Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx

Baldandorj Khavalkhaan
Baldandorj KhavalkhaanObstetrician and gynecologist en onlinecourse
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Амьгүй төрөлт
АУ-ны доктор Ш.Цэрэнсамбуу
Резидент эмч Х.Балдандорж
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Агуулга
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Амьгүй төрөлт - Шалтгаан
 Шалтгаан тодорхойгүй (25–30%)
 Эхийн (5-10%),
 Ургийн (24-40%),
 Ихсийн (20-35%),
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
Шалтгаан
тодорхойгүй
30%
Эхийн
10%
Ургийн
40%
Ихсийн
20%
Амьгүй төрөлтийн шалтгаан
Шалтгаан тодорхойгүй Эхийн Ургийн Ихсийн
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эхийн шалтгаан
 Архаг даралт ихсэлт
 Манас таталтын урьдал
 Чихрийн шижин, Бамбай булчирхайн эмгэг
 Бөөрний эмгэг
 Системийн улайн яршил,бөөрний эмгэг
 Аутоиммун өвчин
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эхийн шалтгаан
 Антифосфолипидын хам шинж
 Жирэмсний цөс зогсонгошил
 Аллоиммунизаци
 Таргалалт
 Умайн бүтцийн эмгэг
 Хэвлийн гэмтэл
 Тамхи
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эхийн шалтгаан
 Хорт зуршил (кокайн, архи, кофе: хоногт >3 аяга)
 Вирусын халдвар: Парвовирус B19 Цитомеаловирус
Энтеровирус (e.g., coxsackie virus) Echoviruses HSV-1,
HSV-2 HIV
 Бактерын халдвар : Listeria monocytogenes Escherichia
coli Group B streptococci Ureaplasma urealyticum
Treponema pallidum
 Шимэгчийн халдвар: Toxoplasma gondii
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн шалтгаан
 Төрөлхийн гажиг (15%–20%)
 Хромосомын/генетикийн эмгэг (8%–13%): monosomy X,
trisomy 21, trisomy 18, and trisomy 13
 Нэг генийн өвчин:
гемоглобинопати (alpha-thalassemia); metabolic diseases
(e.g., Smith–Lemli–Opitz syndrome) Missense mutations
leading to long QT syndrome Glycogen storage diseases
Peroxisomal disorders amino acid disorders Confined
placental mosaicism (aneuploidy in placenta with a euploid
fetus)
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн шалтгаан
 Ихэс ховхрол, Ихэс болон судас түрүүлэлт
 Ихэсийн эмгэг: Цэлмэнгийн үрэвсэл,
 Олон урагт жирэмсэн (e.g., Ураг–урагт цус юүлэгдэх хам
шинж, discordant growth) Хүйн судасны хүндрэл, эх
ургийн цус алдалт, ургийн өсөлт саатал, Ихсийн
дутмагшил, Эхийн хэвлийд ураг бүтэх
 Дутуу төрөлт
 УОШ урьтаж гарах
 Илүү тээлт
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази
Тодорхойлолт
 Төрөлхийн уушигны лимфангиэктази (CPL) нь төрөх үед (төрөлхийн)
илэрдэг хөгжлийн ховор эмгэг юм.
 Төрөлхийн уушигны лимфангиэктази (CPL) нь ховор тохиолддог боловч үхэлд хүргэдэг
төрөлхийн хөгжлийн өвчин юм.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази
Нэршил
 CPL=Congenital Pulmonary Lymphangiectasia (CPL)
 PPL=Primary pulmonary lymphangiectasia
 Lymphangiomatosis pulmonary
 Pulmonary cystic lymphangiectasis.
 Lymphangiectasia pulmonary congenital.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази
Шалтгаан
 Шалтгаан тодорхойгүй. Лимфийн судасны хөгжлийн гажигтай холбон
тайлбарладаг.
 (VEGFR), RAS/MAPK, PI3K/AKT-н рецептор болон NF-κB дохио дамжуулах
замын болон судасны эндотелийн өсөлтийн хүчин зүйлийн рецепторын
генийн мутацтай холбон тайлбарлаж байна.
Эмнэлзүйн илрэл
 Төрөх үед болон төрсний дараа ихэвчлэн амьсгалын дутагдалд, ургийн
усан хаван, гэнэт нас барах байдлаар илэрч оношлогддог.
 Нярай үед тавилан муутай
https://doi.org/10.1515/jpm-2016-0407
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Уушгины төрөлхийн
лимфангиоэктази
Оношилгоо
 Уушигны биопси
 Гистологи
 иммуногистохимийн шинжилгээнүүд
нь уушгины төрөлхийн
лимфангиоэктазийн оношлогооны
алтан стандарт юм.
 Рентген
 СТ
 MRI
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази
 Уушгины гялтангийн доорхи, дэлбэн хоорондын, судас орчмын болон
гуурсан хоолой орчмын лимфийн судас тэлэгдсэн байдаг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази
Эмчилгээ
 Мэс засал (тавилан муутай байдаг)
 Дэмжих эмчилгээ
 sirolimus,
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Амьгүй төрөлт-Ургийн бүтэлт
 Ургийн цусаар дамжиж буй хийн солилцоо алдагдаж
урагт гипокси, гиперкапни, бодисын солилцооны
хүчилшил даамжирч олон эрхтэн хүчилтөрөгчийн
дутагдалд орохыг ургийн бүтэлт гэдэг. Төрөхөөс өмнө
(peripartum) болон төрлөгийн (intrapartum) үед
тохиолддог.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн бүтэлт
 Төрсний дараа нярайд хүчилтөрөгчийн дутагдал нь олон эрхтний
дутагдалд тэр дундаа хамгийн чухал эрхтэн болох тархинд гипокси-
ишемийн шалтгаант энцефалопати (HIE-hypoxic ischemic encephalopathy)
үүсгэдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн бүтэлт
 Төрсний дараа нярайд хүчилтөрөгчийн дутагдал нь олон эрхтний
дутагдалд тэр дундаа хамгийн чухал эрхтэн болох тархинд гипокси-
ишемийн шалтгаант энцефалопати (HIE-hypoxic ischemic encephalopathy)
үүсгэдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн бүтэлт
Перинатал ургийн цочмог бүтэлт
үүсгэдэг эмгэгүүд
 Цочмог ихэс ховхролт
 Хүйн судасны бөглөрөл
 Ургийн цус алдалт
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн бүтэлт
Ихэсийн цочмогдуу явцтай ургийн бүтэлт үүсгэдэг
эмгэгүүд
 Ихсийн үрэвсэл халдвар
 Ургийн зунгагтай холбоотой судасны некроз
 Архаг явцтай хүйн судасны хэсэгчилсэн бөглөрөл
 Цочмогдуу ихэс ховхролт
 Цочмогдуу/архаг явцтай эх эсвэл ургийн цус алдалт
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн бүтэлт
Ихэсийн архаг эмгэг
 Хүнд хэлбэрийн ургийн судасны цусан хангамж алдагдал
 Архаг цэлмэнгийн үрэвсэл, өндөр зэргийн эсвэл хөндийн
бөглөрөл, цэлмэн судасжилтгүй
 Цэлмэн орчимд фибрин их хэмжээтэй хуримтлагдах
(эхийн талын инфаркт) эмгэг
 Ихэс архаг явцтай захаасаа ховхрох
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн бүтэлт
Архаг явцтай ургийн бүтэлт үүсгэдэг тогтвортой ихсийн
дутмагшил
1. Ураг ихсийн хэт өсөлт, цэлмэнгийн хөгжил хоцролт
2. Ураг ихсийн өсөлт буурах, умай ихсийн цусан хангамж
алдагдалт
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн бүтэлт
 Оношилгоо
 Төрлөгийн өмнө болон төрлөгийн явцад хурц бүтэлт үүссэнг
илтгэх нярайн шинжүүд:
• Апгарын оноо <5 at 5 болон 10 минутанд <5 доош байх
• Ургийн хүйн артерын ацидеми– Ургийн хүйн артерын pH
<7.0, ургийн цусны суурийн түвшин буурах ≥12 mmol/L,
• Мэдрэлийн дүрс оношилгооны (MRI) шинжилгээнд гипокси-
цус хосролоос үүдэлтэй өөрчлөлт харагдана.
• Олон эрхтний дутмагшил гипокси-ишемийн
энцефалопатитай хавсран илрэх
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Төрлөг эхлэхийн өмнөх ургийн бүтэлтийн шалтгаан
• Умайн урагдал
• Ихэс ховхрол
• Хүй унжих
• УОШ-ний бөглөрөл, хүнд хэлбэрийн эхийн үргэлжилсэн
даралт бууралт, гипоксиэми
• Эхийн зүрх зогсолт
• Судас түрүүлэлтээс болж ургийн цус алдалт үүсэх эсвэл
эх ургийн хүнд хэлбэрийн цус алдалт
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн зүрхний мониторт тогтвортой илрэх
өөрчлөлт:
• Тахикарди давтан децелараци илрэх
• УЗЦ-ын хэлбэлзэл багасах, децелараци давтан илрэх
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Дүрс оношилгооны шинжүүд:
• Гүний бөөм бор бодисын гэмтэл (суурийн зангилаа
эсвэл таламус)
• Тархины кортексын (бор бодис) гэмтэл
1. www.uptodate.com
2. Dutta’s textbook of obstetrics p327
3. Maternal fetal evidence guidelines p488
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн биофизикийн үзүүлэлтүүдийг үнэлэх
1. КТГ=Ургийн хөдөлгөөнтэй холбоотой УЗЦ-ын акцелерац дор хаяж 2 удаа, >15
цохилт/минут, багадаа 15 секунд үргэлжилж байвал хариу урвалтай гэж үзнэ. 2
оноо
2. Ургийн амьсгалын хөдөлгөөн=30 минут ажиглахад >30сек хугацаанд нэг
болон түүнээс олон удаа амьсгалын хөдөлгөөн ажиглагдах. 2 оноо
3. Ургийн булчингийн тонус= Ураг мөчдөө тэнийлгэх хөдөлгөөн эсвэл их
биеэр нугалах хөдөлгөөн хийж байгаа нь тодорхой харахгдах 2 оноо
4. УОШ-ний эзэлхүүн=нэг талбайд бос тэнхлэгээр хэмжилт хийхэд >2 см
байх эсвэл хөндлөнгөөр хэмжихэд нэг талбайд хамгийн багадаа 1 см
хэмжигдэх 2 оноо
5. Ургийн хөдөлгөөн= 30 минут ажиглахад ургийн их бие ба мөчид тус
тусдаа 3 болон түүнээс олон удаа хөдлөх. 2 оноо. Идэвхитэй үргэлжилсэн
хөдөлгөөнийг нэг гэж тоолно.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ургийн биофизикийн үзүүлэлтийн үнэлгээ
0 оноо= Ямар ч шалгуур хангаагүй
10 оноо= Хэвийн
8 оноо (стрессгүй тест хийгдээгүй)= Хэвийн
8 оноо (УОШ +2 оноог оруулаад) = Хэвийн
6 оноо (УОШ +2 оноог оруулаад) = Эргэлзээтэй
6 оноо УОШ багассан (УОШ-0 оноо)= Хэвийн бус
8 оноо УОШ багассан (УОШ-0 оноо)= Хэвийн бус цаашдын үнэлгээ, эмнэлзүйн
нөхцөлтэй уялдаа холбоог зааж өгдөг.
0-4 оноо нь хэвийн бус байна; Хэрэв ямар нэгэн арга хэмжээ, эмчилгээ хийхгүй бол
долоо хоногийн дотор ургийн бүтэлт үүсэх эрсдэл өндөр байдаг бөгөөд төрөлтийг
шийдэх заалттай
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил
Эрүүл ихэс Ихсийн дутмагшил
* Эхийн даралт ихсэх
эмгэгүүд
* Архи тамхи, хорт зуршил
* Эхийн нас (хожуу анхан,
хожуу төрөгч)
Эрсдэлт хүчин зүйлс
* Нийт жирэмслэлтийн 10%
тохиолддог
* УӨСХШ байсан
өгүүлэмжтэй
* Хавдрын эсрэг эсвэл уналт
таталтын эсрэг эм
хэрэглэсэн
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил
Тодорхойлолт
 Ихэсийн үйл ажиллагааны алдагдал буюу ихэсийн дутмагшил нь жирэмсэн үед хүчилтөрөгч,
шим тэжээлийн бодис ихэсээр урагт дамжилт алдагдахыг хэлдэг. Ихэсийн дутмагшлын үед
ихэсийн судасны өөрчлөлт (Ихэсийг хангалттай цусаар хангахын тулд жирэмсний хугацаанд
умайн нарийн спираль артери нь диаметр нь нэмэгдэж том ихэсийг цусар хангадаг том
судас болох процесс) алдагдсанаас үүсдэг. Үүний үр дүнд ихэсийн үйл ажиллагаа аажмаар
алдагддаг. Улмаар ихэсийн цусны урсгалд сөргөөр нөлөөлж , ургийн гипоксеми буюу цусан
дахь хүчилтөрөгч багасалт, ургийн өсөлт хязгаарлагдалтанд хүргэдэг .
Тархалт
 Нийт жирэмсний 10% нь ихсийн дутмагшилтай байдаг. Энэ нь дутуу төрөлт, манас таталтын
урьдал, ургийн өсөлт саатал, амьгүй төрөлт үүсгэдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил
 Архаг тогтвортой ихсийн дутмагшил — Удаан хугацаанд ихсийн өсөлт хөгжилт,
цэлмэнгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй эмгэг нөхцөл байдлыг архаг тогтвортой
ихсийн дутмагшилд хамруулдаг. Ихэс нь аливаа стрессийн үед эхийн хийн солилцоог
хэвээр явуулах 30 орчим хувийн нөөцтэй байдаг гэж тооцоолсон.
 Ихэсийн эдийн хэмжээ, үйл ажиллагааг бууруулах замаар ихсийн үйл ажиллагааны
нөөцийг (reserve) бууруулдаг энэ эмгэг нь ургийн тархины гэмтэл шууд үүсгэдэггүй
боловч хэвийн төрөлт, төрөлттэй холбоотой стрессийг тэсвэрлэх чадварыг бууруулдаг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг ихсийн хөгжил буурах, эхийн умай ихсийн цусан хангамж алдагдалт — Эхийн
умай ихсийн цусан хангамжийн алдагдлыг (умай ихсийн дутмагшил гэж нэрлэдэг) илтгэх
эмгэгийн шинж тэмдэг нь нийтлэг бөгөөд нийт төрөлтийн 10-20 хувьд нөлөөлдөг. Эдгээр
өөрчлөлт нь мушгиа артерын цусны урсгал хангалтгүй байгааг илтгэх бөгөөд жирэмсний
эрт үед трофобласт эс хамааралт мушгиа артерын тэлэгдэлт (abnormal trophoblast-
dependent remodeling ) хангалтгүй явагдсан холбоотой. Жирэмсний даралт ихсэлт,
ургийн өсөлт саатах хам шинж, ургийн ус багасалт зэрэг клиникийн өвчин, Допплер
шинжилгээнд эмгэг урсгал бичигдэх зэрэг нь энэхүү ихсийн дутмагшилтай холбоотой.
Ихсийн дутмагшил
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил-Оношилгоо
Эмгэг судлалын шинжилгээнд илрэх өөрчлөлт
 Илэрч болох эмгэг судлалын өөрчлөлтүүдэд ихсийн жин бууралт (placental hypoplasia),
 Ураг ихсийн харьцаа ихсэх,
 Цэлмэнгийн боловсролт хурдсах (цэлмэн хооронд фибрин хуримтлагдах, синцитийн зангилаа үүсэх),
 Дистал цэлмэнгийн гипоплази үүсэх,
 Хүйн судас нарийсах (жирэмсний тээлтийн хугацаа гүйцэх үед хүйн судасны диаметр <8мм бага болох),
 Цэлмэнгийн шигдээс үүсэх (villous infarcts) цочмог судас хатууралт-acute atherosis (липид залгисан
макрофаг бүхий фибринойд үхжил) зэрэг мушгиа артерын эмгэг (децидуал давхаргын артериопати),
 мушгиа артерын булчинт давхарга гипертрофид орох (mural hypertrophy), мушгиа артерын хөндийд
тромбоз/фиброзон бөглөрөл үүсэх.
Эдгээр бүх өөрчлөлт нь ихэсийн нөөц (reserve) багасч ч байгааг харуулж байгаа ч нярайн мэдрэлийн
өөрлчлөлт, эмнэлзүйн илрэлтэй хамааралгүй байдаг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил-Оношилгоо
 Ураг ихсийн хэт өсөлт, цэлмэнгийн хөгжил удаашрах—Плацентомегали
(Ихэсийн жин жирэмсний тээлтийн хугацааны 90-р перцентилээс дээш болох)
болон цэлмэнгийн боловсролт удааширсан урт хүйн судастай байх Ургийн
судасны цусан хангамжийн алдагдал -FVM /fetal vascular malperfusion/
(цэлмэнгийн стром нэмэгдэх, судас-синцитал мембраны бууралт) зэрэг эмгэг
судлалын өөрчлөлт нь ургийн инсулины ихсэлт, бусад ураг ихсийн өсөлтийн
хүчин зүйлүүдтэй холбоотой.
 Эдгээр өөрчлөлтүүд нь эхийн чихрийн шижин, таргалалт, хэт их жин нэмэгдэх,
ургийн Беквит-Видеманы хам шинж зэрэг хүндрэлтэй жирэмслэлтийн үед
ажиглагдаж болно.
 Ураг ихсийн хэмжээ нэмэгдэх, цэлмэнгийн хөгжил гүйцээгүйтэй холбоотой
цэлмэнгийн хийн солилцоо алдагдаж ихэсийн үйл ажиллагааны нөөцийг
бууруулдаг бөгөөд эдгээр өөрчлөлт нь амьгүй төрөлт болон бусад
перинаталь хүндрэлүүдтэй холбоотой байдаг.
 Эдгээр өөрчлөлтүүд нь ихэсийн стрессийг тэсвэрлэх чадварыг бууруулж болох
ч нярайн мэдрэлийн эмгэгүүдтэй холбоотой шууд нотолгоо байхгүй байна.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил
Эдгээр өөрчлөлтүүд нь эхийн чихрийн шижин, таргалалт, хэт
их жин нэмэгдэх, ургийн Беквит-Видеманы хам шинж зэрэг
хүндрэлтэй жирэмслэлтийн үед ажиглагдаж болно.
 Ураг ихсийн хэмжээ нэмэгдэх, цэлмэнгийн хөгжил
гүйцээгүйтэй холбоотой цэлмэнгийн хийн солилцоо
алдагдаж ихэсийн үйл ажиллагааны нөөцийг бууруулдаг
бөгөөд эдгээр өөрчлөлт нь амьгүй төрөлт болон бусад
перинаталь хүндрэлүүдтэй холбоотой байдаг.
 Эдгээр өөрчлөлтүүд нь ихэсийн стрессийг тэсвэрлэх
чадварыг бууруулж болох ч нярайн мэдрэлийн эмгэгүүдтэй
холбоотой шууд нотолгоо байхгүй байна.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил -Оношилгоо
 Стандарт оношилгооны арга байхгүй
 Асуумж, бодит үзлэг
 Допплер хэт авиан шинжилгээ-Цусны
урсгалыг үнэлэх
 MRI
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ихсийн дутмагшил -Эмчилгээ
 Үр дүнтэй эмчилгээний арга байхгүй
1. Бусад хавсарсан өвчинг эмчлэх (Чихрийн шижин, даралт ихсэлт)
2. Төрөлтийг шийдэх эсэх талаар зөвлөлдөх
3. <34 долоо хоног: Энэ үед өмнө төрөлт шийдэх нь нярайн эндэгдлийг
нэмэгдүүлдэг
4. >34 долоо хоног: төрөлтийн шийдвэр гаргах
5. Аспирин
6. Анти оксидант:
7. Витамин С
8. Витамин Е
9. Гепарин
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит, ураг, ихсийн халдвар
 Эмнэлзүйн хориоамнионит буюу амнион доторх халдвар (Intra Amniotic Inflammation-IAI) нь олон
янзын бактерийн халдварын улмаас УОШ урьтаж гарсан ихэсийн ургийн (хорион) болон эхийн талын
мембраны (амнион) цочмог үрэвсэлээр тодорхойлогддог эмгэг юм.
 Энэ нь эх, ураг, нярайд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлэх, түүнчлэн тархины саажилт болон бусад мэдрэлийн
хөгжлийн бэрхшээл үүсгэдэг жирэмсний түгээмэл хүндрэл юм. Эмчилгээнд антибиотик эмчилгээ,
халдвартай ургийг төрүүлэх зэрэг орно.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит -Тодорхойлолт
 Chorion, amnion хоёулангийнх нь халдварыг
"chorioamnionitis" гэж нэрлэдэг. Гэвч
халдвар УОШ, ураг, хүйн судас, ихэс, хорион
болон амнион бүрхүүлийг хамардаг тул
ургийн шингэний халдвар “intraamniotic
infection” мөн “гурван I буюу Intrauterine
Infection or Inflammation” гэсэн
нэрлэж байна.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмгэг жам
Бичил биетний шилжилт
 Үтрээ, умайн хүзүүний бичил биетэн умайн хүзүүгээр
дамжиж ургийн бүрхүүл хальс, УОШ, ихэс, децидуал
давхаргыг үрэвсүүлдэг.
 Эхийн бактерэми цусаар дамжиж цэлмэн хоорондын
зайг үрэвсүүлэх, эсвэл инвазив ажилбарын улмаас
халдвар авах (fetoscopy)
 Ховор тохиолдолд гялтангийн хөндийгөөс умайн
гуурсан хоолойгоор дамжиж умайн хөндий рүү
халдвар үүсгэнэ.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмгэг жам
Хэсэг газрын хүчин зүйлс
 Умайн хүзүүний салс, ургийн бүрхүүл хальс, ихэс өгсөх
замын халдвар, ихсээр дамжих халдварт хориг болдог
 УОШ бүрхүүл хальс урагдах нь энэ хоригийг арилгадаг.
 УОШ бүрхүүлийн эсүүдэд бактери вирусыг таньдаг
төрөлхийн дархлааны гол модулятор болох toll-like
рецептор идэвхиж төрөлхийн дархлааны хариу урвал
явагддаг.
 Пероксид үүсгэгч үтрээний лактобацил эмгэг төрүүлэгч
бактерын хоруу чанарыг бууруулна.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмгэг жам
 Бактерын халдвар эх болон ургийн үрэвслийн хариу урвалыг идэвхижүүлж
төрөлт сэдээх эсвэл УОШ цагаас урьтаж гарах шалтгаан болдог.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Микробиологи
Грам сөрөг бактерууд
Аэроб бактериуд:
• Sneathia
• Acinetobacter species
• Escherichia coli
• Delftia acidovorans
• Neisseria cinerea
• Pseudomonas aeruginosa
Анаэроб бактериуд:
• Fusobacterium species
• Bacteroides species
• Leptotrichia amnionii
• Porphyromonas species
• Veillonella species
• Prevotella species
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Микробиологи
Грам эерэг бактерууд
Аэроб бактериуд:
• Streptococcus species
• Bacillus species
• Staphylococcus species
• Enterococcus species
• Micrococcus luteus
Анаэроб бактериуд:
• Lactobacillus species
• Peptostreptococcus species
• Eubacterium species
• Cutibacterium (formerly
Propionibacterium) acnes
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит-Микробиологи
 Бусад бактериуд
1. Бусад Ureaplasma-н төрлүүд
2. Mycoplasma hominis
3. Candida species
4. Abiotrophia defectiva
5. Gardnerella vaginalis
6. Other bacteria in the Firmicutes phylum
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнинит -Тархалт
 Нийт төрөлтийн 3.9 % эзэлж байна.
 Төрсний дараах халдварын гол шалтгаан.
 Дутуу төрөлтийн үед 40-70% нь хориоамниониттай байдаг.
 Төрөх хугацаа гүйцсэн үед УОШ бүрхүүл бүтэн үед хориоамнионит 1-3%
тохиолддог. Гүйцэт тээсэн, УОШ гарсан үед хориоамнионит 6-10% тохиолддог.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит -Эрсдэлт хүчин зүйлс
 Төрөх хугацаа удаашрах
 Ураг орчмын шингэн урьтаж гарах
 УОШ гарсны дараа олон удаа дотуур үзлэг хийлгэх
 Умайн хүзүүний дутмагшил
 Умайн хүзүүний баллон катетр (төрөлт сэдээхээр тавьсан)
 Бэлгийн замын халдвар, B бүлгийн стрептокок, нянгын гаралтай үтрээний үрэвсэл
 Анхан төрөгч
 УОШ зунгагаар будагдах
 Архи тамхины хэрэглээ
 Өмнө нь хориоамнионит, ургийн халдвараар оношлогдож байсан.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Эмнэлзүй
УОШ урьтаж гарах байдлаар эмнэлзүй илэрдэг.
 Халуурах (100%).
 Цагаан эс >15,000/mm3; 70 -90%
 Эхийн тахикарди >100/минут (50-80%).
 Ургийн тахикарди >160/минут (40-70%).
 Умай эмзэглэлтэй тэмтрэгдэх (4-25%).
 Бактерэми (5-10%). B бүлгийн Streptococcus (18%) эсвэл Escherichia coli (15%)
халдварын үед түгээмэл тохиолдоно.
 УОШ эвгүй үнэртэы эсвэл идээтэй болох.
 Дээрхи зовиурууд зарим өвчтөнд илрэхгүй далд явцтай явагдах бөгөөд УОШ бүтэн эсвэл
гарсан дутуу төрөлтөөр илэрдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Эхэд үзүүлэх нөлөө
 Төрөлтийн үйл ажиллагаа гажуудах – Хориоамнионит, ураг, ихэсийн
халдварын улмаас кесар мэс заслаар төрөх давтамж, умайн булчингийн
сулрал, төрсний дараах цус алдалт, шингэн сэлбэх шаардлага тус бүр
нэмэгддэг.
 Enterobacteriaceae, Group A and B streptococci, Mycoplasma hominis
зэрэг нь илүү хоруу чанартай бактериуд тул төрөлтийг бага хоруу
чанартай бактериудаас (Ureaplasma urealyticum, lactobacilli,
Staphylococcus epidermidis) илүү гажуудуулдаг.
 Эмгэг физиологийн механизм бүрэн ойлгогддоггүй ч үрэвсэл болсны
улмаас умайн булчинт давхаргын агших чадвар алдагдаж төрсний дараа
цус алддаг, төрөлт эмгэг болдог гэж тайлбарладаг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Эхэд үзүүлэх нөлөө
 Төрсний дараах хэсэг газрын халдвар–Хориоамниониттай кесар мэс заслаар
төрсөн эмэгтэйд шархны халдвар, умайн салст, булчинт давхаргын үрэвсэл, бага
аарцгийн буглаа, үрэвсэл, халдвар үүсэх эрсдэл нэмэгддэг.
 Үжил – Эхийн үжлийн 15-22 хувь нь хориоамниониттай холбоотой.
Хориоамнионит нь үжил үүсэх магдлалыг 8-12 дахин нэмэгдүүлдэг.
 Халдвар оношлогдсоны дараа өргөн хүрээний антибиотик эмчилгээг эхлүүлбэл
сепсис, коагулопати, IAI-тай холбоотой насанд хүрэгчдийн амьсгалын дистресс
хам шинж зэрэг эхийн амь насанд аюултай хүндрэл гарах эрсдэл багасдаг.
 Сийвэнгийн лактат (>2 ммоль/л) ихсэх нь хориоамнионитын шалтгаант үжлийн
хүндийн зэрэгтэй шууд холбоотой.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Гистологийн шинжилгээнд гарах өөрчлөлт
 Гистологи — нейтрофиль давамгайлсан хорион-амнион бүрхүүлийн үрэвсэл.
Мөн нейтрофиль давамгайлсан хүйн судасны үрэвсэл, хорионы судасны үрэвсэл
харагдана.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит -Лабораторийн шинжилгээнд
 Бүх өвчтөнд —ЦЕШ хийх
 Хориоамнионитаас гадна өөр халдвар байж болзошгүйг сэжиглэх
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Лабораторын оношилгоо
 Amniocentesis
 УОШ өсгөвөрлөх
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит-Оношилгоо
Грамын аргаар УОШ-ээс авсан сорьцыг будаж харах. Ямар нэгэн цагаан эс эсвэл,
бактери харагдвал хориоамнионитыг сэжиглэнэ.
Глюкозын концентраци: УОШ-нд Глюкоз ≤14 mg/dL байх нь хориоамнионитын
оношилгооны мэдрэг чанар 85% өвөрмөц чанар 87%.
 WBC концентраци >30 cells/mm3 хориамнионитыг сэжиглэнэ.
 Лейкоцитын эстеразын идэвхи + бол хориоамнионит сэжиглэнэ.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит -Оношилгоо
 TRIPLE I Оношилгооны шалгуур — Эмнэлзүйн илрэлээр голдуу оношлоно. Түгээмэл илрэх шинж нь
халуурах.
1. 30 минутын зайтай хоёр удаагийн хэмжилтэнд 39.0°C [102.2°F] эсвэл 38.0°C
[100.4°F] –аас 38.9°C [102.02°F] хүртэл халуурах
2. Ацелераци, децелераци тооцохгүйгээр ≥10 минутын хугацаанд УЗЦ>160
удаа/минут байх
3. Кортикостероид хэрэглээгүй үед эхийн цагаан эсийн тоо 15,000/мм 3 -аас
их байх ба зүүний (бандеми) хазайлтыг харуулж байх
4. Тольны үзлэгээр умайн хүзүүний сувгаас идээрхэг ялгадас гарч үзэгдэх.
5. Эхийн тахикарди (>100 удаа/минут) илрэх, умайн ёроолд тэмтрэлтээр
эмзэглэлтэй байх
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит -Оношилгоо
 Мөн дараах нь оношилгооны шалгуурт орно (нэг эсвэл хоёр нь илрэх)
 УОШ-нд грам эерэг бактер будагдах
 УОШ-нд глюкозын түвшин буурсан байх
 УОШ-с бактери өсгөвөрлөгдсөн байх
 УОШ-нд улаан эс байхгүй ч цагаан эс ихэссэн байх
 Гистологи, паталогийн шинжилгээнд ихэс, ургийн бүрхүүл хальс эсвэл хүйн
судасны үрэвсэл илрэх
 Төрөхөөс өмнө УОШ-нд лабораторын шинжилгээг хийнэ. Төрсний дараа эмгэг
судлалын шинжилгээнд гистологи, паталогийн дүгнэлт гаргана.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Ялган оношилгоо
 Төрөлт
 Fever
 Maternal tachycardia,
 leukocytosis, uterine tenderness.
 Ихэс ховхролт
 Бусад халдвар
 pyelonephritis, influenza, appendicitis,
 pneumonia, болон COVID-19
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ
 Төрүүлэх — Ургийн халдвартай буюу хориоамниониттай нь нотлогдсон эсвэл
сэжиглэгдсэн тохиолдолд антибиотик эмчилгээ хийх, төрүүлэх.
 Боломжтой бол төрөлтийг сэдээх эрчимжүүлэх, зөвхөн эх барихын заалтаар
кесар мэс засал хийж төрүүлэх. Тиймээс хурдан төрүүлэх зорилгоор кесар мэс
заслыг сонгохгүй. Цаашилбал кесар мэс засал нь төрсний дараах шархны
халдварыг нэмэгдүүлэх, умайн салст болон булчинт давхаргат үрэвсэл үүсэх,
венийн судасны тромбоз үүсгэх эрсдэлтэй.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ
 Антибиотик — оношломогц эх, нярайг өргөн хүрээний антибиотикоор эмчлэх
 Төрөх үед— хориоамнионит мөн төрсний дараах умайн салстын үрэвслээс
сэргийлж өргөн хүрээний антибиотик уух. Үүнд:
 Ampicillin 2 гр судсаар 6 цагийн зайтай тарих хавсраад Gentamicin 5 мг/кг
судсаар өдөрт нэг удаа тарих
 Төрөх, төрснийд дараа өдөрт нэг удаа gentamicin тарих нь өдөрт 3 тарихтай
харьцуулахад тэнцүү буюу илүү үрд дүнтэй.
 Бөөрний эмгэгтэй бол гентамицины тунг тохируулах хэрэгтэй
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ
Дараагийн сонголтын эмүүд
 Ampicillin 2 гр 6 цагаар + gentamicin 1.5 мг/кг 8 цагаар (бөөрний үйл ажиллагаа
хэвийн бол).
 Ampicillin-sulbactam 3 гр 6 цагаар.
 Ticarcillin-clavulanate 3.1 гр 4 цагийн зайтай.
 Cefoxitin 2 гр 8 цагаар.
 Cefotetan 2 гр 12 цагаар.
 Piperacillin-tazobactam 3.375 гр 6 цагаар эсвэл 4.5 гр 8 цагийн зайтай хэрэглэнэ.
 Ertapenem 1 гр 24 цагаар.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ
Кесар мэс заслаар төрж байгаа тохиолдолд:
Ampicillin 2 гр судсаар 6 цагийн зайтай хавсраад Gentamicin 5 мг/кг-р судсаар
өдөрт нэг удаа мөн хавсраад metronidazole 500 мг-р уух эсвэл судсаар
эсвэл clindamycin 900 мг-р судсаар 8 цагийн зайтай тарих
 Кесар мэс заслын үед урьдчилан сэргийлж azithromycin 500 мг-р судсаар нэг
удаа хийнэ. Мөн азитромициныг УОШ урьтаж гарсан тохиолдолд урьдчилан
сэргийлж хийдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ
 B бүлгийн Streptococcus-эерэг өвчтөнд ampicillin хавсраад gentamicin.
 Пенециллинд харшилтай хүүхдэд vancomycin (ampicillin-ний харшилтай бол
) жишээ нь gentamicin 5 мг/кг-р өдөрт нэг удаа хавсраад vancomycin 15-20
мг/кг-р 8 -12 цагаар
 B бүлгийн Streptococcus-эерэг өвчтөнд дараагийн сонголтийн хувилбар нь
Gentamicin 5 мг/кг өдөрт нэг удаа хавсраад clindamycin 900 мг-р судсаар 8
цагаар хэрэглэнэ
 Төрөх үед ургийг хянах— КТГ
 Халуун бууруулах — Acetaminophen
 Postpartum care -үндсэн удирдамж тусламжийн дагуу үзүүлнэ.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах
хам шинж
Meconium aspiration syndrome (MAS)
 Ураг зунгагаар хахах хам шинж нь ургийн зунгагаар
бохирдсон ураг орчмын шингэнээс (MSAF) төрсөн
нярайд ургийн зунгаг амьсгалын зам руу орж
амьсгалын замын дистресс хам шинж үүсгэдэг ураг
нярайн хам шинж юм.
 Амьсгалын замын бага зэргийн хямралаас амь насанд
аюултай амьсгалын дутагдал хүртэл янз бүрийн
зэрэгтэй илэрдэг.
Ургийн бүтэлт
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж- Зунгагын
найрлага
 Ургийн хоол боловсруулах зам, арьс
орчмын жирэмсний нийт хугацаанд
гуужсан эсүүд,
 ургийн ходоод гэдэсний шүүрэл,
 лануго, ураг орчмын шингэн, өөх тос,
 гэдэсний шүүрлийн хуримтлалын
 Хар ногоон өнгө нь зунгагт цөсний нөсөө
агуулагдаж байгаатай холбоотой гэж
үздэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж-Зунгаг
гадагшлалт
 Зунгаг гадагшлалт нь хэвийндээ жирэмсний эхний
гурван сард эхлэх бөгөөд ургийн шулуун гэдэсний
хунигч булчингийн мэдрэлжүүлэлт хөгжсөнтэй
холбоотой 16 долоо хоногтойгоос эхлэн зунгаг
гадагшлах нь багасч 20 долоо хоногтойд гадагшлахаа
больсон байна. Улмаар 20-34 долоо хоногтойд зунгаг
гадагшилж УОШ-рүү орох нь маш ховор хэвээр
байдаг.
 Гэвч хүйн судас дарагдах, ургийн стресс, ургийн
хүчилтөрөгчийн дутагдал бүтэлтийн үед симпатетик
мэдрэлийн идэвхижил болон вагус мэдрэлийн
өөрчлөлттэй холбоотой шулуун гэдэсний хунигч
булчин суларч, гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн
нэмэгдэн зунгаг гадагшилдаг байна.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж
 Ургийн өсөлт саатах хам шинтэй
нярайн харагдах байдал
 Сул, гуужсан арьс, арьсан доорхи
өөхөн эд, булчингийн масс
багассан, ураг зунгагаар
будагдсан харагдаж байна.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж-Зунгаг
амьсгалын зам руу орох
 Ураг орчмын шингэнд байгаа зунгаг төрсний дараах анхны
амьсгалаар эсвэл ураг эхийн хэвлийд гаспинг амьгал
хийснээр амьсгалын зам руу ордог.
 Үргэлжилсэн хүчилтөрөгчийн дутагдал, ургийн бүтэлт нь
гаспинг амьгал хийхийг идэвхижүүлдэг. Амьгүй төрсөн
эсвэл төрөөд аспирацийн улмаас амьсгалаагүй нярайн
уушгинаас зунгаг олддог.
 Нэгэнт зунгаг амьсгалын зам руу орвол амьгалын замыг
бөглөж үрэвсэл үүсгэж, гипокси, уушгины гэмтэл үүсгэдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж
Зунгаг цагаан мөгөөрсөн хоолой, бронхийн
гуурсны салаанд орсон байх
Амьсгалын
зам саатах
Амьсгалын
зам бөглөрөх
Үрэвсэл (Үрэвслийн хариу
урвал / халдвар)
Агааржилт/цусан хангамжийн
алдагдал
Гипоксиэми
ацидос
Уушгины даралт
ихсэлт
Сурьфактантын
идэвхижил алдагдах
Ателектаз
үүсэх
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Зунгагаар хахах хам шинжтэй ураг нярайд
үүсэх уушгины өвчин
 Амьсгалын замын бөглөрөл- зунгаг
амьсгалын замыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн
бөглөдөг. Бүрэн бөглөрсөн тохиолдолд
ургийн уушгины дистал хэсэгт ателектаз
үүсдэг.
 Хэсэгчлэн бөглөрсөн үед амьсгал авах
үед амьсгалын замын диаметр бага зэрэг
тэлэгддэг амьсгал (хий) уушиг руу ордог.
Харин гаргах үед зунгаг амьсгалын замыг
бөглөдөг.
 Хий уушгины дистал хэсэгт орсон чигээр
үлддэг, улмаар уушгины тэлэгдэлт,
альвеолын урагдал үүсгэх бөгөөд
пневмоторакс (air leak) үүсгэдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Зунгагаар хахах хам шинжтэй ураг нярайд
үүсэх уушгины өвчин
 Үрэвсэл- зунгагны найрлагат байгаа бодисууд
төрөх үед болон төрсний дараа амьсгалын замын
үрэвсэл үүсгэдэг. Энэ нь цааш эксудат бүхий
уушгины хатгаа, эсийн некроз, альвеолын коллапс
үүсгэдэг.
 Халдвар- зунгагаар будагдсан УОШ нь ургийн
халдварын маркер болдог. Зунгагт агуулагдаж
байгаа мукополисахарид нь бактери үржих таатай
орчин болдог (ялангуяа E.Coli).
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Гипоксиэми
 Альвеолын агааржилт буурдаг
 Нярайн уушгины агааржилт-цусан хангамжийн
харьцаа алдагдаж баруунаас зүүн рүү шунт үүсгэж
тогтвортой уушгины артерын даралт ихсэлт үүсгэдэг
(persistent pulmonary hypertension-PPHN).
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмнэл зүйн илрэл
 УОШ зунгагаар будагдах, ураг хэр удаан умайд байснаас хамаарч нярайн
арьс, хүйн судас, хумс зунгагаар будагдсан байна. Зунгаг гарснаас хойш 6
цагийн дараа хумс, 12-14 цагийн дараа арьс зунгагаар будагддаг гэж
үздэг.
 Перинатал асфекси: УОШ зунгагаар будагдаж төрсөн нярайн 20-33% нь
бүтэлттэй байдаг. Эдгээр нярай хүчилтөрөгчийн дутагдлын улмаас
амьсгал, мэдрэлийн хямралтай давхар төрдөг.
 Ургийн өсөлт саатал, мөн зунгагаар хахах хам шинжтэй төрсөн хүүхдүүд
голдуу илүү тээгдсэн байдаг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмнэл зүйн илрэл
Уушгины талаас илрэх шинжүүд:
Шинж тэмдэггүй төрсөн нярайд богино хугацаанд шинж тэмдэг илрэх нь зунгаг
цааш амьсгалын доод зам руу шилжиж бөглөсөнтэй голдуу холбоотой байдаг.
 Амьсгалын дистресс хам шинж: Нярай төрсний дараа хөхрөх, амьсгаадах,
яраглах, хамар сарталзах, цээж хонхолзох, амьсгалд туслах булчингууд
оролцох (хавирга хоорондын болон subxiphoid retractions мөн хэвлийн
(paradoxical) амьсгал)
 Бодит үзлэгийн өөрчлөлтүүд: эдгээр нярайд хэт их амьсгалалтаас үүдэлтэй
торх хэлбэрийн цээжний өөрчлөлт (нярайн цээжний урд, хойд ханын диаметр
ихэсдэг гэж үздэг) үүсдэг.
 Pulmonary air leak: Пневмоторакс, голтод хий хурах шинжүүд илэрдэг (альвеол
урагдсанаас болдог)
 Амьсгалын дутагдал: амьсгалын дутагдалд орж хиймэл амьсгал шаарддаг. Мөн
хүнд хэлбэрийн тогтвортой уушгины артерын даралт ихсэлт үүсгэдэг. Улмаар
тогтвортой баруунаас зүүн рүү шунт үүсгэдэг. A-a градиент ихэсдэг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Оношилгоо
Уушгины талаас илрэх шинжүүд:
Шинж тэмдэггүй төрсөн нярайд богино хугацаанд шинж тэмдэг илрэх нь
зунгаг цааш амьсгалын доод зам руу шилжиж бөглөсөнтэй голдуу холбоотой
байдаг.
 Цээжний рентген зураг
 Эхокардиографи
 Өсгөвөр ба эмпирик антибиотикууд
 Хүчилтөрөгчийн хангамжийн үнэлгээ
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
ЯЛГАН ОНОШЛОГОО
 Нярайн түр зуурын тахипноэ (ТТН)
 Уушгины хатгалгаа
 Төрөлхийн хөхрөлт үүсгэдэг зүрхний гажиг
 Амьсгалын дистресс хам шинж
 Нярайн уушгины байнгын гипертензи
 Төрөлхийн өрцний ивэрхий
 Пневмоторакс
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж-Урьдчилан
сэргийлэлт
 КТГ–Ураг бүтэх өндөр эрсдэлтэй (Илүү тээлттэй, УӨСХШ, манас таталтын урьдал)
эхчүүдэд УЗЦ хэмжигч монитор нь стандарт тусламж болж байна. Гол зорилго нь
төрлөгийн үеийн ургийн хүчилтөрөгчийн ханамжийг үзэх.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Урьдчилан сэргийлэлт
 Илүү тээлтээс (>41 долоо хоног) сэргийлэх – 41 долоо хоногоос хойш ураг
зунгагаар хахах хам шинжийн тохиолдол нэмэгддэг тул илүү тээлтээс
сэргийлснээр тохиолдлыг бууруулна гэж үздэг.
 Илүү тээлтийн үед авах арга хэмжээ– >41 дээш долоо хоногтой жирэмсэн
эхчүүдэд төрөлтийг сэдээх нь ураг зунгагаар хахах хам шинжийн тохиолдлыг
бууруулдаг.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Ураг зунгагаар хахах хам шинж бүхий ургыг
төрүүлэх төрөх өрөөний менежмент
 Эх барихын тусламж — Америкийн Зүрхний Нийгэмлэг (AHA), Америкийн
Хүүхдийн Академи (AAP), Америкийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн Коллежийн
(ACOG) удирдамжийн дагуу тусламж үзүүлнэ.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Нярайн тусламж үзүүлэх баг
багаж хэрэгслээ бэлдэх
Нярай эхээс
төрүүлэх
Гүйцэт төрсөн эсэх ?
Булчингийн хүч сайн эсэх?
Амьсгалсан эсвэл уйлсан уу
?
Эх нярайг арьс арьсаар
шүргэлцүүлэх
хуурайшуулах, амьсгалын
замыг үнэлэх
Дулаан алдалтаас сэргийлэх,
амьсгалын замыг үнэлэх, салиаг
соруулах, хуурайшуулах
Амьсгалахгүй эсвэл гаспинг
амьсгал илэрсэн үү ?
ЗЦТ <100/мин ?
Эерэг даралтаар
амьсгалуулах
SpO2-хянах
ЭКГ холбох
Зөв байрлуулах, амьсгалын
замыг цэвэрлэх, салиаг
соруулах
Шаардлагатай бол О2 өгөх
CPAP чухалчилж үзэх
Төрөөд амьсгалж
байгаа юу ?
Хөхөрсөн үү ?
Тийм
Тийм
Тийм
Үгүй
Үгүй
Нярайн сэхээн амьдруулах
алгоритм
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
ЗЦТ <100/мин?
Тийм
Үгүй
Үгүй
Тийм
Тийм
Сэхээн амьдруулсны
дараах тусламж
үзүүлэх
Цээжний хөдөлгөөнийг хянах
Шаардлагатай бол амьсгалуулалт зөв
эсэхийг
Шаардлагатай бол эндотрахеал гуурс,
төвөнхийн маск хэрэглэх
ЗЦТ <60/мин
Интубацийн гуурс тавих
Цээж шахалт хийх
Эерэг даралтаар амьсгалуулах
100% О2 өгөх
ЭКГ хянах
Яаралтай хүйн венийн судсанд
катетр тавих
ЗЦТ <60/мин
-ЗЦТ <60/мин бол судсаар
эпинефрин хийх
-Гиповолеми, пневмоторакс
байгаа эсэхийг үнэлэх
Төрсний дараах SpO2-н
зорилт
мин
мин
мин
мин
мин
мин
Нярайн сэхээн
амьдруулах алгоритм
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Авах арга хэмжээ эмчилгээ
Ерөнхийдөө:
 Хангалттай амьсгалуулах, хүчилтөрөгч өгөх
 Нярайн артерын даралт, цусан хангамжийг хэвийн байлгах
 Гипогликеми, ацидоз зэрэг хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг нэмэгдүүлж байгаа бодисын
солилцооны алдагдлыг эмчлэх
 Урьдчилан сэргийлэх антибиотик эмчилгээ хийх
 Уушгины даралт ихсэлтийн үед нярай айж сандардаг тул тайвшруулах эмчилгээ
хийх
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмчилгээ
 Хиймэл амьгалуулалт хийлгэж байгаа хүнд хүүхдүүдэд
morphine sulfate цохилтын тун 100 -150 мкг/kг-р 1 цагаар дараа нь
үргэлжлүүлэн пампаар 10-20 мкг/кг/цагаар бодож хийнэ.
 fentanyl (1-5 мкг/кг/цаг-р бодож судсаар)
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмчилгээ
 Сурьфактант — зөвхөн хүнд нярайд FiO2 (>0.5) mean airway pressure (>10 to
12 cm H2O) үед (50 mg/kg [6mL/kg тунгаар хэрэглэнэ.
 Амьсгалын замаар хэрэглэх азотын оксид— Inhaled nitric oxide (iNO) нярайн
уушгины даралт ихсэлтэнд сонгомолоор хэрэглэнэ.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмчилгээ
 ECMO хиймэл амьсгалын апратаар амьсгалуулах— mechanical
ventilation үр дүнгүй тохиолдолд
 Цусны эргэлтийг дэмжих —мөчид даарсан, хөхөрсөн, хялгасан судасны
эргэн дүүрэлт удааширсан захын цусны эргэлт хямарсан даралт бага үед
шингэн сэлбэнэ.
 Парентерал замаар хооллох
 Цус багадалтыг эмчлэх
 Даралтыг хэвийн барихын тулд шаардлагатай бол допаминыг (2.5-10
мкг/кг/мин судсаар) шахуургаар хэрэглэх
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Эмчилгээ
 Антибиотик — Бактериологийн шинжилгээний хариу гартал өргөн хүрээний
антибиотик (ampicillin and gentamicin/amikacin) хэрэглэнэ.
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
“SOMATOFORM “ сэтгэцийн өвчин
TOO MUCH
STRESS
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
Хэцүү үйлчлүүлэгчийн цаана байдаг сэтгэцийн эмгэгүүд
“Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА.
1 de 91

Recomendados

жирэмсний аюултай шинжүүд por
жирэмсний аюултай шинжүүджирэмсний аюултай шинжүүд
жирэмсний аюултай шинжүүдSosoo Byambaa
41.4K vistas38 diapositivas
Артерийн даралт ихсэлт por
Артерийн даралт ихсэлтАртерийн даралт ихсэлт
Артерийн даралт ихсэлтЦахим Эмч
42.7K vistas33 diapositivas
үжилийн яаралтай тусламж por
 үжилийн яаралтай тусламж үжилийн яаралтай тусламж
үжилийн яаралтай тусламжSosoo Byambaa
18.8K vistas27 diapositivas
Леополдын 4 арга- Leopold maneur por
Леополдын 4 арга- Leopold maneur Леополдын 4 арга- Leopold maneur
Леополдын 4 арга- Leopold maneur Erdenebileg
1K vistas9 diapositivas
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ por
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээАртерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээ
Артерийн гипертензийн ялган оношлогоо, эмчилгээЦахим Эмч
30K vistas69 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж por
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламжтаталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламжDeegii Deegii
66.4K vistas21 diapositivas
Hyperkaliemia por
HyperkaliemiaHyperkaliemia
HyperkaliemiaNarangerel Tuwshinbyar
3.2K vistas17 diapositivas
кардиомиопати, зүрхний архаг дутагдал por
кардиомиопати, зүрхний архаг дутагдалкардиомиопати, зүрхний архаг дутагдал
кардиомиопати, зүрхний архаг дутагдалМ. Лхагва-Өлзий
13.3K vistas48 diapositivas
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж por
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламжамилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламжBazarragchaa suwdantsetseg
23.8K vistas34 diapositivas
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud por
Tsus aldalt, eh barih emegteichuudTsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuudSosoo Byambaa
18.3K vistas45 diapositivas

La actualidad más candente(20)

таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж por Deegii Deegii
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламжтаталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
таталтын үед үзүүлэх яаралтай тусламж
Deegii Deegii66.4K vistas
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж por Bazarragchaa suwdantsetseg
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламжамилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
амилуулах суурь тусламж, лавшруулах тусламж
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud por Sosoo Byambaa
Tsus aldalt, eh barih emegteichuudTsus aldalt, eh barih emegteichuud
Tsus aldalt, eh barih emegteichuud
Sosoo Byambaa18.3K vistas
нойр булчирхай por АШУҮИС
нойр булчирхайнойр булчирхай
нойр булчирхай
АШУҮИС20.3K vistas
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд por saruul tungalag
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
2.3 Төрөх үеийн хүндрэлүүд
saruul tungalag8.6K vistas
төрөлт por nytt103103
төрөлттөрөлт
төрөлт
nytt10310310.3K vistas
тархины инсульт por Sosoo Byambaa
тархины инсульттархины инсульт
тархины инсульт
Sosoo Byambaa27.9K vistas
Цээжний өвдөлтийн ялган оношлогоо, шигдээсийн хүндрэл por Цахим Эмч
Цээжний өвдөлтийн ялган оношлогоо, шигдээсийн хүндрэлЦээжний өвдөлтийн ялган оношлогоо, шигдээсийн хүндрэл
Цээжний өвдөлтийн ялган оношлогоо, шигдээсийн хүндрэл
Цахим Эмч30.5K vistas
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин por Munkhtulga Gantulga
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчинЖирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин
Жирэмслэлт ба зүрх судасны өвчин
Munkhtulga Gantulga5.7K vistas
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo por nytt103103
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogooZurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
Zurh sudasnii ovchnii yalgan onoshlogoo
nytt10310323.7K vistas
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим por Odxvv Monxjargal
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Амилуулах суурь тусламжийн ерөнхий зарчим
Odxvv Monxjargal53K vistas
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа por saruul tungalag
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
1.2 Эрсдэл өндөртэй жирэмсэн эхийн сувилгаа
saruul tungalag4.1K vistas
хэвлийн хөндийд хатгалт хийх por Javhlan Mkh
хэвлийн хөндийд хатгалт хийххэвлийн хөндийд хатгалт хийх
хэвлийн хөндийд хатгалт хийх
Javhlan Mkh4.5K vistas
Yaraltai tuslamj husut por Sosoo Byambaa
Yaraltai tuslamj  husutYaraltai tuslamj  husut
Yaraltai tuslamj husut
Sosoo Byambaa5.6K vistas
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдал por Zoloo Ganbat
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдалбиений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
биений юмны үйл ажиллагааны алдагдал
Zoloo Ganbat28.8K vistas
төрөлтийн 3 р үеийн физиологи, эх барихын гэмтэлүүд por NPain NLife
төрөлтийн 3 р үеийн физиологи, эх барихын гэмтэлүүдтөрөлтийн 3 р үеийн физиологи, эх барихын гэмтэлүүд
төрөлтийн 3 р үеийн физиологи, эх барихын гэмтэлүүд
NPain NLife26.4K vistas

Similar a Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx

2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе por
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үеsaruul tungalag
9K vistas54 diapositivas
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах por
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Nmhn Namuun
15.3K vistas50 diapositivas
Xөхний хавдар por
Xөхний хавдарXөхний хавдар
Xөхний хавдарSuvd Sainjargal
7.9K vistas39 diapositivas
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx por
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxИхэс түрүүлэлт Placenta previa.pptx
Ихэс түрүүлэлт Placenta previa.pptxBaldandorj Khavalkhaan
832 vistas65 diapositivas
үр хөндөлт por
үр хөндөлтүр хөндөлт
үр хөндөлтOgnoon Ochiroo
74.1K vistas43 diapositivas
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга por
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх аргаsaruul tungalag
1.3K vistas39 diapositivas

Similar a Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx(20)

2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе por saruul tungalag
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
2.1 Цус алдалтын эмгэг эрт үе
saruul tungalag9K vistas
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах por Nmhn Namuun
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Ураг орчмын шингэн цагаасаа эрт гарах
Nmhn Namuun15.3K vistas
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга por saruul tungalag
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
2.4 Кесар зүслэгээр төрөх арга
saruul tungalag1.3K vistas
Эхийн сувилахуй-II, тест por saruul tungalag
Эхийн сувилахуй-II, тестЭхийн сувилахуй-II, тест
Эхийн сувилахуй-II, тест
saruul tungalag3.2K vistas
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx por Baldandorj Khavalkhaan
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptxӨндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Өндгөвчний урагдал Апоплексия Ovarian apoplexy.pptx
Testicular torsion, төмсөг мушгирах por Naraa Bayarsaikhan
Testicular torsion, төмсөг мушгирахTesticular torsion, төмсөг мушгирах
Testicular torsion, төмсөг мушгирах
Naraa Bayarsaikhan2.3K vistas
Eh barih emegteichuud sudlal por ochirgm012002
Eh barih emegteichuud sudlalEh barih emegteichuud sudlal
Eh barih emegteichuud sudlal
ochirgm0120021.5K vistas
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx por zolo zolzaya
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docxЭх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx
Эх-ургийн-халдварын-шинжилгээ.docx
zolo zolzaya75 vistas

Más de Baldandorj Khavalkhaan

Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf por
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfКесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfBaldandorj Khavalkhaan
97 vistas8 diapositivas
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6 por
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6
Дутуу төрөлт ба Интерлейкин-6Baldandorj Khavalkhaan
44 vistas3 diapositivas
Фибронектин.docx por
Фибронектин.docxФибронектин.docx
Фибронектин.docxBaldandorj Khavalkhaan
50 vistas6 diapositivas
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx por
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxBaldandorj Khavalkhaan
38 vistas54 diapositivas
Жирэмсний чихрийн шижин por
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинBaldandorj Khavalkhaan
232 vistas4 diapositivas
Жирэмсний чихрийн шижин por
Жирэмсний чихрийн шижинЖирэмсний чихрийн шижин
Жирэмсний чихрийн шижинBaldandorj Khavalkhaan
1.1K vistas9 diapositivas

Más de Baldandorj Khavalkhaan(17)

Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf por Baldandorj Khavalkhaan
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdfКесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Кесар мэс заслаар төрүүлэх эмнэлзүйн заавар.pdf
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx por Baldandorj Khavalkhaan
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptxЖирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Жирэмсний эрт үеийн хүндрэлийн хэт авиан оношилгоо.pptx
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт por Baldandorj Khavalkhaan
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлтУмайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
Умайн хүзүүний дутмагшил болон Пессари pessary эмчилгээ #дутуу төрөлт
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx por Baldandorj Khavalkhaan
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptxуян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
уян зүү, ясны хатгалт, шингэн сэлбэлт.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx por Baldandorj Khavalkhaan
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptxБэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Бэртэл гэмтлийн үеийн тусламж Насандэлгэр Ариунзаяа Балдандорж.pptx
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул... por Baldandorj Khavalkhaan
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
Умайн лейомиомийн оношилгоо эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт аргууд_ олон ул...
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx por Baldandorj Khavalkhaan
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
#Түрүү булчирхайн хоргүй-томрол.pptx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx por Baldandorj Khavalkhaan
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Жирэмсний хордлого, Жирэмсний дотор муухайралт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx por Baldandorj Khavalkhaan
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docxКесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx
Кесар мэс заслын дараах сорвины бүтцийн өөрчлөлт.docx

Ихсийн дутмагшил & Ураг амьгүй болох & Ургийн бүтэлт бүтэх & Амьгүй төрөлт.pptx

 • 1. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Амьгүй төрөлт АУ-ны доктор Ш.Цэрэнсамбуу Резидент эмч Х.Балдандорж
 • 2. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Агуулга
 • 3. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Амьгүй төрөлт - Шалтгаан  Шалтгаан тодорхойгүй (25–30%)  Эхийн (5-10%),  Ургийн (24-40%),  Ихсийн (20-35%), 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488 Шалтгаан тодорхойгүй 30% Эхийн 10% Ургийн 40% Ихсийн 20% Амьгүй төрөлтийн шалтгаан Шалтгаан тодорхойгүй Эхийн Ургийн Ихсийн
 • 4. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эхийн шалтгаан  Архаг даралт ихсэлт  Манас таталтын урьдал  Чихрийн шижин, Бамбай булчирхайн эмгэг  Бөөрний эмгэг  Системийн улайн яршил,бөөрний эмгэг  Аутоиммун өвчин 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 5. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эхийн шалтгаан  Антифосфолипидын хам шинж  Жирэмсний цөс зогсонгошил  Аллоиммунизаци  Таргалалт  Умайн бүтцийн эмгэг  Хэвлийн гэмтэл  Тамхи 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 6. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эхийн шалтгаан  Хорт зуршил (кокайн, архи, кофе: хоногт >3 аяга)  Вирусын халдвар: Парвовирус B19 Цитомеаловирус Энтеровирус (e.g., coxsackie virus) Echoviruses HSV-1, HSV-2 HIV  Бактерын халдвар : Listeria monocytogenes Escherichia coli Group B streptococci Ureaplasma urealyticum Treponema pallidum  Шимэгчийн халдвар: Toxoplasma gondii 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 7. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн шалтгаан  Төрөлхийн гажиг (15%–20%)  Хромосомын/генетикийн эмгэг (8%–13%): monosomy X, trisomy 21, trisomy 18, and trisomy 13  Нэг генийн өвчин: гемоглобинопати (alpha-thalassemia); metabolic diseases (e.g., Smith–Lemli–Opitz syndrome) Missense mutations leading to long QT syndrome Glycogen storage diseases Peroxisomal disorders amino acid disorders Confined placental mosaicism (aneuploidy in placenta with a euploid fetus) 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 8. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн шалтгаан  Ихэс ховхрол, Ихэс болон судас түрүүлэлт  Ихэсийн эмгэг: Цэлмэнгийн үрэвсэл,  Олон урагт жирэмсэн (e.g., Ураг–урагт цус юүлэгдэх хам шинж, discordant growth) Хүйн судасны хүндрэл, эх ургийн цус алдалт, ургийн өсөлт саатал, Ихсийн дутмагшил, Эхийн хэвлийд ураг бүтэх  Дутуу төрөлт  УОШ урьтаж гарах  Илүү тээлт 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 9. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази Тодорхойлолт  Төрөлхийн уушигны лимфангиэктази (CPL) нь төрөх үед (төрөлхийн) илэрдэг хөгжлийн ховор эмгэг юм.  Төрөлхийн уушигны лимфангиэктази (CPL) нь ховор тохиолддог боловч үхэлд хүргэдэг төрөлхийн хөгжлийн өвчин юм.
 • 10. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази Нэршил  CPL=Congenital Pulmonary Lymphangiectasia (CPL)  PPL=Primary pulmonary lymphangiectasia  Lymphangiomatosis pulmonary  Pulmonary cystic lymphangiectasis.  Lymphangiectasia pulmonary congenital.
 • 11. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази Шалтгаан  Шалтгаан тодорхойгүй. Лимфийн судасны хөгжлийн гажигтай холбон тайлбарладаг.  (VEGFR), RAS/MAPK, PI3K/AKT-н рецептор болон NF-κB дохио дамжуулах замын болон судасны эндотелийн өсөлтийн хүчин зүйлийн рецепторын генийн мутацтай холбон тайлбарлаж байна. Эмнэлзүйн илрэл  Төрөх үед болон төрсний дараа ихэвчлэн амьсгалын дутагдалд, ургийн усан хаван, гэнэт нас барах байдлаар илэрч оношлогддог.  Нярай үед тавилан муутай https://doi.org/10.1515/jpm-2016-0407
 • 12. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази Оношилгоо  Уушигны биопси  Гистологи  иммуногистохимийн шинжилгээнүүд нь уушгины төрөлхийн лимфангиоэктазийн оношлогооны алтан стандарт юм.  Рентген  СТ  MRI
 • 13. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази
 • 14. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази  Уушгины гялтангийн доорхи, дэлбэн хоорондын, судас орчмын болон гуурсан хоолой орчмын лимфийн судас тэлэгдсэн байдаг.
 • 15. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Уушгины төрөлхийн лимфангиоэктази Эмчилгээ  Мэс засал (тавилан муутай байдаг)  Дэмжих эмчилгээ  sirolimus,
 • 16. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Амьгүй төрөлт-Ургийн бүтэлт  Ургийн цусаар дамжиж буй хийн солилцоо алдагдаж урагт гипокси, гиперкапни, бодисын солилцооны хүчилшил даамжирч олон эрхтэн хүчилтөрөгчийн дутагдалд орохыг ургийн бүтэлт гэдэг. Төрөхөөс өмнө (peripartum) болон төрлөгийн (intrapartum) үед тохиолддог.
 • 17. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн бүтэлт  Төрсний дараа нярайд хүчилтөрөгчийн дутагдал нь олон эрхтний дутагдалд тэр дундаа хамгийн чухал эрхтэн болох тархинд гипокси- ишемийн шалтгаант энцефалопати (HIE-hypoxic ischemic encephalopathy) үүсгэдэг.
 • 18. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн бүтэлт  Төрсний дараа нярайд хүчилтөрөгчийн дутагдал нь олон эрхтний дутагдалд тэр дундаа хамгийн чухал эрхтэн болох тархинд гипокси- ишемийн шалтгаант энцефалопати (HIE-hypoxic ischemic encephalopathy) үүсгэдэг.
 • 19. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн бүтэлт Перинатал ургийн цочмог бүтэлт үүсгэдэг эмгэгүүд  Цочмог ихэс ховхролт  Хүйн судасны бөглөрөл  Ургийн цус алдалт 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 20. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн бүтэлт Ихэсийн цочмогдуу явцтай ургийн бүтэлт үүсгэдэг эмгэгүүд  Ихсийн үрэвсэл халдвар  Ургийн зунгагтай холбоотой судасны некроз  Архаг явцтай хүйн судасны хэсэгчилсэн бөглөрөл  Цочмогдуу ихэс ховхролт  Цочмогдуу/архаг явцтай эх эсвэл ургийн цус алдалт 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 21. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн бүтэлт Ихэсийн архаг эмгэг  Хүнд хэлбэрийн ургийн судасны цусан хангамж алдагдал  Архаг цэлмэнгийн үрэвсэл, өндөр зэргийн эсвэл хөндийн бөглөрөл, цэлмэн судасжилтгүй  Цэлмэн орчимд фибрин их хэмжээтэй хуримтлагдах (эхийн талын инфаркт) эмгэг  Ихэс архаг явцтай захаасаа ховхрох 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 22. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн бүтэлт Архаг явцтай ургийн бүтэлт үүсгэдэг тогтвортой ихсийн дутмагшил 1. Ураг ихсийн хэт өсөлт, цэлмэнгийн хөгжил хоцролт 2. Ураг ихсийн өсөлт буурах, умай ихсийн цусан хангамж алдагдалт 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 23. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн бүтэлт  Оношилгоо  Төрлөгийн өмнө болон төрлөгийн явцад хурц бүтэлт үүссэнг илтгэх нярайн шинжүүд: • Апгарын оноо <5 at 5 болон 10 минутанд <5 доош байх • Ургийн хүйн артерын ацидеми– Ургийн хүйн артерын pH <7.0, ургийн цусны суурийн түвшин буурах ≥12 mmol/L, • Мэдрэлийн дүрс оношилгооны (MRI) шинжилгээнд гипокси- цус хосролоос үүдэлтэй өөрчлөлт харагдана. • Олон эрхтний дутмагшил гипокси-ишемийн энцефалопатитай хавсран илрэх 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 24. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Төрлөг эхлэхийн өмнөх ургийн бүтэлтийн шалтгаан • Умайн урагдал • Ихэс ховхрол • Хүй унжих • УОШ-ний бөглөрөл, хүнд хэлбэрийн эхийн үргэлжилсэн даралт бууралт, гипоксиэми • Эхийн зүрх зогсолт • Судас түрүүлэлтээс болж ургийн цус алдалт үүсэх эсвэл эх ургийн хүнд хэлбэрийн цус алдалт 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 25. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн зүрхний мониторт тогтвортой илрэх өөрчлөлт: • Тахикарди давтан децелараци илрэх • УЗЦ-ын хэлбэлзэл багасах, децелараци давтан илрэх 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 26. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Дүрс оношилгооны шинжүүд: • Гүний бөөм бор бодисын гэмтэл (суурийн зангилаа эсвэл таламус) • Тархины кортексын (бор бодис) гэмтэл 1. www.uptodate.com 2. Dutta’s textbook of obstetrics p327 3. Maternal fetal evidence guidelines p488
 • 27. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн биофизикийн үзүүлэлтүүдийг үнэлэх 1. КТГ=Ургийн хөдөлгөөнтэй холбоотой УЗЦ-ын акцелерац дор хаяж 2 удаа, >15 цохилт/минут, багадаа 15 секунд үргэлжилж байвал хариу урвалтай гэж үзнэ. 2 оноо 2. Ургийн амьсгалын хөдөлгөөн=30 минут ажиглахад >30сек хугацаанд нэг болон түүнээс олон удаа амьсгалын хөдөлгөөн ажиглагдах. 2 оноо 3. Ургийн булчингийн тонус= Ураг мөчдөө тэнийлгэх хөдөлгөөн эсвэл их биеэр нугалах хөдөлгөөн хийж байгаа нь тодорхой харахгдах 2 оноо 4. УОШ-ний эзэлхүүн=нэг талбайд бос тэнхлэгээр хэмжилт хийхэд >2 см байх эсвэл хөндлөнгөөр хэмжихэд нэг талбайд хамгийн багадаа 1 см хэмжигдэх 2 оноо 5. Ургийн хөдөлгөөн= 30 минут ажиглахад ургийн их бие ба мөчид тус тусдаа 3 болон түүнээс олон удаа хөдлөх. 2 оноо. Идэвхитэй үргэлжилсэн хөдөлгөөнийг нэг гэж тоолно.
 • 28. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ургийн биофизикийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 0 оноо= Ямар ч шалгуур хангаагүй 10 оноо= Хэвийн 8 оноо (стрессгүй тест хийгдээгүй)= Хэвийн 8 оноо (УОШ +2 оноог оруулаад) = Хэвийн 6 оноо (УОШ +2 оноог оруулаад) = Эргэлзээтэй 6 оноо УОШ багассан (УОШ-0 оноо)= Хэвийн бус 8 оноо УОШ багассан (УОШ-0 оноо)= Хэвийн бус цаашдын үнэлгээ, эмнэлзүйн нөхцөлтэй уялдаа холбоог зааж өгдөг. 0-4 оноо нь хэвийн бус байна; Хэрэв ямар нэгэн арга хэмжээ, эмчилгээ хийхгүй бол долоо хоногийн дотор ургийн бүтэлт үүсэх эрсдэл өндөр байдаг бөгөөд төрөлтийг шийдэх заалттай
 • 29. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил Эрүүл ихэс Ихсийн дутмагшил * Эхийн даралт ихсэх эмгэгүүд * Архи тамхи, хорт зуршил * Эхийн нас (хожуу анхан, хожуу төрөгч) Эрсдэлт хүчин зүйлс * Нийт жирэмслэлтийн 10% тохиолддог * УӨСХШ байсан өгүүлэмжтэй * Хавдрын эсрэг эсвэл уналт таталтын эсрэг эм хэрэглэсэн
 • 30. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил Тодорхойлолт  Ихэсийн үйл ажиллагааны алдагдал буюу ихэсийн дутмагшил нь жирэмсэн үед хүчилтөрөгч, шим тэжээлийн бодис ихэсээр урагт дамжилт алдагдахыг хэлдэг. Ихэсийн дутмагшлын үед ихэсийн судасны өөрчлөлт (Ихэсийг хангалттай цусаар хангахын тулд жирэмсний хугацаанд умайн нарийн спираль артери нь диаметр нь нэмэгдэж том ихэсийг цусар хангадаг том судас болох процесс) алдагдсанаас үүсдэг. Үүний үр дүнд ихэсийн үйл ажиллагаа аажмаар алдагддаг. Улмаар ихэсийн цусны урсгалд сөргөөр нөлөөлж , ургийн гипоксеми буюу цусан дахь хүчилтөрөгч багасалт, ургийн өсөлт хязгаарлагдалтанд хүргэдэг . Тархалт  Нийт жирэмсний 10% нь ихсийн дутмагшилтай байдаг. Энэ нь дутуу төрөлт, манас таталтын урьдал, ургийн өсөлт саатал, амьгүй төрөлт үүсгэдэг.
 • 31. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил  Архаг тогтвортой ихсийн дутмагшил — Удаан хугацаанд ихсийн өсөлт хөгжилт, цэлмэнгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй эмгэг нөхцөл байдлыг архаг тогтвортой ихсийн дутмагшилд хамруулдаг. Ихэс нь аливаа стрессийн үед эхийн хийн солилцоог хэвээр явуулах 30 орчим хувийн нөөцтэй байдаг гэж тооцоолсон.  Ихэсийн эдийн хэмжээ, үйл ажиллагааг бууруулах замаар ихсийн үйл ажиллагааны нөөцийг (reserve) бууруулдаг энэ эмгэг нь ургийн тархины гэмтэл шууд үүсгэдэггүй боловч хэвийн төрөлт, төрөлттэй холбоотой стрессийг тэсвэрлэх чадварыг бууруулдаг.
 • 32. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг ихсийн хөгжил буурах, эхийн умай ихсийн цусан хангамж алдагдалт — Эхийн умай ихсийн цусан хангамжийн алдагдлыг (умай ихсийн дутмагшил гэж нэрлэдэг) илтгэх эмгэгийн шинж тэмдэг нь нийтлэг бөгөөд нийт төрөлтийн 10-20 хувьд нөлөөлдөг. Эдгээр өөрчлөлт нь мушгиа артерын цусны урсгал хангалтгүй байгааг илтгэх бөгөөд жирэмсний эрт үед трофобласт эс хамааралт мушгиа артерын тэлэгдэлт (abnormal trophoblast- dependent remodeling ) хангалтгүй явагдсан холбоотой. Жирэмсний даралт ихсэлт, ургийн өсөлт саатах хам шинж, ургийн ус багасалт зэрэг клиникийн өвчин, Допплер шинжилгээнд эмгэг урсгал бичигдэх зэрэг нь энэхүү ихсийн дутмагшилтай холбоотой. Ихсийн дутмагшил
 • 33. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил-Оношилгоо Эмгэг судлалын шинжилгээнд илрэх өөрчлөлт  Илэрч болох эмгэг судлалын өөрчлөлтүүдэд ихсийн жин бууралт (placental hypoplasia),  Ураг ихсийн харьцаа ихсэх,  Цэлмэнгийн боловсролт хурдсах (цэлмэн хооронд фибрин хуримтлагдах, синцитийн зангилаа үүсэх),  Дистал цэлмэнгийн гипоплази үүсэх,  Хүйн судас нарийсах (жирэмсний тээлтийн хугацаа гүйцэх үед хүйн судасны диаметр <8мм бага болох),  Цэлмэнгийн шигдээс үүсэх (villous infarcts) цочмог судас хатууралт-acute atherosis (липид залгисан макрофаг бүхий фибринойд үхжил) зэрэг мушгиа артерын эмгэг (децидуал давхаргын артериопати),  мушгиа артерын булчинт давхарга гипертрофид орох (mural hypertrophy), мушгиа артерын хөндийд тромбоз/фиброзон бөглөрөл үүсэх. Эдгээр бүх өөрчлөлт нь ихэсийн нөөц (reserve) багасч ч байгааг харуулж байгаа ч нярайн мэдрэлийн өөрлчлөлт, эмнэлзүйн илрэлтэй хамааралгүй байдаг.
 • 34. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил-Оношилгоо  Ураг ихсийн хэт өсөлт, цэлмэнгийн хөгжил удаашрах—Плацентомегали (Ихэсийн жин жирэмсний тээлтийн хугацааны 90-р перцентилээс дээш болох) болон цэлмэнгийн боловсролт удааширсан урт хүйн судастай байх Ургийн судасны цусан хангамжийн алдагдал -FVM /fetal vascular malperfusion/ (цэлмэнгийн стром нэмэгдэх, судас-синцитал мембраны бууралт) зэрэг эмгэг судлалын өөрчлөлт нь ургийн инсулины ихсэлт, бусад ураг ихсийн өсөлтийн хүчин зүйлүүдтэй холбоотой.  Эдгээр өөрчлөлтүүд нь эхийн чихрийн шижин, таргалалт, хэт их жин нэмэгдэх, ургийн Беквит-Видеманы хам шинж зэрэг хүндрэлтэй жирэмслэлтийн үед ажиглагдаж болно.  Ураг ихсийн хэмжээ нэмэгдэх, цэлмэнгийн хөгжил гүйцээгүйтэй холбоотой цэлмэнгийн хийн солилцоо алдагдаж ихэсийн үйл ажиллагааны нөөцийг бууруулдаг бөгөөд эдгээр өөрчлөлт нь амьгүй төрөлт болон бусад перинаталь хүндрэлүүдтэй холбоотой байдаг.  Эдгээр өөрчлөлтүүд нь ихэсийн стрессийг тэсвэрлэх чадварыг бууруулж болох ч нярайн мэдрэлийн эмгэгүүдтэй холбоотой шууд нотолгоо байхгүй байна.
 • 35. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил Эдгээр өөрчлөлтүүд нь эхийн чихрийн шижин, таргалалт, хэт их жин нэмэгдэх, ургийн Беквит-Видеманы хам шинж зэрэг хүндрэлтэй жирэмслэлтийн үед ажиглагдаж болно.  Ураг ихсийн хэмжээ нэмэгдэх, цэлмэнгийн хөгжил гүйцээгүйтэй холбоотой цэлмэнгийн хийн солилцоо алдагдаж ихэсийн үйл ажиллагааны нөөцийг бууруулдаг бөгөөд эдгээр өөрчлөлт нь амьгүй төрөлт болон бусад перинаталь хүндрэлүүдтэй холбоотой байдаг.  Эдгээр өөрчлөлтүүд нь ихэсийн стрессийг тэсвэрлэх чадварыг бууруулж болох ч нярайн мэдрэлийн эмгэгүүдтэй холбоотой шууд нотолгоо байхгүй байна.
 • 36. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил -Оношилгоо  Стандарт оношилгооны арга байхгүй  Асуумж, бодит үзлэг  Допплер хэт авиан шинжилгээ-Цусны урсгалыг үнэлэх  MRI
 • 37. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ихсийн дутмагшил -Эмчилгээ  Үр дүнтэй эмчилгээний арга байхгүй 1. Бусад хавсарсан өвчинг эмчлэх (Чихрийн шижин, даралт ихсэлт) 2. Төрөлтийг шийдэх эсэх талаар зөвлөлдөх 3. <34 долоо хоног: Энэ үед өмнө төрөлт шийдэх нь нярайн эндэгдлийг нэмэгдүүлдэг 4. >34 долоо хоног: төрөлтийн шийдвэр гаргах 5. Аспирин 6. Анти оксидант: 7. Витамин С 8. Витамин Е 9. Гепарин
 • 38. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит, ураг, ихсийн халдвар  Эмнэлзүйн хориоамнионит буюу амнион доторх халдвар (Intra Amniotic Inflammation-IAI) нь олон янзын бактерийн халдварын улмаас УОШ урьтаж гарсан ихэсийн ургийн (хорион) болон эхийн талын мембраны (амнион) цочмог үрэвсэлээр тодорхойлогддог эмгэг юм.  Энэ нь эх, ураг, нярайд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлэх, түүнчлэн тархины саажилт болон бусад мэдрэлийн хөгжлийн бэрхшээл үүсгэдэг жирэмсний түгээмэл хүндрэл юм. Эмчилгээнд антибиотик эмчилгээ, халдвартай ургийг төрүүлэх зэрэг орно.
 • 39. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит -Тодорхойлолт  Chorion, amnion хоёулангийнх нь халдварыг "chorioamnionitis" гэж нэрлэдэг. Гэвч халдвар УОШ, ураг, хүйн судас, ихэс, хорион болон амнион бүрхүүлийг хамардаг тул ургийн шингэний халдвар “intraamniotic infection” мөн “гурван I буюу Intrauterine Infection or Inflammation” гэсэн нэрлэж байна.
 • 40. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмгэг жам Бичил биетний шилжилт  Үтрээ, умайн хүзүүний бичил биетэн умайн хүзүүгээр дамжиж ургийн бүрхүүл хальс, УОШ, ихэс, децидуал давхаргыг үрэвсүүлдэг.  Эхийн бактерэми цусаар дамжиж цэлмэн хоорондын зайг үрэвсүүлэх, эсвэл инвазив ажилбарын улмаас халдвар авах (fetoscopy)  Ховор тохиолдолд гялтангийн хөндийгөөс умайн гуурсан хоолойгоор дамжиж умайн хөндий рүү халдвар үүсгэнэ.
 • 41. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмгэг жам Хэсэг газрын хүчин зүйлс  Умайн хүзүүний салс, ургийн бүрхүүл хальс, ихэс өгсөх замын халдвар, ихсээр дамжих халдварт хориг болдог  УОШ бүрхүүл хальс урагдах нь энэ хоригийг арилгадаг.  УОШ бүрхүүлийн эсүүдэд бактери вирусыг таньдаг төрөлхийн дархлааны гол модулятор болох toll-like рецептор идэвхиж төрөлхийн дархлааны хариу урвал явагддаг.  Пероксид үүсгэгч үтрээний лактобацил эмгэг төрүүлэгч бактерын хоруу чанарыг бууруулна.
 • 42. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмгэг жам  Бактерын халдвар эх болон ургийн үрэвслийн хариу урвалыг идэвхижүүлж төрөлт сэдээх эсвэл УОШ цагаас урьтаж гарах шалтгаан болдог.
 • 43. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Микробиологи Грам сөрөг бактерууд Аэроб бактериуд: • Sneathia • Acinetobacter species • Escherichia coli • Delftia acidovorans • Neisseria cinerea • Pseudomonas aeruginosa Анаэроб бактериуд: • Fusobacterium species • Bacteroides species • Leptotrichia amnionii • Porphyromonas species • Veillonella species • Prevotella species
 • 44. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Микробиологи Грам эерэг бактерууд Аэроб бактериуд: • Streptococcus species • Bacillus species • Staphylococcus species • Enterococcus species • Micrococcus luteus Анаэроб бактериуд: • Lactobacillus species • Peptostreptococcus species • Eubacterium species • Cutibacterium (formerly Propionibacterium) acnes
 • 45. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит-Микробиологи  Бусад бактериуд 1. Бусад Ureaplasma-н төрлүүд 2. Mycoplasma hominis 3. Candida species 4. Abiotrophia defectiva 5. Gardnerella vaginalis 6. Other bacteria in the Firmicutes phylum
 • 46. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнинит -Тархалт  Нийт төрөлтийн 3.9 % эзэлж байна.  Төрсний дараах халдварын гол шалтгаан.  Дутуу төрөлтийн үед 40-70% нь хориоамниониттай байдаг.  Төрөх хугацаа гүйцсэн үед УОШ бүрхүүл бүтэн үед хориоамнионит 1-3% тохиолддог. Гүйцэт тээсэн, УОШ гарсан үед хориоамнионит 6-10% тохиолддог.
 • 47. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит -Эрсдэлт хүчин зүйлс  Төрөх хугацаа удаашрах  Ураг орчмын шингэн урьтаж гарах  УОШ гарсны дараа олон удаа дотуур үзлэг хийлгэх  Умайн хүзүүний дутмагшил  Умайн хүзүүний баллон катетр (төрөлт сэдээхээр тавьсан)  Бэлгийн замын халдвар, B бүлгийн стрептокок, нянгын гаралтай үтрээний үрэвсэл  Анхан төрөгч  УОШ зунгагаар будагдах  Архи тамхины хэрэглээ  Өмнө нь хориоамнионит, ургийн халдвараар оношлогдож байсан.
 • 48. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Эмнэлзүй УОШ урьтаж гарах байдлаар эмнэлзүй илэрдэг.  Халуурах (100%).  Цагаан эс >15,000/mm3; 70 -90%  Эхийн тахикарди >100/минут (50-80%).  Ургийн тахикарди >160/минут (40-70%).  Умай эмзэглэлтэй тэмтрэгдэх (4-25%).  Бактерэми (5-10%). B бүлгийн Streptococcus (18%) эсвэл Escherichia coli (15%) халдварын үед түгээмэл тохиолдоно.  УОШ эвгүй үнэртэы эсвэл идээтэй болох.  Дээрхи зовиурууд зарим өвчтөнд илрэхгүй далд явцтай явагдах бөгөөд УОШ бүтэн эсвэл гарсан дутуу төрөлтөөр илэрдэг.
 • 49. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Эхэд үзүүлэх нөлөө  Төрөлтийн үйл ажиллагаа гажуудах – Хориоамнионит, ураг, ихэсийн халдварын улмаас кесар мэс заслаар төрөх давтамж, умайн булчингийн сулрал, төрсний дараах цус алдалт, шингэн сэлбэх шаардлага тус бүр нэмэгддэг.  Enterobacteriaceae, Group A and B streptococci, Mycoplasma hominis зэрэг нь илүү хоруу чанартай бактериуд тул төрөлтийг бага хоруу чанартай бактериудаас (Ureaplasma urealyticum, lactobacilli, Staphylococcus epidermidis) илүү гажуудуулдаг.  Эмгэг физиологийн механизм бүрэн ойлгогддоггүй ч үрэвсэл болсны улмаас умайн булчинт давхаргын агших чадвар алдагдаж төрсний дараа цус алддаг, төрөлт эмгэг болдог гэж тайлбарладаг.
 • 50. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Эхэд үзүүлэх нөлөө  Төрсний дараах хэсэг газрын халдвар–Хориоамниониттай кесар мэс заслаар төрсөн эмэгтэйд шархны халдвар, умайн салст, булчинт давхаргын үрэвсэл, бага аарцгийн буглаа, үрэвсэл, халдвар үүсэх эрсдэл нэмэгддэг.  Үжил – Эхийн үжлийн 15-22 хувь нь хориоамниониттай холбоотой. Хориоамнионит нь үжил үүсэх магдлалыг 8-12 дахин нэмэгдүүлдэг.  Халдвар оношлогдсоны дараа өргөн хүрээний антибиотик эмчилгээг эхлүүлбэл сепсис, коагулопати, IAI-тай холбоотой насанд хүрэгчдийн амьсгалын дистресс хам шинж зэрэг эхийн амь насанд аюултай хүндрэл гарах эрсдэл багасдаг.  Сийвэнгийн лактат (>2 ммоль/л) ихсэх нь хориоамнионитын шалтгаант үжлийн хүндийн зэрэгтэй шууд холбоотой.
 • 51. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Гистологийн шинжилгээнд гарах өөрчлөлт  Гистологи — нейтрофиль давамгайлсан хорион-амнион бүрхүүлийн үрэвсэл. Мөн нейтрофиль давамгайлсан хүйн судасны үрэвсэл, хорионы судасны үрэвсэл харагдана.
 • 52. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит -Лабораторийн шинжилгээнд  Бүх өвчтөнд —ЦЕШ хийх  Хориоамнионитаас гадна өөр халдвар байж болзошгүйг сэжиглэх
 • 53. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Лабораторын оношилгоо  Amniocentesis  УОШ өсгөвөрлөх
 • 54. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит-Оношилгоо Грамын аргаар УОШ-ээс авсан сорьцыг будаж харах. Ямар нэгэн цагаан эс эсвэл, бактери харагдвал хориоамнионитыг сэжиглэнэ. Глюкозын концентраци: УОШ-нд Глюкоз ≤14 mg/dL байх нь хориоамнионитын оношилгооны мэдрэг чанар 85% өвөрмөц чанар 87%.  WBC концентраци >30 cells/mm3 хориамнионитыг сэжиглэнэ.  Лейкоцитын эстеразын идэвхи + бол хориоамнионит сэжиглэнэ.
 • 55. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит -Оношилгоо  TRIPLE I Оношилгооны шалгуур — Эмнэлзүйн илрэлээр голдуу оношлоно. Түгээмэл илрэх шинж нь халуурах. 1. 30 минутын зайтай хоёр удаагийн хэмжилтэнд 39.0°C [102.2°F] эсвэл 38.0°C [100.4°F] –аас 38.9°C [102.02°F] хүртэл халуурах 2. Ацелераци, децелераци тооцохгүйгээр ≥10 минутын хугацаанд УЗЦ>160 удаа/минут байх 3. Кортикостероид хэрэглээгүй үед эхийн цагаан эсийн тоо 15,000/мм 3 -аас их байх ба зүүний (бандеми) хазайлтыг харуулж байх 4. Тольны үзлэгээр умайн хүзүүний сувгаас идээрхэг ялгадас гарч үзэгдэх. 5. Эхийн тахикарди (>100 удаа/минут) илрэх, умайн ёроолд тэмтрэлтээр эмзэглэлтэй байх
 • 56. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит -Оношилгоо  Мөн дараах нь оношилгооны шалгуурт орно (нэг эсвэл хоёр нь илрэх)  УОШ-нд грам эерэг бактер будагдах  УОШ-нд глюкозын түвшин буурсан байх  УОШ-с бактери өсгөвөрлөгдсөн байх  УОШ-нд улаан эс байхгүй ч цагаан эс ихэссэн байх  Гистологи, паталогийн шинжилгээнд ихэс, ургийн бүрхүүл хальс эсвэл хүйн судасны үрэвсэл илрэх  Төрөхөөс өмнө УОШ-нд лабораторын шинжилгээг хийнэ. Төрсний дараа эмгэг судлалын шинжилгээнд гистологи, паталогийн дүгнэлт гаргана.
 • 57. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Ялган оношилгоо  Төрөлт  Fever  Maternal tachycardia,  leukocytosis, uterine tenderness.  Ихэс ховхролт  Бусад халдвар  pyelonephritis, influenza, appendicitis,  pneumonia, болон COVID-19
 • 58. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ  Төрүүлэх — Ургийн халдвартай буюу хориоамниониттай нь нотлогдсон эсвэл сэжиглэгдсэн тохиолдолд антибиотик эмчилгээ хийх, төрүүлэх.  Боломжтой бол төрөлтийг сэдээх эрчимжүүлэх, зөвхөн эх барихын заалтаар кесар мэс засал хийж төрүүлэх. Тиймээс хурдан төрүүлэх зорилгоор кесар мэс заслыг сонгохгүй. Цаашилбал кесар мэс засал нь төрсний дараах шархны халдварыг нэмэгдүүлэх, умайн салст болон булчинт давхаргат үрэвсэл үүсэх, венийн судасны тромбоз үүсгэх эрсдэлтэй.
 • 59. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ  Антибиотик — оношломогц эх, нярайг өргөн хүрээний антибиотикоор эмчлэх  Төрөх үед— хориоамнионит мөн төрсний дараах умайн салстын үрэвслээс сэргийлж өргөн хүрээний антибиотик уух. Үүнд:  Ampicillin 2 гр судсаар 6 цагийн зайтай тарих хавсраад Gentamicin 5 мг/кг судсаар өдөрт нэг удаа тарих  Төрөх, төрснийд дараа өдөрт нэг удаа gentamicin тарих нь өдөрт 3 тарихтай харьцуулахад тэнцүү буюу илүү үрд дүнтэй.  Бөөрний эмгэгтэй бол гентамицины тунг тохируулах хэрэгтэй
 • 60. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ Дараагийн сонголтын эмүүд  Ampicillin 2 гр 6 цагаар + gentamicin 1.5 мг/кг 8 цагаар (бөөрний үйл ажиллагаа хэвийн бол).  Ampicillin-sulbactam 3 гр 6 цагаар.  Ticarcillin-clavulanate 3.1 гр 4 цагийн зайтай.  Cefoxitin 2 гр 8 цагаар.  Cefotetan 2 гр 12 цагаар.  Piperacillin-tazobactam 3.375 гр 6 цагаар эсвэл 4.5 гр 8 цагийн зайтай хэрэглэнэ.  Ertapenem 1 гр 24 цагаар.
 • 61. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ Кесар мэс заслаар төрж байгаа тохиолдолд: Ampicillin 2 гр судсаар 6 цагийн зайтай хавсраад Gentamicin 5 мг/кг-р судсаар өдөрт нэг удаа мөн хавсраад metronidazole 500 мг-р уух эсвэл судсаар эсвэл clindamycin 900 мг-р судсаар 8 цагийн зайтай тарих  Кесар мэс заслын үед урьдчилан сэргийлж azithromycin 500 мг-р судсаар нэг удаа хийнэ. Мөн азитромициныг УОШ урьтаж гарсан тохиолдолд урьдчилан сэргийлж хийдэг.
 • 62. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хориоамнионит - Авах арга хэмжээ  B бүлгийн Streptococcus-эерэг өвчтөнд ampicillin хавсраад gentamicin.  Пенециллинд харшилтай хүүхдэд vancomycin (ampicillin-ний харшилтай бол ) жишээ нь gentamicin 5 мг/кг-р өдөрт нэг удаа хавсраад vancomycin 15-20 мг/кг-р 8 -12 цагаар  B бүлгийн Streptococcus-эерэг өвчтөнд дараагийн сонголтийн хувилбар нь Gentamicin 5 мг/кг өдөрт нэг удаа хавсраад clindamycin 900 мг-р судсаар 8 цагаар хэрэглэнэ  Төрөх үед ургийг хянах— КТГ  Халуун бууруулах — Acetaminophen  Postpartum care -үндсэн удирдамж тусламжийн дагуу үзүүлнэ.
 • 63. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж Meconium aspiration syndrome (MAS)  Ураг зунгагаар хахах хам шинж нь ургийн зунгагаар бохирдсон ураг орчмын шингэнээс (MSAF) төрсөн нярайд ургийн зунгаг амьсгалын зам руу орж амьсгалын замын дистресс хам шинж үүсгэдэг ураг нярайн хам шинж юм.  Амьсгалын замын бага зэргийн хямралаас амь насанд аюултай амьсгалын дутагдал хүртэл янз бүрийн зэрэгтэй илэрдэг. Ургийн бүтэлт
 • 64. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж- Зунгагын найрлага  Ургийн хоол боловсруулах зам, арьс орчмын жирэмсний нийт хугацаанд гуужсан эсүүд,  ургийн ходоод гэдэсний шүүрэл,  лануго, ураг орчмын шингэн, өөх тос,  гэдэсний шүүрлийн хуримтлалын  Хар ногоон өнгө нь зунгагт цөсний нөсөө агуулагдаж байгаатай холбоотой гэж үздэг.
 • 65. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж-Зунгаг гадагшлалт  Зунгаг гадагшлалт нь хэвийндээ жирэмсний эхний гурван сард эхлэх бөгөөд ургийн шулуун гэдэсний хунигч булчингийн мэдрэлжүүлэлт хөгжсөнтэй холбоотой 16 долоо хоногтойгоос эхлэн зунгаг гадагшлах нь багасч 20 долоо хоногтойд гадагшлахаа больсон байна. Улмаар 20-34 долоо хоногтойд зунгаг гадагшилж УОШ-рүү орох нь маш ховор хэвээр байдаг.  Гэвч хүйн судас дарагдах, ургийн стресс, ургийн хүчилтөрөгчийн дутагдал бүтэлтийн үед симпатетик мэдрэлийн идэвхижил болон вагус мэдрэлийн өөрчлөлттэй холбоотой шулуун гэдэсний хунигч булчин суларч, гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн нэмэгдэн зунгаг гадагшилдаг байна.
 • 66. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж  Ургийн өсөлт саатах хам шинтэй нярайн харагдах байдал  Сул, гуужсан арьс, арьсан доорхи өөхөн эд, булчингийн масс багассан, ураг зунгагаар будагдсан харагдаж байна.
 • 67. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж-Зунгаг амьсгалын зам руу орох  Ураг орчмын шингэнд байгаа зунгаг төрсний дараах анхны амьсгалаар эсвэл ураг эхийн хэвлийд гаспинг амьгал хийснээр амьсгалын зам руу ордог.  Үргэлжилсэн хүчилтөрөгчийн дутагдал, ургийн бүтэлт нь гаспинг амьгал хийхийг идэвхижүүлдэг. Амьгүй төрсөн эсвэл төрөөд аспирацийн улмаас амьсгалаагүй нярайн уушгинаас зунгаг олддог.  Нэгэнт зунгаг амьсгалын зам руу орвол амьгалын замыг бөглөж үрэвсэл үүсгэж, гипокси, уушгины гэмтэл үүсгэдэг.
 • 68. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж Зунгаг цагаан мөгөөрсөн хоолой, бронхийн гуурсны салаанд орсон байх Амьсгалын зам саатах Амьсгалын зам бөглөрөх Үрэвсэл (Үрэвслийн хариу урвал / халдвар) Агааржилт/цусан хангамжийн алдагдал Гипоксиэми ацидос Уушгины даралт ихсэлт Сурьфактантын идэвхижил алдагдах Ателектаз үүсэх
 • 69. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж
 • 70. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Зунгагаар хахах хам шинжтэй ураг нярайд үүсэх уушгины өвчин  Амьсгалын замын бөглөрөл- зунгаг амьсгалын замыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн бөглөдөг. Бүрэн бөглөрсөн тохиолдолд ургийн уушгины дистал хэсэгт ателектаз үүсдэг.  Хэсэгчлэн бөглөрсөн үед амьсгал авах үед амьсгалын замын диаметр бага зэрэг тэлэгддэг амьсгал (хий) уушиг руу ордог. Харин гаргах үед зунгаг амьсгалын замыг бөглөдөг.  Хий уушгины дистал хэсэгт орсон чигээр үлддэг, улмаар уушгины тэлэгдэлт, альвеолын урагдал үүсгэх бөгөөд пневмоторакс (air leak) үүсгэдэг.
 • 71. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Зунгагаар хахах хам шинжтэй ураг нярайд үүсэх уушгины өвчин  Үрэвсэл- зунгагны найрлагат байгаа бодисууд төрөх үед болон төрсний дараа амьсгалын замын үрэвсэл үүсгэдэг. Энэ нь цааш эксудат бүхий уушгины хатгаа, эсийн некроз, альвеолын коллапс үүсгэдэг.  Халдвар- зунгагаар будагдсан УОШ нь ургийн халдварын маркер болдог. Зунгагт агуулагдаж байгаа мукополисахарид нь бактери үржих таатай орчин болдог (ялангуяа E.Coli).
 • 72. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Гипоксиэми  Альвеолын агааржилт буурдаг  Нярайн уушгины агааржилт-цусан хангамжийн харьцаа алдагдаж баруунаас зүүн рүү шунт үүсгэж тогтвортой уушгины артерын даралт ихсэлт үүсгэдэг (persistent pulmonary hypertension-PPHN).
 • 73. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмнэл зүйн илрэл  УОШ зунгагаар будагдах, ураг хэр удаан умайд байснаас хамаарч нярайн арьс, хүйн судас, хумс зунгагаар будагдсан байна. Зунгаг гарснаас хойш 6 цагийн дараа хумс, 12-14 цагийн дараа арьс зунгагаар будагддаг гэж үздэг.  Перинатал асфекси: УОШ зунгагаар будагдаж төрсөн нярайн 20-33% нь бүтэлттэй байдаг. Эдгээр нярай хүчилтөрөгчийн дутагдлын улмаас амьсгал, мэдрэлийн хямралтай давхар төрдөг.  Ургийн өсөлт саатал, мөн зунгагаар хахах хам шинжтэй төрсөн хүүхдүүд голдуу илүү тээгдсэн байдаг.
 • 74. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмнэл зүйн илрэл Уушгины талаас илрэх шинжүүд: Шинж тэмдэггүй төрсөн нярайд богино хугацаанд шинж тэмдэг илрэх нь зунгаг цааш амьсгалын доод зам руу шилжиж бөглөсөнтэй голдуу холбоотой байдаг.  Амьсгалын дистресс хам шинж: Нярай төрсний дараа хөхрөх, амьсгаадах, яраглах, хамар сарталзах, цээж хонхолзох, амьсгалд туслах булчингууд оролцох (хавирга хоорондын болон subxiphoid retractions мөн хэвлийн (paradoxical) амьсгал)  Бодит үзлэгийн өөрчлөлтүүд: эдгээр нярайд хэт их амьсгалалтаас үүдэлтэй торх хэлбэрийн цээжний өөрчлөлт (нярайн цээжний урд, хойд ханын диаметр ихэсдэг гэж үздэг) үүсдэг.  Pulmonary air leak: Пневмоторакс, голтод хий хурах шинжүүд илэрдэг (альвеол урагдсанаас болдог)  Амьсгалын дутагдал: амьсгалын дутагдалд орж хиймэл амьсгал шаарддаг. Мөн хүнд хэлбэрийн тогтвортой уушгины артерын даралт ихсэлт үүсгэдэг. Улмаар тогтвортой баруунаас зүүн рүү шунт үүсгэдэг. A-a градиент ихэсдэг.
 • 75. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Оношилгоо Уушгины талаас илрэх шинжүүд: Шинж тэмдэггүй төрсөн нярайд богино хугацаанд шинж тэмдэг илрэх нь зунгаг цааш амьсгалын доод зам руу шилжиж бөглөсөнтэй голдуу холбоотой байдаг.  Цээжний рентген зураг  Эхокардиографи  Өсгөвөр ба эмпирик антибиотикууд  Хүчилтөрөгчийн хангамжийн үнэлгээ
 • 76. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг ЯЛГАН ОНОШЛОГОО  Нярайн түр зуурын тахипноэ (ТТН)  Уушгины хатгалгаа  Төрөлхийн хөхрөлт үүсгэдэг зүрхний гажиг  Амьсгалын дистресс хам шинж  Нярайн уушгины байнгын гипертензи  Төрөлхийн өрцний ивэрхий  Пневмоторакс
 • 77. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж-Урьдчилан сэргийлэлт  КТГ–Ураг бүтэх өндөр эрсдэлтэй (Илүү тээлттэй, УӨСХШ, манас таталтын урьдал) эхчүүдэд УЗЦ хэмжигч монитор нь стандарт тусламж болж байна. Гол зорилго нь төрлөгийн үеийн ургийн хүчилтөрөгчийн ханамжийг үзэх.
 • 78. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Урьдчилан сэргийлэлт  Илүү тээлтээс (>41 долоо хоног) сэргийлэх – 41 долоо хоногоос хойш ураг зунгагаар хахах хам шинжийн тохиолдол нэмэгддэг тул илүү тээлтээс сэргийлснээр тохиолдлыг бууруулна гэж үздэг.  Илүү тээлтийн үед авах арга хэмжээ– >41 дээш долоо хоногтой жирэмсэн эхчүүдэд төрөлтийг сэдээх нь ураг зунгагаар хахах хам шинжийн тохиолдлыг бууруулдаг.
 • 79. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Ураг зунгагаар хахах хам шинж бүхий ургыг төрүүлэх төрөх өрөөний менежмент  Эх барихын тусламж — Америкийн Зүрхний Нийгэмлэг (AHA), Америкийн Хүүхдийн Академи (AAP), Америкийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн Коллежийн (ACOG) удирдамжийн дагуу тусламж үзүүлнэ.
 • 80. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Нярайн тусламж үзүүлэх баг багаж хэрэгслээ бэлдэх Нярай эхээс төрүүлэх Гүйцэт төрсөн эсэх ? Булчингийн хүч сайн эсэх? Амьсгалсан эсвэл уйлсан уу ? Эх нярайг арьс арьсаар шүргэлцүүлэх хуурайшуулах, амьсгалын замыг үнэлэх Дулаан алдалтаас сэргийлэх, амьсгалын замыг үнэлэх, салиаг соруулах, хуурайшуулах Амьсгалахгүй эсвэл гаспинг амьсгал илэрсэн үү ? ЗЦТ <100/мин ? Эерэг даралтаар амьсгалуулах SpO2-хянах ЭКГ холбох Зөв байрлуулах, амьсгалын замыг цэвэрлэх, салиаг соруулах Шаардлагатай бол О2 өгөх CPAP чухалчилж үзэх Төрөөд амьсгалж байгаа юу ? Хөхөрсөн үү ? Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Нярайн сэхээн амьдруулах алгоритм
 • 81. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг ЗЦТ <100/мин? Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Сэхээн амьдруулсны дараах тусламж үзүүлэх Цээжний хөдөлгөөнийг хянах Шаардлагатай бол амьсгалуулалт зөв эсэхийг Шаардлагатай бол эндотрахеал гуурс, төвөнхийн маск хэрэглэх ЗЦТ <60/мин Интубацийн гуурс тавих Цээж шахалт хийх Эерэг даралтаар амьсгалуулах 100% О2 өгөх ЭКГ хянах Яаралтай хүйн венийн судсанд катетр тавих ЗЦТ <60/мин -ЗЦТ <60/мин бол судсаар эпинефрин хийх -Гиповолеми, пневмоторакс байгаа эсэхийг үнэлэх Төрсний дараах SpO2-н зорилт мин мин мин мин мин мин Нярайн сэхээн амьдруулах алгоритм
 • 82. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
 • 83. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Авах арга хэмжээ эмчилгээ Ерөнхийдөө:  Хангалттай амьсгалуулах, хүчилтөрөгч өгөх  Нярайн артерын даралт, цусан хангамжийг хэвийн байлгах  Гипогликеми, ацидоз зэрэг хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг нэмэгдүүлж байгаа бодисын солилцооны алдагдлыг эмчлэх  Урьдчилан сэргийлэх антибиотик эмчилгээ хийх  Уушгины даралт ихсэлтийн үед нярай айж сандардаг тул тайвшруулах эмчилгээ хийх
 • 84. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмчилгээ  Хиймэл амьгалуулалт хийлгэж байгаа хүнд хүүхдүүдэд morphine sulfate цохилтын тун 100 -150 мкг/kг-р 1 цагаар дараа нь үргэлжлүүлэн пампаар 10-20 мкг/кг/цагаар бодож хийнэ.  fentanyl (1-5 мкг/кг/цаг-р бодож судсаар)
 • 85. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмчилгээ  Сурьфактант — зөвхөн хүнд нярайд FiO2 (>0.5) mean airway pressure (>10 to 12 cm H2O) үед (50 mg/kg [6mL/kg тунгаар хэрэглэнэ.  Амьсгалын замаар хэрэглэх азотын оксид— Inhaled nitric oxide (iNO) нярайн уушгины даралт ихсэлтэнд сонгомолоор хэрэглэнэ.
 • 86. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмчилгээ  ECMO хиймэл амьсгалын апратаар амьсгалуулах— mechanical ventilation үр дүнгүй тохиолдолд  Цусны эргэлтийг дэмжих —мөчид даарсан, хөхөрсөн, хялгасан судасны эргэн дүүрэлт удааширсан захын цусны эргэлт хямарсан даралт бага үед шингэн сэлбэнэ.  Парентерал замаар хооллох  Цус багадалтыг эмчлэх  Даралтыг хэвийн барихын тулд шаардлагатай бол допаминыг (2.5-10 мкг/кг/мин судсаар) шахуургаар хэрэглэх
 • 87. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Эмчилгээ  Антибиотик — Бактериологийн шинжилгээний хариу гартал өргөн хүрээний антибиотик (ampicillin and gentamicin/amikacin) хэрэглэнэ.
 • 88. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг “SOMATOFORM “ сэтгэцийн өвчин TOO MUCH STRESS
 • 89. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг
 • 90. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг Хэцүү үйлчлүүлэгчийн цаана байдаг сэтгэцийн эмгэгүүд
 • 91. “Өргөө Амаржих Газар” төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА.