Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv tanításban

180 visualizaciones

Publicado el

A diszciplína-alapú, lexikális tudás átadását előtérbe helyező oktatási megközelítésen túl egyre nagyobb igény mutatkozik olyan hatékony tanulásszervezési módokra, melyek a munkaerőpiacon elvárt készségek és képességek elsajátítását biztosítani tudják. A munkaerőpiaci elvárásokhoz hasonlóképpen a nemzetközi tanulói teljesítménymérések (PISA, TIMMS) is egyre inkább megkövetelik a szaktárgyi ismereteken túlmutató kompetenciákat, ahogyan az IKT iskolai integrációja által biztosított innovatív lehetőségek is akkor lehetnek sikeresek, ha megfelelő pedagógiai koncepció társul hozzájuk (Hense et al., 2003). A hatékony tanulásszervezési módok egyike lehet a probléma-alapú tanulás (problem-based learning – PBL), ahol a diákok kiscsoportokban, valós életből vett problémákon alapuló feladatokon dolgoznak (Molnár, 2004). A PBL alkalmazásával számos készség fejleszthető, továbbá a tanulási attitűdre is hatást gyakorolhat. A számítógép alkalmazása kitágíthatja a lehetőségeket és megjelenhet az IKT-val támogatott PBL. Kutatások is megerősítik, hogy az IKT-val segített tanulási környezetben történő problémamegoldás pozitívan befolyásolja a diákok teljesítményét és tanulási folyamatát (Molnár, 2004). A probléma-alapú oktatás alkalmazása az idegennyelv tanítása során pozitív eredményeket mutat, a PBL-es tanulók kevesebb instrukcióval képesek tanulni, valamint íráskészségükben is választékosabbak (Othman–Shah, 2013). Az IKT alkalmazásával a diákok izgalmasabb és tartalmasabb tanulásról számoltak be angolórákon, valamint motiváltabbakká váltak az angol nyelv használatára (Marwan, 2015).
Előadásunkban egyrészt a probléma-alapú oktatás során alkalmazható IKT eszközöket kívánjuk bemutatni, melyek mindegyike az idegennyelv tanításában is használható. Az összegyűjtött megoldások segítséget nyújthatnak a projekttervezés, a csoportalakítás, a kommunikáció, az információgyűjtés és a kollaboráció során, valamint támogatják projekttermék összeállítását és végül az értékelést (például online szóasszociációs módszerrel). Előadásunkban másrészt jó gyakorlatok ismertetésével kívánjuk az IKT-val támogatott PBL előnyeit és kihívásait bemutatni; ennek érdekében három különböző projektet ismertetünk, melyek általános iskolában, nyelviskolában és a felsőoktatásban kerültek lebonyolításra.

kulcsszavak: probléma-alapú oktatás, PBL, IKT, idegennyelv-tanítás, angol

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Az IKT-val támogatott probléma-alapú tanulás és lehetőségei az idegennyelv tanításban

 1. 1. AzIKT-valtámogatott probléma-alapútanulásés lehetőségeiazidegennyelv tanításban Czékmán Balázs – Somfalvi Zita – Szabó Fruzsina Debreceni Egyetem HumánTudományok Doktori Iskola PhD hallgató
 2. 2. Elméleti háttér IKT-val támogatott PBL Projektek a gyakorlatban Jövőbeni irányok DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 3. 3. Probléma alapú tanulás (Problem- based learning) • A tanulás tanuló központú. • A tanár csak segítő (facilitátor) szerepet játszik. • A tanulók kisebb csoportokban dolgoznak, a probléma többféle megoldását dolgozzák ki. • Bonyolult, komplex problémák adják a tanterv fókuszpontjait. • A tanulói értékelés az ön- és társértékelést állítja előtérbe. DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 4. 4. A gondolati felfedezésen alapuló tanulási stratégia DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 5. 5. Célok:  alkalmazkodás és részvétel a változásokban  a probléma- megoldás alkalmazása új helyzetekben  kreatív és kritikus gondolkodás  az alaptudás növelése  vezetői készségek kialakítása  nézőpontok különbözőségének elismerése  sikeres együttműködés csoportban  az önirányító tanulás elősegítése  hatékony kommunikációs készségek  különböző források kezelése DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 6. 6. IKT és probléma- alapú oktatás  információs társadalom  információs műveltség (Lomheim, 2005), információk keresése, szűrése, feldolgozása (Csapó, 2005)  probléma-alapú oktatás az IKT eszközök hatékonyabb felhasználásáért (Molnár, 2005)  IKT-val támogatott probléma-alapú oktatás (Hense et al. 2003)  21. századi készségek (P21.org) DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 7. 7. 21. századi készségek Partnership for 21stCentury Skills (Trilling és Fadel, 2012) • kritikus gondolkodás és problémamegoldás • kommunikáció és együttműködés • kreativitás és innováció Tanulás és innováció elsajátítása • információs műveltség • média-műveltség • IKT-műveltség A digitális műveltség készségei • rugalmasság és alkalmazkodóképesség • kezdeményező képesség és önirányítás • társas és kultúraközi interakciós készségek • produktivitás és elszámoltathatóság • vezetés és felelősségvállalás Karrierhez, életvitelhez szükséges készségek DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 8. 8. Tervezés • tanulók előzetes tudása • ötletelés a projektről • kommunikáció formáinak meghatározása • kollaboráció formáinak meghatározása Információ- gyűjtés • információk gyűjtése különböző forrásokból • szakértőkkel való beszélgetés • információk tárolása Tervtől a megvalósításig • információk vizsgálata • információk szintetizálása • információk összeállítása projekt- termékké Értékelés • önértékelés • csoport- értékelés • tanári értékelés • pontok jegyekké alakítása (Genareo & Lyons, 2015; Moursund, 2005 alapján) DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 9. 9. DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 10. 10. Tervezés • Mentimeter • TeamUp • Trello • LMS: • Moodle • Edmodo • Kommunikáció: • Facebook • Twitter • Instagram • Kollaboráció • Padlet • Linoit Információ -gyűjtés • GoogleTudós, ResearchGate, Academia.edu • Online enciklopédiák • Skype, Messenger, Viber • Evernote, OneNote, Google Drive, OneDrive Tervtől a megvalósításig • Digitális történetek: MovieMaker • Vlog • Blog (Wordpress, Drupal) • Prezentáció (PP, Prezi) • Padlet, Linoit • AR,VR Értékelés • „Játékosított" eszközök • ClassDojo • Classcraft • Szóasszociá- ciós vizsgálat DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 11. 11. Projektek DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 12. 12. Projektmunka általános iskolában DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 13. 13. Projektmunka célja Projektmunka a felsőoktatásban Angol-magyar szakfordítós hallgatók • A tanulói önállóság fejlesztése • Crime and Punishment szókincs (C1) alkalmazása szakterületre vonatkozóan • A szókincs feldolgozása és megközelítése a saját szakterületük felől DigitálisTanulás ésTanítás workshop, Debrecen, 2017. február 27.
 14. 14. Projektmunka a felsőoktatásban Angol-magyar szakfordítós hallgatók
 15. 15. Projektmunka a felsőoktatásban Angol-magyar szakfordítós hallgatók
 16. 16. Köszönjük a figyelmet!

×