Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Producció I Distribució D’Energia ElèCtrica (1)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Ud2 l'energia elèctrica
Ud2 l'energia elèctrica
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio
Anuncio

Más reciente (20)

Producció I Distribució D’Energia ElèCtrica (1)

 1. 1. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA<br />
 2. 2. La necessitat de disposar d’energia elèctrica en grans grups quantitats i de manera immediata fa necessària l’existència de centrals productores que transformen l’energia primaria en energia elèctrica. Centrals elèctriques.<br />2.1 Centras elèctriques productores d’energia<br />
 3. 3. Tipus de centrals<br />
 4. 4. 2.2 CentralshidroelèctriquesEs basen en l’aprofitament de l’energia de l’aigua que transporten elsrius per convertir-la en energiaelèctrica, i utiltzen turbines acoblades<br /><ul><li>Centralsd’aiguafluent
 5. 5. Centralsd’aiguaembassada
 6. 6. Centralsderivació
 7. 7. Centralsd’acumulació</li></li></ul><li>La presa és una construcció, que s’aixeca sobre el riu i és perpendicular a la seva direcció amb la finalitat de retenir l’aigua per tal d’elevar-ne el nivell i formar un embassament o llac artificial.<br /> Preses de gravetat.<br /> Preses de volta<br />Els conductes d’aigua. Per tal d’alimentar les turbines, les preses tenen unes comportes que permeten regular el cabal i estan protegides per reixats metàl·lics que impedeixen que s’estpatllin. <br />Componentsd’una central hidroelèctrica<br />
 8. 8. La sala de màquineshi ha les màqinesmotrius de la central, elsgrupsturboalternadors. En funció de l’altura del salt i del cabal d’aiguas’utilitzendiferentstipus de turbines.<br />Transformadors i parc de distribució. Per elevar la tenssió a un valor adequat al seutransports’utlitza el transformador i el parc de distribució la central es conecta a la xarxa de transport.<br />
 9. 9. Centrals de bombeig, sóninstalacions que tenen la finalitat de racionalitzar la producciód’energiaelectrica a la demanda existentja que consumeixenelsexcedentsd’energiadurant les horesvall i subministren energia al sistema durant les hores punta.<br />Central de bombeigpur.<br />Central de bombeigmixt.<br /><ul><li>Minicentralshidroelectriques, son centrals de potència compresa entre 250 i 5000kW. </li></li></ul><li>Generen eneria elèctrica a partir de l’energia tèrmica produida per la combustió de carbó, fuel o gas natural. <br />2.3 Centralstermoelèctriquesconvencionals de risc<br />Utilització<br />Energia elèctrica<br /> (alternador)<br />Energia cinètica<br /> de rotació<br />(turbina)<br />Energia cinètica<br />(vapor)<br />Energia tèrmica<br />(caldera)<br />Energia química<br />(combustible)<br />
 10. 10. Les centrals que estan dissenyades per utilitzar diferents combustibles, són les termoelèctriques mixtes.<br />Caldera<br />Reescalfadors<br />Economitzadors i preescalfadors<br />Turbines<br />Condensador<br />Torre de refrigeració<br />Xemeneies<br />Equip elèctric principal<br /> Components d’una central termoelèctrica<br />
 11. 11. Noves tecnologies<br />Sistema de dessulfuració dels combustibles<br />Gasificació del carbó<br />Combustió en llit fluït<br />Centrals de cicle combinat<br /> Les centrals termoelèctriques del medi ambient<br />
 12. 12. Una central de cogeneració produeix energia, elèctrica utilitzant un combustible i aprofita el calor residual per l’obtenció d’aigua calenta segons les necessitats de la zona on hi ha la central.<br />Móduls de cogeneració.<br />Turbines de gas.<br />Motors de cicle dièsel.<br /> Centrals de cogeneració<br />
 13. 13. Una central nuclear és una central termoelèctrica en què la font d’energia tèrmica s’obté de la fissió dels àtoms d’urani i de plutoni.<br />Reactor nuclear és el component més important de les centrals nuclears i constitueix el seu nucli.<br />Elvas del reactor <br />Moderador<br />Barres de control<br />Refrigerant<br />2.4 Centrals nuclears<br />
 14. 14. Centrals amb reactor d’aigua a pressió (PWR) utilitzen urani enriquit com a combustible i aigua com a refrigerant i moderador a l’hora. La calor produïda en el nucli es transfereix a través del circuit primari de refrigeració fins el circuit secundari per produir vapor. <br />Centrals amb reactor d’aigua en ebullició (BWR) a diferència de reactors PWR només utilitzen un circuit de refrigeració. <br />Centrals amb reactor de neutrons ràpids el reactor no utilitza moderador, per tant les fissions es fan amb neutrons ràpids.<br /> Tipus principals de centrals nuclears<br />
 15. 15. Línies elèctriques són un conjunt de conductors, aïlladors i accessoris amb transport i a la distribució de l’energia elèctrica.<br />Estacions elèctriques, transformen i/o distribueixen l’energia elèctrica<br />Estacions transformadores primàries (ET I)<br />Estacions d’interconnexió (EI)<br />Estacions receptores (ET II)<br />Casetes transformadores (ET III)<br />Estacions distribuïdores <br />2.5 Distribució d’energia elèctrica<br />
 16. 16. JM-SantAndreu©2009<br />ESPAÑOL<br />Derechos de autor <br />Son reservados todos los derechos según la legislación vigente en el Reino de España y en la Unión Europea todos los derechos a favor de sus autores materiales. Paralelamente, la editorial cede sus derechos a los correspondientes autores de todas sus imágenes mostradas a Google España® y a The McGraw-Hill Companies®. <br />2009©Resevados todos los derechos©<br />Organismo y gestión<br />Edición, elaboración y maquetación: A. López<br />Editorial: AvantimePress Ltd.<br />Publicación: JM-SantAndreu<br />Président-Directeur-Général (PDG): J.Sánchez P. / X.Garcia H. <br />FRANÇAISE<br />Droits d&apos;auteur <br />Sont réservés tous les droits selon la législation en vigueur dans le Royaume d&apos;Espagne et dans l&apos;Union Européenne tous les droits pour leurs auteurs matériels. Parallèlement, l’éditorial cède ses droits aux auteurs correspondants de toutes ses images montrées à Google España® et The The McGraw-Hill Companies®.2009©Réservés tous les droits©<br />Organisme et gestion <br />Édition, élaboration: A. López<br />Éditorial : Avantime Press Ltd.<br />Publication : JM-SantAndreu <br />Président-Directeur-Général (PDG) : J.Sánchez P. /X.Garcia H.<br />CATALÀ<br />Drets d&apos;autorSón reservats tots els drets segons la legislació vigent en el Reino de España i en la Unió Europea tots els drets a favor dels seus autors materials. Paral·lelament, l&apos;editorial cedeix els seus drets als corresponents autors de totes les seves imatges mostrades a Google España® i a The McGraw-Hill Companies®. 2009©Resevados tots els derechos©Organisme i gestióEdició, elaboració i maquetació: A. López Editorial: AvantimePress Ltd.Publicació: JM-SantAndreuPrésident-Directeur-Général (PDG): J.Sánchez PÀG. / X.Garcia H<br />

×