Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Planning Law Project

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más de Blagoy Petkov (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Planning Law Project

  1. 1. авторски колектив „Б.Г.П., Боева – Гагов – Петков” ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Обект: Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване за УПИ VII 723, кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”, гр. София Част: План за регулация и застрояване Работен устройствен план Фаза: План за регулация и застрояване Възложител: УАСГ – София, доц. арх. Йордан Търсанков Изпълнител: авторски колектив „Б.Г.П., Боева – Гагов – Петков” канд. урб. Нина Боева, ф.№ 10114 канд. урб. Елеан Гагов, ф.№ 10116 канд. урб. Благой Петков, ф.№ 10047 януари 2008 год. гр. София
  2. 2. EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) INFORMATION PACKAGEЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ Практика Practice Сигнатура PLAWbCBU Наименование на дисциплината по учебен план Урбанизъм и законодателство Започва в семестър 5 Завършва в семестър 5 ECTS 6.0 СтатутЗадължителен CodePLAWbCBU Title of the discipline in the academic curriculum Planning Law Starts in semester 5 Ends in semester 5 ECTS6.0 Type Compulsory 30 0 60 120 Анотация Дисциплината запознава студентите с действащата нормативна уредба. Придобиват се познания относно нормативните документи по ТСУ и Градоустройство. Създават се умения за ползуване и прилагане на действуващата нормативна уредба в областта на ТСУ и отношение към процесите, свързани със земята и собствеността. Annotation The module gives profound knowledge of contemporary planning law and legislative norms. Knowledge is given of urban and regional planning legislation Abilities are obtained to use and apply contemporary legislation in the field of regional and urban planning as well as attitude towards land and property. 30 30 0 60 120 Катедра Градоустройство Department Urban Planning Principal lecturer Assoc. Prof. Dr. Arch. Yordan Tarsankov Водещ преподавател доц. д-р арх. Йордан Търсанков Самостоятелна подготовка Аудиторни часове (общо) Academic hours(total ) Individual independant study LecturesЛекции 30 Упражнения/Семинарни занятия Exercises/Seminars Форма на оценяване Изпит Form of assessment Exam URBPLAWbCBU5U.pdf - -Възможност за преподаване на чужд език Possible training in foreign languages Урбанизъм - бакалавър*UACEG, 26.10.2006, A- 2433 PLAWbCBUUrbanism - bachelor*
  3. 3. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Относно обект: Подробен устройствен план – Изменение на План за регулация и застрояване за УПИ VII 723, кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”, гр. София Възложител: УАСГ – София, доц. арх. Йордан Търсанков Настоящият проект се разработва по искане на собствениците и със съгласието на Главния архитект на София. Изменението на Плана за регулация предвижда промяна на начина на застрояване на поземлен имот VII 723, кв. 134, по плана на ж.к. „Левски”, гр. София – от свободно в сключено, както и промяна на височината на застрояване. Поземлен имот VII 723 попада в Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване със средна височина и плътност (Жс) по ОУП. Максимално допустимите устройствени параметри са следните: височина <15 м; плътност <50%; Кинт<2,3; минималната озеленена площ - 35%. За поземленият имот няма предвидено специално отреждане. УПИ VII 723 е вътрешен за квартала, със свързано застрояване на двете странични регулационни линии. Изискването да се осигурят места за паркиране или гариране, за 110% от апартаментите в сградите се удовлетворява от общи за квартала подземни гаражи показани с ограничителна линия на застрояване. Застрояването е показано със задължителни и ограничителни линии на застрояване. На чертежа е поставена матрица с пределно допустимите стойности на устройствените показатели. Графично чертежите са оформени съгласно изискванията на наредба No.8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Настоящият текст е неразделна част от проекта. Съставил: ............................. / канд. урб. Благой Петков /
  4. 4. Максимална застроена площ, м2 (пл. 50%) Максимална разг. застр. площ, м2 (Кинт=2,3) Минимална площ за озеленяване (35%), м2 Заст. площ проектно положение, м2 Разг. заст. площ проектно полож., м2 Сво- бодно, е Свързано в два съседни имота, д Свър- зано, с 132 I 546 Жс 5 729,72 364,86 1678,36 255,40 296,72 1435,60 ● II 547 Жс 4 605,54 302,77 1392,74 211,94 295,20 1180,80 ● V 548 Жс 5 881,48 440,74 2027,40 308,52 269,61 1348,05 ● VI 549 Жс 5 1285,63 642,82 2956,95 449,97 488,04 2440,20 ● IX 550 Жс 5 451,22 225,61 1037,81 157,93 169,94 849,70 ● X 551 Жс 5 934,56 467,28 2149,49 327,10 419,13 2095,65 ● XI 552 Жс 5 688,02 344,01 1582,45 240,81 259,33 1296,65 ● XII 553 Жс 5 689,33 344,67 1585,46 241,27 283,83 1419,15 ● VIII 554 Жс 5 806,67 403,34 1855,34 282,33 254,21 1271,05 ● VII 555 Жс 5 777,70 388,85 1788,71 272,20 321,55 1607,75 ● IV 556 Жс 5 801,94 400,97 1844,46 280,68 241,63 1208,15 ● III 557 Жс 5 600,51 300,26 1381,17 210,18 234,00 1122,00 ● 133 I 558 Жс 4 466,54 233,27 1073,04 163,29 218,56 874,24 ● II 559 Жс 4 497,61 248,81 1144,50 174,16 247,06 988,24 ● III 560 Жс 4 482,79 241,40 1110,42 168,98 228,38 913,52 ● IV 561 Жс 5 620,75 310,38 1427,73 217,26 246,42 1232,10 ● V 562 Жс 5 606,83 303,42 1395,71 212,39 236,29 1181,45 ● VI 563 Жс 5 511,67 255,84 1176,84 179,08 220,74 1103,70 ● VII 564 Жс 5 562,87 281,44 1294,60 197,00 265,52 1279,60 ● VIII 565 Жс 5 891,23 445,62 2049,83 311,93 341,73 1660,65 ● IX 566 Жс 5 635,70 317,85 1462,11 222,50 215,43 1077,15 ● X 567 Жс 4 747,57 373,79 1719,41 261,65 373,75 1495,00 ● XI 568 Жс 4 747,03 373,52 1718,17 261,46 373,15 1492,60 ● 134 XI 722 Жс 5 490,70 245,35 1128,61 171,75 196,00 938,00 ● X 723 Жс 4 498,95 249,48 1147,59 174,63 231,00 924,00 ● IX 724 Жс 5 500,97 250,49 1152,23 175,34 210,00 1008,00 ● VIII 725 Жс 5 640,49 320,25 1473,13 224,17 287,00 1435,00 ● VII 726 Жс 5 572,71 286,36 1317,23 200,45 209,00 1045,00 ● VI 727 Жс 5 554,97 277,49 1276,43 194,24 252,00 1260,00 ● III 728 Жс 5 723,10 361,55 1663,13 253,09 280,00 1400,00 ● V 729 Жс 5 756,71 378,36 1740,43 264,85 280,00 1400,00 ● IV 730 Жс 5 675,36 337,68 1553,33 236,38 162,00 810,00 ● I 731 Жс 5 566,37 283,19 1302,65 198,23 162,00 810,00 ● II 732 Жс 5 447,53 223,77 1029,32 156,64 205,35 1026,75 ● Квар- тал Градоустройствени параметри Начин на застрояване Етаж- ност Площ на имот, м2 Устр. зона Номер на имот

×