Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
เสนอ
ครู จิรายุ ทองดี
ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การคิดวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหา
- กาหนดขอบเขตของปัญหา
- กาหนดล...
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัญหา
จงเขียนแนวทางแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับให้คอมพิวเตอร์คานวณหา
ค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง จากนั...
วิธีการแก้ปัญหา
ต้องการอะไร ต้องการทราบค่าจ้างพนักงานแต่ละคน
ต้องการเอาท์พุตอย่างไร เป็นค่าจ้างสุทธิของพนักงานทางจอภาพ
ข้อ...
วิธีการประมวลผล
กาหนดวิธีการคานวณ
ค่าจ้างสุทธิ = จานวนชั่วโมง X อัตราต่อชั่วโมง
ขั้นตอนการประมวลผล
1. เริ่มต้น
2. รับรหัสพ...
การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
หลังจากที่วิเคราะห์ปัญหาแล้ว ต่อไปจะใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรม
โดยเขียนเป็...
การเขียนผังงาน
ผังงานเป็นแผนภาพที่แสดงลาดับขั้นตอนในการทางานของโปรแกรม โดยมีการ
ลงรายละเอียด ใส่วิธีการ และจัดลาดับขั้นตอน...
การเขียนโปรแกรม
เปลี่ยนขั้นตอนการทางานให้อยู่ในรูปรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมจะต้อง
เขียนตามภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้า...
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
หลังจากเขียนโปรแกรมจะต้องทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียนขึ้น หาจุด
ผิดพลาดของโปรแกรมว่ามีหรือไม...
โดยทั่วไปแล้วข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมจะมีสองประเภทคือ
1. การเขียนคาสั่งไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมภาษานั้น ๆ ซึ่ง...
ทาเอกสารและบารุงรักษาโปรแกรม
ขั้นตอนนี้จะทาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกใน
การตรวจสอบข้อผิดพล...
โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. คู่มือการใช้ หรือ User Document หรือ User guide ซึ่งจะอธิบายการใช้
โปรแกรม
2. ค...
การบารุงรักษาโปรแกรม
(Maintainance)
เป็นการที่ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องคอยตรวจสอบการใช้โปรแกรมจริง เพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดซึ่งอา...
สมาชิกกลุ่ม
นาย อัครเดช อัครภักดีกุล ม.5/9 เลขที่ 34
นาย ชัชนันท์ สายพานทอง ม.5/9 เลขที่ 36
นาย ศุภกร ตระกูลนิ่มนวล ม.5/9 ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

ศุภกร ตระกูลนิ่มนวล 39 5-9

712 visualizaciones

Publicado el

เรื่อง : การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 9
โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Publicado en: Internet
 • Sé el primero en comentar

ศุภกร ตระกูลนิ่มนวล 39 5-9

 1. 1. เสนอ ครู จิรายุ ทองดี
 2. 2. ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ การคิดวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหา - กาหนดขอบเขตของปัญหา - กาหนดลักษณะของข้อมูลและเข้าออกจากระบบ - กาหนดวิธีการประมวลผล
 3. 3. ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัญหา จงเขียนแนวทางแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ สาหรับให้คอมพิวเตอร์คานวณหา ค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง จากนั้นแสดงค่าจ้าง ที่คานวณได้
 4. 4. วิธีการแก้ปัญหา ต้องการอะไร ต้องการทราบค่าจ้างพนักงานแต่ละคน ต้องการเอาท์พุตอย่างไร เป็นค่าจ้างสุทธิของพนักงานทางจอภาพ ข้อมูลเข้า รหัสพนักงาน,ชื่อพนักงาน,จานวนชั่วโมงทางานเก็บ ในตัวแปรชื่อ House, ค่าจ้างรายชั่วโมงเก็บใน ตัวแปรชื่อ PayRate
 5. 5. วิธีการประมวลผล กาหนดวิธีการคานวณ ค่าจ้างสุทธิ = จานวนชั่วโมง X อัตราต่อชั่วโมง ขั้นตอนการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. รับรหัสพนักงาน,ชื่อพนักงาน,จานวนชั่วโมงทางาน,ค่าจ้างรายชั่วโมง 3. คานวณ ค่าจ้างสุทธิ = House x PayRate 4. แสดงผลลัพธ์ เป็นรหัสพนักงาน ชื่อ และค่าจ้างสุทธิ 5. จบการทางาน
 6. 6. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี หลังจากที่วิเคราะห์ปัญหาแล้ว ต่อไปจะใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบโปรแกรม โดยเขียนเป็นลาดับขั้นตอนการทางานของโปรแกรมที่เรียกว่าอัลกอริทึม (Algorithm) โดยจะเขียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ด้วยประโยคที่ชัดเจนไม่ คลุมเครือ และมีรายละเอียดการทางานพอเพียงพอต่อการที่จะนาไปเขียนเป็นโปรแกรม ให้ทางานจริง โดยอัลกอริทึมนั้นอาจเขียนให้อยู่ในรูปของรหัสจาลองหรือซูโดโค้ด (Pseudo-code) หรือเขียนเป็นผังงาน (Flowchart) ก็ได้
 7. 7. การเขียนผังงาน ผังงานเป็นแผนภาพที่แสดงลาดับขั้นตอนในการทางานของโปรแกรม โดยมีการ ลงรายละเอียด ใส่วิธีการ และจัดลาดับขั้นตอนของโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นจากการ รับข้อมูล การประมวลผล ไปจนถึงการแสดงผลลัพธ์การทางาน
 8. 8. การเขียนโปรแกรม เปลี่ยนขั้นตอนการทางานให้อยู่ในรูปรหัสภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมจะต้อง เขียนตามภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจโดยอาจใช้ภาษาระดับสูง หรือระดับต่าซึ่งสามารถ เลือกได้หลายภาษา การเขียนโปรแกรมแต่ละภาษาจะต้องทาตามหลักไวยากรณ์ (syntax) ที่กาหนดไว้ในภาษานั้น
 9. 9. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม หลังจากเขียนโปรแกรมจะต้องทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียนขึ้น หาจุด ผิดพลาดของโปรแกรมว่ามีหรือไม่ จุดผิดพลาดของโปรแกรมนี้เรียกว่าบัก (Bug) ส่วนการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องเรียกว่า ดีบัก(debug)
 10. 10. โดยทั่วไปแล้วข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมจะมีสองประเภทคือ 1. การเขียนคาสั่งไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมภาษานั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า Syntax Error หรือ Coding Error ข้อผิดพลาดประเภทนี้เรามักพบตอนแปลภาษาโปรแกรม เป็นรหัสภาษาเครื่อง 2. ข้อผิดพลาดทางตรรก หรือ Logic Error เป็นข้อผิดพลาดที่โปรแกรมทางานได้ แต่ ผลลัพธ์ออกมาไม่ถูกต้อง
 11. 11. ทาเอกสารและบารุงรักษาโปรแกรม ขั้นตอนนี้จะทาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกใน การตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยเขียนเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมขึ้นมา
 12. 12. โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. คู่มือการใช้ หรือ User Document หรือ User guide ซึ่งจะอธิบายการใช้ โปรแกรม 2. คู่มือโปรแกรมเมอร์ หรือ Program Document หรือ Technical Reference ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการแก้ไขโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมใน อนาคต โดยจะมีรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม เช่นชื่อโปรแกรม การรับข้อมูล การพิมพ์ ผลลัพธ์ขั้นตอนต่าง ๆ ในโปรแกรม เป็นต้น
 13. 13. การบารุงรักษาโปรแกรม (Maintainance) เป็นการที่ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องคอยตรวจสอบการใช้โปรแกรมจริง เพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นในภายหลัง รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อ เวลาผ่านไป
 14. 14. สมาชิกกลุ่ม นาย อัครเดช อัครภักดีกุล ม.5/9 เลขที่ 34 นาย ชัชนันท์ สายพานทอง ม.5/9 เลขที่ 36 นาย ศุภกร ตระกูลนิ่มนวล ม.5/9 เลขที่ 39 นาย ณัฐชนน ชัยอานาจ ม.5/9 เลขที่ 44

×