Gust de revetlla bases v1

492 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
492
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
229
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Gust de revetlla bases v1

  1. 1. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Secretaria General Assessoria Jurídica 1 Bases del concurs “Gust de revetlla” La política cultural de la Generalitat de Catalunya reconeix les biblioteques com un dels agents culturals locals més valuosos, no només com a garant del lliure accés per a tothom a la informació, el coneixement, l’educació i el lleure, sinó com a dinamitzadors i promotors de la lectura i la cultura. En aquest sentit, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya convoca el primer concurs “Gust de Revetlla”, adreça a tots els públics, amb motiu de la segona celebració de la Revetlla de Sant Jordi a les bibioteques públiques de Catalunya. 1. Objecte 1.1. Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs “Gust de revetlla”, que té com a objectius fomentar la lectura entre tots els públics, a través d’accions creatives i col·laboratives. 1.2. Als efectes d’aquest concurs, s’entén per recepta literària-gastronòmica una recepta de cuina inspirada en un llibre per a infants o adults, de qualsevol temàtica, de ficció literària o de coneixements. 2. Destinataris Poden participar en el concurs persones de totes les edats domiciliades a Catalunya i amb carnet de biblioteques.
  2. 2. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Secretaria General Assessoria Jurídica 2 3. Requisits i condicions Les persones que vulguin participar en el concurs han de complir els requisits següents: a) Formar un equip integrat per un mínim de 2 persones i un màxim de 4. b) Cada equip pot presentar únicament una recepta. c) La recepta ha de correspondre a un llibre, de lliure elecció i de qualsevol temàtica, que formi part del fons de les biblioteques públiques de Catalunya. d) En el vídeo ha d’aparèixer, en algun moment, el llibre que ha inspirat la recepta. e) El vídeo ha de tenir una durada màxima de 90 segons. A la pàgina web http://biblioteques.gencat.cat es poden consultar uns exemples de com pot ser el vídeo per al concurs. 4. Premis 4.1. Es premia la millor recepta literària-gastronòmica en cadascuna de les categories següents: Categoria familiar: grups formats per almenys un infant de fins a 14 anys Categoria adults: grups en què tots els membres són majors de 14 anys 4.2. Es concedeixen premis a l’equip guanyador de cadascuna de les 2 categories. 4.3. Els premis consisteixen en: • Un pastís gegant per a l’aniversari de la biblioteca pública de Catalunya de l’equip guanyador • Un pastís per a cada participant • Un àpat per a 4 persones al restaurant Semproniana
  3. 3. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Secretaria General Assessoria Jurídica 3 5. Presentació de candidatures 5.1. El termini de presentació de candidatures al concurs comença el 3 de març de 2014 i finalitza el 7 d’abril de 2014. 5.2. Per participar en el concurs cal efectuar els tràmits següents: a) Incorporar el vídeo (el qual ha de complir les condicions establertes a la base 3) a Youtube o Vimeo. b) Presentar el formulari de sol·licitud, en el qual s’han de fer constar les dades següents: o Nom de l’equip. o Nom, cognoms, número de document d’identitat per al majors de 14 anys, edat, població, adreça electrònica i telèfon de la persona que actua en representació de l’equip. o Nom, cognoms, número de document d’identitat per als majors de 14 anys, edat i població de la resta de membres de l’equip. o Nom de la biblioteca pública de Catalunya de la qual és usuari l’equip. o Nom, autor i editorial del llibre del qual es fa la recepta literaria- gastronòmica. o Indicació de l’enllaç a Youtube o Vimeo on es troba el vídeo que es presenta al concurs. A l’enllaç ha de constar el nom de l’equip. o Un text en què l’equip expliqui, de manera breu: Els ingredients i la preparació de la recepta La relació entre la recepta i el llibre en què s’ha inspirat En el formulari han de constar les declaracions responsables següents: o Declaració responsable de la persona que actua en representació de l’equip, conforme totes les persones integrants de l’equip, si escau, disposen de l’autorització dels representants legals per participar en el concurs, així com perquè n’exerceixi la representació. o Declaració responsable de no estar sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. o Declaració responsable conforme els integrants de l’equip estan al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. En cas de no tenir la residencia fiscal en el territori estatal, declaració responsable on es faci constar aquesta circumstància.
  4. 4. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Secretaria General Assessoria Jurídica 4 o Quan s’utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, una declaració que digui que es compleix el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual. o Declaració en què es compromet a incloure el logotip del Departament de Cultura amb la menció del premi atorgat en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb el book trailer premiat, sempre que es realitzin amb posterioritat a la concessió del premi. 5.3. El formulari de sol·licitud es pot obtenir al web http://biblioteques.gencat.cat i s’ha de presentar preferentment a la mateixa web, o bé presencialment a la seu de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni (Portaferrissa, 1, 08002 Barcelona), als registres generals dels serveis territorials del Departament de Cultura o a qualsevol lloc dels que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú. 6. Tramitació 6.1. L’òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció del procediment de concessió dels premis a què es refereixen aquestes bases és la persona titular de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura. 6.2. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts, l’òrgan instructor ha de requerir la persona sol·licitant perquè, en el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes, tot indicant que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la sol·licitud. 7. Avaluació de les candidatures. 7.1. El Jurat està format per les persones següents: a) Carme Fenoll, que n’exerceix la Presidència b) Isma Prados (cuiners) c) Persona de Salsa Books d) Ada Parellada (cuinera) Actua com a secretària Joana Casas Poves. 7.2. Els criteris de valoració que ha de tenir en consideració el jurat per escollir els guanyadors són els següents: • L’originalitat de la recepta • L’argumentació literària-gastronòmica • La qualitat del vídeo
  5. 5. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Secretaria General Assessoria Jurídica 5 Cadascun dels criteris és valorat amb la mateixa puntuació màxima. 8. Proposta provisional i documentació que han d’aportar les persones guardonades 8.1. La persona titular del Departament de Cultura elabora una proposta provisional de concessió de premis, que es comunica a les persones interessades a través de la publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rambla Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials) i substitueix la notificació individual. 8.2. La proposta provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser premiats i les persones finalistes. 8.3. Les persones proposades han de presentar la documentació següent, de manera presencial, als llocs indicats a la base 5.3, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la proposta provisional de concessió: a) Còpia compulsada del document d’identitat de les persones integrants dels equips. No cal aportar el document d’identitat si s’autoritza l’òrgan instructor perquè consulti les dades d’identitat. Aquesta autorització consta en el formulari. b) Còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona representant de l’equip. c) En cas de menors d’edat, autorització de les persones representants legals per participar en el concurs, així com autorització perquè la persona sol·licitant actuï en la seva representació. L’òrgan instructor comprova d’ofici si els membres de l’equip són residents o no a Catalunya. 9. Resolució 9.1. L’atorgament del premi es fa per resolució de la persona titular del Departament de Cultura, d’acord amb el veredicte del jurat. La resolució es comunica a les persones interessades a través de la seva publicació al tauler d’anuncis electrònic del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/taulerelectronic) i als taulers d’anuncis físics de la seu del Departament de Cultura (rambla Santa Mònica, núm. 8, 08002 Barcelona), i dels
  6. 6. Generalitat de Catalunya Departament de Cultura Secretaria General Assessoria Jurídica 6 serveis territorials del Departament de Cultura (adreces a http://cultura.gencat.cat/serveisterritorials) i substitueix la notificació individual. 9.2. El jurat pot declarar desert el premi si cap candidatura no supera la valoració de 5 punts sobre 10. 9.3. El veredicte del jurat es presenta en un acte públic de lliurament de premis el dimarts 22 d’abril de 2014. 9.4. Contra la resolució de l’atorgament del premi, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la notificació, o bé recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes des de la publicació esmentada a l’apartat anterior. 10. Termini de resolució El termini màxim per emetre resolució és de tres mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu. 11. Cessió de drets La presentació al concurs implica la cessió al Departament de Cultura, amb caràcter no exclusiu, dels drets corresponents per a la difusió pública dels vídeos presentats al concurs, a través de qualsevol mitjà, per a qualsevol país del món i per un termini indefinit. A aquest efecte, les persones que hi apareixen o els seus representants legals, si escau, han d‘haver prestat el seu consentiment per a la difusió de la filmació. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases del concurs i la cessió dels drets per a la difusió. 12. Obligacions de les persones premiades Les persones guanyadores del premi han de complir les obligacions següents: a) Incloure el logotip del Departament de Cultura amb la menció del premi atorgat en tots els elements informatius i publicitaris relacionats amb el projecte premiat, sempre que es realitzin amb posterioritat a la concessió del premi. b) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del Departament de Cultura, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d’acord amb la normativa aplicable.

×