Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Holokauszttörvény a kiválasztottak ellen

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Holokauszttörvény a kiválasztottak ellen

Descargar para leer sin conexión

Leköszönő kormányunk és pártunk végső haláltusájában még döfött egy jókorát népébe, mintegy megkoronázva az elmúlt 20 év hazaárulását. És a rövidlátó zsidó Lelki társaink némelyike még azt is gondolhatja, hogy ez a gyermeteg törvény az ő érdekeit szolgálja! Pedig épphogy ellenük is szól!

Leköszönő kormányunk és pártunk végső haláltusájában még döfött egy jókorát népébe, mintegy megkoronázva az elmúlt 20 év hazaárulását. És a rövidlátó zsidó Lelki társaink némelyike még azt is gondolhatja, hogy ez a gyermeteg törvény az ő érdekeit szolgálja! Pedig épphogy ellenük is szól!

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Holokauszttörvény a kiválasztottak ellen (20)

Anuncio

Más de Balogh László Imre (20)

Anuncio

Holokauszttörvény a kiválasztottak ellen

 1. 1. Holokauszt-törvény a kiválasztottak ellen „269/C § - Aki nagy nyilvánosság elıtt a holokauszt áldozatának méltóságát azáltal sérti, hogy a holokauszt tényét tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bőntettet követ el, és három évig terjedı szabadságvesztéssel büntetendı.” Sólyom László úr, a Magyar Köztársaság elnöke 2010. március 10-én aláírta a holokauszt tagadásának büntethetıségérıl szóló törvény módosítását, mert szerinte a jogszabály nem alkotmányellenes – és ami nem alkotmányellenes, az bizonyára szükséges is!? Leköszönı kormányunk és pártunk végsı haláltusájában még döfött egy jókorát népébe, mintegy megkoronázva az elmúlt 20 év hazaárulását. És a rövidlátó zsidó Lelki társaink némelyike még azt is gondolhatja, hogy ez a gyermeteg törvény az ı érdekeit szolgálja! Pedig épphogy ellenük is szól! Természetesen az idızítés sem véletlen. 2010 nemcsak a Magyarság történetében fordulópont, de az emberiség számára is az. 2010 a korszakos paradigma- (a keresztény dogmahit, mint viszonyítási minta-) változás éve. 2001 mesterkélt terrortámadása óta a háttérhatalom a három nagy vallás megsemmisítésére készül – a Vízöntı korban nem akarván Isten-tudatot! A vésztterhes USA állmerényllettek uttán A vész erhes USA á merény e ek u án fiigyellttem fell a zsiidóság szerepére.. f gye em fe a zs dóság szerepére Számomra ekkor az iis egyérttellmővé válltt,, Számomra ekkor az s egyér e mővé vá E három ısi vallás megsemmisítése hogy a háttttérhattallom nemcsak a zsiidókatt 2001-ben ért finisébe, és 2010-tıl hogy a há érha a om nemcsak a zs dóka végzetesen elmérgesedhet használljja fell,, ısiidık ótta,, de miinkett,, haszná a fe ıs dık ó a de m nke – ha nem értjük a háttérösszefüggéseket! Magyarokatt iis a kiivállaszttottttjjaiikéntt kezell,, Magyaroka s a k vá asz o a kén keze gllobálliis ttervük végrehajjttásakor.. g obá s ervük végreha ásakor az ábra az írás végén nagyban is megvizsgálható (A témában az alaposabb merülést segítik az írás végén található forráslinkek, könyveim, illetve a továbbiakban közzéteendı rövid tanulmányaim) Ez a jelen gondolatszárnyalás azonban szóljon e két kiválasztott nemzet 2010-es arculcsapásáról. A holokauszttal kapcsolatos nézeteimet, szabadon formált gondolataimat hadd tárjam most a legnagyobb nyilvánosság elé!!! 2003-ban, digitális könyvemben („Globális összeesküvés”) „Közösség elleni izgatás” címmel már foglalkoztam a témával. A 2008-ban kiadott, közel 800 oldalas mő, „A Vízöntı Istenember” szintén érintette e kényes kérdést. Ez utóbbi, kétkötetes írásmő feltárja a háttérkormány kilétét is, számos bizonyítékát felsorakoztatva a 2160 éves rejtett tevékenységüknek. 1
 2. 2. Egy történelmi tény tagadásának büntetése? – gyermeteg ötlet! Tényeket nem lehet megkérdıjelezni! De valójában, ki ismerheti a tényeket? Csakis a résztvevık. Ám a tények érzékelése mindig szubjektív és általában részrehajló. Nem mindegy, melyik oldalon áll az ember. Például, koromnál fogva a holokauszt számomra nem lehet tény, mert nem voltam résztvevıje. Számomra csak történelem. A történelemrıl pedig tudjuk, az érintettek a saját érdeküknek megfelelıen dokumentálják. Elemzı szemlélıként nyilvánvaló tényként kezelem a második esztelen világháború realitását – sok túlélı még ma is köztünk van. Minden emberi elfogultságuk ellenére ık a hiteles dokumentálók és nem a történészek. Elfogultak, emberien szubjektívek, de nem hazudnak! A holokausztról is így vélekedek. Számtalan túlélı zsidó ember beszámolója teszi hitelessé a tragédia tényét. És le is zárhatnánk a kérdést! Van azonban valami, ami az emlékezésnek, s a zsidóság méltóságának mindennél jobban árt: ha törvényi szigorral sújtanak le arra, aki a témában bármit kétségbe von. E modernkori inkvizíció gúnyt őz a zsidóságból! Hogy nézne ki, ha a keresztény egyházak ma is sanyargatnák a Helio-centrikus világnézet híveit? Hisz 1600 évig ezt tették! Az igazán cifra az lenne, ha törvény büntetné azt, aki az akkori egyházfık és a tévedhetetlen pápák igazságára hivatkozva, épphogy tagadná a Napközpontúság tényét. 1600 évig máglyahalállal büntetni a tények igazolóit – félelmetes! Ennél már csak az lehet vészjóslóbb, ha bizonyos tények tagadóit akarjuk három év börtönnel sújtani. A huszonegyedik keresztény században, illetve az ötvennyolcadik zsidó évszázadban* fájdalmasan nevetséges, hogy komoly törvényhozók ilyesmivel töltik a drága idıt – az adófizetık drága pénzén! * Apropó, 2010. egyenlı 5770. a zsidó naptár szerint. Vajon ezt a számot jogunk van- e megkérdıjelezni? Héber hittudósok az Ószövetség alapján kiszámították a világ teremtésének idıpontját, a hiteles zsidó naptár ettıl a pillanattól datálódik. Kapaszkodjunk meg: Kr. e. 3761. október 7. hétfı, 11 óra 10 perc 20 másodperc óta. Ezt az idıpontot csak annyira vegyük komolyan, mint a zsidóság Isteni kiválasztottságát. E két zsidó dogmát ma határozottan tagadhatjuk, hisz a tudomány mindkettıt sikerrel cáfolja!!! Mivel a beszőkült vallásos zsidók érzéseit az elıbbi kettıs tagadásom nyilvánvalóan sérti, számíthatunk a 269/C § kibıvítésére. Pedig a józan kétkedés révén ık is eljuthatnának az igazság tiszteletteljes elfogadásához, és akkor végre sikerülne elengedni a múlt fájdalmát. Az igazsághoz mindig a kételkedésen át jutunk el! (kétes, kételkedés, kétségbe esés – a Magyar nyelv csodája figyelmeztet a kettısség, a Jin és a Jang ismeretének jelentıségére. Ajánlom figyelmébe diasorozatom elkészült négy részt… – linkek a tanulmány végén) De miféle igazsághoz lehetne eljutni az újnácinak bélyegzett, számomra egyszerően rövidlátó kétkedık révén? Talán az egyetlen igazsághoz, hogy a Vízöntıkor hajnalán a globálisan erısödı keresztény-zsidó-iszlám kölcsönös hergelés 2
 3. 3. valójában a háttérhatalom érdeke, s minden, ami a zsidóságot érinti, az kelléke egy globális, nemzetek fölötti színjátéknak? Javasolhatnánk a rövidlátó kétkedıknek, hallgassák meg a haláltáborok túlélıit, tanulmányozzák a fényképes dokumentumokat, s kutassák a tárgyi bizonyítékokat. Ám a teljességhez hozzátartoznak az ı kétes érveik is. Szerintük a haláltáboroknak nem voltak túlélıi. Aki bármirıl beszélhet, az a munkatáborok túlélı foglya volt. A számtalan – talán tudatosan – hamisított fotó és irat sajnos minden történelmi dokumentumot megkérdıjelez. A kételkedık lajstromán további nyomós érv a szovjetek hozzáállása. A megszállásuk alá került náci lágereket évtizedekre elzárták minden kutató elıl. 20 év alatt pedig bármit fel-, vagy át lehetett építeni. Az áldozatok száma újabb talány. Beszélnek számos Amerikába kivándorolt családról, akik új névvel Izraelbe hazatérve felfedezték saját magukat településük emléktábláján. 50 millió halott; eltőntek milliói; és fedél nélkül maradt további milliók – egy ilyen kaotikus, aljas vérengzés után természetes az emberi tévedés. Élık kerülhettek halotti listákra, bőnözıkbıl válhattak gazdag háborús hısök, és rettegık új néven új életet kezdhettek. De semmi nem árt annyira az áldozatok emlékének, mint egyetlen hamisított fénykép, vagy a kétkedı kutatók elleni törvények. Ugyanakkor a zsidók tragédiáját a holokauszt kifejezéssel illetni, talán mindennél megalázóbb gesztusa az ıket áldozatként mozgató háttérhatalomnak. A görög holokausztum kifejezés jelentése ugyanis: felajánlás, engesztelı áldozat. Ne feledjük, a természeti népek engesztelı áldozatot mindig a saját tulajdonuk felajánlásával mutattak be isteneiknek! A háttérhatalom is a „sajátjait” áldozza fel!? Elıszeretettel emlegetjük a Magyar ébredés idıszerőségét. Javaslom a zsidóknak is a józanító ébredést!!! Vegyék már észre, hogyan vezeti ıket újra és újra az orruknál fogva az ısi háttérkormány!!! – A kiválasztóik!!! Figyelemre méltó, hogy Amerika és Anglia a háború elején egyáltalán nem foglalkozott a zsidóüldöztetéssel, a kezdıdı európai emberirtással. Kizárólag a harcokra, meg a bombázásokra összpontosítottak. Érthetı, hisz a háborúknak mindig ez a része az igazán nagy üzlet. A háborúkat finanszírozó bankok az emberveszteséggel sehol a világon nem törıdnek. A második esztelen világháború 50 millió áldozata a történelem egyik legjövedelmezıbb bizniszéért adta életét! Hitler és a szövetségesei a nyugati hatalmak hallgatólagos jóváhagyásával végezték emberiség elleni bőntetteiket, akár a másik oldalon a szovjetek. Sıt, egyes amerikai cégek és bankok kettıs szerepe is tény, hogy tudniillik Hitlert is támogatták. A béke elsı hónapjaiban megkezdték a náci háborús bőnös tisztek felkutatását, ám az üldözés lendülete hamar alábbhagyott. A nyugat a kommunista veszélyre figyelt, míg a szovjetek az állítólagos imperialista fenyegetésre. Kezdetét vette egy új üzleti színjáték a hidegháború, melyben a fegyverkezés mellett a két tábor groteszk és erkölcstelen versenybe fogott: ki tud több egykori nácit hírszerzıként, saját oldalán beszervezni. Amerika közel tízezer háborús bőnös kémet alkalmazott és mosott tisztára. A játék fintoraként a nácik nagy része kettıs ügynök volt. 3
 4. 4. A háború alatt a náci népirtást huszadrangú kérdéssé degradálták, majd a felelısök megbüntetése elmaradt. Eltekintve néhány kirakatpertıl, a nácik ezrei jólétben élhettek életük végéig. Ezzel szemben ma, a törvényhozók átesnek a ló túloldalára: ott tartunk, hogy a zsidósággal kapcsolatos minden kritikai megjegyzés közösség elleni izgatásnak számít, és törvényes megtorlással jár. Amerika, az egykori passzív haszonélvezı, 2010-ben jogi keretet biztosít a Magyar nép újabb vérszívásához: február 10-én nyilvánosságra került a hír, miszerint – a holokausztnyerészkedés-sorozat jegyében – 95 zsidó, az egykori holokauszt áldozatainak unokái egy chicagói bíróságon „egymilliárd dollár nem vagyoni, és 1944-es értéken 240 millió dollár vagyoni kártérítésre perlik a MÁV-ot azért, mert a II. világháborúban közremőködtek a zsidók deportálásában”. Talán az is üzenetértékő véletlen, hogy Sólyom László úr, épp egy hónappal késıbb, március 10-én írta alá a holokauszttagadás büntethetıségének törvényét! S ha az egymilliárd dollár sem alkotmány-ellenes, vezetıink dalolva odaadják a spekuláns méltatlanoknak az ország éves költségvetésének kilenced részét, amivel végképp padlóra kerülnénk! De senki ne gondolja, hogy a történések a zsidók érdekeit szolgálják! Épp ellenkezıleg! Jól tudjuk, a pozitív diszkrimináció, bármilyen alapra épüljön is, éppoly ártalmas, akár a negatív. Ez a szélsıségek játéka. Vajon az amerikai pozitív diszkriminációs törvény a feketék érdekeit szolgálja? Ha egy meghirdetett állásra a három jelentkezı közül az egyik afro-amerikai, képességeitıl függetlenül (!) ıt kell felvenni. Ettıl vajon jobban szeretik a feketéket Amerikában? Á dehogy! Ezek a jóindulatúnak tetszı rendeletek éppen a bújtatott megosztó feszültségkeltést célozzák. Ez a célja a Magyar 269/C törvénymódosításnak is – nem lehet más! Józanésszel felfogható értelmes célja nem is lehet egy ilyen törvénynek! Ha valami egyszer tény, azt nem lehet sem tagadni, sem kétségbe vonni! Ám, ha törvényileg kell védeni egy tényt, azonnal megkérdıjelezem, hogy valóban tény-e az a ténynek mondott múltbéli dolog! Ez ilyen egyszerő! És azonnal odafigyelek a kérdésre, akkor is, ha semmi közöm az egészhez. Vagyis figyelemenergiával erısítek valamit, amit soha többé nem lenne szabad megismételnie a történelemnek!!! Akkor sem, ha csak egyetlen ártatlan áldozata volt. A történelem sajnos mégis folyton ismétli önmagát! Csak úgy élvezhetjük a jelent, ha nem kísért többé a múlt, ha nem érzünk lelkifurdalást az elıdeink által elkövetett rémtettek miatt! A háttérhatalom az, akinek nem áll érdekében lezárni egy nép múltját se – ı nem engedi, hogy az emberiség megszabaduljon a múlt kísértetétıl. „Életben kell tartani a holokauszt rémét, hogy ne ismétlıdjön meg” – állítják, s közben a történelem embertelenségei folyton megismétlıdnek. Minden jóérzéső ember háborúellenes, a Földön mégis háborúk dúlnak! Küzdünk a drogok ellen, a drogok mégis terjednek! A cigarettás dobozon ízléstelenül agresszív képek gyızködnek az ártalmairól, mégis egyre több a rákos megbetegedés! Küzdünk a korrupció ellen, a korrupció mégis nı… 4
 5. 5. A szeretet keresztény Istenéhez könyörgünk segítségért a gonosz Sátán démoni erıi ellen vívott átfogó harcunkban, és valami érthetetlen ok miatt Sátán hatalma mégis egyre hevesebb lesz! – a folyamat oka igenis érthetı! Az említett diasorozat elsı 4 része feltárja sikertelen küzdelmünk okát. A lényeg: az Isteni EGY hatásmechanizmusa a figyelem energiájára épül, azaz, ha egy élethelyzetet felruházok figyelemenergiával, annak létjogosultságot adok. Tehát, ha egy negatív Jin valami ellen harcolok, nem hogy nem fogom legyızni, de éltetı energiával erısítem. És a valós megoldás ennek ellenére mégsem a pozitív Jangért való harc, hisz ekkor az elnyomott Jin iránti erıs félelmemet igazolom. Viszonyulni valami ellen éppoly hiábavaló, mint valami-ért tenni – ez is a szélsıségek játéka! Hogyha sem valami ellen nem érdemes fellépni, sem pedig az ellentettje érdekében, mert az ártó energiákat így is úgy is mozgósítjuk, akkor dugjuk a fejünket passzívan a homokba? A homok sötét nyugalma semmiképp sem tesz jót a tiszta érzékelésnek! Ez sem jó megoldás! A múlt gaztetteit és a jelen ártó energiáit csak úgy lehet semlegesíteni. illetve elkerülni, ha tanulunk belılük, és végérvényesen elengedjük ıket!!! Megismerve és megértve az elutasításunk tárgyát képesek lehetünk a győlöletünket megbocsátássá nemesíteni. A szélsıséges ragaszkodásunk elengedését szintén a megismerés-megértés folyamata segítheti elı. Íme: (Az ábra részletes elemzését, illetve a Polaritás Mérlegének módszerét a harmadik dia tartalmazza.) Ámde, a megismerés és megértés megköveteli az ıszinte feltárást. Hogyan lehetne tanulni a múlt tévedéseibıl, sıt a bőneibıl, ha nem ismerjük azok valódi arcát, s fıként, ha semmi közünk hozzájuk? – akik pedig elszenvedték, az elkövetıkrıl ne is beszéljünk, valami szende visszafogottsággal elhallgatják a tanulságot. 5
 6. 6. A háttérhatalom nem engedi, hogy végre levonják és kimondják a végkövetkeztetéseket, hisz akkor le is kellene zárni az illetı korszakot, ez törvény! Akkor a tiszta alapokra helyezett jövıben már nem vezethetnék bele a következı korosztályt ismét a csapdába, az embertársaik elleni uszítás kegyetlen kelepcéjébe! Ez az ok! Megszívlelni az elıdök bőneibıl levonható tanulságot, azt jelentené, hogy többé nem ismételnénk meg azokat. (!) Egy mai tízévest kimondhatatlan gonoszság a holokauszttal rémiszteni, semmi köze hozzá! A szülei sem éltek akkor, ık sem tehetnek semmirıl. A tanulságot mindig elsısorban a résztvevıknek kell levonni, a bőnösöknek és a túlélıknek egyaránt, és nekik kötelességük példával elöl járni: Megtanultuk tisztelni és tisztelettel elfogadni egymást. Nehéz volt, nagy árat fizettünk ezért a bölcsességért, de íme, így éljetek, minden Isteni teremtmény iránti mélységes tisztelettel, és életimádattal! És a ti életetekben fel sem fog merülni, hogy a saját bırötökön kelljen megtapasztalni, milyen érzés, bárminemő különbözıség miatt alacsonyabb rendőnek, kitaszítottnak, megalázottnak, üldözöttnek lenni! – Ezzel szemben soha nem hallom a tanulságot, nem tapasztalom a más kultúrák iránti érzékeny, tiszteletteljes megbecsülést, annál inkább hangsúlyozzák a múlt eredendı bőneit, emlékmővekkel és terror-múzeumokkal ijesztik az ártatlan fiatalságot, az eredendıen tisztának született Isten-embert, szerte a világban. Gondolkodjunk, és elfogulatlanul tárjuk fel a háttérösszefüggéseket, és akkor a 2010-ben kezdıdı Vízöntı kor valóban a tiszteletteljes tudás kora lehet – akár a tudomány által is igazolt Isten-tudás kora! A 269/C törvénymódosítás valós háttere Ahogyan a zsidó Lelki társaink, úgy az összkereszténység is, illetve mi, Magyarok is évezredes agymosás áldozatai vagyunk. A háttérhatalom a zsidókkal elhitette, hogy Istenük kiválasztottai, hogy különbek a többi embernél, s hogy ezen az alapon uralkodhatnak mások felett: „És legyetek nékem szentek, mert én, az Úr, szent vagyok, aki kiválasztottalak titeket a népek közül, hogy enyéim legyetek.” 3 Mózes 20: 26 „Tartsátok meg rendeléseimet és minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, amelybe én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok. És ne járjatok annak a népnek rendtartási szerint, a melyet kiőzök én elıletek; mivelhogy mindezeket cselekedték, azért megutáltam ıket. Néktek pedig mondom: ti örökölni fogjátok az ı földüket, mert én néktek adom azt örökségül, azt a tejjel és mézzel folyó földet. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kiválasztottalak titeket a népek közül.” 3 Mózes 20: 22, 23, 24 És ezen uszító szennyet, e rasszista ısi szöveget a rövidlátó zsidók Isten szavának hiszik! A keresztények meg alázattal tartoznak e bosszúistennek? Vajon e szöveg szerzıje már anno tudta, tervezte, hogy „a tejjel, mézzel folyó földet”, a Kárpát medencét a Vízöntı korban a zsidóknak szánja??? 6
 7. 7. Magyarországon az utóbbi napokban (2007. október 18.) viharokat kavart az izraeli Maariv lapban megjelent híradás, amely Simon Perez egyik múlt heti beszédét taglalja. Izrael kilencedik köztársasági elnöke a helyi kereskedelmi kamara éves közgyőlésén az izraeli gazdaság szárnyalását méltatta ékes szavakkal: „Azt hittük, Izrael ipari ország lesz, de úgy tőnik, nincs rá mód, túl kicsik vagyunk ehhez, s ezért a kutatás- fejlesztés nagyhatalmává nıttük ki magunkat. A vállalatok azért jönnek Izraelbe, hogy az izraeli kutatásba fektessenek, s nem azért, hogy az iparba” – idézi a Maariv. E gondolatmenet után hangozhatott el az ominózus mondat, amely szerint: „Példátlan gazdasági eredményei vannak Izraelnek, gazdasági függetlenséghez jutottunk, megvesszük Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot.” A Gyurcsány-féle magyarországi bábkormány és a Demszky-féle fıvárosi marionett hivatal támogatásával a zsidó Nanette Real Estate csoport újabb budapesti földterületet vásárolt meg a sorrendben 11. budapesti zsidó lakóparkjának színhelyéül. A 11. fıvárosi zsidó lakópark részére most megvett 3,28 hektáros budapesti területen a Magyarországon rendkívül népszerő izraeli cég 115 millió euró értékben (28 milliárd Ft) 1800 luxuslakást húz fel a forró talajú Izraelbıl Magyarországra menekülı zsidók számára. A beruházó izraeli cég az ingatlanok értékesítése után min. 30 millió eurós (7,3 milliárd Ft) tiszta haszonnal számol. („Zsidó honfoglalás: jönnek és jönnek” – Jack Corn - Szent Korona Rádió – 2008. szeptember 7.) Annak érdekében, hogy a Magyar nemzet bárgyú alázattal tőrje az idegenek betelepítését (zsidók, kínaiak, gvantanamói terroristák…) 1000 éve elhitetik velünk, hogy a befogadás alázata kívánatos jó nekünk: „az egynyelvő és egy erkölcső ország gyenge és törékeny” – unius lingue uniusque moris regnum inbecille et fragile est. Ezek szerint István király minél több külföldi befogadásával akarta soknemzetővé tenni az országot. Ezt a tévtant alkalmazta a Habsburg birodalom, és feltünıen ebbe az irányba tart a nemzetek fölötti globalista világrend is. Volt, aki szerette volna felhívni a közfigyelmet a téves értelmezésre, de a törekvést mindig elnyomták. A neves történészt, Mályusz Elemért is félreállították. İ már 1939-ben rámutatott arra a tévedésre, ami a regnum szó fordításából ered. Ebben a szövegkörnyezetben nem az ország jelentés használatos, sokkal inkább a királyi udvar, vagy királyi kíséret. Tehát Szent István király nem az ország etnikai felhígítását javasolta, hanem a királyi kíséret megerısítését. Elıször Bollók János professzor fordította helyesen a regnum szót királyságnak, ország helyett, ekképpen: „Az egyetlen nyelvet és egyetlen szokásrendet ismerı királyi hatalom gyenge és törékeny”. A tíz részes Intelmek hatodik fejezetében szerepel az idézett mondat. Ennek a fejezetnek a címét is helytelenül tárják elénk: A vendégek befogadásáról. Bollók János ezt a csúsztatást is korrigálja: „A vendégek marasztalásáról és ellátásáról” ír. (De detentione et nutrimento hospitum) A VIII fejezet címe: „A fiak kövessék elıdeiket”. Itt is érdemes eloszlatni egy téves értelmezést: „Nehéz lesz megtartani királyi hatalmadat ezen a vidéken, ha nem fogod utánozni elıtted uralkodó elıdeidet” – István erre inti fiát. Itt fontos 7
 8. 8. megjegyezni, hogy az uralkodó elıdök követésekor István csakis a nem keresztény Árpád-házi uralkodókra gondolhatott. Továbbá figyelmezteti fiát, hogy a keresztény Európától nem várhat semmi jót. Sıt, készülnie kell a külföld hódító törekvéseinek elhárítására. És így folytatja: „Hiszen melyik görög kormányozhatná a latinokat görög szokások szerint?” Tehát a Magyart igaz Magyarok kormányozhatják, ısi hagyományaink szerint – és soha sem idegenek! A 269/C törvénymódosítás valójában a terepet készíti elı Magyarország zsidó megszállására? Elgondolkodtató kérdés! Az alábbiakban a Polaritás Mérlegén láthatjuk a két nemzetet. A Magyart az EGY-et értık ısi rovásszimbóluma jelzi – kifejezve nemzetünk ısi spiritualitását. („Magyar Vízöntı Könyv” – 2010) Gondolhatnánk akár azt is, hogy a háttérhatalom azért szándékozik a Kárpát medencébe telepíteni a zsidóságot, mert például az itt található Szívcsakra harmonikus ápolásának elıfeltétele a kettıs nemzeti szolgálat. Ez a mérleg akár ki is fejezheti Földanyánk ezen spirituális igényét. Azonban, aki ismeri a Jin és a Jang hatásmechanizmusát, a Polaritás Mérlegének elvét, az jól tudja, hogy Isten tökéletes egyensúlya nem választható ketté. Miként egy ember sem a társa által lesz egy egész, úgy a nemzet is önmagában hordozza az Isteni EGY egyensúlyát. István királyunk által megsemmisített 10000 éves rovásjeleink igazolják, a Magyar nemzet egyedüli elhivatottja a Szívcsakra ápolásának. A Polaritás Mérlegének elve azt a tényt is igazolja, hogy amennyiben két ellentétes jellegő energia a vetélkedés, a harc jegyében foglal helyet a serpenyıkben, a végeredmény mindkettı egyidejő megsemmisülése! LIBERÁLIS KORLÁTOLT A 269/C törvénymódosítás egyértelmő feszültségforrás, tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy a háttérhatalom a Kárpát medencét, „a tejjel, mézzel folyó földet” e két nemzet Paradicsomává akarja tenni. Magyar és zsidó, ébresztı!!! 8
 9. 9. Magyar és Zsidó a Polaritás Mérlegén De hogyan jön a Magyarság a háttérhatalmi képbe? Rólunk aztán végképp nincs szó a Bibliában. Nem vagyunk ott az áruló Saul, alias Pál apostol árnyékában sem, kiindulópontként a világ-összeesküvés vélelméhez. Pedig nagyon is benne vagyunk. Csakhogy a Magyarság szerepe rejtett, éppen ellentettje a zsidóságénak. Mint minden, még a hatalom eszközrendszere is tökéletesen idomul a Polaritás Isteni Törvényéhez. A múlt nélküli Magyart a másik serpenyı feltárása révén meg lehet ismerni. A múltunk teljes homályba vész és csak zsákutcákban tapogathat az, aki Kırösi Csoma Sándorhoz hasonlóan kutakodik. Mihelyt betesszük a Magyart a Polaritás Mérlegének serpenyıjébe, kiderül, hogy minket éppen a nem létezı történelmünk tesz igazán rendkívülivé. Ehhez persze egy rendkívüli társnak kell a másik serpenyıben is csücsülni. Amikor elmélyedünk a cionista világuralmi terv részleteiben, a „hagyományos zsidó-szabadkımőves összeesküvés-elmélet” hallatán arra kell gondolnunk, hogy a háttérerı kizárólag a zsidók mögé rejtızik. Krisztus elıtt 150 óta léteznek, ez számomra bizonyítható tény, és emberi lényük halandósága okán, a zsidókból pótolják háromszázas létszámú misztikus rendjüket – gondolhatnánk. A Cion bölcseinek jegyzıkönyveivel is ezt akarják elhitetni velünk! A háttérkormány zsidó mivoltával egyetlen gond van. A háttérhatalom tökéletes harmonizáló-megosztó erı, nem rejtızhet egyetlen nép mögé! A zsidó mellett tehát léteznie kell egy másik, azonos szerepő népnek is. Ez nem más, mint a Magyar. Ha ez így van, e két népnek mindenben meg kell felelnie a Polaritás Törvényének. A továbblépés elıtt a Polaritás Mérlegének legfıbb jellemzıjét tisztázzuk: a serpenyıknek Jin és Jang jellege van. De, ne feltételezze senki azt, hogy a harmonizáló erı egyértelmően osztja le a negatív és a pozitív szerepeket. Tudjuk, hogy az elıjelek csak a fizikai léthez ragadt, korlátolt elménkben élnek. A háttérkormány, mint ısrégi, ezoterikus szervezet tisztában van a teljesség tökéletes szabályaival, számára a kiosztott szerepek minden esetben hasznosak. Persze csakis neki! A résztvevık az aktuális eseménytıl függıen élik meg saját Jin, korlátozott, avagy Jang, liberális aktivitásukat. Tehát a zsidóságra és a Magyarságra osztott szerepet soha ne önmagában minısítsük, amit tettek, tesznek, nem a nép saját érdekeit szolgálta, hanem a mögöttes erıét. (!) Ismerjük meg most ezt a két nemzetet, valóban megfelelnek-e a polaritás törvényeinek, mindenben ellentétes-e történetük: Mindkét nép szétszóratva a világban, pontos számuk meghatározhatatlan, nagyjából azonos, ~18 millió. Zsidóság – a szétszórattatását pozitívumként éli meg; Magyarság – az emigrációt tragédiának érzi, elınyök nélkül; bárhová vetıdjék, a jólét érzését elhomályosítja az anyaország kiközösítése; Zsidóság – összetartanak; Magyarság – széthúzó, könnyen pártoskodó nép; Zsidóság – ısi (írott) történettel rendelkezı nép; Magyarság – sejthetıen ısi nép, csupán ezer éve dokumentált, hamisított múlttal; 9
 10. 10. Zsidóság – hagyományırzı, ragaszkodik kultúrájához, ápolja évezredes szokásait; Magyarság – ısi hagyományaitól megfosztva könnyen idomul másokhoz; Zsidóság – a többség Isteni rituáléként tiszteli az ısi nyelvet és írást, az elitréteg ismeri, és használja is azt; Magyarság – külhonban a második, harmadik korosztály már nem beszéli a magyart; otthonában majmolja az idegent; a finn-ugor eredettel pedig elterelik a figyelmét a nyelv ısiségérıl; ısi ékírását nem kutatják; Zsidóság – ırzi identitását és méltóságát; Magyarság – identitása, méltóságtudata eltiporva; Zsidóság – mindenek elıtt zsidónak tartja magát, majd csak azután a befogadó nemzet tagjának; Magyarság – inkább beolvad, ezzel is az anyaország kitaszítását próbálja ellensúlyozni; Zsidóság – vallása szent, lehetıleg nem keveredik más vallásúakkal, a gojokkal (nem zsidó tisztátalanok), kényszerbıl vált vallást, de mélyen megmarad zsidónak; Magyarság – mivel a kereszténység, sokszínőségével kedvezı lehetıség az ellentétek kialakulására, vallási egységérıl sem beszélhetünk; ha keresztényként pogány bélyeget süt a nem keresztényekre, belsı lelkiismeret-furdalása támad ısi vallása miatt, amirıl egyebet nem illik tudnia, mintsem, hogy övé is pogány volt; Zsidóság – furfangos ügyesség, vezetı, szervezı és kereskedıszellem a jellemzıje; egymást informálják, összetartanak, tevékenységükben sikerre vannak ítélve. Magyarság – a munkában élenjár, eszes, szorgalmas, de féltékeny széthúzása kudarcra kárhoztatja alkotó tettét. Elıszeretettel érvelnek a Magyar Nobel-díjasokkal, hisz a világon elsık vagyunk az egy fıre esı díjazottak terén – persze, ık majdnem mind zsidók voltak, tehát máris a másik serpenyıben a helyük! Azonban figyelemre méltó, micsoda eredmények születnek, ha e két nemzet keveredik. Vagyis, ha a Jin és Jang jelleg harmóniát képezve egyesül, a zsidó Magyar képes megváltani a világot – de elpusztítani is. A XIX - XX század technikai robbanásából a Magyarok, s a Magyar zsidók oroszlánrészt vállaltak. Csak néhányat említek e nagy koponyák közül, akik nélkül a világ nem itt tartana: Gábor Dénes, hologram; Asbóth Oszkár, az elsı, pilótával felemelkedı helikopter; Bíró László, golyóstoll; automata autó-sebességváltó; Irinyi János, biztonsági gyufa; Szent-Györgyi Albert, C-vitamint; Verancsics Fausztusz: ejtıernyı; Bay Zoltán, Föld-hold radar; a méter pontos definíciója; Luppis János, torpedó; Teller Ede, hidrogénbomba; Neumann János, az elsı számítógép, és mőködési alapelve… a sor véget nem érı. Ugyanakkor a világ értetlenkedik, kis Magyarország miért őzte el nagyjait: Buenos Aires, Philadelphia, Washington, Los Alamos, Bécs – mindenki hasznot húzott a korszakalkotó gondolatainkból. *** A 269/C törvénymódosítás kapcsán a zsidó-magyar párhuzam még egy fontos momentumot kínál: ha fokozódik a zsidó mártírnemzet törvényi védelme, egyidejőleg a Magyarnak, mint „kollektív bőnösnek” a sebezhetısége is nı. A koholt zsidó védelmi-aurával szemben a Magyar sebezhetıség áll: Magyarország saját nemzet- 10
 11. 11. társainkkal határos, akik a védtelen hergelhetıség státuszába kerültek saját szülıföldjükön, az elorozott ısmagyar anyaföldön. 2010 éve kiváló alkalom lesz a háttérkormány számára Trianon gyalázatos szellemének szabadon engedésére! Autonómiatörekvés; kettıs állampolgárság; egyenrangú nyelvhasználat feszegetése – áruló politikusaink mindenre rávehetık, hogy a puskaporos hordó berobbanjon! Még el is hinném, hogy az elıbbi igények a Magyarság javát szolgálnák, ha ezek a politikusok rendíthetetlenül a nemzet jólétéért fáradoznának – de nem ezt teszik! Zsidó és Magyar, ébresztı!!! Nem lesz itt semmiféle „tejjel, mézzel folyó föld”, se zsidónak, se Magyarnak! A Kárpát medence népeinek lavinája egész Európát elsodorhatja, ha nem ébredünk józan világosságra évezredes álmunkból, s ha nem találjuk meg a valódi Isteni energia által ránk osztott szerepet! Mindenki a maga helyén tegye a dolgát, ott, ahová Isten megteremtette, a kaktuszt a sivatagba, a fenyıt a havasokba. A Magyart a Kárpát medencébe, hogy éltesse az élı Föld Szívcsakráját, lévén koronás nemzet, közvetítse Isten EGY-ség tudatát, harmonikus példamutatással a szent emberiségnek! A Polaritás Mérlegén a Magyar korlátoltság legyen tere Isteni feladatunknak. A korlátainkat a Kárpát medence jelképezi, e szent helyhez való röghöz kötöttségünket. Ilyen nemes korlátok között, felismerve az Isteni EGY spirituális erejét, a Magyar a végtelen szabadság felemelı érzésével gazdagodhat, és valós Istenimádattal élhet! És a Polaritás Mérlegén megszőnik a vetélkedés. A zsidóság a másik oldalon leborulhat a fizikai lét istene elıtt, a pénzisten elıtt. Pénzisten Globális Papjait, áruházaikkal és lakóparkjaikkal együtt elıbb utóbb kiveti magából Isten! 11
 12. 12. Ismerje meg könyveimet: http://adamobooks.info/ezoterika.html A diasorozat eddig elkészült részei a honlapomról www.magyaristentudat.webs.com, illetve innen is megtekinthetık – ingyenes regisztrálás után, letöltve vetítésként indulnak – (Kattintson a megnyíló kis képernyı fölött a Download gombra majd a Save gombra; a letöltés befejezése után pedig a Open gombra – csak így mőködik diavetítésként, kellı idıt hagyva a szöveg értelmezésének, és megjelenítve az áttünéseket.) 1. rész: A korszakváltás tény! A korszakos paradigma (viszonyítási minta) változása küszöbön áll: a dogmatikus hit 2160 éves Halak korát 2010-tıl felváltja a Vízöntı Istentudás kora – asztrológiai-tudományos tény! (Precesszió) http://www.slideshare.net/BLaci989/a-vznt-tudstra-1-rsz-a- korszakvlts-tny-2555342 2. rész: Az Isteni egész A teremtett mő részeinek megismerése közelebb visz Isten megértéséhez: a Jin és a Jang tökéletes elválaszthatatlansága, a teremtı ISTEN tökéletességét igazolja - Istentudás = elérendı cél! http://www.slideshare.net/BLaci989/a-vznt-tudstra-2-rsz-az- isteni-egsz-2555005 3. rész: Az Isteni EGY feldolgozása A Jin és a Jang megismerése és megértése az Isteni EGY feldolgozási folyamatát adja elénk, mely révén elérhetjük a teremtett lét tiszteletteljes ELFOGADÁSÁT - az ártó szélsıség értelmetlen!!! http://www.slideshare.net/BLaci989/az-isteni-egy-feldolgozsa- 2816301 4. rész: A bensı Isten teljesíti a vágyainkat A negyedik dia feltárja az egyetemes nyelvet, amely segítségével az ember megtanulhat érthetıen kérni Istentıl. És világossá válik, miért oly kockázatos Istentelenül élni. http://www.slideshare.net/BLaci989/a-vznt-tudstra-4-rsz-a- bens-isten-teljesti-a-vgyainkat (Az EGY-et értık Magyar ısjelképe) 12

×