Publicidad
Publicidad

development register

 1. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 2. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Цел и обхват на регистъра Цел • Осигуряване на необходимата информация за състоянието на устройственото планиране в страната Обхват • Общи устройствени планове – Одобрени и – Тези в процес на разработване • Бъдещо надграждане с информация за подробното устройствено планиране Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 3. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Цел на регистъра Определяне на националната политика, свързана Разработване на модели за територията на общините Бъдещо надграждане на регистъра •Устройство на територията •Инвестиционно проектиране •Управление на инвестиционния интерес •Ползване и •Устройство на територията •Подробно устройствено планиране •Актуализация на моделите Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 4. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Очаквани резултати Анализ • Състояние на действащи устройствени документи • Степен на актуалност • Структура и съдържание • Типове данни, използвани за тяхното създаване Разработени • Унифициран цифров стандарт (модел) за разработване на устройствени планове • Прототипна уеб базирана информационна система с геоинформационна функционалност Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 5. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Анализ и синтез Анализ на действащи устройствени документи Дефиниране на обхвата на регистъра на база извършения анализ Типологизация и класификация на документите, които следва да залегнат в регистъра Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 6. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Изисквания – законодателна рамка • Директива 2007/2/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 14 март 2007 год. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (Директива INSPIRE) • Закон за достъп до пространствени данни Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 7. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ТЕСТ И ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА С ДАННИ Общи устройствени планове (ОУП) на общините София (Столична), Пловдив, Варна, Стара Загора и Велико Търново
 8. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ОУП на Столична община ОП СОФПРОЕКТ – ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН (sofproect.com) „Г.И.С.-София“ ЕООД (gis-sofia.bg) Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 9. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ www.plovdiv.bg/общински-съвет/нормативна-база/устройство-на-територията Общ устройствен план и транспортно-комуникационна схема на Пловдив
 10. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Изкисквания – интегрирана информационна система с геоинформационна функционалност, включваща: • Интегрирана база-данни • Система за управление на базата данни • ГИС сървърен комплекс и • Модули за работа със специализираните информационни ресурси, свързани с устройствените планове и документи Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 11. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Архитектура на системата Слой Данни Слой Бизнес логика Слой Потребителски приложения Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 12. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПРЕГЛЕД НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ БАЗИ ДАННИ Анализ на действащата нормативна уредба по предоставяне на електронни услуги и връзката ѝ с устройственото планиране и инвестиционното проектиране Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 13. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ИКАР – Кадастър и Имотен Регистър на България (icadastre.bg)
 14. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Географска информационна система на Министерство на регионалното развитие (gis.mrrb.government.bg/MRRB) със специализирани карти, геозащита, земетръс (проект) и т.н. Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 15. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Столична община, Направление Архитектура и Градоустройство (sofia-agk.com) схемите за графично отразяване на територии с еднакви пределно допустими стойности на устройствените показатели, попадащи в устройствени зони Жм1, Жм2, ЖМ3 и Жв, съгласно ОУП на СО и ЗУЗСО са достъпни само от тази страница
 16. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Подробни устройствени планове
 17. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Специализирани планове: Планово задание „Специализиран подробен устройствен план“ за туристическа и ски зона „Алеко“ от ПП „Витоша“ Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 18. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Схеми (реклама, преместваеми обекти, културно-историческо наследство и др.) Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 19. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ iSofMap, публични регистри (www.gis-sofia.bg/bg/public-registers), вкл. градоустройствени заповеди и общинска собственост, комбинирани скици и удостоверения за административен адрес на „Г.И.С.-София“ ЕООД Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 20. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Цифров неодобрен кадастрален план на гр. София, регулационни планове, ОУП на СО, вкл. културно историческо наследство и шумово замърсяване Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 21. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София (www.sofiaxxi.eu) Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
 22. МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Благодаря за вниманието! Национален регистър на плановите документи в областта на устройство на територията
Publicidad