Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9

52.805 visualizaciones

Publicado el

great!!

Publicado en: Internet
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2LaDVgK ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Modyul 7 ESP (Edukasyon sa Pagpapakatao) Grade 9

 1. 1. MODYUL 7: ANG PAGGAWA BILANG PAGLILINGKOD, AT BILANG PAGTATAGUYOD NG DIGNIDAD NG TAO Ano ba ang kahulugan ng paggawa? Bakit ba ito mahalaga para sa isang tao? Karapat-dapat bang maunawaan ng lahat ang tunay na esensya ng paggawa? Ang araling ito ay makatutulong sa iyo upang lubos mong maunawaan ang malalim na kahulugan ng paggawa. Bilang kabataan, nagsisimula na marahil mabuo sa iyo ang pananaw sa paggawa bilang realidad ng buhay: isang bagay na hindi na matatakasan at kailangang harapin sa bawat araw. Sa paglipas ng panahon, matututuhan mo kung bakit mahalagang kilalanin ang paggawa bilang malaking bahagi ng iyong pag-iral bilang tao. Ito ay itinuturing na isang tungkuling kailangang isagawa nang may pananagutan (Esteban, S. J. 2009). Ayon sa aklat na “Work: The Channel of Values Education”, ang paggawa ay isang aktibidad ng tao. Maaari itong mano-mano, katulad ng paggawa ng bahay. Maaari rin itong nasa larangan ng ideya, katulad ng mga nag-iisip ng patalastas para sa mga produkto. Sinabi sa panulat ni Pope John Paul II sa kaniyang akda na Laborem Exrcens na ang paggawa ay anomang gawain - pangkaisipan man ito o manwal, anoman ang kaniyang kalikasan o kalagayan, na makatao, nararapat para sa tao bilang anak ng Diyos. Bilang siya ay maraming kaya at alam na gawin. May mga bagay na inilaan na gawin ng tao dahil siya ay katangi-tanging nilikha. MGA MAHAHALAGANG LAYUNIN NG PAGGAWA 1. Ang tao ay gumagawa upang kitain niya ang salapi na kaniyang kailangan upang matugunan ang kaniyang mga pangunahing pangangailangan. 2. Makapag-ambag sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. 3. Maiangat ang kultura at moralidad ng lipunanang kinabibilangan. 4. May kakayahin rin ang tao na gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. 5. Ang paggawa ay nagbibigay ng dahilan sa pag-iral ng tao. Sa pamamagitan ng paggawa nakakamit niya ang mga sumusunod: kaniyang mga pangangailangan; ang kaniyang pagkamalikhain; ng tiwala sa kaniyang sarili; -dangal ang kaniyang pagkatao;
 2. 2. g mapaglingkuran ang mga ito; uhay ang tunay na pagbibigay; kaniyang bokasyon at bigyang katuparan ito; kaganapan sarili at ng kapwa; ANG SUBHETO AT OBHETO NG PAGGAWA Ang obheto ng paggawa ay ang kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento, at teknolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto. Dahil sa kaniyang taglay na natatanging kakayahan bilang tao, ang tao ay binigyan ng Diyos ng karapatan at tungkulin na mamahala sa mundo at sa iba pang nilikha. Ang tao lamang ang may kakayahan na kumilos bunga ng proseso ng kaniyang pag-iisip; siya ang may kakayahan na magpasya para sa kaniyang sarili at may kakayahan na kilalanin nang lubusan ang kaniyang sarili. Nasa kaniya ang kakayahan na gumawa at gumanap ng iba’t ibang kilos na kailangan sa proseso ng paggawa. Samakatwid, maituturing na ang subheto ng paggawa ay ang tao. Ang tao ay nabubuhay sa mundo upang gumawa, ngunit binibigyang-diin na ang paggawa ay para sa tao at hindi ang tao para sa paggawa. ANG PANLIPUNANG DIMENSYON NG PAGGAWA Ang paggawa ay mayroon ding panlipunang dimensyon. Ang gawain ng tao ay likas na nakaugnay sa gawain ng kaniyang kapwa. Higit na nararapat na maging paniniwala ng lahat na “ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa”. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. Hindi ba’t alam naman natin na ang bunga ng ating ginagawa ay para sa kapakinabangan ng mas marami? Ang bunga ng paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang panlipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa. Ito ay dahil hindi magbubunga ang pagsisikap ng tao kung wala ang kaniyang kapwa, kung walang mga pamantayang pangkaayusan ng lipunan na naglalagay ng limitasyon sa paggawa at sa manggagawa, kung hindi magkaugnay ang mga hanapbuhay, na umaasa sa isa’t isa (interdependent) at hindi nagtutulungan ang lahat upang gawing ganap ang bawat isa at ang pinakamahalaga, hangga’t hindi magkakaisa ang isip, materyal na bagay at paggawa upang sila ay maging buo. Mahalagang parang iisang taong kumikilos ang lahat. Mahalagang naibabahagi ang pag-asa, paghihirap, pangarap at kaligayahan at napagbubuklod ang loob, isip at puso ng lahat ng tao habang gumagawa. Sa pagkakataong ganito makakamit ang tunay na pagkakapatiran – ang tunay na panlipunang layunin ng paggawa. Ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pinagsisikapang hubugin ang kaniyang mabuting pagkatao. Hindi ito nakabatay
 3. 3. Gawain 1 SURVEY (PANGKATANG GAWAIN) (30 points) DEADLINE: SEPTEMBER 19, 2014 1. Magsagawa ng isang maliit na survey sa loob ng paaralan. 2. Itanong sa mga kapwa mag-aaral: Bakit kailangang maghanapbuhay ng tao? 3. Mahalagang maisagawa ang survey sa lahat ng antas, mula una hanggang ikaapat na taon. 4. Ipakikita sa pamamagitan ng graph ang resulta ng isinagawang survey kalakip ang pasalitang interpretasyon nito. Kailangang pagsama-samahin ang makukuhang resulta para sa lahat ng antas. Maaaring gamiting gabay ang halimbawa sa ibaba. Halimbawa: Malaking bahagdan ng mga mag-aaral sa ikatlong taon ang nakikita na ang layunin ng paggawa ay upang kumita ng pera. Samantalang pinakamaliit na bahagdan naman mula sa una at ikaapat na taon ang mayroong ganitong paniniwala. 5. Batay sa resulta ng survey ay bumuoo ng paglalahat o kongklusyon. 6. Ang resulta ng ginawang survey ay kanilang ibahagi sa buong klase upang makabuo ng paglalahat. 7. Batay sa pangkalahatang resulta ay bumuo ng pangkalahatang kongklusyon. 8. Matapos ito ay sagutin ang mga tanong: Ano ang iyong opinyon ukol sa lumalabas na pangunahing dahilan na ibinibigay ng mga mag-aaral sa paghahanapbuhay? Tama ba ito o hindi? Ipaliwanag. (Ang bawat pangkat ay iuulat ang resulta ng ginawang survey) GAWAIN 2 (PANGKATANG GAWAIN) 1. Gumawa ng cube at isulat dito ang iyong pagkatuto. Bawat miyembro ng grupo ay gagawa ng kani-kanilang cube. 2. Isulat sa bawat mukha ng cube ang sagot sa mga sumusunod: a. Pangalan at petsa b. Mahahalagang konsepto na aking natutuhan c. Mga natuklasan tungkol sa sarili matapos ang aralin d. Paano ko maisasabuhay ang lahat ng aking natutuhan mula sa aralin? e. Ang aking komitment para sa paggawa f. Ang mga mahahalagang tanong na nananatili sa aking isipan 3. Ang lahat ng cube ay pagsasamahin at gagawa ng isang chandelier na magsisilbing pagsasabitang ng mga cube. DEADLINE: SEPTEMBER 29, 2014
 4. 4. GAWAIN 3 (INDIVIDUAL) INTERVIEW (long bond paper) 1. . Magsasagawa ng panayam sa isang manggagawang Pilipino na iniaalay ang kaniyang paggawa para sa mga taong nangangailangan. Maaaring siya ay magmula sa iba’t ibang karera o trabahong teknikal bokasyonal 2. Kailangang maghanda ng mga gabay na tanong bago magsagawa ng panayam. 3. Gumawa ng profile ng taong kakapanayamin at isasama ito sa ulat. 3. Gamiting gabay ang mga sumusunod sa paghahanda para sa panayam a. Kailangang malinaw ang tuon ng isasagawang panayam: Ang makita ang kabutihang dulot ng paggawa para mga nangangailangan b. Mahalagang makuha sa panayam ang mga karanasan na pinagdaanan ng kapanayam sa paggawa lalo na ang mga hamon na kaniyang kinakaharap. c. Mahalaga ring malaman kung ano ang tunay na layunin ng kapanayam sa kaniyang paggawa at ano ang nagtulak sa kanya upang gawin ito. 4. Tiyakin na idodokumento ang lahat ng mga kaganapan sa isasagawang panayam. DEADLINE: SEPTEMBER 26, 2014

×