България в цифри

BluePointShare
Познаваме ли България?
(малко цифри за страната ни като пазар)
Резултати с решение!
Февруари 2015
Настоящият документ е създаден по инициатива на агенция за маркетингови
консултации и проучвания BluePo!nt. В него е представена систематизирана и
обобщена налична статистическа информация относно демографската,
икономическа и финансова ситуация в България.
Настоящият документът включва три раздела:
2
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3
Демография
3
Население на България
4
7.564
7.422
7.365
7.306
7.246
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
2009 2010 2011 2012 2013
Население на страната
(мил. души)
-3.5
-4.6
-5.1
-5.5 -5.2-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
2009 2010 2011 2012 2013
Естествен прираст
(%)
Източник: НСИ
13.7
13.6
13.4
13.8
13.6
4.4
4.6
4.9
5.1
5.5
12.7
13.0
13.2
13.8
13.9
14.5
14.6
14.6
14.9
15.0
14.0
13.8
13.7
13.8
13.7
13.9
14.0
14.1
13.8
14.0
7.1
7.2
7.2
7.0
6.7
19.6
19.2
18.8
17.7
17.5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2013
2012
2011
2010
2009
Под 15 години От 15 до 19 години От 20 до 29 години От 30 до 39 години
От 40 до 49 години От 50 до 59 години От 60 до 64 години Над 64 години
Възрастова структура на населението през годините
(%)
5 Източник: НСИ
1417667
518051
1009219
1011978
1051782
922122
318714
996144
0 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000
Над 65 години
60 - 64 години
50 - 59 години
40 - 49 години
30 - 39 години
20 - 29 години
15 - 19 години
Под 15 години
Разпределение на населението по възраст към
31.12.2013 година
(брой души)
6 Източник: НСИ
80,956
75,513
70,846 69,121
66,578
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
2009 2010 2011 2012 2013
Брой живородени деца
Брой живородени деца
Пол на лицата
48.651.4
Разпределение на населението по пол към 31.12.2013
година (%)
8 Източник: НСИ
Сключени бракове в страната
25,923
24,286
21,448 21,167
21,943
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
2009 2010 2011 2012 2013
Сключени бракове в страната за периода 2009-2013 година (брой)
9 Източник: НСИ
Структура на населението по местоживеене
73,0
27,0
2013
72,9
27,1
2012
27,6
2011
71,6
28,4
2010
71,4
28,6
2009
Дял на населението, живеещо в градовете (%)
Дял на населението, живеещо в селата (%)
10 Източник: НСИ
Външна миграция на населението
(брой лица)
3,310 3,518
4,722
14,103
18,57019,039
27,708
9,517
16,615
19,678
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2009 2010 2011 2012 2013
Заселени в страната Изселени от страната
Механичен приръст
-15 729 -24 190
-4 795
-2 512
-1 108
11 Източник: НСИ
* Включва само лицата, които са декларирали пред административните власти за
промяна на настоящия си адрес от страната в чужбина и от чужбина в страната.
5.2
3.7
8.4
13.0
21.2
34.3
5.3
8.9
0 20 40 60 80 100
Над 65 години
60 - 64 години
50 - 59 години
40 - 49 години
30 - 39 години
20 - 29 години
15 - 19 години
Под 15 години
Разпределение на емигриралите
през 2013 година по възраст
(%)
12 Източник: НСИ
България в цифри
14
Под
трудоспособна
възраст, 14.6
В трудоспособна
възраст, 61.7
Над
трудоспособна
възраст, 23.7
Разпределение на населението според
трудоспособността към 31.12.2013 година
(%)
Източник: НСИ
15
1056000
4472000
1718000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст
Разпределение на населението според
трудоспособността към 31.12.2013 година
(брой души)
Източник: НСИ
16
Пазар на труда
2009 2010 2011 2012 2013
2 396 144
2 326 123
2 276 111
2 259 653
2 207 601
20132012201120102009
436 300
410 300
372 300
348 000
238 00
Брой наети лица по трудови
правоотношения
Брой безработни в края на всяка от
посочените години
Коефициент
на заетост
Коефициент
на
безработица
12,9%46,9%
Източник: НСИ
17
Коефициенти на безработица през 2013 година
по области
(%)
17,7%
16,7%
14,9%
10,7%
12,1%
16,2%
12,5%
20,7%
8,8%
21,3%
Над средното за страната
На нивото на средното за страната
Под средното за страната
Легенда
13,7%
15,8%
15,7%
26,0%
12,7%
15,9%
10,6%
16,1%
14,3%
7,0%20,3%
13,4%
13,0%
13,5%
14,9%
13,0%
8,2%
10,0%
12,9% среден коефициент на безработица за
страната
Източник: НСИ
Работна заплата
18
602.25
645.42
696.83
735.92
799.25
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011 2012 2013
Средна месечна работна заплата на населението (лева)
Източник: НСИ
Доходи
19
9550 9427 9629
10752
12086
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2009 2010 2011 2012 2013
Средногодишен доход на домакинство в страната (лева)
Източник: НСИ
Икономически и финансови
показатели
20
Брутен вътрешен продукт
21
68.322
70.511
75.308
77.582 78.115
80.898
50
60
70
80
90
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014
БВП (в млрд. лв.)
-5.5
0.4
1.8
0.6 0.9
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
2010 2011 2012 2013 Приръст на БВП
Източник: НСИ;
2009
Инфлация
/средногодишен индекс на потребителските цени, предходната година = 100/
22
2.8
4,6
4.2
3.0
0.9
-1.4-2
-1
0
1
2
3
4
5
2009 2010 2011 2012 2013
Индекс на потребителски цени (%)
Източник: НСИ
2014
Инфлация по потребителски групи
/индекс на потребителските цени/
23
-3.5
-3.4
-3.4
-2.0
-1.1
-1.1
-1.0
-0.7
-0.2
1.1
1.2
1.7
-4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0
Средногодишен индекс на цените по потребителски групи за 2014 година (%)
Ресторанти и хотели
Образование
Хранителни продукти и безалкохолни напитки
Алкохолни напитки и тютюневи изделия
Разнообразни стоки и услуги
Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за
домакинството
Съобщения
Облекло и обувки
Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива
Транспорт
Развлечения и култура
Здравеопазване
Източник: НСИ
Брой и стойност на депозити/кредити
24 Източник: БНБ
13,240,936 12,854,406 13,031,442 12,959,433 12,454,053 11,997,471
36,298,954 39,405,756
44,562,068
48,769,342
53,149,157 54,614,940
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
31.12.2009
година
31.12.2010
година
31.12.2011
година
31.12.2012
година
31.12.2013
година
31.12.2014
година
Брой Стойност (хил.лв.)
Кредити
Депозити
3,004,628 2,763,350 2,655,401 2,734,408 2,786,268 2,822,300
50,079,806 50,691,717 52,334,044 53,808,464 53,822,336
49,486,504
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
31.12.2009
година
31.12.2010
година
31.12.2011
година
31.12.2012
година
31.12.2013
година
31.12.2014
година
Брой Стойност (хил.лв.)
25
Поради отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна
търговска банка (КТБ), в данните за депозити и кредити по количествени категории и
икономически дейности КТБ е изключена като отчетна единица през четвъртото
тримесечие на 2014 година.
Годишните и тримесечните изменения отразяват ефекта от изключването на КТБ от
статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности
през четвъртото тримесечие на 2014 година.
Пояснение
Брой и стойност на депозити/кредити на домакинства
и НТООД
26 Източник: БНБ
12,779,019 12,391,855 12,552,503 12,465,440 11,931,657 11,453,619
24,339,570
27,344,645
30,887,302
34,502,527
37,699,275 39,266,130
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
31.12.2009
година
31.12.2010
година
31.12.2011
година
31.12.2012
година
31.12.2013
година
31.12.2014
година
Брой Стойност (хил.лв.)
Кредити
Депозити
2,878,149 2,638,123 2,529,462 2,602,923 2,654,324 2,687,801
19,142,058 18,987,052 18,902,160 18,717,310 18,686,854 18,383,511
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
31.12.2009
година
31.12.2010
година
31.12.2011
година
31.12.2012
година
31.12.2013
година
31.12.2014
година
Брой Стойност (хил.лв.)
Брой и стойност на депозити/кредити на нефинансови
предприятия
27 Източник: БНБ
461,917 462,551 478,939 493,993 522,396 543,852
11,959,384 12,061,111 13,674,766 14,266,815 15,449,882 15,348,810
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
31.12.2009
година
31.12.2010
година
31.12.2011
година
31.12.2012
година
31.12.2013
година
31.12.2014
година
Брой Стойност (хил.лв.)
Кредити
Депозити
126,479 125,227 125,939 131,485 131,944 134,499
30,937,748 31,704,665 33,431,884 35,091,154 35,135,482
31,102,993
-
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
31.12.2009
година
31.12.2010
година
31.12.2011
година
31.12.2012
година
31.12.2013
година
31.12.2014
година
Брой Стойност (хил.лв.)
Брой платежни карти към края на 30.06.2014г.
28 Източник: БНБ
2,943,039
2,621,939
770,032 589,161
235,457 139,200 48,201
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
VISA
Electron
Maestro MasterCard БОРИКА Други
банкови
платежни
карти
Небанкови
платежни
карти
Брой платежни карти
29 Източник: БНБ
АТМ и ПОС терминали
ОБЩО:
5 895
Брой устройства
/Към 30.06.2014 г./
%
78 506
79 417
7,0
93,0
100,0
30 Източник: БНБ
Брой и стойност на операциите на АТМ и ПОС терминали
/информация за периода 01.01. – 30.06.2014г. /
В брой В стойност
Общо
/брой/
%
Общо
/лева/
%
Теглене на пари в брой от терминални устройства АТМ 56 405 334 60,0 9 060 743 997 84,4
Внасяне на пари в брой чрез терминални устройства
АТМ
213 692 0,2 50 264 456 0,5
Кредитен превод чрез терминални устройства АТМ 1 866 116 2,0 79 748 437 0,7
Операции на терминални устройства ПОС 35 595 621 37,8 1 543 546 880 14,4
Общо операции на терминали на доставчика на
платежни услуги
92 037 505 100,0 11 764 888 891 100,0
Средна стойност на едно теглене на пари от АТМ устройство: 160,64 лв.
Средна стойност на едно внасяне на пари чрез АТМ устройство: 235,22 лв.
Средна стойност на операциите на ПОС терминал: 43,36 лв.
Юлиан Добрев
Управител и директор “Анализи”
Телефон: +359 2 494 01 28
Телефон: +359 896 786 722
E-mail: julian.dobrev@bluepoint.bg
Очаквайте нови данни за българския пазара!
31
1 de 31

Recomendados

Строителство Градът por
Строителство ГрадътСтроителство Градът
Строителство ГрадътCтроителен Инженер
667 vistas32 diapositivas
Пазар на труда `2011 por
Пазар на труда `2011Пазар на труда `2011
Пазар на труда `2011Bulgarian Industrial Association
554 vistas35 diapositivas
Sirma InVest July 2017 por
Sirma InVest July 2017Sirma InVest July 2017
Sirma InVest July 2017Svetlana Kanazireva
24 vistas4 diapositivas
Croissants - Attitudes & Media Advertising Y12-13, Bulgaria por
Croissants - Attitudes & Media Advertising Y12-13, BulgariaCroissants - Attitudes & Media Advertising Y12-13, Bulgaria
Croissants - Attitudes & Media Advertising Y12-13, BulgariaArgent media agency
664 vistas8 diapositivas
България - икономическо състояние `2012 por
България - икономическо състояние `2012България - икономическо състояние `2012
България - икономическо състояние `2012Bulgarian Industrial Association
706 vistas18 diapositivas
Mtelpresentationbgfinal por
MtelpresentationbgfinalMtelpresentationbgfinal
MtelpresentationbgfinalVladislav Slavkov
429 vistas27 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a България в цифри

Пътници в жп транспорта por
Пътници в жп транспортаПътници в жп транспорта
Пътници в жп транспортаMonika Momchilova
191 vistas9 diapositivas
опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015 por
опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015
опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015Emil Hristov
292 vistas10 diapositivas
Докторантска научна сесия por
Докторантска научна сесияДокторантска научна сесия
Докторантска научна сесияМарияна Кътева
909 vistas15 diapositivas
Презентация на Светла Василева por
Презентация на Светла Василева Презентация на Светла Василева
Презентация на Светла Василева bILIANA PANCHEVA
864 vistas11 diapositivas
Banking sector por
Banking sector Banking sector
Banking sector Bulbank
443 vistas19 diapositivas
Stroitelen sektor-kustendil por
Stroitelen sektor-kustendilStroitelen sektor-kustendil
Stroitelen sektor-kustendilonboxmedia
313 vistas41 diapositivas

Similar a България в цифри(7)

Пътници в жп транспорта por Monika Momchilova
Пътници в жп транспортаПътници в жп транспорта
Пътници в жп транспорта
Monika Momchilova191 vistas
опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015 por Emil Hristov
опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015
опрр 2014 2020 - за събитие 29 05 2015
Emil Hristov292 vistas
Презентация на Светла Василева por bILIANA PANCHEVA
Презентация на Светла Василева Презентация на Светла Василева
Презентация на Светла Василева
bILIANA PANCHEVA864 vistas
Banking sector por Bulbank
Banking sector Banking sector
Banking sector
Bulbank443 vistas
Stroitelen sektor-kustendil por onboxmedia
Stroitelen sektor-kustendilStroitelen sektor-kustendil
Stroitelen sektor-kustendil
onboxmedia313 vistas
BASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_Retreat por Filip Mutafis
BASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_RetreatBASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_Retreat
BASSCOM_Barometer_2015_Sofia_Pressconference_Retreat
Filip Mutafis165 vistas

Más de BluePointShare

D_Blue po!nt_healthy_food por
D_Blue po!nt_healthy_foodD_Blue po!nt_healthy_food
D_Blue po!nt_healthy_foodBluePointShare
423 vistas17 diapositivas
Цена, цена, но след това… por
Цена, цена, но след това…Цена, цена, но след това…
Цена, цена, но след това…BluePointShare
798 vistas33 diapositivas
Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu... por
Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu...Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu...
Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu...BluePointShare
627 vistas32 diapositivas
Какво искат потребителите? por
Какво искат потребителите?Какво искат потребителите?
Какво искат потребителите?BluePointShare
809 vistas26 diapositivas
Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt) por
Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt)Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt)
Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt)BluePointShare
1.4K vistas39 diapositivas
Изследване на потребителското поведение por
Изследване на потребителското поведениеИзследване на потребителското поведение
Изследване на потребителското поведениеBluePointShare
2.1K vistas49 diapositivas

Más de BluePointShare(6)

Цена, цена, но след това… por BluePointShare
Цена, цена, но след това…Цена, цена, но след това…
Цена, цена, но след това…
BluePointShare798 vistas
Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu... por BluePointShare
Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu...Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu...
Доверие в различните комуникационни канали през погледа на потребителите (Blu...
BluePointShare627 vistas
Какво искат потребителите? por BluePointShare
Какво искат потребителите?Какво искат потребителите?
Какво искат потребителите?
BluePointShare809 vistas
Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt) por BluePointShare
Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt)Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt)
Иновацията през погледа на потребителите (BluePo!nt)
BluePointShare1.4K vistas
Изследване на потребителското поведение por BluePointShare
Изследване на потребителското поведениеИзследване на потребителското поведение
Изследване на потребителското поведение
BluePointShare2.1K vistas

България в цифри

 • 1. Познаваме ли България? (малко цифри за страната ни като пазар) Резултати с решение! Февруари 2015
 • 2. Настоящият документ е създаден по инициатива на агенция за маркетингови консултации и проучвания BluePo!nt. В него е представена систематизирана и обобщена налична статистическа информация относно демографската, икономическа и финансова ситуация в България. Настоящият документът включва три раздела: 2 Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3
 • 4. Население на България 4 7.564 7.422 7.365 7.306 7.246 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 2009 2010 2011 2012 2013 Население на страната (мил. души) -3.5 -4.6 -5.1 -5.5 -5.2-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 2009 2010 2011 2012 2013 Естествен прираст (%) Източник: НСИ
 • 5. 13.7 13.6 13.4 13.8 13.6 4.4 4.6 4.9 5.1 5.5 12.7 13.0 13.2 13.8 13.9 14.5 14.6 14.6 14.9 15.0 14.0 13.8 13.7 13.8 13.7 13.9 14.0 14.1 13.8 14.0 7.1 7.2 7.2 7.0 6.7 19.6 19.2 18.8 17.7 17.5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2012 2011 2010 2009 Под 15 години От 15 до 19 години От 20 до 29 години От 30 до 39 години От 40 до 49 години От 50 до 59 години От 60 до 64 години Над 64 години Възрастова структура на населението през годините (%) 5 Източник: НСИ
 • 6. 1417667 518051 1009219 1011978 1051782 922122 318714 996144 0 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 Над 65 години 60 - 64 години 50 - 59 години 40 - 49 години 30 - 39 години 20 - 29 години 15 - 19 години Под 15 години Разпределение на населението по възраст към 31.12.2013 година (брой души) 6 Източник: НСИ
 • 7. 80,956 75,513 70,846 69,121 66,578 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0 70,000.0 80,000.0 90,000.0 2009 2010 2011 2012 2013 Брой живородени деца Брой живородени деца
 • 8. Пол на лицата 48.651.4 Разпределение на населението по пол към 31.12.2013 година (%) 8 Източник: НСИ
 • 9. Сключени бракове в страната 25,923 24,286 21,448 21,167 21,943 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 28,000 2009 2010 2011 2012 2013 Сключени бракове в страната за периода 2009-2013 година (брой) 9 Източник: НСИ
 • 10. Структура на населението по местоживеене 73,0 27,0 2013 72,9 27,1 2012 27,6 2011 71,6 28,4 2010 71,4 28,6 2009 Дял на населението, живеещо в градовете (%) Дял на населението, живеещо в селата (%) 10 Източник: НСИ
 • 11. Външна миграция на населението (брой лица) 3,310 3,518 4,722 14,103 18,57019,039 27,708 9,517 16,615 19,678 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2009 2010 2011 2012 2013 Заселени в страната Изселени от страната Механичен приръст -15 729 -24 190 -4 795 -2 512 -1 108 11 Източник: НСИ * Включва само лицата, които са декларирали пред административните власти за промяна на настоящия си адрес от страната в чужбина и от чужбина в страната.
 • 12. 5.2 3.7 8.4 13.0 21.2 34.3 5.3 8.9 0 20 40 60 80 100 Над 65 години 60 - 64 години 50 - 59 години 40 - 49 години 30 - 39 години 20 - 29 години 15 - 19 години Под 15 години Разпределение на емигриралите през 2013 година по възраст (%) 12 Източник: НСИ
 • 14. 14 Под трудоспособна възраст, 14.6 В трудоспособна възраст, 61.7 Над трудоспособна възраст, 23.7 Разпределение на населението според трудоспособността към 31.12.2013 година (%) Източник: НСИ
 • 15. 15 1056000 4472000 1718000 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст Разпределение на населението според трудоспособността към 31.12.2013 година (брой души) Източник: НСИ
 • 16. 16 Пазар на труда 2009 2010 2011 2012 2013 2 396 144 2 326 123 2 276 111 2 259 653 2 207 601 20132012201120102009 436 300 410 300 372 300 348 000 238 00 Брой наети лица по трудови правоотношения Брой безработни в края на всяка от посочените години Коефициент на заетост Коефициент на безработица 12,9%46,9% Източник: НСИ
 • 17. 17 Коефициенти на безработица през 2013 година по области (%) 17,7% 16,7% 14,9% 10,7% 12,1% 16,2% 12,5% 20,7% 8,8% 21,3% Над средното за страната На нивото на средното за страната Под средното за страната Легенда 13,7% 15,8% 15,7% 26,0% 12,7% 15,9% 10,6% 16,1% 14,3% 7,0%20,3% 13,4% 13,0% 13,5% 14,9% 13,0% 8,2% 10,0% 12,9% среден коефициент на безработица за страната Източник: НСИ
 • 18. Работна заплата 18 602.25 645.42 696.83 735.92 799.25 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 Средна месечна работна заплата на населението (лева) Източник: НСИ
 • 19. Доходи 19 9550 9427 9629 10752 12086 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2009 2010 2011 2012 2013 Средногодишен доход на домакинство в страната (лева) Източник: НСИ
 • 21. Брутен вътрешен продукт 21 68.322 70.511 75.308 77.582 78.115 80.898 50 60 70 80 90 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 БВП (в млрд. лв.) -5.5 0.4 1.8 0.6 0.9 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 2010 2011 2012 2013 Приръст на БВП Източник: НСИ; 2009
 • 22. Инфлация /средногодишен индекс на потребителските цени, предходната година = 100/ 22 2.8 4,6 4.2 3.0 0.9 -1.4-2 -1 0 1 2 3 4 5 2009 2010 2011 2012 2013 Индекс на потребителски цени (%) Източник: НСИ 2014
 • 23. Инфлация по потребителски групи /индекс на потребителските цени/ 23 -3.5 -3.4 -3.4 -2.0 -1.1 -1.1 -1.0 -0.7 -0.2 1.1 1.2 1.7 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 Средногодишен индекс на цените по потребителски групи за 2014 година (%) Ресторанти и хотели Образование Хранителни продукти и безалкохолни напитки Алкохолни напитки и тютюневи изделия Разнообразни стоки и услуги Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството Съобщения Облекло и обувки Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива Транспорт Развлечения и култура Здравеопазване Източник: НСИ
 • 24. Брой и стойност на депозити/кредити 24 Източник: БНБ 13,240,936 12,854,406 13,031,442 12,959,433 12,454,053 11,997,471 36,298,954 39,405,756 44,562,068 48,769,342 53,149,157 54,614,940 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 31.12.2009 година 31.12.2010 година 31.12.2011 година 31.12.2012 година 31.12.2013 година 31.12.2014 година Брой Стойност (хил.лв.) Кредити Депозити 3,004,628 2,763,350 2,655,401 2,734,408 2,786,268 2,822,300 50,079,806 50,691,717 52,334,044 53,808,464 53,822,336 49,486,504 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 31.12.2009 година 31.12.2010 година 31.12.2011 година 31.12.2012 година 31.12.2013 година 31.12.2014 година Брой Стойност (хил.лв.)
 • 25. 25 Поради отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна търговска банка (КТБ), в данните за депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности КТБ е изключена като отчетна единица през четвъртото тримесечие на 2014 година. Годишните и тримесечните изменения отразяват ефекта от изключването на КТБ от статистиката на депозити и кредити по количествени категории и икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2014 година. Пояснение
 • 26. Брой и стойност на депозити/кредити на домакинства и НТООД 26 Източник: БНБ 12,779,019 12,391,855 12,552,503 12,465,440 11,931,657 11,453,619 24,339,570 27,344,645 30,887,302 34,502,527 37,699,275 39,266,130 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 31.12.2009 година 31.12.2010 година 31.12.2011 година 31.12.2012 година 31.12.2013 година 31.12.2014 година Брой Стойност (хил.лв.) Кредити Депозити 2,878,149 2,638,123 2,529,462 2,602,923 2,654,324 2,687,801 19,142,058 18,987,052 18,902,160 18,717,310 18,686,854 18,383,511 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 31.12.2009 година 31.12.2010 година 31.12.2011 година 31.12.2012 година 31.12.2013 година 31.12.2014 година Брой Стойност (хил.лв.)
 • 27. Брой и стойност на депозити/кредити на нефинансови предприятия 27 Източник: БНБ 461,917 462,551 478,939 493,993 522,396 543,852 11,959,384 12,061,111 13,674,766 14,266,815 15,449,882 15,348,810 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 31.12.2009 година 31.12.2010 година 31.12.2011 година 31.12.2012 година 31.12.2013 година 31.12.2014 година Брой Стойност (хил.лв.) Кредити Депозити 126,479 125,227 125,939 131,485 131,944 134,499 30,937,748 31,704,665 33,431,884 35,091,154 35,135,482 31,102,993 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 31.12.2009 година 31.12.2010 година 31.12.2011 година 31.12.2012 година 31.12.2013 година 31.12.2014 година Брой Стойност (хил.лв.)
 • 28. Брой платежни карти към края на 30.06.2014г. 28 Източник: БНБ 2,943,039 2,621,939 770,032 589,161 235,457 139,200 48,201 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 VISA Electron Maestro MasterCard БОРИКА Други банкови платежни карти Небанкови платежни карти Брой платежни карти
 • 29. 29 Източник: БНБ АТМ и ПОС терминали ОБЩО: 5 895 Брой устройства /Към 30.06.2014 г./ % 78 506 79 417 7,0 93,0 100,0
 • 30. 30 Източник: БНБ Брой и стойност на операциите на АТМ и ПОС терминали /информация за периода 01.01. – 30.06.2014г. / В брой В стойност Общо /брой/ % Общо /лева/ % Теглене на пари в брой от терминални устройства АТМ 56 405 334 60,0 9 060 743 997 84,4 Внасяне на пари в брой чрез терминални устройства АТМ 213 692 0,2 50 264 456 0,5 Кредитен превод чрез терминални устройства АТМ 1 866 116 2,0 79 748 437 0,7 Операции на терминални устройства ПОС 35 595 621 37,8 1 543 546 880 14,4 Общо операции на терминали на доставчика на платежни услуги 92 037 505 100,0 11 764 888 891 100,0 Средна стойност на едно теглене на пари от АТМ устройство: 160,64 лв. Средна стойност на едно внасяне на пари чрез АТМ устройство: 235,22 лв. Средна стойност на операциите на ПОС терминал: 43,36 лв.
 • 31. Юлиан Добрев Управител и директор “Анализи” Телефон: +359 2 494 01 28 Телефон: +359 896 786 722 E-mail: julian.dobrev@bluepoint.bg Очаквайте нови данни за българския пазара! 31