Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Psihologie experimentala curs 3.pptx

 1. UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” FACULTATEA:PSIHOLOGIE, ȘTIINȚE COMPORTAMENTALE ȘI JURIDICE SPECIALIZAREA : PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ Titular curs: Lector dr. Aurelia Moraru 2023
 2. PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ Cunoștințe preliminare: 1. Fundamentele psihologiei 2. Statistică aplicată în psihologie •Durata cursului: 2 ore
 3. CURS NR.3- OBSERVAȚIA Obiectivele cursului 1. Introducere 2. Definire şi caracteristici 3. Observaţia ocazională versus observaţia sistemică 4. Observaţie şi experiment 5. Factorii determinanţi ai observaţiei 6. Conţinutul observaţiei 7. Protocolul observaţiei. 8. Fişa de observaţie 9. Clasificarea observaţiei 10. Identificarea comportamentelor (operaţionalizarea) 11. Grilele de observaţie 12. Avantajele şi limitele observaţiei
 4. INTRODUCERE • Experimentul se instituie în baza unei idei, a unei ipoteze care este o întrebare adresată unei zone din realitate (Bacon). Cauza fenomenului studiat se prezumă în ipoteza formulată. • Observaţia, cea mai veche metodă psihologică, este prezentă în mod practic în toate domeniile psihologiei. Orice cercetare concretă are ca punct de plecare un proces de observaţie.”Pleci de la obsevaţie, descoperi un fapt interesant urmează să reproduci apoi situaţia respectivă făcând să varieze factorii implicaţi”, spune într-un interviu, J.Piaget. De fapt, aici începe experimentarea. • Observaţia, ca metodă de investigaţie, nu se reduce la simpla impresie asupra unei persoane sau a unui fapt. Observatorul are şansa de a descoperi un fapt inedit sau demn de atenţie numai dacă inspectează realul, fiind înzestrat cu un fond bogat de cunoştinţe, fond de ipoteze latente, în măsură să faciliteze formularea unor ipoteze locale care să fie supuse experimentării şi verificării (P.Fraise, 1982). • Se impune a preciza că există o distincţie între observaţia care însoţeşte activitatea profesională a psihologului în general şi observaţia care însoţeşte activitatea de cercetare în psihologia experimentală. Prima formă de observaţie, adesea se constituie într-o sursă pentru cea de-a doua. Precizarea făcută are în vedere specificul activităţii psihologiei experimentale în care observaţia joacă rolul metodei de cercetare.
 5. • Etimologia cuvântului: latinescul observaţio,-onis şi înseamnă a privi, a fi atent la. • Observaţia este definit D ă E caF „a IcN ţiu I n R eaE deŞ aIpr C iviA cu R aA ten C ţie T fi E inR ţelI e, S lu T cr I u C rile I, evenimentele, fenomenele pentru a le studia, supraveghea şi a trage concluzii asupra acestora (Petite Larousse,1998). • În experimentul de laborator, observaţia va fi subordonată scopurilor acestuia şi va urmări obţinerea unor date suplimentare, care să descrie modificările variabilei dependente. • Marca psihologică a observaţiei ca metodă de cercetare în laborator, o constituie „înregistrarea sistematică a manifestarilor comportamentale prin simţuri, a cracteristicilor şi transformărilor obiectului studiat” aşa cum se prezintă ele în condiţiile normale ale contextului de desfăşurare într-un mod discret (Doron, Parot, 1999, p.547). A observa înseamnă a dezvolta o atitudine activă, a organiza informaţia, a înţelege, a căuta sensuri. Caracteristici definitorii observaţiei (Banister et al., 1996,apud Aniţei, 2007: 1. Precizia observaţiei; 2. Focalizarea; 3.Nivelul de conştientizare a prezenţei observatorului de către subiectul observat; 4. Durata observaţiei; 5. Nivelul de informare oferit subiectului observat.
 6. OBSERVAŢIA OCAZIONALĂ VERSUS OBSERVAŢIA SISTEMICĂ •Observaţia ocazională, se exercită într-o manieră neformală, neghidată de reguli, este observaţia practicată în mod cotidian de către psiholog, fie asupra lui, fie asupra celor din jurul său (Aniţei, 2007). Un caz particular al observaţiei ocazionale este observaţia accidentală, ce apare într-un anumit context experimental, cercetătorul constatând aspecte inedite, chiar dacă urmăreşte un set de scopuri proprii. Aceasta poate contribui la extragerea unor concluzii total neaşteptate şi originale îmbogăţind istoria ştiinţei. •Observaţia sistematică este străină clişeelor obişnuite, ea urmăreşte înregistrarea obiectivă a faptelor după un plan riguros în cadrul proiectului de cercetare prin restrângerea câmpului studiat şi impunerea selectării datelor relevante pentru experiment. Datele observaţiei sistematice vor fi consemnate în mod riguros de către observatori în cadrul grilei de observaţie alcătuite şi planificate anterior.
 7. OBSERVAŢIE ŞI EXPERIMENT • Din perspectivă temporală, cele două metode de cercetare constituie două momente succesive, observaţia precede experimentul. Aceasta este o ordine istorică atăt în evoluţia şiinţelor cât şi implicit a psihologiei. În mod obişnuit, spunem că realitatea fiind observată, ne semnalează anumite probleme, pe care ulterior le vom aborda într-o manieră experimentală. Observaţia survine pe parcursul experimentului ca sursă de date suplimentare asupra efectelor variabilei independente fiind totodată şi o metodă ajutătoare. • Elementul comun pentru observaţie şi experiment este constatarea unor fapte ce au darul de a fi raspunsul la anumite probleme. Cercetătorii vor pune întrebări precise pentru experimente reușite. Cea mai relevantă distincţie observaţie-experiment este dată de precizia înregistrării observaţiilor. • Diferenţa observaţie-experiment constă în calitatea întrebării puse, în observaţie întrebarea rămâne deschisă şi cercetătorul nu cunoaşte răspunsul sau are o vagă idee; în experiment întrebarea se transformă în ipoteză, se avanseză supoziţia existenţei unei relaţii între fapte, experimentul îşi propune să verifice relaţia. • Procedurile observaţiei sunt mai puţin riguroase decât ale experimentului, între cele două metode de cercetare în psihologice existând şi diferenţe de grad şi nivel. În cazul experimentului explorator de tipul „ce se întămplă dacă…”, observaţia va avea un rol mai important deoarece ea pare să fie calea de evidenţiere a modificărilor induse în mod explorator. Dezvoltarea metodologiei în psihologie impune observaţiei asigurarea rigorii prin îmbunătăţirea modului de observare şi înregistrare a conduitei umane.
 8. FACTORII DETERMINANŢI AI OBSERVAŢIEI a) Prezenţa observatorului-introduce o nouă variabilă în configuraţia cercetării. Dotarea laboratorului şi creativitatea cercetătorului joacă un rol important în reducerea influenţelor asupra fapelor cercetate. Camera video, cercetător ascuns, paravane, conduita experimentatorului, personalitatea sa, modul egal de a trata subiecţii, modul de exprimare neutru-binevoitor, reprezintă factori cu impact pozitiv asupra bunei desfăşurări a cercetării. b) Personalitatea observatorului are un rol deosebit de important în evaluarea conduitelor observate, în special când se fac referiri la trăsături, manifestăari de personalitate, atitudinal-caracteriale. c) Înnăscut dobândit: potenţial înnăscut?sau doar abilităţi dobândite de observator? Curiozitatea epistemică joacă un rol foarte important în raport cu acţiunile semenilor. d) Gradul de similitudine între observator şi observat influenţează acurateţea observaţiei. Observatorul are tendinţa de observa şi judeca pe cel observat prin „proprii ochelari”, propriul sistem de referinţă. e) Nivelul experienţei acumulate tinde să fie cel mai important factor ce ţine de personalitatea observatorului. Calificarea, priceperea, măiestria pot contribui la o observaţie calificată condusă cu competenţă de psihologii profesionişti.
 9. CONŢINUTUL OBSERVAŢIEI • Valeriu Ceauşu (1978), dorind să facă o sistemizare a conduitelor, le-a împărţit în două mari categorii: simptomatica stabilă (înălţimea, greutatea, lărgimea umerilor, circumferinţa toracică, circumferinţa abdominală, lungimea şi grosimea mâinilor şi picioarelor, circumferinţa şi diametrele craniene etc) şi simptomatica labilă (pantomima, mimica, modificările vegetative, vorbirea). ❖ Particularităţile bioconstituţionale. Tipologia lui Kretschmer prezintă tipurile picnic, astenic, atletic, displastic. ❖ Conduita expresivă include manifestările dinamice ale corpului: pantomima, mimica, modificările vegetative şi vorbirea. ❖ Conduita verbală include aspecte formale de expresivitate proprii limbajului oral şi aspecte de conţinut, structură, proprii mesajului verbal. ✔ Aspectul formal – intensitatea (inicator al fondului energetic,hotărâre, fermitate, calm, încredere) ✔ Fluenţa - debitul, viteza verbalizării ✔ Intonaţia- specifică oamenilor cu fond afectiv bogat; pronunția ✔ Aspectul semantic- vizează conținutul ✔ Conduita reflexivă vizează în mod deosebit poziția, atitudinea subiectului față de situația experimentală, sarcina dată, experimentator.
 10. PROTOCOLUL OBSERVAŢIEI • Observaţia tebuie să fie sistematică şi analitică pentru a putea răspunde scopurilor cercetării experimentale. De asemenea, ea trebuie să răspundă unor întrebări precise pentru a reuşi să rămână eficientă. • După elaborarea proiectului experimental va fi precizat şi câmpul observaţiei prin elaborarea unei liste a conduitelor care urmează a fi observate în experimentul respectiv. Pentru fiecare conduită în parte se va preciza sistemul de notare, de consemnare a datelor observaţiei. Este de dorit să întrebuinţăm scale de evaluare cu trepte de 3,5,7 puncte prin care să definim intensitatea manifestărilor. Se pot utiliza adjective sau adverbe prin care să se descrie intensitatea (foarte puternic pana la foarte slab) sau frecvenţa(foarte frecvent până la foarte rar, adesea până la deloc). Sunt şi unele manifestări care permit doar evaluări dihotomice prin care vom consemna prezenţa sau absenţa. • Observaţia va fi structurată şi în raport cu momentele acesteia: momentul iniţial al primului contact între subiect şi situaţia experimentală, momentul instructajului, momentul efectuării sarcinii, momentul încheierii experimentului. • Alcătuirea unei fişe de observaţie pentru consemnarea rapidă şi eficientă a datelor observaţiei.
 11. •Datele de paşaport ale subiecFtuIŞluAi,DnuEmOeB,S v ă E r R s t V ă A ,s Ţe Ix E,nivel de pregătire. •Date privitaore la particularităţile concrete ale situaţiei experimentale: data, ora, ambianţa, locul de desfăşurare, durata observaţeiei, numărul de observatori, tipul de observaţie, tipul de observator, numărul de subiecţi observaţi; •Conţinutul observaţiei: tipul constituţional, tipul temperamental, conduita expresivă, pantomima, mimica, modificările vegetative, conduita reflexivă (componente senzorial percepive, cognitive, mnezice, atenţia, motivaţia, atitudinile). În fişe, va exista un sistem clar de consemnare a fiecărei componente. •Observaţia este extrem de importantă în verificarea acurateţei modelului experimental care trebuie sa fie pretestat. Ea poate identifica erori, deficienţe, inadvertenţe. Pretestarea se aplică şi protocolului, fişei de observaţie, în scopul completării, corectării, restructurării.
 12. • Reprezintă un instrument G – g R hi Id L d A e le D ct E ură O aB re S aE litR ăţi V i, A ele Ţa I sE igură caracterul sistematic al observaţiei şi cuprind mai multe unităţi de comportament ce urmează a fi observate. • Alegerea unităţilor trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: 1. Unităţile să fie discrete şi exclusive; 2. Fiecare unitate de comportament să fie bine precizată şi definită – operaţionalizare – buna selectare a criteriilor de identificarea şi clasificarea comportamentelor/ să nu se neglijeze elementele contextuale care contribuie la interpretarea comportamentului; 3. Criteriile concrete trebuie să fie utilizate la începutul investigaţiei; doar când studiul fenomenului este suficient de avansat se recurge la criterii abstracte (observaţiile bazate pe criterii concrete pot fi reinterpretate, în timp ce criteriile abstracte utilizează deja interpretare; 4. Numărul de unităţi dintr-o grilă trebuie să fie limitat – funcţie de obiectivele cercetării (se poate începe cu un număr mai mare de unităţi definite prin criterii concrete, analitice, care apoi fuzionează în unităţi mai puţine definite prin criterii abstracte; 5. Dimensiunea temporală a definiţiei unităţilor de comportament – când începe şi se termină un comportament? 6. Grilele de observație trebuie să nu fie mai numeroase de 10, să fie disjuncte şi să epuizeze aspectele principale ale fenomenului observat.
 13. CLASIFICAREA OBSERVAŢIEI-Criterii (Chelcea, S.,2004) A) În funcţie de posibilitatea de cuantificare, deosebim: ❖Spontană, empirică, calitativă, este fundamental naturalistică, se desfăşoară în cadrele naturale de viaţă ❖Stiinţifică, are la bază anumite ipoteze B) În funcţie de gradul de implicare al cercetărului, deosebim: ❖Paricipativă ❖Nonparticipativă C) Recunoaşterea deschisă sau ascunderea faptului că se urmăreşte studierea conduitei: ❖Observaţie deschisă ❖Observaţie ascunsă
 14. CLASIFICAREA OBSERVAŢIEI-Criterii (Chelcea, S.,2004) - continuare D) În funcţie de efectuare observaţiei în mediul natural sau artificial (de laborator): ❖Observaţie de teren (naturală) ❖Observaţie de laborator E) În funcţie de gradul de control: ❖Observaţie puternic controlată ❖Observaţie slab controlată, ❖F) În funţie de poziţia faţă de realitate a materialului observat, deosebim: ❖Indirectă ❖Directă G) În funcţie de gradul de structurare ❖1. Observaţia structurată (cantitativă), ❖2. Observaţia nestructurată (calitativă), ❖3. Auto-observaţia (introspecţia)
 15. AVANTAJELE OBSERVAŢIEI 1. Atiudinea pozitivă, focalizată pe experimentare 2. Intuiţie fină, simţ discriminitativ dezvoltat în observarea conduitelor umane a observatorului profesionist 3. Antrenarea capacităţilor de observator; 4. Îmbunătăţirea performanţelor profesionale prin confruntarea cu rezultatele obţinute prin alte metode validate ştiinţific; 5. Îmbogăţirea câmpului ştiinţific prin noutate şi inventivitate; 6. Accederea la fenomene profunde, ascunse, ambigue experimentului; 7. Accesul la fenomenele sociale din cadrele naturale, care nu pot fi reproduse în laborator (întruniri, nunţi, petreceri); 8. Reprezintă modul, poate cel mai accesibil al validării profesionale al psihologului.
 16. LIMITELE OBSERVAŢIEI 1. Criterii subiective de interpretare prin întrebuinţarea „propriilor ochelari”; 2. Selecţia limitată a fenomenelor observate; 3. Atitudinile puţin focalizate pe experimentare pot conduce la erori de interpretare; 4. Capacităţi limitate de recepţie şi interpretare; 5. Încrederea absolută în propriile cunoştinţe, reprezentări, teorii; 6. Influenţarea comportamentului subiecţilor de către observator; 7. Probleme legate de etica observatorului; 8. Dificultatea asigurării fidelităţii şi validităţii.
 17. BIBLIOGRAFIE 1. Aniţei, M. (2007). Psihologia Experimentală. Iaşi: Ed. Polirom (pp. 24-33) 2. Moraru, A. (2023). Note de curs – Psihologie experimentală, Universitatea „Andrei Şaguna”, Constanta 3. Radu, I.(1993). Metodologia psihologică și Analiza datelor. Cluj:Sincron (pp.15-20) 4. Chelcea, S. (2004).Metodologia cercetării. București: Ed. Economică (pp.390-411)
 18. SEMINAR TESTE DE EVALUARE 1. DEFINIȚI OBSERVAȚIA 2. PRECIZAȚI CONȚINUTUL ȘI FACTORII DETERMINANȚI AI OBSERVAȚIEI 3. GRILA DE OBSERVAȚIE- DEFINIRE ȘI ALEGEREA UNITĂȚILOR 4. CREAȚI O FISĂ DE OBSERVAȚIE!
Publicidad