Publicidad
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
Próximo SlideShare
Manažerské desateroManažerské desatero
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de CMC Graduate School of Business(20)

Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC

  1. Řízení lidských zdrojů ProgramakreditovanýMŠMT Co Vám program přinese: Zaměření semináře na rozvoj osobních i odborných kompetencí potřebných pro kvalifikovaný výkon profese personalisty. Dozvíte se, jak posílit roli HR ve firmě. Sdílení praktických zkušeností s lektorem a účastníky. Nacvičování komunikačních a prezentačních dovedností. Zpracování vlastního závěrečného projektu z praxe.
  2. Informace k programu Akreditovaný vzdělávací program z oblasti personalistiky zaměřený na rozvoj osobních i odborných kompetencí potřebných pro kvalifikovaný výkon profese personalisty, zejména na strategické řízení lidských zdrojů, na personální funkce a na ty disciplíny, které spoluvytvářejí odborný profil manažera lidských zdrojů zakončený prezentací projektu a získáním Certifikátu CMC Graduate School of Business a současně Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností dle akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky určený pracovníkům a manažerům oddělení řízení lidských zdrojů i dalším zájemcům o akreditované vzdělávání v oboru personalistika HR JAKO PARTNER VEDENÍ SPOLEČNOSTI (1. modul) JUDr. Radka Medková Právní aspekty řízení lidských zdrojů Úvod do právního systému ČR, postavení pracovního práva a HRM v právním systému – Přehled a charakteristika norem pracovního práva – Zákoník práce a vybraná ustanovení dalších souvisejících předpisů – Praktická doporučení v oblasti pracovněprávní problematiky Ing. Yvona Charouzdová Kompetenční model jako páteř personálních procesů Přínos kompetenčního modelu pro organizaci – Příklady kompe- tenčních modelů z úspěšných společností – Tvorba kompetenčního modelu – Měření a hodnocení kompetencí – Propojení kompetenčního modelu s personálními procesy PhDr. Petr Šulc Pozice HR ve firmě Lidský faktor jako zásadní konkurenční výhoda – Vytváření účinné strategie pro řízení a rozvoj lidí – Nové nároky na roli a kompetence personalisty – Prosazení a realizace personální strategie HR JAKO HLAVNÍ STRATÉG NÁBORŮ, ADAPTACE A UVOLŇOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (2. modul) Ing. Yvona Charouzdová Kvalitní a efektivní recruitment Dovednosti potřebné pro recruitera – Nejvhodnější metody pro získání pracovníků na různých pozicích – Interní / externí poradenství a komunikační dovednosti profesionálního recruitera – Motivace a udržení kvalitního kandidáta během celého výběrového procesu PhDr. Luděk Vajner Nové metody výběru: AC/DC, kompetenční pohovory Principy vedení kompetenčního pohovoru – Formulace otázek, které umožní vyhodnotit způsobilosti kandidáta – Obsah AC/DC: metody, techniky, postupy, přípravy – Testování kompetencí při AC/DC, cvičení pozorování – Využití výstupu z AC/DC a kompetenčních pohovorů PhDr. Luděk Vajner Adaptace, uvolňování zaměstnanců Význam adaptace pro firmu a nového zaměstnance – Proces adaptace, hodnocení procesu adaptace – Formy uvolňování zaměstnanců – Projekt outplacementu – Sociálně-psychologické aspekty propuštění HR JAKO AGENT ZMĚNY (3. modul) Ing. Yvona Charouzdová Rozvoj a řízení kariéry, vzdělávání Strategie a přístupy k řízení firemního vzdělávání, identifikace cílů a potřeb vzdělávání – Příklady programů tréninku, koučinku a workshopů pracovníků – Měření a vyhodnocování efektivity vzdělávání PhDr. Petr Šulc Projektové řízení Ujasnění a definice pojmu projekt a význam projektu, nastavení projektu – Plánování projektu, definice rizik, kontrolní postupy a řízení realizace – Získání praktických zkušeností, jak v roli člena týmu co nejvíce přispět k optimálním výsledkům projektu – Řízení projektu vzdělávání ve firmě Řízení změn Podstata a definice změny – proč se změna málokdy setká s nadšením – Jak lidé reagují na změnu – Vrcholové vedení se izoluje, pracovníci první linie kladou odpor, střední článek vedení je pod tlakem – proč? – Postupy plánování a řízení změny – Získávání motivu pro změnu – Stanovení cílové představy a její komunikace – Získávání podpory – Práce se zájmovými skupinami HR JAKO OVLIVŇOVATEL VNITROFIREMNÍ KOMUNIKACE & MARKETÉR (5. modul) PhDr. Ivana Hospodářová Diverzita/Interkulturální dovednosti, Firemní kultura a komunikace Diverzita, rovné příležitosti na pracovišti: dimenze a hlediska – Demografický vývoj globalizace a konkurence – Přínos diverzity managementu a age managementu pro organizaci – Jinakost jako přínos, ne bariéra – Interkulturní vzorce v komunikaci – Zdroje rozdílů a cesty ke zvládání odlišností – Firemní kultura a komunikace, spojité nádoby – Prostředky firemní komunikace zájmovými skupinami Řešení konfliktů v organizaci Nejčastější příčiny pracovních konfliktů - Rizika neřešených konfliktů – Typologie organizačních konfliktů – Podstata, principy, prevence a zvládání konfliktů – Nástroje, které můžeme využít – Manažer a personalista jako mediátor PhDr. Luděk Vajner HR controlling a HR marketing Měření kvality personálních procesů – Balanced scorecard - Interní a externí HR marketing – Klíčové faktory pro získání důvěry zaměstnanců a vedení – Zvyšování prestiže zaměstnavatele HR JAKO MANAŽER ŘÍDÍCÍ VÝKONY (4. modul) PhDr. Petr Šulc Motivace Proč kvalitní a vyšší výkon, dobrý důvod k motivaci – Pracovní motivace: člověk, pracovní činnost, organizace – S čím v motivaci pracujeme, nejčastější omyly personalistů – Role manažera při motivaci lidí – Zdroje motivace – Teorie motivace a její přínos – Vztah motivace a výkon – Motivační program organizace PhDr. Luděk Vajner Hodnocení pracovního výkonu Nastavení procesu hodnocení v organizaci – Formy, kritéria a metody hodnocení zaměstnanců – Hodnocení a sebehodnocení manažerů – Hodnotící a rozvojový rozhovor Ing. Yvona Charouzdová Odměňování Strategie odměňování, co ji v praxi ovlivňuje – Tvorba a změny systému odměňování, příklady z praxe – Složky odměňování, jejich význam a přínosy – Současné trendy v systému odměňování organizovaný v pěti 3-denních modulech(celkem 120 výukových hodin), v prostorách CMC Graduate School of Business v Čelákovicích u Prahy    
  3. CMC Graduate School of Business o.p.s. náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice tel.: +420 326 999 163 e-mail: obchod@cmc.cz http://www.cmc.cz Informace o lektorech Vzdělání: FF UK Postgraduální Aplikovaná sociální psychologie Kariéra: AGORA - PRAHA Zajímavosti: Absolvovala řadu trenérských kurzů a stáží ve Velké Británii, Belgii a Itálii, výcvik v transakční analýze. Certifikáty: Trqin the Trainers, AMCR certifikát mediátora, Certifikát TA, Result Coaching Reference: Kooperativa, a.s., Groz-Beckert Czech s.r.o., Linde Gas a.s., ČSOB, Binding-Site Publikace: Obchodní jednání od A do Z, Prezentační dovednosti, 3. Vydání, Kreativní management, Grada PhDr. Ivana Feliciani-Hospodářová Vzdělání: VŠE, Univerzita Karlova Kariéra: Talent Management Center International, Neumann International A.G., Komerční banka, a.s., Helmut Neumann International, Československý film Zajímavosti: Během své kariéry vedla a pracovala na stovkách špičkových projektů pro celou řadu významných domácích i internacionálních firem. Certifikáty: Psychologie, Lean Production, Multicultural Matters in Business Reference: Telefónica O2, Veyance Technologies Czech s.r.o., Honeywell International, Lego Production, s.r.o., Pražská energetika, a.s., Pojišťovna VZP, a.s. Ing. Yvona Charouzdová Vzdělání: College of Law, Londýn, UK, Právnická fakulta UK, Praha, Jazyková škola IMAGINE, Česká Skalice, obor: angličtina Kariéra: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, právník Česká národní banka, Praha, právník Zajímavosti: Působí jako lektorka pro různé společnosti, nevládní organizace a občanská sdružení. V roce 2013 složila zákonem stanovené zkoušky mediátora a muže používat označení “zapsaná mediátorka”. Reference: Partners Czech o.p.s., Fakultní nemocnice v Motole, Česká asociace pečovatelů, Město Svitavy, Pfizer s.r.o., Asociace pro vodu JUDr. Radka Medková Vzdělání: FFUK Praha Kariéra: Bank Austria Creditanstalt, Raiffeisenbank Zajímavosti: Ocenění „Quality Award“ v rámci projektu Micro Limit Lending, Ocenění „The best Team“ v souvislosti s výsledky projektu centralizace, Ocenění „Nejlepší pracovník divize“ Certifikáty: CERTIFIKÁT LEKTORA ILM, CERTIFIKACE - Six Sigma Metodology, CERTIFIKACE - Superior Customer Service Quality Training Reference: Bosch Diesel Jihlava, ČEZ Energetické služby, Hypotéční banka, Národní divadlo, Nedcon Bohemia, RWE, Schwann Cosmetics, LEGO Production, s.r.o., ACTI PACK CZ, a.s. PhDr. Petr Šulc Vzdělání: Atestace z klinické psychologie, Doktorát – klinická psychologie Univerzita Karlova, Psychologie FF UK Kariéra: ČSAV Psychologický ústav, Interna Strahov, Karlovarský Porcelán, Čokoládovny Zajímavosti: Poskytuje individuální psychoterapii v těchto oblastech: pomoc při vlastním seberozvoji, pomoc při zvládání těžkých životních situací, partnerské poradenství. Certifikáty: Atestace z klinické psychologie, Dvouroční výcvik v psychoanalytické metodě Reference: Úřad vlády ČR, Magistrát Hlavního města Prahy, Česká spořitelna, ČEZTemelín, LCS International Publikace: Výběr zaměstnanců do týmu, Grada PhDr. Luděk Vajner
Publicidad