Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

DIVERSITETSLEDELSE - at fremme, favne & forme forskelle

 1. DIVERSITETSLEDELSE AT FREMME, FAVNE & FORME FORSKELLE BETINA WOLGANG RENNISON
 2. ”Evnen til at leve med forskelle og ligefrem nyde et sådant liv og drage nytte af det, er vanskelig at tilegne sig. Og opstår bestemt ikke af sig selv. Denne evne er en kunst, der som alle andre kunstarter kræver fordybelse og træning.” Zygmunt Bauman 2006: 138
 3. 1. HVORI BESTÅR DIVERSITETEN? – De mange diversitets-dimensioner 2. HVORFOR DYRKE & STYRKE DIVERSITET? – De 5 diversitets-perspektiver 3. HVORDAN HÅNDTERE AT VI KATEGORISERE(S)? – De 8 subjektivations-strategier 4. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE DIVERSITETSLEDELSEN? – De 11 M’er DISPOSITION
 4. DIVERSITETS DIMENSIONER ALDER GENERA -TION ETNICITET KØN SEKSU- ALITET HAN- DICAP TROS- SYSTEM NATIO- NALITE T PERSON -LIGHED SOCIO- ØK.STATU S FAMILIÆRE OPHAV LIVS/ ERHVERVS- ERFARING UDDAN- NELSES- BAGGRUND FAGLIGE KOMPE- TANCER POLITISK STÅSTED NETVÆRK & RELATIONER FRITIDS- INTERESSE R LIVSFASE GEO- GRAFISK HJEMSTED ORGANISATIO NARBEJDSSTED ARBEJDS- OMRÅDE / FUNKTION FAGLIG FELT / BRANCHE STILLING / ORG. NIVEAU ANCIEN- NITET ARBEJDSFORM/ ARBEJDSGLÆDE / PROFES- SION/ FAGLIG ORG. PERSONLIGHED: - Psykiske karaktertræk - Værdier - Drømme og ambitioner - Verdensopfattelse - Mindset/Tænkemåde - Væremåde - Kropssprog - Livsstil - Fysisk-Psykisk tilstand - Fysiske træk; fx hudfarve, højde, vægt. Kollektive & individuelle identitetsmarkører og diversitetskategorier HISTORISKE MOMENTER SOCIO- KULTURELL E BEGIVEN- HEDER POLITISKE OMSTÆN- DIGHEDER KLODENS TILSTAND VERDENS- OMSPÆN- DENDE KRISER GLOBALE TRENDS & TENDENSE R
 5. Fokuseres der snævert på én kategori (fx køn, alder, etnicitet) risikerer man: 1. At misse betydningen af andre diversitetsfaktorer med relevans for arbejdsudførelsen. 2. At reducere det enkelte menneske til en kategori og en grupperepræsentant, hvorved man ikke ser dets individuelle mangfoldighed. 3. At gøre de mennesker, der tilskrives kategorien en bjørnetjeneste, fordi de bliver fremhævet som nogle, der er anderledes. Og med paradoksal risiko for at fastlåse dem i ’deres’ sociale kategori og ofte stereotype position, der var med til at skabe uligheden fra begyndelsen. Fokuseres der omvendt bredt på flere kategorier bliver det vanskeligt at indløse ambitionen om at ville afhjælpe én specifik gruppes ulighed eller drage nytte af dens særegne egenskaber. Særlige target- grupper bliver usynlige i en individualiseret diversitetsledelse, hvor alle individuelle facetter er arbejdspladsrelevante. SÅ: Hvad er mest hensigtsmæssigt; et bredt begreb, der rummer alle mulige former for eller en snævrere forståelse, som bygger på udvalgte forskelle? SNÆVERT ELLER BREDT DIVERSITETSFOKUS
 6. RENTABILITET Markeds- intelligens & forretnings- gevinst RESSOURCE Læring & innovation RUMMELIGHED Ligeværd & socialt ansvar RETTIGHED Lighed & anti- diskrimination REFLEKSIVITET Normkritik & ‘queering’ DIVERSITETSPERSPEKTIVER
 7. Rationale Økonomisk: Profitabel business case Ræsonnement Forskellighed er god forretning og legitimerende branding Personaleideal Forretnings-target Ledelsesform Transaktionsledelse Ledelses- funktion Matching og måling af intern og ekstern diversitet og effektiv udnyttelse heraf Ledelses- redskaber Markedsanalyse Kundetilfredshedsundersøgelse Diversitets-KPI’er Cost-benefit-kalkulation af diversitets omfang og merværdi RENTABILITETS-PERSPEKTIVET
 8. RESSOURCE-PERSPEKTIVET Rationale Udviklingsfokuseret: Dynamisk vidensynergi Ræsonnement Forskellighed er katalysator for kvalitet, læring, kreativitet og innovation Personaleideal Flersidigt vidensdomæne Ledelsesform Transformationsledelse (Inkluderende talentledelse) Ledelses- funktion Kultivering af alles individuelle talentpotentiale og supervisering af udviklingsprogression Ledelses- redskaber Uddannelsesprogrammer Mentoring Teamsammensætning Træning i ”innoversitet” og ”kreativ destruktion” Initiering af innovativt miljø
 9. RUMMELIGHEDS-PERSPEKTIVET Rationale Omsorgsfuldt: Etisk imperativ Ræsonnement Forskellighed er ligeværdighed, social ansvarlighed og inklusion Personaleideal Inkluderet medmenneske Ledelsesform Inklusionsledelse Ledelses- funktion Skabelse af en inkluderende og medfølende organisation med plads til alle Ledelses- redskaber Code-of-Care kodeks Sikring af fysisk, social og psykisk inklusion Ligeværdighedskultur
 10. RETTIGHEDS-PERSPEKTIVET Rationale Juridisk: Ligeberettiget repræsentation Ræsonnement Forskellighed fordrer lighed og anti-diskrimination Personaleideal Frisat rets-subjekt Ledelsesform Emancipationsledelse Ledelses- funktion Sikring af lige betingelser for alle Mægtig-myndiggørelse af minoriserede Ledelses- redskaber Håndhævelse af lovgivning Udvikling af politikker og procedurer Positiv særbehandling Diskriminationstjek af regler, roller, relationer og rutiner
 11. REFLEKSIVITETS-PERSPEKTIVET Rationale Refleksivt: Nysgerrig og kritisk ”queering” Ræsonnement Forskelle er komplekse, sameksisterende og foranderlige (inter-kategoriel og anti-kategoriel) Personaleideal Multipelt subjekt Ledelsesform Transgressionsledelse Ledelses- funktion Overskridelse og gentænkning af identitets- og diversitetsnormer Ledelses- redskaber Bias-tjek. Bias-blokkere. Normkritiske metoder. Kritisk refleksiv kultur med elastisk normativitet. https://kvinfo.dk/genderlab/ Subjektivationsstrategier.
 12.  INDIVIDUALISERING Kategorifri individ  DIFFERENTIERING Heterogent segment  ASSIMILERING Assimileret isomorf  PENDULERING Pluralistisk pendul HVORDAN HÅNDTERE AT VI KATEGORISERE(S)? SUBJEKTIVATIONSSTRATEGIER  IRONISERING Ironisk provokatør  FORSKYDNING Kritisk redaktør  HYBRIDISERING Anomalistisk bastard  VIRTUALISERING Nomadisk subjekt
 13. HVAD SKAL DER TIL? - De 11 M’er MANGFOLDIGHEDENS MANGFOLDIGHED MERVÆRDI MESTRING AF MULITVERS MINDSET MÅL MEDINDDRAGELSE MAGTAFGIVELSE MODSTAND MOD STEREOTYPER MANGFOLDIGT MERIT MENNESKE(LIG)LEDELSE MOD
 14. OVERSIGTER - TIL INSPIRATION -
 15. Rennison 2021: ”Diversitetsledelse – at fremme, favne og forme forskelle”. I: M. Drøschler (red.) Organisationer i en overgangstid. Dansk Psykologisk Forlag.
 16. Rennison 2009: Kampen om integrationen. Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse. Hans Reitzels Forlag. ETNICITETS DISKURS RETTIGHEDS- DISKURS RUMME- LIGHEDS- DISKURS MARKEDS DISKURS KOMPE- TENCE- DISKURS INNOVA- TIONS- DISKURS ETNOCEN- TRISK DISKURS MULTIKULTU- REL DISKURS EMPOWER- MENT- DISKURS Rationale Ret Ansvar Økonomi Uddannelse Viden Moral Etik Frihed Sigte Ligeberettigelse og antidiskrimination Ligeværd og social inklusion Ressource- optimering Individuel kompetence- udvikling Organisatorisk fornyelse Monokulturel sammen- hængskraft Multikulturel anerkendelse Aktiv selv- integration Princip Egalisme Altruisme Utilitarisme Evolutionisme Innoversitet Nationalisme Kommunitarisme Voluntarisme Integra.stra. Korrespondering Solidarisering Segregering Kompensering Kombinering Assimilering Pluralisering Individualisering Problem- definition Etniske minoriteter er underlagt en forskels- behandling og diskrimination, der minimerer deres jobmuligheder Etniske minoriteter negligeres fordi de, grundet behov for støtte og særforanstalt- ninger, udgør en ressourcemæssig belastning for virksomheder Etniske minoriteter er en fordyrende passiv arbejds- kraftsreserve. De udgør en uudnyttet res- source, der pt. ikke anvendes effektivt nok Etniske minoriteter har ikke tilstrække- lig ’human kap- ital’, de er ikke uddannet godt nok, og mgl. dansk netværk, hvilket minime- rer deres jobmuligheder Virksomheders modstand mod forandring og mgl. mod til at lade etn.mino. flersidige videns- potentiale kombi- neres med eksis- terende viden hindrer ansættelse Etniske mino- riteter er kul- turelt væsens- forskellige fra etniske dans- kere, og har derfor vanske- ligt ved at passe ind på danske arbejds- pladser Etniske danskere har ikke blik for etniske minorite- ters berigende kulturelle forskel- lighed og ignorerer dette som væsentligt i ansættelses- sammenhæng Etniske mino- riteter er udsat for kulturel tvang, de skæres efter samme kulturelle skabe- lon, og ses ikke som individuelle personer Løsnings- forslag Sikring af reelt lige muligheder ved håndhævelse af lovgivning, fortsat udvikling af politiske mål- programmer og teknologier til optimering af proces Virksomheders øgede sociale ansvar, en større rummelighed og særlige hensyn over for marginaliserede grupper er nødvendig Øget satsning på etniske minoriteters komparative fordel som et særligt segment til matchning af ’markedet’ og brugernes spe- cifikke behov Styrkelse af (lærings)kom- petencer via uddannelse, selvkorrektion og kontinuerlig individuel progression Virksomheders øgede bevidst- hed om og træ- ning i viden- diversitets innovative kraft vil øge etniske minoriteters jobmulighed Af-etnificering og ’danifice- ring’ er eneste mulighed for etniske minori- teters job- erhvervelse og jobfastholdelse Etniske danskere må anerkende de etniske mino- riteters kulturelle værdier og via dialog skabe en interaktiv værdi- horisont til gavn for alle Etniske mino- riteter skal gribe ’frihedens magt’ via situationel selvskabelse, personinitieret vilje til forand- ring og over- skridelse af identitetsnormer Minoritets identitet Diskrimineret objekt / Rettig- hedssubjekt Passiv klient / Aktiv jobagent Spildt ressource / Produktiv arbejdskraft Udviklingshæm met / Udviklingsegnet elev Uudnyttet vidensobjekt / Flersidigt videndomæne Utilpasset fremmed / Disciplineret fremmed Underkendt anden / Anerkendt anden Offerliggjort objekt / Selvledt subjekt Ledelses- forestilling Autoritets- ledelse (regulering) Pastoral ledelse (omsorg) Transaktions- ledelse (kalkulation) Transforma- tionsledelse (supervision) Innoversitets- ledelse (kreativ destruktion) Panoptisk ledelse (disciplin) Etisk ledelse (dialog) Liberal ledelse (selvledelse)
Publicidad