Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

9 стандарди 5 одд математика Biljana Curlevska Manevska

стандарди 5 одд математика

 • Sé el primero en comentar

9 стандарди 5 одд математика Biljana Curlevska Manevska

 1. 1. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 1
 2. 2. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 2 Математика следење по стандарди Тема А1: Број и решавање проблеми 1. Брои нанапред и наназад во константни чекори,продолжувајќи под нулата. 2. Знае што претставува секоја цифра во петцифрен и шестцифрен број. 3. Разложува броеви до милион на илјади, стотки, десетки и единици. 4. Користи децимални записи со десетинки и стотинки, и разбира што претставува секоја цифра во бројот, на пр. во контекст на должина. 5. Пишува броеви со едно или две децимални места. 6. Заокружува децимален број со една децимала до најблискиот цел број. 7. Ги знае на памет паровите на децимални броеви со една децимала со збир 1, на пр. 0,8 + 0,2. 8. Решава едноставни и посложени задачи(користејќи ги сите четири операции);и ги претставува,на пр:со дијаграм или на бројна права. 9. Множи и дели броеви од 1 до 10 000 со 10 или 100 и го разбира резултатот. 10. Заокружува четирицифрени броеви до најблиската 10, 100 или 1000. 11. Препознава непарни и парни броеви, и содржатели на 5, 10, 25, 50 и 100 до 1000. 12. Донесува заклучоци за збир, разлика и множење на парни и непарни броеви. 13. решава проблеми и сложувалки со броеви 14. Решава едноставни и посложени задачи(користејќи ги сите четири операции) 15. Препознава и продолжува бројна низа. 16. Препознава непарни и парни броеви, и содржатели на 5, 10, 25, 50 и 100 до 1000. 17. Опишува и продолжува низа со броеви, на пр: –30, –27, , ,–18...; и ги препознава односите меѓу секој број 18. Дропки 19. Препознава врска помеѓу дропките 20. Претвара неправилна дропка во мешан број, на пр. во 1 ; ги подредува мешаните броеви и го наоѓа нивното место меѓу целите броеви на бројна низа. 21. Ги поврзува дропките со делењето и го користи тоа да најде делови од целината 22. Препознава еднаквост помеѓу децимален број и правилна дропка и правилна дропка со именител 2, 4,10 и 100. 23. Претвара неправилна дропка во мешан број, на пр. во 1 ; ги подредува мешаните броеви и го наоѓа нивното место меѓу целите броеви на бројна низа. 24. решава текстуална задача со кој се применува знаењето за еквивалентноста на дропките и децималите броеви 25. Ги знае фактите за множење и делење со броеви од 2 до 10 . 26. Препознава содржатели на 6, 7, 8 ,9 и 10. 27. Одредува броеви деливи со 2, 5, 10 и 100. 28. Наоѓа делители на двоцифрени броеви. 29. Го користи множењето за да го провери резултатот од делењето. 30. Користи множители за извршување на операцијата множење, на пр. множи со 3, потоа удвојува за множење со 6. 31. Множи со 25 со користење на множење со 100 и делење со 4.
 3. 3. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 3 32. Множи едноцифрен број со полна десетка до 90 или полна стотка до 900. 33. Множи со 19 или 21 со користење на множењето со 20. 34. Решава едноставни и посложени задачи(користејќи ги сите четири операции) 35. Го користи множењето за да го провери резултатот од делењето, 36. заокружува одговор после делењето , 37. Одредува збир на повеќе од три двоцифрени или трицифрени броеви, со пишување. 38. Собира или одзема броеви до 100 со ист број на децимали (до две). 39. Множи или дели трицифрен број со едноцифрен. 40. Множи двоцифрени со број. Име презиме на учениците 5 4 3 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19
 4. 4. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 4 Тема 1Б: Геометрија и решавање проблеми 1. Идентификува и ги опишува својствата на триаголниците, и ги класифицира како рамнокрак, рамностран и разностран. 2. Препознава едноставни односи меѓу формите„Најди го натрапникот“. 3. Ги препознава и разбира разликите меѓу 2Д и 3Д формите,на пр: ѕидот на коцката е квадрат. 4. Разбира и користи мерење на аглите во степени, мери агли со точност до 5°; идентификува, опишува и ја проценува големината на аглите и ги класифицира како остар, прав или тап агол. 5. Пресметува агли на права. 6. Разбира и користи мерење на аглите во степени, мери агли со точност до 5°; идентификува, опишува и ја проценува големината на аглите и ги класифицира како остар, прав или тап агол. 7. Препознава осна (рефлексивна )симетриај и ротациона симетрија околу центар на правилните многуаголници. 8. Скицира каде ќе биде многуаголникот после пресликувањето, каде линијата на симетрија е паралелна на една од страните, вклучувајќи ја и дијагоналата. Име презиме на учениците 5 4 3 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 5. 5. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 5 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
 6. 6. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 6 Тема 1В: Мерење и решавање проблеми 1. Чита, одбира, бележи стандардни единици за да пресмета и измери должина, маса и зафатнина до соодветен степен на точност. 2. Решава едноставни и посложени задачи(користејќи ги сите четири операции);и ги претставува,на пр:со дијаграм или на бројна права 3. Ги разбира единиците мерки за должина, тежина,зафатнина, температура и време и ги користи за да изврши соодветни мерења. 4. Споредува мерења прочитани на различни скали . 5. Го заокружува мерењето до најблиската цела мерна единица. 6. Препознава и користи единици за мерење на времето (секунда, минута,час, ден,месец и година). 7. Го чита и споредува времето на аналогни и дигитални часовници во текот на едно деноноќие. 8. Пресметува временски интервали во секунди, минути и часови. 9. Мери и пресметува периметар на правилни и неправилни многуаголници. Име презиме на учениците 5 4 3 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 7. 7. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 7 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
 8. 8. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 8 Тема 1Г: Работа со податоци и решавање проблеми 1. Црта и толкува табели на честота, пиктограми, столбести дијаграми, каде вертикалната оска е поделена на двојки, петки, десетки или стотки. 2. Одговара на прашања за собирање, селекција и организирање на релевантни податоци; Извлекува заклучоци од сопствените и податоците на другите и идентификува дополнителни прашања. 3. Од веќе стекнатите знаења изведува нови заклучоци за решавање на проблемот. 4. Усно и писмено го образложува начинот на решавање и размислување;поставува хипотези Користи бројни низи и табели за систематско решавање на проблеми. претпоставки ) и ги проверува. Име презиме на учениците 5 4 3 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
 9. 9. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 9 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
 10. 10. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 10 Стандарди за 5 одд математика Нивоа на знаења и способности Тема-Број и решавање на проблеми Што од Програмата “Mатематика со размислување”? Познавање Чита и пишува броеви до 10000. Брои нанапред и наназад четирицифрени броеви во единици, десетки, стотки и илјади. Разбира што претставува секоја цифра во трицифрениот или четирицифрениот број и ги разложува на илјади, стотки, десетки и единици. Ја разбира месната вредност на десетинките и стотинките во децималните записи, во одреден контекст, на пр:должина. Почнува да користи децимални записи со десетинки и стотинки, во контекс на должина, на пример должина од 125 cm ја запишува во метри. Собира или одзема четирицифрен број со полна десетка, стотка или илјада, на пр: 3407 + 20 = 3427. Множи и дели трицифрени броеви со 10 (решението е цел број со прогресија до децимален број) и го разбира резултатот;почнува да множи и дели броеви со 100. Препознава содржатели на ( броеви деливи со ) 5, 10 и 100 до 1000. Заокружува трицифрени и четирицифрени броеви до најблиската десетка или стотка. - - Развоен пат од броење до собирање и одземање (Сумирање на стратегии за броење што ги користат децата кога почнуваат да собираат и одземаат) - Брои нанапред и наназад - користење манипулативни (а пр. Сметалки, камчиња). Разбирање Умее да го одреди местото на број до 1 000 на необележана бројна низа или обележана со десетки и стотки. Проценува каде припаѓа трицифрениот или четирицифрениот број на необележана бројна низа од 0 до 1000 или на необележана бројна низа од 0 до 10 000. Споредува парови од трицифрени или четирицифрени броеви, користејќи ги знаците „>“ и „<“ и наоѓа број помеѓу нив. - Развоен пат од броење до собирање и одземање  Игри за флексибилно рзамислување.  Делдел цело  Рамка десет - Многубројни стратегии  Броење до ...  Разложување на двата собироци...
 11. 11. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 11 Користи негативни броеви во одреден контекст, на пр:температура.__ Препознава и продолжува бројна низа, чии членови се броеви добиени со броење во константни чекори, продолжувајќи ја низата и под нулата кога брои назад. Препознава парни и непарни броеви. Донесува општи заклучоци за збирови и разлики на парни и непарни броеви. Препознава мешани броеви, на пр. 1 Подредува дропки и мешани броеви на бројна низа, на пр. го користи знаењето дека се наоѓа на половина од __и дека наоѓа на половина меѓу 1 и 2. Споредува и подредува две или повеќе дропки со ист именител (половини, четвртини, третини, петтини, осмини или десетини). Почнува да поврзува правилна дропка со дел од целината или како група од предмети. Почнува да разбира едноставни соодноси ( размер ) , на пр:сликата е една петина од големината на вистинско куче. Кучето е долго 25 cm на сликата,значи е долго 5 × 25 cm во реалниот живот. Препознава еднаквост помеѓу дропките: _ Користи еднаквост за да ги подреди дропките, на пр: _ Ја разбира еднаквоста на децимален број со една децимала со дропка со именител 10. Разбира дека _е еквивалентно на 0,5 и ги поврзува дропките со делење. Наоѓа половини, четвртини,третини, петтини, осмини и десетини на форми и природни броеви.__ -  Компензација  Јапонски прогрес  Сингуларна прачка ....... - Шаблони и поврзување во математиката  Аритметика со зборови  Откривање на шаблони со табели  Табела Сто  Паскалов триаголник - Примери, модели и алатки за полесно разбирање на множењето  Визуелни матрици за основни факти.  Модели на матрици (матрици и множење, матрици и делење) Нивоа на знаења и способности Тема-Број и решавање на проблеми Што од Програмата “Mатематика со размислување”? Примена Брзп пдредува парпви двпцифрени брпеви чии збир е 100,на пр: 72 + " = 100. Брзп пдредува парпви брпеви, спдржатели на 50 ( деливи сп 50 ), чии збир е 1000, на пр: 850 + " = 1000. - Развоен пат од броење до собирање и одземање  Игри за флексибилно
 12. 12. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 12 Одредува правилни дрппки сп збир 1, на пр: + " = 1. Ја знае таблицата за мнпжеое и делеое сп 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 и 10 . Преппзнава и ппчнува да ги знае спдржателите на 2, 3, 4, 5 и 10 (најмнпгу ппмнпженп пп 10 ). Спбира три или четири мали брпеви, за да фпрмира парпви брпеви дп 10 или 20. Спбира три двпцифрени брпеви, спдржатели на 10, (спбира три пплни десетки )на пр. 40 + 70 + 50. Спбира и пдзема трицифрен брпј сп брпј блиску дп спдржател на 10 или 100 (пплна десетка или пплна стптка ), на пр. 367 – 198 или 278 + 49. Спбира парпви двпцифрени брпеви, избирајќи сппдветна стратегија. Одзема двпцифрени брпеви, избирајќи сппдветна стратегија. Одзема брпеви, кпи се близу дп спдржатели на 100 ( пплна стптка ), на пр: 304 – 296. Одзема еднпцифрени брпеви пд брпеви кпи малку надминуваат пплна стптка, на пр: 304 – 8. Мнпжи еднпцифрени брпеви. Гп разбира и применува кпмутативнптп свпјствп на мнпжеоетп. Гп разбира резултатпт пд мнпжеоетп и делеоетп на трицифрени брпеви сп 10. Брзп ги удвпјува целите брпеви дп 50, брпевите сп пплна десетка дп 500 и брпевите сп пплна стптка дп 5000, и ги дели на пплпвина. Спбираое и пдземаое Спбира трицифрени брпеви. Одзема двпцифрени брпеви пд трицифрени брпеви. Одзема трицифрени брпеви. Мнпжеое и делеое Удвпјува двпцифрени брпеви. Мнпжи пплни десетки пд 10 дп 90 сп еднпцифрен брпј. Множи двоцифрен број со едноцифрен број. Дели двпцифрени брпеви сп еднпцифрени брпеви( резултатпт да не е ппгплем пд 20). Одлучува какп да гп запкружи резултатпт ппсле делеоетп , за да даде пдгпвпр на прпблемпт. рзамислување. - Класификација на проблеми и текстуални задачи - Многубројни стратегии  Сингуларна прачка - Шаблони и поврзување во математиката  Откривање на функција - Примери, модели и алатки за полесно разбирање на множењето  Визуелни матрици за основни факти.  Модели на матрици (матрици и множење, матрици и делење).  Воведување на табели без матрици.
 13. 13. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 13 Разбира дека мнпжеоетп и делеоетп се инверзни пперации. Анализа, синтеза и вреднување Прави разумна прпценка на еден брпј ппмеду десетки ( на пр.пд 30-50). Опишува и прпдплжува низа сп брпеви нанапред или наназад вп чекпри пп 2, пп 3, пп 4, пп 5, пп 10 и пп 100. Напда пплпвина пд парните и непарните брпеви дп 40 и ги запишува какп на пр. 13 ½ Преппзнава еднаквпст ппмеду дрппките 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, кпристејќи практични активнпсти и дијаграми Брзп ги удвпјува брпевите дпбиени сп мнпжеое сп 5 ( <100) и дпбиените брпеви ги дели на пплпвина ( на пр. Гп удвпјува брпјпт 15 или гп удвпјува брпјпт 45). Брзп ги удвпјува брпевите дпбиени сп мнпжеое пд 50 дп 500 ( пр. Гп удвпјува брпјпт 150 или гп удвпјува брпјпт 450). Напда неппзнат спбирпк при спбираое на брпеви чиј збир е дп 100, спн решаваое равенки какп( на пр. 78+ =100). Ги прегрупира спбирпците за да гп плесни спбираоетп (пр. 38+17+33+62+7=38+62+17+33+7=100+50+7= 157). Ппчнува сп делеое на двпцифрен сп еднпцифрен брпеви, чиј кпличник е малку ппгплем пд 10 (пр. 60:5 или 33:3). Разбира дека вп делеоетп мпже да има пстатпк (на ппчетпкпт какп „вишпк“). Гп разбира и применува кпмутативнп свпјствп на мнпжеоетп. Гп разбира пднпспт ппмеду мнпжеоетп и делеоетп и запишува примери. Идентификува еднпставни пднпси ппмеду брпевите, какп на пример, секпј брпј е за три ппгплем пд брпј зад негп вп низата. - Класификација на проблеми и текстуални задачи. - Проценување - Ситуациски и текстуални задачи  Остатоци  Задачи со повеќе чекори Нивоа на знаења и способности Тема-Геометрија Што од Програмата “Mатематика со размислување”? Познавање Препознава, опишува, претставува, црта и прави некои 2Д и 3Д форми. Разликува многуаголници (вклучувајќи четириаголници), според бројот на прави агли, дали - Шаблони и поврзувања во математика  Просторни шаблони.
 14. 14. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 14 се правилни или неправилни и дали се симетрични. Препознава и црта (со слободна рака) линија на симетрија на 2Д форми и шаблони. Разбирање Визуализира 3Д форми од 2Д мрежи, црта и прави мрежи. Наоѓа примери на форми и симетрија во околината и во уметноста. Положба и движење Опишува и препознава положба на квадрат на мрежа на квадратчиња каде што редовите и колоните се обележани со бројки и/ или букви. Знае дека аглите се мерат со степени и дека цел круг има 360° или 4 прави агли и дека правиот агол е 90°. Ги споредува и подредува аглите помали од 180°. 12.Црта на шема сппред пднапред дадени упатства. - Шаблони и поврзувања во математика  Просторни шаблони Примена Црта 2Д форми вклучувајќи петаголници, шестоаголници, осумаголници и полукругови. Прави 3Д форми вклучувајќи пирамиди и призми; истражува како се прави коцка. Препознава прави агли во околината. Користи квадрат за да нацрта прави агли Сппредува агли сп прав агпл и преппзнава дека два прави агли пбразуваат права. - Шаблони и поврзувања во математика  Просторни шаблони Анализа, синтеза и вреднување Црта и реализира 2Д форми со рефлекивна симетрија и - -црта рефлексии на форми( линија на огледало долж една страна). Користи соодветни термини за да искаже положба, насока и движење, во насока на стрелките на часовникот и спротивната насока на стрелките Ја наоѓа и ја опишува положбата на квадрат на мрежа на квадратчињата - Шаблони и поврзувања во математика  Просторни шаблони
 15. 15. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 15 каде што редовите и колоните се обележани. Го препознава односот меѓу различните 2Д форми. Ги препознава разликите и сличностите меѓу различните 3Д форми. Препознава едноставни односи меѓу формите (на пр: некои дадени форми имаат еднаков број на линии на симетрија). Нивоа на знаења и способности Тема-Мерење и решавање на проблеми Што од Програмата “Mатематика со размислување”? Познавање Го знае односот меѓу единиците за мерење на (секунда, минута, час, ден, недела, месец, година). Искажува вредност на предмети со кои често се среќава изразена во денари. Знае да користи монети и банкноти Чита време (во часови) со часовник Користи линијар да црта и мери линии до најблискиот центиметар.  Манипулативи Разбирање Го знае односот односот меѓу километри и метри, метри и центиметри, килограми и грамови, литри и милилитри ( на пр. 1км= 1000м). Го знае односот меѓу единиците за мерење на (секунда, минута, час, ден, недела, месец, година). Го чита најблискиот поделок користејќи нумерирани или делумно нумерирани инструменти за мерење. Почнува да ги разбира единиците мерки за должина, тежина, зафатнина и време.  Манипулативи  Проценивање (Проценување на величини)
 16. 16. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 16 Примена Единиците мерки за должина, тежина, зафатнина и време ги користи да изврши соодветни мерења. Решава текстуални проблеми во кои што се вклучени мерењата. Решава текстуални проблеми во коишто се вклучени пари Го чита времето на аналогни и дигитални часовници, до најблиску 5 минути на аналоген часовник и најблиската минута на дигитален часовник. Пресметува временски интервали во недели или денови. Знае да ги користи врските помеѓу познатите единици за должина, маса и зафатнина; го знае значењето на „кило“, „центи“ и„мили“. Користи децимални записи за запишување на резултатите од мерењето (каде што е потребно) ,на пр:1,3 m, 0,6 kg, 1,2 l. - Класификација на проблеми и текстуални задачи. - Решавање проблем Анализа, синтеза и вреднување Избира и кпристи стандардни мерни единици и нивните кратенки (km, m, cm, mm, kg, g, l and ml) за прпценка, мереое и запишуваое на дплжина, маса и зафатнина. Мери, проценува и споредува должини искажани во центиметри и метри. Користи факти за собирање и одземање до 100 за да го пресмета кусурот. Симболички претставува резултати од броење и мерење на сликовит дијаграм Почнува да пресметува едноставни временски интервали во часови и минути. Предлага и користи соодветни единици за мерење на времето (секунда, минута, час, ден, недела, месец, година). Точно чита и толкува интервали на делумно нумерирани скали и  Проценка  Алгоритми  Проблемски задачи  криптограми
 17. 17. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 17 истите ги запишува. Знае да ги кпристи врските ппмеду ппзнатите единици за дплжина, маса и зафатнина; гп знае значеоетп на „килп“, „центи“ и„мили“. Тпчнп чита и тплкува интервали на делумнп нумерирани скали и истите ги запишува. Гледа на часпвник и гп кажува времетп претпладне и пппладне. Чита еднпставен расппред и календар. Пресметува временски интервали. Црта правпагплници, гп мери и пресметува нивнипт периметар. Разбира дека плпштината се мери вп квадратни единици , пр: cm2. Напда плпштина на правпагплни 2Д фпрми нацртани на мрежа пд квадрати преку брпеое на квадратите. Нивоа на знаења и способности Тема-Работа со податоци Што од Програмата “Mатематика со размислување”? Познавање Чита податоци, информации од табели, сликовити прикази и графикони Табели, графици.....Венов или Каролов дијаграм Разбирање Пополнува готови табели за претставување на податоците; Интерпретира дадени ппдатпци. Одгпвара на прашаоа за тпа кпи ппдатпци треба да се спберат, прганизираат, презентираат и интерпретираат вп табели, дијаграми, графикпни, табели на честпта, пиктпграми (симбпли кпи ни претставуваат 2, 5, 10 или 20 единици) и стплбестидијаграми(интервали дадени вп двпјки, петки, десетки или дваесетки) Графичко претставување Венов или Каролов дијаграм Примена Составува листа на потребни податоци. Прибраните податоци ги средува според дадено барање. Користи табели за честота, пиктограми (симболи коишто претставуваат една Графичко претставување
 18. 18. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 18 или две единици) и столбести дијаграми за претставување на податоците. Користи листи и табели за системско решавање на проблеми Ги сппредува дпбиените резултати претставени на скали сп различни интервали. Анализа, синтеза и вреднување Планира начин на прибирање на податоците. Коментира различно претставување на еден ист податок. Користи Венов или Каролов дијаграм за да групира податоци и објекти според два критериуми. Графичко претставување Нивоа на знаења и способности Тема- решавање на проблеми Што од Програмата “Mатематика со размислување”? Познавање Избира соодветни мисловни или пишани стратегии за пресметување кои вклучуваат собирање или одземање. Ги разбира секојдневните мерни единици за должина, маса, зафатнина и време и ги користи за решавање едноставни проблеми. Табели, графици..... Венов или Каролов дијаграм Разбирање Ги проверува резултатите од собирањето со промена на местото на собироците или со одземање на еден број од резултатот. Го проверува одземањето со собирање. Го проверува множењето со користење различни техники, на пр: проверка 6 ・ 8 = 48 со множење 6 ・ 4 и негово удвојување. Го проверува делењето со помош на множење, на пр:множи 4 ・ 12 за проверка на 48 : 4. Ги препознава врските меѓу 2Д формите и ги идентификува разликите и сличностите меѓу 3Д формите Графичко претставување Венов или Каролов дијаграм
 19. 19. Biljana Curlevska Manevska Matematika sledenje standardi 5 odd Page 19 Примена Проценува и ја определува приближната вредност и го проверува резултатот. Користење на разбирање и стратегии во решавање проблеми Измислува приказна со броеви за пресметки, вклучувајќи ги во контекст мерните единици. Графичко претставување Анализа, синтеза и вреднување Ги објснува причините за изборот на стратегијата кога множи или дели. Избира стратегија за да најде одговори на проблеми со собирање и одземање, објаснува и покажува како дошол до резултатот. Истражува и решава проблеми и сложувалки со броеви,на пр:логички проблеми. Користи листи и табели за систематско решавање на проблеми. Ја опишува и продолжува бројна низа , на пр: 7, 4, 1, –2 ... и ги препознава односите меѓу секој број. Препознава едноставни односи меѓу формите,на пр:овие многуаголници се сите правилни бидејќи... Испитува едноставни тврдења со наоѓање на примери кои го задоволуваат или не го задоволуваат тврдењето. Усно и писмено го образложува начинот на решавање и размислување; поставува хипотези (претпоставки ) и ги проверува.__ Графичко претставување .

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • kostadinkastojanovska

  Sep. 6, 2016
 • IvanaJakimovska1

  Jan. 21, 2019

стандарди 5 одд математика

Vistas

Total de vistas

2.688

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

38

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

2

×