Manuel Forcadela

Literatura Galega
do Século XX e da Actualidade

Manuel Forcadela
Manuel Forcadela (Manuel Santiago Fernández Álvarez)
naceu en Forcadela (Tomiño) no ano 1958. É licenciado
en Filoloxía Galego-Portuguesa. É autor de obras
poéticas como Profecía (1992) ou Morte do fadista
(2000)... No campo da narrativa deuse a coñecer coa
novela que gañou o Iº Premio de Novela Manuel García
Barros titulada Paisaxe con muller e barco (1990).
Outras obras narrativas súas son Sangue sobre a neve
(1990), Fóra de xogo (1993), A armada invencible
(1996)...

Entrevista
IES Manuel García Barros
A Estrada
Texto: © Cc-by-sa-3.0
Fotos: © Todos os dereitos reservados
martes 17 de diciembre de 2013
Manuel Forcadela
1.

Deducimos que o lugar de nacemento si que tivo en Vostede un forte influxo, de aí que no seu nome literario obvie os seus
apelidos polo topónimo de Forcadela. Tanto o marcou este pobo e as súas andanzas primeiras na súa vida e na súa obra
literaria?
Pois si. Forcadela, Tomiño, O Baixo Miño, son as miñas paisaxes recorrentes, algo así como unha constante que perdura máis alá
dos cambios dos anos e das décadas. Alí estaba a casa da familia que aínda conservamos os fillos e na que paso moitas tempadas ao
longo do ano. O río, Portugal, Vila Nova de Cerveira, toda esa paisaxe habita dentro de min e creo que eu tamén formo parte dela,
aínda que só sexa como unha minúscula formiguiña. O día que morra quero que me incineren e que boten as miñas cinzas ao río.
En fin, poderíavos falar durante horas sobre iso e creo que o mellor será escribir algún día un libro. Fica pendente.

2.

Como lembra Vostede aquel seu primeiro contacto coa Universidade, con aquel ambiente cultural posditadura?
Foi moi grato. A Universidade do meu tempo, sen ser nada doutro mundo, si que che permitía fuxir da miseria intelectual que
había no ambiente. Eu fun un estudante universitario vocacional e, por tanto, moi aplicado. Todo canto me insinuaban os
profesores para min convertíase nunha obriga. Lía un libro tras outro sen interrupción, tomando notas e memorizando o que
interesaba. Todo tipo de materias: gramática, literaturas, filosofía, lingüística. Descubrín que a paixón polo coñecemento pode
tornarse unha das paixóns máis fortes da existencia. E descubrín tamén que a vida é unha enorme lectura do mundo e do tempo.
Mesmo pode que os humanos non fagamos outra cousa: ler (no senso máis amplo) e tentar comprender.

3.

Tras licenciarse especializouse en Eduardo Pondal para a súa tese. Influíu na súa obra poética
o gran autor do Rexurdimento ou tivo que Vostede beber en moitas outras fontes de
inspiración?
O mundo e a existencia son textos enormes e inatinxibles que os escritores tentamos trasladar
ás palabras, moitas veces sen grande acerto. A obra de Pondal influíume relativamente, como
tantas outras. Non me considero pondaliano en tanto que poeta, si no sentido de ter escrito
catro libros, en tanto que crítico e ensaísta, arredor da súa obra en diferentes etapas da miña
vida, mais, francamente creo que hai outros autores aos que lles teño dedicado cando menos o
mesmo tempo ou acaso máis. Tamén me interesa moito o cine e a música. E a filosofía.

martes 17 de diciembre de 2013
Manuel Forcadela
4.

Recén iniciada a súa trintena vital acadou Vostede o Iº Premio de Novela Manuel García Barros
coa obra Paisaxe con muller e barco. Que supuxo para Vostede encetar a ilustre nómina de
gañadores deste premio de novela?
Pois unha grande honra, sobre todo vendo os escritores que viñeron despois e que son moito
mellores ca min. Creo que a literatura galega actual non lle ten nada que envexar a ningunha
das literaturas da nosa contorna e que, a día de hoxe, para quen a coñeza e a siga, é unha das
grandes literaturas. Hai unha enorme creatividade que non se corresponde co brillo que acada
entre o público lector. Mais creo que precisa de maior difusión, e non só no ámbito galego senón
tamén (mediante traducións) fóra del.

5.

Ten Vostede algunha edición bilingüe galego-castelán de poesía. Supoñemos que foi Vostede o
tradutor dos poemas. Até que punto un poema perde ao se pasar dun idioma a outro? Está
Vostede de acordo coa tradución de poesía a un idioma irmán?
Pois si. Traducíronse tres libros meus. Dous de poesía e outro de narrativa. Ningún deles foi traducido por min. O regreso das
ninfas (ao castelán, en tradución de Carmen Pallares) e Refutación da musa (ao castelán, en tradución de Basilio Losada e ao
portugués, en tradución de Luis Filipe Sarmento). E Sangue sobre a neve (ao catalán, en tradución de Josep Pascual). Traducir é
unha arte e unha ciencia. O tradutor pode ser un verdadeiro creador, case tanto como o autor orixinal. Un lector ben formado
aprende a valorar as traducións. Ás veces un mesmo libro, lido nunha tradución e noutra, cambia por completo.

6.

Observamos que Vostede intenta aproveitar os medios audiovisuais para a súa obra literaria, especialmente a poesía. Está o
futuro da literatura nestes medios? Até que punto pode repercutir na creación literaria o achegamento aos medios audiovisuais
dende as dúas ópticas (negativa e positiva)?
Non creo que o futuro da literatura estea en ningún medio de difusión diferente daqueles que emprega na actualidade. O libro
pervivirá porque é un invento que está por riba dos tempos e das modas. Os aparellos electrónicos convivirán co libro pero non o
substituirán. Cando menos esa é a impresión que eu teño, como lector que coñece e emprega todos estes medios. Creo, tamén,
que a experiencia da lectura non pode ser modificada. Podemos ver filmes, facer vídeos sobre poemas, películas sobre novelas,
etc., pero a experiencia do silencio da conciencia enfrontándose a un texto e deixándose ocupar por esoutra conciencia que xorde
do texto é unha experiencia insubstituíble. O bo da tecnoloxía é que, logo dunha primeira fascinación perante a novidade, fainos
valorar máis o que antes tiñamos. Descubriremos novamente os libros como obxectos máxicos.

martes 17 de diciembre de 2013
Manuel Forcadela
7.

O seu achegamento ao teatro foi só a nivel de tradución. Pensa mergullarse algún día neste xénero tan importante?
Polo de agora non estou moi interesado pola escrita de textos dramáticos. Téñolle moito respecto a ese xénero e tamén ás persoas
que están implicadas nel. E valoro os seus esforzos por manter ese feito irrepetible que é a representación teatral. Pasa o mesmo
que cos libros electrónicos e os diferentes medios para lelos e reproducilos. Hai quen dixo que o teatro desaparecería pola irrupción
do cine e, realmente, o que está a pasar é que o cine está a desaparecer pola irrupción da televisión e de internet. E o teatro, non.
Na súa simplicidade hai moito de autenticidade. O teatro está dentro de nós. Disfrazarnos, poñérmonos máscaras, mudar de
personalidade, poder burlar, vivir as vidas de outros, todo iso que xa está no carnaval, é o aspecto inmortal do teatro. Mentres haxa
humanos haberá teatro. O mundo é tamén un enorme escenario no que cada un de nós asume un papel e un enmascaramento. De
feito a palabra ‘persona’ en latín significaba máscara.

8.

No 2006 achegouse á literatura infanto-xuvenil coa obra A procura do falso Grial. Non se sentiu a gusto neste espazo literario
para os máis cativos ou ben aínda queda algo por ver?
O feito de que esa novela fose publicada nunha colección de literatura xuvenil non quere dicir que eu a concibise como unha novela
dese tipo. Eu, cando escribo, non me preocupo moito de se o que fago vai chegar finalmente a un público ou a outro. Escribín esa
novela como un cuarto episodio dunha serie de narrativa policial que comezara anos atrás con Sangue sobre a neve e seguira despois
con Barato, barato e Fóra de Xogo e que foran publicadas como novelas para adultos. O editor, neste caso Carlos Lema, da editorial
Galaxia, pensou que tería máis saída nunha colección dirixida a ese tipo de público.

9.

Foi a súa obra poética Refutación da musa o seu mellor poemario tal como se pode desprender dos premios
acadados ou Vostede ten en mellor valía outras?
Para min mesmo é difícil xulgar a miña propia obra poética. Persoalmente valoro moito os dous últimos poemarios, que foron
publicados de xeito electrónico e que se poden descargar gratuitamente da rede. Xardín queimado (do ano 2012 e descargable en
http://oximnasiodeacademo.files.wordpress.com/2012/02/xardc3adn-queimado1.pdf) e Sales do ano doce (do ano 2013 e
descargable en http://oximnasiodeacademo.files.wordpress.com/2013/01/sales-do-ano-doce1.pdf). Convídovos a que os leades e a
que sexades vós mesmos os que respostedes a esta pregunta.

martes 17 de diciembre de 2013
Manuel Forcadela
10.

A que se debe o nome do seu popular blog “O ximnasio de Academo”?
Sente Vostede admiración polos antigos mitos e heroes gregos como dá a
entender? Soen aparecer na súa obra literaria?
En realidade o nome ten que ver co feito de que Platón e os seus discípulos
reuníanse a falar nun ximnasio que era propiedade dun tal Academo. E de aí
deriva a palabra Academia. O nome do meu blog ten un sentido irónico, como
moitas das cousas que eu escribo, incluíndo a poesía. Eu non preciso de
pertencer a ningunha Academia, porque xa teño o meu Ximnasio de Academo,
que é un lugar, por certo, destinado a que a xente se poña en forma poética.
Xógase, por tanto, cos dobres sentidos das palabras e, sempre, con abrir as
posibilidades interpretativas. Nunca me interesou nada que só poida ser lido
nun sentido estricto, cun único significado posible. Para iso xa están os
lexisladores, os avogados e os xuíces, todos profesionais moi respectables.
Pero creo que aos poetas estanos reservada a actitude contraria: facer que as
palabras signifiquen sen parar e que sexan quen de dar lugar a unha e outra
interpretación.

11.

Dado que Vostede elaborou un amplo vídeo sobre María Mariño, supuxo para
a súa obra literaria algún influxo a obra desta gran poeta galega?
Non especialmente. Fíxeno en colaboración cos meus alumnos e
aproveitando que ese ano se lle dedicaba o Día Das Letras Galegas.
Tentamos dar unha visión o máis variada e plural posible.

Retrato de Manuel Forcadela realizado por:
Cristóbal Durán Rey, alumno do MGB

martes 17 de diciembre de 2013
IO
R
A

N
IO
T
ES
U

C

martes 17 de diciembre de 2013
Un personaxe galego e
un estranxeiro?

obra
a
unh
/-a e gos?
utor gale
a
/ha raria
o
Un lite
ueir

erson
axe l
i
iden terario c
o qu
tifiq
e se
ue?
H

Adrián Solovio. Don
Quijote

unq
oC

lvar
Á

nto
me
onu bel?
n m ientá
U
fel
al
s
if

amle

t

Unha obra teatral?

Edipo Rei, de Sófocles

eE
r

tor
A

Unha película de cine?

París-Texas, de Win
Wenders
Cal é a súa fonte de
inspiración
O silencio é a falsidade da percepción. Saber que o
que vexo non é, aínda que o pareza.

martes 17 de diciembre de 2013

Un p

a
obr
a
nh s?
u
a e xeiro
or/ ran
aut est
/ha aria
n er
ski
U it
oiev
l
st

d

Fio

Dov
or
Un feito histórico?

A Revolución
Francesa

?
izar

real
r

io po
e

s
ibro
l
anc
a de
i
Un
duc
a
unh áis.
ribir
m
Esc

Un lugar para visitar? e un lugar
para descansar?
Hourtin, nas Landas
francesas.
Mundo rural/urbano? Praia/
montaña?
Grandes cidades e aldeas
con río. Praia no verán, e
montaña no outono e na
primavera.

Un/ha autor/-a con quen se
identifique?

Fernando Pessoa
Outro entretemento
ademais da lectura?
A música. O cine.

martes 17 de diciembre de 2013

Un tipo

de músi
ca? Unh
a
canción
?

The Beat

les. Hey
Jude.

Un l

ugar
a

xeita
lectu do para
ra?
a

A bib
Facu lioteca d
ltade
a
de Fi miña fa
c
lolox
Univ
ía e T ultade. (
ersid
ade d raduci A
ón d
e Vig
a
o).

a

Unh

?
opía
ut

licia
Ga
e
nha rnada
U
gobe zada
auto egui
gal
1 de 8

Recomendados

Manuel Lourenzo González por
Manuel Lourenzo GonzálezManuel Lourenzo González
Manuel Lourenzo GonzálezAsnosasletras
308 vistas10 diapositivas
Xesus Constela por
Xesus ConstelaXesus Constela
Xesus ConstelaAsnosasletras
754 vistas9 diapositivas
Suso de toro por
Suso de toroSuso de toro
Suso de toroAsnosasletras
2.7K vistas9 diapositivas
Luz pozo garza por
Luz pozo garzaLuz pozo garza
Luz pozo garzaAsnosasletras
768 vistas9 diapositivas
Entrevista a Clara do Roxo por
Entrevista a Clara do RoxoEntrevista a Clara do Roxo
Entrevista a Clara do RoxoAsnosasletras
574 vistas8 diapositivas
María xosé queizán por
 María xosé queizán María xosé queizán
María xosé queizánAsnosasletras
220 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Agustín fernández paz por
Agustín fernández pazAgustín fernández paz
Agustín fernández pazAsnosasletras
2.5K vistas8 diapositivas
Yolanda castaño por
Yolanda castañoYolanda castaño
Yolanda castañoAsnosasletras
2.7K vistas14 diapositivas
Pepe Carballude por
Pepe CarballudePepe Carballude
Pepe CarballudeAsnosasletras
617 vistas8 diapositivas
Entrevista a Ramón Caride por
Entrevista a Ramón CarideEntrevista a Ramón Caride
Entrevista a Ramón CarideAsnosasletras
735 vistas11 diapositivas
Marica campo por
Marica campoMarica campo
Marica camposaravirginia23
671 vistas16 diapositivas
Arcadio lópez casanova por
Arcadio lópez casanovaArcadio lópez casanova
Arcadio lópez casanovaAsnosasletras
567 vistas8 diapositivas

La actualidad más candente(18)

Agustín fernández paz por Asnosasletras
Agustín fernández pazAgustín fernández paz
Agustín fernández paz
Asnosasletras2.5K vistas
Entrevista a Ramón Caride por Asnosasletras
Entrevista a Ramón CarideEntrevista a Ramón Caride
Entrevista a Ramón Caride
Asnosasletras735 vistas
Arcadio lópez casanova por Asnosasletras
Arcadio lópez casanovaArcadio lópez casanova
Arcadio lópez casanova
Asnosasletras567 vistas
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1... por Román Landín
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
A literatura. Características da linguaxe literaria. Os xéneros literarios (1...
Román Landín10.7K vistas
Xente ao lonxe eduardo blanco amor por María Sánchez
Xente ao lonxe   eduardo blanco amorXente ao lonxe   eduardo blanco amor
Xente ao lonxe eduardo blanco amor
María Sánchez2.6K vistas
viaxealinguaeliteraturadoxix por cadernodecores
viaxealinguaeliteraturadoxixviaxealinguaeliteraturadoxix
viaxealinguaeliteraturadoxix
cadernodecores328 vistas
Literaturas peninsulares na idade media por Marlou
Literaturas peninsulares na idade mediaLiteraturas peninsulares na idade media
Literaturas peninsulares na idade media
Marlou209 vistas

Destacado

Claudio Rodríguez Fer por
Claudio Rodríguez Fer Claudio Rodríguez Fer
Claudio Rodríguez Fer Asnosasletras
588 vistas9 diapositivas
Carlos G. Reigosa por
Carlos G. ReigosaCarlos G. Reigosa
Carlos G. ReigosaAsnosasletras
637 vistas11 diapositivas
Carlos Mella entrevista por
Carlos Mella entrevistaCarlos Mella entrevista
Carlos Mella entrevistaAsnosasletras
771 vistas8 diapositivas
Carmen Blanco por
Carmen Blanco Carmen Blanco
Carmen Blanco Asnosasletras
708 vistas12 diapositivas
Francisco Pillado por
Francisco PilladoFrancisco Pillado
Francisco PilladoAsnosasletras
601 vistas14 diapositivas
Francisco castro por
Francisco castroFrancisco castro
Francisco castroAsnosasletras
680 vistas9 diapositivas

Similar a Manuel Forcadela

Entrevista Antón Lopo por
Entrevista Antón LopoEntrevista Antón Lopo
Entrevista Antón LopoAsnosasletras
369 vistas10 diapositivas
Xabier lópez por
Xabier lópezXabier lópez
Xabier lópezAsnosasletras
231 vistas9 diapositivas
Domingo villar por
Domingo villarDomingo villar
Domingo villarAsnosasletras
222 vistas9 diapositivas
Manuel pereira por
Manuel pereiraManuel pereira
Manuel pereiraAsnosasletras
775 vistas8 diapositivas
Entrevista ledicia costas por
Entrevista ledicia costasEntrevista ledicia costas
Entrevista ledicia costasAsnosasletras
629 vistas9 diapositivas
Paco Martín por
Paco MartínPaco Martín
Paco MartínAsnosasletras
295 vistas5 diapositivas

Similar a Manuel Forcadela (16)

Más de Asnosasletras

Entrevista bieito iglesias por
Entrevista bieito iglesiasEntrevista bieito iglesias
Entrevista bieito iglesiasAsnosasletras
215 vistas8 diapositivas
Entrevista xosé monteagudo por
Entrevista xosé monteagudoEntrevista xosé monteagudo
Entrevista xosé monteagudoAsnosasletras
328 vistas10 diapositivas
Entrevista agrafoxo por
Entrevista agrafoxoEntrevista agrafoxo
Entrevista agrafoxoAsnosasletras
291 vistas9 diapositivas
Orla 15/16 por
Orla 15/16Orla 15/16
Orla 15/16Asnosasletras
404 vistas26 diapositivas
Colaxes e caligramas 15/16 por
Colaxes e caligramas 15/16Colaxes e caligramas 15/16
Colaxes e caligramas 15/16Asnosasletras
420 vistas27 diapositivas
Collages e caligramas 15/16 por
Collages e caligramas 15/16Collages e caligramas 15/16
Collages e caligramas 15/16Asnosasletras
306 vistas27 diapositivas

Más de Asnosasletras(19)

Entrevista bieito iglesias por Asnosasletras
Entrevista bieito iglesiasEntrevista bieito iglesias
Entrevista bieito iglesias
Asnosasletras215 vistas
Entrevista xosé monteagudo por Asnosasletras
Entrevista xosé monteagudoEntrevista xosé monteagudo
Entrevista xosé monteagudo
Asnosasletras328 vistas
Colaxes e caligramas 15/16 por Asnosasletras
Colaxes e caligramas 15/16Colaxes e caligramas 15/16
Colaxes e caligramas 15/16
Asnosasletras420 vistas
Collages e caligramas 15/16 por Asnosasletras
Collages e caligramas 15/16Collages e caligramas 15/16
Collages e caligramas 15/16
Asnosasletras306 vistas
Entrevista a Tucho calvo por Asnosasletras
Entrevista a Tucho calvoEntrevista a Tucho calvo
Entrevista a Tucho calvo
Asnosasletras635 vistas
Collages e caligramas curso 2014-1015 por Asnosasletras
Collages e caligramas curso 2014-1015Collages e caligramas curso 2014-1015
Collages e caligramas curso 2014-1015
Asnosasletras784 vistas
Entrevista Marica Campo por Asnosasletras
Entrevista Marica CampoEntrevista Marica Campo
Entrevista Marica Campo
Asnosasletras719 vistas
Entrevista Xavier Queipo por Asnosasletras
Entrevista Xavier QueipoEntrevista Xavier Queipo
Entrevista Xavier Queipo
Asnosasletras482 vistas
Entrevista Xavier Queipo por Asnosasletras
Entrevista Xavier QueipoEntrevista Xavier Queipo
Entrevista Xavier Queipo
Asnosasletras251 vistas
Entrevista Anibal C. Malvar por Asnosasletras
Entrevista Anibal C. MalvarEntrevista Anibal C. Malvar
Entrevista Anibal C. Malvar
Asnosasletras498 vistas
Entrevista Ana Romaní por Asnosasletras
Entrevista Ana RomaníEntrevista Ana Romaní
Entrevista Ana Romaní
Asnosasletras780 vistas
Entrevista Xesús Pisón por Asnosasletras
Entrevista Xesús PisónEntrevista Xesús Pisón
Entrevista Xesús Pisón
Asnosasletras903 vistas

Manuel Forcadela

  • 1. Literatura Galega do Século XX e da Actualidade Manuel Forcadela Manuel Forcadela (Manuel Santiago Fernández Álvarez) naceu en Forcadela (Tomiño) no ano 1958. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa. É autor de obras poéticas como Profecía (1992) ou Morte do fadista (2000)... No campo da narrativa deuse a coñecer coa novela que gañou o Iº Premio de Novela Manuel García Barros titulada Paisaxe con muller e barco (1990). Outras obras narrativas súas son Sangue sobre a neve (1990), Fóra de xogo (1993), A armada invencible (1996)... Entrevista IES Manuel García Barros A Estrada Texto: © Cc-by-sa-3.0 Fotos: © Todos os dereitos reservados martes 17 de diciembre de 2013
  • 2. Manuel Forcadela 1. Deducimos que o lugar de nacemento si que tivo en Vostede un forte influxo, de aí que no seu nome literario obvie os seus apelidos polo topónimo de Forcadela. Tanto o marcou este pobo e as súas andanzas primeiras na súa vida e na súa obra literaria? Pois si. Forcadela, Tomiño, O Baixo Miño, son as miñas paisaxes recorrentes, algo así como unha constante que perdura máis alá dos cambios dos anos e das décadas. Alí estaba a casa da familia que aínda conservamos os fillos e na que paso moitas tempadas ao longo do ano. O río, Portugal, Vila Nova de Cerveira, toda esa paisaxe habita dentro de min e creo que eu tamén formo parte dela, aínda que só sexa como unha minúscula formiguiña. O día que morra quero que me incineren e que boten as miñas cinzas ao río. En fin, poderíavos falar durante horas sobre iso e creo que o mellor será escribir algún día un libro. Fica pendente. 2. Como lembra Vostede aquel seu primeiro contacto coa Universidade, con aquel ambiente cultural posditadura? Foi moi grato. A Universidade do meu tempo, sen ser nada doutro mundo, si que che permitía fuxir da miseria intelectual que había no ambiente. Eu fun un estudante universitario vocacional e, por tanto, moi aplicado. Todo canto me insinuaban os profesores para min convertíase nunha obriga. Lía un libro tras outro sen interrupción, tomando notas e memorizando o que interesaba. Todo tipo de materias: gramática, literaturas, filosofía, lingüística. Descubrín que a paixón polo coñecemento pode tornarse unha das paixóns máis fortes da existencia. E descubrín tamén que a vida é unha enorme lectura do mundo e do tempo. Mesmo pode que os humanos non fagamos outra cousa: ler (no senso máis amplo) e tentar comprender. 3. Tras licenciarse especializouse en Eduardo Pondal para a súa tese. Influíu na súa obra poética o gran autor do Rexurdimento ou tivo que Vostede beber en moitas outras fontes de inspiración? O mundo e a existencia son textos enormes e inatinxibles que os escritores tentamos trasladar ás palabras, moitas veces sen grande acerto. A obra de Pondal influíume relativamente, como tantas outras. Non me considero pondaliano en tanto que poeta, si no sentido de ter escrito catro libros, en tanto que crítico e ensaísta, arredor da súa obra en diferentes etapas da miña vida, mais, francamente creo que hai outros autores aos que lles teño dedicado cando menos o mesmo tempo ou acaso máis. Tamén me interesa moito o cine e a música. E a filosofía. martes 17 de diciembre de 2013
  • 3. Manuel Forcadela 4. Recén iniciada a súa trintena vital acadou Vostede o Iº Premio de Novela Manuel García Barros coa obra Paisaxe con muller e barco. Que supuxo para Vostede encetar a ilustre nómina de gañadores deste premio de novela? Pois unha grande honra, sobre todo vendo os escritores que viñeron despois e que son moito mellores ca min. Creo que a literatura galega actual non lle ten nada que envexar a ningunha das literaturas da nosa contorna e que, a día de hoxe, para quen a coñeza e a siga, é unha das grandes literaturas. Hai unha enorme creatividade que non se corresponde co brillo que acada entre o público lector. Mais creo que precisa de maior difusión, e non só no ámbito galego senón tamén (mediante traducións) fóra del. 5. Ten Vostede algunha edición bilingüe galego-castelán de poesía. Supoñemos que foi Vostede o tradutor dos poemas. Até que punto un poema perde ao se pasar dun idioma a outro? Está Vostede de acordo coa tradución de poesía a un idioma irmán? Pois si. Traducíronse tres libros meus. Dous de poesía e outro de narrativa. Ningún deles foi traducido por min. O regreso das ninfas (ao castelán, en tradución de Carmen Pallares) e Refutación da musa (ao castelán, en tradución de Basilio Losada e ao portugués, en tradución de Luis Filipe Sarmento). E Sangue sobre a neve (ao catalán, en tradución de Josep Pascual). Traducir é unha arte e unha ciencia. O tradutor pode ser un verdadeiro creador, case tanto como o autor orixinal. Un lector ben formado aprende a valorar as traducións. Ás veces un mesmo libro, lido nunha tradución e noutra, cambia por completo. 6. Observamos que Vostede intenta aproveitar os medios audiovisuais para a súa obra literaria, especialmente a poesía. Está o futuro da literatura nestes medios? Até que punto pode repercutir na creación literaria o achegamento aos medios audiovisuais dende as dúas ópticas (negativa e positiva)? Non creo que o futuro da literatura estea en ningún medio de difusión diferente daqueles que emprega na actualidade. O libro pervivirá porque é un invento que está por riba dos tempos e das modas. Os aparellos electrónicos convivirán co libro pero non o substituirán. Cando menos esa é a impresión que eu teño, como lector que coñece e emprega todos estes medios. Creo, tamén, que a experiencia da lectura non pode ser modificada. Podemos ver filmes, facer vídeos sobre poemas, películas sobre novelas, etc., pero a experiencia do silencio da conciencia enfrontándose a un texto e deixándose ocupar por esoutra conciencia que xorde do texto é unha experiencia insubstituíble. O bo da tecnoloxía é que, logo dunha primeira fascinación perante a novidade, fainos valorar máis o que antes tiñamos. Descubriremos novamente os libros como obxectos máxicos. martes 17 de diciembre de 2013
  • 4. Manuel Forcadela 7. O seu achegamento ao teatro foi só a nivel de tradución. Pensa mergullarse algún día neste xénero tan importante? Polo de agora non estou moi interesado pola escrita de textos dramáticos. Téñolle moito respecto a ese xénero e tamén ás persoas que están implicadas nel. E valoro os seus esforzos por manter ese feito irrepetible que é a representación teatral. Pasa o mesmo que cos libros electrónicos e os diferentes medios para lelos e reproducilos. Hai quen dixo que o teatro desaparecería pola irrupción do cine e, realmente, o que está a pasar é que o cine está a desaparecer pola irrupción da televisión e de internet. E o teatro, non. Na súa simplicidade hai moito de autenticidade. O teatro está dentro de nós. Disfrazarnos, poñérmonos máscaras, mudar de personalidade, poder burlar, vivir as vidas de outros, todo iso que xa está no carnaval, é o aspecto inmortal do teatro. Mentres haxa humanos haberá teatro. O mundo é tamén un enorme escenario no que cada un de nós asume un papel e un enmascaramento. De feito a palabra ‘persona’ en latín significaba máscara. 8. No 2006 achegouse á literatura infanto-xuvenil coa obra A procura do falso Grial. Non se sentiu a gusto neste espazo literario para os máis cativos ou ben aínda queda algo por ver? O feito de que esa novela fose publicada nunha colección de literatura xuvenil non quere dicir que eu a concibise como unha novela dese tipo. Eu, cando escribo, non me preocupo moito de se o que fago vai chegar finalmente a un público ou a outro. Escribín esa novela como un cuarto episodio dunha serie de narrativa policial que comezara anos atrás con Sangue sobre a neve e seguira despois con Barato, barato e Fóra de Xogo e que foran publicadas como novelas para adultos. O editor, neste caso Carlos Lema, da editorial Galaxia, pensou que tería máis saída nunha colección dirixida a ese tipo de público. 9. Foi a súa obra poética Refutación da musa o seu mellor poemario tal como se pode desprender dos premios acadados ou Vostede ten en mellor valía outras? Para min mesmo é difícil xulgar a miña propia obra poética. Persoalmente valoro moito os dous últimos poemarios, que foron publicados de xeito electrónico e que se poden descargar gratuitamente da rede. Xardín queimado (do ano 2012 e descargable en http://oximnasiodeacademo.files.wordpress.com/2012/02/xardc3adn-queimado1.pdf) e Sales do ano doce (do ano 2013 e descargable en http://oximnasiodeacademo.files.wordpress.com/2013/01/sales-do-ano-doce1.pdf). Convídovos a que os leades e a que sexades vós mesmos os que respostedes a esta pregunta. martes 17 de diciembre de 2013
  • 5. Manuel Forcadela 10. A que se debe o nome do seu popular blog “O ximnasio de Academo”? Sente Vostede admiración polos antigos mitos e heroes gregos como dá a entender? Soen aparecer na súa obra literaria? En realidade o nome ten que ver co feito de que Platón e os seus discípulos reuníanse a falar nun ximnasio que era propiedade dun tal Academo. E de aí deriva a palabra Academia. O nome do meu blog ten un sentido irónico, como moitas das cousas que eu escribo, incluíndo a poesía. Eu non preciso de pertencer a ningunha Academia, porque xa teño o meu Ximnasio de Academo, que é un lugar, por certo, destinado a que a xente se poña en forma poética. Xógase, por tanto, cos dobres sentidos das palabras e, sempre, con abrir as posibilidades interpretativas. Nunca me interesou nada que só poida ser lido nun sentido estricto, cun único significado posible. Para iso xa están os lexisladores, os avogados e os xuíces, todos profesionais moi respectables. Pero creo que aos poetas estanos reservada a actitude contraria: facer que as palabras signifiquen sen parar e que sexan quen de dar lugar a unha e outra interpretación. 11. Dado que Vostede elaborou un amplo vídeo sobre María Mariño, supuxo para a súa obra literaria algún influxo a obra desta gran poeta galega? Non especialmente. Fíxeno en colaboración cos meus alumnos e aproveitando que ese ano se lle dedicaba o Día Das Letras Galegas. Tentamos dar unha visión o máis variada e plural posible. Retrato de Manuel Forcadela realizado por: Cristóbal Durán Rey, alumno do MGB martes 17 de diciembre de 2013
  • 7. Un personaxe galego e un estranxeiro? obra a unh /-a e gos? utor gale a /ha raria o Un lite ueir erson axe l i iden terario c o qu tifiq e se ue? H Adrián Solovio. Don Quijote unq oC lvar Á nto me onu bel? n m ientá U fel al s if amle t Unha obra teatral? Edipo Rei, de Sófocles eE r tor A Unha película de cine? París-Texas, de Win Wenders Cal é a súa fonte de inspiración O silencio é a falsidade da percepción. Saber que o que vexo non é, aínda que o pareza. martes 17 de diciembre de 2013 Un p a obr a nh s? u a e xeiro or/ ran aut est /ha aria n er ski U it oiev l st d Fio Dov or
  • 8. Un feito histórico? A Revolución Francesa ? izar real r io po e s ibro l anc a de i Un duc a unh áis. ribir m Esc Un lugar para visitar? e un lugar para descansar? Hourtin, nas Landas francesas. Mundo rural/urbano? Praia/ montaña? Grandes cidades e aldeas con río. Praia no verán, e montaña no outono e na primavera. Un/ha autor/-a con quen se identifique? Fernando Pessoa Outro entretemento ademais da lectura? A música. O cine. martes 17 de diciembre de 2013 Un tipo de músi ca? Unh a canción ? The Beat les. Hey Jude. Un l ugar a xeita lectu do para ra? a A bib Facu lioteca d ltade a de Fi miña fa c lolox Univ ía e T ultade. ( ersid ade d raduci A ón d e Vig a o). a Unh ? opía ut licia Ga e nha rnada U gobe zada auto egui gal