Plan obradoiro abalar-ares

C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
PROXECTO ABALAR :
OBRADOIRO
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
1.- TÍTULO DO PROXECTO
Obradoiro para a formación do profesorado no centro seleccionado para o proxecto
Abalar.
2.- XUSTIFICACIÓN
Ante a implantación por parte da Consellería do Proxecto Abalar coa dotación das “Aulas
Abalar” nos centros, o equipo directivo do C.P.I. “Conde de Fenosa”, solicita formar parte
deste Proxecto, sendo conscientes da importancia da incorporación plena das novas
tecnoloxías para adquirir a competencia dixital e tratamento da información dos nosos
docentes e alumnado, así como levar a cabo as innovacións educativas cara a mellora da
educación.
Os integrantes deste grupo de traballo son os 19 profesores que imparten docencia en 5º
de Educación Primaria e en 1º de educación secundaria obrigatoria do C.P.I. Conde de
Fenosa , de Ares, que somos conscientes da importancia deste Obradoiro.
Existe unha necesidade de incorporar á aula e a docencia os recursos que ofrece a web
2.0 dun xeito práctico e que poida ser utilizado polos participantes no proxecto de xeito
autónomo no futuro inamediato.
Queremos, polo tanto, dar o salto tanto cualitativo coma cuantitativo no noso modelo
educativo maximizando o aproveitamento dos recursos, formándonos e levando a cabo a
integración das TICs en todos os ámbitos (alumnado, profesorado, familias...)
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
3.- OBXECTIVOS DE FORMACIÓN E DE REPERCUSIÓN NA
PRÁCTICA DOCENTE.
Os obxectivos que pretendemos conseguir no noso grupo de traballo son os seguintes:
• Detectar as necesidades formativas do noso profesorado.
• Mellorar a alfabetización informática para conseguir que a maior parte do
profesorado utilice a informática como medio de ensinanza.
• Fomentar o cambio na metodoloxía no traballo de aula.
• Analizar e maximizar os recursos dixitais de que dispoñemos (páxina web, canóns,
red wiffi, ordenadores.….)
• Manexar o Sistema Operativo LINUX: Ubuntu, e o paquete ofimático de software
libre: OpenOffice.
• Seleccionar os recursos educativos dixitais e os contidos que xa existen para
traballar nas aulas nas distintas materias .
• Levar á practica as diferentes aplicacións da web 2.0 , froito da actividade do grupo
de traballo, como actividade de aula
• Fomentar o traballo colaborativo e participativo dos docentes para tratar de
elaborar contidos propios, cos seguintes propósitos:
◦ Testar a súa funcionalidade como actividade de aula
◦ Testar a funcionalidade como medio de repaso polo alumndado dende a casa..
◦ Analizar os fallos da súa aplicación se os houbera.
• Avaliar os materiais elaborados así coma o proxecto na práctica docente
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
4.- PROGRAMA DE CONTIDOS E ACTIVIDADES COA SÚA
TEMPORALIZACIÓN.
MES DÍA HORAS CONTIDOS
E ACTIVIDADES
Novembro 03/11/10 16:30-18:30h Deseño do Proxecto
Novembro 16/11/10 16:30-19:30h Análise do nivel de partida do
profesorado no grao de
coñecemento das novas tecnoloxías
para axustarse as súas
necesidades
Novembro 30/11/10 16:30-19:30h Introducción ao S.O.LINUX .
Docencia: Manexo de Ubuntu e
Paquete ofimático OpenOffice 3.2
(2h)
Decembro 07/12/10 16:30-19:30h Busca contidos na rede
Experiencias doutros centros
Decembro 14/12/10 16:30-19:30h Selección de contidos para o traballo
de aula
Xaneiro 11/01/11 16:30-19:30h Recompilación de material
informático e bibliográfico
Xaneiro 18/01/11 16:30-18:30h Normas da Aula Abalar
Xaneiro 25/01/11 16:30-19:30h Manexo básico da Aula Abalar
Febreiro 08/02/11 16:30-19:30h Manexo da Pizarra dixital
Docencia (3h)
Febreiro 22/02/11 16:30-19:30h Posta en común das experiencias
propias
Marzo 08/03/11 16:30-19:30h Aprendizaxe das distintas
funcionalidades: Presentaciones en
flash, vídeo, animacións flash
interactivas
Docencia (3h)
Marzo 22/03/11 16:30-19:30h Análise de distintas funcionalidades
Marzo 29/03/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos
Abril 05/04/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos
Abril 26/04/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos
Maio 10/05/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos
Maio 24/05/11 16:30-19:30h Avaliación
Reunións 42 h.
Formación 8 h.
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
5.- METODOLOXÍA QUE SE PRETENDE SEGUIR E PROCEDEMENTOS
DE TRABALLO PREVISTOS.
A metodoloxía que pretendemos seguir de acordo cos obxectivos, contidos e
actividades formuladas baséase nos seguintes aspectos: que sexa activa, participativa e
global, partindo das distintas experiencias dos membros do grupo.
Organizaremos as tarefas en: gran grupo, pequeno grupo, individualmente, posta
en común e debate dos distintos aspectos a tratar.
Buscaremos experiencias doutros centros que nos axuden a mellorar os recursos
dixitais de aula.
Aplicaremos na aula os contidos atopados e o manexo da pizarra dixital.
O grupo estará en coordinación permanente a través dos novos medios como a
creación dun blog restrinxido ós participantes do grupo e a creación dun foro de debate.
Informaremos á dirección do centro e ó resto de compañeiros do claustro do
traballo realizado cara a estender o uso destes recursos a toda a comunidade educativa.
Fomentarase en todo momento o traballo cooperativo e de grupo.
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
6.- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS.
Profesorado que forma parte do Obradoiro:
A totalidade do profesorado que imparte docencia en 5º E.P. e en 1º ESO; as profesoras
de P.T. , a Orientadora e a Coordinadora.
A docencia será interna por parte dá coordinadora e por parte dun profesor implicado no
grupo de traballo, e si fose preciso solicitariamos docencia externa, non considerada
inicialmente.
Recursos materiais:
Sala de Informática de E. Primaria do centro: ordenadores + pizarra dixital+ canón.
Impresora, fotocopiadora, material informático, material bibliográfico, medios de
almacenamento, e a Aula Abalar cando esté dotada.
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
7.- ESTABLECEMENTO DE CRITERIOS E PROCESOS PARA A
AVALIACIÓN DOS DIFERENTES ASPECTOS DO PROXECTO
Distinguiremos tres apartados no proceso de avaliación:
• Avaliación do traballo realizado e a súa posta en práctica no ámbito escolar:
◦ Grao de axeitamento dás actividades propostas á práctica docente.
◦ Funcionalidade dos recursos e do material empregado e elaborado.
◦ Valoración do grao de conexión cos interesados: profesorado e alumnado,
◦ Grao do nivel de complexidade dá súa utilización.
• Avaliación do grupo de traballo:
◦ Eficacia á hora de traballar en grupo.
◦ Si o material elaborado responde as expectativas propostas.
◦ Grao de participación dos membros do grupo.
• Avaliación da intervención do poñente.
◦ Cumprimento das expectativas.
Isto plasmarase na memoria final mediante os seguintes indicadores:
• Observación do alumnado durante a realización das actividades.
• Realización de enquisas e cuestionarios para ó alumnado ó rematar a sesión.
• Realización de enquisas e cuestionarios para ó profesorado do grupo.
• Valoración do grao de cumprimento das expectativas previstas.
• Autoavaliación dos contidos e a súa presentación.
• Asistencia e participación do profesorado ás sesións programadas.
• Avaliación da satisfacción de todos os participantes sobre o traballo realizado.
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
8.- TEMPORALIZACIÓN: CALENDARIO E HORARIO PREVISTOS PARA A
REALIZACIÓN DO PROXECTO.
Para a realización deste proxecto dedicaremos 17 sesións de dúas ou tres horas,
cada quince días, comezando no mes de Outubro ata finais de Maio.
Realizaranse 50 h. de traballo , con 8 h de docencia e ó resto de traballo
colaborativo.
DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS:
1ª sesión: O Deseño do proxecto (2h)
2ª sesión: Detección das necesidades do noso profesorado (3 h)
3ª sesión: Introducción ao S.O. LINUX (1h)
Docencia: Manexo de Ubuntu e do paquete ofimático openoffice (2h).
4ª sesión: Busca de contidos na rede e experiencia doutros centros (3h)
5ª sesión: Selección de contidos para o traballo na aula (3h)
6ª sesión: Recompilación de material informático, bibliográfico;
documentación......(3h)
7ª sesión: Establecemento das normas da Aula Abalar (3h)
8ª sesión: Manexo básico da aula Abalar (3h)
9ª sesión: Manexo da Pizarra dixital (3h): Docencia
10ª sesión: Posta en común das experiencias propias (3h)
11ª sesión: Aprendizaxe das distintas funcionalidades: Presentaciones en
flash, vídeo, animacións flash interactivas (3h)
12ª sesión: Análise de distintas funcionalidades (3h)
13ª sesión; 14ª sesión; 15ª sesión e 16ª sesión : Elaboración de
contidos (3h cada sesión)
17ª sesión : Avaliación do obradoiro: avaliación do traballo realizado,
autoavaliación do grupo de traballo e avaliación das
intervencións dos poñentes (3h)
Nestas horas incluiremos as horas de formación complementaria recibida e
avaliación da mesma.
A docencia será levada a cabo entre a coordinadora (2h) e un compoñente
do grupo de traballo (Xacobo de Toro Cacharrón) (6h)
C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR
9.- NECESIDADES ORZAMENTARIAS , DE ACORDO CO ESTABLECIDO
NAS BASES DA CONVOCATORIA.
De acordo co establecido nas bases da convocatoria serían
• Docencia: 480 €
• Material non inventariable (fotocopias, folios, tinta impresora,...): 120 €
Sinatura:
Mª Blanca Cortizas Gómez
Coordinadora do Proxecto Abalar

Recomendados

Memoria Pfac 2012 por
Memoria Pfac 2012Memoria Pfac 2012
Memoria Pfac 2012IES Monte Carrasco
533 vistas11 diapositivas
Pfac formación básica abalar-12-13 word por
Pfac formación básica abalar-12-13 wordPfac formación básica abalar-12-13 word
Pfac formación básica abalar-12-13 wordceipirmansvillar
391 vistas14 diapositivas
eTwinning projects por
eTwinning projectseTwinning projects
eTwinning projectsAna Arias Castro
373 vistas30 diapositivas
Pfac cadreche-12-13 por
Pfac cadreche-12-13Pfac cadreche-12-13
Pfac cadreche-12-13Fiz
302 vistas11 diapositivas
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña por
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaSeminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A Coruña
Seminario Permante - CPI Vicente Otero Valcarcel - Carral . A CoruñaEduardo Rodríguez Machado
953 vistas18 diapositivas
GT 2013 14 Presentacion por
GT 2013 14 PresentacionGT 2013 14 Presentacion
GT 2013 14 PresentacionIES Monte Carrasco
409 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben por
A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben
A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben Softinvent
390 vistas9 diapositivas
Presentació la careta por
Presentació la caretaPresentació la careta
Presentació la caretaLa Careta Teatre Col·lectiu
197 vistas14 diapositivas
Palinal bezpecnostni-list-873.gt22 por
Palinal bezpecnostni-list-873.gt22Palinal bezpecnostni-list-873.gt22
Palinal bezpecnostni-list-873.gt22Koral Italy, Tišnov
178 vistas6 diapositivas
Consells Onada fred por
Consells Onada fredConsells Onada fred
Consells Onada fredCreu Roja Girona
485 vistas2 diapositivas
Tot pàdel enquestes por
Tot pàdel enquestesTot pàdel enquestes
Tot pàdel enquestesTONI2272
378 vistas7 diapositivas

Destacado(12)

A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben por Softinvent
A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben
A Hatékony Üzleti Kommunikáció Gyakorlata a Válságkezelésben
Softinvent390 vistas
Tot pàdel enquestes por TONI2272
Tot pàdel enquestesTot pàdel enquestes
Tot pàdel enquestes
TONI2272378 vistas
JOB DAYS 2009 Pordenone, 29-30 ottobre, FOTOREPORT por Stefania Garofalo
JOB DAYS 2009 Pordenone, 29-30 ottobre, FOTOREPORTJOB DAYS 2009 Pordenone, 29-30 ottobre, FOTOREPORT
JOB DAYS 2009 Pordenone, 29-30 ottobre, FOTOREPORT
Stefania Garofalo303 vistas
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp por Creu Roja a Catalunya
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék? por szkbl
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?
Miért nem gyógyíthatók a fanatikusok, avagy miért terjednek a téveszmék?
szkbl2.5K vistas
"Egyiptomémek", paleoasztronauták, valamint a régész-egyiptológus alakja az e... por szkbl
"Egyiptomémek", paleoasztronauták, valamint a régész-egyiptológus alakja az e..."Egyiptomémek", paleoasztronauták, valamint a régész-egyiptológus alakja az e...
"Egyiptomémek", paleoasztronauták, valamint a régész-egyiptológus alakja az e...
szkbl1.1K vistas

Similar a Plan obradoiro abalar-ares

Presentación tarefa abalar. por
Presentación tarefa abalar.Presentación tarefa abalar.
Presentación tarefa abalar.Juan Couto Mon
141 vistas10 diapositivas
Radioescolar por
RadioescolarRadioescolar
Radioescolaralbertevalverde
398 vistas11 diapositivas
Pfac 2 a por
Pfac 2 aPfac 2 a
Pfac 2 aMiguel de Castro
287 vistas12 diapositivas
Necesidad protocolo por
Necesidad protocoloNecesidad protocolo
Necesidad protocolovigotic
288 vistas12 diapositivas
As webquest como recurso educativo por
As webquest como recurso educativoAs webquest como recurso educativo
As webquest como recurso educativoNorberto Blanco
159 vistas47 diapositivas
Competencias basicas Abalar por
Competencias basicas AbalarCompetencias basicas Abalar
Competencias basicas AbalarOlga Veiga
796 vistas16 diapositivas

Similar a Plan obradoiro abalar-ares(20)

Presentación tarefa abalar. por Juan Couto Mon
Presentación tarefa abalar.Presentación tarefa abalar.
Presentación tarefa abalar.
Juan Couto Mon141 vistas
Necesidad protocolo por vigotic
Necesidad protocoloNecesidad protocolo
Necesidad protocolo
vigotic288 vistas
As webquest como recurso educativo por Norberto Blanco
As webquest como recurso educativoAs webquest como recurso educativo
As webquest como recurso educativo
Norberto Blanco159 vistas
Competencias basicas Abalar por Olga Veiga
Competencias basicas AbalarCompetencias basicas Abalar
Competencias basicas Abalar
Olga Veiga796 vistas
Pizarra dixital interactiva por Jesús Castro
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro398 vistas
O proxecto abalar presentación por sandritalpe79
O proxecto abalar presentaciónO proxecto abalar presentación
O proxecto abalar presentación
sandritalpe7998 vistas
Recomendacions centros piloto por aurelio
Recomendacions centros pilotoRecomendacions centros piloto
Recomendacions centros piloto
aurelio620 vistas
POLOS CREATIVOS.pdf por CEIPN1TUI
POLOS CREATIVOS.pdfPOLOS CREATIVOS.pdf
POLOS CREATIVOS.pdf
CEIPN1TUI495 vistas
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i... por Manuel Torres Búa
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Manuel Torres Búa222 vistas
Formación coordinadores tic 16 17 por Paula Gómez
Formación coordinadores tic 16 17Formación coordinadores tic 16 17
Formación coordinadores tic 16 17
Paula Gómez183 vistas

Más de BlancaCortizas

Libro do profesorado por
Libro do profesoradoLibro do profesorado
Libro do profesoradoBlancaCortizas
184 vistas62 diapositivas
Folladecálculo1 por
Folladecálculo1Folladecálculo1
Folladecálculo1BlancaCortizas
194 vistas14 diapositivas
Hiperenlaces por
HiperenlacesHiperenlaces
HiperenlacesBlancaCortizas
199 vistas4 diapositivas
Impress1 por
Impress1Impress1
Impress1BlancaCortizas
206 vistas5 diapositivas
Exerc oow3 por
Exerc oow3Exerc oow3
Exerc oow3BlancaCortizas
220 vistas4 diapositivas
Ex oo2 por
Ex oo2Ex oo2
Ex oo2BlancaCortizas
174 vistas4 diapositivas

Plan obradoiro abalar-ares

 • 1. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR PROXECTO ABALAR : OBRADOIRO
 • 2. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 1.- TÍTULO DO PROXECTO Obradoiro para a formación do profesorado no centro seleccionado para o proxecto Abalar. 2.- XUSTIFICACIÓN Ante a implantación por parte da Consellería do Proxecto Abalar coa dotación das “Aulas Abalar” nos centros, o equipo directivo do C.P.I. “Conde de Fenosa”, solicita formar parte deste Proxecto, sendo conscientes da importancia da incorporación plena das novas tecnoloxías para adquirir a competencia dixital e tratamento da información dos nosos docentes e alumnado, así como levar a cabo as innovacións educativas cara a mellora da educación. Os integrantes deste grupo de traballo son os 19 profesores que imparten docencia en 5º de Educación Primaria e en 1º de educación secundaria obrigatoria do C.P.I. Conde de Fenosa , de Ares, que somos conscientes da importancia deste Obradoiro. Existe unha necesidade de incorporar á aula e a docencia os recursos que ofrece a web 2.0 dun xeito práctico e que poida ser utilizado polos participantes no proxecto de xeito autónomo no futuro inamediato. Queremos, polo tanto, dar o salto tanto cualitativo coma cuantitativo no noso modelo educativo maximizando o aproveitamento dos recursos, formándonos e levando a cabo a integración das TICs en todos os ámbitos (alumnado, profesorado, familias...)
 • 3. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 3.- OBXECTIVOS DE FORMACIÓN E DE REPERCUSIÓN NA PRÁCTICA DOCENTE. Os obxectivos que pretendemos conseguir no noso grupo de traballo son os seguintes: • Detectar as necesidades formativas do noso profesorado. • Mellorar a alfabetización informática para conseguir que a maior parte do profesorado utilice a informática como medio de ensinanza. • Fomentar o cambio na metodoloxía no traballo de aula. • Analizar e maximizar os recursos dixitais de que dispoñemos (páxina web, canóns, red wiffi, ordenadores.….) • Manexar o Sistema Operativo LINUX: Ubuntu, e o paquete ofimático de software libre: OpenOffice. • Seleccionar os recursos educativos dixitais e os contidos que xa existen para traballar nas aulas nas distintas materias . • Levar á practica as diferentes aplicacións da web 2.0 , froito da actividade do grupo de traballo, como actividade de aula • Fomentar o traballo colaborativo e participativo dos docentes para tratar de elaborar contidos propios, cos seguintes propósitos: ◦ Testar a súa funcionalidade como actividade de aula ◦ Testar a funcionalidade como medio de repaso polo alumndado dende a casa.. ◦ Analizar os fallos da súa aplicación se os houbera. • Avaliar os materiais elaborados así coma o proxecto na práctica docente
 • 4. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 4.- PROGRAMA DE CONTIDOS E ACTIVIDADES COA SÚA TEMPORALIZACIÓN. MES DÍA HORAS CONTIDOS E ACTIVIDADES Novembro 03/11/10 16:30-18:30h Deseño do Proxecto Novembro 16/11/10 16:30-19:30h Análise do nivel de partida do profesorado no grao de coñecemento das novas tecnoloxías para axustarse as súas necesidades Novembro 30/11/10 16:30-19:30h Introducción ao S.O.LINUX . Docencia: Manexo de Ubuntu e Paquete ofimático OpenOffice 3.2 (2h) Decembro 07/12/10 16:30-19:30h Busca contidos na rede Experiencias doutros centros Decembro 14/12/10 16:30-19:30h Selección de contidos para o traballo de aula Xaneiro 11/01/11 16:30-19:30h Recompilación de material informático e bibliográfico Xaneiro 18/01/11 16:30-18:30h Normas da Aula Abalar Xaneiro 25/01/11 16:30-19:30h Manexo básico da Aula Abalar Febreiro 08/02/11 16:30-19:30h Manexo da Pizarra dixital Docencia (3h) Febreiro 22/02/11 16:30-19:30h Posta en común das experiencias propias Marzo 08/03/11 16:30-19:30h Aprendizaxe das distintas funcionalidades: Presentaciones en flash, vídeo, animacións flash interactivas Docencia (3h) Marzo 22/03/11 16:30-19:30h Análise de distintas funcionalidades Marzo 29/03/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos Abril 05/04/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos Abril 26/04/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos Maio 10/05/11 16:30-19:30h Elaboración de contidos Maio 24/05/11 16:30-19:30h Avaliación Reunións 42 h. Formación 8 h.
 • 5. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 5.- METODOLOXÍA QUE SE PRETENDE SEGUIR E PROCEDEMENTOS DE TRABALLO PREVISTOS. A metodoloxía que pretendemos seguir de acordo cos obxectivos, contidos e actividades formuladas baséase nos seguintes aspectos: que sexa activa, participativa e global, partindo das distintas experiencias dos membros do grupo. Organizaremos as tarefas en: gran grupo, pequeno grupo, individualmente, posta en común e debate dos distintos aspectos a tratar. Buscaremos experiencias doutros centros que nos axuden a mellorar os recursos dixitais de aula. Aplicaremos na aula os contidos atopados e o manexo da pizarra dixital. O grupo estará en coordinación permanente a través dos novos medios como a creación dun blog restrinxido ós participantes do grupo e a creación dun foro de debate. Informaremos á dirección do centro e ó resto de compañeiros do claustro do traballo realizado cara a estender o uso destes recursos a toda a comunidade educativa. Fomentarase en todo momento o traballo cooperativo e de grupo.
 • 6. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 6.- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS. Profesorado que forma parte do Obradoiro: A totalidade do profesorado que imparte docencia en 5º E.P. e en 1º ESO; as profesoras de P.T. , a Orientadora e a Coordinadora. A docencia será interna por parte dá coordinadora e por parte dun profesor implicado no grupo de traballo, e si fose preciso solicitariamos docencia externa, non considerada inicialmente. Recursos materiais: Sala de Informática de E. Primaria do centro: ordenadores + pizarra dixital+ canón. Impresora, fotocopiadora, material informático, material bibliográfico, medios de almacenamento, e a Aula Abalar cando esté dotada.
 • 7. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 7.- ESTABLECEMENTO DE CRITERIOS E PROCESOS PARA A AVALIACIÓN DOS DIFERENTES ASPECTOS DO PROXECTO Distinguiremos tres apartados no proceso de avaliación: • Avaliación do traballo realizado e a súa posta en práctica no ámbito escolar: ◦ Grao de axeitamento dás actividades propostas á práctica docente. ◦ Funcionalidade dos recursos e do material empregado e elaborado. ◦ Valoración do grao de conexión cos interesados: profesorado e alumnado, ◦ Grao do nivel de complexidade dá súa utilización. • Avaliación do grupo de traballo: ◦ Eficacia á hora de traballar en grupo. ◦ Si o material elaborado responde as expectativas propostas. ◦ Grao de participación dos membros do grupo. • Avaliación da intervención do poñente. ◦ Cumprimento das expectativas. Isto plasmarase na memoria final mediante os seguintes indicadores: • Observación do alumnado durante a realización das actividades. • Realización de enquisas e cuestionarios para ó alumnado ó rematar a sesión. • Realización de enquisas e cuestionarios para ó profesorado do grupo. • Valoración do grao de cumprimento das expectativas previstas. • Autoavaliación dos contidos e a súa presentación. • Asistencia e participación do profesorado ás sesións programadas. • Avaliación da satisfacción de todos os participantes sobre o traballo realizado.
 • 8. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 8.- TEMPORALIZACIÓN: CALENDARIO E HORARIO PREVISTOS PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO. Para a realización deste proxecto dedicaremos 17 sesións de dúas ou tres horas, cada quince días, comezando no mes de Outubro ata finais de Maio. Realizaranse 50 h. de traballo , con 8 h de docencia e ó resto de traballo colaborativo. DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS: 1ª sesión: O Deseño do proxecto (2h) 2ª sesión: Detección das necesidades do noso profesorado (3 h) 3ª sesión: Introducción ao S.O. LINUX (1h) Docencia: Manexo de Ubuntu e do paquete ofimático openoffice (2h). 4ª sesión: Busca de contidos na rede e experiencia doutros centros (3h) 5ª sesión: Selección de contidos para o traballo na aula (3h) 6ª sesión: Recompilación de material informático, bibliográfico; documentación......(3h) 7ª sesión: Establecemento das normas da Aula Abalar (3h) 8ª sesión: Manexo básico da aula Abalar (3h) 9ª sesión: Manexo da Pizarra dixital (3h): Docencia 10ª sesión: Posta en común das experiencias propias (3h) 11ª sesión: Aprendizaxe das distintas funcionalidades: Presentaciones en flash, vídeo, animacións flash interactivas (3h) 12ª sesión: Análise de distintas funcionalidades (3h) 13ª sesión; 14ª sesión; 15ª sesión e 16ª sesión : Elaboración de contidos (3h cada sesión) 17ª sesión : Avaliación do obradoiro: avaliación do traballo realizado, autoavaliación do grupo de traballo e avaliación das intervencións dos poñentes (3h) Nestas horas incluiremos as horas de formación complementaria recibida e avaliación da mesma. A docencia será levada a cabo entre a coordinadora (2h) e un compoñente do grupo de traballo (Xacobo de Toro Cacharrón) (6h)
 • 9. C.P.I. “CONDE DE FENOSA” - ARES OBRADOIRO-PROXECTO ABALAR 9.- NECESIDADES ORZAMENTARIAS , DE ACORDO CO ESTABLECIDO NAS BASES DA CONVOCATORIA. De acordo co establecido nas bases da convocatoria serían • Docencia: 480 € • Material non inventariable (fotocopias, folios, tinta impresora,...): 120 € Sinatura: Mª Blanca Cortizas Gómez Coordinadora do Proxecto Abalar