Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Más de Biblioteca del Campus Terrassa(18)

Publicidad

Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera

 1. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (UPC) Pautes per elaborar, estructurar i redactar un Projecte Final de Carrera Projectes 2 / Enginyeria Industrial. ETSEIAT (UPC)
 2. Les competències genèriques establertes a la UPC  emprenedoria i innovació  sostenibilitat i compromís social  comunicació eficaç oral i escrita  coneixement d’una tercera llengua  treball en equip  aprenentatge autònom  ús solvent del recursos d’informació Introducció
 3. Introducció Reconèixer quina informació es necessita, així com saber localitzar, avaluar i utilitzar aquesta informació de manera efectiva. Competència clau UPC: Ús solvent dels recursos de la informació
 4. Introducció Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió. Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar i executar una bona estratègia de cerca avançada amb recursos d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat. Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació que s'han utilitzat. Nivells de la competència: Ús solvent dels recursos de la informació
 5. Introducció
 6. <http://www.etseiat.upc.edu/estudis/Projecte-Final-Carrera/caracteristiques-pfc> Introducció
 7. Introducció
 8. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 9. 1. Brevetat. 2. Llenguatge propi (sense copiar). 3. Fidelitat al document i al punt de vista de l’autor. 4. En un article d’investigació, cal tenir en compte les hipòtesis de partida, la metodologia, els resultats i les conclusions. 5. Citar el document original. Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació
 10. Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Resums Cal anotar sempre la referència de les fonts consultades. Anotacions 1. Organització de la informació Incloure idees que ha suggerit la lectura Incloure fragments d'obres o imatges de tercers a mode de cita Parafrasejar
 11. Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Anotacions 1. Organització de la informació Resums Programari per a gestionar anotacions
 12. Quadres sinòptics Gràfics Esquemes Títol de la pàgina web Cita textual Quadern Etiquetes Comentaris Enllaç Anotacions 1. Organització de la informació Resums
 13. Gràfics Esquemes Resums Anotacions Quadres sinòptics Permeten sintetitzar i comparar les idees i punts de vista de diverses fonts sobre un mateix tema, productes, prestacions, etc. 1. Organització de la informació
 14. Esquemes Resums Anotacions Els gràfics són útils per analitzar la relació entre les dades Quadres sinòptics Gràfics 1. Organització de la informació
 15. Esquemes Resums Anotacions Gràfics  Programa ofimàtic web  Tractament de textos  Full de càlcul  Presentacions  Permet al propietari del document “convidar” altres usuaris a participar  Ideal per als treballs en grups Programari per al treball col·laboratiu 1. Organització de la informació Quadres sinòptics
 16. Esquemes de clau • La informació és la mateixa que en un resum. • La diferència és que es presenten les paraules enllaçades per fletxes i claus. D’aquesta manera es relacionen les idees. Font: Técnicas de estudio. http://www.virtual-formac.com/blog/curso-de-tecnicas-de-estudio/los-esquemas/ Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació
 17. Mapes conceptuals Tenen per objectiu presentar relacions significatives entre conceptes en forma de proposicions. • Comprensió • Pensament reflexiu • Pensament relacional • Establiment de significats • Relacions espacials • Diferenciació entre l’essencial i l’accidental Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació
 18. Resums Anotacions Quadres sinòptics Gràfics Esquemes 1. Organització de la informació http://www.mindomo.com/es/mindmap/ciencia-20-30-d4d1f77be0d04af0804c719038144de8
 19. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 20. Preliminars Cos del treball • Coberta • Portada • Resum • Prefaci • Sumari • Llistat • Introducció • Capítols • Bibliografia • Citacions Annexos i appèndixs 2. Estructura del document acadèmic
 21. coberta portada Títol PFC Alumne Institució Director del PFC Convocatòria de lliurament PFC Titulació 2. Estructura del document acadèmic
 22.  Indicació concisa del contingut. +  Fàcilment identificable quan se cita a les bibliografies.  No ha d’incloure abreviatures, acrònims, codis, símbols i fórmules que no siguin d’ús comú. Títol Coberta/ portada 2. Estructura del document acadèmic
 23.  Identifica el contingut bàsic de forma precisa. • En la llengua del treball • Opcional en anglès (abstract).  Paraules clau o descriptors.  No ha d’incloure abreviatures ni referències bibliogràfiques. Resum 2. Estructura del document acadèmic
 24.  Breu.  Justificar la necessitat, idoneïtat i pertinença del treball.  Considerar els objectius generals.  Indicar, succintament, què se sap fins al moment sobre la temàtica i què se’n ha fet en el camp de la recerca.  Observacions personals.  Agraïments  Engrescar al lector a seguint llegint. Prefaci 2. Estructura del document acadèmic
 25.  Títols i les pàgines on es troben les principals subdivisions del treball i els annexos  Si et treball té diversos volums:  Cada volum ha de portar el seu sumari.  També cal un sumari general complet a cada volum. Sumari 2. Estructura del document acadèmic índex Llista ordenada dels conceptes, dels noms propis, etc., que apareixen en una obra, amb les indicacions necessàries per a la seva localització. sumari Descripció de parts o continguts d'un llibre.
 26.  Llistes separades per a les figures, les il·lustracions, els plànols, les taules, etc.  S’ha d’indicar el número, la llegenda de la figura i el número de pàgina on es troba. Il·lustracions i taules Llistats 2. Estructura del document acadèmic
 27.  Les abreviatures també s’han de desenvolupar i definir el primer cop que surten al text. Abreviatures, sigles i símbols Llistats 2. Estructura del document acadèmic Criteris lingüístics de l’SLT
 28. Cos del treball 2. Estructura del document acadèmic • Ha de dividir-se en parts, capítols i apartats numerats. >> • Cada part ha de començar en una pàgina nova. • Limitar al màxim les notes.
 29. Cos del treball 2. Estructura del document acadèmic És una de les parts més importants del treball perquè és on s’ha de motivar al lector, atreure el seu interès envers el tema que es tracta. A la introducció s’exposa, de manera clara i precisa:  El problema que es vol tractar  Els objectius  La rellevància del tema  L’estat de la qüestió dins del camp d’estudi al qual pertany (antecedents)  Els límits del treball  El mètode utilitzat per fer el treball  Si resulta massa llarga, alguns d’aquests punts poden tenir entitat pròpia i formar subapartats.  En el darrer paràgraf de la introducció se sol explicar en forma redactada l’estructura del treball, per tal de centrar al lector. Introducció
 30. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Què haig d’incloure a la bibliografia?  Els documents citats en el text  Els documents no citats en el text
 31. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Citacions bibliogràfiques Referències bibliogràfiques
 32. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Com cito un document? Com citar documents impresos i audiovisuals Com citar documents electrònics Com presentar una bibliografia i citar un text <http://publica.upc.edu/>
 33. Bibliografia 2. Estructura del document acadèmic Gestors de referències
 34. Puc reproduir en el meu treball un fragment de text d’un llibre que he consultat? http://www.glogster.com/acha2310/el-plagio/g-6kgq6596mhdh7vkgsjjf06p 2. Estructura del document acadèmic
 35.  Sí, amb finalitats de recerca, sempre i quan la quantitat del fragment reproduït sigui prou mesurada. Sigui per a la seva anàlisi, comentari o judici crític i indicant-ne la font i l’autor.  Sí, si es tracta d’un llibre en accés obert.  No, en cap cas.  Únicament el podré reproduir en el cas que tingui el permís de l’autor. 2. Estructura del document acadèmic
 36.  Les lleis de drets d’autor difereixen entre països.  Les fonts han de copiar-se amb el consentiment de l’autor i indicant la seva procedència.  L’absència d’indicació de la font d’on s’ha extret la informació es considera plagi.  Els documents no publicats també estan protegits pels drets d’autor i no poden reproduir-se sense autorització. Els drets d’autor 2. Estructura del document acadèmic
 37. COMAS, Rubén; SUREDA, Jaume (2008). «El ciberplagi acadèmic: esbrinant-ne les causes per tal d'enllestir les solucions». A: El ciberplagi acadèmic [dossier en línia]. Digithum. Núm. 10. UOC. [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.uoc.edu/digithum/10/dt/cat/comas_sureda.pdf Oliver-Trobat, Miquel F. Prácticas de citación y plagio académico en la elaboración textual del alumnado universitario. A: Teoria de la Educación, 12 (1), 2011, pp 359-385 [Consulta: 28/10/2013]. <http://www.academia.edu/3084028/Practicas_de_citacion_y_plagio_academico_en_la_elaboracion_textual_del_alumnado_universitario> ...... 7 de cada 10 universitaris admeten haver copiat fragments de textos o textos complets i haver-los presentat com a propis amb el lliurament d’un treball acadèmic ...... gairebé 7 de cada 10 universitaris admeten haver dut a terme la pràctica de “reciclar”, parcialment o totalment, treballs ja lliurats per composar treballs nous. 2. Estructura del document acadèmic Almenys una vegada……
 38. Perfil de l’estudiant que comet plagi  Poca integritat acadèmica  Home  Carrera tècnica Guerna, Guillermo. El ciber-plagio académico. http://prezi.com/refgj5esh-q3/el-ciber-plagio-academico/ 2. Estructura del document acadèmic
 39. És fàcil detectar un plagi? 2. Estructura del document acadèmic
 40. Disponible a: http://www.3cat24.cat/noticia/410089/ociicultura/Un-programa-antiplagi-demostra-que-Shakespeare-va-escriure-Eduard-III-amb-lajuda-de-Thomas-Kyd 2. Estructura del document acadèmic
 41. Programari antiplagi AntiPlagiarist 1.8 Copionic Copyscape DOC Cop Grammarly Jplag Moss (Measure of Software Similarity) Plagium The Plagiarism Checker Viper WCopyfind 2. Estructura del document acadèmic
 42. 2. Estructura del document acadèmic
 43. Propietat intel·lectual DRETS Drets MORALS: dret a ser reconegut com autor de la seva obra. Drets d’EXPLOTACIÓ: dret a autoritzar, o no, l’ús de la seva obra. © AUTOR = 2. Estructura del document acadèmic Els drets morals no caduquen mai Persona natural que crea una obra literària, artística o científica.
 44. Propietat intel·lectual 70 anys (mort autor) Obres literàries, artístiques i científiques 50 anys Artistes intèrprets, audiovisuals, fonogrames 25 anys Meres fotografies Edicions d’obres de domini públic Drets d’explotació – No són perpetus Domini Públic 2. Estructura del document acadèmic
 45. Puc reproduir en el meu treball una imatge que he trobat a Google? 2. Estructura del document acadèmic
 46.  Sí, amb finalitats de recerca, quan la imatge tingui relació amb el contingut del meu treball, indicant-ne la font i l’autor.  Sí, però sempre he de demanar permís a l’autor.  Sí, tot el que trobem a Internet es pot utilitzar lliurament.  Sí, si no indica qui és l’autor. 2. Estructura del document acadèmic
 47. Condicions:  Es tracta d’una obra divulgada.  S’indica la font i l’autor.  S’utilitza per a fins docents o de recerca.  La incorporació del fragment s’efectua a títol de cita o per a la seva anàlisi o comentari.  El fragment citat guarda una proporció justificada per a la finalitat perseguida. Dret de cita 2. Estructura del document acadèmic article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual
 48. 2. Estructura del document acadèmic Font: Journal of…
 49. On puc trobar una imatge distribuïda sota llicències CC? 2. Estructura del document acadèmic
 50. 2. Estructura del document acadèmic
 51.  Qualsevol altra informació que no és essencial per la comprensió del text principal.  Explicacions més completes dels mètodes i tècniques resumits en el text.  Lectures aconsellades.  Cada annex ha d’identificar-se per ordre alfabètic amb una lletra majúscula precedit de la paraula “Annex”. Annexos 2. Estructura del document acadèmic
 52.  Enumeració d’elements que apareixen al treball amb el número de la pàgina on apareix.  Tipus d’índexs:  Índex onomàstic (o de noms) personals o de llocs.  Índex de matèries (o de continguts). Índexs 2. Estructura del document acadèmic
 53. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 54.  En aquesta primera fase cal ... .... no aturar-se en els aspectes gràfics, formals .... fugir del full/pantalla en blanc .... no introduir dades no pertinents .... no perdre de vista el que plantegem usant un llenguatge planer  Cal utilitzar com a guia de redacció els esborranys, el pla de redacció, les notes de lectura, etc. Recomanacions  Una bona redacció no s’aconsegueix al primer intent 3. Comunicació escrita
 55.  Ordre de la frase: Subjecte + Verb + Predicat Ex. Ordre lògic (subjecte + verb + complements) Van lliurar les sol·licituds els estudiants i els becaris Els estudiants i els becaris van lliurar les sol·licituds Ex. Ordre cronològic o temporal L’ús i accés a la informació L’accés i ús de la informació Recomanacions per a una bona redacció     3. Comunicació escrita
 56.  Utilitza frases curtes Decàleg per a una bona redacció 3. Comunicació escrita
 57.  Fer paràgrafs de 4-8 línies o 30-80 paraules +  Utilitza bé els signes de puntuació +  Fés anar bé els verbs: gerundis, concordància, passius, negatius Decàleg per a una bona redacció L'exposició va ser inaugurada pel rector. El rector va inaugurar l'exposició. L'informe no estarà fet fins dijous. L'informe estarà fet dijous.     Font: http://www.upc.edu/slt/recursos-redaccio/criteris-linguistics-upc/frases-lexic-paragraf/frases 3. Comunicació escrita
 58.  Utilitza més el verb que el nom  Usa construccions sintàctiques i formes verbals més directes  Dues coses bàsiques: brevetat i concreció  Regla d’or: ESCRIU TAL COM PARLES  Discurs despersonalitzat (ús de fórmules impersonals i 1a persona del plural) Amb aquest compost he creat una nova substància. Amb aquest compost s’ha creat una nova substància (impersonal) Amb aquest compost hem creat una nova substància (1ª p. plural) Decàleg per a una bona redacció    3. Comunicació escrita
 59. http://www.upc.edu/slt/ 3. Comunicació escrita
 60. 1. Organització de la informació 2.Estructura del document acadèmic 3.Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 61. Coberta  És opcional i si existeix ha de contenir el títol del treball, nom de l’autor Portada  Elements que han d’aparèixer en aquest ordre: • Títol del projecte i subtítol (si s’escau) • Nom complet de l’autor/a • Nom i lloc de la institució on es presenta • Departament, facultat o centre on s’ha realitzat el projecte • Grau a que s’aspira o procés d’oposició • Data de la presentació i la defensa o del lliurament del projecte 4. Disseny gràfic del document acadèmic Normativa de presentació PFC (Instruccions per a la redacció i preparació del PFC)
 62. Compaginació Utilitzar fulls blancs del format A4 vertical. 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 63. marges: superior i inferior 3 cm, esquerra 4 cm i dret 3 cm Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 64. Deixar, entre les ratlles del text principal, un interlineat d’ 1,3 Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 65. No s’ha de deixar mai sola una línia d’un paràgraf ni al final ni al començament d’una pàgina. Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 66. Paginar o numerar les pàgines correlativament. Compaginació 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 67. La major part del text del treball s’ha d’escriure en rodona. Mai no s’utilitza el subratllat (ni en els títols) Tipografia 4. Disseny gràfic del document acadèmic ( Arial 11) Normativa de presentació PFC (Instruccions per a la redacció i preparació del PFC)
 68. Si defineixes prèviament l’estil gràfic del teu treball podràs… … modificar d’un sol cop sense necessitar d’anar d’estructura en estructura per a canviar-la. … generar automàticament el sumari. … generar automàticament els índexs. … revisar els errors tipogràfics i ortogràfics Word per a la tesi (Biblioteca ETSAV) Tractament de textos 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 69. Les il·lustracions i taules  S’han d’incloure si contribueixen a la nitidesa de l’explicació  Han de numerar-se de manera seqüencial i anar acompanyades d’una llegenda  Cal citar l’origen de qualsevol il·lustració o taula que apareix en el text 4. Disseny gràfic del document acadèmic
 70. 4. Disseny gràfic del document acadèmic Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració Figures
 71. 4. Disseny gràfic del document acadèmic taules Col·locació centrada i entre paràgrafs. Numeració
 72. 1. Organització de la informació 2. Estructura del document acadèmic 3. Comunicació escrita 4. Disseny gràfic del document acadèmic 5. Presentació del treball Programa
 73. 5. Presentació del treball Procés Màxim de 3 volums 1 Tots els documents escrits de format UNE A4 del PFC 2 Plànols, fotografies, documents en format diferent del UNE A4 3 Altres elements que es considerin essencials • Un fitxer readme.txt que inclourà el nom del/de la autor/a i tutor/a, títol del projecte • Una còpia integra de tota la documentació lliurada en format paper • Una caràtula amb el nom de l’autor/a, i el nom del/de la tutor/a Cada exemplar inclourà <http://www.etseiat.upc.edu/estudis/normatives-academiques/tfm-pfc/reglament-de-pfc>
 74. Format paper 5. Presentació del treball Tots els volums que integrin el PFC s’hauran d’enquadernar i ficar en una única capsa/carpeta blava (espiral i tapes dures) Si hi ha més d’un volum cal que cadascun tingui les dades essencials d’identificació. Consulteu les instruccions per a la redacció i preparació dels projectes de fi de carrera a l’ETSEIAT
 75. Format electrònic  Preferiblement PDF.  El fitxer lliurat no ha de tenir cap protecció tecnològica.  Identificar a la part superior de les pàgines el títol del treball i el nom de l'autor. 5. Presentació del treball
 76. Exposició oral 5. Presentació del treball ¿Powerpoint, Prezi, Impress o Keynote?
 77. http://bibliotecnica.upc.edu/BCT/content/servei-dautoenregistrament-de-videos 5. Presentació del treball Exposició oral 50 consells pràctics per fer exposicions orals eficaces (SLT) Argumenta [9] Exposició oral Rúbrica per avaluar un PowerPoint (GRAPA) Presentaciones con PowerPoint COM comunicar (UAB + UPC) Cómo hacer presentaciones atractivas (UC3)
 78. Treballs acadèmics UPC és un dipòsit institucional que allotja els treballs finals de grau, projectes final de màster, tesines i altres treballs acadèmics creats per estudiants de la UPC, amb el propòsit de fer-los visibles, accessibles, preservables i recuperables lliurament per qualsevol usuari a través d’Internet. 5. Presentació del treball
 79.  Si has autoritzat de forma expressa el dipòsit  Si el treball no vulnera els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers  Si no existeixi cap possible sol·licitud d'una patent que recaigui sobre el contingut del treball  Si no hi ha cap acord de confidencialitat vigent amb tercers (per exemple, empreses o editorials) 5. Presentació del treball Puc dipositar el meu TFG/PFC a UPCommons?
 80. Llicències Creative Commons Reconeixement (Attribution): en qualsevol explotació autoritzada de l’obra per la llicència, s’ha de reconèixer-ne l’autoria. No comercial (Non commercial): l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials Sense obres derivades (No derivate Works): l’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada Compartir igual (Share alike): l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades, sempre que mantinguin la mateixa llicència a l’hora de ser divulgades 5. Presentació del treball
 81. En el cas concret dels treballs acadèmics finals dirigits o coordinats per professorat de la UPC, el titular de la propietat intel·lectual és l'autor o coautors dels mateixos Criteris d'aplicació de la Normativa PI-UPC 5. Presentació del treball Qui té la titularitat dels drets del meu treball?
 82. Què valoren els tribunals? Sobre el procés Sobre la memòria escrita Sobre l’exposició oral Coromina, E.; Casacuberta, X; Quintana, D. Avaluació del treball de recerca. Dins: El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos.1a ed. Vic: Eumo, 2000. p 120-123.
 83. Sobre el procés  La iniciativa i l’originalitat en la tria i delimitació del tema.  La formulació clara i realista de l’objectiu o hipòtesi inicial.  La planificació de les activitats.  El coneixement i l’ús d’una metodologia adequats al tema, l’ús de recursos, tècniques o mitjans apropiats per a l’obtenció i processament de dades.  La capacitat per documentar-se i organitzar aquesta informació.  L’habilitat per superar problemes i reorientar el treball si cal.  El rigor demostrat durant les etapes.  El compliment de terminis establerts.
 84. Sobre la memòria escrita Aspectes formals del continent  La compaginació, el disseny o la presentació formal de les pàgines (sumari, índexs...).  L’ús adequat de convencions gràfiques.  La presentació adequada de la bibliografia, dels annexos i de les il·lustracions...  L’estructura equilibrada de les diferents parts de la memòria.  L’aprofitament dels recursos informàtics.
 85. Sobre la memòria escrita Aspectes formals de contingut  La pertinença al tema de les qüestions tractades.  La claredat i la concisió expositiva.  La posada en relleu d’idees o dades contraposades.  L’originalitat i l’absència de còpia sistemàtica.  La consecució real de coneixements nous.  La presentació ben enllaçada, sense llacunes o salts, del fil conductor .  L’autocrítica respecte a la migradesa dels resultats, dels errors comesos...  El suggeriment de noves vies de recerca sobre el tema estudiat.
 86. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de la preparació  Un nombre de transparències adequat al temps previst.  Adequació del temps d’exposició a la previsió.  Densitat de les transparències adequada.  Ús eficient dels recursos visuals i audiovisuals.  Selecció adequada dels colors de text i fons per a un bon contrast.
 87. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de la preparació  Taules, imatges i gràfics amb una grandària suficient per la visualització clara del que es vol mostrar.  Eixos ben definits als gràfics.  Absència d’errades d’ortografia i ús correcte de les unitats.  Presència d’elements que permetin conèixer el punt actual de la presentació.
 88. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de l’execució  La idoneïtat i l’organització en l’ús de recursos audiovisuals.  El volum de la veu, el to, l’articulació i el ritme adequats.  La seguretat, la naturalitat, la gestualitat, la mirada i la manca de rigidesa.  La correcció i l’adequació lingüístiques.  La seguretat i la destresa en les respostes a possibles preguntes del tribunal.  El control de la durada de la sessió.
 89. Sobre l’exposició oral Aspectes formals de l’execució  La preparació del guió o esquema i l’assaig previ  La claredat i precisió expositiva, i l’estructuració del contingut  La captació de l'interès de l’auditori  El domini del tema  La capacitat de síntesi en la descripció del procés seguit i en la presentació dels resultats obtinguts
 90. Moltes gràcies per la vostra atenció Marta Roca Lefler (marta.roca@upc.edu)
Publicidad