Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi''

Arhiv družboslovnih podatkov
Arhiv družboslovnih podatkovArhiv družboslovnih podatkov
Seminar za raziskovalce
PRIPRAVA RAZISKOVALNIH PODATKOV ZA ODPRTI DOSTOP
Priprava, izročitev, spravilo
10. december 2014, Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza
v Ljubljani
PRAKTIČNI DEL: IZOBLIKOVANJE
OBRAZCA ''PRIVOLITEV ZA
SODELOVANJE V RAZISKAVI''
Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov
Zgodovina osveščenega pristanka
- Nürnberški kodeks (1947)
(napisan kot priporočilo za sodni pregon zdravnikov, ki so
sodelovali pri nacističnih zločinih - > politični problem /
kodeks napisan za dogodek „za nazaj“)
Prva izmed desetih točk kodeksa govori:
Prostovoljna privolitev k sodelovanju je ključna, pri čemer mora imeti
posameznik pravno sposobnost za privolitev, hkrati pa se lahko odloči
popolnoma svobodno, brez kakršnihkoli pritiskov ali manipulacij. Imeti
mora dovolj informacij za sprejetje odločitve, zato je ključna
obrazložitev namena in trajanja eksperimenta, uporabljenih metod ter
potencialnih neprijetnosti in njihovih posledic na sodelujočega.
Odgovornost za določitev ustreznosti načina pridobitve privolitve k
sodelovanju nosi vsak posameznik, ki spodbudi ali vodi eksperiment.
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code
Zgodovina osveščenega pristanka
• leta 1957 se je v angleško govorečem svetu pojavil
neologizem „informed consent“
• sprejeta Helsinška deklaracija (1964)
• po letu se 1972 začnejo resne razprave o dejanski
vsebini pravnega in medicinsko-etičnega koncepta
obveščenega pristanka v klinični praksi
Prenos modela na področje raziskovanja v družboslovju.
Pristanek kot del načrtovanja
Ustrezno informiranje proučevane populacije in njihov
pristanek k sodelovanju je ključnega pomena za potek
življenjskega kroga raziskovalnih podatkov.
Pristanek resondentov namreč vpliva na:
- to, kdo bo vključen v sam raziskovalni proces,
- razširjanje podatkov v predstavitvah, publikacijah in na
spletu ter
- deljenje in dolgoročno ohranjanje podatkov (vpliva na
organizacijo, ki hrani podatke, na širšo raziskovalno
skupnost in sekundarne uporabnike podatkov).
Pristanek kot del načrtovanja
Že pred začetkom raziskovanja razmislimo, kdo bo imel dostop
do naših raziskovalnih podatkov in temu primerno pripravimo
pripadajočo dokumentacijo.
Dostop do raziskovalnih podatkov bodo mogoče imeli:
- primarni raziskovalec / raziskovalna skupina,
- drugi raziskovalci na primarni instituciji,
- sekundarni uporabniki (zunaj raziskovalne sfere?),
- dostop vezan na objavo članka,
- arhiviranje raziskovalnih podatkov.
Pa tudi financer, sodelujoči v raziskavi, mediji, vladni uradi in
podobno.
Pristanek kot del načrtovanja
Potencialni respondenti morajo imeti zadostne informacije, da
se lahko zavestno odločijo za sodelovanje.
Učinkovite in skrbno pripravljene informacije povečajo
transparentnost raziskovanja, kot tudi zaupanje repondenta o
tem, da se bo s posredovanimi podatki ravnalo odgovorno v
celotnem življenjskem krogu podatkov.
… če respondenti ne bodo zaupali anketirancu in raziskovalcem,
se bodo skušali zaščititi  podajanje neustreznih podatkov 
slabši podatki
Ravnanje s podatki
• Pazljivo ravnamo s podatki, ki vsebujejo občutljive
informacije.
• Od respondentov pridobimo (pisno) soglasje za deljenje
podatkov.
• Po potrebi podatke primerno anonimiziramo.
Razlogi za izpolnjevanje zaupnosti:
- zakonodaja: Zakon o varstvu osebnih podatkov
http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/
- etični kodeksi profesionalnih organizacij (Kodeks profesionalne etike
Slovenskega sociološkega društva, Deklaracija poklicne etike Statističnega društva Slovenije,
Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti, Etični kodeks za raziskovalce
Univerze v Ljubljani).
Načelo: Minimalno poseganje v zasebnost zaradi splošne koristi
doseganja novih spoznanj v znanosti.
Deklaracija poklicne etike Statističnega
društva Slovenije
4.2. Informiranje subjektov o opazovanjih in pridobitev
njihovega pristanka za sodelovanje
Statistična raziskovanja, ki vključujejo aktivno sodelovanje
posameznikov, morajo, kolikor je le mogoče, temeljiti na
pristanku posameznika. Tudi če ima sodelovanje zakonsko
podlago, je treba sodelujoče čim bolj temeljito informirati o
osnovnih značilnostih statističnih raziskovanj. Pri statističnih
raziskovanjih, ki niso obvezna, sodelujoči ne smejo biti pod
vtisom obveznega sodelovanja; zavedati se morajo pravice, da
lahko odklonijo sodelovanje na katerikoli stopnji iz
kakršnegakoli razloga, in da zahtevajo preklic uporabe že danih
podatkov.
http://www.stat-d.si/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=125&lang=sl
Osebni podatki (ZVOP-1)
Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno
ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na
obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista,
ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo
njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka,
številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka,
registrska številka vozila),…
Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali
če je podana osebna privolitev posameznika, čigar podatek se
obdeluje. Tudi namen obdelave mora biti določen v zakonu, v
primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa
mora biti predhodno seznanjen z njenim namenom.
https://www.ip-rs.si/pogosta-vprasanja/varstvo-osebnih-podatkov/#c301
Občutljivi podatki (19. točka 6. člena ZVOP-1)
Občutljivi osebni podatki po določbah ZVOP-1 uživajo še strožje
varstvo kot »navadni« osebni podatki.
Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali
narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem
prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju,
spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence
ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške;
občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je
z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s
kakšno od prej navedenih okoliščin.
Občutljivi podatki (ZVOP-1)
Obdelavo občutljivih osebnih podatkov ureja 13. člen ZVOP-1, po
katerem se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo le v naslednjih
primerih:
1. če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, v
javnem sektorju pa tudi določena z zakonom;
2. če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic
upravljavca osebnih podatkov na področju zaposlovanja v skladu z zakonom, ki določa
tudi ustrezna jamstva pravic posameznika;
3. če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, na
katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge osebe, kadar posameznik, na katerega
se osebni podatki nanašajo, fizično ali poslovno ni sposoben dati svoje privolitve iz 1.
točke tega člena;
4. če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo ustanove, združenja, društva,
verske skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije s političnim, filozofskim,
verskim ali sindikalnim ciljem, vendar le, če se obdelava nanaša na njihove člane ali na
posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v rednem stiku, ter če se ti podatki ne
posredujejo drugim posameznikom ali osebam javnega ali zasebnega sektorja brez
pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo;
5. če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, te javno
objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe;
6. če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter vodenja ali
opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v
skladu z zakonom;
7. če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku;
8. če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega interesa.
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja-
varstvo-osebnih-
podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1[showUid]=1336&cHash=e3b990e234ff87da202aca7718699ffa
Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi''
Informacijski dokument
Tipično pisna privolitev vsebuje informacijski dokument in
podpisan obrazec o osveščenem pristanku.
Informacijski dokument naj vsebuje naslednjo vsebino:
- namen raziskovanja,
- kaj sodelovanje v raziskavi vključuje,
- koristi in tveganja,
- pogoje odstopa do zbranih gradiv,
- uporabo podatkov,
- strategije za zagotavljanje etične uporabe podatkov in
- podrobne informacije o raziskavi (vir financiranja, sponzorji,
ime projekta, kontaktni podatki raziskovalcev, kako vložiti
pritožbo).
Pristanek
Obrazec o pristanku mora biti napisan v enostavnem jeziku.
Udeleženec mora imeti jasno možnost opredeliti se glede
naslednjega:
• da je prebral in razumel informacije o projektu,
• da je imel možnost pridobiti dodatne informacije,
• da se prostovoljno strinja s sodelovanjem v projektu,
• da razume, da lahko preneha s sodelovanjem brez opredelitve
razloga za to in brez kazni,
• da so pojasnjeni postopki glede zaupnosti (uporaba imena,
psevdonimi, anonimiziranje podatkov, itd.) in
• da so razloženi načini uporabe podatkov iz raziskav v
publikacijah, za izmenjavo in arhiviranje.
Vsebuje naj podpise in datume podpisa za udeleženca in raziskovalce.
Razmišljajmo o dodatnih soglasjih za intervjuje, avdio, video ali
druge oblike zbiranja podatkov.
• Informacijski dokument in pristanek sta vezana na
posebnosti posameznega raziskovanja.
• Lahko govorimo o pisnem ali ustnem pristanku.
• Obenem pa se razlikujeta tudi glede na tip
raziskovanja. Pri telefonskih anketah bosta drugačna
kot pri terenskih in spet nekoliko drugačna pri spletnih.
• Kadar narava anketiranja to omogoča, je informacija o
tem, kako boste ravnali z raziskovalnimi podatki med in
po projektu, dostopna tudi na spletnih straneh
projekta, kjer se respondent lahko informira.
• Priporoča se, da je respondent seznanjen.
Pomembno za ohranjanje in drugo rabo
Informirati posameznika, da se bodo po zaključku
projekta raziskovalni podatkov arhivirali in so lahko
dostopni za potrebe sekundarne analize drugim
raziskovalcem za raziskovalne ali izobraževalne namene:
- Strinjam se, da so posredovani podatki arhivirani v Arhivu
družboslovnih podatkov.
- Razumem, da bodo drugi registrirani raziskovalci imeli dostop
do teh podatkov, vendar le kadar se bodo strinjali z zaščito
zaupnosti prejetih podatkov.
- Razumem, da lahko drugi raziskovalci uporabijo podatke v
publikacijah, poročilih in spletnih straneh ter v drugih
raziskovalnih rezultatih, seveda samo v primeru, da se bodo
strinjali z zaščito zaupnosti prejetih podatkov.
Priporočena uporaba jezika
Pazimo, da ne obljubljamo preveč. Ustrezneje je, da
respondenta natančno informiramo o tem, kako se bo z
njegovimi odgovori ravnalo.
Pomisleki:
- Uporaba besed kot sta „anonimen“ in „razosebljen“
Pomen besed ni jasen. Včasih je možno, da, četudi izločimo 10
demografskih vprašanj iz raziskave, lahko na podlagi drugih
odgovorov in dodatnih informacij, ki jih nekdo ima o
respondentu, to osebo prepozna.
Raziskava ne vključuje imen, naslovov in telefonskih številk.
Vaši odgovori bodo ostali anonimni. Torej ne bom spraševal po
vašem imenu in k odgovorom ne bom dodal številke vaše
zaporniške celice.
Priporočena uporaba jezika
Določi in dosledno uporabi besedišče, ki se nanaša na
- podatke posameznika (kontaktni podatki, drugi
neposredni identifikatorji) in
- raziskovalne podatke (zakrite informacije ali vaši
odgovori, ki ne vključujejo neposrednih identifikatorjev
ampak posredne).
Izogibajte se nedoločnim izrazom kot so „vaši podatki“,
„vsi podatki zbrani o vas“.
Priporočena uporaba jezika
Obljubljanje, da bo podatke videla in do njih dostopala le
raziskovalna skupina.
Zapišimo, kakšne podatke o posamezniku bodo videle
druge osebe. Ne pustimo tega interpretaciji posameznika.
Vsi osebni podatki, ki vas lahko neposredno identificirajo,
bodo odstranjeni ali spremenjeni, predno bodo podatki
raziskave na voljo za uporabo drugim raziskovalcem in
širši javnosti.
Opišemo, kako bodo podatki hranjeni med in po
projektu, kdo bo lahko do njih dostopal in ne govorimo o
časovni omejitvi.
Primeri privolitev
• Primer 1
• Primer 2
• Primer 3
Pazi – posebne skupine (otroci, medicinske raziskave,
kriminaliteta, na delovnem mestu itd.)
Priporočene povezave
• UKDA Consent for Data Sharing
• MANTRA – Research Data Management Training – Data
protection, Rights and Sharing
• UKDA Prepare and Manage Data
• ICSPR Guidelines on Data Management
• FSD Informing research participants
• ICSPR Recommended Informed Consent Language for
Data Sharing
1 de 22

Recomendados

2016 Frank Pietronigro Artist Statement por
2016 Frank Pietronigro Artist Statement2016 Frank Pietronigro Artist Statement
2016 Frank Pietronigro Artist StatementFrank Pietronigro
106 vistas1 diapositiva
Predstavitev podatkov Ankete o delovni sili por
Predstavitev podatkov Ankete o delovni siliPredstavitev podatkov Ankete o delovni sili
Predstavitev podatkov Ankete o delovni siliArhiv družboslovnih podatkov
143 vistas8 diapositivas
Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza. por
Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza.Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza.
Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza.Arhiv družboslovnih podatkov
131 vistas50 diapositivas
KEN TURNER PORTFOLIO-11-17-16 por
KEN TURNER PORTFOLIO-11-17-16KEN TURNER PORTFOLIO-11-17-16
KEN TURNER PORTFOLIO-11-17-16Kenneth Turner
91 vistas15 diapositivas
土銀105專業科目考題 por
土銀105專業科目考題土銀105專業科目考題
土銀105專業科目考題某 雷
554 vistas2 diapositivas
Json時刻表とは por
Json時刻表とはJson時刻表とは
Json時刻表とはYuriko IKEDA
2.5K vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Meetup #5 Voiture Connectée à Paris por
Meetup #5 Voiture Connectée à ParisMeetup #5 Voiture Connectée à Paris
Meetup #5 Voiture Connectée à ParisLaurent Dunys
525 vistas36 diapositivas
Learning How To Build Better Learners por
Learning How To Build Better LearnersLearning How To Build Better Learners
Learning How To Build Better LearnersDavid Blake
689 vistas36 diapositivas
Developing a global strategy por
Developing a global strategyDeveloping a global strategy
Developing a global strategyRon McFarland
1.4K vistas41 diapositivas
Laves presentation practical experiences in the culling of poultry in germany por
Laves presentation practical experiences in the culling of poultry in germanyLaves presentation practical experiences in the culling of poultry in germany
Laves presentation practical experiences in the culling of poultry in germanyHarm Kiezebrink
3.4K vistas32 diapositivas
AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」 por
AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」
AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」akipii Oga
5.7K vistas32 diapositivas
用途に合わせたアニメーションの実装方法 por
用途に合わせたアニメーションの実装方法用途に合わせたアニメーションの実装方法
用途に合わせたアニメーションの実装方法Takao Sumitomo
18K vistas50 diapositivas

Destacado(11)

Meetup #5 Voiture Connectée à Paris por Laurent Dunys
Meetup #5 Voiture Connectée à ParisMeetup #5 Voiture Connectée à Paris
Meetup #5 Voiture Connectée à Paris
Laurent Dunys525 vistas
Learning How To Build Better Learners por David Blake
Learning How To Build Better LearnersLearning How To Build Better Learners
Learning How To Build Better Learners
David Blake689 vistas
Developing a global strategy por Ron McFarland
Developing a global strategyDeveloping a global strategy
Developing a global strategy
Ron McFarland1.4K vistas
Laves presentation practical experiences in the culling of poultry in germany por Harm Kiezebrink
Laves presentation practical experiences in the culling of poultry in germanyLaves presentation practical experiences in the culling of poultry in germany
Laves presentation practical experiences in the culling of poultry in germany
Harm Kiezebrink3.4K vistas
AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」 por akipii Oga
AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」
AgileJapan2012講演資料「チケット駆動開発の課題と展望」
akipii Oga5.7K vistas
用途に合わせたアニメーションの実装方法 por Takao Sumitomo
用途に合わせたアニメーションの実装方法用途に合わせたアニメーションの実装方法
用途に合わせたアニメーションの実装方法
Takao Sumitomo18K vistas
How to win on the customer experience battleground; where businesses are won ... por Noojee Contact Solutions
How to win on the customer experience battleground; where businesses are won ...How to win on the customer experience battleground; where businesses are won ...
How to win on the customer experience battleground; where businesses are won ...
Nhà máy nước - Phạm Tuấn Anh por Huytraining
Nhà máy nước - Phạm Tuấn AnhNhà máy nước - Phạm Tuấn Anh
Nhà máy nước - Phạm Tuấn Anh
Huytraining8.3K vistas
第6回品川Redmine勉強会発表資料「開発基盤としてのRedmine~Redmineをカスタマイズするポイント」 por akipii Oga
第6回品川Redmine勉強会発表資料「開発基盤としてのRedmine~Redmineをカスタマイズするポイント」第6回品川Redmine勉強会発表資料「開発基盤としてのRedmine~Redmineをカスタマイズするポイント」
第6回品川Redmine勉強会発表資料「開発基盤としてのRedmine~Redmineをカスタマイズするポイント」
akipii Oga12.5K vistas
[Revit Structure] Nhà phố - Nguyễn Văn Hiệp por Huytraining
[Revit Structure] Nhà phố - Nguyễn Văn Hiệp[Revit Structure] Nhà phố - Nguyễn Văn Hiệp
[Revit Structure] Nhà phố - Nguyễn Văn Hiệp
Huytraining13.1K vistas
「Redmineの運用パターン集~私に聞くな、チケットシステムに聞け」 por akipii Oga
「Redmineの運用パターン集~私に聞くな、チケットシステムに聞け」「Redmineの運用パターン集~私に聞くな、チケットシステムに聞け」
「Redmineの運用パターン集~私に聞くな、チケットシステムに聞け」
akipii Oga152.5K vistas

Similar a Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi''

Jelena Burnik: GDPR vs. IOT por
Jelena Burnik: GDPR vs. IOTJelena Burnik: GDPR vs. IOT
Jelena Burnik: GDPR vs. IOTDomen Savič
238 vistas15 diapositivas
Splošna Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pros... por
Splošna Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pros...Splošna Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pros...
Splošna Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pros...Društvo za marketing Slovenije
168 vistas40 diapositivas
Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristi por
Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristiRazlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristi
Razlogi za odprti dostop do raziskovalnih podatkov: politike, načela in koristiArhiv družboslovnih podatkov
195 vistas20 diapositivas
Crc macedonian language_version por
Crc macedonian language_versionCrc macedonian language_version
Crc macedonian language_versionUNICEF Europe & Central Asia
373 vistas29 diapositivas
CRC - Macedonian version por
CRC - Macedonian versionCRC - Macedonian version
CRC - Macedonian versionUNICEF Europe & Central Asia
1.7K vistas29 diapositivas
Varstvo osebnih podatkov in socialna orodja por
Varstvo osebnih podatkov in socialna orodjaVarstvo osebnih podatkov in socialna orodja
Varstvo osebnih podatkov in socialna orodjaGrega Jagodnik
787 vistas36 diapositivas

Similar a Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi''(7)

Más de Arhiv družboslovnih podatkov

Odprti dostop do raziskovalnih podatkov in Univerza. Kako bolje izkoristiti p... por
Odprti dostop do raziskovalnih podatkov in Univerza. Kako bolje izkoristiti p...Odprti dostop do raziskovalnih podatkov in Univerza. Kako bolje izkoristiti p...
Odprti dostop do raziskovalnih podatkov in Univerza. Kako bolje izkoristiti p...Arhiv družboslovnih podatkov
354 vistas7 diapositivas
Preparing documentation and adapting work processes for acquiring DSA por
Preparing documentation and adapting work processes for acquiring DSAPreparing documentation and adapting work processes for acquiring DSA
Preparing documentation and adapting work processes for acquiring DSAArhiv družboslovnih podatkov
283 vistas12 diapositivas
Data documentation and contextual descriptions por
Data documentation and contextual descriptionsData documentation and contextual descriptions
Data documentation and contextual descriptionsArhiv družboslovnih podatkov
423 vistas19 diapositivas
Handling quantitative data and preparing for sharing and reuse, including dat... por
Handling quantitative data and preparing for sharing and reuse, including dat...Handling quantitative data and preparing for sharing and reuse, including dat...
Handling quantitative data and preparing for sharing and reuse, including dat...Arhiv družboslovnih podatkov
316 vistas29 diapositivas
Access and licencing of data por
Access and licencing of dataAccess and licencing of data
Access and licencing of dataArhiv družboslovnih podatkov
267 vistas25 diapositivas
Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanju por
Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanjuUporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanju
Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanjuArhiv družboslovnih podatkov
256 vistas9 diapositivas

Más de Arhiv družboslovnih podatkov(20)

Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v raziskavi''

 • 1. Seminar za raziskovalce PRIPRAVA RAZISKOVALNIH PODATKOV ZA ODPRTI DOSTOP Priprava, izročitev, spravilo 10. december 2014, Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • 2. PRAKTIČNI DEL: IZOBLIKOVANJE OBRAZCA ''PRIVOLITEV ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI'' Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov
 • 3. Zgodovina osveščenega pristanka - Nürnberški kodeks (1947) (napisan kot priporočilo za sodni pregon zdravnikov, ki so sodelovali pri nacističnih zločinih - > politični problem / kodeks napisan za dogodek „za nazaj“) Prva izmed desetih točk kodeksa govori: Prostovoljna privolitev k sodelovanju je ključna, pri čemer mora imeti posameznik pravno sposobnost za privolitev, hkrati pa se lahko odloči popolnoma svobodno, brez kakršnihkoli pritiskov ali manipulacij. Imeti mora dovolj informacij za sprejetje odločitve, zato je ključna obrazložitev namena in trajanja eksperimenta, uporabljenih metod ter potencialnih neprijetnosti in njihovih posledic na sodelujočega. Odgovornost za določitev ustreznosti načina pridobitve privolitve k sodelovanju nosi vsak posameznik, ki spodbudi ali vodi eksperiment. Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code
 • 4. Zgodovina osveščenega pristanka • leta 1957 se je v angleško govorečem svetu pojavil neologizem „informed consent“ • sprejeta Helsinška deklaracija (1964) • po letu se 1972 začnejo resne razprave o dejanski vsebini pravnega in medicinsko-etičnega koncepta obveščenega pristanka v klinični praksi Prenos modela na področje raziskovanja v družboslovju.
 • 5. Pristanek kot del načrtovanja Ustrezno informiranje proučevane populacije in njihov pristanek k sodelovanju je ključnega pomena za potek življenjskega kroga raziskovalnih podatkov. Pristanek resondentov namreč vpliva na: - to, kdo bo vključen v sam raziskovalni proces, - razširjanje podatkov v predstavitvah, publikacijah in na spletu ter - deljenje in dolgoročno ohranjanje podatkov (vpliva na organizacijo, ki hrani podatke, na širšo raziskovalno skupnost in sekundarne uporabnike podatkov).
 • 6. Pristanek kot del načrtovanja Že pred začetkom raziskovanja razmislimo, kdo bo imel dostop do naših raziskovalnih podatkov in temu primerno pripravimo pripadajočo dokumentacijo. Dostop do raziskovalnih podatkov bodo mogoče imeli: - primarni raziskovalec / raziskovalna skupina, - drugi raziskovalci na primarni instituciji, - sekundarni uporabniki (zunaj raziskovalne sfere?), - dostop vezan na objavo članka, - arhiviranje raziskovalnih podatkov. Pa tudi financer, sodelujoči v raziskavi, mediji, vladni uradi in podobno.
 • 7. Pristanek kot del načrtovanja Potencialni respondenti morajo imeti zadostne informacije, da se lahko zavestno odločijo za sodelovanje. Učinkovite in skrbno pripravljene informacije povečajo transparentnost raziskovanja, kot tudi zaupanje repondenta o tem, da se bo s posredovanimi podatki ravnalo odgovorno v celotnem življenjskem krogu podatkov. … če respondenti ne bodo zaupali anketirancu in raziskovalcem, se bodo skušali zaščititi  podajanje neustreznih podatkov  slabši podatki
 • 8. Ravnanje s podatki • Pazljivo ravnamo s podatki, ki vsebujejo občutljive informacije. • Od respondentov pridobimo (pisno) soglasje za deljenje podatkov. • Po potrebi podatke primerno anonimiziramo. Razlogi za izpolnjevanje zaupnosti: - zakonodaja: Zakon o varstvu osebnih podatkov http://www.ip-rs.si/zakonodaja/zakon-o-varstvu-osebnih-podatkov/ - etični kodeksi profesionalnih organizacij (Kodeks profesionalne etike Slovenskega sociološkega društva, Deklaracija poklicne etike Statističnega društva Slovenije, Evropski kodeks ravnanja za ohranjanje raziskovalne poštenosti, Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani). Načelo: Minimalno poseganje v zasebnost zaradi splošne koristi doseganja novih spoznanj v znanosti.
 • 9. Deklaracija poklicne etike Statističnega društva Slovenije 4.2. Informiranje subjektov o opazovanjih in pridobitev njihovega pristanka za sodelovanje Statistična raziskovanja, ki vključujejo aktivno sodelovanje posameznikov, morajo, kolikor je le mogoče, temeljiti na pristanku posameznika. Tudi če ima sodelovanje zakonsko podlago, je treba sodelujoče čim bolj temeljito informirati o osnovnih značilnostih statističnih raziskovanj. Pri statističnih raziskovanjih, ki niso obvezna, sodelujoči ne smejo biti pod vtisom obveznega sodelovanja; zavedati se morajo pravice, da lahko odklonijo sodelovanje na katerikoli stopnji iz kakršnegakoli razloga, in da zahtevajo preklic uporabe že danih podatkov. http://www.stat-d.si/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=125&lang=sl
 • 10. Osebni podatki (ZVOP-1) Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila),… Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če tako določa zakon, ali če je podana osebna privolitev posameznika, čigar podatek se obdeluje. Tudi namen obdelave mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti predhodno seznanjen z njenim namenom. https://www.ip-rs.si/pogosta-vprasanja/varstvo-osebnih-podatkov/#c301
 • 11. Občutljivi podatki (19. točka 6. člena ZVOP-1) Občutljivi osebni podatki po določbah ZVOP-1 uživajo še strožje varstvo kot »navadni« osebni podatki. Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin.
 • 12. Občutljivi podatki (ZVOP-1) Obdelavo občutljivih osebnih podatkov ureja 13. člen ZVOP-1, po katerem se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo le v naslednjih primerih: 1. če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, v javnem sektorju pa tudi določena z zakonom; 2. če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljavca osebnih podatkov na področju zaposlovanja v skladu z zakonom, ki določa tudi ustrezna jamstva pravic posameznika; 3. če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali druge osebe, kadar posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, fizično ali poslovno ni sposoben dati svoje privolitve iz 1. točke tega člena; 4. če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo ustanove, združenja, društva, verske skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem, vendar le, če se obdelava nanaša na njihove člane ali na posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v rednem stiku, ter če se ti podatki ne posredujejo drugim posameznikom ali osebam javnega ali zasebnega sektorja brez pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo; 5. če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, te javno objavil brez očitnega ali izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe; 6. če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter vodenja ali opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom; 7. če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku; 8. če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega interesa. https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/odlocbe-in-mnenja- varstvo-osebnih- podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1[showUid]=1336&cHash=e3b990e234ff87da202aca7718699ffa
 • 14. Informacijski dokument Tipično pisna privolitev vsebuje informacijski dokument in podpisan obrazec o osveščenem pristanku. Informacijski dokument naj vsebuje naslednjo vsebino: - namen raziskovanja, - kaj sodelovanje v raziskavi vključuje, - koristi in tveganja, - pogoje odstopa do zbranih gradiv, - uporabo podatkov, - strategije za zagotavljanje etične uporabe podatkov in - podrobne informacije o raziskavi (vir financiranja, sponzorji, ime projekta, kontaktni podatki raziskovalcev, kako vložiti pritožbo).
 • 15. Pristanek Obrazec o pristanku mora biti napisan v enostavnem jeziku. Udeleženec mora imeti jasno možnost opredeliti se glede naslednjega: • da je prebral in razumel informacije o projektu, • da je imel možnost pridobiti dodatne informacije, • da se prostovoljno strinja s sodelovanjem v projektu, • da razume, da lahko preneha s sodelovanjem brez opredelitve razloga za to in brez kazni, • da so pojasnjeni postopki glede zaupnosti (uporaba imena, psevdonimi, anonimiziranje podatkov, itd.) in • da so razloženi načini uporabe podatkov iz raziskav v publikacijah, za izmenjavo in arhiviranje. Vsebuje naj podpise in datume podpisa za udeleženca in raziskovalce. Razmišljajmo o dodatnih soglasjih za intervjuje, avdio, video ali druge oblike zbiranja podatkov.
 • 16. • Informacijski dokument in pristanek sta vezana na posebnosti posameznega raziskovanja. • Lahko govorimo o pisnem ali ustnem pristanku. • Obenem pa se razlikujeta tudi glede na tip raziskovanja. Pri telefonskih anketah bosta drugačna kot pri terenskih in spet nekoliko drugačna pri spletnih. • Kadar narava anketiranja to omogoča, je informacija o tem, kako boste ravnali z raziskovalnimi podatki med in po projektu, dostopna tudi na spletnih straneh projekta, kjer se respondent lahko informira. • Priporoča se, da je respondent seznanjen.
 • 17. Pomembno za ohranjanje in drugo rabo Informirati posameznika, da se bodo po zaključku projekta raziskovalni podatkov arhivirali in so lahko dostopni za potrebe sekundarne analize drugim raziskovalcem za raziskovalne ali izobraževalne namene: - Strinjam se, da so posredovani podatki arhivirani v Arhivu družboslovnih podatkov. - Razumem, da bodo drugi registrirani raziskovalci imeli dostop do teh podatkov, vendar le kadar se bodo strinjali z zaščito zaupnosti prejetih podatkov. - Razumem, da lahko drugi raziskovalci uporabijo podatke v publikacijah, poročilih in spletnih straneh ter v drugih raziskovalnih rezultatih, seveda samo v primeru, da se bodo strinjali z zaščito zaupnosti prejetih podatkov.
 • 18. Priporočena uporaba jezika Pazimo, da ne obljubljamo preveč. Ustrezneje je, da respondenta natančno informiramo o tem, kako se bo z njegovimi odgovori ravnalo. Pomisleki: - Uporaba besed kot sta „anonimen“ in „razosebljen“ Pomen besed ni jasen. Včasih je možno, da, četudi izločimo 10 demografskih vprašanj iz raziskave, lahko na podlagi drugih odgovorov in dodatnih informacij, ki jih nekdo ima o respondentu, to osebo prepozna. Raziskava ne vključuje imen, naslovov in telefonskih številk. Vaši odgovori bodo ostali anonimni. Torej ne bom spraševal po vašem imenu in k odgovorom ne bom dodal številke vaše zaporniške celice.
 • 19. Priporočena uporaba jezika Določi in dosledno uporabi besedišče, ki se nanaša na - podatke posameznika (kontaktni podatki, drugi neposredni identifikatorji) in - raziskovalne podatke (zakrite informacije ali vaši odgovori, ki ne vključujejo neposrednih identifikatorjev ampak posredne). Izogibajte se nedoločnim izrazom kot so „vaši podatki“, „vsi podatki zbrani o vas“.
 • 20. Priporočena uporaba jezika Obljubljanje, da bo podatke videla in do njih dostopala le raziskovalna skupina. Zapišimo, kakšne podatke o posamezniku bodo videle druge osebe. Ne pustimo tega interpretaciji posameznika. Vsi osebni podatki, ki vas lahko neposredno identificirajo, bodo odstranjeni ali spremenjeni, predno bodo podatki raziskave na voljo za uporabo drugim raziskovalcem in širši javnosti. Opišemo, kako bodo podatki hranjeni med in po projektu, kdo bo lahko do njih dostopal in ne govorimo o časovni omejitvi.
 • 21. Primeri privolitev • Primer 1 • Primer 2 • Primer 3 Pazi – posebne skupine (otroci, medicinske raziskave, kriminaliteta, na delovnem mestu itd.)
 • 22. Priporočene povezave • UKDA Consent for Data Sharing • MANTRA – Research Data Management Training – Data protection, Rights and Sharing • UKDA Prepare and Manage Data • ICSPR Guidelines on Data Management • FSD Informing research participants • ICSPR Recommended Informed Consent Language for Data Sharing