Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Skuteczne strategie windykowania należności

Prelekcja na konferencji Trans&Log 2015, Szanse i wyzwania dla branży TSL w roku 2015

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Skuteczne strategie windykowania należności

 1. 1. Skuteczne strategie windykowania należności - mgr Lucyna Łuczak - Noworolnik radca prawny (ILiM) Warszawa, 6.11.2015 r.
 2. 2. Agenda wystąpienia Sposoby weryfikacji kontrahentów - jak korzystać z elektronicznych narzędzi. Przekazanie przedawnionych faktur wyspecjalizowanym kancelariom prawnym - jak się bronić przez elektronicznym nakazem zapłaty. Europejski nakaz zapłaty oraz europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - jako narzędzia usprawniające dochodzenie roszczeń w postępowaniach transgranicznych. Elektroniczna platforma służąca przeprowadzaniu postępowań w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń - projekt e – CODEX. Elektronizacja postępowania cywilnego - czy najnowsza ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego wpłynie na przyspieszenie postępowań sądowych i pozwoli na szybsze uzyskane tytułu egzekucyjnego.
 3. 3. Sposoby weryfikacji kontrahentów - jak korzystać z elektronicznych narzędzi Lista elektronicznych rejestrów krajowych prowadzona przez Wikipedię – można na niej znaleźć linki do prawie 200 rejestrów państw z całego Świata: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_company_registers. Komercyjne przedsięwzięcie podmiotów zajmujących się działalnością rejestracyjną - Europejski Rejestr Przedsiębiorstw (European Business Register) odpłatnie udostępniający dane pochodzące z 27 krajowych europejskich rejestrów: http://www.ebr.org Baza informacji na temat rejestrów krajów europejskich prowadzona przez Komisję Europejską. Baza zawiera opis poszczególnych rejestrów i zakres danych przez nie udostępnianych, jak również bezpośrednie linki do poszczególnych portali krajowych: https://e-justice.europa.eu. 3
 4. 4. Sposoby weryfikacji kontrahentów - jak korzystać z elektronicznych narzędzi – portal e - Justice https://e-justice.europa.eu/home.do 4 Język polski
 5. 5. Portal e - justice 5
 6. 6. Portal e - justice 6
 7. 7. Portal e - justice 7
 8. 8. Przekazanie przedawnionych faktur wyspecjalizowanym kancelariom prawnym - jak się bronić przez elektronicznym nakazem zapłaty? Kto skupuje długi? – najczęściej są to fundusze sekurytyzacyjne, przedsiębiorstwa windykacyjn, wyspecjalizowane kancelarie prawne. Różne modele współpracy – umowa sprzedaży wierzytelności, success fee za odzyskanie należności. Elementy umowy sprzedaży wierzytelności – określenie wierzytelności i dokumentów potwierdzających jej istnienie, zapis o przeniesieniu wierzytelności na nabywcę wraz z określeniem ceny nabycia oraz terminem płatności, zobowiązanie do poinformowania dłużnika o sprzedaży wierzytelności, wyłączenie odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. Nakaz zapłaty z e-Sądu w Lubinie, jak się przed nim bronić? złóż sprzeciw – wskaż wszystkie argumenty - sprzeciw od nakazu zapłaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy, gdy dostałeś postanowienie od komornika o wszczęciu egzekucji a wcześniej nie doręczono Tobie nakazu zapłaty – złóż wniosek o doręczenie nakazu zapłaty wskazując że przedmiotowe rozstrzygnięcie nigdy nie zostało prawidłowo dostarczone, np. ze względu na niezamieszkiwanie pod adresem wskazanym w korespondencji sądowej i komorniczej. http://www.czasnafinanse.pl/budzet-domowy/przyklady-z-zycia/lista-przykladow-z-zycia/nieskuteczne-doreczenie-nakazu-zaplaty#ixzz3qM2NMvBp http://www.nowemedia.org.pl/joomla/index.php/wiadomosci/item/842-e-s%C4%85d-jak-zwalczy%C4%87-nakaz-zap%C5%82aty-o-kt%C3%B3rym- dowiadujesz-si%C4%99-dopiero-od-komornika#wzor 8
 9. 9. Transgraniczne postępowania sądowe  europejskie postępowanie nakazowe (European Payment Order) – uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty  europejskie postępowania w sprawie drobnych roszczeń (European Small Claims Procedure) - uregulowane w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
 10. 10. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Podstawa prawna 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 861/2007 z 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. U. UE. L 2006 r., nr 399, s. 1) 2) art. 505 (21) – 505 (27a) Kpc 3) przepisy ogólne o procesie z wyłączeniem przepisów o innych postępowaniach odrębnych 4) polskie uregulowania dotyczą: właściwości sądu, kompetencji referendarza sądowego, przejścia z postępowania europejskiego na grunt postępowania krajowego, przeprowadzenia dowodów, wystawienia zaświadczeń, środków ochrony dłużnika oraz opłat sądowych 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE. L 2007, nr 199, s. 1) 2) art. 505 (15) – 505 (20) Kpc 3) przepisy ogólne o procesie z wyłączeniem przepisów o innych postępowaniach odrębnych 4) polskie uregulowania dotyczą: właściwości sądu, kompetencji referendarza sądowego, przejścia z postępowania europejskiego na grunt postępowania krajowego, przeprowadzenia dowodów, wystawienia zaświadczeń, środków ochrony dłużnika oraz opłat sądowych Przedmiot 1) alternatywa dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich, 2) postępowanie formularzowe 1) alternatywa dla istniejących postępowań przewidzianych w prawie państw członkowskich. 2) postępowanie formularzowe, 3) o ograniczonym zakresie odnosi się jedynie do spraw o roszczenia pieniężne o oznaczonej wysokości, w sprawach transgranicznych, co do których roszczenie jest wymagalne i bezsporne
 11. 11. Zakres zastosowania: europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Zakres zastosowania rozporządzenie ma zastosowanie do: transgranicznych spraw cywilnych i gospodarczych bez względu na rodzaj sądu lub trybunału, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i nakładów, nie przekracza 2.000 EUR w momencie wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału. Rozporządzenie nie ma zastosowania w szczególności do spraw: podatkowych, celnych lub administracyjnych ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej ("acta iure imperii"). Rozporządzenie nie ma zastosowania do spraw dotyczących: a) stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych; b) praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych; c) postępowań upadłościowych, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań układowych oraz innych analogicznych postępowań; d) ubezpieczeń społecznych; e) sądownictwa polubownego; f) prawa pracy; g) najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych; lub h) naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia. rozporządzenie ma zastosowanie do: transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. Nie ma ono zastosowania w szczególności do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych, ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii), a) testamentów i dziedziczenia; b) upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojednawczych, układów oraz innych analogicznych postępowań; c) zabezpieczenia społecznego; d) roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że: (i) są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub (ii) dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.
 12. 12. Właściwość sądu: europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Właściwość Do celów niniejszego rozporządzenia przez sprawę transgraniczną rozumie się sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu lub trybunału rozpatrującego sprawę. Miejsce zamieszkania ustala się zgodnie z art. 59 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001*. Odpowiednim momentem dla rozstrzygnięcia, czy sprawa ma charakter transgraniczny, jest data wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu lub trybunału. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych – w Polsce ze względu na wartość przedmiotu sporu sądem właściwym będzie przede wszystkim sąd rejonowy. Nie można wykluczyć np. sprawy prowadzonej przez SO np. na podstawie art. 17 pkt 4 kpc Do celów niniejszego rozporządzenia przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. Miejsce zamieszkania ustala się zgodnie z art. 59 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001*. Charakter sprawy jako sprawy transgranicznej jest oceniany według stanu z daty wniesienia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Europejskie postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. •Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Bruksela I bis) - w art. 80 wskazano, że: Niniejsze rozporządzenie uchyla rozporządzenie (WE) nr 44/2001. Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III. •art. 59 w 44/2001 to art. 62 w 1215/2012 • art. 60 w 44/2001 to art. 63 w 1215/2012
 13. 13. Pismo wszczynające postępowanie: europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Pismo wszczynające procedurę Powód wszczyna europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, wypełniając formularz pozwu A zawarty w załączniku A do rozporządzenia i składając go we właściwym sądzie lub trybunale bezpośrednio, za pośrednictwem poczty lub innych środków komunikacji, takich jak faks lub poczta elektroniczna, akceptowanych przez państwo członkowskie, w którym wszczyna się postępowanie. Formularz pozwu zawiera opis dowodów uzasadniających powództwo, a w stosownych przypadkach dołącza się do niego wszelkie odpowiednie dokumenty uzupełniające. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składa się przy użyciu formularza A, określonego w załączniku I do rozporządzenia. Pozew wnosi się w formie papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie wydania i dostępnego sądowi wydania. [
 14. 14. Środki odwoławcze: europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Środki odwoławcze apelacja W razie zajścia przesłanek określonych w art. 7 ust. 2 rozporządzenia Sąd wydaje wyrok, od którego przysługuje stronie apelacja do Sądu Okręgowego. Należy ją wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok (Sądu Rejonowego). Termin na wniesienie wyżej wskazanego środka zaskarżenia wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia stronie wyroku wraz z uzasadnieniem. (Art. 316 § 1 kpc, art. 367 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 369 kpc.) W razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia sąd wydaje wyrok zaoczny. Pozwanemu przysługuje sprzeciw od wyroku zaocznego jako środek zaskarżenia, który wnosi się do sądu, który wydał wyrok zaoczny. Powodowi, w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia, przysługuje apelacja na zasadach ogólnych. (Art. 339 § 1 kpc, art. 342 kpc, art. 344 § 1 kpc) Termin na wniesienie wyżej wskazanych środków zaskarżenia wynosi: 2 tygodnie od dnia doręczenia powodowi wyroku wraz z uzasadnieniem w przypadku apelacji i 2 tygodnie od dnia doręczenia pozwanemu wyroku w przypadku wydania wyroku zaocznego. sprzeciw W razie wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami odrębnymi, europejski nakaz zapłaty traci moc, a sąd rozpoznaje sprawę we właściwym trybie. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym. (kpc) Pozwany może wnieść do sądu wydania sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza F, określonego w załączniku VI, który jest doręczany pozwanemu wraz z europejskim nakazem zapłaty. Sprzeciw musi zostać wysłany w terminie 30 dni od doręczenia nakazu pozwanemu. (rozporządzenie)
 15. 15. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty Środki komunikacji na piśmie na piśmie Język postępowania Pozew, odpowiedź na pozew, powództwo wzajemne, odpowiedź na powództwo wzajemne oraz wszelkie opisy istotnych dokumentów uzupełniających są składane w języku lub jednym z języków sądu lub trybunału. - w Polsce język polski język polski Opłaty sądowe Art. 27b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.): „Opłatę stałą w kwocie 100 zł pobiera się od pozwu w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń.” Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.): „Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.”
 16. 16. Europejskie postępowanie nakazowe Europejski Nakaz Zapłaty Powód Sąd właściwy do rozpatrzenia pozwu Pozwany Start Wybór właściwego sądu Wypełnianie pozwu [formularz A] Uzupełnienie/poprawienie pozwu [formularz A] Decyzja Decyzja Wydanie europejskiego nakazu zapłaty [formularz E] Sprzeciw [formularz F] Stwierdzenie wykonalności [formularz G] Koniec Brak sprzeciwu Odrzucenie pozwu [formularz D] Zmiana pozwu [formularz C]
 17. 17. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 17
 18. 18. 18 Projekt e – Codex przykładem dążenia do elektronizacji transgranicznego postępowania cywilnego https://www.youtube.com/watch?v=QzcLmsDc448 http://w ww.e- codex.p l/warszt aty.html
 19. 19. Platforma e – CODEX http://e-codex.pl/home/logowanie.html 19
 20. 20. Elektronizacja postępowania cywilnego http://nawokandzie.ms.gov.pl/wp- content/uploads/2014/07/nw-nr-21-3-2014.pdf
 21. 21. Polski e – wymiar sprawiedliwości - nowelizacja KPC i KC zmierzająca do elektronizacji procedury cywilnej Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1311) stanowi kolejny krok ku elektronizacji polskiego prawa cywilnego materialnego oraz postępowania cywilnego. Jego głównymi założeniami są:  wprowadzenie tzw. formy dokumentowej do Kodeksu cywilnego jako nowego typu formy szczególnej, która nie będzie wymagała złożenia podpisu, w tej formie będą mogły być składane oświadczenia wyrażone przy użyciu tekstu, dźwięku, obrazu,  wprowadzenie do Kodeksu cywilnego definicji formy elektronicznej oraz dokumentu,  rozszerzenie zakresu spraw, które można przeprowadzić elektronicznie – gdy przepis szczególny tak stanowi albo gdy dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,  umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia sądowego, w tym rozprawy za pomocą wideokonferencji,  rozszerzenie możliwości korzystania z drogi elektronicznej i doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym,  wprowadzenie instytucji elektronicznego zajęcia rachunku bankowego oraz elektronicznej licytacji ruchomości. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2678
 22. 22. Dziękuję za uwagę mgr Lucyna Łuczak – Noworolnik radca prawny ILiM Lucyna.Luczak@ilim.poznan.pl Tel. +48 61 666 4842

×