Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom

Beogradska otvorena škola
Beogradska otvorena školaBeogradska otvorena škola
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
www.nsz.gov.rs
Конференција
Каријерно вођење и саветовање у Србији - концепт и иновације
ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ВЕШТИНА
УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ
могућности и изазови
Весна Чекић
Београд, 30.11.2015
www.nsz.gov.rs
Да ли постоји континуитет
Стратегије каријерног вођења и саветовања
у Републици Србији?
www.nsz.gov.rs
СКВиС = ентузијазам + ?
• Усвајање СКВиС у Републици Србији и усвајање Акционог плана
за период од 2010-2014 умрежили су све актере који су
формализовали своје активности – ентузијазам +
• Континуитет је допринео да се повежу карике између партнера.
• Нови акциони план би требало да обогати садржаје и боље
повеже систем образовања и послодавце.
Приоритети:
• Покренути тржиште рада, мотивисати послодавце
• Подстаћи професионалну и територијалну мобилност
• Омогућити различите облике радног ангажовања за различите
категорије радно способних појединаца (осетљиве групе)
www.nsz.gov.rs
Национална стратегија запошљавања
(2011-2020)
«Неусклађеност понуде и потражње, односно недостатак
квалификоване радне снаге која би одговарала захтевима
послодаваца, тј. дефицит компетенција и радних вештина,
карактеристика је радне снаге не само у Републици Србији већ и у
већини земаља чланица ЕУ.
Тешко је очекивати да ће постојећи образовни систем бити у
стању да се у кратком року престроји у складу са промењеном
структуром тражње за радом, квалификацијама и вештинама.»
www.nsz.gov.rs
Национални акциони план запошљавања
(НАПЗ) 2016
Приоритети политике запошљавања
у 2016. години:
I. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење
институција тржишта рада,
II. Подстицање запошљавања и укључивања теже
запошљивих лица на тржиште рада и подршку
регионалној и локалној политици запошљавања,
III. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски
капитал.
www.nsz.gov.rs
Унапређење квалитета
људског капитала
«Мере и активности треба да буду усмерене на подстицање
професионалног развоја радника, кроз развој система
каријерног вођења и саветовања, као и на смањивање
неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, односно
неусклађености света рада и образовања. Процес образовања и
учења треба усмерити у правцу исхода учења односно
применљивости стечених компетенција и повећању
конкурентности на тржишту рада.»
www.nsz.gov.rs
Редуковање дуалности
Дуалне димензије на тржишту рада:
- формално и неформално тржиште,
- јавни сектор наспрам приватног,
- радни однос на неодређено или одређено време,
- млади и старији припадници радне снаге,
- жене и мушкарци на тржишту рада,
- образовани и мање образовани припадници радне снаге, итд.
«Неке одредбе радног законодавства које наизглед
штите права запослених у суштини на дуги рок раде
против њихових интереса.»
www.nsz.gov.rs
Програми и мере АПЗ
• Посредовање у запошљавању лица која траже запослење;
• Професионална оријентација и саветовање о планирању
каријере;
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих;
• Подршка самозапошљавању;
• Додатно образовање и обука;
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде;
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане социјалне
помоћи;
• Јавни радови;
• Мере активне политике запошљавања за особе са
инвалидитетом;
• Суфинансирање програма или мера АПЗ предвиђених ЛАПЗ
средствима из републичког буџета.
www.nsz.gov.rs
Запошљавање и запошљивост
• Реализовано запошљавање је циљ.
• Већа запошљивост је императив, посебно у неповољним
социјално економским условима.
Степен запошљивости појединаца се може посматрати
флексибилно:
• укључивање у различите форме радног ангажовања,
• укључивање у програме додатног образовања и обуке,
• учесталост (број) конкурисања за посао,
• спремност на професионалну и територијалну мобилност.
www.nsz.gov.rs
Већа запошљивост даје појединцу већи степен слободе у
доношењу одлука.
Континуитет у НСЗ
2010-2015
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2010 2011 2012 2013 2014 I-IX 2015
Инфпрмисаое
Радипница за превладаваое стреса услед
губитка ппсла
Инфпрмисаое
Саветпваое
Селекција и класификација
Сајмпви заппшљаваоа
Клуб за тражеое ппсла
Обука за активнп тражеое ппсла АТП - 1
www.nsz.gov.rs
Професионална оријентација
и саветовање о планирању каријере
МЕРА
УКЉУЧЕНИ У МЕРУ
ЗАПОСЛЕНИ
(у периоду од 180 дана по изласку из
мере)
СВА ЛИЦА
МЛАДИ
(до 30)
СВА ЛИЦА МЛАДИ
НЕПОСРЕДНО ИНФОРМИСАЊЕ О
МОГУЋНОСТИМА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
(ЦИПС)
4.242 2.802 413 211
САВЕТОВАЊЕ 8.092 4.956 906 357
СЕЛЕКЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА 13.657 6.490 4.948 2.440
СЕЛЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОДАВЦА 12.328 6.041 4.732 2.354
СЕЛЕКЦИЈА ЗА ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ОБУКУ
1.251 438 215 85
КЛАСИФИКАЦИЈА 78 11 1 1
ТРЕНИНГ САМОЕФИКАСНОСТИ 2.588 608 291 93
РАДИОНИЦА ЗА ПРЕВЛАДАВАЊЕ
СТРЕСА УСЛЕД ГУБИТКА ПОСЛА
(ПСУГП)
880 82 136 11
www.nsz.gov.rs
Извор: НСЗ, период 01. 01 – 31.10. 2015
Подаци као подстицај
 За 3.180 извршилаца, послодавци су одустали од захтева због
престанка потребе за радницима.
 За 4.355 тражених извршилаца није било могуће задовољити
потребе послодаваца из различитих разлога:
– није било пријављених лица у траженом занимању, нису имали
одговарајућа знања и вештине,
– нису прихватили понуде због лоших услова рада, ниске зараде,
неплаћеног прековременог рада, удаљености места рада,
неисплаћивања зараде...
– послодавац није доставио повратну информацију о задовољењу
потребе
Извор: НСЗ, период 01.01. – 30.09.2015
www.nsz.gov.rs
Изазови
• Неопходно је ускладити законску регулативу са праксом.
• Потребно је изградити мрежу квалитетних информација.
• Потребна је боља сарадња партнера.
www.nsz.gov.rs
Послодавци и запослени још нису партнери –
не препознају у довољној мери заједничке интересе
Систем вредности као изазов
Неизбалансирана индивидуална одговорност:
• Летаргија и пасивност
• Нереална очекивања због “примера из живота”
• Радна етика осцилује због страха од промене
• Краткорочне перспективе урушавају поверење на свим
нивоима (од увођења у посао до предлога за
унапређивање процеса рада)
www.nsz.gov.rs
Послови у секторима за управљање људским ресурсима су
недовољно усмерени на каријерно вођење и саветовање.
Предлози за решавање
• Институционална подршка
• Финансијска подршка
• Континуиран рад на превенцији и подршци
• Мултидисциплинарни тимови
• Индивидуални приступ
• Едукација запослених – унапређење компетенција
• Системско увођење ППУ (признавање претходног учења)
• Партнерство / сарадња између запослених и послодаваца
• Умрежавање - размена знања и искустава
www.nsz.gov.rs
Применљивост
стечених компетенција
у оквиру III приоритета НАПЗ
Економске
околности
Потребе
послодавца
Компетенције
запослених
Стечене компетенције
примењују:
Послодавци и
Запослени ...
www.nsz.gov.rs
Која су вештине потребне?
• Стручне вештине (производња, управљање возилима, слепо куцање,
коришћење софтвера, управљање подацима, писање пројеката,
продаја, ...)
• Вештине комуникације (тимски рад, социјална интеракција, активно
слушање, јавни наступи, решавање конфликата,...)
• Вештине управљања собом и другима (планирање, доношење одлука,
самомотивисање, мотивисање других, управљање стресом,
лидерство,...)
Циљне групе:
• Клијенти свих узраста
• Различитих нивоа образовања
• Различитих области и подручја рада
• Различитих психофизичких способности
Циљеви:
Смањити дуалност кроз афирмисање система вредности.
Унапредити партнерске потенцијале.
www.nsz.gov.rs
Квалитет едукације
• Надлежне установе
• Акредитовани програми (прилагођени корисницима)
• Компетентни предавачи и тренери (одговорности и послови од
основног до експертског нивоа)
• Одговарајуће методе и технике
• Евалуација и мониторинг
• Иновирање
www.nsz.gov.rs
Образовни процес треба да се системски усклади са
променама у 21. веку
Хвала на пажњи
www.nsz.gov.rs
1 de 20

Recomendados

Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade por
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeNove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade
Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mladeBeogradska otvorena škola
516 vistas22 diapositivas
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji por
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiKonceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji
Konceptualni razvoj karijernog vođenja i savetovanja u SrbijiBeogradska otvorena škola
318 vistas14 diapositivas
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje por
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeDrugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje
Drugi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanjeBeogradska otvorena škola
569 vistas156 diapositivas
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice por
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceKarijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola Užice
Karijerno vođenje i savetovanje, primer dobre prakse - Medicinska škola UžiceBeogradska otvorena škola
490 vistas12 diapositivas
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike por
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeDostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnike
Dostupni resursi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja za nastavnikeBeogradska otvorena škola
286 vistas26 diapositivas
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju por
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuSprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanju
Sprovođenje karijernog vođenja i savetovanja u visokom obrazovanjuBeogradska otvorena škola
365 vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Karijerno vodjenje u srednjim skolama por
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
344 vistas8 diapositivas
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra... por
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
335 vistas16 diapositivas
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja por
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaRazvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaFondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
479 vistas9 diapositivas
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ... por
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...
Program i metodologija karijernog vodjenja i savetovanja za studente, Dejana ...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1K vistas22 diapositivas
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n... por
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
1.1K vistas17 diapositivas
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj... por
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Fondacija Tempus - Euroguidance centar u Srbiji
899 vistas16 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Destacado

Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i... por
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Beogradska otvorena škola
180 vistas10 diapositivas
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ... por
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Beogradska otvorena škola
482 vistas97 diapositivas
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović por
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićEkonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićBeogradska otvorena škola
1.1K vistas24 diapositivas
Neki novi novinari por
Neki novi novinariNeki novi novinari
Neki novi novinariBeogradska otvorena škola
431 vistas32 diapositivas
CONGRAD, odgovornost obrazovanja por
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaBeogradska otvorena škola
321 vistas23 diapositivas
Bezbedno na internetu por
Bezbedno na internetuBezbedno na internetu
Bezbedno na internetuBeogradska otvorena škola
522 vistas33 diapositivas

Similar a Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom

Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji por
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiStrategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiUSAID Projekat održivog lokalnog razvoja
591 vistas22 diapositivas
Balance katalog 2019 por
Balance katalog 2019Balance katalog 2019
Balance katalog 2019Filip Milikić
68 vistas27 diapositivas
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća por
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzećaSrba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzećabsckragujevac
1.3K vistas84 diapositivas
Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan Spasić por
Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan SpasićIstraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan Spasić
Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan SpasićAtria Group SEE
832 vistas10 diapositivas
predavanja-msp-4-i-5.pptx por
predavanja-msp-4-i-5.pptxpredavanja-msp-4-i-5.pptx
predavanja-msp-4-i-5.pptxSanjaNika
7 vistas23 diapositivas
Upravljanje ljudskim resursima pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike por
Upravljanje ljudskim resursima  pojam, znacaj, ciljevi i karakteristikeUpravljanje ljudskim resursima  pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike
Upravljanje ljudskim resursima pojam, znacaj, ciljevi i karakteristiketoticaaa
280 vistas3 diapositivas

Similar a Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom (20)

Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća por bsckragujevac
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzećaSrba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
Srba Marković - Organizacija i razvoj preduzeća
bsckragujevac1.3K vistas
Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan Spasić por Atria Group SEE
Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan SpasićIstraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan Spasić
Istraživanje o koucingu u organizacijama u Srbiji 2015 - Miljan Spasić
Atria Group SEE832 vistas
predavanja-msp-4-i-5.pptx por SanjaNika
predavanja-msp-4-i-5.pptxpredavanja-msp-4-i-5.pptx
predavanja-msp-4-i-5.pptx
SanjaNika7 vistas
Upravljanje ljudskim resursima pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike por toticaaa
Upravljanje ljudskim resursima  pojam, znacaj, ciljevi i karakteristikeUpravljanje ljudskim resursima  pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike
Upravljanje ljudskim resursima pojam, znacaj, ciljevi i karakteristike
toticaaa280 vistas
Analiza rezultata istraživanja o potrebama privrede za znanjima i veštinama por Tijana Đuketić
Analiza rezultata istraživanja o potrebama privrede za znanjima i veštinamaAnaliza rezultata istraživanja o potrebama privrede za znanjima i veštinama
Analiza rezultata istraživanja o potrebama privrede za znanjima i veštinama
Tijana Đuketić115 vistas
Mirjana Gomilanović INTERVJU PR Portal por AgencijaOne2Grow
Mirjana Gomilanović INTERVJU PR PortalMirjana Gomilanović INTERVJU PR Portal
Mirjana Gomilanović INTERVJU PR Portal
AgencijaOne2Grow704 vistas
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim... por AndragoskiCenterSlovenije
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Motivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžment por Jelena Bogdanic
Motivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžmentMotivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžment
Motivacija zaposlenih u organizaciji kroz strateški kadrovski menadžment
Jelena Bogdanic11.1K vistas
Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu por BMagelan
Novim znanjima i veštinama do posla u turizmuNovim znanjima i veštinama do posla u turizmu
Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu
BMagelan383 vistas
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2) por tamarakoms
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
tamarakoms647 vistas
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008 por Jelena Vujanac
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
Jelena Vujanac247 vistas
Stratesko planiranje klub parlamentarki por Milos Djajic
Stratesko planiranje klub parlamentarkiStratesko planiranje klub parlamentarki
Stratesko planiranje klub parlamentarki
Milos Djajic432 vistas

Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom

 • 1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ www.nsz.gov.rs
 • 2. Конференција Каријерно вођење и саветовање у Србији - концепт и иновације ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ВЕШТИНА УПРАВЉАЊА КАРИЈЕРОМ могућности и изазови Весна Чекић Београд, 30.11.2015 www.nsz.gov.rs
 • 3. Да ли постоји континуитет Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији? www.nsz.gov.rs
 • 4. СКВиС = ентузијазам + ? • Усвајање СКВиС у Републици Србији и усвајање Акционог плана за период од 2010-2014 умрежили су све актере који су формализовали своје активности – ентузијазам + • Континуитет је допринео да се повежу карике између партнера. • Нови акциони план би требало да обогати садржаје и боље повеже систем образовања и послодавце. Приоритети: • Покренути тржиште рада, мотивисати послодавце • Подстаћи професионалну и територијалну мобилност • Омогућити различите облике радног ангажовања за различите категорије радно способних појединаца (осетљиве групе) www.nsz.gov.rs
 • 5. Национална стратегија запошљавања (2011-2020) «Неусклађеност понуде и потражње, односно недостатак квалификоване радне снаге која би одговарала захтевима послодаваца, тј. дефицит компетенција и радних вештина, карактеристика је радне снаге не само у Републици Србији већ и у већини земаља чланица ЕУ. Тешко је очекивати да ће постојећи образовни систем бити у стању да се у кратком року престроји у складу са промењеном структуром тражње за радом, квалификацијама и вештинама.» www.nsz.gov.rs
 • 6. Национални акциони план запошљавања (НАПЗ) 2016 Приоритети политике запошљавања у 2016. години: I. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада, II. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршку регионалној и локалној политици запошљавања, III. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал. www.nsz.gov.rs
 • 7. Унапређење квалитета људског капитала «Мере и активности треба да буду усмерене на подстицање професионалног развоја радника, кроз развој система каријерног вођења и саветовања, као и на смањивање неусклађености понуде и тражње на тржишту рада, односно неусклађености света рада и образовања. Процес образовања и учења треба усмерити у правцу исхода учења односно применљивости стечених компетенција и повећању конкурентности на тржишту рада.» www.nsz.gov.rs
 • 8. Редуковање дуалности Дуалне димензије на тржишту рада: - формално и неформално тржиште, - јавни сектор наспрам приватног, - радни однос на неодређено или одређено време, - млади и старији припадници радне снаге, - жене и мушкарци на тржишту рада, - образовани и мање образовани припадници радне снаге, итд. «Неке одредбе радног законодавства које наизглед штите права запослених у суштини на дуги рок раде против њихових интереса.» www.nsz.gov.rs
 • 9. Програми и мере АПЗ • Посредовање у запошљавању лица која траже запослење; • Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере; • Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих; • Подршка самозапошљавању; • Додатно образовање и обука; • Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде; • Подстицаји за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи; • Јавни радови; • Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом; • Суфинансирање програма или мера АПЗ предвиђених ЛАПЗ средствима из републичког буџета. www.nsz.gov.rs
 • 10. Запошљавање и запошљивост • Реализовано запошљавање је циљ. • Већа запошљивост је императив, посебно у неповољним социјално економским условима. Степен запошљивости појединаца се може посматрати флексибилно: • укључивање у различите форме радног ангажовања, • укључивање у програме додатног образовања и обуке, • учесталост (број) конкурисања за посао, • спремност на професионалну и територијалну мобилност. www.nsz.gov.rs Већа запошљивост даје појединцу већи степен слободе у доношењу одлука.
 • 11. Континуитет у НСЗ 2010-2015 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 2010 2011 2012 2013 2014 I-IX 2015 Инфпрмисаое Радипница за превладаваое стреса услед губитка ппсла Инфпрмисаое Саветпваое Селекција и класификација Сајмпви заппшљаваоа Клуб за тражеое ппсла Обука за активнп тражеое ппсла АТП - 1 www.nsz.gov.rs
 • 12. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере МЕРА УКЉУЧЕНИ У МЕРУ ЗАПОСЛЕНИ (у периоду од 180 дана по изласку из мере) СВА ЛИЦА МЛАДИ (до 30) СВА ЛИЦА МЛАДИ НЕПОСРЕДНО ИНФОРМИСАЊЕ О МОГУЋНОСТИМА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ (ЦИПС) 4.242 2.802 413 211 САВЕТОВАЊЕ 8.092 4.956 906 357 СЕЛЕКЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА 13.657 6.490 4.948 2.440 СЕЛЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОДАВЦА 12.328 6.041 4.732 2.354 СЕЛЕКЦИЈА ЗА ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБУКУ 1.251 438 215 85 КЛАСИФИКАЦИЈА 78 11 1 1 ТРЕНИНГ САМОЕФИКАСНОСТИ 2.588 608 291 93 РАДИОНИЦА ЗА ПРЕВЛАДАВАЊЕ СТРЕСА УСЛЕД ГУБИТКА ПОСЛА (ПСУГП) 880 82 136 11 www.nsz.gov.rs Извор: НСЗ, период 01. 01 – 31.10. 2015
 • 13. Подаци као подстицај  За 3.180 извршилаца, послодавци су одустали од захтева због престанка потребе за радницима.  За 4.355 тражених извршилаца није било могуће задовољити потребе послодаваца из различитих разлога: – није било пријављених лица у траженом занимању, нису имали одговарајућа знања и вештине, – нису прихватили понуде због лоших услова рада, ниске зараде, неплаћеног прековременог рада, удаљености места рада, неисплаћивања зараде... – послодавац није доставио повратну информацију о задовољењу потребе Извор: НСЗ, период 01.01. – 30.09.2015 www.nsz.gov.rs
 • 14. Изазови • Неопходно је ускладити законску регулативу са праксом. • Потребно је изградити мрежу квалитетних информација. • Потребна је боља сарадња партнера. www.nsz.gov.rs Послодавци и запослени још нису партнери – не препознају у довољној мери заједничке интересе
 • 15. Систем вредности као изазов Неизбалансирана индивидуална одговорност: • Летаргија и пасивност • Нереална очекивања због “примера из живота” • Радна етика осцилује због страха од промене • Краткорочне перспективе урушавају поверење на свим нивоима (од увођења у посао до предлога за унапређивање процеса рада) www.nsz.gov.rs Послови у секторима за управљање људским ресурсима су недовољно усмерени на каријерно вођење и саветовање.
 • 16. Предлози за решавање • Институционална подршка • Финансијска подршка • Континуиран рад на превенцији и подршци • Мултидисциплинарни тимови • Индивидуални приступ • Едукација запослених – унапређење компетенција • Системско увођење ППУ (признавање претходног учења) • Партнерство / сарадња између запослених и послодаваца • Умрежавање - размена знања и искустава www.nsz.gov.rs
 • 17. Применљивост стечених компетенција у оквиру III приоритета НАПЗ Економске околности Потребе послодавца Компетенције запослених Стечене компетенције примењују: Послодавци и Запослени ... www.nsz.gov.rs
 • 18. Која су вештине потребне? • Стручне вештине (производња, управљање возилима, слепо куцање, коришћење софтвера, управљање подацима, писање пројеката, продаја, ...) • Вештине комуникације (тимски рад, социјална интеракција, активно слушање, јавни наступи, решавање конфликата,...) • Вештине управљања собом и другима (планирање, доношење одлука, самомотивисање, мотивисање других, управљање стресом, лидерство,...) Циљне групе: • Клијенти свих узраста • Различитих нивоа образовања • Различитих области и подручја рада • Различитих психофизичких способности Циљеви: Смањити дуалност кроз афирмисање система вредности. Унапредити партнерске потенцијале. www.nsz.gov.rs
 • 19. Квалитет едукације • Надлежне установе • Акредитовани програми (прилагођени корисницима) • Компетентни предавачи и тренери (одговорности и послови од основног до експертског нивоа) • Одговарајуће методе и технике • Евалуација и мониторинг • Иновирање www.nsz.gov.rs Образовни процес треба да се системски усклади са променама у 21. веку