Epi info unit09

Banjong Ardkham
Banjong ArdkhamPhayao Provincial Livestock Office
บทที่ 9
               การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวย
                 โปรแกรมยอย Analyze Data

      การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ แบ ง ออกเป น การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและการ
วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งในการดําเนินงานวินิจฉัยชุมชน ขอมูลสวนใหญมีลักษณะไมซับซอน
และผลที่ไดจากศึกษาเปนการนําขอมูลไปประกอบการระบุปญหา การวิเคราะหปญหาและการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาในการวางแผนและแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน ดังนั้นสถิติที่
ใชในการวิเคราะหสวนใหญในงานวินิจฉัยชุมชน จึงเปนสถิติเชิงพรรณนา โดยมีแนวทางการ
วิเคราะหและการนําเสนอขอมูล ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data ดังนี้

                        9.1 สถิติเชิงพรรณนา

      สถิติเชิงพรรณนา เปนสถิติที่ใชเพื่ออธิบายคุณลักษณะที่สนใจจากขอมูลที่เก็บรวบรวม
มาได และมีขอบเขตจํากัดในการนําเสนอ เฉพาะขอมูลที่เก็บมาเทานั้น ไมสามารถนําไปอางอิงถึง
ในสวนอื่นได ในการดําเนินงานวินิจฉัยชุมชนสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยการแจกแจงความถี่
(จํานวน/รอยละ) คาวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง(คาเฉลี่ย/มัธยฐาน/ฐานนิยม) คาวัดการกระจายของ
ขอมูล(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ความแปรปรวน) และคาวัดตําแหนงของขอมูล ซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้

      9.1.1 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
         เป น การหาค า กลางในข อ มู ล ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ เป น ตั ว แทนของข อ มู ล ทั้ ง หมด
ประกอบดวยคาเฉลี่ย คามัธยฐานและคาฐานนิยม โดยมีแนวคิดในการคํานวณ และคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้


      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
172            บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
          (1) คาเฉลี่ย(Mean) หมายถึง คาที่เกิดขึ้นจากการนําผลรวมของขอมูลทุกคาที่
มีอยู หารดวยจํานวนชุดขอมูลทั้งหมด โดยพิจารณาจากสูตรดังนี้

                              n
                             ∑ Xi
                       Mean = i=1
                            n

เชน ขอมูลมี 5 ชุดดังนี้ คือ 5 , 6, 12, 8, 9 พิจารณาหาคาเฉลี่ยจะไดเทากับ
                            5 + 6 + 12 + 8 + 9
                      Mean =                  =8
                                 5
               นั่นคือ จากขอมูลทั้ง 5 ชุดจะมีคาเฉลี่ยเทากับ 8 เปนตน
               ค า เฉลี่ ย มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะได แ ก ข อ มู ล ทุ ก ค า ถู ก นํ า มาคํ า นวณ จึ ง
สามารถนําไปใชในการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงได กรณีขอมูลถูกวัดแบบนามสเกล หรืออันดับ
สเกลไมสามารถแปลคาได และถูกกระทบดวยคาขอมูลที่สูง หรือต่ําผิดปกติ
            (2) คามัธยฐาน(Median) หมายถึง คาขอมูลที่อยูตําแหนงกึ่งกลางของขอมูล
เมื่อมีการจัดเรียงคาขอมูลจากนอยไปหามาก หรือมากไปหานอยแลว นั่นคือ เปนคาที่แบงขอมูลที่มี
การจัดเรียงกันจากนอยไปหามาก หรือมากไปหานอยออกเปน 2 สวนเทาๆกัน โดยจะมีจํานวน
ขอมูลครึ่งหนึ่งที่มีคาต่ํากวาคามัธยฐาน และจํานวนขอมูลอีกครึ่งหนึ่งมีคาสูงกวาคามัธยฐาน
เชน     ขอมูลมี 5 ชุดดังนี้ คือ 5 , 6, 12, 8, 9 พิจารณาหาคามัธยฐานจะไดเทากับ
       จัดเรียงขอมูลใหมจากนอยไปหามากไดดังนี้
                      5 6 8 9 12
นั่นคือ จากขอมูลทั้ง 5 ชุดจะมีคามัธยฐานเทากับ 8 ซึ่งเปนคาที่ตําแหนงกลางของขอมูล เปนตน
               ค า มั ธ ยฐานมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะได แ ก ข อ มู ล ถู ก นํ า มาคิ ด เพี ย งบางค า
เทานั้น ไมเหมาะกับขอมูลที่มีการวัดแบบนามสเกล และเหมาะกับขอมูลที่มีคาสูง หรือต่ําผิดปกติ
            (3) คาฐานนิยม(Mode) หมายถึงคาขอมูลที่มีจํานวนความถี่หรือซ้ํามากที่สุด
ของขอมูลชุดนั้น เชน ขอมูลมี 5 ชุดดังนี้ คือ 5 , 6, 5, 8, 9 พิจารณาหาคาฐานนิยมจะไดเทากับ 5
นั่นคือ จากขอมูลทั้ง 5 ชุดจะมีคาฐานนิยมเทากับ 5 ซึ่งเปนคาที่มีจํานวนความถี่ หรือซ้ํามากที่สุด
ของขอมูลชุดนี้ เปนตน
               คาฐานนิยมมีคุณลักษณะเฉพาะไดแก คิดงายและสะดวก เหมาะกับขอมูล
ที่มีการวัดแบบนามสเกล

       ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  173
       9.1.2 การวัดการกระจายของขอมูล
          เปนการหาคาการกระจายของขอมูล เพื่อบงชี้ลักษณะของขอมูล ประกอบดวย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาความแปรปรวน โดยมีแนวคิดในการคํานวณ และลักษณะการ
นําไปใชดังนี้
          (1) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) หมายถึง รากที่สองของ
คาเฉลี่ยของความแตกตางกําลังสองของขอมูลแตละตัวกับคาเฉลี่ย ซึ่งเปนคาที่บงชี้วา โดยเฉลี่ย
แลวขอมูลแตละตัวอยูหางจากคาเฉลี่ยมากนอยเทาใด โดยพิจารณาจากสูตรของตัวอยางดังนี้

                            n
                          ∑ ( X i − X )2
                          i=1
                     S=
                              n −1

             คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนคาที่นิยมนํามาใชในการนําเสนอรวมกับ
คาเฉลี่ยกรณีขอมูลเปนแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงการกระจายตัวของขอมูล เนื่องจากเปนคาที่มีหนวย
หนวยเดียวกันกับคาเฉลี่ย และขอมูลที่วัดได
           (2) คาความแปรปรวน(Variance) หมายถึง คาเฉลี่ยของความแตกตางกําลัง
สองของขอมูลแตละตัวกับคาเฉลี่ย โดยพิจารณาจากสูตรของตัวอยางดังนี้

                          n
                         ∑ ( X i − X )2
                     S 2 = i=1
                              n −1

           คาความแปรปรวน เปนคาที่นิยมนํามาใชในการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบ
การกระจายของขอมูล กรณีขอมูลเปนแบบตอเนื่อง

      9.1.3 การวัดตําแหนงของขอมูล
          เปนการหาคาตําแหนงของขอมูล เมื่อแบงขอมูลออกเปนสวนๆเพื่อใชในการ
เปรียบเทียบขอมูล ประกอบดวยคาเปอรเซ็นตไทล เดไซลและควอไทล ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอ
เฉพาะคาเปอรเซ็นตไทล โดยมีแนวคิดในการพิจารณาและความหมายดังนี้


      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
174           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
          คาเปอรเซ็นตไทล(Percentile) หมายถึง ตําแหนงของขอมูลที่บอกใหทราบวา
ในขอมูลทั้งหมด 100 สวน มีจํานวนรอยละเทาใด ที่มีคาต่ํากวาขอมูล ณ ตําแหนงนั้น เชน สมศักดิ์
สอบวิชาชีวสถิติ ไดคะแนน 80 ซึ่งตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 60 (P60) นั่นหมายความวา ถา
แบงนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมดออกเปน 100 สวน ยังมีนักศึกษาอีกจํานวน 60 สวน หรือ รอยละ 60
ที่ทําคะแนนไดต่ํากวาสมศักดิ์ เปนตน

                   9.2 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา

       การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data แบงตามลักษณะของ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดเปน 2 กรณีดังนี้

      9.2.1 กรณีขอมูลแบบกลุม(Categorical Data)
          เปนขอมูลที่มีระดับการวัดแบบนามสเกล(Nominal Scale) และอันดับสเกล
(Ordinal Scale) ซึ่งสามารถจําแนกยอยออกตามจํานวนของตัวแปรไดเปน 2 กรณีดังนี้

         (1) กรณีตัวแปรกลุม 1 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูลแบบ
กลุมเพียง 1 ตัว เชน เพศ ประกอบดวย ชาย หรือหญิง , การไดรับปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย ไดรับ
หรือไมไดรับ เปนตน สถิติพรรณนาที่ใชไดแก การแจกแจงความถี่(จํานวนและรอยละ)ในรูปแบบ
ตารางทางเดียว
         (2) กรณีตัวแปรกลุม 2 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูลแบบ
กลุม 2 ตัว โดยมุงเนนพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรทั้ง 2 ควบคูกันไป เชน เพศกับกลุมอายุ
ระดับการศึกษากับพฤติกรรม สถิติพรรณนาไดแก การแจกแจงความถี่(จํานวนและรอยละ) แตอาจ
พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยละตามแถว(Row Percent) หรือรอยละตามคอลัมน(Column Percent)
ในรูปแบบตารางสองทาง หรือตารางแจกแจงความถี่แบบไขว(Crosstab)

      9.2.2 กรณีขอมูลแบบตอเนื่อง(Continuous Data)
          เปนขอมูลที่มีระดับการวัดแบบชวงสเกล(Interval Scale) และอัตราสวนสเกล
(Ratio Scale) ซึ่งสามารถจําแนกยอยออกตามจํานวนของตัวแปรไดเปน 2 กรณีดังนี้      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  175
          (1) กรณีตัวแปรตอเนื่อง 1 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูล
แบบตอเนื่องเพียง 1 ตัว เชน รายได อายุ สวนสูง ความดันโลหิต ปริมาณคอเลสเตอรอล เปนตน
สถิติพรรณนาไดแก คาวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง(คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม) และคาวัดการ
กระจาย(พิสัย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 25 และ 75) โดย
นําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว (ซึ่งควรมีการจัดกลุมขอมูลกอน)
           (2) กรณีตัวแปรตอเนื่อง 2 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูล
แบบตอเนื่อง 2 ตัว โดยการจัดกลุมขอมูลของตัวแปรตอเนื่องทั้งสอง แลวพิจารณาคุณลักษณะของ
ตัวแปรทั้ง 2 ควบคูกันไป เชน อายุกับน้ําหนักของเด็กในวัยเรียน อัตราการเตนของชีพจรกับการ
ออกกําลังกาย เปนตน สถิติพรรณนาไดแก การแจกแจงความถี่(จํานวนและรอยละ) แตอาจพิจารณา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยละตามแถว(Row Percent) หรือรอยละตามคอลัมน(Column Percent) ใน
รูปแบบตารางสองทาง หรือตารางแจกแจงความถี่แบบไขว(Crosstab)

            9.3 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา กรณีขอมูลแบบกลุม

     ในการวิเคราะหขอมูลสถิติพรรณนา กรณีขอมูลแบบกลุม สามารถใชโปรแกรมยอย
Analyze Data มาทําการวิเคราะห โดยจําแนกออกตามรูปแบบการนําเสนอไดดังนี้

      9.3.1 กรณีตัวแปรกลุม 1 ตัว
          เปนการสรางตารางแจกแจงความถี่ เพื่อแสดงจํานวนและรอยละของตัวแปร
กลุมที่สนใจ 1 ตัว โดยเรียกใชคําสั่ง Frequencies เชน แฟมขอมูล : Garbage ประกอบดวยตัวแปร
(ฟลด) : ID SEX EDUC COM STATUS BABY METHOD1 METHOD2 METHOD3
METHOD4 โดยมีขอมูลเปนดังรูปที่ 9.1
                 รูปที่ 9.1 รายการขอมูลในแฟมชื่อ Garbage


      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
176            บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
      โดยจากฐานขอมูลขางตน หากตองการสรางตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร
สถานภาพสมรส(STATUS) กับจํานวนบุตร(BABY) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้

   . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล
ชื่อ Garbage และ Views ชื่อ Method ดังรูปที่ 9.2
               รูปที่ 9.2 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Read

   . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Frequencies ในกลุมคําสั่ง Statistics

   . จากนั้นจะปรากฏหนาตาง FREQ ขึ้นมา ระบุตัวแปรที่ตองการแจกแจงความถี่ เปนดังรูปที่ 9.3
                รูปที่ 9.3 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Freq

       ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  177
ผลลัพธที่ได
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
178            บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
 การแปลผลลัพธที่ได

จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้

    เปนสวนแสดงคําสั่ง
   , , เปนสวนทีใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน
              ่
          Forward           การดูรายการผลลัพธตอไป
          Back            การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้
                                   
          Current Procedure      การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน
                                            ั
          Next Procedure       การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป
          ชื่อตัวแปร         การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ
   , เปนสวนที่แสดงชื่อตัวแปร
    เปนสวนตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร Baby ซึ่งจากผลลัพธขางบนจะประกอบดวย
          จํานวนบุตร         คาที่เปนไปไดของตัวแปร
          Frequency         จํานวน หรือความถี่
          Percent          รอยละ
          Cum Percent        รอยละสะสม
    เปนสวนที่แสดงชวงความเชื่อมั่น 95% ของรอยละในตัวแปร Baby
    เปนสวนตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร Status ซึ่งจากผลลัพธขางบนจะประกอบดวย
          สถานภาพสมรส        คาที่เปนไปไดของตัวแปร
          Frequency         จํานวน หรือความถี่
          Percent          รอยละ
          Cum Percent        รอยละสะสม
    เปนสวนที่แสดงชวงความเชื่อมั่น 95% ของรอยละในตัวแปร Status


   การสรุปผล

      จากผลลัพธที่ได เมื่อนํามาสรางเปนตารางแจกแจงความถี่ เพื่อนําเสนอคาจํานวนและ
รอยละ ไดดังนี้


       ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  179
ตารางที่ 9.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง การสํารวจรูปแบบการจัดการขยะ
       ในครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน จําแนกตามสถานภาพ
       สมรสและจํานวนบุตร (n=48)

          ตัวแปร                    จํานวน(ราย)              รอยละ(%)
 สถานภาพสมรส
   โสด                                 7                 14.6
   คู                                40                 83.3
   หมาย/หยา/แยก                           1                 2.1
 จํานวนบุตร
   1                                  5                 10.4
   2                                 12                 25.0
   3                                 19                 39.6
   4                                  3                 6.2
   5                                  2                 4.2
   88 (ไมตอบ เพราะเปนโสด)                      7                 14.6

      จากการศึกษาสถานภาพสมรสและจํานวนบุตร ของกลุมตัวอยางดังตารางขางตน พบวา
กลุมตัวอยาง สวนใหญมีสถานภาพสมรสเปนคู คิดเปนรอยละ 83.3 และหมาย/หยา/แยก คิดเปน
รอยละ 2.1 และจํานวนบุตรในกลุมนี้พบวา สวนใหญมีบุตร 3 คน คิดเปนรอยละ 39.6

ขอสังเกตเพิ่มเติม : จากตารางขางตนจะพบวา การนําเสนอจํานวนบุตร ไดรวมเอากรณีที่ไมตอบ
เนื่องจากเปนโสด มาดวย ทําใหการคิดรอยละ ไมไดเกิดจากในกลุมมีบุตรจริง ดังนั้นกรณีการ
นําเสนอขางตน จึงไมเหมาะสม ดังนั้นหากทําการวิเคราะหในกรณีจํานวนบุตรดังกลาว ควรนํา
คําสั่ง Select มาใชในการคัดเลือกเฉพาะ กลุมคนที่มีสถานภาพสมรสคู หรือหมาย/หยา/แยก มา
วิเคราะห และเมื่อคิดคารอยละออกมา ก็จะเปนคารอยละที่เกิดจากกลุมที่มีบุตรจริง ดังนี้

 . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Select         ในกลุมคําสั่ง Select/If แลวกําหนดเงื่อนไขใน
หนาตาง SELECT เปนดังรูปที่ 9.4


      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
180           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
              รูปที่ 9.4 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Select

   . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Frequencies ในกลุมคําสั่ง Statistics แลวระบุตัวแปร Baby
เพื่อใหแสดงตารางแจกแจงความถี่ และมีผลลัพธ ดังรูปที่ 9.5
              รูปที่ 9.5 การแสดงผลลัพธจากรายการคําสั่ง Freq
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  181
      จากผลลัพธขางตน รอยละที่ไดถือเปนรอยละจริงที่เกิดขึ้นจากกลุมที่ควรจะมีบุตรจริง
ดังนั้นในการวิเคราะหขอมูลกรณีดังขางตน ผูวิเคราะหควรพึงระวังในการนําเสนอขอมูล เพราะหาก
ไมมีการคัดเลือกขอมูลเฉพาะกลุม จะทําใหผลลัพธที่ได คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงและ
นําไปสูการแปลผลและสรุปผลที่ผิดพลาดได ดังนั้นการนําเสนอขอมูลที่ถูกตองจึงควรเปนดัง
ตารางที่ 9.2

ตารางที่ 9.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง การสํารวจรูปแบบการจัดการขยะ
       ในครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน จําแนกตามสถานภาพ
       สมรสและจํานวนบุตร

         ตัวแปร                     จํานวน(ราย)              รอยละ(%)
 สถานภาพสมรส (n = 48)
   โสด                                7                  14.6
   คู                                40                 83.3
   หมาย/หยา/แยก                           1                  2.1
 จํานวนบุตร (n = 41)
   1                                 5                  12.2
   2                                 12                 29.3
   3                                 19                 46.3
   4                                 3                  7.3
   5                                 2                  4.9

      จากการศึกษาสถานภาพสมรสและจํานวนบุตร ของกลุมตัวอยางดังตารางขางตน พบวา
กลุมตัวอยาง สวนใหญมีสถานภาพสมรสเปนคู คิดเปนรอยละ 83.3 และหมาย/หยา/แยก คิดเปน
รอยละ 2.1 และจํานวนบุตรในกลุมนี้พบวา สวนใหญมีบุตร 3 คน คิดเปนรอยละ 46.3
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
182           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
      9.3.2 กรณีตัวแปรกลุม 2 ตัว
          เปนการสรางตารางแจกแจงความถี่ เพื่อแสดงจํานวนและรอยละของตัวแปร
กลุมที่สนใจ 2 ตัว โดยเรียกใชคําสั่ง Tables เชน แฟมขอมูล : Garbage ประกอบดวยตัวแปร(ฟลด)
: ID SEX EDUC COM STATUS BABY METHOD1 METHOD2 METHOD3 METHOD4
โดยมีขอมูลเปนดังรูปที่ 9.6
     
              รูปที่ 9.6 รายการขอมูลในแฟมขอมูลชื่อ Garbage

        โดยจากฐานขอมูลขางตน หากตองการสรางตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร
เพศ(SEX) กับการเปนคณะกรรมการของชุมชน(COM) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้

   . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล
ชื่อ Garbage และ Views ชื่อ Method ดังรูปที่ 9.7
              รูปที่ 9.7 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Read
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  183
  . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Tables ในกลุมคําสั่ง Statistics

  . จากนันจะปรากฏหนาตาง TABLES ขึ้นมา ระบุตัวแปรที่ตองการแจกแจงความถี่ เปนดัง
      ้
รูปที่ 9.8
              รูปที่ 9.3 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Freq

ผลลัพธที่ได
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
184            บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
 การแปลผลลัพธที่ได

จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้

    เปนสวนแสดงคําสั่ง
   เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน
         Forward          การดูรายการผลลัพธตอไป
         Back            การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้
                                 
         Current Procedure     การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน
                                           ั
         Next Procedure       การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป
         ชื่อตัวแปร         การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ
   เปนสวนที่แสดงชื่อตัวแปรในแนวคอลัมน
   เปนสวนที่แสดงชื่อตัวแปรในแนวแถว
   เปนสวนแสดงคาขอมูลที่แสดงคุณลักษณะของ 2 ตัวแปร ดังนี้

เพศชายที่เปนคณะกรรมการชุมชน มีทั้งหมด 11 คนคิดเปนรอยละ 33.3 ของเพศชายทั้งหมด และ
คิดเปนรอยละ 91.7 ของคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด

              การเปนคณะกรรมการชุมชน
     เพศ          1      2               Total
      1          11     …..                33
     Row %         33.3                    100.0
     Col %         91.7                     67.3
      2          …..     …..               …..
     Row %
     Col %
     Total         12          …..          49
     Row %         24.5                    100.0
     Col %         100.0                    100.0


       ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                     185
  เป น ส ว นที่ แ สดงค า สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เช น การประมาณค า แบบจุ ด และแบบช ว งของค า
Odd Ratio คา Relative Risk และคาสถิติทดสอบ Chi-square เปนตน


  การสรุปผล

      จากผลลัพธที่ได เมื่อนํามาสรางเปนตารางแจกแจงความถี่ เพื่อนําเสนอคาจํานวนและ
รอยละ ไดดังนี้

ตารางที่ 9.3 จํานวนและรอยละของเพศและการเปนคณะกรรมการชุมชนของผูตอบแบบสอบถาม
       เรื่อง การสํารวจรูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
       จังหวัดขอนแกน

                  การเปนคณะกรรมการชุมชน
   เพศ           เปน           ไมเปน                           รวม
            จํานวน    รอยละ   จํานวน                   รอยละ
  ชาย          11      91.7     22                    59.5          33
  หญิง          1      8.3     15                    40.5          16
  รวม          12     100.0     37                    100.0          49

     จากการศึกษาเพศกับการเปนคณะกรรมการชุมชนของกลุมตัวอยางดังตารางขางตน พบวา
กลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการชุมชน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 91.7

           9.4 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา กรณีขอมูลแบบตอเนื่อง

     ในการวิเคราะหขอมูลสถิติพรรณนา กรณีขอมูลแบบตอเนื่อง สามารถใชโปรแกรมยอย
Analyze Data มาทําการวิเคราะห โดยจําแนกออกตามจํานวนตัวแปรไดดังนี้

       9.4.1 กรณีตัวแปรตอเนื่อง 1 ตัว
          เป น การคํ า นวณหาค า สถิ ติ พ รรณนาได แ ก ค า วั ด แนวโน ม เข า สู ส ว นกลาง
(คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม) และคาวัดการกระจาย(พิสัย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบน

      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
186            บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
มาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 25 และ 75) และจัดกลุมขอมูล กอนนําเสนอในรูปแบบของ
ตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว เชน แฟมขอมูลชื่อ Sample (เปนแฟมขอมูลที่ใหมาพรอมกับ
โปรแกรม Epi Info) และ Views ชื่อ viewsmoke
          โดยจากฐานขอมูลดังกลาว หากตองการคํานวณคาคาวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
(คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม) และคาวัดการกระจาย(พิสัย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลท่ี 25 และ 75) ของตัวแปรอายุ(AGE) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอน
ไดดังนี้

   . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล
ชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke (หากไมพบ ใหคลิกตัวเลือกที่ All)

   . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Means ในกลุมคําสั่ง Statistics

  . จากนั้นจะปรากฏหนาตาง MEANS               ใหระบุตัวแปรที่ตองการคํานวณคาสถิติพรรณนา
ดังรูปที่ 9.4
               รูปที่ 9.4 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Means
       ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows               187
ผลลัพธที่ได
        .............................................
 การแปลผลลัพธที่ได
จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้
  เปนสวนแสดงคําสั่ง
  เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน
        Forward          การดูรายการผลลัพธตอไป
        Back            การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้
                                
        Current Procedure     การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน
                                          ั
        Next Procedure       การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป
        ชื่อตัวแปร         การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ

      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
188           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
  เป น ส ว นที่ แ สดงตารางแจกแจงความถี่ ข องตั ว แปรอายุ ( age) ซึ่ ง จากผลลั พ ธ ข า งบนจะ
ประกอบดวย
          อายุ     ชื่อตัวแปร
          Frequency  จํานวน หรือความถี่
          Percent   รอยละ
          Cum Percent รอยละสะสม
  เปนสวนที่แสดงสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย
        Obs       จํานวนคาสังเกต
        Total      ผลรวม
        Mean      คาเฉลี่ย
        Variance    ความแปรปรวน
        Std Dev     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
        Minimum     คาต่ําสุด
        25%       เปอรเซ็นตไทลท่ี 25
        Median     คามัธยฐาน (เปอรเซ็นตไทลที่ 50)
        75%       เปอรเซ็นตไทลที่ 75
        Maximum     คาสูงสุด
        Mode      คาฐานนิยม


   การสรุปผล

      จากผลลัพธที่ได พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีอายุต่ําสุดเทากับ 9 และอายุ
สูงสุดเทากับ 96 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 45.9 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 18.7
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  189
      และหากตองการแจกแจงความถี่ของตัวแปรอายุ(AGE) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนได
ดังนี้

  . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Define เพื่อสรางตัวแปรใหมเปน age_new ดังรูปที่ 9.5
              รูปที่ 9.5 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Define

  . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Recode ระบุตัวแปร และเงื่อนไขในการจัดกลุมขอมูล
ดังรูปที่ 9.6
              รูปที่ 9.6 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Recode

      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
190           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
  . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Frequencies ในกลุมคําสั่ง Statistics แลวระบุตัวแปร
age_new เพื่อใหแสดงตารางแจกแจงความถี่ และมีผลลัพธ ดังรูปที่ 9.7
              รูปที่ 9.7 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Freq


 ผลลัพธที่ได
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                      191
 การแปลผลลัพธที่ได

จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้
  เปนสวนแสดงคําสั่ง
  เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน
        Forward           การดูรายการผลลัพธตอไป
        Back            การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้
                                 
        Current Procedure      การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน
                                          ั
        Next Procedure       การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป
        ชื่อตัวแปร         การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ
  เปนสวนตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร Age ซึ่งจากผลลัพธขางบนจะประกอบดวย
        จํานวนบุตร         คาที่เปนไปไดของตัวแปร
        Frequency         จํานวน หรือความถี่
        Percent          รอยละ
        Cum Percent        รอยละสะสม
  เปนสวนที่แสดงชวงความเชื่อมั่น 95% ของรอยละในตัวแปร Baby

 การสรุปผล

      จากผลลัพธที่ได เมื่อนํามาสรางเปนตารางแจกแจงความถี่ เพื่อนําเสนอคาจํานวนและ
รอยละ ไดดังนี้

ตารางที่ 9.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมอายุ
           ตัวแปร            จํานวน(ราย)                        รอยละ(%)
 กลุมอายุ (n =337)
   ต่ํากวา 30 ป                    76                           22.6
   30 – 39 ป                      61                           18.0
   40 – 49 ป                      68                           20.2
    50 ปขึ้นไป                    132                           39.2
 ( X = 45.9 ; SD. = 18.7 ; Min = 9 ; Max= 96)

     ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
192            บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
     จากตารางขางตน พบวา กลุมตัวอยางมีอายุสวนใหญ 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 39.2
รองลงมามีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 22.6 โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 45.9 ปและมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 18.7 ป อายุต่ําสุดเทากับ 9 ปและอายุสูงสุดเทากับ 96 ป

       9.4.2 กรณีตัวแปรตอเนื่อง 2 ตัว
          เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูลแบบตอเนื่อง 2 ตัว โดยการจัด
กลุมขอมูลของตัวแปรตอเนื่องทั้งสอง แลวพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรทั้ง 2 ควบคูกันไป ซึ่ง
แนวทางในการปฏิบัติก็ใชหลักการเชนเดียวกันกับการวิเคราะหขอมูลเชิงกลุมกรณี 2 ตัวแปร
ดังนั้นจึงไมนํามากลาวซ้ําอีกครั้ง แตหากตองการพิจารณาถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปร
แบบต อ เนื่ อ งสองตั ว แปร ซึ่ ง สถิ ติ ที่ ใ ช ไ ด แ ก ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น เช น
แฟมขอมูลชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke
          โดยจากฐานขอมูลขางตน หากตองการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน ระหวางตั ว แปรน้ํ า หนัก ( WEIGHT) กับจํา นวนบุห รี่ท่ีสูบ ( NUMCIGAR) ในกลุมผูสูบบุห รี่
สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้

   . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล
ชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke

   . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Select ในกลุมคําสั่ง Select/If และระบุเงื่อนไข ดังรูปที่ 9.8
               รูปที่ 9.8 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Select

  . เนื่องจากในโปรแกรมยอย Analyze Data ของโปรแกรม Epi info เวอรชั่น 3.3.2 ไมมีคําสั่งใน
การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันโดยตรง แตจะมีการคํานวณคาปรากฏอยูใน
รายการคําสั่ง Linear Regression
       ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  193
 . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Linear Regression ในกลุมคําสั่ง Advanced Statistics และ
ระบุเงื่อนไข ดังรูปที่ 9.9
             รูปที่ 9.9 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Regress

 ผลลัพธที่ได
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
194           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
  การแปลผลลัพธที่ได

จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้

  เปนสวนแสดงคําสั่ง
 เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน
       Forward           การดูรายการผลลัพธตอไป
       Back            การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้
                                
       Current Procedure      การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน
                                          ั
       Next Procedure       การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป
       ชื่อตัวแปร         การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ
 เปนสวนแสดงคาสถิติตางๆในสมการ Regression
 เปนสวนที่แสดงคาสัมประสิทธิ์ที่อธิบายได(R2)เทากับ 0.01 และหากตองการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน สามารถทําไดโดยถอดรากที่สองของ R2 นั่นคือ 0.01 = 0.1
 เปนสวนแสดงคาสถิติตางๆในรูปแบบตาราง ANOVA


   การสรุปผล

        จากผลลัพธที่ได สามารถสรุปไดวา “เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับจํานวน
บุ ห รี่ที่ สูบ ในกลุ มผู สู บบุ ห รี่ท้ังหมด พบวา มีค วามสั มพัน ธกั น นอ ยมาก โดยมีคาสั ม ประสิท ธิ์
สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.1”

                  9.5 การนําเสนอขอมูลดวยคําสัง Graph
                                ่

         เปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟ(Graph) ชนิดตางๆ เชน กราฟเสน
(Line) กราฟแทง(Bar) เปนตน หรือในรูปแบบของแผนภูมิ(Chart) เชน แผนภูมิวงกลม(Pie) ปรามิด
(Pyramid) เปนตน ซึ่งในการกําหนดรูปแบบนําเสนอนั้นจะขึ้นกับลักษณะขอมูลและวัตถุประสงค
ของการนําเสนอเปนสําคัญ และในโปรแกรมยอย Analyze Data มีรายการคําสั่งที่ใชในการสราง
กราฟ หรือแผนภูมิ ไดแก คําสั่ง Graph โดยมีหลักการในการสรางไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้นจึง


      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  195
นําเสนอแนวทางการสรางเพียงกรณีกราฟแทงเทานั้น เชน แฟมขอมูลชื่อ Sample และ Views ชื่อ
viewsmoke
        โดยจากฐานข อ มู ล ดั ง กล า ว หากต อ งการสร า งกราฟแท ง ( Bar)ของตั ว แปร
สถานภาพสมรส(Marital) โดยนําเสนอรวมกันกับตัวแปรเพศ(Sex) และจําแนกตามการสูบบุหรี่
(Smoke) ซึ่งสามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้

   . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล
ชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke

  . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Graph ในกลุมคําสั่ง Statistics

  . จากนั้นจะปรากฏหนาตาง GRAPH ขึ้นมา โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้

                     • เป น ส ว นในการเลื อ กชนิ ด ของกราฟ ซึ่ ง มี ใ ห
                      เลื อ กได ห ลากหลาย เช น แบบเส น แบบแท ง
                      แบบวงกลม แบบกระจาย แบบพื้นที่ เปนตน
     3D เปนตัวเลือกในกรณีตองการใหกราฟที่เลือก แสดงผลแบบ 3 มิติ

                             • เป น ส ว นในการเลื อ กตั ว แปรที่ ต อ งการสร า ง
                              กราฟในแนวแกน X
  • เปนสวนในการกําหนดชื่อหัวเรื่องของกราฟ  • เปนสวนในการกําหนด Template ที่บันทึกไว      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
196           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
                           • เป น ส ว นในการกํ า หนดรายละเอี ย ดของแกน Y
                            เกี่ ย วกั บ รู ป แบบของค า ที่ แ สดง และตั ว แปรที่
                            ตองการนําไปถวงน้ําหนัก

                           • ส ว นแรกเป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการกํ า หนดตั ว แปรที่
                            ต อ งการแสดง และส ว นที่ ส องเป น ส ว นในการ
                            กําหนดตัวแปรเพื่อใชในการจําแนก
   • เปนสวนในการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลบนหนาจอ ซึ่งโดยทั่วไป
    ไมจําเปนตองกําหนดก็ได

  . ตองการสรางกราฟแทง(Bar)ของตัวแปรสถานภาพสมรส(Marital) โดยนําเสนอรวมกันกับ
ตัวแปรเพศ(Sex) และจําแนกตามการสูบบุหรี่(Smoke) ซึ่งสามารถระบุคาไดดังรูปที่ 9.10
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  197
            รูปที่ 9.10 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Graph

. ผลที่ไดจากการระบุตัวแปรตามขางตน เปนดังรูปที่ 9.11
           รูปที่ 9.11 ผลการแสดงกราฟ จากรายการคําสั่ง Graph
    ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
198           บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data
  . ซึ่งหากผูใชตองการปรับแกคุณสมบัติตางๆของกราฟเพิ่มเติม สามารถทําได โดยเลื่อนเมาสไป
คลิกที่รายการคําสั่งหลัก View และคลิกที่ Customization… ดังรูปที่ 9.12

                              หรือคลิกเมาสขวาที่กราฟ จะไดรายการ
                              คําสั่งยอยดังรูป
               รูปที่ 9.12 รายการคําสั่งปรับคุณสมบัติของกราฟ

  . จะปรากฏหนาตาง Customization เพื่อใหผูใชแกไขคาคุณสมบัติตางๆของกราฟตามที่ตองการ
ดังรูปที่ 9.13
          รูปที่ 9.13 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Customization
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows                  199
  . และผูใชงาน ยังสามารถนํากราฟ หรือแผนภูมิที่สราง คัดลอก(Copy)ไปวาง(Paste)ใน
เอกสารรายงานตามที่ตองการได โดยเลือกรายการคําสั่งยอย Copy to Clipboard ในรายการคําสั่ง
Edit ดังรูปที่ 9.14
                รูปที่ 9.14 รายการคําสั่งในการคัดลอกกราฟ

       ดังนั้นการสรางกราฟ หรือแผนภูมิ ดวยโปรแกรม Analyze Data จึงถือเปนอีกทางเลือก
หนึ่งในการนําเสนอขอมูล ประกอบการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เพราะโปรแกรมไดกําหนด
ตัว เลือกชนิด ของกราฟไวใ หเ ลือกคอนข างครอบคลุมในการใชงาน โดยเฉพาะในงานสํารวจ
ภาคสนาม หรืองานดานวินิจฉัยชุมชน แตทั้งนี้ในการเลือกรูปแบบการนําเสนอขอมูลจําเปนอยางยิ่ง
ที่ตองคํานึงถึงลักษณะของขอมูล และวัตถุประสงคของการเสนอขอมูล ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความ
สับสน หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อความหมายของรูปแบบที่นําเสนอไป

                           9.6 บทสรุป

     การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ถูกนํามาใชในงานสํารวจภาคสนาม หรืองานวินิจฉัย
ชุมชนคอนขางแพรหลาย ดังนั้นผูวิเคราะหจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับงาน
ของตนเอง รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอขอมูลใหสอดคลองและเหมาะสม ซึ่งปจจัยสําคัญที่ควร
พิจารณาในการตัดสินใจเลือกใชสถิติเชิงพรรณนาและรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมไดแก
ระดับการวัดของตัวแปร รูปแบบการกระจายตัวของขอมูลและวัตถุประสงคของการศึกษา นั่น
แสดงวา กอนทําการวิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะหควรทําความเขาใจเกี่ยวกับระดับการวัดของขอมูล
และตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของขอมูลที่มีอยู รวมถึงการทบทวนวัตถุประสงคของงานใน
โครงการใหมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง
และนําไปสูการตัดสินใจวางแผนและแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชนไดเปนอยางดี
      ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

Recomendados

Epi info unit08 por
Epi info unit08Epi info unit08
Epi info unit08Banjong Ardkham
1.2K vistas17 diapositivas
Epi info unit07 por
Epi info unit07Epi info unit07
Epi info unit07Banjong Ardkham
997 vistas33 diapositivas
Epi info unit06 por
Epi info unit06Epi info unit06
Epi info unit06Banjong Ardkham
1.1K vistas22 diapositivas
Epi info unit05 por
Epi info unit05Epi info unit05
Epi info unit05Banjong Ardkham
777 vistas20 diapositivas
Epi info unit01 por
Epi info unit01Epi info unit01
Epi info unit01Banjong Ardkham
4.8K vistas16 diapositivas
Epi info unit02 por
Epi info unit02Epi info unit02
Epi info unit02Banjong Ardkham
1.3K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

คู่มือการใช้งานSpss por
คู่มือการใช้งานSpssคู่มือการใช้งานSpss
คู่มือการใช้งานSpssprapapan20
74.7K vistas22 diapositivas
คู่มือSpss por
คู่มือSpssคู่มือSpss
คู่มือSpsskuankaaw
12.4K vistas44 diapositivas
การใช้โปรแกรม Spss por
การใช้โปรแกรม Spssการใช้โปรแกรม Spss
การใช้โปรแกรม Spssthaweesak mahan
10.5K vistas100 diapositivas
Spssเริ่มต้น por
Spssเริ่มต้นSpssเริ่มต้น
Spssเริ่มต้นsaypin
4.4K vistas16 diapositivas
Spss sriprapai por
Spss sriprapaiSpss sriprapai
Spss sriprapaiSriprapai Inchaithep
24.3K vistas29 diapositivas
แนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูล por
แนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูลแนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูล
แนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูลShengyou Lin
14.4K vistas9 diapositivas

La actualidad más candente(19)

คู่มือการใช้งานSpss por prapapan20
คู่มือการใช้งานSpssคู่มือการใช้งานSpss
คู่มือการใช้งานSpss
prapapan2074.7K vistas
คู่มือSpss por kuankaaw
คู่มือSpssคู่มือSpss
คู่มือSpss
kuankaaw12.4K vistas
การใช้โปรแกรม Spss por thaweesak mahan
การใช้โปรแกรม Spssการใช้โปรแกรม Spss
การใช้โปรแกรม Spss
thaweesak mahan10.5K vistas
Spssเริ่มต้น por saypin
Spssเริ่มต้นSpssเริ่มต้น
Spssเริ่มต้น
saypin4.4K vistas
แนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูล por Shengyou Lin
แนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูลแนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูล
แนวคิดแผนภาพกระแสข้อมูล
Shengyou Lin14.4K vistas
สอนSpss por kaew393
สอนSpssสอนSpss
สอนSpss
kaew39372.7K vistas
พจนานุกรมข้อมูล por tumetr
พจนานุกรมข้อมูลพจนานุกรมข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูล
tumetr6.5K vistas
บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ por Sarawut Panchon
บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบบทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ
บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ
Sarawut Panchon15.1K vistas
Spat Db 4 Db Design Analysis por phisan_chula
Spat Db 4 Db Design AnalysisSpat Db 4 Db Design Analysis
Spat Db 4 Db Design Analysis
phisan_chula678 vistas
การใช้โปรแกรม Access เบื้องต้น por techno UCH
การใช้โปรแกรม Access เบื้องต้นการใช้โปรแกรม Access เบื้องต้น
การใช้โปรแกรม Access เบื้องต้น
techno UCH71.7K vistas
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss por Sani Satjachaliao
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spssสัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss
สัปดาห์ที่ 1 กลุ่ม 2 ทำความรู้จัก spss
Sani Satjachaliao1.2K vistas

Destacado

Epi info unit06 por
Epi info unit06Epi info unit06
Epi info unit06Banjong Ardkham
364 vistas22 diapositivas
Epi info unit04 por
Epi info unit04Epi info unit04
Epi info unit04Banjong Ardkham
839 vistas12 diapositivas
Aurkezpena urtarrila-2012 por
Aurkezpena urtarrila-2012Aurkezpena urtarrila-2012
Aurkezpena urtarrila-2012gaztanodi
257 vistas14 diapositivas
William blake por
William blakeWilliam blake
William blakeMackenzie Rhead
862 vistas13 diapositivas
Guía afiche! por
Guía afiche!Guía afiche!
Guía afiche!Emely Gonzales Cruz
1.4K vistas3 diapositivas
Descriptive images for disease & communities yash and nern por
Descriptive images for disease & communities yash and nernDescriptive images for disease & communities yash and nern
Descriptive images for disease & communities yash and nern16nerns
135 vistas6 diapositivas

Destacado(13)

Aurkezpena urtarrila-2012 por gaztanodi
Aurkezpena urtarrila-2012Aurkezpena urtarrila-2012
Aurkezpena urtarrila-2012
gaztanodi257 vistas
Descriptive images for disease & communities yash and nern por 16nerns
Descriptive images for disease & communities yash and nernDescriptive images for disease & communities yash and nern
Descriptive images for disease & communities yash and nern
16nerns135 vistas
Socialização e formação escolar dubet por barbara martins
Socialização e formação escolar  dubetSocialização e formação escolar  dubet
Socialização e formação escolar dubet
barbara martins443 vistas
الف ليلة و ليلة. النسخة الاصلية. por Abdellatif El Yazizi
الف ليلة و ليلة. النسخة الاصلية.الف ليلة و ليلة. النسخة الاصلية.
الف ليلة و ليلة. النسخة الاصلية.
Descriptive pictures Digital Connections por 16reneshs
Descriptive pictures Digital ConnectionsDescriptive pictures Digital Connections
Descriptive pictures Digital Connections
16reneshs81 vistas
Cristiane machado avaliação interna por barbara martins
Cristiane machado avaliação internaCristiane machado avaliação interna
Cristiane machado avaliação interna
barbara martins645 vistas
Introduction to Psychotherapy por windstar2002
Introduction to PsychotherapyIntroduction to Psychotherapy
Introduction to Psychotherapy
windstar20022K vistas
Introduction to Psychology por windstar2002
Introduction to PsychologyIntroduction to Psychology
Introduction to Psychology
windstar20022.2K vistas

Similar a Epi info unit09

สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย por
สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมายสถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย
สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมายsomsur2001
2K vistas52 diapositivas
การแจกแจงปกติ por
การแจกแจงปกติการแจกแจงปกติ
การแจกแจงปกติpattya0207
38.3K vistas25 diapositivas
statistic_research.ppt por
statistic_research.pptstatistic_research.ppt
statistic_research.pptSuwanPetchroong
8 vistas50 diapositivas
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010) por
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)Sani Satjachaliao
1.9K vistas21 diapositivas

Similar a Epi info unit09(20)

สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย por somsur2001
สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมายสถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย
สถิติพรรณนาในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรับSlide-เพิ่มslideงานมอบหมาย
somsur20012K vistas
การแจกแจงปกติ por pattya0207
การแจกแจงปกติการแจกแจงปกติ
การแจกแจงปกติ
pattya020738.3K vistas
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010) por Sani Satjachaliao
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)
สัปดาห์ที่ 7 8 (2 dec 2010)
Sani Satjachaliao1.9K vistas
%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d por Laongphan Phan
%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d
%Ca%c3%d8%bb%ca%b6%d4%b5%d4%5 b1%5d
Laongphan Phan587 vistas
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น por Parn Parai
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
สถิติ ม.6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Parn Parai60.2K vistas
Inferential Statistics & Regression por Thana Chirapiwat
Inferential Statistics & RegressionInferential Statistics & Regression
Inferential Statistics & Regression
Thana Chirapiwat1.4K vistas
Introduction to Statistics: Descriptive Statistics por Thana Chirapiwat
Introduction to Statistics: Descriptive StatisticsIntroduction to Statistics: Descriptive Statistics
Introduction to Statistics: Descriptive Statistics
Thana Chirapiwat1.1K vistas
สถิติเชิงบรรยาย por pattya0207
สถิติเชิงบรรยายสถิติเชิงบรรยาย
สถิติเชิงบรรยาย
pattya02074.4K vistas

Epi info unit09

 • 1. บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวย โปรแกรมยอย Analyze Data การวิ เ คราะห ข อ มู ล ทางสถิ ติ แบ ง ออกเป น การวิ เ คราะห ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและการ วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งในการดําเนินงานวินิจฉัยชุมชน ขอมูลสวนใหญมีลักษณะไมซับซอน และผลที่ไดจากศึกษาเปนการนําขอมูลไปประกอบการระบุปญหา การวิเคราะหปญหาและการ จัดลําดับความสําคัญของปญหาในการวางแผนและแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชน ดังนั้นสถิติที่ ใชในการวิเคราะหสวนใหญในงานวินิจฉัยชุมชน จึงเปนสถิติเชิงพรรณนา โดยมีแนวทางการ วิเคราะหและการนําเสนอขอมูล ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data ดังนี้ 9.1 สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงพรรณนา เปนสถิติที่ใชเพื่ออธิบายคุณลักษณะที่สนใจจากขอมูลที่เก็บรวบรวม มาได และมีขอบเขตจํากัดในการนําเสนอ เฉพาะขอมูลที่เก็บมาเทานั้น ไมสามารถนําไปอางอิงถึง ในสวนอื่นได ในการดําเนินงานวินิจฉัยชุมชนสถิติเชิงพรรณนาประกอบดวยการแจกแจงความถี่ (จํานวน/รอยละ) คาวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง(คาเฉลี่ย/มัธยฐาน/ฐานนิยม) คาวัดการกระจายของ ขอมูล(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ความแปรปรวน) และคาวัดตําแหนงของขอมูล ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 9.1.1 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เป น การหาค า กลางในข อ มู ล ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ เป น ตั ว แทนของข อ มู ล ทั้ ง หมด ประกอบดวยคาเฉลี่ย คามัธยฐานและคาฐานนิยม โดยมีแนวคิดในการคํานวณ และคุณลักษณะ เฉพาะดังนี้ ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 2. 172 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data (1) คาเฉลี่ย(Mean) หมายถึง คาที่เกิดขึ้นจากการนําผลรวมของขอมูลทุกคาที่ มีอยู หารดวยจํานวนชุดขอมูลทั้งหมด โดยพิจารณาจากสูตรดังนี้ n ∑ Xi Mean = i=1 n เชน ขอมูลมี 5 ชุดดังนี้ คือ 5 , 6, 12, 8, 9 พิจารณาหาคาเฉลี่ยจะไดเทากับ 5 + 6 + 12 + 8 + 9 Mean = =8 5 นั่นคือ จากขอมูลทั้ง 5 ชุดจะมีคาเฉลี่ยเทากับ 8 เปนตน ค า เฉลี่ ย มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะได แ ก ข อ มู ล ทุ ก ค า ถู ก นํ า มาคํ า นวณ จึ ง สามารถนําไปใชในการวิเคราะหทางสถิติขั้นสูงได กรณีขอมูลถูกวัดแบบนามสเกล หรืออันดับ สเกลไมสามารถแปลคาได และถูกกระทบดวยคาขอมูลที่สูง หรือต่ําผิดปกติ (2) คามัธยฐาน(Median) หมายถึง คาขอมูลที่อยูตําแหนงกึ่งกลางของขอมูล เมื่อมีการจัดเรียงคาขอมูลจากนอยไปหามาก หรือมากไปหานอยแลว นั่นคือ เปนคาที่แบงขอมูลที่มี การจัดเรียงกันจากนอยไปหามาก หรือมากไปหานอยออกเปน 2 สวนเทาๆกัน โดยจะมีจํานวน ขอมูลครึ่งหนึ่งที่มีคาต่ํากวาคามัธยฐาน และจํานวนขอมูลอีกครึ่งหนึ่งมีคาสูงกวาคามัธยฐาน เชน ขอมูลมี 5 ชุดดังนี้ คือ 5 , 6, 12, 8, 9 พิจารณาหาคามัธยฐานจะไดเทากับ จัดเรียงขอมูลใหมจากนอยไปหามากไดดังนี้ 5 6 8 9 12 นั่นคือ จากขอมูลทั้ง 5 ชุดจะมีคามัธยฐานเทากับ 8 ซึ่งเปนคาที่ตําแหนงกลางของขอมูล เปนตน ค า มั ธ ยฐานมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะได แ ก ข อ มู ล ถู ก นํ า มาคิ ด เพี ย งบางค า เทานั้น ไมเหมาะกับขอมูลที่มีการวัดแบบนามสเกล และเหมาะกับขอมูลที่มีคาสูง หรือต่ําผิดปกติ (3) คาฐานนิยม(Mode) หมายถึงคาขอมูลที่มีจํานวนความถี่หรือซ้ํามากที่สุด ของขอมูลชุดนั้น เชน ขอมูลมี 5 ชุดดังนี้ คือ 5 , 6, 5, 8, 9 พิจารณาหาคาฐานนิยมจะไดเทากับ 5 นั่นคือ จากขอมูลทั้ง 5 ชุดจะมีคาฐานนิยมเทากับ 5 ซึ่งเปนคาที่มีจํานวนความถี่ หรือซ้ํามากที่สุด ของขอมูลชุดนี้ เปนตน คาฐานนิยมมีคุณลักษณะเฉพาะไดแก คิดงายและสะดวก เหมาะกับขอมูล ที่มีการวัดแบบนามสเกล ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 3. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 173 9.1.2 การวัดการกระจายของขอมูล เปนการหาคาการกระจายของขอมูล เพื่อบงชี้ลักษณะของขอมูล ประกอบดวย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาความแปรปรวน โดยมีแนวคิดในการคํานวณ และลักษณะการ นําไปใชดังนี้ (1) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) หมายถึง รากที่สองของ คาเฉลี่ยของความแตกตางกําลังสองของขอมูลแตละตัวกับคาเฉลี่ย ซึ่งเปนคาที่บงชี้วา โดยเฉลี่ย แลวขอมูลแตละตัวอยูหางจากคาเฉลี่ยมากนอยเทาใด โดยพิจารณาจากสูตรของตัวอยางดังนี้ n ∑ ( X i − X )2 i=1 S= n −1 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนคาที่นิยมนํามาใชในการนําเสนอรวมกับ คาเฉลี่ยกรณีขอมูลเปนแบบตอเนื่อง เพื่อแสดงการกระจายตัวของขอมูล เนื่องจากเปนคาที่มีหนวย หนวยเดียวกันกับคาเฉลี่ย และขอมูลที่วัดได (2) คาความแปรปรวน(Variance) หมายถึง คาเฉลี่ยของความแตกตางกําลัง สองของขอมูลแตละตัวกับคาเฉลี่ย โดยพิจารณาจากสูตรของตัวอยางดังนี้ n ∑ ( X i − X )2 S 2 = i=1 n −1 คาความแปรปรวน เปนคาที่นิยมนํามาใชในการเปรียบเทียบเพื่อทดสอบ การกระจายของขอมูล กรณีขอมูลเปนแบบตอเนื่อง 9.1.3 การวัดตําแหนงของขอมูล เปนการหาคาตําแหนงของขอมูล เมื่อแบงขอมูลออกเปนสวนๆเพื่อใชในการ เปรียบเทียบขอมูล ประกอบดวยคาเปอรเซ็นตไทล เดไซลและควอไทล ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอ เฉพาะคาเปอรเซ็นตไทล โดยมีแนวคิดในการพิจารณาและความหมายดังนี้ ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 4. 174 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data คาเปอรเซ็นตไทล(Percentile) หมายถึง ตําแหนงของขอมูลที่บอกใหทราบวา ในขอมูลทั้งหมด 100 สวน มีจํานวนรอยละเทาใด ที่มีคาต่ํากวาขอมูล ณ ตําแหนงนั้น เชน สมศักดิ์ สอบวิชาชีวสถิติ ไดคะแนน 80 ซึ่งตรงกับตําแหนงเปอรเซ็นไทลที่ 60 (P60) นั่นหมายความวา ถา แบงนักศึกษาที่เขาสอบทั้งหมดออกเปน 100 สวน ยังมีนักศึกษาอีกจํานวน 60 สวน หรือ รอยละ 60 ที่ทําคะแนนไดต่ํากวาสมศักดิ์ เปนตน 9.2 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data แบงตามลักษณะของ ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดเปน 2 กรณีดังนี้ 9.2.1 กรณีขอมูลแบบกลุม(Categorical Data) เปนขอมูลที่มีระดับการวัดแบบนามสเกล(Nominal Scale) และอันดับสเกล (Ordinal Scale) ซึ่งสามารถจําแนกยอยออกตามจํานวนของตัวแปรไดเปน 2 กรณีดังนี้ (1) กรณีตัวแปรกลุม 1 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูลแบบ กลุมเพียง 1 ตัว เชน เพศ ประกอบดวย ชาย หรือหญิง , การไดรับปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย ไดรับ หรือไมไดรับ เปนตน สถิติพรรณนาที่ใชไดแก การแจกแจงความถี่(จํานวนและรอยละ)ในรูปแบบ ตารางทางเดียว (2) กรณีตัวแปรกลุม 2 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูลแบบ กลุม 2 ตัว โดยมุงเนนพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรทั้ง 2 ควบคูกันไป เชน เพศกับกลุมอายุ ระดับการศึกษากับพฤติกรรม สถิติพรรณนาไดแก การแจกแจงความถี่(จํานวนและรอยละ) แตอาจ พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยละตามแถว(Row Percent) หรือรอยละตามคอลัมน(Column Percent) ในรูปแบบตารางสองทาง หรือตารางแจกแจงความถี่แบบไขว(Crosstab) 9.2.2 กรณีขอมูลแบบตอเนื่อง(Continuous Data) เปนขอมูลที่มีระดับการวัดแบบชวงสเกล(Interval Scale) และอัตราสวนสเกล (Ratio Scale) ซึ่งสามารถจําแนกยอยออกตามจํานวนของตัวแปรไดเปน 2 กรณีดังนี้ ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 5. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 175 (1) กรณีตัวแปรตอเนื่อง 1 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูล แบบตอเนื่องเพียง 1 ตัว เชน รายได อายุ สวนสูง ความดันโลหิต ปริมาณคอเลสเตอรอล เปนตน สถิติพรรณนาไดแก คาวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง(คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม) และคาวัดการ กระจาย(พิสัย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 25 และ 75) โดย นําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว (ซึ่งควรมีการจัดกลุมขอมูลกอน) (2) กรณีตัวแปรตอเนื่อง 2 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูล แบบตอเนื่อง 2 ตัว โดยการจัดกลุมขอมูลของตัวแปรตอเนื่องทั้งสอง แลวพิจารณาคุณลักษณะของ ตัวแปรทั้ง 2 ควบคูกันไป เชน อายุกับน้ําหนักของเด็กในวัยเรียน อัตราการเตนของชีพจรกับการ ออกกําลังกาย เปนตน สถิติพรรณนาไดแก การแจกแจงความถี่(จํานวนและรอยละ) แตอาจพิจารณา เพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยละตามแถว(Row Percent) หรือรอยละตามคอลัมน(Column Percent) ใน รูปแบบตารางสองทาง หรือตารางแจกแจงความถี่แบบไขว(Crosstab) 9.3 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา กรณีขอมูลแบบกลุม ในการวิเคราะหขอมูลสถิติพรรณนา กรณีขอมูลแบบกลุม สามารถใชโปรแกรมยอย Analyze Data มาทําการวิเคราะห โดยจําแนกออกตามรูปแบบการนําเสนอไดดังนี้ 9.3.1 กรณีตัวแปรกลุม 1 ตัว เปนการสรางตารางแจกแจงความถี่ เพื่อแสดงจํานวนและรอยละของตัวแปร กลุมที่สนใจ 1 ตัว โดยเรียกใชคําสั่ง Frequencies เชน แฟมขอมูล : Garbage ประกอบดวยตัวแปร (ฟลด) : ID SEX EDUC COM STATUS BABY METHOD1 METHOD2 METHOD3 METHOD4 โดยมีขอมูลเปนดังรูปที่ 9.1 รูปที่ 9.1 รายการขอมูลในแฟมชื่อ Garbage ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 6. 176 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data โดยจากฐานขอมูลขางตน หากตองการสรางตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร สถานภาพสมรส(STATUS) กับจํานวนบุตร(BABY) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้ . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล ชื่อ Garbage และ Views ชื่อ Method ดังรูปที่ 9.2 รูปที่ 9.2 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Read . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Frequencies ในกลุมคําสั่ง Statistics . จากนั้นจะปรากฏหนาตาง FREQ ขึ้นมา ระบุตัวแปรที่ตองการแจกแจงความถี่ เปนดังรูปที่ 9.3 รูปที่ 9.3 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Freq ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 7. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 177 ผลลัพธที่ได ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 8. 178 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data การแปลผลลัพธที่ได จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้ เปนสวนแสดงคําสั่ง , , เปนสวนทีใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน ่ Forward การดูรายการผลลัพธตอไป Back การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้  Current Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน ั Next Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป ชื่อตัวแปร การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ , เปนสวนที่แสดงชื่อตัวแปร เปนสวนตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร Baby ซึ่งจากผลลัพธขางบนจะประกอบดวย จํานวนบุตร คาที่เปนไปไดของตัวแปร Frequency จํานวน หรือความถี่ Percent รอยละ Cum Percent รอยละสะสม เปนสวนที่แสดงชวงความเชื่อมั่น 95% ของรอยละในตัวแปร Baby เปนสวนตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร Status ซึ่งจากผลลัพธขางบนจะประกอบดวย สถานภาพสมรส คาที่เปนไปไดของตัวแปร Frequency จํานวน หรือความถี่ Percent รอยละ Cum Percent รอยละสะสม เปนสวนที่แสดงชวงความเชื่อมั่น 95% ของรอยละในตัวแปร Status การสรุปผล จากผลลัพธที่ได เมื่อนํามาสรางเปนตารางแจกแจงความถี่ เพื่อนําเสนอคาจํานวนและ รอยละ ไดดังนี้ ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 9. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 179 ตารางที่ 9.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง การสํารวจรูปแบบการจัดการขยะ ในครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน จําแนกตามสถานภาพ สมรสและจํานวนบุตร (n=48) ตัวแปร จํานวน(ราย) รอยละ(%) สถานภาพสมรส โสด 7 14.6 คู 40 83.3 หมาย/หยา/แยก 1 2.1 จํานวนบุตร 1 5 10.4 2 12 25.0 3 19 39.6 4 3 6.2 5 2 4.2 88 (ไมตอบ เพราะเปนโสด) 7 14.6 จากการศึกษาสถานภาพสมรสและจํานวนบุตร ของกลุมตัวอยางดังตารางขางตน พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญมีสถานภาพสมรสเปนคู คิดเปนรอยละ 83.3 และหมาย/หยา/แยก คิดเปน รอยละ 2.1 และจํานวนบุตรในกลุมนี้พบวา สวนใหญมีบุตร 3 คน คิดเปนรอยละ 39.6 ขอสังเกตเพิ่มเติม : จากตารางขางตนจะพบวา การนําเสนอจํานวนบุตร ไดรวมเอากรณีที่ไมตอบ เนื่องจากเปนโสด มาดวย ทําใหการคิดรอยละ ไมไดเกิดจากในกลุมมีบุตรจริง ดังนั้นกรณีการ นําเสนอขางตน จึงไมเหมาะสม ดังนั้นหากทําการวิเคราะหในกรณีจํานวนบุตรดังกลาว ควรนํา คําสั่ง Select มาใชในการคัดเลือกเฉพาะ กลุมคนที่มีสถานภาพสมรสคู หรือหมาย/หยา/แยก มา วิเคราะห และเมื่อคิดคารอยละออกมา ก็จะเปนคารอยละที่เกิดจากกลุมที่มีบุตรจริง ดังนี้ . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Select ในกลุมคําสั่ง Select/If แลวกําหนดเงื่อนไขใน หนาตาง SELECT เปนดังรูปที่ 9.4 ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 10. 180 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data รูปที่ 9.4 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Select . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Frequencies ในกลุมคําสั่ง Statistics แลวระบุตัวแปร Baby เพื่อใหแสดงตารางแจกแจงความถี่ และมีผลลัพธ ดังรูปที่ 9.5 รูปที่ 9.5 การแสดงผลลัพธจากรายการคําสั่ง Freq ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 11. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 181 จากผลลัพธขางตน รอยละที่ไดถือเปนรอยละจริงที่เกิดขึ้นจากกลุมที่ควรจะมีบุตรจริง ดังนั้นในการวิเคราะหขอมูลกรณีดังขางตน ผูวิเคราะหควรพึงระวังในการนําเสนอขอมูล เพราะหาก ไมมีการคัดเลือกขอมูลเฉพาะกลุม จะทําใหผลลัพธที่ได คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงและ นําไปสูการแปลผลและสรุปผลที่ผิดพลาดได ดังนั้นการนําเสนอขอมูลที่ถูกตองจึงควรเปนดัง ตารางที่ 9.2 ตารางที่ 9.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเรื่อง การสํารวจรูปแบบการจัดการขยะ ในครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน จําแนกตามสถานภาพ สมรสและจํานวนบุตร ตัวแปร จํานวน(ราย) รอยละ(%) สถานภาพสมรส (n = 48) โสด 7 14.6 คู 40 83.3 หมาย/หยา/แยก 1 2.1 จํานวนบุตร (n = 41) 1 5 12.2 2 12 29.3 3 19 46.3 4 3 7.3 5 2 4.9 จากการศึกษาสถานภาพสมรสและจํานวนบุตร ของกลุมตัวอยางดังตารางขางตน พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญมีสถานภาพสมรสเปนคู คิดเปนรอยละ 83.3 และหมาย/หยา/แยก คิดเปน รอยละ 2.1 และจํานวนบุตรในกลุมนี้พบวา สวนใหญมีบุตร 3 คน คิดเปนรอยละ 46.3 ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 12. 182 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data 9.3.2 กรณีตัวแปรกลุม 2 ตัว เปนการสรางตารางแจกแจงความถี่ เพื่อแสดงจํานวนและรอยละของตัวแปร กลุมที่สนใจ 2 ตัว โดยเรียกใชคําสั่ง Tables เชน แฟมขอมูล : Garbage ประกอบดวยตัวแปร(ฟลด) : ID SEX EDUC COM STATUS BABY METHOD1 METHOD2 METHOD3 METHOD4 โดยมีขอมูลเปนดังรูปที่ 9.6  รูปที่ 9.6 รายการขอมูลในแฟมขอมูลชื่อ Garbage โดยจากฐานขอมูลขางตน หากตองการสรางตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร เพศ(SEX) กับการเปนคณะกรรมการของชุมชน(COM) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้ . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล ชื่อ Garbage และ Views ชื่อ Method ดังรูปที่ 9.7 รูปที่ 9.7 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Read ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 13. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 183 . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Tables ในกลุมคําสั่ง Statistics . จากนันจะปรากฏหนาตาง TABLES ขึ้นมา ระบุตัวแปรที่ตองการแจกแจงความถี่ เปนดัง ้ รูปที่ 9.8 รูปที่ 9.3 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Freq ผลลัพธที่ได ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 14. 184 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data การแปลผลลัพธที่ได จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้ เปนสวนแสดงคําสั่ง เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน Forward การดูรายการผลลัพธตอไป Back การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้  Current Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน ั Next Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป ชื่อตัวแปร การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ เปนสวนที่แสดงชื่อตัวแปรในแนวคอลัมน เปนสวนที่แสดงชื่อตัวแปรในแนวแถว เปนสวนแสดงคาขอมูลที่แสดงคุณลักษณะของ 2 ตัวแปร ดังนี้ เพศชายที่เปนคณะกรรมการชุมชน มีทั้งหมด 11 คนคิดเปนรอยละ 33.3 ของเพศชายทั้งหมด และ คิดเปนรอยละ 91.7 ของคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด การเปนคณะกรรมการชุมชน เพศ 1 2 Total 1 11 ….. 33 Row % 33.3 100.0 Col % 91.7 67.3 2 ….. ….. ….. Row % Col % Total 12 ….. 49 Row % 24.5 100.0 Col % 100.0 100.0 ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 15. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 185 เป น ส ว นที่ แ สดงค า สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน เช น การประมาณค า แบบจุ ด และแบบช ว งของค า Odd Ratio คา Relative Risk และคาสถิติทดสอบ Chi-square เปนตน การสรุปผล จากผลลัพธที่ได เมื่อนํามาสรางเปนตารางแจกแจงความถี่ เพื่อนําเสนอคาจํานวนและ รอยละ ไดดังนี้ ตารางที่ 9.3 จํานวนและรอยละของเพศและการเปนคณะกรรมการชุมชนของผูตอบแบบสอบถาม เรื่อง การสํารวจรูปแบบการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแกน การเปนคณะกรรมการชุมชน เพศ เปน ไมเปน รวม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ ชาย 11 91.7 22 59.5 33 หญิง 1 8.3 15 40.5 16 รวม 12 100.0 37 100.0 49 จากการศึกษาเพศกับการเปนคณะกรรมการชุมชนของกลุมตัวอยางดังตารางขางตน พบวา กลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการชุมชน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 91.7 9.4 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา กรณีขอมูลแบบตอเนื่อง ในการวิเคราะหขอมูลสถิติพรรณนา กรณีขอมูลแบบตอเนื่อง สามารถใชโปรแกรมยอย Analyze Data มาทําการวิเคราะห โดยจําแนกออกตามจํานวนตัวแปรไดดังนี้ 9.4.1 กรณีตัวแปรตอเนื่อง 1 ตัว เป น การคํ า นวณหาค า สถิ ติ พ รรณนาได แ ก ค า วั ด แนวโน ม เข า สู ส ว นกลาง (คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม) และคาวัดการกระจาย(พิสัย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบน ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 16. 186 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data มาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลที่ 25 และ 75) และจัดกลุมขอมูล กอนนําเสนอในรูปแบบของ ตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว เชน แฟมขอมูลชื่อ Sample (เปนแฟมขอมูลที่ใหมาพรอมกับ โปรแกรม Epi Info) และ Views ชื่อ viewsmoke โดยจากฐานขอมูลดังกลาว หากตองการคํานวณคาคาวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง (คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาฐานนิยม) และคาวัดการกระจาย(พิสัย ความแปรปรวน สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ตําแหนงเปอรเซ็นตไทลท่ี 25 และ 75) ของตัวแปรอายุ(AGE) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอน ไดดังนี้ . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล ชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke (หากไมพบ ใหคลิกตัวเลือกที่ All) . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Means ในกลุมคําสั่ง Statistics . จากนั้นจะปรากฏหนาตาง MEANS ใหระบุตัวแปรที่ตองการคํานวณคาสถิติพรรณนา ดังรูปที่ 9.4 รูปที่ 9.4 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Means ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 17. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 187 ผลลัพธที่ได ............................................. การแปลผลลัพธที่ได จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้ เปนสวนแสดงคําสั่ง เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน Forward การดูรายการผลลัพธตอไป Back การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้  Current Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน ั Next Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป ชื่อตัวแปร การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 18. 188 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data เป น ส ว นที่ แ สดงตารางแจกแจงความถี่ ข องตั ว แปรอายุ ( age) ซึ่ ง จากผลลั พ ธ ข า งบนจะ ประกอบดวย อายุ ชื่อตัวแปร Frequency จํานวน หรือความถี่ Percent รอยละ Cum Percent รอยละสะสม เปนสวนที่แสดงสถิติพื้นฐาน ประกอบดวย Obs จํานวนคาสังเกต Total ผลรวม Mean คาเฉลี่ย Variance ความแปรปรวน Std Dev สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Minimum คาต่ําสุด 25% เปอรเซ็นตไทลท่ี 25 Median คามัธยฐาน (เปอรเซ็นตไทลที่ 50) 75% เปอรเซ็นตไทลที่ 75 Maximum คาสูงสุด Mode คาฐานนิยม การสรุปผล จากผลลัพธที่ได พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีอายุต่ําสุดเทากับ 9 และอายุ สูงสุดเทากับ 96 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 45.9 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 18.7 ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 19. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 189 และหากตองการแจกแจงความถี่ของตัวแปรอายุ(AGE) สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนได ดังนี้ . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Define เพื่อสรางตัวแปรใหมเปน age_new ดังรูปที่ 9.5 รูปที่ 9.5 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Define . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Recode ระบุตัวแปร และเงื่อนไขในการจัดกลุมขอมูล ดังรูปที่ 9.6 รูปที่ 9.6 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Recode ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 20. 190 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Frequencies ในกลุมคําสั่ง Statistics แลวระบุตัวแปร age_new เพื่อใหแสดงตารางแจกแจงความถี่ และมีผลลัพธ ดังรูปที่ 9.7 รูปที่ 9.7 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Freq ผลลัพธที่ได ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 21. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 191 การแปลผลลัพธที่ได จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้ เปนสวนแสดงคําสั่ง เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน Forward การดูรายการผลลัพธตอไป Back การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้  Current Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน ั Next Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป ชื่อตัวแปร การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ เปนสวนตารางแจกแจงความถี่ของตัวแปร Age ซึ่งจากผลลัพธขางบนจะประกอบดวย จํานวนบุตร คาที่เปนไปไดของตัวแปร Frequency จํานวน หรือความถี่ Percent รอยละ Cum Percent รอยละสะสม เปนสวนที่แสดงชวงความเชื่อมั่น 95% ของรอยละในตัวแปร Baby การสรุปผล จากผลลัพธที่ได เมื่อนํามาสรางเปนตารางแจกแจงความถี่ เพื่อนําเสนอคาจํานวนและ รอยละ ไดดังนี้ ตารางที่ 9.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมอายุ ตัวแปร จํานวน(ราย) รอยละ(%) กลุมอายุ (n =337) ต่ํากวา 30 ป 76 22.6 30 – 39 ป 61 18.0 40 – 49 ป 68 20.2 50 ปขึ้นไป 132 39.2 ( X = 45.9 ; SD. = 18.7 ; Min = 9 ; Max= 96) ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 22. 192 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data จากตารางขางตน พบวา กลุมตัวอยางมีอายุสวนใหญ 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 39.2 รองลงมามีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 22.6 โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 45.9 ปและมีสวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทากับ 18.7 ป อายุต่ําสุดเทากับ 9 ปและอายุสูงสุดเทากับ 96 ป 9.4.2 กรณีตัวแปรตอเนื่อง 2 ตัว เปนการพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรที่มีขอมูลแบบตอเนื่อง 2 ตัว โดยการจัด กลุมขอมูลของตัวแปรตอเนื่องทั้งสอง แลวพิจารณาคุณลักษณะของตัวแปรทั้ง 2 ควบคูกันไป ซึ่ง แนวทางในการปฏิบัติก็ใชหลักการเชนเดียวกันกับการวิเคราะหขอมูลเชิงกลุมกรณี 2 ตัวแปร ดังนั้นจึงไมนํามากลาวซ้ําอีกครั้ง แตหากตองการพิจารณาถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางตัวแปร แบบต อ เนื่ อ งสองตั ว แปร ซึ่ ง สถิ ติ ที่ ใ ช ไ ด แ ก ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น เช น แฟมขอมูลชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke โดยจากฐานขอมูลขางตน หากตองการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร สัน ระหวางตั ว แปรน้ํ า หนัก ( WEIGHT) กับจํา นวนบุห รี่ท่ีสูบ ( NUMCIGAR) ในกลุมผูสูบบุห รี่ สามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้ . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล ชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Select ในกลุมคําสั่ง Select/If และระบุเงื่อนไข ดังรูปที่ 9.8 รูปที่ 9.8 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Select . เนื่องจากในโปรแกรมยอย Analyze Data ของโปรแกรม Epi info เวอรชั่น 3.3.2 ไมมีคําสั่งใน การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันโดยตรง แตจะมีการคํานวณคาปรากฏอยูใน รายการคําสั่ง Linear Regression ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 23. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 193 . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Linear Regression ในกลุมคําสั่ง Advanced Statistics และ ระบุเงื่อนไข ดังรูปที่ 9.9 รูปที่ 9.9 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Regress ผลลัพธที่ได ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 24. 194 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data การแปลผลลัพธที่ได จากผลลัพธที่ได สามารถแปลผลไดดังนี้ เปนสวนแสดงคําสั่ง เปนสวนที่ใชในการควบคุมเพื่อดูรายการผลลัพธตามที่ตองการ เชน Forward การดูรายการผลลัพธตอไป Back การดูรายการผลลัพธกอนหนานี้  Current Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งปจจุบน ั Next Procedure การดูรายการผลลัพธที่เกิดจากคําสั่งถัดไป ชื่อตัวแปร การดูรายการผลลัพธที่เกิดขึ้นของตัวแปรนั้นๆ เปนสวนแสดงคาสถิติตางๆในสมการ Regression เปนสวนที่แสดงคาสัมประสิทธิ์ที่อธิบายได(R2)เทากับ 0.01 และหากตองการหาคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธของเพียรสัน สามารถทําไดโดยถอดรากที่สองของ R2 นั่นคือ 0.01 = 0.1 เปนสวนแสดงคาสถิติตางๆในรูปแบบตาราง ANOVA การสรุปผล จากผลลัพธที่ได สามารถสรุปไดวา “เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับจํานวน บุ ห รี่ที่ สูบ ในกลุ มผู สู บบุ ห รี่ท้ังหมด พบวา มีค วามสั มพัน ธกั น นอ ยมาก โดยมีคาสั ม ประสิท ธิ์ สหสัมพันธของเพียรสันเทากับ 0.1” 9.5 การนําเสนอขอมูลดวยคําสัง Graph ่ เปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟ(Graph) ชนิดตางๆ เชน กราฟเสน (Line) กราฟแทง(Bar) เปนตน หรือในรูปแบบของแผนภูมิ(Chart) เชน แผนภูมิวงกลม(Pie) ปรามิด (Pyramid) เปนตน ซึ่งในการกําหนดรูปแบบนําเสนอนั้นจะขึ้นกับลักษณะขอมูลและวัตถุประสงค ของการนําเสนอเปนสําคัญ และในโปรแกรมยอย Analyze Data มีรายการคําสั่งที่ใชในการสราง กราฟ หรือแผนภูมิ ไดแก คําสั่ง Graph โดยมีหลักการในการสรางไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้นจึง ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 25. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 195 นําเสนอแนวทางการสรางเพียงกรณีกราฟแทงเทานั้น เชน แฟมขอมูลชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke โดยจากฐานข อ มู ล ดั ง กล า ว หากต อ งการสร า งกราฟแท ง ( Bar)ของตั ว แปร สถานภาพสมรส(Marital) โดยนําเสนอรวมกันกับตัวแปรเพศ(Sex) และจําแนกตามการสูบบุหรี่ (Smoke) ซึ่งสามารถปฏิบัติเปนขั้นตอนไดดังนี้ . เรียกใชงานโปรแกรมยอย Analyze Data และคลิกใชคําสั่ง Read(Import) เพื่อเปดแฟมขอมูล ชื่อ Sample และ Views ชื่อ viewsmoke . เลื่อนเมาสไปคลิกที่รายการคําสั่ง Graph ในกลุมคําสั่ง Statistics . จากนั้นจะปรากฏหนาตาง GRAPH ขึ้นมา โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้ • เป น ส ว นในการเลื อ กชนิ ด ของกราฟ ซึ่ ง มี ใ ห เลื อ กได ห ลากหลาย เช น แบบเส น แบบแท ง แบบวงกลม แบบกระจาย แบบพื้นที่ เปนตน 3D เปนตัวเลือกในกรณีตองการใหกราฟที่เลือก แสดงผลแบบ 3 มิติ • เป น ส ว นในการเลื อ กตั ว แปรที่ ต อ งการสร า ง กราฟในแนวแกน X • เปนสวนในการกําหนดชื่อหัวเรื่องของกราฟ • เปนสวนในการกําหนด Template ที่บันทึกไว ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 26. 196 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data • เป น ส ว นในการกํ า หนดรายละเอี ย ดของแกน Y เกี่ ย วกั บ รู ป แบบของค า ที่ แ สดง และตั ว แปรที่ ตองการนําไปถวงน้ําหนัก • ส ว นแรกเป น ส ว นที่ ใ ช ใ นการกํ า หนดตั ว แปรที่ ต อ งการแสดง และส ว นที่ ส องเป น ส ว นในการ กําหนดตัวแปรเพื่อใชในการจําแนก • เปนสวนในการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลบนหนาจอ ซึ่งโดยทั่วไป ไมจําเปนตองกําหนดก็ได . ตองการสรางกราฟแทง(Bar)ของตัวแปรสถานภาพสมรส(Marital) โดยนําเสนอรวมกันกับ ตัวแปรเพศ(Sex) และจําแนกตามการสูบบุหรี่(Smoke) ซึ่งสามารถระบุคาไดดังรูปที่ 9.10 ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 27. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 197 รูปที่ 9.10 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Graph . ผลที่ไดจากการระบุตัวแปรตามขางตน เปนดังรูปที่ 9.11 รูปที่ 9.11 ผลการแสดงกราฟ จากรายการคําสั่ง Graph ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 28. 198 บทที่ 9 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ดวยโปรแกรมยอย Analyze Data . ซึ่งหากผูใชตองการปรับแกคุณสมบัติตางๆของกราฟเพิ่มเติม สามารถทําได โดยเลื่อนเมาสไป คลิกที่รายการคําสั่งหลัก View และคลิกที่ Customization… ดังรูปที่ 9.12 หรือคลิกเมาสขวาที่กราฟ จะไดรายการ คําสั่งยอยดังรูป รูปที่ 9.12 รายการคําสั่งปรับคุณสมบัติของกราฟ . จะปรากฏหนาตาง Customization เพื่อใหผูใชแกไขคาคุณสมบัติตางๆของกราฟตามที่ตองการ ดังรูปที่ 9.13 รูปที่ 9.13 การกําหนดรายละเอียดบนหนาตาง Customization ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
 • 29. คูมือการใชงานโปรแกรม Epi Info for Windows 199 . และผูใชงาน ยังสามารถนํากราฟ หรือแผนภูมิที่สราง คัดลอก(Copy)ไปวาง(Paste)ใน เอกสารรายงานตามที่ตองการได โดยเลือกรายการคําสั่งยอย Copy to Clipboard ในรายการคําสั่ง Edit ดังรูปที่ 9.14 รูปที่ 9.14 รายการคําสั่งในการคัดลอกกราฟ ดังนั้นการสรางกราฟ หรือแผนภูมิ ดวยโปรแกรม Analyze Data จึงถือเปนอีกทางเลือก หนึ่งในการนําเสนอขอมูล ประกอบการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา เพราะโปรแกรมไดกําหนด ตัว เลือกชนิด ของกราฟไวใ หเ ลือกคอนข างครอบคลุมในการใชงาน โดยเฉพาะในงานสํารวจ ภาคสนาม หรืองานดานวินิจฉัยชุมชน แตทั้งนี้ในการเลือกรูปแบบการนําเสนอขอมูลจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองคํานึงถึงลักษณะของขอมูล และวัตถุประสงคของการเสนอขอมูล ทั้งนี้เพื่อเปนการลดความ สับสน หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อความหมายของรูปแบบที่นําเสนอไป 9.6 บทสรุป การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา ถูกนํามาใชในงานสํารวจภาคสนาม หรืองานวินิจฉัย ชุมชนคอนขางแพรหลาย ดังนั้นผูวิเคราะหจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองเลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับงาน ของตนเอง รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอขอมูลใหสอดคลองและเหมาะสม ซึ่งปจจัยสําคัญที่ควร พิจารณาในการตัดสินใจเลือกใชสถิติเชิงพรรณนาและรูปแบบการนําเสนอใหเหมาะสมไดแก ระดับการวัดของตัวแปร รูปแบบการกระจายตัวของขอมูลและวัตถุประสงคของการศึกษา นั่น แสดงวา กอนทําการวิเคราะหขอมูล ผูวิเคราะหควรทําความเขาใจเกี่ยวกับระดับการวัดของขอมูล และตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของขอมูลที่มีอยู รวมถึงการทบทวนวัตถุประสงคของงานใน โครงการใหมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมีความถูกตอง และนําไปสูการตัดสินใจวางแผนและแกไขปญหาสาธารณสุขในชุมชนไดเปนอยางดี ผูชวยศาสตราจารยพงษเดช สารการ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน