Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit

Cat Van Loi
Cat Van LoiE-mail:lemaihuulam@catvanloi.com en Director/CEO
Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M
IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M
2013
Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc
baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng
Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh.
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU
NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP
PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP
PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
GIÚÁI THIÏåU
1
INTRODUCTION
V
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh :
“LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅC
CUÃA KHAÁCH HAÂNG”
Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh
nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái
sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töi
cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët
lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái
khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ
thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp
taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng
lûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam
(EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG,
Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên
haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáy
thiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La,
Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times
Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâ
maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy
Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö
cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuäng
nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty.
Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyá
khaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh
mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trong
tûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùæng
nghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë
trong lônh vûåc M&E.
Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seä
àûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúái
chêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûâng
khaách haâng.
Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology)
GIAÁM ÀÖËC
2
CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG
CATVANLOI’SCOMMITMENT
Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT)
GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008
2
Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP
CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím
soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 :
v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái
chêët lûúång töët nhêët.
v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa
maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng.
v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå
thi cöng.
v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím
àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå.
v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra
giaãi phaáp phuâ húåp.
v	Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty.
Têìm nhòn VISION
Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu
trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû
cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam.
Sûá mïånh MISSION
Mang àïën cho khaách haâng giaãi
phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E
phuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët.
Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES
CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNG
Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENT
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
COLORED/WHITE
G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS
ÖËNG THEÁP LUÖÌN
DÊY ÀIÏåN G.I
Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi
triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009
do Böå Xêy dûång trao tùång
White Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3
Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 M
White Conduit BS 31 3/4” x 3.81M
BS 4568/BS31 & JISC 8305
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA
Maâu öëng (Color ): Trùæng (White)
Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
EMT12 1/2 17.93 1.07 3050
EMT34 3/4 23.42 1.25 3050
EMT100 1 29.54 1.45 3050
EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050
EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050
EMT200 2 55.8 1.57 3050
ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit)
Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA
Maâu öëng (Color ): Trùæng (White)
Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
(inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
IMC12 1/2 20.70 1.79 3030
IMC34 3/4 26.14 1.90 3030
IMC100 1 32.77 2.16 3025
IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025
IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025
IMC200 2 59.93 2.41 3025
IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010
IMC300 3 88.29 3.56 3010
IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005
IMC400 4 113.43 3.56 3005
Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 M
Intermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 M
Electrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 M
Electrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M
4
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BS 4568/BS31 & JISC 8305
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM
( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed)
Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
mm (inch)
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750
BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750
BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750
BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750
BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM 		 	
( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3)
Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
		 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Kñch thûúác
Size
mm
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750
BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750
BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750
White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3
White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 3
5
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BS 4568/BS31 & JISC 8305
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh	
Tel: 84-8-35886496
84-8-22464699
Fax: 84-8-35886505
Email: sales@catvanloi.com
projectsales@catvanloi.com
lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM
( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E)
Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
E19 19.1 1.2 3660
E25 25.4 1.2 3660
E31 31.8 1.4 3660
E39 38.1 1.4 3660
E51 50.8 1.4 3660
E63 63.5 1.6 3660
E75 76.2 1.6 3660
ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM
( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C)
Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan)
Maâu öëng (Color): Trùæng (White)
	 Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request)
(Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn)
Maä saãn phêím
Product Code
Àûúâng kñnh ngoaâi
OD
(mm)
Àöå daây
Thickness
(mm)
Chiïìu daâi öëng
Length
(mm)
C19 19.1 1.6 3660
C25 25.4 1.6 3660
C31 31.8 1.6 3660
C39 38.1 1.6 3660
C51 50.8 1.6 3660
C63 63.5 2.0 3660
C75 76.2 2.0 3660
White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305
White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305
White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 8305
6
White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305
White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305
giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
BS 4568/BS31 & JISC 8305

Recomendados

Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren por
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty renCung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép  ống ruột gà - ty ren
Cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty renVattuthietbidien Catvanloi
597 vistas12 diapositivas
Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26 por
Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26
Huong dan su dung photoshop cs5 phan 26nhatthai1969
783 vistas26 diapositivas
Chairgonomics Table Collections & Structures por
Chairgonomics Table Collections & StructuresChairgonomics Table Collections & Structures
Chairgonomics Table Collections & StructuresStudioLine Ltd
815 vistas58 diapositivas
Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello por
Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello
Un mare di RISPARMIO Bricofer Cangianiello Giuseppe Cangianiello
1K vistas8 diapositivas
Shopping.homekitchenall.com por
Shopping.homekitchenall.comShopping.homekitchenall.com
Shopping.homekitchenall.comKreeratiyarot Chaichompoo
604 vistas24 diapositivas
Evidencia 018 por
Evidencia 018Evidencia 018
Evidencia 018marcelasena1
633 vistas37 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xa por
ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xaô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xa
ô Tô điện trẻ em có điều khiển từ xababimart babimartviet
447 vistas31 diapositivas
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-tháng por
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-thángCăn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-tháng
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-thángngoisaonho3124
243 vistas13 diapositivas
B C T por
B C TB C T
B C Ts0176105
418 vistas10 diapositivas
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme por
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - ShopremeDe E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopremeshopreme
276 vistas28 diapositivas
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress por
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual FreepressTecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual FreepressEdward Voskeritchian
1.1K vistas55 diapositivas
Euro Consulting EMEA Introduction por
Euro Consulting EMEA IntroductionEuro Consulting EMEA Introduction
Euro Consulting EMEA IntroductionEuro Consulting EMEA Limited
334 vistas5 diapositivas

Destacado(8)

Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-tháng por ngoisaonho3124
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-thángCăn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr  m2 thanh toán 2%-tháng
Căn hộ resort ven sông giá cực sốc 12.1tr m2 thanh toán 2%-tháng
ngoisaonho3124243 vistas
B C T por s0176105
B C TB C T
B C T
s0176105418 vistas
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme por shopreme
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - ShopremeDe E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
De E-commerce Dagen 2011 presentatie - Shopreme
shopreme276 vistas
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress por Edward Voskeritchian
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual FreepressTecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
Tecnologopercaso Magazine APRIL 2012 bilingual Freepress
Edward Voskeritchian1.1K vistas
Wykład byłego prezydenta por sknsz
Wykład byłego prezydentaWykład byłego prezydenta
Wykład byłego prezydenta
sknsz361 vistas

Similar a Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit

Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây... por
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...Ongthepluondaydien Catvanloi
403 vistas12 diapositivas
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ... por
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...CVLOngthep
51 vistas66 diapositivas
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu por
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩungThplundyin
65 vistas66 diapositivas
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I por
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I DngHongHuy1
23 vistas8 diapositivas
Ống ruột gà lõi thép por
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thépHTun26
13 vistas8 diapositivas
Thang máng cáp por
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cápHTun26
19 vistas15 diapositivas

Similar a Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit(20)

Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây... por Ongthepluondaydien Catvanloi
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà  ống luồn dây...
Cung cấp vattuthietbidien.vn tel mr.tâm 0943353039 ống ruột gà ống luồn dây...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ... por CVLOngthep
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi- nơi sản phẩm cơ khí đ...
CVLOngthep51 vistas
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu por ngThplundyin
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩuNhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện CVL - khát vọng thay thế hàng nhập khẩu
ngThplundyin65 vistas
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I por DngHongHuy1
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
Ống Ruột Gà Lõi Thép G.I
DngHongHuy123 vistas
Ống ruột gà lõi thép por HTun26
Ống ruột gà lõi thépỐng ruột gà lõi thép
Ống ruột gà lõi thép
HTun2613 vistas
Thang máng cáp por HTun26
Thang máng cápThang máng cáp
Thang máng cáp
HTun2619 vistas
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni... por Cat Van Loi
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi Catalog - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray - Lightni...
Cat Van Loi22 vistas
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL por Cat Van Loi
Awards, Merits and Quality Compliance of CVLAwards, Merits and Quality Compliance of CVL
Awards, Merits and Quality Compliance of CVL
Cat Van Loi11 vistas
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG... por nataliej4
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT CÔNG TY C CÔNG...
nataliej415 vistas
Lean 6 Sigma Số 26 por IESCL
Lean 6 Sigma Số 26Lean 6 Sigma Số 26
Lean 6 Sigma Số 26
IESCL53 vistas
Lean 6 Sigma Số 50 por IESCL
Lean 6 Sigma Số 50Lean 6 Sigma Số 50
Lean 6 Sigma Số 50
IESCL203 vistas
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi por dichvutiecdung
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơiTổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
Tổ chức tiệc teabreak - buffet - finger food tận nơi
dichvutiecdung434 vistas
Thanh chống đa năng por HTun26
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
HTun2612 vistas
Thanh chống đa năng por Phuoc Hai
Thanh chống đa năngThanh chống đa năng
Thanh chống đa năng
Phuoc Hai21 vistas
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không por Hoitrn52
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn khôngỐng thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Ống thép luồn dây điện G.I có như lời đồn không
Hoitrn5228 vistas
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi por Phuoc Hai
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn LợiỐng thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Ống thép luồn dây điện Cát Vạn Lợi
Phuoc Hai12 vistas
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi por DngHongHuy1
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn LợiỐng Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
Ống Thép Luồn Dây Điện G.I Cát Vạn Lợi
DngHongHuy118 vistas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI por HuyCVLHong
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢIỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN G.I CÁT VẠN LỢI
HuyCVLHong9 vistas
Ống thép luồn dây điện G.I por HTun26
Ống thép luồn dây điện G.IỐng thép luồn dây điện G.I
Ống thép luồn dây điện G.I
HTun2618 vistas

Más de Cat Van Loi

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays por
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCat Van Loi
9 vistas15 diapositivas
Lightning Protection and Grounding Systems por
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems Cat Van Loi
16 vistas21 diapositivas
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel por
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelCat Van Loi
8 vistas23 diapositivas
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -... por
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi
26 vistas176 diapositivas
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r... por
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Cat Van Loi
439 vistas108 diapositivas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL por
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLCat Van Loi
529 vistas108 diapositivas

Más de Cat Van Loi(20)

Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays por Cat Van Loi
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh TraysCable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cable Ladder - Cable Tray & Wire Mesh Trays
Cat Van Loi9 vistas
Lightning Protection and Grounding Systems por Cat Van Loi
Lightning Protection and Grounding Systems Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Cat Van Loi16 vistas
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel por Cat Van Loi
MEP Hangers and Supports - Unistrut ChannelMEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
MEP Hangers and Supports - Unistrut Channel
Cat Van Loi8 vistas
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -... por Cat Van Loi
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi Company Profile - G.I Steel Conduit - Electrical wire mesh tray -...
Cat Van Loi26 vistas
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r... por Cat Van Loi
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Cat Van Loi439 vistas
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL por Cat Van Loi
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVLỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN CVL - ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP CVL/ TY REN cường lực cao CVL
Cat Van Loi529 vistas
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC por Cat Van Loi
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Catalog 2017 Ống thép luồn dây điện G.I Ống ruột gà lõi thép bọc PVC
Cat Van Loi468 vistas
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r... por Cat Van Loi
Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...Catalogue cvl steel conduit  flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Catalogue cvl steel conduit flexible conduit - ong luon day dien gi - ong r...
Cat Van Loi427 vistas
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o... por Cat Van Loi
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Catalogue cat van loi steel gi conduit ong thep luon day dien steel conduit o...
Cat Van Loi983 vistas
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN por Cat Van Loi
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VNỐng ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Ống ruột gà CVL Water proof WWW.VATTUTHIETBIDIEN.VN
Cat Van Loi230 vistas
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537 por Cat Van Loi
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Ống ruột gà luồn dây điện CVL WWW. VATTUTHIETBIDIEN.VN Tel 0902377537
Cat Van Loi446 vistas
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf por Cat Van Loi
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdfCATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
CATVANLOI.VN Smartube electrical conduit catalog certtificate.pdf
Cat Van Loi1.5K vistas
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha... por Cat Van Loi
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Catvanloi cung cấp vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện thép unistrut c cha...
Cat Van Loi250 vistas
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui... por Cat Van Loi
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà  flexible steel condui...
Cung cấp vật tư thiết bị điện công nghiệp ống ruột gà flexible steel condui...
Cat Van Loi535 vistas
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t... por Cat Van Loi
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cung cấp thiet bi dien - vat tu dien vattuthietbidien.vn ống luồn dây điện t...
Cat Van Loi400 vistas
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog por Cat Van Loi
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalogWire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Wire mesh tray- Máng lưới - Cable basket tray- ty ren catalog
Cat Van Loi819 vistas
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ... por Cat Van Loi
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Ty ren-Thanh ren- Ty treo- ty răng- Thread rod mạ kẽm M8- M10- M12 (Vietnam) ...
Cat Van Loi370 vistas
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien... por Cat Van Loi
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Smartube electrical steel conduit catalog certtificate ong thep luon day dien...
Cat Van Loi4.6K vistas
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste... por Cat Van Loi
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
CATVANLOI.COM Ống thép luồn dây điện-ống ruột gà lõi thép- ty ren mạ kẽm -ste...
Cat Van Loi718 vistas
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic por Cat Van Loi
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonicnanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
nanophuocthanh steel conduit- ong luon day dien panasonic
Cat Van Loi426 vistas

Cung cấp ống luồn dây điện thép ống ruột gà - ty ren steel conduit - flexible conduit - emt conduit - imc conduit

 • 1. Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M 2013
 • 2. Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
 • 3. GIÚÁI THIÏåU 1 INTRODUCTION V Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh : “LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅC CUÃA KHAÁCH HAÂNG” Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töi cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng lûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam (EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG, Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáy thiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La, Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâ maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuäng nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty. Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyá khaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trong tûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùæng nghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë trong lônh vûåc M&E. Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seä àûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúái chêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûâng khaách haâng. Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology) GIAÁM ÀÖËC
 • 4. 2 CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG CATVANLOI’SCOMMITMENT Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT) GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008 2 Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 : v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái chêët lûúång töët nhêët. v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng. v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå. v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp. v Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty. Têìm nhòn VISION Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam. Sûá mïånh MISSION Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët. Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNG Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
 • 5. COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång White Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3 Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 M White Conduit BS 31 3/4” x 3.81M BS 4568/BS31 & JISC 8305 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 • 6. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) EMT12 1/2 17.93 1.07 3050 EMT34 3/4 23.42 1.25 3050 EMT100 1 29.54 1.45 3050 EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050 EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050 EMT200 2 55.8 1.57 3050 ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IMC12 1/2 20.70 1.79 3030 IMC34 3/4 26.14 1.90 3030 IMC100 1 32.77 2.16 3025 IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 IMC200 2 59.93 2.41 3025 IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 IMC300 3 88.29 3.56 3010 IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 IMC400 4 113.43 3.56 3005 Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 M Intermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 M Electrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 M Electrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M 4 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 • 7. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM ( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750 BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750 BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750 BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750 BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM ( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750 BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750 BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750 White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3 White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 3 5 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 • 8. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) E19 19.1 1.2 3660 E25 25.4 1.2 3660 E31 31.8 1.4 3660 E39 38.1 1.4 3660 E51 50.8 1.4 3660 E63 63.5 1.6 3660 E75 76.2 1.6 3660 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) C19 19.1 1.6 3660 C25 25.4 1.6 3660 C31 31.8 1.6 3660 C39 38.1 1.6 3660 C51 50.8 1.6 3660 C63 63.5 2.0 3660 C75 76.2 2.0 3660 White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305 White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 8305 6 White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305