض‬،‫میشود‬‫دو‬
‫غاز‬‫دیگر‬‫از‬‫جمع‬‫جدا‬‫شده‬‫و‬‫او‬‫را‬‫تا‬‫زمین‬‫همراهی‬
‫میکنند‬‫که‬...
‫اصل‬:‫و‬ ‫درک‬ ‫اهمیت‬
‫همدلی‬
‫گروه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫مشکالت‬ ‫درک‬
‫میدهد‬ ‫اهمیت‬.‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬
...
‫زمستان‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫غازها‬
‫مهاجرت‬ ‫جنوب‬ ‫به‬‫می‬‫کنند‬ ۶
‫اصل‬:‫بازتوانی‬ ‫اهمیت‬
‫را‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬
‫تجدی‬ ‫به‬ ‫گردهمایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ت...
‫در‬‫مناطقی‬‫که‬‫شکار‬‫غازها‬‫مرسوم‬،‫است‬
‫های‬‫دسته‬‫بزرگی‬‫از‬‫غازها‬‫در‬‫حال‬‫پروازند‬‫و‬
‫هرجا‬‫که‬‫مردم‬‫از‬‫غاز‬‫تغ...
‫اصل‬:‫بقا‬ ‫اهمیت‬
‫اجتماع‬‫ها‬‫انسان‬ ‫جمعیت‬‫پر‬‫اندازه‬ ‫به‬‫های‬‫گروه‬
‫و‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫انعطاف‬ ‫ق...
‫ه‬‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫رچقدر‬
‫کارگروهی‬ ‫اصل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ،‫باشید‬
‫توانید‬‫نمی‬‫دهید‬ ‫انج...
‫استادی‬ ‫آراز‬
a.ostadi@gmail.com
@arazostadi
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

درس‌هایی از غازهای مهاجر؛ ۷ اصل کار گروهی

305 visualizaciones

Publicado el

در این ارائه به بررسی درس‌هایی از طبیعت برای راهبری و موفقیت در تیم پرداختم. امیدوارم که با مرور این اصول تجربه مفیدی از کار تیمی برای شما رقم بخورد

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

درس‌هایی از غازهای مهاجر؛ ۷ اصل کار گروهی

 1. 1. ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫اصل‬ ‫مهاجر‬ ‫غازهای‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫درس‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬‫به‬ ‫آخرین‬ ‫فروردین‬۹۶
 2. 2. ‫شجاعت‬ ‫آزادی‬
 3. 3. ‫عقاب‬‫یابی‬‫جفت‬‫کند‬‫می‬‫تا‬‫نس‬‫ل‬ ‫خود‬‫را‬‫ادامه‬،‫دهد‬‫اما‬‫بصورت‬ ‫گروهی‬‫زندگی‬‫کند‬‫نمی‬. ‫ها‬‫عقاب‬‫حمایت‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬‫کنند‬‫نمی‬!!
 4. 4. ‫دیده‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫غاز‬ ‫یک‬‫شود‬‫نمی‬ ‫یک‬‫غاز‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫مثل‬ ‫غاز‬ ‫دسته‬ ‫میکنند‬ ‫پیروی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بقیه‬ ‫کرده‬ ‫رهبری‬
 5. 5. ‫برای‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غازها‬‫بخشی‬‫قدرت‬‫استفاده‬ ‫گروهشان‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬.‫های‬‫مسولیت‬‫تقسیم‬ ‫را‬ ‫رهبری‬‫کنند‬‫می‬‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬‫ی‬ ‫پرواز‬‫کنند‬‫می‬‫نیروی‬ ‫که‬‫روی‬‫پیش‬‫افزایش‬ ‫را‬‫دهد‬‫می‬‫به‬
 6. 6. ‫غازها‬ ‫مهاجرتی‬ ‫سفر‬ ‫تا‬ ‫گاهی‬۸‫کیلومتر‬ ‫هزار‬ ‫رسد‬‫می‬‫سرعتی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معادل‬۷۵‫در‬ ‫کیلومتر‬ ‫طی‬ ‫ساعت‬‫شود‬‫می‬
 7. 7. ‫این‬ ‫از‬ ‫وقتی‬۷‫استفاده‬ ‫گروهی‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫اصل‬‫کنیم‬‫می‬‫برای‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ، ‫تمرین‬ ‫خود‬ ‫کاری‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫زندگی‬‫کنیم‬‫می‬.‫یاد‬‫گیریم‬‫می‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دهیم‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫دوستانمان‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫عالقه‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫چگونه‬ ‫کنیم‬ ‫فعالیت‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫اعضایی‬.
 8. 8. ‫باالبرنده‬ ‫نیروی‬ ،‫میزند‬ ‫پر‬ ‫غاز‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫م‬ ‫تامین‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫میکند‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫غازهایی‬‫یکند‬. ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫پیروی‬ ‫با‬۷‫چیزی‬ ،‫شکل‬‫حدود‬۷۰٪‫به‬ ‫میشود‬ ‫افزوده‬ ‫پیمایش‬ ‫قابل‬ ‫مسافت‬
 9. 9. ‫اصل‬:‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫اهمیت‬ ‫وقتی‬‫حس‬‫گروه‬‫و‬‫اتحاد‬،‫داریم‬‫اعتماد‬‫بین‬‫ما‬‫ایجاد‬ ‫شود‬‫می‬‫و‬‫توانیم‬‫می‬‫با‬‫کمک‬‫همدیگر‬‫به‬‫اهداف‬‫برسی‬‫م‬
 10. 10. ۲ ‫جدا‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫غاز‬ ‫یک‬ ‫وقتی‬‫شود‬‫می‬.‫سختی‬ ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫پرواز‬‫کند‬‫می‬.‫د‬ ‫خود‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫بالفاصله‬‫گروه‬ ‫ر‬ ‫گردد‬‫برمی‬‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫بقیه‬ ‫پیشروی‬ ‫قدرت‬ ‫از‬ ‫تا‬‫ند‬
 11. 11. ‫اصل‬:‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫اهمیت‬ ‫حف‬ ‫را‬ ‫گروه‬ ‫ساختار‬ ‫اوال‬ ‫باید‬ ‫غازها‬ ‫از‬ ‫الهام‬ ‫با‬‫ظ‬ ‫گرفت‬ ‫کمک‬ ‫دیگران‬ ‫از‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬‫به‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫کنیم‬ ‫کمک‬ ‫آنها‬
 12. 12. ‫خسته‬ ‫غازها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫وقتی‬‫می‬‫شود‬‫غاز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫دیگر‬‫دهد‬‫می‬‫گروه‬ ‫پشت‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫و‬‫پیوندد‬‫می‬‫ب‬ ‫تا‬‫قیه‬ ‫بگیرند‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گروه‬ ‫رهبری‬ ‫وظیفه‬ ۳
 13. 13. ‫اصل‬:‫وظایف‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫اهمیت‬ ‫یکد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مسولیت‬ ‫به‬ ‫باید‬‫یگر‬ ‫گذاریم‬ ‫احترام‬.‫سخت‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫در‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫حمایت‬ ‫را‬ ‫یکدیگر‬‫به‬ ‫کنیم‬ ‫کمک‬ ‫یکدیگر‬
 14. 14. ‫باعث‬ ‫صدا‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫پرواز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫غازها‬ ‫پیشروی‬ ‫به‬ ‫غازها‬ ‫بقیه‬ ‫ترغیب‬‫ش‬‫می‬‫وند‬ ۴
 15. 15. ‫اصل‬:‫اهمیت‬‫دهی‬‫روحیه‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشیم‬ ‫مطمئن‬ ‫باید‬ ‫باعث‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫مکالمات‬ ‫روحیه‬ ‫افزایش‬‫شود‬‫می‬.
 16. 16. ‫هنگامی‬‫که‬‫یک‬‫غاز‬‫زخمی‬‫یا‬‫مریض‬،‫میشود‬‫دو‬ ‫غاز‬‫دیگر‬‫از‬‫جمع‬‫جدا‬‫شده‬‫و‬‫او‬‫را‬‫تا‬‫زمین‬‫همراهی‬ ‫میکنند‬‫که‬‫استراحت‬‫کند‬ ۵
 17. 17. ‫اصل‬:‫و‬ ‫درک‬ ‫اهمیت‬ ‫همدلی‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکدیگر‬ ‫مشکالت‬ ‫درک‬ ‫میدهد‬ ‫اهمیت‬.‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫تیمی‬ ‫روحیه‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫سخت‬ ‫باارزشند‬ ‫بسیار‬ ‫میشوند‬.
 18. 18. ‫زمستان‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫غازها‬ ‫مهاجرت‬ ‫جنوب‬ ‫به‬‫می‬‫کنند‬ ۶
 19. 19. ‫اصل‬:‫بازتوانی‬ ‫اهمیت‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫تجدی‬ ‫به‬ ‫گردهمایی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعطیل‬‫قوا‬ ‫د‬ ‫بپردازید‬
 20. 20. ‫در‬‫مناطقی‬‫که‬‫شکار‬‫غازها‬‫مرسوم‬،‫است‬ ‫های‬‫دسته‬‫بزرگی‬‫از‬‫غازها‬‫در‬‫حال‬‫پروازند‬‫و‬ ‫هرجا‬‫که‬‫مردم‬‫از‬‫غاز‬‫تغذیه‬،‫نکنند‬‫غازها‬‫د‬‫ر‬ ‫های‬‫دسته‬‫کوچک‬‫مهاجرت‬‫کنند‬‫می‬. ۷
 21. 21. ‫اصل‬:‫بقا‬ ‫اهمیت‬ ‫اجتماع‬‫ها‬‫انسان‬ ‫جمعیت‬‫پر‬‫اندازه‬ ‫به‬‫های‬‫گروه‬ ‫و‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫انعطاف‬ ‫قابلیت‬ ‫کوچک‬ ‫ها‬‫سختی‬‫هم‬ ‫از‬‫پاشند‬‫می‬
 22. 22. ‫ه‬‫قدرتمند‬ ‫و‬ ‫استعداد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫رچقدر‬ ‫کارگروهی‬ ‫اصل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ،‫باشید‬ ‫توانید‬‫نمی‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫بزرگ‬ ‫کارهای‬
 23. 23. ‫استادی‬ ‫آراز‬ a.ostadi@gmail.com @arazostadi

×