Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Josep Vives

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
CePse
CePse
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Josep Vives (20)

Anuncio

Más de COBDC (20)

Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Josep Vives

 1. 1. Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Subdirecció General de Biblioteques Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya [email_address]
 2. 2. Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació <ul><li>Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. </li></ul><ul><li>ACORD per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el període 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de 2004. </li></ul><ul><li>Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Article 5 (Llei del Sistema Bibliotecari) </li></ul><ul><li>Sistema Bibliotecari de Catalunya </li></ul><ul><li>El Sistema Bibliotecari de Catalunya és el conjunt organitzat de serveis </li></ul><ul><li>bibliotecaris existents a Catalunya. Integren el Sistema Bibliotecari de </li></ul><ul><li>Catalunya: </li></ul><ul><li>a) La biblioteca nacional de Catalunya. </li></ul><ul><li>b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya. </li></ul><ul><li>c) Les biblioteques universitàries, les biblioteques de centres </li></ul><ul><li>d'ensenyament no universitari i les biblioteques especialitzades. </li></ul>Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 4. 4. <ul><li>Article 23 (Llei del Sistema Bibliotecari) </li></ul><ul><li>Biblioteques que integren el Sistema de Lectura Pública </li></ul><ul><li>- 1 Formen part del Sistema de Lectura Pública: </li></ul><ul><li>a) Totes les biblioteques públiques de titularitat pública. </li></ul><ul><li>b) Totes les biblioteques públiques de titularitat privada que hi siguin integrades, amb la conformitat prèvia del titular del centre, i que hagin subscrit un conveni amb l'ajuntament corresponent. </li></ul><ul><li>c) Les biblioteques de titularitat estatal gestionades per la Generalitat, sens perjudici de la normativa estatal que les afecta. </li></ul><ul><li>- 2 Excepcionalment, si les necessitats del Sistema de Lectura Pública ho requereixen, i amb la conformitat prèvia del titular, hi poden ésser integrades les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari. Si el titular és la Generalitat, cal l'informe favorable previ del Departament d'Ensenyament . </li></ul>Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 5. 5. <ul><li>Article 44 (Llei del Sistema Bibliotecari) </li></ul><ul><li>Biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari </li></ul><ul><li>- 1 Les biblioteques dels centres d'ensenyament no universitari proporcionen el material necessari per al compliment de llurs funcions pedagògiques, faciliten l'accés a la cultura, eduquen l'alumne en la utilització de llurs fons i li permeten de complementar i ampliar la seva formació i el seu lleure. </li></ul><ul><li>- 2 En els centres d'ensenyament no universitari s'ha d'establir una biblioteca escolar, com a part integrant de l'ensenyament i en col·laboració amb el Sistema de Lectura Pública . </li></ul><ul><li>- 3 Les normes específiques sobre l'organització, l'activitat i el finançament de les biblioteques dels centres públics d'ensenyament no universitari han d'ésser fixades per reglament . </li></ul>Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 6. 6. <ul><li>ACORD per a la millora i modernització del Sistema Bibliotecari de Catalunya en el </li></ul><ul><li>Període 2004-07, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 20 de Juliol de </li></ul><ul><li>2004. </li></ul><ul><li>Per tot això, a proposta de la consellera de Cultura i d’acord amb la consellera </li></ul><ul><li>d’Educació i el conseller d’Universitats, el Govern acorda: </li></ul><ul><li>1. Fomentar l’agrupació de les biblioteques de Catalunya en xarxes i afavorir el treball cooperatiu entre elles. </li></ul><ul><li>2. Enfortir els instruments bibliotecaris col·lectius existents i crear-ne de nous. </li></ul><ul><li>3. Fomentar que les diferents biblioteques catalanes es dotin d’informació electrònica a través de la contractació conjunta de recursos electrònics comercials així com posant a la xarxa recursos d’accés lliure. </li></ul>Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 7. 7. <ul><li>4. Coordinar la selecció i l’actualització conjunta dels sistemes automatitzats que gestionen els serveis bibliotecaris públics per tal d’afavorir la cooperació i la creació de serveis nacionals. </li></ul><ul><li>5. Iniciar els treballs per crear el Catàleg Únic de Catalunya (CUC) a partir del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya i el Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública. </li></ul><ul><li>6. Iniciar els estudis per a crear serveis bibliotecaris d’àmbit nacional, en àmbits com els préstec interbibliotecari o la creació d’un magatzem col·lectiu per a llibres obsolets. </li></ul>Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 8. 8. <ul><li>Article 73 ( Decret 136/2008, d'1 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació) </li></ul><ul><li>Secció de Cooperació Bibliotecària </li></ul><ul><li>Corresponen a la Secció de Cooperació Bibliotecària les funcions següents: </li></ul><ul><li>a) Donar suport tècnic a les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>b) Establir accions de suport a les biblioteques especialitzades de Catalunya. </li></ul><ul><li>c) Fomentar la cooperació entre les biblioteques especialitzades de Catalunya. </li></ul><ul><li>d) Coordinar el préstec interbibliotecari d’abast nacional. </li></ul><ul><li>e) Col·laborar amb les biblioteques escolars </li></ul><ul><li>f) Recollir, tractar i difondre les estadístiques corresponents al Sistema Bibliotecari </li></ul><ul><li>de Catalunya. </li></ul><ul><li>g) Gestionar els serveis relatius a fons bibliogràics obsolets i de baix ús dipositats </li></ul><ul><li>en equipaments de titularitat del Departament de Cultura i Mitjans de </li></ul><ul><li>Comunicació. </li></ul><ul><li>h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encarregui. </li></ul>Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 9. 9. Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 10. 10. <ul><li>Impuls a la vertebració del Sistema Bibliotecari de Catalunya (suma de biblioteques). </li></ul><ul><li>Desenvolupament de recursos de caràcter nacional (catàlegs col·lectius, magatzems cooperatius, subscripcions digitals compartides, etc.). </li></ul><ul><li>Suport a les biblioteques escolars fent-los arribar serveis bibliotecaris de caràcter nacional des del Sistema de Lectura Pública. </li></ul>Marc d’actuació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
 11. 11. <ul><li>Creada el 2007 entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el Departament d’Educació. </li></ul><ul><li>Òrgan màxim de comunicació entre els dos departament en allò que respecta a la col·laboració en matèria de biblioteques escolars. </li></ul><ul><li>Es reuneix de forma periòdica per intercanviar informacions i programar actuacions concrentes. </li></ul>Comissió Mixta de Seguiment de les Biblioteques Escolars
 12. 12. <ul><li>Suport al projecte de canvi de programari Epèrgam. </li></ul><ul><li>Bibliografies selectives per a educació primària i secundària obligatòria. </li></ul><ul><li>Préstec d’obres a les biblioteques escolars a través de la Central de Préstec i Serveis Especial (Cepse), especialment pel que fa a préstec de lots de bibliografies escolars. </li></ul><ul><li>Proveïment de documents a les biblioteques escolars a través de la redistribució de fons de baix ús del Sistema de Lectura Pública. </li></ul>Accions de suport en matèria de Biblioteques escolars
 13. 13. <ul><li>Suport a la digitalització de continguts. </li></ul><ul><li>Estudi de la viabilitat per a compartir recursos documentals. </li></ul><ul><li>Desenvolupament de biblioteques mixtes (públiques i escolars) en localitats de menys de 3.000 habitants. </li></ul><ul><li>Participació en el Consell de biblioteques escolars i els grups de treball que se’n deriven. </li></ul><ul><li>Participació del Departament d’Educació en el Consell de Biblioteques </li></ul>Accions de suport en matèria de Biblioteques escolars
 14. 14. <ul><li>Prestar l’assessorament tècnic requerit pel Departament d’Educació. </li></ul><ul><li>Facilitar la connexió del catàleg de les biblioteques escolars al futur catàleg únic de Catalunya. </li></ul><ul><li>Garantir que les biblioteques escolars puguin fer catalogació per còpia a partir del Catàleg Col·lectiu de la Lectura Pública de Catalunya. </li></ul>Suport al projecte de canvi de programari Epèrgam
 15. 15. <ul><li>La Subdirecció General de Biblioteques publica una sèrie de bibliografies selectives </li></ul><ul><li>especialitzades destinades a orientar i potenciar el treball bibliogràfic que realitzen les </li></ul><ul><li>biblioteques públiques en diversos camps temàtics. </li></ul><ul><li>Astronomia, un univers per descobrir (2009). </li></ul><ul><li>Ficció, lectures recomanades per a ESO (2009). </li></ul><ul><li>De cinema (2008). ( 971 KB ) </li></ul><ul><li>De còmics, actualització 2008 . </li></ul><ul><li>D'esports (2008). ( 370 KB ) </li></ul><ul><li>Biblioteca escolar d'educació infantil i primària. Coneixements (2007). </li></ul><ul><li>Biblioteca escolar d'educació infantil i primària. Imaginació (2007). </li></ul><ul><li>Cultura gai, lèsbica i transsexual (2007). </li></ul><ul><li>De còmics (2007). </li></ul><ul><li>De viatge. Llibres i guies (2007). </li></ul><ul><li>Dones i feminismes (2006). </li></ul>Bibliografies selectives per a educació primària i secundària obligatòria
 16. 16. Servei d’Informació Selectiva http://cultura.gencat.net/bibliografia/cerca.asp
 17. 17. <ul><li>El fons bibliogràfic de la CePSE inclou més de 100.000 documents de totes les temàtiques, llengües i tipus de documents (llibres, DVD, CD, etc.). </li></ul><ul><li>Aquests fons provenen de compres realitzades per la CePSE, documents procedents del Dipòsit Legal, donatius i reutilització de fons de baix ús provinents de les biblioteques públiques de Catalunya. </li></ul><ul><li>La relació dels fons de la CePSE es pot consultar mitjançant el Catàleg Col·lectiu de Lectura Pública de Catalunya. </li></ul>Préstec de lots de documents a través de la Central de Préstec i Servei Especials (CEPSE) http://www.gencat.cat/slp/vtls24/catalan/vtls-basic.html
 18. 18. <ul><li>Per tal de satisfer les necessitats de públics específics de les </li></ul><ul><li>biblioteques, es disposa d’una sèrie de lots documentals que es poden </li></ul><ul><li>prestar a les biblioteques. </li></ul><ul><li>Aquest lots són: </li></ul><ul><li>Lots de llengües no oficials parlades a Catalunya. </li></ul><ul><li>Lots per a l’aprenentatge de les llengües. </li></ul><ul><li>Lots de suport a les biblioteques escolars dels centres d’ensenyament . </li></ul><ul><li>Lots per activitats de foment de la lectura (clubs de lectura, activitats al voltant d’exposicions temàtiques, etc.) </li></ul><ul><li>Lots per a persones amb dificultats visuals o de comprensió lectora (lectura fàcil, audiollibres...) </li></ul>Préstec de lots de documents a través de la Central de Préstec i Servei Especials (CEPSE)
 19. 19. <ul><li>S’ha iniciat una prova pilot amb quatre escolars per al préstec de lots temàtics a partir de les peticions realitzades mitjançant les biblioteques públiques de la seva localitat (Salt, Vilanova i la Geltrú, Cervera i Almenar). </li></ul><ul><li>A través de la biblioteca pública se’ls oferten els lots temàtics disponibles i les escoles poden igualment proposar nous temes. </li></ul>Préstec de lots de documents a través de la Central de Préstec i Servei Especials (CEPSE)
 20. 20. <ul><li>Recentment s’ha inclòs dues biblioteques d’institut en un programa de digitalització de fons bibliogràfics d’interès patrimonial. </li></ul><ul><li>Aquest fons s’incorporaran al portal Memòria Digital de Catalunya. </li></ul>Suport a la digitalització de continguts
 21. 21. <ul><li>El DCiMC treballa en el desenvolupament de serveis bibliotecaris en poblacions inferiors a 3.000 habitants (Pla 3000). </li></ul><ul><li>Una de les accions previstes del Pla 3000 és la possibilitat de desenvolupar biblioteques mixtes (públiques/escolars) a poblacions de menys de 3.000 habitants. </li></ul><ul><li>S’està duent a terme una prova pilot a dues poblacions. </li></ul>Desenvolupament de biblioteques mixtes (públiques i escolars) en localitats de menys de 3.000 habitants.
 22. 22. <ul><li>Cataclic és un portal destinat a facilitar l’accés als recursos bibliotecaris del país i fomentar la lectura entre els més joves. </li></ul><ul><li>En la primera fase del portal s’ofereixen jocs didàctics en català relacionats amb la lectura i l‘ús de la biblioteca. </li></ul><ul><li>Entrada en explotació durant el mes de març. </li></ul>Cataclic : foment de la lectura per als més joves
 23. 23. Cataclic : foment de la lectura per als més joves
 24. 24. Cataclic : foment de la lectura per als més joves
 25. 25. Cataclic : foment de la lectura per als més joves
 26. 26. Cataclic : foment de la lectura per als més joves
 27. 27. Cataclic : foment de la lectura per als més joves
 28. 28. Conclusions <ul><li>Les biblioteques escolars són una peça fonamental del Sistema Bibliotecari de Catalunya. </li></ul><ul><li>Representen la majoria dels cops el primer contacte de la ciutadania amb les biblioteques, tant pel foment de la lectura com per la capacitació de l’ús de la informació. </li></ul><ul><li>El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través del liderat del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i de l'impuls al Sistema Bibliotecari de Catalunya dóna suport als objectius de les biblioteques escolars. </li></ul><ul><li>S’ofereixen una sèrie de productes i serveis específics per a les biblioteques escolars. </li></ul>
 29. 29. Accions en matèria de biblioteques escolars des del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació Subdirecció General de Biblioteques Servei del Sistema Bibliotecari de Catalunya [email_address]

×