Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

MEHUTA YA MADIRI. (SEPEDI PRESENTATION).pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

MEHUTA YA MADIRI. (SEPEDI PRESENTATION).pptx

 1. 1. SEPEDI (HL) SESOTHO SA LEBOA. THUTO YA MPHATO WA LESOME (10). MORUTIŠI: MNA. MASHABA BF. 1
 2. 2. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 2
 3. 3. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 3
 4. 4. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 4
 5. 5. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 5
 6. 6. BOLELA GORE O BONA GO DIRAGALA ENG MO SESWANTšHONG 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 6
 7. 7. Ditiro tšeo di diragalago mola diswantšhong tša morago.  AGA.  IPOFA.  NYAKIŠIŠA.  AGELA.  RATANA. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 7
 8. 8. LEDIRI.  Ke lentšu leo le laetšago modiro wo o dirwago ke sediri mo lefokong, ekaba leinantšu goba lešalašala.  Kwano magareng ga sediri le lediri e tlišwa ke lekgokedi leo le bitšwago “Lekgokasediri”.  Lekgokasediri le dumelana le lentšu leo e lego sediri.  Mohlala: Basadi ba nwa mokgope.  Malome o gataka mpša ka ge e utswetše nama ya gage.  Maphodisa a nyakišiša ka molato wa polao.  Re kwele seo se dirwago ke basadi, malome le maphodisa. 6/20/2022 8
 9. 9. Lediri la go ba le hlogo.  Re na le hlogo ye ebitšwago -i.  Etla pele ga kutu ya lediri,  Eupša dingwalwa e le selo se tee.  Mohlala: ipofa. Mosadi o ipofa seeta.  Ge hlogo ya –i e bewa pele ga kutu ya lediri, modumo wa mathomo wa kutu ya lediri o šuthelela modumo wa go thatafala.  Mhl: direla> itirela d>t.  Fepa> iphepa f>ph.  Lediri la go bopša ka tsela ye le bitšwa “Leitiri”. 6/20/2022 9
 10. 10. Kutu ya lediri.  Kutu e bopiwa ka modu wa lediri le –a ya mafelelo.  Mohlala: -dul- + -a dula. • :-rat- + -a rata. 6/20/2022 10
 11. 11. Moselana wa lediri.  Moselana wa lediri o tlhomelwa magareng ga “modu” le “-a” ya mafelelo.  O tliša tlhalošo ye nngwe ya modiro.  O tswala lentšu le lepsa.  Mohlala: monna o agela barutwana ntlwana ya botshwelamare.  Go aga le go agela go a fapana.  Sediri se dira legatong la sedirelwa. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 11
 12. 12. Mehuta ya madiri. 1. Leitiri. • Ke lediri leo le tšeago hlogo ya i- gomme tiro e wela godimo ga sediri. • Baithuti a bafe mehlala.  Barutwana ba hlama lefoko le tee le tee la goba le Leitiri gomme ba ngwala godimo ga pampišana.  Efa yo a dutšego kgauswi le wena gore a balele morutiši le barutwana ba bangwe seo morutwana a sengwadilego.  Swaya go laetša gore o kgonne goba aowa. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 12
 13. 13. Mehuta ya madiri. • 2. Ledirani.  Ke lediri leo le bontšhago gore tiragalo e hlakanetšwe ka bobedi goba sehlopha.  Lona re le bona ka moselana wa –an-.  Mohlala: • Hlaba – hlabana. • Banna ba hlabana ka marumo. 6/20/2022 13
 14. 14. Mehuta ya madiri. • 3. Ledirišiši. • Le laetša gore seo se dirwago, se dirwa ka phišagalelo.  Go hlomosetšwa moselana -išiš- pele ga –a ya mafelelo.  Mohlala: tseba> tsebišiša. 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 14
 15. 15. Mehuta ya madiri 4. Ledirolle. Go hlomesetšwa mosela wa –ol- le wa –oll- pele ga –a ya mafelelo ya lediri: Mohlala: Nyakolla. Kgelolla. Fetola.
 16. 16. Thumo. Ntšha mehuta ya madiri go “Puzzle” gomme o tlhame mafoko ka ona, o laetše le mesalana ya o na. MOŠOMO WA GAE. N C H E F O I A D F Y J F I P O N A S O A A O J A T T G H V Z V K D S A P E V S J R I A R N N L K V H H L Z N H T A Y K W E Š I Š A E R I
 17. 17. MEMORANTAMO. MOŠOMO WA GAE. N F B W Y K U A J W X Y O T I P O N A H Z H A F D A T I L D D K K E H O A K Y H E U A L M B S F O E T A N U N W P F O G H Y O A O H G O D K W E Š I Š A A S 6/20/2022 Mna. MASHABA BF. 17
 18. 18. KEA LEBOGA KERE “ŠHATE!” 6/20/2022 Mna.MASHABA 18

×