Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Document de bases Les Rambles

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 88 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Document de bases Les Rambles (20)

Anuncio

Más de Ajuntament de Barcelona (20)

Más reciente (19)

Anuncio

Document de bases Les Rambles

 1. 1. LES RAMBLES AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ / DOCUMENT DE BASES PER L’EXECUTIU / OCTUBRE 2018 lesrambles Document de Bases per l’Executiu_Octubre 2018 rrrrr
 2. 2. LES RAMBLES AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ / DOCUMENT DE BASES PER L’EXECUTIU / OCTUBRE 2018 BLOC 5: Document de Bases per l’Executiu_Octubre 2018 / Memòria A. Morfologia física BLOC 6: Document de Bases per l’Executiu_Octubre 2018 / Plànols A. Morfologia física
 3. 3. LES RAMBLES AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ / DOCUMENT DE BASES PER L’EXECUTIU / OCTUBRE 2018 BLOC 5: Document de Bases per l’Executiu_Octubre 2018 / Memòria
 4. 4. LES RAMBLES AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ / DOCUMENT DE BASES PER L’EXECUTIU / OCTUBRE 2018 AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ DOC. DE BASES PER L’EXECUTIU ÍNDEX MEMÒRIA A. MORFOLOGIA FÍSICA 0. Antecedents 1. Proposta consensuada 2. Proposta orientativa d’ocupació de l’espai públic (d’acord amb el Pla Especial)
 5. 5. Avantprojecte d'urbanització Doc. de bases per l’executiu 1.MEMÒRIA A.MORFOLOGÍA FÍSICA 0.ANTECEDENTS Des de l’ inici de la realització de l’ encàrrec a Km- Zero, la definició de com havia de ser la nova secció de les Rambles i la definició dels seus nous àmbits per al gaudi i per a l’estada en el passeig, es va articular amb la ciutadania i els tècnics de l’ administració, des dels quatre Grups Cooperatius Ciutadans : Grup de Moviment, Grup de Comunitat I Espai Públic, Grup d’Economia i Treball i grup de Cultura i Equipaments. En un primer moment, des del 23 de Novembre del 2017 i fins el 9 de gener del 2018, es van realitzar els plànols d’anàlisi i diagnòstic que van quedar recollits en el Document Canaletes. Allà es van posar de manifest que la pròpia morfologia del lloc , els edificis patrimonials i les traces dels camins històrics generaven un seguit d’unitats de paisatge que s’ anaven articulant al llarg del passeig en forma d’ espais majors i que eren els veritables “ponts” entre els barris Gòtic i del Raval . En un segon moment , es va treballar en seminaris i tallers oberts a la ciutadania , els criteris i propostes ciutadanes per al disseny de la re-urbanització del passeig que novament van quedar recollides en el Document Miró. En aquesta fase, especialment des del agents de la Cultura es va reivindicar la necessitat d’ obrir les activitats del Palau Moja i la Virreina, així com del Gran Teatre del Liceu i del Teatre Principal, dels seus recintes tancats al carrer. De la mateixa manera, els veïns i veïnes van reivindicar que es fes “més lent el ritme del carrer” i que es reduís a un únic carril de pujada i un altre de baixada, el tràfic rodat. Des del Grup Cooperatiu Ciutadà d’Economia i Treball es va demanar l’ ampliació de les zones de càrrega i descàrrega i que la secció del carrer facilités la passejada també des de les voreres laterals, ajudant també així, al foment de l’ activitat econòmica de qualitat . Finalment, a finals de maig es va entregar a l’ Ajuntament una primera proposta consensuada amb la ciutadania en el procés de cooperació. Aquesta, al seu torn,va ser discutida internament amb l’ administració , en diverses taules de treball amb les àrees d’Ecologia Urbana, donant com a resultat una segona proposta que recollia principalment les demandes que es traslladaven des de Mobilitat i que feien referència al pas dels autobusos, la seguretat viària i les peticions dels col·lectius de diversitat funcional. Aquesta segona proposta , recollida en el Document Principal el 30 de juliol del 2018, ha estat novament motiu d’ observacions i requeriments, arribant finalment a una tercera proposta consensuada, que creiem que finalment dóna resposta al conjunt de visions i diversitat d’agents de les Rambles i assoleix un equilibri que permet que cap agent dels que han intervingut en aquest procés de cooperació, es pugui sentir menystingut en les seves demandes. 1. PROPOSTA CONSENSUADA La nova secció, que manté la lògica de distribució funcional ja present des de l’inici del procés de treball, amb un sol carril per banda i un cordó de servei flexible, es resol de dalt a baix de les Rambles a partir d’un sistema continu i regular que dóna resposta a totes les casuístiques. La secció pròpia del Passeig Central, ja definida en els lliuraments anteriors, es manté en aquesta proposta bàsicament idèntica –vorades de 40cm d’amplada i plint de 12cm, guals de fondària 270cm segons la dimensió dels escossells -, amb la sola diferència de la dimensió de la banda podotàctil que apareix en contacte amb la calçada als guals i als àmbits corresponents als espais majors. Les franges de vorera canvien de secció per tal de definir la relació, en cada cas, entre la banda rodada i la banda de vianants: Una franja de vuitanta centímetres d’amplada i formalització diversa és la que marca, en tota la longitud de la Rambla, aquesta relació. La dimensió d’aquesta franja permet definir tres seccions: .Vorada de plint 8cm. .Gual d’amplada 80cm, desnivell de 10cm i pendent màxim del 10%, amb tractament podotàctil en tota l’amplada. .Franja de paviment podotàctil de 80 cm d’amplada als àmbits dels espais majors. La combinació de les tres tipologies de secció de bandes laterals amb la secció del Passeig Central dóna lloc a les casuístiques següents: .Seccions tipus .Secció vorades: Franja de circulació rodada delimitada per vorada de 40cm d’amplada i 12cm de plint a la banda passeig i per vorada de 80cm i plint 8cm a la banda lateral. Aquesta secció es correspon amb els trams on l’amplada de vorera no permet la ubicació del cordó de serveis (amplada total menor de 5,80m o 4,80m, segons versió - veure capítol següent-). .Secció guals, encreuaments de carrers dobles o simples i façanes dels edificis singulars (Liceu, Santa Mònica, Poliorama): Gual de fondària 3,10m (0,40m+2,70m) del costat del passeig central, amb franja podotàctil de 80cm, i gual de 80cm d’amplada i 10%de pendent màxim a la banda lateral, amb el tractament podotàctil incorporat. -Secció espais majors: La franja de circulació rodada puja al nivell de voreres, delimitada per dues bandes podotàctils de 80cm. La transició es resol amb un pendent que guanya l’alçada dels plints en una longitud de 10m, que dóna un pendent afegit o deduït del 1% aproximadament. Els àmbits de transició estan delimitats per guals de secció triangular variable a les dues bandes amb una amplada de 80cm, evitant la presència de ganivets. .Els Espais Majors: Cada un dels tres grans espais-plaça o espais majors destacats ja en el document d’anàlisi o Document Canaletes es configura de manera diferent, responent a la repercusió que hi tenen els edificis i equipaments rellevants, la configuració pròpia de l’espai, els fluxes transversals i longitudinals característics del lloc, així com de la capacitat d’articulació que l’espai té i ha tingut al llarg del temps. Les dimensions donades a cada un dels tres espais estan plenament justificades en la seva singularitat i en els elements que els configuren. . Espai Moja-Betlem: L’espai a nivell de voreres queda definit per la longitud de la façana del Palau Moja i l’encreuament de Portaferrissa d’un costat, i per una part de la façana de Betlem coincident amb la primera porta lateral i tota l’amplada de l’encreuament del carrer del Carme. Les longituds respectives són de 42m i 37m. La delimitació que es fa de l’àmbit permet significar la importància funcional present, el caràcter històric de porta i pla, així com els dos edificis de gran valor patrimonial i històric, posant tots aquests elements damunt d’una mateixa superfície de suport. .Pla de la Boqueria: L’estricte àmbit d’encreuament entre els carrers Cardenal Casañas i Boqueria d’una banda, i Hospital i Sant Pau de l’altra serveix per delimitar l’espai a nivell (longituds de 32m i 49m). . El caràcter tradicionalment transversal d’ aquest espai, reforçat amb la decisió de fer coincidir el Memorial de l’atemptat del 17 d’agost amb el mosaic Miró es consolida en una nova “plaça-pla” destacable dintre de la lògica longitudinal del Passeig. .Pla del Teatre: La relació a establir entre la façana convexa del Teatre Principal i l’espai lliure de configuració còncava, centrat en el monument a Pitarra, delimita l’àmbit de pla que, recullint al mateix temps la continuïtat entre Escudellers i Arc del Teatre, defineix el nou Pla de la Comèdia (longituds de 31m i 34m). Aquest pla articula un espai asimètric de façana a façana que remarca la condició de porta i l’obertura cap al paisatge (port vell i Montjuïc) 2. PROPOSTA ORIENTATIVA D’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC (D’ACORD AMB EL PLA ESPECIAL) Aquest Document de Bases pel desenvolupament del Projecte Executiu concreta una proposta orientativa d’ocupació de l’espai públic d’acord amb els criteris definits pel Pla Especial de les Rambles. Es proposa la millor ordenació i ocupació possible, donant compliment al Pla Especial, tenint en compte la proposta d’urbanització finalment consensuada, la coherència del conjunt i els condicionants dels diferents elements urbans (quioscs, terrasses de bar, fira d’artesans, parades de bus, illes emergents,Dum, PMR, parking de bicicletes,..)
 6. 6. L’ocupació de l’espai públic, tant en les franges laterals com en l’espai central de la Rambla, .es defineix a títol orientatiu en els plànols “A1.02 Ocupació” .Ocupació de l’espai públic en les franges laterals. Es concreta un cordó de serveis de 2.80m d’ample, en diversos trams del traçat, a banda i banda dels accessos rodats, dins l’àmbit de vorera,. Aquesta franja vindrà delimitada física ivisualment per un gual amb paviment podotàctil de 80 cms (amb pendent inferior al 10%) que permetrà resoldre el desnivell de 8cms entre el cordó de serveis i l’àmbit rodat. El tractament del paviment serà el mateix al cordó de serveis i ales voreres (amb peces prefabricades d’especejament variable) i quedarà delimitat al llarg del traçat per una franja de pedra natural continua de 80 cms (vorada o gual segons el tram). L’ocupació per càrrega i descàrrega del cordó de serveis, estarà regulada per una franja horària que concretarà l’Ajuntament. Per tant es tracta d’una ocupació puntual en alguns trams. Cal entendre que l’àmbit del cordó serveis forma part de la vorera, i per tant serà accessible pels vianants la major part del temps, excepte quan estigui ocupat puntualment dins la franja horària preestablerta. El cordó de serveis es proposa en aquells trams del traçat en els quals les voreres laterals tenen dimensió suficient per permetre una franja d'ocupació de 2.80m i una franja lliure de pas per a vianants de com a mínim 2m o 3m. S’han plantejat , per tant, dues opcions possibles que es concretaran amb Districte i altres departaments de l’Ajuntament durant la fase del projecte Executiu. (Veure plànols 02.01 Pl. orientatiu d’ocupació Cordó de serveis_V1 /02.03 Pl. orientatiu d’ocupació Cordó de serveis_V2_1/2000 ) En la opció 1 (V1)es planteja un cordó de serveis que deixa una vorera lliure de pas de com a mínim 2m. En aquest cas tindríem 505ml de cordó equivalent a unes 112 places d’aparcament. En l’opció 2 (v2) es planteja un cordó de serveis que deixa una vorera lliure de pas de com a mínim 3m. En aquest cas tindríem 341 ml de cordó, equivalent a unes 75 places d’aparcament. Aquesta franja de serveis permetria acollir les places de càrrega i descàrrega (Dum), la mobilitat reduïda (PMR),el servei de neteja i les illes emergents (IE). La delimitació de les places d’aparcament es resoldria amb un sistema de senyalètica de leds puntuals integrats en el paviment podotàctil que permetrien regular, controlar i visualitzar el compliment de l’ocupació dins les franges horàries preestablertes. (Veure plànol 04.01 Detall planta i secció tipus Cordó de serveis ) Uns leds puntuals ( en vermell o verd) marcarien la disponibilitat horària del cordó o l’ocupació de les diverses places. A la banda de la vorera el límit del cordó de serveis vindria delimitat per una franja led linial que visualitzaria el límit vianant-cordó de serveis quan aquest està en funcionament. .Ocupació de l’espai públic en l’àmbit central. Els criteris d’ordenació dels quioscs, terrasses i fira d’artesans venen determinats normativament pel Pla Especial. Es proposa la racionalització de l’ocupació de l’espai central de les Rambles atenent a les directrius del Pla Especial. Es grafia la proposta d’ordenació en els plànols del Doc de Bases per l’Executiu.(Veure plànols: 02.05 Pl. Orientatiu d’ocupació _ quioscs i terrasses i (d’acord amb el Pla Especial) 1/2000 / 02.06 Pl. Orientatiu d’ocupació _ quioscs i terrasses (d’acord amb el Pla Especial) 1/1000 Quioscs de premsa. Es proposa la reordenació i ubicació dels diferents quioscs de premsa amb els següents criteris bàsics: .Es reubicaran de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres quioscs .Es reubicaran entre arbres o en espais lliures d’arbres donades les seves dimensions. .No es reubicaran en l’àmbit de la Rambla de les Flors- St Josep, reservat als quioscs de floristes (d’acord amb El Pla Especial) .Es recuperarà el quiosc de premsa original,respectant el volum, dimensions i disseny executat per Pep Alemany (premi Fad-1971). Caldria eliminar els elements superflus i afegits que actualment enmascaren i oculten l’estructura original. El quiosc recuperat respectarà les dimensions de superfície de venda del projecte original (sensible similar a la superfície dels quioscs nous fixada al P.E.) .Els quioscs nous s’ubicaran entre arbres i respectaran les mides i superfície fixades pel Pla Especial. Dins la nova configuració de l’espai Rambles, tenint encompte aquests criteris i la disponibilitat de l’espai existent entre arbres, es preveu la ubicació de 9 quioscs de premsa recuperats i 3 quioscs nous. Quioscs de flors. En total es preveu la reubicació de 13 quioscs. Es distribuiran d’acord amb els següents criteris bàsics: .Es reubicaran de manera que no quedin enfrontats entre ells ni amb altres quioscs .Es reubicaran entre arbres. .Es reubicaran en l’àmbit de la Rambla de les Flors- StJosep (d’acord amb le Pla Especial) donat que és l’àmbit on s’han ubicat històricament. .Contindran en el seu interior els elements de recollida orgànica que requereixin. .Respectaran el volum i disseny de l’element original garantint la màxima transparència. Terrasses. Es delimiten de forma orientativa els àmbits de terrasses situats entre arbres, per tal d’alliberar al màxim l’espai central de la Rambla i no interferir en l’accessibilitat dels vianants. El districte de Ciutat Vella concretarà el nombre de taules per cada bar i la seva ubicació definitiva. Es proposa la reordenació i racionalització de l’espai de les terrasses per tal de garantir els següents aspectes bàsics: . Ubicació entre arbres per evitar al màxim l’ocupació de l’espai central. . Garantir la màxima transparència física i visual de les terrasses evitant elements laterals delimitadors que creen bloqueig . No es preveu la ubicació de preses puntuals de llum per les terrasses donat que amb la nova proposta d’il·luminació el Passeig tindrà els nivells lumínics necessaris i requerits. .Minimitzar l’enfrontament dels espais de terrasses, especialment en els àmbits més estrets. Fira d’artesans. Es proposa i grafia la seva ubicació en l’espai central de la Rambla Sta. Mònica. Parades de bus. D’acord amb el Departament de Mobilitat i TMB es fixen 3 parades de bus a lo llarg de les Rambles , tant en sentit pujada com baixada (6 parades en total). Es col·locaran garantint unes interdistàncies entre elles de 350/400m. (Veure plànol: 02.01 Pl. orientatiu d’ocupació Cordó de serveis_V1) Zones d’estada. El projecte d’urbanització preveu l’ ubicació de diverses zones d’estada (bancs i cadires) situades entre l’arbrat a lo llarg del traçat i en les noves zones verdes de Colon i Drassanes.
 7. 7. LES RAMBLES AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ / DOCUMENT DE BASES PER L’EXECUTIU / OCTUBRE 2018 BLOC 6: Document de Bases per l’Executiu_Octubre 2018 / Plànols
 8. 8. LES RAMBLES AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ / DOCUMENT DE BASES PER L’EXECUTIU / OCTUBRE 2018 A. MORFOLOGIA FÍSICA A1 PROPOSTA A1.01 Traçat i accessibilitat (nova alineació) 01.01 Planta traçat i accessibilitat 1/1000 4A3 01.02 Planta traçat i accessibilitat 1/500 12A3 01.03 Planta d’espais majors 1/4000 1A3 01.04 Planta d’espais majors 1/1000 4A3 A1.02 Ocupació 02.01 Plànol orientatiu d’ocupació Cordó de serveis_V1 1/2000 2A3 02.02 Plànol orientatiu d’ocupació Cordó de serveis_V1 1/1000 4A3 02.03 Plànol orientatiu d’ocupació Cordó de serveis_V2 1/2000 2A3 02.04 Plànol orientatiu d’ocupació Cordó de serveis_V2 1/1000 4A3 02.05 Plànol orientatiu d’ocupació Quioscs i Terrasses (d’acord amb el Pla Especial) 1/2000 2A3 02.06 Plànol orientatiu d’ocupació Qioscs i Terrasses (d’acord amb el Pla Especial) 1/1000 4A3 A1.03 Perfils i seccions tipus 03.01 Perfils transversals 1/150 8A3 (ST 02/03/06/11/13/15/16/20) 03.02 Seccions transversals 1/150 6A3 (ST 02/06/11/16/20) A1.04 Paviments 04.01 Detall planta i secció tipus Cordó de serveis 1/50 1A3 04.02 Detall planta i secció tipus Gual de vianants 1/50 1A3 04.03 Detall planta i secció tipus Gual edif. emblemàtics 1/50 1A3 04.04 Detall planta i secció tipus Espais majors 1/50 1A3 04.05 Detall gual triangular Espais majors 1/50 1A3 04.06 Planta general 1/2000 2A3 04.07 Planta general 1/1000 4A3 AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ DOC. DE BASES PER L’EXECUTIU ÍNDEX DE PLÀNOLS A1.05 Tramificació d’obra 05.01 Planta de tramificació 1/4000 1A3 A1.06 Imatges 06.01 Imatge 01 2A3 06.02 Imatge 02 2A3
 9. 9. LES RAMBLES AVANTPROJECTE D’URBANITZACIÓ / DOCUMENT DE BASES PER L’EXECUTIU / OCTUBRE 2018 BLOC 6: Document de Bases per l’Executiu_Octubre 2018 / Plànols A. Morfologia física PROPOSTAA1.
 10. 10. PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA 7,163,5017,883,503,52 35,56 3,956,35 22,733,504,43 44,47 4,733,50 26,11 3,5010,06 47,91 3,50 EIX PASSEIG 5.31 2.77 3.72 4.32 2.33 3.16 10,00 10,00 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10 20m DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 01.01 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT (1/4) A1 PROPOSTA Acotació transversal LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Àmbits principals de pas _ guals i espais majors ST02 ST03 Acotació franja serveis
 11. 11. CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS 5,313,5017,033,505,05 34,38 12,063,5016,893,505,05 41,00 18,04 3,5016,703,505,00 46,91 6,823,5016,173,505,97 35,97 3,433,5015,793,506,69 32,91 2,893,5015,143,5016,16 3,5014,833,508,18 32,63 3,502,94 11,013,502,06 23,02 41,19 EIX PASSEIG 2.10 4.80 4.09 3.86 3.14 2,62 10,00 10,00 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10 20m DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ST06 ST11 01.01 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT (2/4) A1 PROPOSTA LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Acotació transversal Àmbits principals de pas _ guals i espais majors Acotació franja serveis
 12. 12. UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU 5,313,5017,033,505,05 34,38 6,023,5017,093,504,66 34,77 5,193,5017,433,504,35 33,98 3,743,5017,223,503,05 31,01 3,82 3,50 15,27 3,50 23,37 49,52 3,98 53,47 3,5015,533,5026,96 3,983,5017,213,5033,23 61,44 6,363,5021,373,5012,14 46,88 EIX PASSEIG 2.06 2.02 3.00 2.19 3.02 3.19 3.10 10,00 10,00 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ST13 ST15 01.01 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT (3/4) A1 PROPOSTA LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Acotació transversal Àmbits principals de pas _ guals i espais majors Acotació franja serveis ST16
 13. 13. SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA 10,763,5025,683,503,70 47,15 13,673,5029,803,503,68 54,17 15,843,5032,303,503,23 58,38 7,953,5030,043,503,64 48,64 EIX PASSEIG 8.14 7,192,316,94 58,77 3,5027,733,5029,70 139,65 10,666,582,096,32 30,76 4,97 32,94 5,27 23,96 9,47 133,01 10,00 10,00 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10 20m DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ST20 01.01 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT (4/4) A1 PROPOSTA LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Acotació transversal Àmbits principals de pas _ guals i espais majors Acotació franja serveis
 14. 14. TALLERS SANTAANNA 1.50%><2.80%<1.50%1.50%>2.80%><2.00% EIX PASSEIG 3,504,43 4,733,50 26,11 3,50 10,06 47,91 31,12 3,10 24,87 22,42 23,68 20,22 3,10 3,10 18,19 3,80 1,80 8,80 1,80 3,60 1,80 3,80 5.31 2.77 2.33 3.16 13.04 13.03 13.29 13.01 12.91 13.10 12.91 13.20 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST02 Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_CANALETES A1 PROPOSTA Acotació franja serveis Pendents guals
 15. 15. TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA 1.50%><2.80%<1.50%1.50%>2.80%><2.00% 2.00%><2.20%<2.00%1.50%>3.00%><1.70% EIX PASSEIG EIX PASSEIG 2.5% 8.7% 7,163,50 17,88 3,503,52 35,56 3,956,35 22,73 3,504,43 44,47 3,50 31,12 3,10 3,10 24,87 23,20 23,18 23,61 18,19 12,72 3,80 1,80 8,80 1,80 3,60 1,80 3,80 5.31 2.77 3.72 4.32 2.33 3.16 13.04 13.03 13.29 13.01 12.91 13.10 12.91 13.20 11.66 11.52 11.64 11.88 11.53 11.72 11.60 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST02 ST03 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_STA.ANNA - TALLERS A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 16. 16. PINTORFORTUNY CARRERDELAPORTAFERRISSA 2.00%><2.20%<2.00%1.50%>3.00%><1.70% EIX PASSEIG EIX PASSEIG 2.5% 8.7% 3,502,94 11,01 3,502,06 7,163,50 17,88 3,503,52 35,56 23,02 23,20 23,18 23,61 12,70 12,08 12,72 9,42 28,08 10,99 9,56 28,08 10,99 4.32 11.66 11.52 11.64 11.88 11.53 11.72 11.60 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST03 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PINTOR FORTUNY A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 17. 17. PINTORFORTUNY CARRERDELAPORTAFERRISSA 1.60%><1.50%<2.00%1.50%>1.50%><2.00% EIX PASSEIG EIX PASSEIG 3.65% 2,893,5015,143,50 16,16 3,5014,833,508,18 32,63 3,502,94 11,01 3,50 2,06 23,02 41,19 2,62 23,20 23,18 12,70 12,08 29,00 9,42 9,26 34,60 28,08 10,99 9,56 34,60 28,08 10,99 4.80 10.31 9.98 10.03 10.20 10.03 10.17 10.30 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST06 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PORTAFERRISSA - CARME A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 18. 18. PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS 1.60%><1.50%<2.00%1.50%>1.50%><2.00% EIX PASSEIG EIX PASSEIG 3.65% 18,04 3,50 16,703,505,00 6,823,50 16,173,505,97 35,97 3,433,5015,793,506,69 32,91 2,893,5015,143,50 16,16 3,508,18 32,63 41,19 29,00 16,00 16,62 3,10 14,82 13,24 9,26 14,96 34,60 7,06 34,60 1,80 8,40 1,80 8,40 4.80 4.09 3.86 3.14 10.31 9.98 10.03 10.20 10.03 10.17 10.30 3,10 3,10 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST06 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_MERCAT DE LA BOQUERIA A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 19. 19. HOSPITAL SANTPAU CARRERDELABOQUERIA CARRERDEFERRAN CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS <2.00%<2.50%1.50%> 2.26%>2.50%><1.40% EIX PASSEIG 5,31 3,50 17,03 3,505,05 34,38 12,063,50 16,89 3,505,05 41,00 18,04 3,50 16,70 3,505,00 46,91 14,82 13,24 14,81 25,95 29,00 3,10 16,60 3,10 14,96 10,76 1,80 8,40 1,80 8,40 4,20 1,80 4,80 1,80 4,20 2.06 2.02 2.10 3.00 3.19 3.10 7.98 7.90 7.99 8.26 8.09 7.89 8.03 12,84 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST11 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLA DE L'OS A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 20. 20. UNIÓ NOUDELARAMBLA CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PASSATGEDEBACARDI 1.50%><2.70%<2.60%1.81%>2.15%><1.00% EIX PASSEIG 3.6% 6,023,50 17,09 3,504,66 34,77 5,19 3,50 17,43 3,504,35 33,98 3,743,5017,22 3,503,05 31,01 29,00 3,10 16,60 3,10 20,90 3,10 17,58 3,10 10,59 3,10 10,76 11,08 2.02 3.00 3.02 3.19 3.10 7.00 6.85 6.96 7.28 7.03 6.96 7.10 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST13 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLAÇA REIAL A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 21. 21. ARCDELTEATRE PLAÇA DEL TEATRE CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU 5.96 5.88 5.96 6.13 6.01 5.93 5.81 2.00%><1.50% <2.60% 2.30%> 3.00%><1.00% 1.50%> 2.00%><2.50%<2.43%1.83%>2.36%> EIX PASSEIG 3,743,5017,22 3,503,05 31,01 3,82 3,50 15,27 3,50 23,37 49,52 3,98 53,47 3,5015,533,50 26,96 3,983,5017,21 3,50 33,23 61,44 6,363,50 21,37 3,5012,14 46,88 10,763,50 25,68 3,503,70 47,15 13,98 14,20 11,18 13,89 11,08 18,76 20,42 12,15 5,40 2.19 6.11 6.03 6.09 6.27 6.10 6.00 6.06 5.80 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST15 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLAÇA DEL TEATRE A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals ST16
 22. 22. SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA CARRERDELABANCA 3,10 1.00%><3.00%<1.00%4.00%>3.00%><1.00% 58,77 3,50 27,73 3,50 29,70 EIX PASSEIG 2.5% 6.4% 3.2% <2.20%1.00%> 10,763,50 25,68 3,503,70 47,15 13,673,50 29,80 3,503,68 54,17 15,843,5032,303,503,23 58,38 7,953,5030,043,503,64 48,64 21,60 3,10 7,55 3,10 6,80 3,10 18,76 25,67 23,42 3,50 29,40 3,50 6,96 5,40 6,00 1,80 5,80 8.14 5.02 5.13 4.84 4.61 4.73 5.09 5.37 35,64 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST20 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_SANTA MÒNICA A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 23. 23. 7,19 2,316,94 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_SANTA MÒNICA A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 24. 24. CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIGDECOLOM 3,10 3,50 27,73 3,50 29,70 139,65 30,76 4,97 32,94 5,27 23,96 9,47 133,01 EIX PASSEIG 7,55 3,10 6,80 3,10 42,38 28,79 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST23 ST24 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_COLOM A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 25. 25. PASSEIGDEJOSEPCARNER 7,19 2,316,94 58,77 3,50 139,65 10,66 6,582,096,32 30,76 4,97 3,10 28,79 10,00 10,00 10,00 <1.50% 5.45 10,00 3.6% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES 0 10m5 DIN A3 escala: 1/500 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA ST23 ST24 01.02 PLANTA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_COLOM A1 PROPOSTA Acotació distàncies Amplada lliure passeig Pendents transversals Llargada guals LLEGENDA TRAÇAT I ACCESSIBILITAT Cotes altimètriques Acotació franja serveis Pendents guals
 26. 26. PE LA I TA LL ER S BONSUCCÉS PINTORFORTUNY CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL UNI Ó SA NT PA U NOU DELARAM BLA ARC DEL TEA TRE SANTAMÒNICA PORTA LDE SAN TA MA DR ON A PA SS EIG DE JOS EP CA RN ER SANTAAN NA CA NU DA CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARR ERDEFERR AN CARR ERDECOLO M PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASS ATGE DEBACA RDI CAR RERDELS ESC UD ELL ERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU CA RR ER DE JO SE PAN SE LM CL AV É PA SS EIG DE CO LO M RO ND ALIT OR AL CARRERDELABANCA CA RR ER DE L CA RD EN AL CA SA ÑA S PAS SAT GE D'A MA DEUBAG UÉS EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/4000 A1 PROPOSTA .01.03 TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLANTA D'ESPAIS MAJORS
 27. 27. PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA EIX PASSEIG EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A1 PROPOSTA .01.04 TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLANTA D'ESPAIS MAJORS (1/4)
 28. 28. CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A1 PROPOSTA .01.04 TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLANTA D'ESPAIS MAJORS (2/4) ESPAI MAJOR 42m ESPAI MAJOR 37m ESPAI MAJOR 49m ESPAI MAJOR 32m
 29. 29. UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU EIX PASSEIG EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A1 PROPOSTA .01.04 TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLANTA D'ESPAIS MAJORS (3/4) ESPAI MAJOR 34m ESPAI MAJOR 31m
 30. 30. SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA EIX PASSEIG EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A1 PROPOSTA .01.04 TRAÇAT I ACCESSIBILITAT_PLANTA D'ESPAIS MAJORS (4/4)
 31. 31. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 518 m (vorera 2,00m lliure com a mínim) C/DEL CARDENAL CASAÑAS PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU SANTAANNA CANUDA CARRERDELABOQUERIA PTG.D'AMADEUBAGUÉS CARRERDELAPORTAFERRISSA C/DEL CARDENAL CASAÑAS PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU SANTAANNA CANUDA CARRERDELABOQUERIA PTG.D'AMADEUBAGUÉS CARRERDELAPORTAFERRISSA C D E F G H B EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 51m CORDÓ DE SERVEIS 40m CORDÓ DE SERVEIS 46m CORDÓ DE SERVEIS 44m CORDÓ DE SERVEIS 45m CORDÓ DE SERVEIS 84m CORDÓ DE SERVEIS 77m SN IE01 P 02 P 01 P 03 P 04 ESPAI MAJOR 42m ESPAI MAJOR 37m ESPAI MAJOR 49m ESPAI MAJOR 32m Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/2000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.01 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V1 (1/2) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 32. 32. UNIÓ SANTPAU NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDELABOQUERIA CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIGDECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA UNIÓ SANTPAU NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDELABOQUERIA CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIGDECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG SN CORDÓ DE SERVEIS 45m CORDÓ DE SERVEIS 71m CORDÓ DE SERVEIS 77m CORDÓ DE SERVEIS 60m SN IE04 IE03 P 04 P 06 P 05 ESPAI MAJOR 49m ESPAI MAJOR 34m ESPAI MAJOR ESPAI MAJOR 31m Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 518 m (vorera 2,00m lliure com a mínim) Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/2000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.01 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V1 (2/2) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 33. 33. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 518 m (vorera 2,00m lliure com a mínim) PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA C D B EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 51m CORDÓ DE SERVEIS 40m CORDÓ DE SERVEIS 84m SN IE01 P 02 P 01 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.02 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V1 (1/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 34. 34. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 518 m (vorera 2,00m lliure com a mínim) CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS E F G H EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 46m CORDÓ DE SERVEIS 44m CORDÓ DE SE CORDÓ DE SERVEIS 77m P 03 P 04 ESPAI MAJOR 42m ESPAI MAJOR 37m ESPAI MAJOR 49m ESPAI MAJOR 32m Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.02 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V1 (2/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 35. 35. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 518 m (vorera 2,00m lliure com a mínim) UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 45m CORDÓ DE SERVEIS 71m CORDÓ DE SERVEIS 77m CORDÓ DE SERVEIS 60m SN P 06 P 05 ESPAI MAJOR 34m ESPAI MAJOR 31m Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.02 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V1 (3/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 36. 36. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 518 m (vorera 2,00m lliure com a mínim) SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA EIX PASSEIG EIX PASSEIG 8.14 SN RDÓ DE SERVEIS IE04 IE03 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.02 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V1 (4/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 37. 37. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 348 m (vorera 3,00m lliure com a mínim) C/DEL CARDENAL CASAÑAS PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU SANTAANNA CANUDA CARRERDELABOQUERIA PTG.D'AMADEUBAGUÉS CARRERDELAPORTAFERRISSA C/DEL CARDENAL CASAÑAS PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU SANTAANNA CANUDA CARRERDELABOQUERIA PTG.D'AMADEUBAGUÉS CARRERDELAPORTAFERRISSA C D E F G H B EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 13m CORDÓ DE SERVEIS 37m CORDÓ DE SERVEIS 44m CORDÓ DE SERVEIS 84m SN IE01 P 02 P 01 P 03 P 04 CORDÓ DE SERVEIS 46m ESPAI MAJOR 42m ESPAI MAJOR 37m ESPAI MAJOR 49m ESPAI MAJOR 32m Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/2000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.03 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V2 (1/2) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 38. 38. UNIÓ SANTPAU NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDELABOQUERIA CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIGDECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA UNIÓ SANTPAU NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDELABOQUERIA CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIGDECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG SN CORDÓ DE SERVEIS 64m CORDÓ DE SERVEIS 60m SN IE04 IE03 P 04 P 06 P 05 ESPAI MAJOR 49m ESPAI MAJOR 34m ESPAI MAJOR ESPAI MAJOR 31m Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 348 m (vorera 3,00m lliure com a mínim) Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/2000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.03 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V2 (2/2) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 39. 39. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 348 m (vorera 3,00m lliure com a mínim) PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA C D B EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 13m CORDÓ DE SERVEIS 37m CORDÓ DE SERVEIS 84m SN IE01 P 02 P 01 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.04 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V2 (1/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 40. 40. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 348 m (vorera 3,00m lliure com a mínim) CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS E F G H EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 44m P 03 P 04 CORDÓ DE SERVEIS 46m ESPAI MAJOR 42m ESPAI MAJOR 37m ESPAI MAJOR 49m ESPAI MAJOR 32m Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.04 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V2 (2/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 41. 41. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 348 m (vorera 3,00m lliure com a mínim) UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU EIX PASSEIG EIX PASSEIG CORDÓ DE SERVEIS 64m CORDÓ DE SERVEIS 60m SN P 06 P 05 ESPAI MAJOR 34m ESPAI MAJOR 31m Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.04 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V2 (3/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 42. 42. Parades bus (P 00) Places servei neteja (SN 00) 6 parades 3 places Illes emergents (IE 00) (13,5ml) 4 unitats Àmbit cordó de serveis 348 m (vorera 3,00m lliure com a mínim) SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA EIX PASSEIG EIX PASSEIG 8.14 SN CORDÓ DE SERVEIS 64m IE04 IE03 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA .02.04 OCUPACIÓ_PL. ORIENTATIU D'OCUPACIÓ_CORDÓ DE SERVEIS_V2 (4/4) Nota: La IE02 està ubicada a l'àmbit del mercat de la Boqueria.
 43. 43. C/DEL CARDENAL CASAÑAS PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU SANTAANNA CANUDA CARRERDELABOQUERIA PTG.D'AMADEUBAGUÉS CARRERDELAPORTAFERRISSA C/DEL CARDENAL CASAÑAS PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU SANTAANNA CANUDA CARRERDELABOQUERIA PTG.D'AMADEUBAGUÉS CARRERDELAPORTAFERRISSA C D E F G H B EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIGQp03 Qp02 Qf 11 Qf 01 Qf 05 Qf 06 Qf08 Qf10 Qf12 Qp01 O2 O1 O3 O4 O5 Qf 03 Qf02 Qf07 Qf 13 O6 Qf04 ze06 ze09ze08 ze04 ze05 ze11ze10 ze13 ze14 ze12 ze16 ze15 ze17 ze19 ze18 ze21 ze22 ze25ze24 ze26 ze27 ze28 ze29 ze30 ze ze ze ze ze ze Qp10 Qf 09 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/2000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A2 PROPOSTA ESTAT ACTUAL PROPOSTA 62 unitatsartesans 62 unitats ACTIVITATSESTAT ACTUAL PROPOSTA 12 unitats 16 unitats 9 unitats 1 unitat premsa (original)(Qp 00) floristes (Qf 00) once (O 00) museu de cera terrases bars 381 taules 9 unitats 13 unitats 9 unitats 1 unitat 298 taules QUIOSCS / TERRASESESTAT ACTUAL PROPOSTAMOBILIARI URBÀ bancs (ze00)(1,80m) fonts monumentals 64 unitats 113 unitats 34 unitats10 unitats cadires (ze00) 5 unitats 5 unitats premsa (nous)(Qp 00) 3 unitats .02.05OCUP._PL.ORIENT.D'OCUP._QUIOSCS/TERRASSES_D'ACORDAMBELPLAESPECIAL( 1/2)
 44. 44. UNIÓ SANTPAU NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDELABOQUERIA CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIGDECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA UNIÓ SANTPAU NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDELABOQUERIA CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIGDECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG Qp09 Qp08 Qp07 Qp05 O8 O9 Qp06 Qp04 O7 ze28 ze29 ze30 ze32 ze33 ze34 ze35 ze36 ze37 ze38 ze39 ze43 ze44 ze41 ze42 ze45 ze ze Q museu de la cera Qp11 Qp12 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/2000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ESTAT ACTUAL PROPOSTA 62 unitatsartesans 62 unitats ACTIVITATSESTAT ACTUAL PROPOSTA 12 unitats 16 unitats 9 unitats 1 unitat premsa (original)(Qp 00) floristes (Qf 00) once (O 00) museu de cera terrases bars 381 taules 9 unitats 13 unitats 9 unitats 1 unitat 298 taules QUIOSCS / TERRASESESTAT ACTUAL PROPOSTAMOBILIARI URBÀ bancs (ze00)(1,80m) fonts monumentals 64 unitats 113 unitats 34 unitats10 unitats cadires (ze00) 5 unitats 5 unitats premsa (nous)(Qp 00) 3 unitats A2 PROPOSTA .02.05OCUP._PL.ORIENT.D'OCUP._QUIOSCS/TERRASSES_D'ACORDAMBELPLAESPECIAL( 2/2)
 45. 45. PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA PELAI TALLERS BONSUCCÉS PINTORFORTUNY SANTAANNA CANUDA C D B EIX PASSEIG EIX PASSEIG Qp03 Qp02 Qp01 O2 O1 O3 O4 ze06 ze09ze08 ze04 ze05 ze11ze10 ze13 ze14 ze12 ze16 ze15 ze17 ze ze ze ze Qp10 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ESTAT ACTUAL PROPOSTA 62 unitatsartesans 62 unitats ACTIVITATSESTAT ACTUAL PROPOSTA 12 unitats 16 unitats 9 unitats 1 unitat premsa (original)(Qp 00) floristes (Qf 00) once (O 00) museu de cera terrases bars 381 taules 9 unitats 13 unitats 9 unitats 1 unitat 298 taules QUIOSCS / TERRASESESTAT ACTUAL PROPOSTAMOBILIARI URBÀ bancs (ze00)(1,80m) fonts monumentals 64 unitats 113 unitats 34 unitats10 unitats cadires (ze00) 5 unitats 5 unitats premsa (nous)(Qp 00) 3 unitats A2 PROPOSTA .02.06OCUPACIÓ_PL.ORIENT.D'OCUP._QUIOSCS/TERRASSES_D'ACORDAMBELPLAESPECIAL( 1/4)
 46. 46. CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS CARME PASSATGEBOQUERIA HOSPITAL SANTPAU CARRERDELAPORTAFERRISSA CARRERDELABOQUERIA CARRER DEL CARDENAL CASAÑAS PASSATGED'AMADEUBAGUÉS E F G H EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG EIX PASSEIG Qf 11 Qf 01 Qf 05 Qf 06 Qf08 Qf10 Qf12 O5 Qf 03 Qf02 Qf07 Qf 13 O6 Qf04ze19 ze18 ze21 ze22 ze25ze24 ze26 ze27 ze28 ze29 ze ze Qf 09 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ESTAT ACTUAL PROPOSTA 62 unitatsartesans 62 unitats ACTIVITATSESTAT ACTUAL PROPOSTA 12 unitats 16 unitats 9 unitats 1 unitat premsa (original)(Qp 00) floristes (Qf 00) once (O 00) museu de cera terrases bars 381 taules 9 unitats 13 unitats 9 unitats 1 unitat 298 taules QUIOSCS / TERRASESESTAT ACTUAL PROPOSTAMOBILIARI URBÀ bancs (ze00)(1,80m) fonts monumentals 64 unitats 113 unitats 34 unitats10 unitats cadires (ze00) 5 unitats 5 unitats premsa (nous)(Qp 00) 3 unitats A2 PROPOSTA .02.06OCUPACIÓ_PL.ORIENT.D'OCUP._QUIOSCS/TERRASSES_D'ACORDAMBELPLAESPECIAL( 2/4)
 47. 47. UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU UNIÓ NOUDELARAMBLA ARCDELTEATRE CARRERDEFERRAN CARRERDECOLOM PLAÇA REIAL PLAÇA DEL TEATRE PASSATGEDEBACARDI CARRERDELSESCUDELLERS PLAÇADEJOAQUIMXIRAU EIX PASSEIG EIX PASSEIG Qp05 O8 Qp06 Qp04 O7 ze28 ze29 ze30 ze32 ze33 ze34 ze35 ze36 ze Qp11 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ESTAT ACTUAL PROPOSTA 62 unitatsartesans 62 unitats ACTIVITATSESTAT ACTUAL PROPOSTA 12 unitats 16 unitats 9 unitats 1 unitat premsa (original)(Qp 00) floristes (Qf 00) once (O 00) museu de cera terrases bars 381 taules 9 unitats 13 unitats 9 unitats 1 unitat 298 taules QUIOSCS / TERRASESESTAT ACTUAL PROPOSTAMOBILIARI URBÀ bancs (ze00)(1,80m) fonts monumentals 64 unitats 113 unitats 34 unitats10 unitats cadires (ze00) 5 unitats 5 unitats premsa (nous)(Qp 00) 3 unitats A2 PROPOSTA .02.06OCUPACIÓ_PL.ORIENT.D'OCUP._QUIOSCS/TERRASSES_D'ACORDAMBELPLAESPECIAL( 3/4)
 48. 48. SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA SANTAMÒNICA PORTALDESANTAMADRONA PASSEIG DEJOSEPCARNER CARRERDEJOSEPANSELM CLAVÉ PASSEIG DECOLOM RONDALITORAL CARRERDELABANCA EIX PASSEIG EIX PASSEIG 8.14 Qp09 Qp08 Qp07 O9ze37 ze38 ze39 ze43 ze44 ze41 ze42 ze45 ze Q museu de la cera Qp12 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES DIN A3 escala: 1/1000 A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 ESTAT ACTUAL PROPOSTA 62 unitatsartesans 62 unitats ACTIVITATSESTAT ACTUAL PROPOSTA 12 unitats 16 unitats 9 unitats 1 unitat premsa (original)(Qp 00) floristes (Qf 00) once (O 00) museu de cera terrases bars 381 taules 9 unitats 13 unitats 9 unitats 1 unitat 298 taules QUIOSCS / TERRASESESTAT ACTUAL PROPOSTAMOBILIARI URBÀ bancs (ze00)(1,80m) fonts monumentals 64 unitats 113 unitats 34 unitats10 unitats cadires (ze00) 5 unitats 5 unitats premsa (nous)(Qp 00) 3 unitats A2 PROPOSTA .02.06OCUPACIÓ_PL.ORIENT.D'OCUP._QUIOSCS/TERRASSES_D'ACORDAMBELPLAESPECIAL( 4/4)
 49. 49. 3.65 3.50 16.91 3.50 6.21 EIXPUNTBAIX EIXPUNTBAIX EIXARBRAT ST02_Gual 80_Guals centrals_Gual 80 PERFIL PROPOSTA 13.04 13.04 12.91 13.03 13.03 13.06 13.29 13.28 13.01 13.03 12.91 13.05 13.10 13.10 13.20 13.20 40.78 GUAL EIXARBRAT %2,80%1,50 %2,00%2,80%1,50 %1,50 GUAL 10%> GUAL <5.3% GUAL 5.3%> GUAL <10% GUAL GUAL GUAL 0.80 3.10 3.10 0.80 Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150 0 1 2,5m ST02 eix 03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST02 A1 PROPOSTA cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual
 50. 50. 2.90 3.50 11.83 3.50 6.33 EIXPUNTBAIX EIXPUNTBAIX EIXARBRAT 11.66 11.66 11.52 11.57 11.60 11.60 11.88 11.89 11.64 11.65 11.53 11.64 11.72 11.72 ST03_Gual 80_Guals centrals_Gual 80 PERFIL PROPOSTA 35.87 GUAL EIXARBRAT %2,00 %1,70%3,00%1,50 GUAL 10%> GUAL <5.9% GUAL 5.4%> GUAL <10%%2,00 %2,40 GUAL GUAL GUAL 0.80 3.10 3.10 0.80 eix Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150 0 1 2,5m ST03 cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual 03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST03 A1 PROPOSTA
 51. 51. 15.79 3.50 11.93 3.50 2.89 EIXPUNTBAIX EIXPUNTBAIX EIXARBRAT 10.31 10.31 ST06_Gual 2.80_Gual central / Vorada central_Vorada lateral PERFIL PROPOSTA 9.98 10.07 10.30 10.31 10.03/10.11 10.13 10.17 10.17 10.08/10.20 10.00 41.51 GUAL EIXARBRAT %2,00 %1,50 %1,50 %2,00%1,60 %1,50 GUAL <5.9% GUAL 3.65%> 10.03 10.02 GUAL 3.102.80 eix Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150 0 1 2,5m ST06 cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual 03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST06 A1 PROPOSTA
 52. 52. 8.03 8.03 7.89 7.94 7.97/8.09 7.93 8.26 8.28 7.90 7.90 7.99 7.97 3.50 3.50 7.98 7.98 13.95 EIXPUNTBAIX EIXPUNTBAIX PERFIL PROPOSTA EIXARBRAT 34.11 ST11_Plataforma única / Vorada central_Gual 80 (Franja serveis 2.80) 4.93 EIXARBRAT %2,26 %2,50 %1,40%2,50 %2,00 GUAL <10% GUAL 0.80 2.00 2.32 FRANJA SERVEIS GUAL GUAL 1,50%> GUAL 3.10 GUAL <5,8% 13.10 13.23 12.90 11.66 11.72 11.76 11.69 11.71 11.62 10.31 10.30 10.33 10.17 7.98 8.03 6.11 5.80 6.05 5.98 6.00 5.10 4.73 10.50 ST11 eix Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150 0 1 2,5m cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual 03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST11 A1 PROPOSTA
 53. 53. 7.10 7.10 6.96 7.10 7.03 7.15 7.28 7.31 6.96/7.08 7.06 6.85 6.92 7.00 7.00 1.92 3.50 3.5014.02 2.62 PERFIL PROPOSTA EIXPUNTBAIX EIXPUNTBAIX EIXARBRAT EIXARBRAT 34.23 ST13_(Franja serveis 2.80) Gual 80_Vorada central / Gual central_Gual 2.80 %1,81 %2,15 %1,00%3,00 %2,60%1,50 GUAL <3.60% GUALGUAL GUAL <10% 0.80 3.10 2.80 GUAL 5.70%> GUAL 2.00 ST13 eix Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150 0 1 2,5m cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual 03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST13 A1 PROPOSTA
 54. 54. 5.80 5.80 6.06 6.00 6.00 6.01 6.10 6.00 6.27 6.30 6.09 6.00 6.03 5.93 6.11 6.11 3.77 3.50 3.5015.43 23.52 EIXPUNTBAIX EIXARBRAT PERFIL PROPOSTA EIXPUNTBAIX 49.72 ST15_Plataforma única %2,30%2,60%1,50%2,00 %3,00 %1,00 %1,50 ST15 eix Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150 0 1 2,5m cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual 03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST15 A1 PROPOSTA
 55. 55. 5.81 5.81 5.76 5.86 6.23 6.59 6.15 6.06 5.93 6.03 6.01 5.82 6.13 6.15 5.96 5.87 5.88 5.80 5.96 5.96 4.17 3.50 3.5015.19 23.99 PERFIL PROPOSTA EIXPUNTBAIX EIXARBRAT EIXPUNTBAIX 52.81 EIXPUNTBAIX ST16_Plataforma única %1,83 %2,36 %1,42%2,50 %2,43%2,00 GUAL <9,1% GUAL 2.45 eix Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150.03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST16 A2 PROPOSTA ST16 cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual
 56. 56. 4.73 4.73 4.61/4.69 4.63 11.39 3.50 3.5025.96 3.73 EIXPUNTBAIX PERFIL PROPOSTA EIXPUNTBAIX 51.99 EIXARBRAT 4.72/4.84 4.82 5.37 5.47 5.13 5.19 5.02 5.19 5.09 5.09 ST20_Gual 2.80_Gual central / Vorada central_Vorada lateral GUAL %1,00%3,00%4,00%1,00%3,00%1,00%2,20%1,00 GUAL 3.20%> GUAL <6.4% EIXARBRAT GUAL 3.102.80 ST20 eix Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/150 0 1 2,5m cotaestatactual cotaproposta perfil proposta perfil estat actual 03.01 PERFILS TRANSVERSALS_ST20 A1 PROPOSTA
 57. 57. mínim2.00m(V1)/3.00m(V2)2.00.803.50.40 Junta / Led lineal (senyalització límit cordó de serveis) Led / Sensor aparcament a cada 5m Senyalització vertical de càrrega/descàrrega 2.00.80.40 .12 3.50 .08 VORERAVARIABLE:1,5/2%CORDÓDESERVEIS:1,5/2%P.ESPECIAL10% Secciógual_pendentúnica_vorada0,80m_cordódeserveis2,80m GUAL mínim2.00m(V1)/3.00m(V2) .80.40 .12 5.003.50 .08 VORADAVORERAVARIABLE:1,5/2% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/50.04.01 PAVIMENTS_DETALL PLANTA I SECCIÓ TIPUS_CORDÓ DE SERVEIS A1 PROPOSTA Planta Tipus_pendent única_vorada 0,80m _ cordó de serveis 2,80m escala 1/50 S.02_SeccióTipus_pendentúnica_cordódeserveis2,80m escala1/50 S.01_SeccióTipus_pendentúnica_vorada0,80m escala1/50 S.02 S.01
 58. 58. .80.40 .12 5.003.50 .08 VORADAVORERAVARIABLE:1,5/2% .80.80 .12 5.003.50 .08 P.ESPECIAL10%VORERAVARIABLE:1,5/2% 2.30 GUAL5,4% GUAL 2.00.803.50.802.30 2.00.803.50.402.70 3.10(GUAL) mínim2.00m(V1)/3.00m(V2) mínim2.00m(V1)/3.00m(V2) Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/50.04.02 PAVIMENTS_DETALL PLANTA I SECCIÓ TIPUS_GUAL DE VIANANTS A1 PROPOSTA Planta Tipus_vorada 0,80m _ gual de vianants 0,80m escala 1/50 S.02_SeccióTipus_gualdevianants0,80m escala1/50 S.01_SeccióTipus_vorera/vorada0,80m escala1/50 S.02 S.01
 59. 59. 3.50 2.80(GUAL) 3.002.00.803.50.402.70 .802.30 3.10(GUAL) .802.00mínim2.00m(V1)/3.00m(V2) 2.00 VORERAVARIABLE:1,5/2%GUAL:4,4/4,9% .80 .12 3.50 .08 .802.30 GUAL5,4% mínim2.00m(V1)/3.00m(V2) .80.40 .12 5.003.50 .08 VORADAVORERAVARIABLE:1,5/2% Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/50.04.03 PAVIMENTS_DETALL PLANTA I SECCIÓ TIPUS_GUAL EDIFICIS EMBLEMÀTICS A1 PROPOSTA Planta Tipus_doble pendent_gual edificis emblemàtics 2,80m escala 1/50 S.02_SeccióTipus_doblependent_gualedificisemblemàtics2,80m escala1/50 S.01_SeccióTipus_vorera/vorada0,80m escala1/50 S.02 S.01
 60. 60. 5.00.803.50.802.30 Led / Senyalització a cada 5m .805.003.50 VORERAVARIABLE:1,5/2% .80 PODOTÀCTILPODOTÀCTIL Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/50.04.04 PAVIMENTS_DETALL PLANTA I SECCIÓ TIPUS_ESPAIS MAJORS A1 PROPOSTA Planta Tipus_espais majors_podotàctil 0,80m escala 1/50 S.01_SeccióTipus_espaismajors_podotàctil0,80m escala1/50 S.01
 61. 61. Junta / Led lineal (senyalització límit cordó de serveis) +8 0 0 0+8 +12 +8 +12 +12 .80.303.20.802.30 .80.303.20.402.702.00 +12 +12 .12 +12 +12+8 .80VARIABLE3.50 VORERAVARIABLE:1,5/2% .80 P.ESPECIALP.ESPECIAL Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 DIN A3 escala: 1/50.04.05 PAVIMENTS_DETALL GUAL TRIANGULAR_ESPAIS MAJORS A1 PROPOSTA Planta Tipus_detall triangular espais majors escala 1/50 S.01_Secció Longitudinal Tipus_gual triangular espais majors escala 1/50 S.02_SeccióTransversalTipus_gualtriangularespaismajors escala1/50 S.02 S.01
 62. 62. EIX PASSEIG EIX PASSEIG 04.06 PLANTA GENERAL PAVIMENTS (1/2) Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA 01 PROPOSTA DIN A3 escala: 1/2000
 63. 63. EIX PASSEIG EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 A_MORFOLOGIA FÍSICA 04.06 PLANTA GENERAL PAVIMENTS (2/2) 01 PROPOSTA DIN A3 escala: 1/2000
 64. 64. EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 04.07 PLANTA GENERAL PAVIMENTS (1/4) A1 PROPOSTA DIN A3 escala: 1/1000
 65. 65. EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 04.07 PLANTA GENERAL PAVIMENTS (2/4) A1 PROPOSTA DIN A3 escala: 1/1000
 66. 66. EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 04.07 PLANTA GENERAL PAVIMENTS (3/4) A1 PROPOSTA DIN A3 escala: 1/1000
 67. 67. EIX PASSEIG Ajuntament de Barcelona LES RAMBLES A_MORFOLOGIA FÍSICA AVANTPROJECTE URB./DOC. DE BASES PER L'EXECUTIU_OCTUBRE 2018 04.07 PLANTA GENERAL PAVIMENTS (4/4) A1 PROPOSTA DIN A3 escala: 1/1000

×