Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Билјана Чурлевска Маневска
Нагледен час
Природни науки
4 одд
Тема 2В: 4.6 Звук
Недела 15
Час 1 Како патува звукот
Билјана Чурлевска Маневска
Тема 2В: 4.6 Звук
Недела 15
Час 1 Како патува звукот
Седмица
Дата:
Тема:
Наставна единица: Час:...
Билјана Чурлевска Маневска
Завршен
дел:
10 мин.
патува
полесно
и
побрзо
да ја измериме гласноста на звукот.
Со пренесување...
Билјана Чурлевска Маневска
тој е погласен или пак е потивок.
• Резимираме дека звукот може да
патува низ цврсти материи, н...
Билјана Чурлевска Маневска
Силните осцилации создаваат гласни звуци.
Гласноста на звукот е мерка колку некој звук е гласен...
Билјана Чурлевска Маневска
 Учениците ќе направат табела и ќе ги запишат своите
претпоставки. Потоа, наставникот ќе го ст...
Билјана Чурлевска Маневска
Ова е гласноста на некои звуци што секојдневно се среќаваат.
Многу гласните звуци (погласни од ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

нагледен час како патува звукот

нагледен час како патува звукот

  • Sé el primero en comentar

нагледен час како патува звукот

  1. 1. Билјана Чурлевска Маневска Нагледен час Природни науки 4 одд Тема 2В: 4.6 Звук Недела 15 Час 1 Како патува звукот
  2. 2. Билјана Чурлевска Маневска Тема 2В: 4.6 Звук Недела 15 Час 1 Како патува звукот Седмица Дата: Тема: Наставна единица: Час: Одделение: 4 одделението во кое се одржува настава Распоред (делови од часот) Цели на учење Критериу ми на успех (очекуван ирезулта Активности Ресурси (средства и материјал и) Доказ за постигнувањ е Опис Орга низа цион и фор ми Воведен дел: 10 мин. Главен дел: 20 мин. Истражу ва како звукот патува низ различн и материја ли до увото. Објаснув а што покажув аат доказите и дали тие ги потврдув аат претпост авките. Јасно им го пренесув а тоа на останати те . Сите мора да Знаат дека звукот патува низ различн и материј али Повеќет о можат да претпос тават низ кои материј али звукот патува Некои можат да. Разлику ваат материј али низ кои звукот Лекција 1 • Барам од учениците да објаснат што научиле од претходната лекција. Важно е сите ученици да знаат дека звукот се создава од осцилации. Ги прашувам учениците како слушаат? Потврдувам дека слушаме затоа што имаме уши. Како звукот доаѓа до нашите уши за да го слушнеме? • Објаснувам дека гласот на наставникот патува низ воздухот до нивните уши. Слабите осцилации создаваат тивки звуци. Силните осцилации создаваат гласни звуци. Гласноста на звукот е мерка колку некој звук е гласен или тивок. Гласноста на звуците ја изразуваме во децибели. Можеме да употребиме звукомер за З Г Г И http://ww w.bbc.co. uk/educat ion/clips/ ztwkjxs Мал предмет што создава констант на бучава (на пр. часовник што отчукува , мало радио или едностав но струјно коло во кое има ѕвонче или зујалица Хартиен о ќесе Стаклен а тегла Најлонск Прашања Одговори Дискусија Набљудув ање Работни ливчиња Домашна работа
  3. 3. Билјана Чурлевска Маневска Завршен дел: 10 мин. патува полесно и побрзо да ја измериме гласноста на звукот. Со пренесувањето на звучните осцилации низ некои предмети може да се направи звукот да биде погласен Ова он-лајн видео е добар пример како се случува тоа. (проследување) http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/160220 07/sound_travels/lesson.html • Дали звукот може да патува низ нешто друго и како го знаат тоа? (На пример, „Низ ѕидови, бидејќи имам бучни соседи“ или „Низ водата, затоа што можам да слушнам звуци додека пливам“). Им покажувам на учениците предмет што создава константна бучава (како на пример, часовник што отчукува или мало радио). *Барам од учениците да претпостават дали звукот на предметот ќе патува низ стакло, хартија, метал, вода, воздух или дрво. Учениците ќе направат табела и ќе ги запишат своите претпоставки. Потоа, наставникот ќе го стави предметот во најразлични садови (хартиено ќесе, стаклена тегла, најлонско ќесе во вода, кутија од чевли полна со весници и метален сад). Учениците ги набљудуваат сите ситуации и кажуваат дали сè уште можат да го слушнат звукот, дали о ќесе Сад со вода Кутија за чевли Весник Метален сад Фономет ар или еквивале нтна апликац ија за мобилен телефон (опциона лно). http://res ources.h wb.wales .gov.uk/ VTC/160 22007/so und_trav els/lesson .html
  4. 4. Билјана Чурлевска Маневска тој е погласен или пак е потивок. • Резимираме дека звукот може да патува низ цврсти материи, низ течности и низ гасови, иако некои средини овозможуваат подобро патување на звукот од други. • Покажете го ова подобро со користење на активноста за загревање на следнава веб- страница. Организација: Детали за поделба по улоги /групи/возрасни (поврзано со активностите) Забелешки / можности за проширување / домашна работа Организација: Дискусија на ниво на одделение Работа во групи Презентирање на резултатите и изведуваат прво заклучок на ниво на група а потоа цело одделение Домашна работа звук осцилира јачина на звук децибели фонометар гласно тивко нечујно патува материјали спречува евидентира набљудува запишува мери инструмент опрема Како патува звукот Тек на активностите Барам од учениците да објаснат што научиле од претходната лекција. Важно е сите ученици да знаат дека звукот се создава од осцилации. Ги прашувам учениците како слушаат? Потврдувам дека слушаме затоа што имаме уши. Како звукот доаѓа до нашите уши за да го слушнеме? • Објаснувам дека гласот на наставникот патува низ воздухот до нивните уши. Слабите осцилации создаваат тивки звуци.
  5. 5. Билјана Чурлевска Маневска Силните осцилации создаваат гласни звуци. Гласноста на звукот е мерка колку некој звук е гласен или тивок. Гласноста на звуците ја изразуваме во децибели. Можеме да употребиме звукомер за да ја измериме гласноста на звукот. Со пренесувањето на звучните осцилации низ некои предмети може да се направи звукот да биде погласен Ова он-лајн видео е добар пример како се случува тоа. http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/16022007/sound_travels/lesson.html СЛЕДИ РАЗГОВОР • Дали звукот може да патува низ нешто друго и како го знаат тоа? (На пример, „Низ ѕидови, бидејќи имам бучни соседи“ или „Низ водата, затоа што можам да слушнам звуци додека пливам“). *Им покажувам на учениците предмет што создава константна бучава  Барам од учениците да претпостават дали звукот на предметот ќе патува низ стакло, хартија, метал, вода, воздух или дрво.
  6. 6. Билјана Чурлевска Маневска  Учениците ќе направат табела и ќе ги запишат своите претпоставки. Потоа, наставникот ќе го стави предметот во најразлични садови (хартиено ќесе, стаклена тегла, најлонско ќесе во вода, кутија од чевли полна со весници и метален сад).  Учениците ги набљудуваат сите ситуации и кажуваат дали сè уште можат да го слушнат звукот, дали тој е погласен или пак е потивок. Кој материјал најдобро го придуши звукот? Објасни. Дали твоето предвидување се покажа точно? Дали твоето истражување беше веродостојно? Објасни зошто. • Резимираме дека звукот може да патува низ цврсти материи, низ течности и низ гасови, иако некои средини овозможуваат подобро патување на звукот од други. Некои материјали добро го придушуваат звукот. Некои материјали не го придушуваат звукот толку добро. Звукот е погласен кога треперењето е поголемо. Нивото на гласност ни покажува колку некој звук е гласен. Завршен дел бура на идеи со следните клучни зборови звук осцилира јачина на звук децибели фонометар гласно тивко нечујно патува материјали спречува евидентира набљудува запишува мери инструмент опрема
  7. 7. Билјана Чурлевска Маневска Ова е гласноста на некои звуци што секојдневно се среќаваат. Многу гласните звуци (погласни од 85 dB) можат да ги оштетат твоите уши. Домашна работа набљудувај,истражувај, мери, запиши ...... звукомер клучни зборови материјал Инструмент опрема резултат http://www.sciencekids.co.nz/videos/physics.html

×