l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 6

Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs
Assemblea de Joves de Gramenet de BesòsAssemblea de Joves de Gramenet de Besòs

Sisè número de l'Esberla, publicació de l'Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs. Maig 2013

La nostra veu
per Maria Rodríguez
Som un poble, som les ganes de lluitar,
som la força que no cau i el vent que bufa
fort. Som una gran massa que és mogu-
da per la solidaritat, per la tendresa i la
complicitat. Som una nació amb la nos-
tra pròpia història, la nostra gran cultura,
i la nostra llengua, la llengua catalana.
El català és la meva veu, i el so que pro-
dueix el meu xiulet. És una cultura amb
energia. Un sentiment real. Una història
viva. Moltes vides amb força. Milers de
veus que la parlen, i milers de cors que
la senten i l’escolten.
Jo parlo català, penso en català, sen-
to en català i visc amb el català des de
que vaig néixer. I moriré parlant aques-
ta llengua tan poc valorada i alhora tan
enorme i preciosa.
De cop i volta, després de anys rere
anys de sentir-nos marginats i mal-
tractats per l’estat espanyol, vostè, Sr.
José Ignacio Wert ha tingut la horrible
idea de suprimir el català com a llengua
troncal, i denominar-la com a optativa.
Un fet monstruós.
No li trobo sentit algun, i tampoc en tinc
ganes de trobar-li cap, simplement no
vull deixar de ser jo, ni d’expressar-me
amb cap altra llengua que no sigui la
meva, la llengua catalana.
Em sembla vergonyós que tingui tan poc
cor com per marginar aquest món ple
de lletres, rimes, poemes i somriures.
Un món on el sol surt cantant havane-
res i desitjant un bon dia. On els pardals
volen ballant sardanes. On les estrelles
dormen a l’espatlla dels Pirineus i on la
lluna ens desitja una bona nit.
Això és vida, la meva vida, la nostra i la
vida de tot aquest poble, el poble català.
Un poble que despertà fa molt anys i que
segueix de peu, i que continuarà lluitant.P
Davant el procés de desmantellament
de l’educació pública a tots els seus
nivells, a Gramenet, pares i mares,
mestres i alumnes han vist la neces-
sitat de coordinar-se i crear un òrgan
col·lectiu de lluita per entendre què és
el que està passant a Santa Coloma
amb l’educació i lluitar de forma deci-
dida a mantenir i construir l’educació
pública que volem.
L’Assemblea Groga de Gramenet
agrupa diferents col·lectius de la ciu-
tat. Des de mestres, associacions de
pares i mares, col·lectius d’alumnes
i altres entitats socials de la ciutat. A
més, l’Assemblea Groga manté la co-
ordinació amb d’altres organitzacions
de Catalunya i d’arreu de l’estat.
Més de 150 persones en la presen-
tació de les retallades a Gramenet.
El passat 27 de febrer es va dur a ter-
me el primer acte de l’Assemblea Gro-
ga de Gramenet. En aquest, es van
presentar les dades recollides fins el
moment de com afectaven les retalla-
des en educació en els centres educa-
tius de la nostra ciutat.
A més, es va fer públic el primer mani-
fest unitari sorgit de l’Assemblea Groga.
Entre d’altres idees recollides en aquest
manifest, es pot llegir el següent:
“Aquestes retallades hem de situar-les
en el context d’una crisi on el desman-
tellament dels serveis públics té un
objectiu fonamental: la PRIVATITZA-
CIÓ, i en aquells llocs on la privatitza-
ció no sigui una opció rendible, com
pot ser la nostra ciutat, l’educació
pública restarà com a mera assistèn-
cia social on els nostres nens i joves
adquiririen simplement la formació mí-
nima per esdevenir mà d’obra barata
i accedir només a sectors laborals de
baixa qualificació professional. Aquest
és el futur al qual ens condueix la nova
Llei d’Educació que prepara el minis-
tre de la vergonya José Ignacio Wert.”
Malgrat la pluja, desenes de perso-
nes es manifesten per la ciutat i es
tanquen al l’IES Puig Castellar.
El darrer acte de l’Assemblea Groga va
ser el passat 25 d’abril. L’acte va ser
una concentració a la plaça de la vila i
una posterior manifestació per acabar
tancant-se a un institut de la ciutat per
reivindicar l’educació pública davant
dels constants atacs que està patint
tant del govern de l’Estat com del go-
vern de la Generalitat. Malgrat la pluja,
desenes de persones van participar
durant tota la jornada de reivindica-
ció. Finalment, la tancada es va dur a
terme a l’IES Puig Castellar on un bon
grup de pares i mares, mestres i alum-
nes hi van passar la nit.
Cal recordar, la menció que al mani-
fest de la tancada es va fer al nostre
company multat amb 1.500€ per ma-
nifestar-se per l’educació pública pels
carrers de Santa Coloma. Es va posar
sobre la taula la importància d’aquest
acte repressiu, assumint que ens po-
dia haver passat a qualsevol de nos-
altres. A qualsevol persona conscient
i conseqüent amb la lluita per l’educa-
ció pública i popular.P
L’esberla, la publicació de l’Assemblea de Joves
de Gramenet de Besòs, és un projecte de revista
autogestionada de periodicitat variable.
L’Assemblea de Joves de Gramenet és un col·lectiu de joves
de la ciutat que s’organitzen per canviar les coses, és una
eina de transformació de i per a joves inquiets i comprome-
sos en l’autoorganització contra els poders establerts.
L’Assemblea no comparteix necessàriament el contingut
dels articles signats que apareguin en aquesta publicació.
Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, escriu-nos a
ajgb@ara-santacoloma.com, busca’ns a facebook o visita’ns
a jovesgramenet.blogspot.com,
Físicament, ens pots trobar a l’Ateneu Popular Júlia Romera
(c/Sant Ramon, 51) o al Local Social Krida (c/Beethoven, 7)
la columna
Una xerrada on es
van presentar les
conseqüències més
concretes de les retallades
als centres educatius
i una tancada en un
institut coordinada amb
d’altres tancades arreu
de l’Estat han sigut les
dues primeres accions de
l’Assemblea Groga.
Twitter: @Jovesgramenet
jovesgramenet.blogspot.com
L’Assemblea Groga de Gramenet
Òrgan de coordinació de tota la comunitat educativa de la ciutat
NÚMERO
ESPECIAL
EDUCACIÓ
>> Assemblea a la tancada del passat 25 d’abril a l’IES Puig Castellar ANDREU FERNÀNDEZ
L’agressió es va dur a terme en
un dels passadissos de l’Ajun-
tament, mentre un treballador
de la candidatura Gent de Gra-
menet realitzava impressions.
Vist que aquest treballador
es trobava sol i que el senyor
Gómez anava acompanyat de
tres membres més del par-
tit neonazi, va decidir provar
d’intimidar-lo amb les parau-
les “Aquí no hay cámaras, te
puedo pegar y no se va a en-
terar nadie”. Tot just el senyor
Gómez va acabar de dir aques-
tes paraules, va donar un cop
de puny a la cara al treballador.
Les reaccions a l’agressió fei-
xista no van trigar a donar-se.
Primer tots els portaveus dels
grups municipals excepte PxC
van signar un comunicat re-
butjant l’agressió. A més, a
partir d’aquí molts mitjans de
comunicació es van fer ressò
i van publicar la notícia. Vista
la transcendència de l’agres-
sió el mateix Gómez Montero
va organitzar tot un muntatge
on afirmava que l’agressió era
falsa i que era ell qui havia es-
tat agredit. Aquest fet no sor-
prèn ja que persones properes
a PxC han viscut experiències
similars de muntatges jurídics,
fet que els ha fet deixar de ser
militants en molts casos.
El dilluns següent a l’agressió,
desenes de persones es van
concentrar a la plaça de la vila
per rebutjar el feixisme a la ins-
titució i al carrer. En aquesta
concentració es va recollir la vo-
luntat política i democràtica de
Hem de desobeir el règim.
El pacte social que deia que tots érem iguals, que tots teníem els mateixos drets i que
les condicions donades per raó de classe ja no eren determinants s’ha trencat. Hem
oblidat, però també i pitjor és que hem cregut. Hem oblidat el perquè de tenir una
mica més que el mínim comú necessari per sobreviure, hem oblidat que els pocs tics
democràtics aconseguits en els darrers anys van ser producte de la lluita i el compro-
mís dels que ens van precedir. Però també hem cregut, hem cregut en la neutralitat
de les paraules i en la transversalitat de la doctrina única, convertida aquesta en l’ob-
jectivitat inqüestionable. Vam perdre una gran batalla, la de les idees, la de la crítica.
Però ara la construcció ideològica hegemònica no pot justificar el perquè de la des-
membració de les condicions reals de vida. És tornen a evidenciar els condicio-
nants de classe per la implantació de les propostes polítiques neoliberals. Destapem;
aquestes propostes polítiques formen part d’una doctrina determinada que, com a
classe, no ens interessen. Hem de desobeir doncs aquesta doctrina.
En l’àmbit de l’educació hem de lluitar per la pública, però també per
l’educació popular. Som mestres, alumnes, pares i mares, que om-
plim les aules. No podem reproduir un sistema educatiu imposat que
ens condemna, no podem cavar nosaltres mateixos la nostra tomba.
Lluitar per l’educació pública és també crear espais als centres de crítica i
debat sobre el context actual de despossessió. Davant la imposició neoliberal, cons-
ciència col·lectiva i compromís amb els nostres iguals. L’educació pública ha de ser el
cavall de batalla que situï la nostra posició en la societat envers els poders establerts.
És l’educació pública i popular que volem i no ens ha de fer por assumir aquest repte.
L’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs, com un més dels col·lectius que
participem activament en el teixit social de la ciutat pensem que és fonamental do-
tar-nos d’eines de coordinació i organització col·lectiva, cal sumar perquè juntes
ho podem tot!
Gramenet, pam a pam
E
ns trobem a inicis de la
dècada dels 80, després
de gairebé 40 anys de
dictadura franquista on l’ús
de la llengua catalana ha estat
prohibit i perseguit. Concreta-
ment ens situem a Santa Co-
loma de Gramenet, que fruit
de les onades migratòries dels
anys 50-70 ha experimentat
un creixement exponencial i
un canvi en la realitat lingü-
ística de la població. El 1982
de 141.884 habitants, tan sols
69.917 entenen el català.
És en aquest context que a
l’escola Rosselló-Pòrcel de la
nostra ciutat un grup de pares
i mares tant castellanopar-
lants com catalanoparlants,
conscients de la realitat so-
ciolingüística i amb la il·lusió
que els seus fills aprenguin
i puguin expressar-se en la
llengua del país, s’organitzen
per reclamar un ensenyament
públic i plenament en català.
La reivindicació és acollida
pels mestres i junts lluitaran
per aconseguir aquest dret
que consideren fonamental.
Tot i els entrebancs, el curs
1983-84 aquesta reivindicació
es converteix finalment en una
realitat, al Rosselló-Pòrcel els
cursos de parvulari i cicle inici-
al comencen les seves classes
amb el català com a llengua
vehicular i aquell mateix any la
iniciativa ja s’estén a 19 aules
més de la ciutat amb una ma-
joria d’alumnes no catalano-
parlants. Sent l’avantguarda
d’un nou model educatiu, par-
ticipatiu i integrador, la immer-
sió lingüística comença a ser
una realitat a Gramenet. Do-
nats els bons resultats, poste-
riorment aquest model s’anirà
implantant a la resta de cursos
i a tota Catalunya.P
Els orígens de la immersió lingüística
Agressió del portaveu de PxC a un
treballador dins de l’Ajuntament
Editorial
Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs
>> Una exmilitant d’aquest partit feixista descriu així en una piulada a twitter
el rerefons neonazi dels membres de PxC
>>Plataforma
per Catalunya és
un grup feixista i
racista.
>> A més a més,
té una estructura
de partit fosca i
corrupta
frenar el creixement del feixis-
me i que a Catalunya, el màxim
exponent d’aquest fenomen era
Plataforma per Catalunya.
Destapem el feixisme
Plataforma per Catalunya és
un grup feixista, racista i xenò-
fob. A més, té una estructura
de partit fosca i corrupta on el
seu líder, Josep Anglada, és
l’únic que sap i controla els
moviments econòmics de la
formació. Tenen també un gra-
pat de denúncies per impaga-
ments i per contractes laborals
irregulars i acomiadaments
improcedents.P
A l’Estat Espanyol s’han
aprovat dotze lleis orgàniques
d’educació des del 1970.
Les successives reformes
demostren que el sistema
educatiu espanyol és fràgil,
inestable i predestinat a
reformes en funció del canvi
de govern. A la vegada, es
tracta d’un sistema clarament
polaritzat a nivell social,
constituint una peça clau per a
la perpetuació d’una societat de
classes. La nova Llei Orgànica
de Millora de la Qualitat
Educativa (LOMQE) plantejada
pel govern del PP n’evidencia
aquests aspectes.
Mercantilització. La “mercantilit-
zació” consisteix a grans trets en
atribuir un valor comercial a béns,
recursos, activitats i serveis ante-
riorment considerats no comerci-
alitzables. Aquest és un element
necessari pel desenvolupament
del capitalisme contemporani.
La LOMQE avança cap a la con-
cepció única del coneixement
com un bé mercantil i, per tant,
sotmès als circuits del teixit em-
presarial, dependent dels pro-
cessos econòmics i ajustat a les
demandes del mercat. També
assumeix la participació d’agents
públics i privats en el procés
educatiu al mateix nivell i es trac-
ta l’ensenyament en termes de
“prestació de servei”, convertint
el dret a l’educació en un servei.
Escola-empresa. Aquesta llei
introdueix la gestió empresarial
als centres educatius. Es conce-
ben les escoles com empreses i
es reestructuren els seus òrgans
de gestió i participació com a
tals. En particular, es redefineix
la figura de director com un ges-
tor amb una gran concentració
de poders. El director establirà
els requisits i mèrits del personal
funcionari i podrà, fins i tot, se-
leccionar a dit part del professo-
rat, aprovarà normes
que regeixen les seves
pròpies competènci-
es, decidirà l’admis-
sió d’alumnes i buscarà
la obtenció de recursos
complementaris (entesos
com a activitats lucratives del
centre). El nomenament del di-
rector s’encomana a l’Adminis-
tració, suprimint les decisions
del Claustre i el Consell Escolar.
Pel que fa als mestres, ens tro-
bem que són concebuts com
simples recursos humans sense
capacitat de formar creativa-
ment l’alumnat i essent casti-
gats si no segueixen les pautes
marcades. Les mares i els pa-
res, per la seva banda, passen
a ser mers clients d’un servei i
s’eliminen competències del
Consell Escolar. La pròpia llei el
defineix com un “òrgan consul-
tiu” sense capacitat de prendre
decisions vinculants.
Competitivitat. La LOMQE tam-
bé promou la competició entre
els centres “mitjançant el reforç
de la seva autonomia i la poten-
ciació de la funció directiva”. Els
centres educatius tindran auto-
nomia en l’execució “d’accions
de qualitat educativa”, tant des
del punt de vista dels recursos
humans com dels recursos ma-
terials i financers.
L’Administració fiscalitzarà el
grau del compliment d’uns ob-
jectius per atorgar el finança-
ment públic, la qual cosa s’aca-
barà traduint en menys recursos
pels centres amb més dificultats
i que estadísticament es troben
als barris amb menys renda.
D’altra banda, per primera ve-
gada desapareix la prohibició
de realitzar classificacions de
centres i de publicar-les. Així,
s’obre la possibilitat de jerar-
quitzar i discriminar els centres.
En la mateixa línia, aquesta
competitivitat s’estableix entre
els centres públics i privats, que
provocarà una jerarquització
clarament favorable pels centres
privats ja que s’han vist menys
perjudicats per les retallades.
Oferta educativa. Un dels prin-
cipis de la reforma del PP és “la
racionalització de l’oferta edu-
cativa” i el mètode emprat per
fer-ho és “reforçar a totes les
etapes l’aprenentatge de matè-
ries instrumentals”.
Així doncs, pretén enfortir la
llengua castellana i les mate-
màtiques en detriment de la
resta d’assignatures (ciències,
economia, música, plàstica,
filosofia, etc.). Un dels casos
més rellevants és el de “Cièn-
cies Socials, Geografia i His-
tòria”, que desapareix de les
matèries obligatòries i no entra
dins la oferta exigida.
Revàlides. La proposta de refor-
ma educativa planteja un siste-
ma de revàlides al final de cada
etapa educativa, és a dir, al final
de la Primària, ESO i Batxillerat.
Darrere d’aquestes noves pro-
ves hi ha la voluntat d’imposar
un sistema educatiu centrat
en la pressió per l’examen que
s’allunya d’un model pedagògic
adaptable a les necessitats de
cada alumne que l’inspiri a l’au-
toaprenanatge i a l’esperit crític.
Així doncs, es promou i s’incen-
tiva la cultura “de fer colzes”,
de l’aprenentatge a través de
mètodes repetitius. Això supo-
sa una cursa d’obstacles per al
pas entre etapes, especialment
de les persones amb dificultats
que necessiten d’una atenció
especial i que són expulsades
del sistema educatiu.
Privatització. En sentit estricte,
privatització significa transferir els
mitjans de producció del sector
públic al sector privat. En el cas
de l’ensenyament, es concreta
quan el sector privat substitueix
allò públic a través de subven-
cions, l’estímul fiscal de centres
privats, subcontractació de pro-
veïdors privats per a la gestió de
l’ensenyament públic, etc..
Una de les manifestacions més
clares de privatització de la
LOMQE és la delimitació que fa
de l’educació bàsica a l’Educació
Primària, l’Educació Secundària
Obligatòria i la Formació Profes-
sional. En conseqüència, el Bat-
xillerat i l’Educació Infantil, entre
d’altres, podran deixar de ser
gratuïtes atès que la Constitució
tan sols assegura la gratuïtat en
l’educació bàsica. De fet, a la
formació professional bàsica en
centres públics es podrà imposar
una taxa mensual com si es trac-
tés d’escoles concertades.
Segregació classista. En la
mateixa línia, accentua un dels
trets característics dels siste-
mes educatius del sud d’Europa
com és l’estratificació social que
produeixen. En concret, ho fo-
menta amb la decisió prematura
sobre la continuació acadèmica
o professional. Per exemple, la
reforma crea un títol de Forma-
ció Professional Bàsica, que po-
den emprendre les persones de
15 anys i amb la que no s’obtin-
drà el títol de graduat de l’ESO.
A través d’aquest curs s’està ex-
cloent del sistema educatiu un
perfil concret d’alumnes als que
se’ls dificulta l’accés a l’educa-
ció superior i se’ls condemna a
feines molt precàries.
Alhora, les conseqüències del
finançament asimètric i la com-
petitivitat que es planteja entre
centres desprotegeix els centres
educatius d’àrees amb rendes
més baixes. I si ho sumem als
“projectes educatius de qua-
litat”, la possibilitat d’escollir
l’alumnat o l’especialització dels
centres demostra la voluntat de
voler perpetuar i augmentar les
diferències de classe concebent
l’educació com una eina clau
per dur-ho a terme.
Segregació per sexes. La llei
permet atorgar diners públics
als col·legis que ofereixin una
educació separada per sexes. I
ho fa precisament a l’article on
es prohibeix la discriminació per
raó de sexe, raça, opinió, reli-
gió, naixement o qualsevol altre
condició, en què s’hi exceptua
aquest cas particular. El minis-
tre Wert ha afirmat públicament
que la segregació per sexes no
es tracta de discriminació sinó
que és una “opció de llibertat”.
Ara bé, està demostrat que un
sistema coeducatiu i que eduqui
les persones des de la igualtat
de valors, al marge del seu sexe,
facilita l’assumpció d’uns valors
humans bàsics.
Homogeneïtzació espanyola.
Pel que fa a la qüestió lingüísti-
ca aquesta nova mesura suposa
l’atac més fort a l’ensenyament
català des del franquisme. Per
començar, la immersió lingüís-
tica desapareixerà, relegant la
llengua catalana a unes matèries
concretes que encara no se sap
quines són.
Les assignatures d’especialitat,
on s’hi inclourà l’assignatura de
Llengua Catalana, no es con-
templen en horari obligatori i
se’n podria impartir només una
hora a la setmana. De fet, es po-
dria obtenir el títol d’ESO sense
tenir cap mena de coneixement
homologat de català, ja que no
es considera necessari per la
formació de l’alumne.
I, per últim, ens trobem amb la
subvenció de l’ensenyament
privat en castellà per aquelles
famílies que així ho demandin.
Aquesta mesura busca fomentar
un apartheid relacionant el cata-
là amb uns subjectes exclosos,
marginats i perdedors, davant
de la potència de la llengua
castellana recolzada per l’Estat
espanyol, i per les elits econò-
miques, polítiques i culturals.•
Font: Anàlisi de l’esborrany de
la Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMQE),
Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans, Barcelona, 2013
Què és la
LOMQE?
Les claus de la LOMQE
1.	Privatització i mercantilització de
l’educació
2.	Adoctrinament ideològic neoliberal
3.	Submissió per via de l’exclusió
classista i sexista
4.	Desempoderament
5.	Homogeneïtzació per via de
l’”espanyolització”
Tots hem sentit a parlar molt de la “llei Wert”, però realment sabem
què pretén aquesta reforma i quin efecte té en la nostra educació?
La nostra resposta
El camí que està prenent la
universitat té beneficiats i per-
judicats, promotors i oposi-
tors. Cal visibilitzar el conflicte
social i polític que s’està obrint
i iniciar un debat realment pú-
blic sobre el futur de l’ense-
nyament superior centrat en
les necessitats del poble. Si bé
el model anterior té grans man-
cances, el “nou” model només
reforça el domini de les clas-
ses adinerades.
Organitzar-nos és l’única ma-
nera que tenim per veure que
els nostres problemes perso-
nals són també col·lectius i ens
dóna eines per treballar per la
defensa d’objectius que es-
devenen comuns. Així doncs,
organitzar-se en assemblees
d’estudiants i de treballadors
esdevé un pas imprescindible.
El següent pas, ja ens el marca
el sector més avançat i consci-
ent de l’estudiantat i el perso-
nal de les universitats: vagues,
talls de carreteres, ocupacions
de facultats i rectorats, atura-
da d’òrgans de govern i, so-
bretot, teixir aliances amb to-
tes les altres víctimes d’aquest
sistema.P
Després de Bolonya
Fa uns 5 anys els campus de les
universitats catalanes van viure
uns mesos d’intensa mobilitza-
ció estudiantil en què les facul-
tats ocupades es van convertir
en espais de desobediència cap
al poder establert. La resposta
de governs i rectors durant les
primeres setmanes de mobilitza-
ció va ser la trivialització de les
reivindicacions dels estudiants.
Tanmateix, un cop els comen-
çava a desgastar, van empren-
dre una dinàmica directament
repressora vers els estudiants
amb desallotjaments, càrregues,
coaccions i, finalment, vora d’un
centenar d’imputacions penals
que van neutralitzar el moviment.
Després de la derrota, hem patit
allò que denunciàvem. Bolonya
s’ha traduït, entre d’altres coses,
en una reducció d’horaris do-
cents, un considerable augment
de preu dels títols i la implan-
tació d’una dinàmica de treball
constant i mecànic poc o gens
pedagògica.
Un nou model universitari
El sistema universitari al nostre
país respon encara en certa me-
sura a la lògica d’un dret social
garantit per l’Administració Pú-
blica. Això representa una ano-
malia en el sistema capitalista,
ja que l’educació universitària
no és un servei comercialitzat
que depengui directament de la
capacitat adquisitiva dels ciuta-
dans-consumidors. La doctri-
na neoliberal, present arreu del
món, pretén acabar amb aques-
ta anomalia introduint el sistema
universitari en la lògica de les
relacions de mercat. La crisi ha
accelerat l’ofensiva del neolibe-
ralisme per reforçar l’hegemonia
dels mercats sobre la societat.
Aquesta inserció de la Universi-
tat en el mercat implica la trans-
formació de la funció social de
la universitat i de l’estructura in-
terna del sistema universitari. La
nova funció social de la universi-
tat s’allunya encara més de les
necessitats multidimensionals
de la societat i se centra en els
interessos del teixit productiu,
és a dir, els capitals inversors.
Aquests interessos es manifes-
ten a través de la demanda la-
boral de titulats, així com en el
negoci de la innovació, explo-
tant comercialment la producció
científica.
A nivell intern, aquesta transfor-
mació implica trencar el sistema
públic integrat i planificat per sa-
tisfer unes necessitats socials i
substituir-lo per un mercat d’uni-
versitats-empreses en compe-
tència centrades en l’afany de
lucre particular. Això implica un
govern autònom i jeràrquic i un
finançament autònom, eficient i
no deficitari. Les conseqüències
d’això són la marginació de les
necessitats col·lectives de la so-
cietat, l’encariment i elitització,
l’estratificació de centres i l’auge
del negoci dels títols i els prés-
tecs universitaris.
“Organitzar-nos en
assemblees d’estudiants i
de treballadors ens dóna
eines per a la defensa
d’objectius col·lectius”
En l’ofensiva mediàtica
portada a terme pels
propietaris del capital
destaca la tergiversació
conceptual. Identifiquen
“societat” amb “mercat”
pels seus interessos
Agenda
espai de formació
DIJOUS 9 DE MAIG
Vaga de l’Educació Pública
DIVENDRES 10 DE MAIG
Xerrada: “La teva salut, el seu
negoci” amb CafèAMBllet
Hora: 19h
Lloc: Can Sisteré
Organitza: ARA - Assemblea
Popular de Gramenet i Assemblea
d’Indignats
DISSABTE 11 DE MAIG
Krida pel territori: excursió a la
Maternitat d’Elna i Cotlliure
Organitza: LS Krida
ESCLAT’13 Concurs de grups de
música jove dels Països Catalans
Hora: 11.30h a 22h
Lloc: Mas Fonollar
Organitza: Arran
DIUMENGE 12 DE MAIG
XVII Diada de l’Ensenyament
Públic
Hora: 10 a 14h
Lloc: Plaça de la Vila
Organitza: Casal del Mestre
DIVENDRES 17 DE MAIG
Passi documental sobre el
“fracking”
Hora: 20h
Lloc: LS KRida
DIJOUS 23 DE MAIG
Reunió Assemblea Groga
Hora: 17h
Lloc: IES Puig Castellar
DISSABTE 1 DE JUNY
La festa de la Gent
Hora: 10h a 17h
Lloc: Can Mariné
Organitza: Gent de Gramenet
DISSABTE 15 DE JUNY
Aniversari del Centre
d’Acolliment
Hora: 16h a 23h
Lloc: Plaça del Rellotge
DIVENDRES 28 DE JUNY
Dia de l’alliberament lesbià, gai,
trans i intersexual
El futur de la Universitat Pública
>> Assemblea d’estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona

Recomendados

Declaració de Santa Coloma de Gramenet d'Òmnium Cultural por
Declaració de Santa Coloma de Gramenet d'Òmnium Cultural Declaració de Santa Coloma de Gramenet d'Òmnium Cultural
Declaració de Santa Coloma de Gramenet d'Òmnium Cultural Miqui Mel
418 vistas4 diapositivas
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona por
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaPrograma electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaCompromís Pobla de Vallbona
632 vistas29 diapositivas
Discurs dia 10 de maig, presentació candidatura. por
Discurs dia 10 de maig, presentació candidatura.Discurs dia 10 de maig, presentació candidatura.
Discurs dia 10 de maig, presentació candidatura.Mario Llorente
217 vistas10 diapositivas
Raons per matricular vostres filles i fills a l'ensenyament públic por
Raons per matricular vostres filles i fills a l'ensenyament públicRaons per matricular vostres filles i fills a l'ensenyament públic
Raons per matricular vostres filles i fills a l'ensenyament públicEnsenyament
280 vistas1 diapositiva
Programa electoral 2015 la pobla de vallbona por
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaPrograma electoral 2015 la pobla de vallbona
Programa electoral 2015 la pobla de vallbonaCompromís Pobla de Vallbona
171 vistas29 diapositivas
llibret 34trobada laribera carlet 2019 por
llibret 34trobada laribera carlet 2019llibret 34trobada laribera carlet 2019
llibret 34trobada laribera carlet 2019Coordinadorade
1.3K vistas24 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

CSC Summer fun por
CSC Summer funCSC Summer fun
CSC Summer funrememberglen
424 vistas13 diapositivas
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 3 por
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 3l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 3
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 3Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs
221 vistas4 diapositivas
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 2 por
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 2l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 2
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 2Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs
237 vistas4 diapositivas
Gondola Cruise 2013 por
Gondola Cruise 2013Gondola Cruise 2013
Gondola Cruise 2013rememberglen
2.1K vistas33 diapositivas
Plateforme e circle por
Plateforme e circlePlateforme e circle
Plateforme e circleThouraya Daouas
785 vistas18 diapositivas
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5 por
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5
l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 5Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs
260 vistas4 diapositivas

Similar a l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 6

CRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA por
CRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAmaricarmenlp
255 vistas41 diapositivas
Manifest25 n (versió definitiva) por
Manifest25 n (versió definitiva)Manifest25 n (versió definitiva)
Manifest25 n (versió definitiva)viuvallmoll
256 vistas3 diapositivas
Connexió Digital 2.0 Nº41 Febrer 2014 por
Connexió Digital 2.0 Nº41 Febrer 2014Connexió Digital 2.0 Nº41 Febrer 2014
Connexió Digital 2.0 Nº41 Febrer 2014CCOO Vallès Occidental
311 vistas11 diapositivas
Manifest DENIP 2023.pdf por
Manifest DENIP 2023.pdfManifest DENIP 2023.pdf
Manifest DENIP 2023.pdfpedro453897
248 vistas2 diapositivas
La Torta I por
La Torta ILa Torta I
La Torta IVarisDelaVida1
25 vistas44 diapositivas
La Torta I por
La Torta ILa Torta I
La Torta IVarisDelaVida1
31 vistas44 diapositivas

Similar a l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 6(20)

CRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA por maricarmenlp
CRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYACRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
CRIDA DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
maricarmenlp255 vistas
Manifest25 n (versió definitiva) por viuvallmoll
Manifest25 n (versió definitiva)Manifest25 n (versió definitiva)
Manifest25 n (versió definitiva)
viuvallmoll256 vistas
Manifest DENIP 2023.pdf por pedro453897
Manifest DENIP 2023.pdfManifest DENIP 2023.pdf
Manifest DENIP 2023.pdf
pedro453897248 vistas
Antagonisme por JeiManresa
AntagonismeAntagonisme
Antagonisme
JeiManresa351 vistas
L´estat del racisme en catalunya por IntegraLocal
L´estat del racisme en catalunyaL´estat del racisme en catalunya
L´estat del racisme en catalunya
IntegraLocal1.1K vistas
Notícia Confederal Juliol 2016 por CGTPV
Notícia Confederal Juliol 2016Notícia Confederal Juliol 2016
Notícia Confederal Juliol 2016
CGTPV350 vistas
COMUNICAT DE PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA SOBRE ELS INDIGNATS por Josep Torrens
COMUNICAT DE PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA SOBRE ELS INDIGNATSCOMUNICAT DE PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA SOBRE ELS INDIGNATS
COMUNICAT DE PASTORAL OBRERA DE CATALUNYA SOBRE ELS INDIGNATS
Josep Torrens94 vistas
El pèsol. Negre Nº 33. Maig-Juny 2007 por Cgtmanresa Bages
El pèsol. Negre Nº 33. Maig-Juny 2007El pèsol. Negre Nº 33. Maig-Juny 2007
El pèsol. Negre Nº 33. Maig-Juny 2007
Cgtmanresa Bages413 vistas
Politica immigracio por ERCMalgrat
Politica immigracioPolitica immigracio
Politica immigracio
ERCMalgrat588 vistas
Festes sense sang, inclusives, respectuoses i lliures de violència. por Jesús Frare Garcia
Festes sense sang, inclusives, respectuoses i lliures de violència. Festes sense sang, inclusives, respectuoses i lliures de violència.
Festes sense sang, inclusives, respectuoses i lliures de violència.
Manifest de centres educatius por escolalasinia
Manifest de centres educatiusManifest de centres educatius
Manifest de centres educatius
escolalasinia484 vistas

l'Esberla, publicació de l'AJGB núm. 6

  • 1. La nostra veu per Maria Rodríguez Som un poble, som les ganes de lluitar, som la força que no cau i el vent que bufa fort. Som una gran massa que és mogu- da per la solidaritat, per la tendresa i la complicitat. Som una nació amb la nos- tra pròpia història, la nostra gran cultura, i la nostra llengua, la llengua catalana. El català és la meva veu, i el so que pro- dueix el meu xiulet. És una cultura amb energia. Un sentiment real. Una història viva. Moltes vides amb força. Milers de veus que la parlen, i milers de cors que la senten i l’escolten. Jo parlo català, penso en català, sen- to en català i visc amb el català des de que vaig néixer. I moriré parlant aques- ta llengua tan poc valorada i alhora tan enorme i preciosa. De cop i volta, després de anys rere anys de sentir-nos marginats i mal- tractats per l’estat espanyol, vostè, Sr. José Ignacio Wert ha tingut la horrible idea de suprimir el català com a llengua troncal, i denominar-la com a optativa. Un fet monstruós. No li trobo sentit algun, i tampoc en tinc ganes de trobar-li cap, simplement no vull deixar de ser jo, ni d’expressar-me amb cap altra llengua que no sigui la meva, la llengua catalana. Em sembla vergonyós que tingui tan poc cor com per marginar aquest món ple de lletres, rimes, poemes i somriures. Un món on el sol surt cantant havane- res i desitjant un bon dia. On els pardals volen ballant sardanes. On les estrelles dormen a l’espatlla dels Pirineus i on la lluna ens desitja una bona nit. Això és vida, la meva vida, la nostra i la vida de tot aquest poble, el poble català. Un poble que despertà fa molt anys i que segueix de peu, i que continuarà lluitant.P Davant el procés de desmantellament de l’educació pública a tots els seus nivells, a Gramenet, pares i mares, mestres i alumnes han vist la neces- sitat de coordinar-se i crear un òrgan col·lectiu de lluita per entendre què és el que està passant a Santa Coloma amb l’educació i lluitar de forma deci- dida a mantenir i construir l’educació pública que volem. L’Assemblea Groga de Gramenet agrupa diferents col·lectius de la ciu- tat. Des de mestres, associacions de pares i mares, col·lectius d’alumnes i altres entitats socials de la ciutat. A més, l’Assemblea Groga manté la co- ordinació amb d’altres organitzacions de Catalunya i d’arreu de l’estat. Més de 150 persones en la presen- tació de les retallades a Gramenet. El passat 27 de febrer es va dur a ter- me el primer acte de l’Assemblea Gro- ga de Gramenet. En aquest, es van presentar les dades recollides fins el moment de com afectaven les retalla- des en educació en els centres educa- tius de la nostra ciutat. A més, es va fer públic el primer mani- fest unitari sorgit de l’Assemblea Groga. Entre d’altres idees recollides en aquest manifest, es pot llegir el següent: “Aquestes retallades hem de situar-les en el context d’una crisi on el desman- tellament dels serveis públics té un objectiu fonamental: la PRIVATITZA- CIÓ, i en aquells llocs on la privatitza- ció no sigui una opció rendible, com pot ser la nostra ciutat, l’educació pública restarà com a mera assistèn- cia social on els nostres nens i joves adquiririen simplement la formació mí- nima per esdevenir mà d’obra barata i accedir només a sectors laborals de baixa qualificació professional. Aquest és el futur al qual ens condueix la nova Llei d’Educació que prepara el minis- tre de la vergonya José Ignacio Wert.” Malgrat la pluja, desenes de perso- nes es manifesten per la ciutat i es tanquen al l’IES Puig Castellar. El darrer acte de l’Assemblea Groga va ser el passat 25 d’abril. L’acte va ser una concentració a la plaça de la vila i una posterior manifestació per acabar tancant-se a un institut de la ciutat per reivindicar l’educació pública davant dels constants atacs que està patint tant del govern de l’Estat com del go- vern de la Generalitat. Malgrat la pluja, desenes de persones van participar durant tota la jornada de reivindica- ció. Finalment, la tancada es va dur a terme a l’IES Puig Castellar on un bon grup de pares i mares, mestres i alum- nes hi van passar la nit. Cal recordar, la menció que al mani- fest de la tancada es va fer al nostre company multat amb 1.500€ per ma- nifestar-se per l’educació pública pels carrers de Santa Coloma. Es va posar sobre la taula la importància d’aquest acte repressiu, assumint que ens po- dia haver passat a qualsevol de nos- altres. A qualsevol persona conscient i conseqüent amb la lluita per l’educa- ció pública i popular.P L’esberla, la publicació de l’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs, és un projecte de revista autogestionada de periodicitat variable. L’Assemblea de Joves de Gramenet és un col·lectiu de joves de la ciutat que s’organitzen per canviar les coses, és una eina de transformació de i per a joves inquiets i comprome- sos en l’autoorganització contra els poders establerts. L’Assemblea no comparteix necessàriament el contingut dels articles signats que apareguin en aquesta publicació. Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, escriu-nos a ajgb@ara-santacoloma.com, busca’ns a facebook o visita’ns a jovesgramenet.blogspot.com, Físicament, ens pots trobar a l’Ateneu Popular Júlia Romera (c/Sant Ramon, 51) o al Local Social Krida (c/Beethoven, 7) la columna Una xerrada on es van presentar les conseqüències més concretes de les retallades als centres educatius i una tancada en un institut coordinada amb d’altres tancades arreu de l’Estat han sigut les dues primeres accions de l’Assemblea Groga. Twitter: @Jovesgramenet jovesgramenet.blogspot.com L’Assemblea Groga de Gramenet Òrgan de coordinació de tota la comunitat educativa de la ciutat NÚMERO ESPECIAL EDUCACIÓ >> Assemblea a la tancada del passat 25 d’abril a l’IES Puig Castellar ANDREU FERNÀNDEZ
  • 2. L’agressió es va dur a terme en un dels passadissos de l’Ajun- tament, mentre un treballador de la candidatura Gent de Gra- menet realitzava impressions. Vist que aquest treballador es trobava sol i que el senyor Gómez anava acompanyat de tres membres més del par- tit neonazi, va decidir provar d’intimidar-lo amb les parau- les “Aquí no hay cámaras, te puedo pegar y no se va a en- terar nadie”. Tot just el senyor Gómez va acabar de dir aques- tes paraules, va donar un cop de puny a la cara al treballador. Les reaccions a l’agressió fei- xista no van trigar a donar-se. Primer tots els portaveus dels grups municipals excepte PxC van signar un comunicat re- butjant l’agressió. A més, a partir d’aquí molts mitjans de comunicació es van fer ressò i van publicar la notícia. Vista la transcendència de l’agres- sió el mateix Gómez Montero va organitzar tot un muntatge on afirmava que l’agressió era falsa i que era ell qui havia es- tat agredit. Aquest fet no sor- prèn ja que persones properes a PxC han viscut experiències similars de muntatges jurídics, fet que els ha fet deixar de ser militants en molts casos. El dilluns següent a l’agressió, desenes de persones es van concentrar a la plaça de la vila per rebutjar el feixisme a la ins- titució i al carrer. En aquesta concentració es va recollir la vo- luntat política i democràtica de Hem de desobeir el règim. El pacte social que deia que tots érem iguals, que tots teníem els mateixos drets i que les condicions donades per raó de classe ja no eren determinants s’ha trencat. Hem oblidat, però també i pitjor és que hem cregut. Hem oblidat el perquè de tenir una mica més que el mínim comú necessari per sobreviure, hem oblidat que els pocs tics democràtics aconseguits en els darrers anys van ser producte de la lluita i el compro- mís dels que ens van precedir. Però també hem cregut, hem cregut en la neutralitat de les paraules i en la transversalitat de la doctrina única, convertida aquesta en l’ob- jectivitat inqüestionable. Vam perdre una gran batalla, la de les idees, la de la crítica. Però ara la construcció ideològica hegemònica no pot justificar el perquè de la des- membració de les condicions reals de vida. És tornen a evidenciar els condicio- nants de classe per la implantació de les propostes polítiques neoliberals. Destapem; aquestes propostes polítiques formen part d’una doctrina determinada que, com a classe, no ens interessen. Hem de desobeir doncs aquesta doctrina. En l’àmbit de l’educació hem de lluitar per la pública, però també per l’educació popular. Som mestres, alumnes, pares i mares, que om- plim les aules. No podem reproduir un sistema educatiu imposat que ens condemna, no podem cavar nosaltres mateixos la nostra tomba. Lluitar per l’educació pública és també crear espais als centres de crítica i debat sobre el context actual de despossessió. Davant la imposició neoliberal, cons- ciència col·lectiva i compromís amb els nostres iguals. L’educació pública ha de ser el cavall de batalla que situï la nostra posició en la societat envers els poders establerts. És l’educació pública i popular que volem i no ens ha de fer por assumir aquest repte. L’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs, com un més dels col·lectius que participem activament en el teixit social de la ciutat pensem que és fonamental do- tar-nos d’eines de coordinació i organització col·lectiva, cal sumar perquè juntes ho podem tot! Gramenet, pam a pam E ns trobem a inicis de la dècada dels 80, després de gairebé 40 anys de dictadura franquista on l’ús de la llengua catalana ha estat prohibit i perseguit. Concreta- ment ens situem a Santa Co- loma de Gramenet, que fruit de les onades migratòries dels anys 50-70 ha experimentat un creixement exponencial i un canvi en la realitat lingü- ística de la població. El 1982 de 141.884 habitants, tan sols 69.917 entenen el català. És en aquest context que a l’escola Rosselló-Pòrcel de la nostra ciutat un grup de pares i mares tant castellanopar- lants com catalanoparlants, conscients de la realitat so- ciolingüística i amb la il·lusió que els seus fills aprenguin i puguin expressar-se en la llengua del país, s’organitzen per reclamar un ensenyament públic i plenament en català. La reivindicació és acollida pels mestres i junts lluitaran per aconseguir aquest dret que consideren fonamental. Tot i els entrebancs, el curs 1983-84 aquesta reivindicació es converteix finalment en una realitat, al Rosselló-Pòrcel els cursos de parvulari i cicle inici- al comencen les seves classes amb el català com a llengua vehicular i aquell mateix any la iniciativa ja s’estén a 19 aules més de la ciutat amb una ma- joria d’alumnes no catalano- parlants. Sent l’avantguarda d’un nou model educatiu, par- ticipatiu i integrador, la immer- sió lingüística comença a ser una realitat a Gramenet. Do- nats els bons resultats, poste- riorment aquest model s’anirà implantant a la resta de cursos i a tota Catalunya.P Els orígens de la immersió lingüística Agressió del portaveu de PxC a un treballador dins de l’Ajuntament Editorial Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs >> Una exmilitant d’aquest partit feixista descriu així en una piulada a twitter el rerefons neonazi dels membres de PxC >>Plataforma per Catalunya és un grup feixista i racista. >> A més a més, té una estructura de partit fosca i corrupta frenar el creixement del feixis- me i que a Catalunya, el màxim exponent d’aquest fenomen era Plataforma per Catalunya. Destapem el feixisme Plataforma per Catalunya és un grup feixista, racista i xenò- fob. A més, té una estructura de partit fosca i corrupta on el seu líder, Josep Anglada, és l’únic que sap i controla els moviments econòmics de la formació. Tenen també un gra- pat de denúncies per impaga- ments i per contractes laborals irregulars i acomiadaments improcedents.P
  • 3. A l’Estat Espanyol s’han aprovat dotze lleis orgàniques d’educació des del 1970. Les successives reformes demostren que el sistema educatiu espanyol és fràgil, inestable i predestinat a reformes en funció del canvi de govern. A la vegada, es tracta d’un sistema clarament polaritzat a nivell social, constituint una peça clau per a la perpetuació d’una societat de classes. La nova Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) plantejada pel govern del PP n’evidencia aquests aspectes. Mercantilització. La “mercantilit- zació” consisteix a grans trets en atribuir un valor comercial a béns, recursos, activitats i serveis ante- riorment considerats no comerci- alitzables. Aquest és un element necessari pel desenvolupament del capitalisme contemporani. La LOMQE avança cap a la con- cepció única del coneixement com un bé mercantil i, per tant, sotmès als circuits del teixit em- presarial, dependent dels pro- cessos econòmics i ajustat a les demandes del mercat. També assumeix la participació d’agents públics i privats en el procés educatiu al mateix nivell i es trac- ta l’ensenyament en termes de “prestació de servei”, convertint el dret a l’educació en un servei. Escola-empresa. Aquesta llei introdueix la gestió empresarial als centres educatius. Es conce- ben les escoles com empreses i es reestructuren els seus òrgans de gestió i participació com a tals. En particular, es redefineix la figura de director com un ges- tor amb una gran concentració de poders. El director establirà els requisits i mèrits del personal funcionari i podrà, fins i tot, se- leccionar a dit part del professo- rat, aprovarà normes que regeixen les seves pròpies competènci- es, decidirà l’admis- sió d’alumnes i buscarà la obtenció de recursos complementaris (entesos com a activitats lucratives del centre). El nomenament del di- rector s’encomana a l’Adminis- tració, suprimint les decisions del Claustre i el Consell Escolar. Pel que fa als mestres, ens tro- bem que són concebuts com simples recursos humans sense capacitat de formar creativa- ment l’alumnat i essent casti- gats si no segueixen les pautes marcades. Les mares i els pa- res, per la seva banda, passen a ser mers clients d’un servei i s’eliminen competències del Consell Escolar. La pròpia llei el defineix com un “òrgan consul- tiu” sense capacitat de prendre decisions vinculants. Competitivitat. La LOMQE tam- bé promou la competició entre els centres “mitjançant el reforç de la seva autonomia i la poten- ciació de la funció directiva”. Els centres educatius tindran auto- nomia en l’execució “d’accions de qualitat educativa”, tant des del punt de vista dels recursos humans com dels recursos ma- terials i financers. L’Administració fiscalitzarà el grau del compliment d’uns ob- jectius per atorgar el finança- ment públic, la qual cosa s’aca- barà traduint en menys recursos pels centres amb més dificultats i que estadísticament es troben als barris amb menys renda. D’altra banda, per primera ve- gada desapareix la prohibició de realitzar classificacions de centres i de publicar-les. Així, s’obre la possibilitat de jerar- quitzar i discriminar els centres. En la mateixa línia, aquesta competitivitat s’estableix entre els centres públics i privats, que provocarà una jerarquització clarament favorable pels centres privats ja que s’han vist menys perjudicats per les retallades. Oferta educativa. Un dels prin- cipis de la reforma del PP és “la racionalització de l’oferta edu- cativa” i el mètode emprat per fer-ho és “reforçar a totes les etapes l’aprenentatge de matè- ries instrumentals”. Així doncs, pretén enfortir la llengua castellana i les mate- màtiques en detriment de la resta d’assignatures (ciències, economia, música, plàstica, filosofia, etc.). Un dels casos més rellevants és el de “Cièn- cies Socials, Geografia i His- tòria”, que desapareix de les matèries obligatòries i no entra dins la oferta exigida. Revàlides. La proposta de refor- ma educativa planteja un siste- ma de revàlides al final de cada etapa educativa, és a dir, al final de la Primària, ESO i Batxillerat. Darrere d’aquestes noves pro- ves hi ha la voluntat d’imposar un sistema educatiu centrat en la pressió per l’examen que s’allunya d’un model pedagògic adaptable a les necessitats de cada alumne que l’inspiri a l’au- toaprenanatge i a l’esperit crític. Així doncs, es promou i s’incen- tiva la cultura “de fer colzes”, de l’aprenentatge a través de mètodes repetitius. Això supo- sa una cursa d’obstacles per al pas entre etapes, especialment de les persones amb dificultats que necessiten d’una atenció especial i que són expulsades del sistema educatiu. Privatització. En sentit estricte, privatització significa transferir els mitjans de producció del sector públic al sector privat. En el cas de l’ensenyament, es concreta quan el sector privat substitueix allò públic a través de subven- cions, l’estímul fiscal de centres privats, subcontractació de pro- veïdors privats per a la gestió de l’ensenyament públic, etc.. Una de les manifestacions més clares de privatització de la LOMQE és la delimitació que fa de l’educació bàsica a l’Educació Primària, l’Educació Secundària Obligatòria i la Formació Profes- sional. En conseqüència, el Bat- xillerat i l’Educació Infantil, entre d’altres, podran deixar de ser gratuïtes atès que la Constitució tan sols assegura la gratuïtat en l’educació bàsica. De fet, a la formació professional bàsica en centres públics es podrà imposar una taxa mensual com si es trac- tés d’escoles concertades. Segregació classista. En la mateixa línia, accentua un dels trets característics dels siste- mes educatius del sud d’Europa com és l’estratificació social que produeixen. En concret, ho fo- menta amb la decisió prematura sobre la continuació acadèmica o professional. Per exemple, la reforma crea un títol de Forma- ció Professional Bàsica, que po- den emprendre les persones de 15 anys i amb la que no s’obtin- drà el títol de graduat de l’ESO. A través d’aquest curs s’està ex- cloent del sistema educatiu un perfil concret d’alumnes als que se’ls dificulta l’accés a l’educa- ció superior i se’ls condemna a feines molt precàries. Alhora, les conseqüències del finançament asimètric i la com- petitivitat que es planteja entre centres desprotegeix els centres educatius d’àrees amb rendes més baixes. I si ho sumem als “projectes educatius de qua- litat”, la possibilitat d’escollir l’alumnat o l’especialització dels centres demostra la voluntat de voler perpetuar i augmentar les diferències de classe concebent l’educació com una eina clau per dur-ho a terme. Segregació per sexes. La llei permet atorgar diners públics als col·legis que ofereixin una educació separada per sexes. I ho fa precisament a l’article on es prohibeix la discriminació per raó de sexe, raça, opinió, reli- gió, naixement o qualsevol altre condició, en què s’hi exceptua aquest cas particular. El minis- tre Wert ha afirmat públicament que la segregació per sexes no es tracta de discriminació sinó que és una “opció de llibertat”. Ara bé, està demostrat que un sistema coeducatiu i que eduqui les persones des de la igualtat de valors, al marge del seu sexe, facilita l’assumpció d’uns valors humans bàsics. Homogeneïtzació espanyola. Pel que fa a la qüestió lingüísti- ca aquesta nova mesura suposa l’atac més fort a l’ensenyament català des del franquisme. Per començar, la immersió lingüís- tica desapareixerà, relegant la llengua catalana a unes matèries concretes que encara no se sap quines són. Les assignatures d’especialitat, on s’hi inclourà l’assignatura de Llengua Catalana, no es con- templen en horari obligatori i se’n podria impartir només una hora a la setmana. De fet, es po- dria obtenir el títol d’ESO sense tenir cap mena de coneixement homologat de català, ja que no es considera necessari per la formació de l’alumne. I, per últim, ens trobem amb la subvenció de l’ensenyament privat en castellà per aquelles famílies que així ho demandin. Aquesta mesura busca fomentar un apartheid relacionant el cata- là amb uns subjectes exclosos, marginats i perdedors, davant de la potència de la llengua castellana recolzada per l’Estat espanyol, i per les elits econò- miques, polítiques i culturals.• Font: Anàlisi de l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Barcelona, 2013 Què és la LOMQE? Les claus de la LOMQE 1. Privatització i mercantilització de l’educació 2. Adoctrinament ideològic neoliberal 3. Submissió per via de l’exclusió classista i sexista 4. Desempoderament 5. Homogeneïtzació per via de l’”espanyolització” Tots hem sentit a parlar molt de la “llei Wert”, però realment sabem què pretén aquesta reforma i quin efecte té en la nostra educació?
  • 4. La nostra resposta El camí que està prenent la universitat té beneficiats i per- judicats, promotors i oposi- tors. Cal visibilitzar el conflicte social i polític que s’està obrint i iniciar un debat realment pú- blic sobre el futur de l’ense- nyament superior centrat en les necessitats del poble. Si bé el model anterior té grans man- cances, el “nou” model només reforça el domini de les clas- ses adinerades. Organitzar-nos és l’única ma- nera que tenim per veure que els nostres problemes perso- nals són també col·lectius i ens dóna eines per treballar per la defensa d’objectius que es- devenen comuns. Així doncs, organitzar-se en assemblees d’estudiants i de treballadors esdevé un pas imprescindible. El següent pas, ja ens el marca el sector més avançat i consci- ent de l’estudiantat i el perso- nal de les universitats: vagues, talls de carreteres, ocupacions de facultats i rectorats, atura- da d’òrgans de govern i, so- bretot, teixir aliances amb to- tes les altres víctimes d’aquest sistema.P Després de Bolonya Fa uns 5 anys els campus de les universitats catalanes van viure uns mesos d’intensa mobilitza- ció estudiantil en què les facul- tats ocupades es van convertir en espais de desobediència cap al poder establert. La resposta de governs i rectors durant les primeres setmanes de mobilitza- ció va ser la trivialització de les reivindicacions dels estudiants. Tanmateix, un cop els comen- çava a desgastar, van empren- dre una dinàmica directament repressora vers els estudiants amb desallotjaments, càrregues, coaccions i, finalment, vora d’un centenar d’imputacions penals que van neutralitzar el moviment. Després de la derrota, hem patit allò que denunciàvem. Bolonya s’ha traduït, entre d’altres coses, en una reducció d’horaris do- cents, un considerable augment de preu dels títols i la implan- tació d’una dinàmica de treball constant i mecànic poc o gens pedagògica. Un nou model universitari El sistema universitari al nostre país respon encara en certa me- sura a la lògica d’un dret social garantit per l’Administració Pú- blica. Això representa una ano- malia en el sistema capitalista, ja que l’educació universitària no és un servei comercialitzat que depengui directament de la capacitat adquisitiva dels ciuta- dans-consumidors. La doctri- na neoliberal, present arreu del món, pretén acabar amb aques- ta anomalia introduint el sistema universitari en la lògica de les relacions de mercat. La crisi ha accelerat l’ofensiva del neolibe- ralisme per reforçar l’hegemonia dels mercats sobre la societat. Aquesta inserció de la Universi- tat en el mercat implica la trans- formació de la funció social de la universitat i de l’estructura in- terna del sistema universitari. La nova funció social de la universi- tat s’allunya encara més de les necessitats multidimensionals de la societat i se centra en els interessos del teixit productiu, és a dir, els capitals inversors. Aquests interessos es manifes- ten a través de la demanda la- boral de titulats, així com en el negoci de la innovació, explo- tant comercialment la producció científica. A nivell intern, aquesta transfor- mació implica trencar el sistema públic integrat i planificat per sa- tisfer unes necessitats socials i substituir-lo per un mercat d’uni- versitats-empreses en compe- tència centrades en l’afany de lucre particular. Això implica un govern autònom i jeràrquic i un finançament autònom, eficient i no deficitari. Les conseqüències d’això són la marginació de les necessitats col·lectives de la so- cietat, l’encariment i elitització, l’estratificació de centres i l’auge del negoci dels títols i els prés- tecs universitaris. “Organitzar-nos en assemblees d’estudiants i de treballadors ens dóna eines per a la defensa d’objectius col·lectius” En l’ofensiva mediàtica portada a terme pels propietaris del capital destaca la tergiversació conceptual. Identifiquen “societat” amb “mercat” pels seus interessos Agenda espai de formació DIJOUS 9 DE MAIG Vaga de l’Educació Pública DIVENDRES 10 DE MAIG Xerrada: “La teva salut, el seu negoci” amb CafèAMBllet Hora: 19h Lloc: Can Sisteré Organitza: ARA - Assemblea Popular de Gramenet i Assemblea d’Indignats DISSABTE 11 DE MAIG Krida pel territori: excursió a la Maternitat d’Elna i Cotlliure Organitza: LS Krida ESCLAT’13 Concurs de grups de música jove dels Països Catalans Hora: 11.30h a 22h Lloc: Mas Fonollar Organitza: Arran DIUMENGE 12 DE MAIG XVII Diada de l’Ensenyament Públic Hora: 10 a 14h Lloc: Plaça de la Vila Organitza: Casal del Mestre DIVENDRES 17 DE MAIG Passi documental sobre el “fracking” Hora: 20h Lloc: LS KRida DIJOUS 23 DE MAIG Reunió Assemblea Groga Hora: 17h Lloc: IES Puig Castellar DISSABTE 1 DE JUNY La festa de la Gent Hora: 10h a 17h Lloc: Can Mariné Organitza: Gent de Gramenet DISSABTE 15 DE JUNY Aniversari del Centre d’Acolliment Hora: 16h a 23h Lloc: Plaça del Rellotge DIVENDRES 28 DE JUNY Dia de l’alliberament lesbià, gai, trans i intersexual El futur de la Universitat Pública >> Assemblea d’estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona