Publicidad

Lightning Protection and Grounding Systems

E-mail:lemaihuulam@catvanloi.com en Director/CEO
22 de Mar de 2023
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Publicidad
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Publicidad
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Publicidad
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Publicidad
Lightning Protection and Grounding Systems
Lightning Protection and Grounding Systems
Próximo SlideShare
Hệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệtHệ thống chống sét tiếp địa Cát Vạn Lợi có gì đặc biệt
Cargando en ... 3
1 de 21
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Lightning Protection and Grounding Systems (18)

Más de Cat Van Loi(20)

Publicidad

Último(20)

Lightning Protection and Grounding Systems

 1. 86 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Lyádosûãduånghïåthöëngchöëngseátvaâtiïëpàõa 1 Nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi àûúåc saãn xuêët trïn dêy chuyïìn hiïån àaåi, àaåt chûáng nhêån:  IEC 62561 cuãa UÃy ban Kyä Thuêåt Àiïån Quöëc tïë (IEC - International Electrotechnical Commission).  TCVN 9385 - Tiïu chuêín Quöëc gia Viïåt Nam vïì chöëng seát cho cöng trònh xêy dûång. 2 Quy trònh saãn xuêët taåi nhaâ maáy àûúåc giaám saát nghiïm ngùåt theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001 : 2015 tûâ nguöìn nguyïn liïåu cho àïën khêu thaânh phêím vaâ àoáng goái àïìu phaãi àaãm baão chêët lûúång àöìng àïìu. 3 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët tûâ möåt nhaâ maáy Caát Vaån Lúåi nïn luön baão àaãm sûå àöìng böå têët caã vêåt tû thi cöng theo tiïu chuêín Quöëc tïë. 4 Hïå thöëng chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín khùèng àõnh chêët lûúång taåi nhiïìu cöng trònh lúán taåi Viïåt Nam. 5 Saãn phêím chöëng seát vaâ tiïëp àõa cöí àiïín àûúåc saãn xuêët trûåc tiïëp taåi Viïåt Nam. Viïåc sûã duång caác saãn phêím laâ giuáp ngûúâi Viïåt thûåc hiïån khaát voång Viïåt: “Thay thïë haâng nhêåp khêíu - Made in Vietnam”. 6 Saãn phêím chöëng seát cöí àiïín & tiïëp àõa Caát Vaån Lúåi àaåt danh hiïåu Thûúng Hiïåu Vaâng TP.HCM 2021, saãn phêím cöng nghiïåp chuã lûåc - höî trúå tiïu biïíu TP.HCM giai àoaån 2021 - 2025, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Do ngûúâi tiïu duâng bònh choån, Haâng Viïåt Nam Chêët Lûúång Cao - Chuêín höåi nhêåp. Kim thu seát CVL (Vietnam) IEC 62561/ TCVN 9385 Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng CVL (Vietnam) IEC 62561 UL 467 TCVN 9385 Thanh àöìng thoaát seát CVL (Vietnam) Luvata (Malaysia) IEC 62561 TCVN 9385 Thanh nhöm thoaát seát CVL (Vietnam) IEC 62561 TCVN 9385 BSEN 755 Keåp giûä caáp cho hïå thöëng chöëng seát CVL (Vietnam) IEC 62561 TCVN 9385 Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM CVL (Vietnam) IEC 62561/ BS EN 50164 Tiïuchuêínaápduångchohïåthöëngchöëngseátcöíàiïín&tiïëpàõa-Haânhoáanhiïåt CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 2. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HÏå THÖËNG CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA - HAÂN HOÁA NHIÏåT (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING SYSTEM - EXOTHERMIC WELDING (Made in Vietnam) CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng TCVN 9385 BSEN 755 Vêåt liïåu thi cöng hïå thöëng àiïån àaáp ûáng hoaân toaân yïu cêìu Quy chuêín kyä thuêåt quöëc gia vïì An toaân chaáy cho nhaâ vaâ cöng trònh QCVN 06:2021/BXD, QCVN 16:2021/BXD coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 05/07/2021. Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM DOANH NGHIÏÅP COÁ SAÃN PHÊÍM CÖNG NGHIÏÅP CHUÃ LÛÅC HÖÎ TRÚÅ TIÏU BIÏÍU TP. HÖÌ CHÑ MINH NÙM 2021 - 2025
 3. 88 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Böå tiïu chuêín IEC 62561 quy àõnh nhûäng yïu cêìu kyä thuêåt thûã nghiïåm daânh cho caác phuå kiïån hïå thöëng chöëng seát (LPSC) àûúåc sûã duång àïí lùæp àùåt cho hïå thöëng chöëng seát (LPS) àûúåc thiïët kïë vaâ lùæp àùåt theo böå tiïu chuêín IEC 62305/TCVN 9888 (Viïåt Nam)
 4. 89 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 5. 90 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM IEC 62561 IEC 62561:2007 IEC 62561:2007 TIÏU CHUÊÍN KYÄ THUÊÅT CHO SAÃN PHÊÍM CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN VAÂ TIÏËP ÀÕA HIÏåN ÀANG AÁP DUÅNG TRÏN THÏË GIÚÁI UÃy ban Kyä thuêåt Àiïån Quöëc Tïë laâ möåt töí chûác chõu traách nhiïåm vïì tiïu chuêín hoáa trong lônh vûåc Kyä thuêåt àiïån. Àêy laâ möåt höåi àöìng Kyä thuêåt bao göìm àaåi diïån cho tiïu chuêín cuãa nhiïìu quöëc gia thaânh viïn, trong àoá bao göìm UÃy ban Tiïu chuêín Kyä thuêåt Àiïån tûã Chêu Êu (CENELEC). IEC vaâ CENELEC laâm viïåc song song vúái nhau, caác thaânh viïn cuãa CENELEC boã phiïëu cho viïåc xêy dûång vaâ thöng qua caác tiïu chuêín IEC múái cuäng nhû tiïu chuêín CENELEC múái. Möåt nguyïn tùæc raâng buöåc cuãa tiïu chuêín CENELEC laâ têët caã caác nûúác thaânh viïn phaãi chùæc chùæn thöng qua chuáng laâm tiïu chuêín quöëc gia cuãa caác nûúác thaânh viïn. Quaá trònh thöng qua nhûäng tiïu chuêín naây rêët ñt sûå thay àöíi àûúåc cho pheáp trong nhûäng tiïu chuêín cuãa tûâng quöëc gia (àiïím loaåi trûâ hoùåc thay àöíi) chó àûúåc aáp duång trong nhûäng trûúâng húåp rêët haån chïë. Nhûäng tiïu chuêín naây seä chó àûúåc thöng qua úã caác mûác àöå quöëc gia cuãa caác nûúác thaânh viïn, nhûäng tiïu chuêín cuãa quöëc gia naâo khaác biïåt vúái tiïu chuêín trïn àïìu buöåc phaãi thu höìi. ÚÃ möîi cêëp àöå (Quöëc Tïë, Chêu Êu vaâ Quöëc Gia) àûúåc sûã duång nhûäng tïn quy ûúác khaác nhau nhû sau: - IEC 62561 - 1:2017 (Phiïn baãn IEC) - EN 62561 - 1:2017 (CENELEC àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn) - BS EN 62561 - 1:2017 (Tiïu chuêín Anh àaä thöng qua phiïn baãn cuãa tiïu chuêín trïn) Têët caã caác vêåt tû vaâ thiïët bõ sûã duång cho Hïå thöëng chöëng seát trong vaâ ngoaâi phaãi àûúåc thiïët kïë, saãn xuêët vaâ thûã nghiïåm theo caác tiïu chuêín vïì àiïån, cú lyá vaâ caác tiïu chuêín hoáa lyá. Caác nhaâ saãn xuêët vaâ cung cêëp nhûäng phuå kiïån chöëng seát phaãi cêëp chûáng nhêån chêët lûúång phuâ húåp vúái caác tiïu chuêín trïn. Sûå phï duyïåt chó coá giaá trõ trïn toaân böå sûå kïët nöëi cuãa caác kñch thûúác dêy dêîn thoaát seát vaâ toaân böå cêëu hònh cuãa Hïå thöëng. Böå tiïu chuêín IEC 62561 quy àõnh nhûäng yïu cêìu Kyä thuêåt thûã nghiïåm daânh cho caác phuå kiïån Hïå thöëng chöëng seát (LPSC) àûúåc sûã duång àïí lùæp àùåt cho Hïå thöëng chöëng seát (LPS) àûúåc thiïët kïë vaâ lùæp àùåt theo tiïu chuêín IEC 62305/TCVN 9888 (Viïåt Nam). CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 6. 91 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Thanhàöìngthoaátseát (ViïåtNam)/ (Malaysia)chohïåthöëngchöëngseát ( (Vietnam)/ (Malaysia) Bare Copper Tape) Thanh theáp maå àöìng thoaát seát (Viïåt Nam) ( Copper Bonded Steel Tape) Tiïu chuêín (Standard): - : IEC 62561 - 2/ TCVN 9385 - (Malaysia) : IEC 62561 - 2 Maä saãn phêím thanh àöìng (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím thanh àöìng (Malaysia) Product Code Maä saãn phêím thanh theáp maå àöìng (Viïåt Nam) Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) TD253 LTD253 TMD253(*) 25 x 3 TD254(*) TMD254(*) 25 x 4 TD303(*) 30 x 3 TD304(*) 30 x 4 TD305(*) 30 x 5 TD403(*) 40 x 3 Thanh nhöm thoaát seát cho hïå thöëng chöëng seát ( Bare Aluminum Steel Tape) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 : 2012 Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) Troång lûúång Weight Per Meter (kg/m) TN253 25 x 3 0.2 (*) AÁp duång cho àún àùåt haâng töëi thiïíu 2.000m Thanh àöìng thoaát seát (99.9%) Thanh theáp maå àöìng thoaát seát (Àöå daây lúáp maå àöìng 254 micron) Bộ tiêu chuẩn IEC 62305 Hệ chống sét IEC 62305-1 Nguyên tắc chung Bộ tiêu chuẩn IEC 62561 Yêu cầu cho hệ thống chống sét và tiếp địa trực tiếp Bộ tiêu chuẩn IEC 62543 Thiết bị chống sét lan truyền cho điện nhẹ Hệ thống kim thu sét IEC 62305-2 Quản lý rủi ro $ IEC 62305-3 Quy định về tổn thất vật lý cho tòa nhà và mối nguy hại cho con người IEC 62305-4 Hệ thống điện và điện tử trong tòa nhà Hệ thống thoát sét Trường điện từ Giao tiếp cách ly SPD Hệ thống tiếp địa và mối hàn Sự liên kết giữa các phần của bộ tiêu chuẩn IEC 62305 & IEC 62561
 7. 92 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Coåc tiïëp àõa theáp maå àöìng (Viïåt Nam) ( Copper Bonded Grounding Rod) Tiïu chuêín (Standard): UL 467/ IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå àöìng Min 254 micron(Copper bonded steel), Àöìng (Copper) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maäsaãnphêím bùçngtheápmaåàöìng ProductCode (***) Maäsaãnphêím bùçng àöìng ProductCode (***) Àûúâng kñnh danh nghôa Nominal Outside Diamater (mm) Àûúâng kñnh thên Outside Diamater mm (inch) Chiïìu daâi Length (mm) CND161424 16 14.2 (5/8”) 2400/3000 CND161624 CND161624D 16 16 2400/3000 CND191730 19 17.2 (3/4”) 3000 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Caáp àöìng trêìn ( Bare Copper Cable) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 5064 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) CDT50 50 CDT70 70 CDT95 95 CDT120 120 CDT150 150 Kim thu seát cöí àiïín Franklin (Viïåt Nam) ( Franklin Conventional Air Rod) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper), Theáp maå àöìng Min 254 micron (Copper bonded steel) Inox 304 (Stainless steel SUS304) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím (Viïåt Nam) Product Code (***) Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) Chiïìu daâi Length (mm) KCS16300 16 300 KCS16600 16 600 KCS16141000 14.2 1000 KCS161000 16 1000 Khúáp nöëi kim thu seát àa àiïím ( Multi Point Air Rod) Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Outside Diamater (mm) KCSDD16 16
 8. 93 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM K16LG K16 Khúáp coåc tiïëp àõa bùçng àöìng thau loaåi troân/luåc giaác ( Round/Hexagon Brass Coupler) Tiïu chuêín (Standard): TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Theáp maå àöìng (Copper bonded steel) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc tiïëp àõa troân Product Code (***) Maä saãn phêím khúáp nöëi coåc tiïëp àõa luåc giaác Product Code (***) Àûúâng kñnh thên Outside Diameter (mm) K16 K16LG 14.2 K172LG 16 Àêìu coåc tiïëp àõa bùçng theáp ( Driving Head) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Electro - galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Outside Diameter (mm) DC16 16 DC19 19 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( Cable Support) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KCD25 25 KCD35 35 KCD50 50 KCD70 70 KCD95 95 KCD120 120 Keåp giûä caáp àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( One Hole Cable Grip) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCD25 25 KGCD35 35 KGCD50 50 KGCD70 70 KGCD95 95 KGCD120 120 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 9. 94 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES Keåp giûä 2 caáp vaâ thanh thùèng ( Flat Bar Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCC25 25 KGCC50 50 KGCC70 70 KGCC120 120 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp caáp àöìng 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Copper Cable Cross Clamp - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KCD435 35 KCD450 50 KCD470 70 KCD495 95 KCD4120 120 CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Keåp giûä caáp cho hïå thöëng nöëi àêët ( Ground Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGC95 95 KGC150 150 KGC180 180 KGC185 185 Keåp giûä caáp àöìng ngaä 3 cho hïå thöëng chöëng seát ( Tee Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) KGCT50 50 KGCT70 70 KGCT95 95 KGCT120 120
 10. 95 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm daång troân (4 vñt) ( Plate Test Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTDT256 25 x 6 Keåp C cho hïå thöëng chöëng seát ( C - Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) CC16 - 16 16 - 16 CC25 - 25 25 - 25 CC35 - 35 35 - 35 CC50 - 50 50 - 50 CC70 - 70 70 - 70 CC95 - 95 95 - 95 CC120 - 120 120 - 120 CC150 - 150 150 - 150 CC185 - 185 185 - 185 CC240 - 240 240 - 240 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm (2 vñt)( Test Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp nöëi thanh àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nöëi thanh nhöm Product Code Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTD256 KNTN256 26 x 8 KNTD256 KNTN256 Keåp nöëi kiïím tra thanh àöìng/nhöm vúái caáp (1 vñt) ( Cable - Tape Test Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Tiïët diïån caáp Conductor Range (mm2 ) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KNTDC70253 70 25 x 3 KNTDC90253 90 25 x 3 KNTDC120253 120 25 x 3 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 11. 96 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Àïë kim chöëng seát duâng cho thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng ( Tape Saddle) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác kim thu seát Thread Size (inch) Tiïët diïån Thanh àöìng/nhöm/caáp àöìng Tape/Cable Size DKS58 5/8” 25 x 3 DKS34 3/4” 25 x 3 DKSC58 5/8” 35 - 70 mm2 DKSC34 3/4” 35 - 70 mm2 DKSC458 5/8” 50 - 70 mm2 DKSC434 3/4” 50 - 70 mm2 Àïëkimthuseátàiïìuchónhgoácduângchocaápàöìng ( Cable-AdjustableSaddle) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 / TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác kim thu seát Thread Size (inch) Tiïët diïån caáp àöìng Cable Size (mm2 ) DKSCG58 5/8” 50 - 70 DKSCG34 3/4” 50 - 70 Àïëkimthuseátàiïìuchónhgoácduângchothanhàöìng ( Tape-AdjustableSaddle) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 / TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác kim thu seát Thread Size (inch) Tiïët diïån thanh àöìng Tape Size (mm) DKSGC58 5/8” 25 x 3 DKSGC34 3/4” 25 x 3 Truå kim thu seát ( Self - Standing Lightning Pole) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 / TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): L1 - Àöìng (Copper) L2 - Hot dip galvanized steel/ SUS304 L3 - Hot dip galvanized steel/ SUS304 Maä saãn phêím Product Code Chiïìu daâi Length (mm) Kñch thûúác Dimension (mm) Tiïët diïån caáp àöìng Cable Size (mm2 ) L1 L2 L3 TKS3000 3000 1000 1000 1000 50 - 70 TKS6000 6000 1000 2000 3000 50 - 70 Àïë truå thu seát ( Fixing foundation) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Dimension (mm) Cao (Height) Röång (Width) DTKS 500 300 DKSC DKS DKSC4
 12. 97 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM HKTTD2525 Höåp kiïím tra tiïëp àõa ( Polypropylene/Concrete Inspection Earth Pit) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Nhûåa PP cûúâng lûåc cao (Heavy high - grade polypropylene), Bï - töng (Concrete) Taãi troång töëi àa (Max load test): 5000 kg Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) HKTTD2525 250 x 250 HKTTD3232 320 x 320 HKTTD3232 Àôaàïåmchöëngthêëminox ( CopperEarthingElectrodeWaterSealingGlands) Vêåt liïåu (Material): Inox 304 (Stainless Steel SUS 304) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Kñch thûúác Size (mm) (Inch) (mm) NHCN 5/8’ / 3/4’ 14.2/16/17.2 300 x 300 x 1.5/2 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Keåp thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Tape Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) (inch) (mm) KTDC142 - 2612 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 12 KTDC142 - 302 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 30 x 2 KTDC142 - 4012 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 40 x 12 KTDC142 - 518 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 51 x 8 KTDC142 - 2618 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 26 x 18
 13. 98 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp thanh àöìng/nhöm 2 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (2 vñt) ( Aluminum/Copper Tape Support - 2 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) KTD2253 KTN2253 25 x 3 KTD2305 30 x 5 KTD2253 KTN2253 LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Keåp U thanh àöìng/nhöm & coåc tiïëp àõa ( Ground Rod To Copper Tape Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác coåc Nominal Rod (mm) Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KUTC16 14.2/16/17.2 25 x 3 Keåp U caáp & coåc tiïëp àõa ( Ground Rod To Cable Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) (inch) (mm) KUCC14295 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 95 KUCC142185 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 70 - 185 KUCC142300 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 150 - 300 Keåp caáp & coåc tiïëp àêët ( Rod Copper Clamp) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh coåc Nominal Rod Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) (inch) (mm) KCDC1470 5/8” / 3/4” 14.2/16/17.2 16 - 70
 14. 99 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Nöëi lûúäng kim àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát ( Bi - Metallic Connector) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Nhöm (Aluminum + Copper) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác thanh Conductor Size (mm) KLK253 25 x 3 KLK254 25 x 4 KLK256 25 x 6 Keåp caáp àöìng vaâ thanh àöìng/nhöm cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Aluminum/Copper Tape To Cable - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån thanh dêîn Conductor Size (mm2 ) KCDTD325 - 35120 3 - 25/35 - 120 Keåp thanh àöìng/nhöm 4 ngaä cho hïå thöëng chöëng seát (4 vñt) ( Square Aluminum/Copper Tape Support - 4 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass), Nhöm (Aluminum) Maä saãn phêím Keåp àöìng daång bûúám Product Code Maä saãn phêím Keåp àöìng Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm Product Code Maä saãn phêím Keåp nhöm daång bûúám Product Code Kñch thûúác Size (A x B) (mm) KTD4253B KTD4253 KTN4253 KTN4253B 25 x 3 KTD4253B KTN4253 KTD4253 KTN4253B LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA
 15. 100 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh HKT26315370(Nhöm) HKT26315370I(Inox304) LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Àiïím kïët nöëi àêët ( Earth Bars) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Àöìngmaåthiïëc+Bulong&TaánInox304 (TinPlatedCopper+SUS304Bolts&Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác - Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN40 4 300 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN60 6 400 DKN80 8 500 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN100 10 650 Àiïím kïët nöëi àêët àún ( Earth Bars With Single Disconnecting Link) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Àöìngmaåthiïëc+Bulong&TaánInox304 (TinPlatedCopper+SUS304Bolts&Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác - Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN41 4 375 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN61 6 475 DKN81 8 575 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN101 10 725 Àiïím kïët nöëi àêët àöi ( Earth Bars With Double Disconnecting Link) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Àöìngmaåthiïëc+Bulong&TaánInox304 (TinPlatedCopper+SUS304Bolts&Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë àiïím kïët nöëi No Terminations Kñch thûúác - Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKN42 4 450 90 75 (sûá 35) (Insulator 35) DKN62 6 550 DKN82 8 650 90 (sûá 51) (Insulator 51) DKN102 10 800 Höåp kiïím tra bùçng nhöm ( Aluminum Test box) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Cêëp àöå baão vïå (Ingress protection class): IP 66 Vêåt liïåu (Material): Nhöm (Aluminum), Inox 304 (SUS304 Stainless Steel) + Ron cao su kñn nûúác theo yïu cêìu khaách haâng (PVC Gasket) (***) Maä saãn phêím chi tiïët seä cùn cûá trïn baãng baáo giaá Maä saãn phêím Product Code (***) Tiïët diïån caáp Cable Range (mm2 ) Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height HKT26315370 50 - 120 263 153 70 HKT26315370I 50 - 120 263 153 70
 16. 101 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Àêìu tiïëp àõa 1/2/4 àiïím cho hïå thöëng nöëi àêët ( Earth Point) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561/ TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng thau (Brass) Maä saãn phêím Product Code Tiïët diïån caáp Cable Size (mm2 ) DND120 (1) 35 - 120 DND120 (2) 35 - 120 DND120 (4) 35 - 120 DND120(1) DND120(2) DND120(4) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES Àiïím kïët nöëi àêët daång keáp cho traåm ( Ground Bar – Main Ground Station) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 / TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Àöìngmaåthiïëc+Bulong&TaánInox304 (TinPlatedCopper+SUS304Bolts&Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë löî Hole Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKNK12 12 148 350 75 DKNK16 16 148 440 75 DKNK24 24 148 610 75 Àiïím kïët nöëi àêët cho traåm viïîn thöng ( Ground Bar – Communication Ground Station) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 / TCVN 9385 Vêåt liïåu (Material): Àöìng + Bulong & Taán Inox 304 (Copper + SUS304 Bolts & Nuts) Àöìngmaåthiïëc+Bulong&TaánInox304 (TinPlatedCopper+SUS304Bolts&Nuts) Maä saãn phêím Product Code Söë löî Hole Kñch thûúác Size (mm) Daâi Length Röång Width Cao Height DKNV6 6 148 200 83 DKNV11 11 148 300 83 DKNV15 15 148 400 83 DKNV18 18 148 450 83 DKNV24 24 148 600 83
 17. 102 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh HCGDT113 (Höîn húåp than chò) HCGDT113B (Höîn húåp seát Bentonite) CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN & TIÏËP ÀÕA Maä saãn phêím Product Code Khaã nùng giaãm àiïån trúã Resistance Reduction Efficiency Troång lûúång Weight (kg) HCGDT113 p ≤ 0.9 Ω.m 11.3 HCGDT113B p ≤ 0.9 Ω.m 11.3 Hoáa chêët giaãm àiïån trúã GEM ( Ground Enhancement Material) Tiïu chuêín(Standard): IEC 62561 - 7 Vêåt liïåu (Material): Höîn húåp than chò (Graphile compound) Höîn húåp seát Bentonite (Bentonite) Lûúái tiïëp àõa bùçng àöìng ( Solid Copper Lattice Mats) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) LTD663 600 x 600 x 3 LTD993 900 x 900 x 3 Thanhnöëiàêëtsûãduångchohöëbïtöngtiïëpàõa ( InspectionHousingEarthBar) Tiïu chuêín (Standard): IEC 62561 Vêåt liïåu (Material): Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Söë löî No. Holes Kñch thûúác löî Hole Size (mm) Kñch thûúác Daâi Length (mm) Röång Width (mm) Cao Height (mm) TND5 5 11 285 30 6 TND7 7 Keåp soáng tön Kliplock ( Kliplock Proof Clamp) Vêåtliïåu(Material):Inox304(SUS304Stainlesssteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hot-dipgalvanizedsteel) Maä saãn phêím Product Code (***) Kñch thûúác Size (mm) KST1820NN 18 - 20 Xem hûúáng dêîn sûã duång vaâ thi cöng hoáa chêët giaãm àiïån trúã CVL LIGHTNING PROTECTION & GROUNDING ACCESSORIES QUEÁT MAÄ QR
 18. 103 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM KH Khuön haân ( ExothermicMould) Haân hoáa nhiïåt laâ phûúng phaáp sûã duång thuöëc haân hoáa nhiïåt nöí trong möåt khuön haân àûa nhiïåt àöå trong khuön lïn àïën gêìn 3000 àöå C àïí haân caác vêåt liïåu nhû àöìng, theáp... coåc tiïëp àõa, coåc theáp maå àöìng, coåc àöìng, coåc sùæt vúái caáp àöìng trong hïå thöëng tiïëp àêët chöëng seát, hïå thöëng tiïëp àêët an toaân àiïån hoùåc nöëi dêy chöëng seát. Haân hoáa nhiïåt coá phûúng phaáp thûåc hiïån rêët àún giaãn, möëi haân rêët bïìn vaâ rêët hiïåu quaã kinh tïë. Haân hoáa nhiïåt àûúåc khuyïën nghõ ûáng duång trong hïå thöëng nöëi àêët búãi nhiïìu tiïu chuêín kyä thuêåt quöëc tïë nhû IEEC, IEC, NEC, ASME... Haân hoáa nhiïåt laâ möëi haân daång phên tûã, sûã duång phaãn ûáng nhiïåt nhöm àïí sinh nhiïåt laâm noáng chaãy kim loaåi trong möåt khuön kñn chõu nhiïåt. Phaãn ûáng xaãy ra nhû sau: 3CuO + 2Al -> 3Cu + Al2 O3 +2537 àöå C t o ÚÃ nhiïåt àöå naây thò caác kim loaåi thöng duång nhû sùæt, àöìng, nhöm... àïìu bõ noáng chaãy vaâ tröån vaâo nhau thaânh möåt khöëi, chñnh vò vêåy goåi laâ möëi haân phên tûã. Kiïíu haân naây haân àûúåc caác kim loaåi vúái nhau khöng nhêët thiïët phaãi cuâng möåt loaåi vêåt liïåu. Hún nûäa vò laâ möëi haân phên tûã nïn chuáng dêîn àiïån rêët töët, rêët hiïåu quaã cho hïå thöëng tiïëp àêët. Ûu àiïím: - Möëi haân truyïìn dêîn seát töët vaâ khöng bõ gia tùng àiïån trúã theo thúâi gian. - Thuöëc möìi haân rêët nhaååy bùæt lûãa, dïî daâng, nhanh choáng vaâ an toaân sûã duång. - Liïn kïët vônh cûãu vaâ khöng coá àiïím nöëi. - Coá thïí liïn kïët vúái bêët kyâ kiïíu nöëi naâo (kiïíu chûä T, chûä U, song song...). - Möëi haân khöng bõ ùn moân, oxi hoáa, àeåp, bïìn vônh cûãu. - Tiïët kiïåm chi phñ cho ngûúâi duâng. Viïåcthicönghaânhoáanhiïåtàúngiaãnvaâthuêåntiïån,trûúáckhithicöngchócêìnchuêínbõkhuön haân, thuöëc haân phuâ húåp cho caác möëi nöëi tiïëp àõa laâ coá thïí thi cöng ngay tûác thò. Khöng cêìn phaãi coá nguöìn àiïån, dêy dêîn phûác taåp maâ chó cêìn coá lûãa àïí laâm chaáy thuöëc haân, thuöëc möìi haân laâ coá thïí thi cöng haân hoáa nhiïåt. Caác kyä thuêåt viïn thi cöng cuäng khöng cêìn àoâi hoãi tay nghïì cao, chó cêìn àùåt caác thiïët bõ, khuön haân chuêín vaâ chñnh xaác laâ coá thïí thûåc hiïån viïåc thi cöng möëi haân hoáa nhiïåt. TH Thuöëc haâân vaâ Miïëng loát ( ExothermicMetalPowder –SteelDisk) KKH Keåpkhuönhaân ( HandleClamp) HAÂN HOÁA NHIÏÅT (EXOTHERMIC WELDING) EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Xem hûúáng dêîn thi cöng haân hoáa nhiïåt CVL QUEÁT MAÄ QR
 19. 104 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC1 ( Cable To Cable CC1) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 TH45 KHCC1 - 50 KKH 70 TH65 KHCC1 - 70 KKH 95 TH90 KHCC1 - 95 KKH 120 TH115 KHCC1 - 120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC2 ( Cable To Cable CC2) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 50 50 TH90 KHCC2 - 5050 KKH 70 70 TH90 KHCC2 - 7070 KKH 95 95 TH115 KHCC2 - 9595 KKH 95 70 TH90 KHCC2 - 9570 KKH 120 120 TH150 KHCC2 -120120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái caáp CC4 ( Cable To Cable CC4) Kñch thûúác caáp A Cable Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 50 TH90 KHCC4 - 5050 KKH 70 70 TH115 KHCC4 - 7070 KKH 95 95 TH150 KHCC4 - 9595 KKH 95 35 TH115 KHCC4 - 9535 KKH 120 120 TH200 KHCC4 - 120120 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR1 ( Cable To Rod CR1) Kñch thûúác coåc tiïëp àõa A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 (*) 35 TH115 KHCR1 - 14235 KKH 14.2 (*) 50 TH115 KHCR1 - 14250 KKH 14.2 (*) 70 TH150 KHCR1 - 14270 KKH 14.2 (*) 95 TH150 KHCR1 - 14295 KKH 14.2 (*) 120 TH150 KHCR1 - 142120 KKH (*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR1 - 160.../ KHCR1 - 172... EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 20. 105 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR2 ( Cable To Rod BR2) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân ProductCodeFor Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 25 x 3 TH150 KHBR2-142253 KKH 16 25 x 3 TH150 KHBR2-160253 KKH 17.2 25 x 3 TH150 KHBR2-172253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái coåc tiïëp àõa BR1 ( CableToRodBR1) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân ProductCodeFor Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 14.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 142253 KKH 16 25 x 3 TH150 KHBR1 - 160253 KKH 17.2 25 x 3 TH150 KHBR1 - 172253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB3 ( Tap To Tap BB3) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB3 - 253253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB1 ( Tap To Tap BB1) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 TH90 KHBB1 - 253 KKH Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt caáp vúái coåc tiïëp àõa CR2 ( Cable To Rod CR2) Kñchthûúáccoåc tiïëpàõaA Rod Size (mm) Kñch thûúác caáp B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 14.2 (*) 50 TH115 KHCR2 - 14250 KKH 14.2 (*) 70 TH150 KHCR2 - 14270 KKH 14.2 (*) 95 TH150 KHCR2 - 14295 KKH 14.2 (*) 120 TH150 KHCR2 - 142120 KKH (*): Àöëi vúái coåc tiïëp àõa coá kñch thûúác 16 mm/ 17.2 mm thò maä khuön haân laâ KHCR2 - 160.../ KHCR2 - 172... EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
 21. 106 CATVANLOI.COM Nhaän hiïåu àûúåc caác kyä sû cú àiïån tin duâng Vùn Phoâng 47 Àûúâng söë 12, KDC CityLand Park Hills, P. 10, Q. Goâ Vêëp, TP.HCM Tel: 84-28-22533939 Email: baogia@catvanloi.com baogiaduan@catvanloi.com sales@catvanloi.com Nhaâ maáy Lö F1.2 Àûúâng söë 8 KCN Cú khñ ö tö TP.HCM, X.Hoâa Phuá, H.Cuã Chi, TP.HCM Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB7 ( Tap To Tap BB7) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 TH90 KHBB7 - 253 KKH giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Möëi nöëi haân hoáa nhiïåt thanh àöìng/nhöm vúái thanh àöìng/nhöm BB14 ( Tap To Tap BB14) Kñch thûúác thanh àöìng A Conductor Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Conductor Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maäkeåpkhuönhaân Product Code For Handle Clamp 25 x 3 25 x 3 TH90 KHBB14-253253 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB1 ( CapToTapCB1) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 70 25 x 3 TH90 KHCB1 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH115 KHCB1 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH115 KHCB1 - 120256 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB4 ( CapToTapCB4) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 25 x 3 TH65 KHCB4 - 50253 KKH 70 25 x 3 TH90 KHCB4 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH115 KHCB4 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH150 KHCB4 - 120256 KKH Möëinöëihaânhoáanhiïåtcaápvúáithanhàöìng/nhömCB5 ( CapToTapCB5) Kñch thûúác caáp A Rod Size (mm2 ) Kñch thûúác thanh àöìng B Cable Size (mm2 ) Maä troång lûúång thuöëc haân Product Code For Metal Powder (g) Maä khuön haân Product Code For Mould Maä keåp khuön haân Product Code For Handle Clamp 50 25 x 3 TH90 KHCB5 - 50253 KKH 70 25 x 3 TH115 KHCB5 - 70253 KKH 95 25 x 4 TH200 KHCB5 - 95254 KKH 120 25 x 6 TH200 KHCB5 - 120256 KKH EXOTHERMIC WELDING HAÂN HOÁA NHIÏåT
Publicidad