Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019

513 visualizaciones

Publicado el

Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019, presentada al Plenari del Consell Municipal el divendres 30 de juny de 2017.

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Mesura de Govern: Expansió del projecte Radars 2017-2019

 1. 1. 1 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) MESURA DE GOVERN : EXPANSIÓ DEL PROJECTE RADARS 2017-2019 Plenari del Consell Municipal 30 de juny del 2017
 2. 2. 2 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) EXPANSIÓ DEL PROJECTE RADARS A LA CIUTAT DE BARCELONA (2017-2019) INTRODUCCIÓ La Regidoria de Drets Socials té com a línies estratègiques d’aquest mandat desenvolupar polítiques públiques adreçades a promoure un major benestar i qualitat de vida de les persones grans, l’envelliment actiu i la solidaritat entre generacions, creant comunitats més humanes i segures, mitjançant processos participatius i d’acció comunitària. Els valors de l’acció comunitària es troben en la transformació social i el desenvolupament humà, i el seu progrés es fonamenta en processos de protagonisme col·lectiu i ciutadania activa. L’èxit del projecte Radars ens mostra que, en un context com l’actual, de globalització i urbanització accelerada i marcat per un creixent envelliment de la població, l’existència d’una cultura comunitària fa possible el desenvolupament de polítiques amb una major efectivitat, menor cost i un impacte que va molt més enllà del de la persona directament destinatària. Radars rau en la recuperació de valors com la solidaritat veïnal i l’ajuda mútua i en la innovació pel que fa a la metodologia de treball. La implementació d’aquesta Mesura de Govern respon a la necessitat d’adequar les actuacions municipals a l’envelliment i el creixement del grup de persones grans a la ciutat i es fa des d’un enfocament preventiu, que promogui l’envelliment actiu, el bon tracte, la detecció i l’atenció a les persones grans que pateixen situacions de vulnerabilitat i/o de solitud no volguda. La Mesura d’expansió del projecte Radars a nivell de ciutat es sustenta en els principals resultats obtinguts fins el moment, l’augment de la participació i les valoracions positives del projecte per part de les persones usuàries, els veïns, els comerços i la xarxa creada en els barris. La seva metodologia s’ha anat adaptant a les necessitats des de que va començar i ha estat validada per l’augment progressiu de la implicació de la ciutadania en el projecte i la consolidació d’un marc de col·laboració i coresponsabilitat entre l’administració pública (a través dels serveis socials bàsics) i la societat civil organitzada. La Mesura es considera una estratègia de coordinació única per la implementació de la metodologia de treball i dels valors propis del projecte Radars a nivell de ciutat. Ha quedat demostrat que la coordinació d’una metodologia de treball compartida permet una gestió més eficaç i eficient dels processos i dels recursos vinculats al projecte i la generació i sistematització d’un coneixement que millora l’atenció alhora que permet donar respostes concretes a necessitats globals, des de la proximitat, generant relacions de confiança i amb un enfocament preventiu.
 3. 3. 3 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) QUÈ ÉS EL PROJECTE RADARS El projecte Radars és un projecte d’Acció Comunitària liderat pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. S’adreça a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans i a pal·liar els efectes negatius i/o impacte de la solitud no volguda en la seva qualitat de vida i benestar, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Va néixer l’any 2008 al barri del camp d’en Grassot a Gràcia Nova, en un context marcat pel creixent nombre de persones grans en risc d’aïllament, però també davant de la voluntat dels Serveis Socials de combinar la seva capacitat d’acció amb la participació activa de les entitats, serveis, veïns i comunitat en general, per afrontar aquesta situació amb un enfocament preventiu. Els bons resultats del projecte han comportat que Radars hagi esdevingut un projecte de ciutat que, començant-se a expandir l’any 2012, actualment està present als 10 Districtes de la ciutat, concretament, a 35 barris. Tanmateix, cal esmentar que la metodologia Radars s’ha compartit amb altres ciutats d’arreu de Catalunya1 començant a crear una xarxa de ciutats Radars amb la finalitat d’intercanviar experiències i metodologia amb aquets municipis. A data d’avui, ja són al voltant de 348 entitats, serveis i equipaments que participen activament en el projecte, un total de 235 persones voluntàries i 1.213 comerços, 516 farmàcies i 1.410 veïns que, amb la seva mirada sensible i respectuosa, vetllen pel benestar de les 865 persones grans que són ateses per Radars. 1 S’ha signat un conveni de col·laboració amb Granollers, Mataró, Igualada, Arenys de Munt, Arenys de Mar i està en vies la signatura de conveni amb Sant Feliu de Llobregat i Madrid.
 4. 4. 4 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) JUSTIFICACIÓ Les raons fonamentals que motiven i argumenten l’expansió del projecte Radars a la ciutat de Barcelona són les següents : 1. El creixement del nombre de persones grans que viuen soles a la ciutat de Barcelona: segons dades del 2016, el 21,6% de la població té més 65 anys. D’aquestes, gaire bé el 26% viuen soles. Així mateix, si es fa una observació del grup de persones majors de 75 anys, el percentatge de solitud augmenta, arribant gaire bé al 32%. 2. La solitud té un afecte devastador en la qualitat de vida de les persones grans, la solitud correlaciona amb la salut i es una vivència subjectiva que cal abordar de manera individualitzada. 3. L’índex de solitud porta a considerar la necessitat d’intervenir per pal·liar els efectes de la solitud no volguda i el risc de patir aïllament social. Aquest indicador està de nou condicionat per una diferència important entre homes i dones; les persones grans que viuen soles són majoritàriament dones, les quals presenten un major risc d’exclusió social:  El 77% de la població major de 65 que viu sola, són dones.  El 80% de la població major de 75 anys que viu sola són dones. 4. Els canvis de les dinàmiques de les relacions en el sí de la família i en l'entorn veïnal modifiquen el sistema tradicional de seguiment i de cura de les persones grans que volen romandre al barri en el que han viscut tota la vida en condicions de seguretat i benestar. 5. El projecte Radars ha demostrat ser una referència i una bona pràctica per a optimitzar els recursos disponibles: humans, materials i econòmics.  La metodologia de treball en la que es basa el projecte Radars ha estat dissenyada i validada des de l’any 2008, data en la que es va implementar una prova pilot al barri de Camp d’en Grassot.  Els aprenentatges i els reptes que ha suposat el projecte en la manera de fer, creant comunitats i barris més humans i solidaris: i. La bona disposició del conjunt de l’entorn a participar en la transformació dels barris. ii. La creació d’un marc de corresponsabilitat que trenca amb creences tant a nivell intern com extern: 1. No totes les necessitats són responsabilitat ni poden ser abordades des de les administracions públiques. 2. La rellevància de la dimensió social de l’envelliment ofereix unes coordenades on la comunitat té un pes central, que promouen, a partir d’un treball grupal i col·lectiu, el sorgiment de noves iniciatives i modalitats de cooperació amb actors diferents que col·laboren. iii. La redefinició dels rols i valors: nous mecanismes de comunicació, de circuits i metodologies d’intervenció.
 5. 5. 5 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 6. Els beneficis per a l’Administració pública més enllà dels resultats: iv. Poder intervenir des de la prevenció contribueix a l’eficàcia dels processos. v. Aconseguir la coresponsabilitat de les entitats i de la ciutadania. vi. Major coneixement del funcionament de les dinàmiques veïnals i comunitàries. vii. Fer difusió precisa de la cartera de serveis públics adreçats a la gent gran. viii. Apropar i millorar la relació de l’administració Municipal i dels Serveis Socials amb els ciutadans.
 6. 6. 6 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) L’EVOLUCIÓ DEL PROJECTE RADARS I L’AMPLIACIÓ DEL PERFIL DE LES PERSONES DESTINATÀRIES Radars va començar amb un objectiu molt clar: centrat en un enfocament preventiu, el projecte s’adreçava a detectar situacions de risc entre les persones grans amb la finalitat d’evitar les problemàtiques o emergències que pogués patir la població gran més fràgil. Per aquest motiu, en el seus inicis Radars es dirigia fonamentalment a persones més grans de 75 anys que vivien soles o acompanyades de persones també grans. Però, a partir de l’expansió de l’any 2012, es van començar a detectar altres necessitats entre les persones usuàries del projecte, totes relacionades amb l’impacte que té la solitud en el conjunt d’esferes de la vida de la persona gran. La detecció d’aquesta realitat vital entre les persones que participaven a Radars va propiciar una reflexió interna en el sí del projecte, constatant-se que, efectivament, tant a nivell nacional com internacional s’estava promovent una incipient intervenció des de les polítiques socials i sanitàries per a incidir en la solitud de les persones com a mitjà preventiu. És per això que es va valorar ampliar els objectius i aprofitar la xarxa i l’entramat creat als barris per adreçar-los no només a detectar situacions de risc, sinó també a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda de la població gran. Per aquest motiu, avui en dia, el perfil de les persones ateses pel projecte Radars és molt més ampli: el Projecte s’adreça actualment tant a persones grans (majors de 65 anys) que viuen soles, com a aquelles que se senten soles. Necessàriament, els objectius de Radars també s’han ampliant i les accions i estratègies emprades als barris no només estan enfocades a detectar i notificar situacions de risc sinó que, de forma complementària, cerquen implicar a la comunitat en la detecció de situacions de solitud no volguda i en el desenvolupament d’accions que facilitin la vinculació de les persones grans a la seva comunitat. Aquest darrer fet ha comportat, conseqüentment, el desenvolupament d’accions adreçades a potenciar i captar voluntariat de barri que ens permeti, en el marc del projecte, poder apropar els recursos existents a la població gran (creant espais d’acollida i de relació, facilitant acompanyament i transport a les activitats, difonent i fent accessible la informació sobre les activitats que es realitzen als barris, etc.). Cal puntualitzar en aquest sentit que Radars està fent front a un fenomen global i creixent (l’impacte de la solitud no volguda en el benestar i qualitat de vida de les persones grans), abordat fins ara des d’una perspectiva terapèutica i individual però no des de les polítiques públiques ni des de l’àmbit comunitari. Per aquest motiu, no es disposa encara d’eines de llarg recorregut contrastades, constituint aquest Projecte una pràctica innovadora.
 7. 7. 7 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) OBJECTIUS Els objectius generals del projecte Radars són: 1. Detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans: que les persones grans que han escollit viure a casa seva, puguin fer-ho en condicions de benestar i seguretat amb la complicitat de l’entorn. 2. Pal·liar la solitud no volguda i/o conseqüències negatives de la solitud de les persones grans i vincular-les a la seva comunitat. Més enllà dels objectius generals i finalistes, en tant que projecte comunitari, també és important assenyalar els objectius de procés: 1. Dinamitzar la xarxa del barri per a compartir coneixements i definir intervencions conjuntes. 2. Sensibilitzar les comunitats i els barris davant les situacions de risc de la població gran mitjançant “una mirada sensible i respectuosa”. 3. Crear/enfortir un marc de coresponsabilitat, per donar respostes de caire preventiu a necessitats creixents: Administració Pública i societat civil, tots formem part de la solució. 4. Promoure la participació ciutadana. 5. Crear comunitats segures i humanes vers la població gran. 6. La perspectiva del bon tracte vers les persones grans, suposa poder establir relacions basades en postures dialogants. 7. Treballar per a evitar l’exclusió i contra la negació dels drets de les persones grans, evitant actituds com la indiferència, la negació d’autonomia en la decisió, la infantilització, l’excessiva tecnificació o despersonalització, així com altres comportaments que puguin ser formes d’abús.
 8. 8. 8 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I METODOLOGIA DEL PROJECTE RADARS Com tot projecte comunitari, Radars es configura i es dissenya en cada barri. No busquem models d’arquitectures institucionals replicables idènticament a qualsevol territori. Busquem proximitat, i des de la proximitat, construir a cada barri les arquitectures i el processos que més s’ajustin a les realitats i potencialitats d’aquests. Barri a barri, Barcelona és una ciutat enormement diversa. Són les persones, les entitats, els equipaments i els serveis que en formen part els qui defineixen el projecte en cada territori. Per aquest motiu, el procés de treball s’ha d’adaptar a cada situació. Això no obstant, habitualment la seqüència de treball es divideix en dues grans fases: FASE1. Procés d’implementació del projecte Radars (1er any): adreçada fonamentalment a la creació de Xarxa Radars al barri (difusió i sensibilització), a promoure la detecció de situacions de risc i/o solitud de les persones grans, a crear la Plataforma de Seguiment Telefònic (amb l’objectiu de començar a crear un vincle de confiança que facilita la vinculació al territori) i a crear els circuits que garantiran la prevenció de les situacions de risc. FASE2. Consolidació i gestió del projecte Radars i vinculació al territori de les persones usuàries (2n any): adreçada fonamentalment a consolidar els circuits de detecció i la Xarxa Radars al barri (fidelització), i a definir les estratègies i accions de vinculació (creant grups de voluntariat per l’acompanyament acollides etc., creant sinèrgies entre els agents participants per fer accessibles les activitats de barri, aprofundint en el coneixement dels interessos de les persones usuàries, creant grups de companyia etc.). Totes les accions que es porten a terme en el marc de Radars combinen el lideratge i paper actiu dels Serveis socials amb la participació activa d’agents locals: veïns, associacions, entitats locals i serveis, treballen conjuntament en el projecte en els diferents nivells d'execució de les accions i el desenvolupament d'estratègies. Aquest enfocament participatiu permet el desenvolupament de processos compartits, preventius i integrats en la comunitat, alhora que apropa els serveis socials a la ciutadania i facilita una millor relació entre l'administració local i altres agents locals. Amb aquesta finalitat, Radars impulsa la creació d’una xarxa de detecció i prevenció a cada barri2 . La creació d’aquesta xarxa és de caràcter comunitari i es composa de diferents espais de participació, cada un d’ells requereix un grau d’implicació diferent. 2 Cal especificar que hi ha territoris on prèviament a la implantació del projecte RADARS, ja existien projectes comunitaris i/o xarxes de relació i participació de les entitats. En la majoria dels casos provinents de Plans de Desenvolupament Comunitaris i/o altres processos participatius. En aquests casos, la xarxa RADARS s’ha sumat a l’esforç fet i la xarxa constituïda o preexistent, oferint la possibilitat d’actuar i participar en un altre marc d’acció.
 9. 9. 9 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) A continuació es fa una descripció detallada dels diferents espais de participació que constitueixen la Xarxa: Taula d’Entitats del Projecte Radars: L’objectiu de la Taula és “activar” un sistema de funcionament comunitari en el barri. Hi participen associacions, entitats, serveis i persones a títol individual (veïns/es) del barri. És l’òrgan de govern del projecte, un espai de deliberació, debat i presa de decisions. És en aquest espai on es delibera al voltant de les estratègies i les accions que es portaran a terme. En les diferents taules Radars, les persones que hi participen, formen part, activament, de tots els processos de decisió i definició d’estratègies, així com de la creació dels grups i comissions de treball i els processos d’avaluació. Activitats de sensibilització i difusió: L’objectiu principal d’aquest espai és construir una xarxa de barri implicada i corresponsable en la millora del benestar i qualitat de vida de la població gran. Amb aquesta finalitat es desenvolupen activitats adreçades a donar a conèixer el projecte en el barri, i promoure una mirada sensible i respectuosa vers les persones grans. Aquesta tasca sempre es portada a terme per persones voluntàries dels barris, que conformen comissions o grups de treball adreçades a tal efecte. Entre les activitats de difusió, cal destacar el Porta a Porta Comerços per tal que estiguin atents als diferents factors de risc que poden manifestar les persones grans del barri. DETECCIÓ PLATAFORMA DE SEGUIMENT VINCULACIÓ AL TERRITORI VALORACIÓ/ INTERVENCIÓ SS.SS /SALUT SENSIBILITZACIÓ I DÍFUSIÓ XARXA DE BARRI ( RADARS: VEÏNALS , COMERCIALS , FARMÀCIES, EQUIPAMENTS, SERVEIS...) TAULA RADARS
 10. 10. 10 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Detecció: una de les principals tasques i la que comporta més complexitat, és la detecció de gent gran en situació de risc i/o solitud no volguda. Per realitzar-la, des de la Taula d’Entitats es dissenyen diferents estratègies: 1. La xarxa de barri: les trucades de prevenció que realitzen els radars veïnals, comercials i farmàcies cada cop que detecten una situació de risc. 2. La Taula d’Entitats motiva als agents significatius de barri (, Centres de Serveis Socials, ABS’s, equipaments de gent gran etc.) per a que, des de la seva pròpia activitat detectin situacions de solitud no volguda i derivin al projecte. 3. Porta a Porta: es fonamenta en visites a domicili (prèvia anàlisi poblacional), per part de persones voluntàries, amb l’objectiu d’identificar persones grans en situació de risc o solitud i, de forma complementària, incorporar Radars veïnals al projecte. Aquesta metodologia està sent revisada en la mesura que s’està intentat potenciar altres vies de detecció en els territoris, com les anteriorment esmentades. Valoració i intervenció: L’objectiu de la valoració rau en la prevenció. Un cop s’han detectat persones grans, potencials usuàries del projecte RADARS, és important fer una valoració dels indicadors de risc que algunes d’elles presenten. Aquesta és una tasca que desenvolupen el serveis socials de barri. Un cop valorada cadascuna de les situacions, les persones que presenten algun risc, a més de ser usuàries del projecte Radars, també passen a ser usuàries de Serveis Socials. En aquest espai, la xarxa de barri no intervé. És tasca dels Serveis socials determinar quin tipus d’intervenció es fa en un domicili on hi ha una persona gran en situació de vulnerabilitat. Plataforma de Seguiment Telefònic: L’objectiu principal és generar una relació de confiança que possibiliti restablir vincles amb la comunitat. Les diferents plataformes les constitueixen grups de persones voluntàries que periòdicament fan trucades de companyia a les persones usuàries. Es garanteix acompanyament i proximitat i l’accessibilitat als serveis i recursos del territori. Vinculació al Territori: Aquesta tasca la realitzen voluntaris que facilitaran la vinculació a la comunitat de les persones usuàries de Radars; preparant activitats adaptades i fent acollides i acompanyaments. Aquests grups de voluntaris els conformen persones amb diferents perfils i edats responent a les característiques del teixit social de cada barri. Xarxa de Barri: La Xarxa de Barri del projecte Radars constitueix en sí mateix un espai de participació. Es demana, a tots els RADARS, és a dir, totes aquelles persones, comerços i farmàcies que en formen part, que mantinguin una mirada sensible i respectuosa vers les persones grans del seu entorn, això és, que estiguin atents a la dinàmica diària de les persones grans que coneixen i que, en cas de detectar algun canvi en la seva rutina, en el seu comportament o aspecte que pugui ser signe d’una situació d’aïllament, es posin en contacte amb el projecte.
 11. 11. 11 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) RECURSOS Un dels valors del projecte Radars és capitalitzar els recursos ja disponibles per no duplicar accions i garantir la sostenibilitat del projecte. Recursos Humans i Comunitaris 1. El capital social generat per les persones que hi participen és el fonament del projecte Radars. És un projecte que es nodreix de la participació dels veïns i de les persones voluntàries dels barris, i aquest fet, ha anat guanyat terreny a mesura que la ciutadania s’implica en les diferents estratègies per donar resposta a la solitud no volguda. Així, la posada en marxa d’accions singularitzades i adaptades a les diferents necessitats de les persones grans comporta una necessitat creixent de captació i gestió del voluntariat en el territori. 2. El lideratge dels Serveis Socials és l’element cabdal del projecte: en tant que projecte d’acció comunitària liderat per l’administració, Radars no es pot entendre com a una “acció veïnal” sinó com a un projecte impulsat des de l’administració que promou i facilita, des del territori, un treball conjunt entre el veïnatge i els serveis públics. Amb aquest enfocament d’intervenció es garanteix, entre d’altres: a. La millora de l’acció dels serveis socials a través de la implicació directa de la ciutadania, optimitzant recursos i minimitzant la necessitat de crear nous serveis. b. La generació d’un clima de “consens” al voltant de la intervenció pública. c. L’apoderament o enfortiment ciutadà. d. La creació de noves oportunitats. e. La inclusió de tothom, també dels més fràgils, en el desenvolupament dels processos. 3. El projecte Radars materialitza un model d’acció comunitària, liderada pels serveis socials de territori i tècnicament acompanyada per un equip especialitzat, anomenat Equip de Radars Ciutat. L’equip de Radars Ciutat dona suport als Centres de Serveis Socials en el desplegament del projecte en dues línies complementàries: a. El desplegament del procés comunitari en el territori: diagnòstic poblacional i d’agents, disseny d’estratègia relacional, assessorament pel lideratge dels espais participatius, planificació de processos, resolució i transformació de conflictes, dinamització de comissions de treball, gestió del voluntariat etc. b. La prevenció del risc i gestió i el seguiment de les persones usuàries: seguiment i coordinació del voluntariat que està en contacte directe amb la població atesa, identificació de situacions de risc, i la gestió de les demandes que se’n deriven.
 12. 12. 12 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) L’existència de l’equip centralitzat de ciutat és garantia de consolidació d’un model d’atenció de ciutat, amb una visió compartida, sota uns mateixos valors i criteris d’intervenció i processos comuns. A més, conforma un model de treball eficaç i eficient, ja que facilita la sistematització del coneixement i els aprenentatges, i el intercanvi d’experiències, combinant l’estructura pròpia municipal i el suport d’un equip tècnic especialitzat. El model de funcionament promou i facilita el treball en equip dintre del barri i entre Districtes. 4. La participació dels tècnics vinculats a Serveis a les Persones i el Territori dels districtes, és necessària a mesura que facilita les relacions entre els diferents agents del territori i els serveis socials. 5. La participació dels professionals de les entitats del tercer sector i representants d’entitats de barri és imprescindible, ja que per un costat, permet la materialització del procés participatiu i per l’altre, facilita el procés de selecció, i seguiment dels voluntaris que es posen en contacte amb la població diana. Tanmateix, la promulgació de la LLei 20/2015 del voluntariat i foment de l’associacionisme obliga a formalitzar relacions de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats de voluntariat, per tal de poder comptar amb la participació de persones voluntàries en el sí de l’Administració Pública. Recursos Materials: Radars és un projecte que es fonamenta en el valor afegit que aporta la comunitat pel que fa el benestar i la qualitat de vida les persones, entesa com a un actiu per donar resposta a necessitats emergents. Per aquest motiu, els recursos materials necessaris són fonamentalment aquells adreçats a sensibilitzar i implicar a la comunitat (recursos de comunicació), aquells que facilitaran la gestió i sistematització de la informació (recursos informàtics) i els relacionats amb les activitats de barri. 1. Recursos de comunicació: recursos per a campanya i elements distintius (banderoles, lones, cartells, tríptics, punts de llibre, magnets, adhesius etc.), instruments de fidelització (cartes personalitzades, memòries anuals de les fites assolides butlletins de barri i flyers informatius etc), Material identificatiu del voluntariat del projecte (bosses, samarretes, armilles, gorres..), i altres que puguin sorgir en els barris: tasses, diplomes, exposicions etc. 2. Recursos informàtics: Base de Dades espcifica del projecte Radars que permet el registre de tots els Radars implicats en el projecte i la gestió de la informació relativa a les persones usuàries del projecte. Es preveu poder vincular la informació registrada en aquest aplicatiu amb la Base de Dades dels Serveis Socials Básics 3. Recursos econòmics de barri: partides pressupostàries especifiques pel desenvolupament i realització d’activitats que es planifiquen i dissenyen en el decurs del procés comunitari en els barris, com ara; esdeveniments, festes Radars, berenars, grups de companyia, caminades, trobades intergeneracionals, concursos de fotografia etc.
 13. 13. 13 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) LÍNIES DE FUTUR a. Coordinació amb altres serveis :  En l’actualitat Radars es coordina amb el Dispositiu d’Atenció Telefònica Centralitzat (DTAC). Cal seguir treballant en aquesta línea per tal de garantir una adequada trasmissió de la informació (derivació de situacions de risc i demandes de Radars Veïnals i comercials).  Coordinació amb les empreses prestadores del servei d’Atenció Domiciliaria per la detecció de situacions de solitud en els domicilis.  Coordinació amb les Àrees Bàsiques de Salut per la detecció de situacions de solitud no volguda.  Coordinació amb el Servei d’Atenció Telefònica per garantir una veritable prevenció i coordinació pel que fa les situacions de risc.. b. Impuls i generalització d’accions de vinculació al territori:  Activitats de barri  Espais de trobada i relació  Activitats intergeneracionals  Altres c. Conveni amb Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB):  Consolidació del paper de les farmàcies com agents detectors.  Foment del paper de la farmàcia com a agent de vinculació al territori, en tant que és una espai de confiança per a les persones grans. d. Avaluació de l’impacte de Radars com a política social comunitària, tant a escala individual com comunitària e. Coordinació amb el departament del Padró poblacional f. Campanya de comunicació de ciutat ACCIONS DE CIUTAT PREVISTES  1ra Trobada de persones voluntàries de Plataformes de Seguiment Telefònic (Juny 2017)  1ª Trobada reconeixement del Voluntariat (Octubre 2017)  3ª Trobada de Centres de Serveis Socials de Barris Radars (març 2018)  1ª Trobada de Ciutats Radars
 14. 14. 14 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) EXPANSIÓ DEL PROJECTE RADARS (2017-2019) Des que va sorgir l’any 2008 al Camp d’en Grassot, al districte de Gràcia, Radars no ha deixat de créixer i actualment ja funciona amb èxit a 35 barris de tota la ciutat. Al setembre del 2016, quan va iniciar-se el procés d’expansió, funcionava en 26 barris de 9 districtes diferents. La intenció de l’àrea de Drets Socials, però, és que l’any 2019 siguin 53 barris i que això doni cobertura al 77% de la gent gran de la ciutat. No és una xifra menor si es té en compte que prop del 12% dels més d’1,6 milions d’habitants que hi ha a Barcelona tenen més de 75 anys i que una de cada tres persones d’aquesta edat viuen soles. Això és, prop de 90.000 persones grans viuen soles a la ciutat de Barcelona. Implantació del projecte Radars per Barris a Setembre de 2016: 9 Districtes 26 barris cobertura del 47.43%de la població potencial més gran de 65 anys.
 15. 15. 15 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) DISTRICTES BARRIS Ciutat Vella Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera L'Eixample la Sagrada Família la Nova Esquerra de l'Eixample Les Corts les Corts la Maternitat i Sant Ramon Sant Gervasi Sant Gervasi - la Bonanova Sant Gervasi - Galvany el Putxet i el Farró Gràcia el Coll la Salut la Vila de Gràcia el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova Horta Guinardó el Baix Guinardó el Guinardó Can Baró Nou Barris . Porta Verdun la Trinitat Nova Sant Andreu Sant Andreu la Sagrera el Congrés i els Indians Navas Sant Martí el Camp de l'Arpa del Clot el Clot el Poblenou Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou Provençals del Poblenou TOTAL GENERAL- 26 barris
 16. 16. 16 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Implantació del projecte Radars per barris per a l’any 2019: 10 Districtes 53 Barris. Cobertura del 77,42% de la població potencial més gran de 65 anys de la ciutat de Barcelona.
 17. 17. 17 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) DISTRICTES BARRIS Ciutat Vella Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera Gòtic Raval L'Eixample la Sagrada Família la Nova Esquerra de l'Eixample Dreta Eixample Fort Pienc Sant Antoni Sants Montjuic el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca la Marina de Port la Font de la Guatlla Hostafrancs la Bordeta Sants - Badal Sants Les Corts les Corts la Maternitat i Sant Ramon Sarrià Sant Gervasi Sarrià les Tres Torres Sant Gervasi - la Bonanova Sant Gervasi - Galvany el Putxet i el Farró Gràcia Vallcarca i els Penitents el Coll la Salut la Vila de Gràcia el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova Horta Guinardó el Baix Guinardó el Guinardó Can Baró Sant Genís dels Agudells Montbau Horta Nou Barris Porta el Turó de la Peira Canyelles
 18. 18. 18 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) les Roquetes Verdun la Trinitat Nova Ciutat Meridiana la Trinitat Vella Sant Andreu Baró de Viver el Bon Pastor Sant Andreu la Sagrera el Congrés i els Indians Navas Sant Martí el Camp de l'Arpa del Clot el Clot el Poblenou Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou Provençals del Poblenou TOTAL GENERAL- 53 barris L’estratègia d’expansió del projecte Radars a nivell de Ciutat haurà de considerar el disseny d’un calendari d’implementació, definit segons els següents criteris de prioritat d’intervenció territorial: a. Disponibilitat dels recursos necessaris i capacitat de lideratge el Centre de Serveis Socials. b. Existència de teixit associatiu i veïnal amb voluntat per a participar activament en un projecte d’acció comunitària. c. Concentració de població envellida i/o sobreenvellida. d. Característiques del barri (orografia, accessibilitat, estructura d’habitatges..).
 19. 19. 19 Àrea de Drets Socials Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) RECURSOS NECESSARIS Equip Tècnic de suport especialitzat (Equip de Radars Ciutat): Al Setembre de 2016, per donar resposta a la demanda d’expansió del projecte Radars es va ampliar l’equip en 3 professionals que responen a diferents perfils. Amb la finalitat de donar resposta a l’expansió prevista en el decurs dels anys 2017-2019 es preveu una ampliació de l’equip tècnic de Radars. Aquesta ampliació suposa la incorporació de dos tècnics que responen als perfils de tècnic de territori i tècnic de gestió i seguiment de casos i significa un increment d’un 25% de la plantilla de l’equip de suport de Radars. Equips de Serveis Socials L’expansió del RADARS realitzada el 2016 s’ha vist facilitada per l’increment de recursos humans dels equips del Centres de Serveis Socials, on la plantilla s’ha incrementat en 41 professionals el 2016 i en 27 fins a finals del 2017. En la mateixa mesura, l’expansió del Radars prevista fins el 2019 comptarà també com a un element de suport l’increment de professionals CSS de Serveis Socials que es dugui a terme.

×